Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi manual

Få vist brugermanualen for Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Eurom
  • Product: Komfur
  • Model/navn: Alutherm Baseboard Wi-Fi
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 126
127
Tak
Tak fordi du valgte en EUROM-enhed. Du har lavet et godt valg! Vi håber, at det vil
fungere til din fulde tilfredshed.
For at få det bedste ud af din enhed er det vigtigt, at du læser denne vejledning
omhyggeligt og i sin helhed, før du bruger den og forstår den også. Vær særlig
opmærksom på sikkerhedsforskrifterne; som er opført for at beskytte dig og dit miljø!
Gem derefter betjeningsvejledningen til fremtidig reference. Hold også emballagen:
Det er den bedste beskyttelse for din enhed i løbet af lavsæsonen. Og hvis du
nogensinde overfører enheden til en anden, skal du bruge brugervejledningen og
emballagen.
Vi ønsker dig en masse fornøjelse med Alutherm Baseboard!
Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl
Denne vejledning er udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi
os ret til at optimere denne manual til enhver tid og justere det teknisk. De anvendte
billeder kan variere.
________________________________________________________
Symbolforklaring
Dækker ikke enheden!
Vigtig advarsel
Denne enhed er dryppesikker / sprøjtbestandig og kan bruges i
badeværelser og andre fugtige værelser. For at forhindre kontakt
med vand skal apparatet installeres i badeværelser og fugtige
lokaler på et fast sted mindst 100 cm fra vandhaner og
vandreservoirer. Brug af enheden på fødder er ikke tilladt i
badeværelser og fugtige værelser.
Side: 127
128
Tekniske data
Forsynings-spænding 220-240V~50Hz
Effekt 2000 W
Indstillinger 800-1200-2000 W
Thermostat +
Dag-timer +
Uge-timer +
Isoleringsklasse IP24
Dimensioner Vægmonteret
Fritstående
10 x 112,5 x 17 cm
13,7 x 112,5 x 21,3 cm
Vægt 4,0 kg
Advarsel elektriske varmeapparater
Generel sikkerhedsadvarsel
1. Læs denne brugsanvisning helt igennem før apparatet tages i brug
(og evt. før montage). Bevar den, for at kunne bruge den igen
fremover, og evt. kunne give den videre.
2. Kontroller dit nye apparat før brug (inkl. kabel og stik) for synlige
skader. Tag ikke et beskadiget apparat i brug, bed i stedet din
leverandør udskifte det.
3. Ved forkert brug eller forkert montage er der risiko for elektrisk
stød og/eller brandfare.
Apparatets advarselsposition med vægmontering
1. Dette apparat må ikke tages i brug, før det er fuldt monteret, som
beskrevet i denne brugsanvisning. Anvend aldrig apparatet stående,
lænende el.lign. Sæt ikke stikket i stikkontakten, før apparatet er
monteret korrekt på sin endelige placering.
2. Bevar ved montage følgende minimale afstande:
Minimal afstand til loft: 150 cm
Minimal afstand til sidevægge: 30 cm
Minimal afstand til gulv: 10 cm
Minimal afstand til foran: 50 cm
3. Luften omkring apparatet skal kunne cirkulere frit. Placer derfor
ikke apparatet for tæt på store genstande, og ikke under en hylde,
et skab, et gardin el.lign. De minimale afstande til store genstande
som hylder, skabe etc. fra apparatets top, side og underside svarer
til de ovennævnte afstande til hhv. loft, sidevægge og gulv.
4. Dette apparat er principielt egnet til montage i fugtige rum som fx
badeværelser, vaskerum etc. (IP24). Apparatet må kun anvendes i
Side: 128
129
badeværelset, hvis det er monteret på en fast plads, og det har
mindst 100 centimeter fra vandhaner og vandbeholdere
(vandhaner, bad, bruser, toilet, håndvask, svømmebassin osv.)
Sørg for, at det aldrig kan falde i vand, og at der ikke trænger vand
ind i apparatet. Skulle der alligevel trænge vand ind i apparatet, så
skal du først fjerne stikket fra stikkontakten! Brug ikke et apparat,
der er blevet vådt på indersiden, men send det i stedet til
reparation. Nedsænk heller aldrig ledningen eller stikket i vand eller
andre væsker, og rør aldrig ved apparatet med våde hænder.
5. Hvis apparatet monteres i badeværelset, skal det monteres sådan,
at kontakter og andre betjeningsfunktioner ikke kan berøres af en
person, der er i bad.
6. Den væg eller det loft, som apparatet er monteret på, samt loftet
og væggene inden for 1 meter fra enheden skal være af
brandhæmmende materialer. Materialet skal i alt fald kunne modstå
en temperatur på mindst 200°C uden at svides, smelte, deformere
eller brænde. Kontroller regelmæssigt, at mur og loft ikke bliver for
varme, da det kan være farligt!
7. Brug udelukkende apparatet, når det er sikkert monteret. Sørg for,
at du altid bruger montagematerialer, der egner sig til overfladen:
Kontakt om nødvendigt en ekspert.
8. Vægmontering af apparatet: Undgå at blokere mellemrummet
mellem apparatet og væggen.
9. Når dette apparat tilsluttes direkte til ledningsnettet for din el-
installation, skal det installeres af en autoriseret specialist i henhold
til gældende love og regler.
Apparatets advarselsposition med fritstående brug
1. Brug apparatet kun med monterede fødder/hjul. Brug af apparatet
uden fødder/hjul medfører særlig brandfare. Fjern altid stikket fra
stikkontakten under montage/demontering.
2. Anvend ikke apparatet tæt på et bad, brusebad eller swimmingpool.
3. Denne enhed er dryppesikker / sprøjtbestandig og kan bruges i
badeværelser og andre fugtige værelser. For at forhindre kontakt
med vand skal apparatet installeres i badeværelser og fugtige
lokaler på et fast sted mindst 100 cm fra vandhaner og
vandreservoirer. Brug af enheden på fødder er ikke tilladt i
badeværelser og fugtige værelser.Placer ikke apparatet i nærheden
af vandhaner og vandbeholdere. Sørg for, at det aldrig kan falde i
vand, og at der ikke trænger vand ind i apparatet. Skulle der
alligevel trænge vand ind i apparatet, så skal du først fjerne stikket
Side: 129
130
fra stikkontakten! Brug ikke et apparat, der er blevet vådt på
indersiden, men send det i stedet til reparation. Nedsænk heller
aldrig ledningen eller stikket i vand eller andre væsker, og rør aldrig
ved apparatet med våde hænder.
4. Luften omkring apparatet skal kunne cirkulere frit. Placer derfor
ikke apparatet for tæt på vægge eller store genstande, og ikke
under en hylde, et skab, et gardin el.lign. Ved placering af
apparatet, skal følgende minimumskrav til frirum overholdes:
Forkant, minimalt frirum 50 cm
Bagside, minimalt frirum 30 cm
Siden, minimalt frirum 50 cm
Top, minimalt frirum 100 cm
5. Placer altid apparatet på et solidt, plant, horisontalt underlag
6. Underlaget, som apparatet står på, skal bestå af brandhæmmende
materialer. Det skal i alt fald kunne modstå en temperatur på
mindst 125°C uden at svides, smelte, deformere eller brænde.
Kontroller regelmæssigt, at underlaget ikke bliver for varmt, da det
kan være farligt!
7. Anbring ikke enheden på bløde overflader, som fx en seng eller
tykke tæpper, da det kan blokere åbninger.
Anden advarselsposition af enheden
1. Monter / placer ikke dette apparat bag en dør eller et åbent vindue,
da regn kunne gøre det vådt.
2. Placer ikke apparatet tæt på, under eller rettet imod en stikkontakt
og heller ikke i nærheden af åben ild eller varmekilder.
3. Brug ikke apparatet nær eller rettet mod møbler, håndklæder
gardiner, papir, tøj, sengetøj eller andre brændbare objekter. Hold
mindst 1 meters afstand til apparatet!
4. Gør ikke brug af varmeapparatet udenfor og ikke i rum, der er
mindre end 15m³.
5. Apparatet har på indersiden glødende og/eller gnistrende dele.
Undgå derfor at bruge apparatet i nærheden af brændstof, maling,
brændbare væsker og/eller gasser. Anvend ikke apparatet i
brandfarlige omgivelser, såsom i nærheden af gasbeholdere, gasrør
eller spraydåser. Det medfører eksplosions- og brandfare!
Advarsler brug
1. Brug ikke ekstra udstyr/tilbehør til apparatet, som ikke er anbefalet
eller leveret af fabrikanten.
2. Brug kun apparatet til det formål, det er designet til og på den
måde, der beskrives i denne brugsanvisning.
Side: 130
131
3. Nogle dele af dette apparat bliver meget varme, og kan
medføre brandsår. Vær særligt opmærksom, hvis der er
børn, sårbare personer eller kæledyr i nærheden af
apparatet. Lad dem aldrig være alene med et tændt apparat.
4. Dæk eller blokker aldrig apparatet, det fører til overophedning af
apparatet, hvilket medfører brandfare. Hæng eller læg aldrig
genstande som tøj, håndklæder, tæpper, puder, papir etc. på
apparatet. Den minimale afstand på 1 meter mellem apparat og
brændbare materialer skal altid overholdes. Ventilationsåbningen
må på ingen måde blokeres, da det kunne medføre brandfare.
Apparatet kan dermed ikke bruges til at tørre tøj eller til at lægge
noget fra sig på. Læn ikke noget imod apparatet!
5. Dette apparat er udelukkende tiltænkt normal brug i hjemmet.
Anvend udelukkende apparatet som (ekstra) opvarmning i
hjemmet.
6. Den på enheden angivne tilslutningsspændingen og -frekvens skal
svare til den stikkontakt, der anvendes. Den anvendte stikkontakt
skal være forsynet med jordforbindelse, og den elektriske
installation skal beskyttes med en fejlstrømsafbryder på 30 mA.
Den stikkontakt, som du gør brug af, skal til alle tider være let
tilgængelig, så stikket hurtigt kan fjernes i tilfælde af en
nødsituation.
7. For at undgå overbelastning og sprungne sikringer må du ikke
tilslutte andet udstyr til samme stikkontakt eller elektriske gruppe,
som apparatet er tilsluttet.
8. Rul strømkablet helt ud, før stikket sættes i stikkontakten, og sørg
for, at strømkablet ikke er i kontakt med varme dele af apparatet,
eller på anden måde kan blive varmt. Før ikke strømkablet under et
tæppe, dæk det ikke til med måtter, løbere eller lignende, og sørg
altid for, at det ikke ligger et sted, hvor folk går over det. Sørg for,
at der ikke trædes på kablet eller stilles møbler på det. Før
strømkablet ikke om skærpe hjørner og rul det ikke stramt op efter
brug! Undgå, at strømkablet kommer i kontakt med olie,
opløsningsmidler og skarpe genstande. Kontroller regelmæssigt
strømkablet og stikket for beskadigelse.Drej eller knæk ikke
strømkablet, og vikl den ikke om apparatet, da det kan skade
isoleringen!
9. Det frarådes at anvende en forlængerledning, da det kan medføre
overophedning og brand. Er det uundgåeligt at bruge en
forlængerledning, så skal du bruge en ubeskadiget, godkendt
Side: 131
132
forlængerledning med jordforbindelse og et minimalt tværsnit på 3x
2,5mm², og godkendt strømkapacitet på mindst på 2500 watt. Rul
altid forlængerledningen helt ud for at undgå overophedning.
10. Tilslut udelukkende apparatet til en fast stikkontakt. Brug ikke en
stikdåse el.lign.
11. Under brug kan stikket føles lunt. Det er normalt. Hvis det bliver
rigtig varmt, så er der formentlig noget galt med stikkontakten. Tag
kontakt til en elektriker.
12. Sluk altid for apparatet med hovedafbryderen, og træk stikket ud af
stikkontakten. Sluk aldrig for apparatet ved at fjerne stikket!
13. Undgå at fremmedlegemer trænger ind i apparatet gennem
varmeudstråling/ventilation eller udluftning. Dette kan forårsage
elektrisk stød, brand eller skade.
14. Efterlad aldrig et tændt apparat uden opsyn, men sluk i stedet for
apparatet, og træk efterfølgende stikket ud af stikkontakten. Træk
altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke er i brug! Tag
det pågældende stik i hånden, træk aldrig i strømkablet!
15. Dette apparat kan ud over manuel betjening også betjenes via en
fjernbetjening. Uanset hvordan du betjener den, så sørg altid for at
følge alle sikkerhedsforskrifter! Brug ikke enheden med en ekstern
timer, timer, spændingsregulator eller en anden enhed, der
automatisk tænder enheden.
16. Dette apparat bliver varmt under brug. Rør ikke ved apparatet
under eller lige efter brug: det forårsager forbrændinger.
17. Betjen aldrig apparatet med våde hænder.
Hvem må anvende apparatet
1. Børn, yngre end 3 år, bør holdes på afstand af apparatet, med
mindre de er under konstant opsyn.
2. Børn mellem 3 og 8 år må udelukkende under opsyn tænde og
slukke for apparatet, hvis apparatet er opstillet eller monteret på
sin normale arbejdsplads, eller hvis de har modtaget vejledning i
sikker brug af apparatet, og forstår de involverede farer. Børn
mellem 3 og 8 må ikke sætte stikket i stikkontakten, ikke arbejde
med eller rengøre apparatet eller vedligeholde det.
3. Dette apparat kan under opsyn anvendes af børn fra 8 år og op,
samt personer med let nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og kendskab, eller efter
forstået vejledning angående sikker brug af apparatet, og af hvilke
farer der er forbundet hermed.
4. Børn må ikke vedligeholde eller rengøre apparatet uden opsyn.
Side: 132
133
5. Børn må ikke lege med apparatet.
Advarsler vedligeholdelse
1. Hold apparatet rent. Støv, snavs og/eller belægninger i apparatet er
en almindelig årsag til overophedning. Sørg for, at den slags fjernes
regelmæssigt.
2. Sluk altid for apparatet, træk stikket ud af stikkontakten og lad
apparatet køle af, når varmeapparatet skal:
- rengøres,
- vedligeholdes,
- berøres eller flyttes.
3. Aktiver ikke enheden, hvis du konstaterer, at strømkablet eller
stikket er beskadiget, eller hvis det ikke fungerer efter hensigten,
laver usædvanlige lyde, lugter eller ryger, hvis det er væltet eller
på anden vis har en funktionsfejl. Fjern omgående stikket fra
stikkontakten. Bring hele enheden tilbage til din leverandør eller en
autoriseret elektriker til inspektion og/eller reparation. Bed altid om
originale dele.
4. Apparatet må udelukkende åbnes og/eller repareres af autoriserede
og kvalificerede personer. Udfør ikke selv reparationer af apparatet,
det kan være farligt! Reparationer, udført at uautoriserede
personer, eller ændringer af enheden bryder apparatets støv- og
vandtæthed, hvilket og annullerer fabrikantens garanti og
erstatningsansvar.
5. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en
servicemedarbejder fra fabrikanten eller personer med tilsvarende
kvalifikationer for at forekomme fare.
Afvigelser fra punkt 3, 4, 5 kan forårsage skade, brand og/eller
personskade. De annullerer garantien og leverandør, importør og/eller
producent påtager sig intet ansvar for konsekvenser heraf.
Beskrivelse
1. Varmeudledningsrist
2. Lufttilførselsrist
3. Betjeningspanel og LED-display
4. Hovedkontakt
5. Fødder
6. Fjernbetjening
7. Tilslutning ekstra temperatursensor
(separat termostatsensor
inkluderet)
Side: 133
134
LED-displayet (3) har 4 linjer:
1. linje:
- 3 sole, som viser, om radiatoren er
indstillet til lav, medium eller høj
effekt.
- Wi-fi-symbolet. Hvis der er en wi-
fi-forbindelse, lyser symbolet.
- "P": Termostatfunktion eller drift
indstillet efter uge-timer.
- "M": drift efter indstillet effekt
2. linje:
- SET angiver, at du kan indstille
ugedag eller tid.
- ON viser, at den er tændt.
- OFF viser, at radiatoren er slukket
på standby-knappen eller af
væltesikringen.
- Tallene viser temperaturen
3. linje:
- Klokkeslæt: både normaltid og de indstillede klokkeslæt for uge-timeren.
- Ikon åben vinduesdetektion
4. linje:
- Ugedagene: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag osv.
Side: 134
135
Installation
 Fjern al emballage, så den ikke er inden for børns rækkevidde. Når emballagen
er fjernet, skal du kontrollere radiatoren for beskadigelse eller andre tegn på
defekter eller fejlfunktion. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge radiatoren, men
skal kontakte forhandleren, så den kan blive efterset eller ombyttet.
 Vælg et passende sted (vægmonteret eller fritstående), så enheden kan tage
hensyn til alle de advarsler, der er nævnt tidligere i denne vejledning.
 Forsigtig: Til fritstående brug: Brug kun enheden, når fødderne er monteret.
Brug af enheden uden fødder er især brandfarlig.
Ophængning
Side: 135
136
 Gør de 2 ophængningsbeslag fast på væggen. Vælg et venstre og et højre
beslag, og gør dem fast med kanalen øverst, (se tegning). Bor 2 huller i væggen
med en indbyrdes afstand på 535 mm, mindst 12,5 cm over gulvet og vandret.
Sæt plugs de borede huller, og skru beslagene på væggen med 2 store skruer.
 Hæng radiatoren op på begge beslag, og lad den glide ned i kanalerne.
 Tjek, at radiatoren sidder vandret og godt fast, med minimumsafstanden til
gulv, loft og eventuelle vægge.
Fritstående
Gør de medfølgende fødder fast på undersiden af radiatoren (se billede):
 Vend radiatoren på hovedet. Placér et tæppe (eller lignende) under radiatoren
for at undgå beskadigelse!
 Placér fødderne på deres plads i bunden af radiatoren. Det vil sikre, at de
gevindskårne huller er korrekt på linje.
 Gør fødderne godt fast på radiatoren med de (2x2) galopskruer.
 Vend radiatoren til opretstående position.
 Sørg for, at en radiator i brug altid er placeret på en solid, plan og vandret flade.
Langluvede tæpper er uegnede!
Ibrugtagning og betjening
 Kontrollér, at hovedkontakten på bunden af ovnen er indstillet til O (slukket).
 Kontrollér, at radiatoren er opretstående og står stabilt i henhold til
instruktionerne.
 Sæt stikket i en 220/240 V stikkontakt.
 Sæt hovedkontakten på I (on). Displayet viser: OFF
Side: 136
137
Ekstern temperatursensor
Da temperatursensoren er på ovnen, er målingen ikke særlig
nøjagtig. Hvis du vil måle mere nøjagtigt, skal du tilslutte den
medfølgende separate termostat ved at sætte stikket i
kontrolpanelet og fjerne sensoren 2 meter fra varmeren, se
foto. For at gøre dette skal du fjerne varmeren fra væggen.
Når du har tilsluttet den separate termostat, overtager den
automatisk termostateffekten.
Brug af betjeningspanelet:
Betjeningspanelet (3) har 6 knapper:
MOD / SET / WEEK / + / - / ON-OFF
 Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde for radiatoren. Displayet lyser, og
radiatoren kan betjenes.
 Indstil ugedag og klokkeslæt. Tryk på SET og hold den nede, indtil SET vises på
skærmen. Ugedagenes numre (linje 4) blinker. Brug knapperne + og - for at
finde den rigtige dag (1 = Mandag, 2 = Tirsdag osv.), og bekræft med SET.
Timetallet blinker. Brug knapperne + og - for at indstille timetallet, og bekræft
med SET. Minuttallet blinker. Brug knapperne + og - for at indstille minutterne,
og bekræft med SET. Ugedag og klokkeslæt er nu indstillet.
Bemærk:
o Indstillingerne af ugedag og klokkeslæt slettes, hvis radiatoren slukkes på
hovedkontakten eller via stikkontakten; de bevares, hvis ON/OFF-knappen
bruges.
o Hvis du ikke indstiller et klokkeslæt eller en ugedag, antager radiatoren, at
det er ugedag 1 og kl. 00.00.
o Skærmen slukker automatisk efter 2 minutter og kan tændes igen med en af
knapperne.
 Tryk på MOD for at indstille, om du ønsker M- eller P-funktion.
 I M-funktion skal du bruge knapperne + og - (fjernbetjening: linjeknappen) for
at indstille radiatorens driftseffekt: lav, medium eller høj – se tekniske
oplysninger. Termostaten kan ikke reguleres.
 I P-funktion kan du bruge knapperne + og - til at indstille den ønskede
temperatur for radiatoren, som den så vil forsøge at holde. Radiatoren vælger
automatisk den korrekte effekt: plus 1 eller 2 graders varme = lav, plus 3, 4
eller 5 graders varme er medium, og plus 6 graders varme eller mere er høj. Når
den ønskede temperatur er nået, slukker radiatoren automatisk, og tænder igen,
når temperaturen falder.
 I P-funktion kan du også bruge uge-timeren. Ved at trykke på WEEK kan du
indstille eller tjekke uge-timeren. Bemærk! For at indstille uge-timeren skal du
første indtaste ugedag og klokkeslæt korrekt.
Indstilling af uge-timer:
 Tryk på knappen WEEK og hold den nede. "01" blinker i displayet. Brug
knapperne + og - til at vælge "01" (engangsindstilling) eller "][" (den indstilling,
du vælger, bliver gennemført hver uge). Bekræft med SET.
Side: 137
138
Bemærk: Den eller de indstillinger, du vælger under "engangs" (01), skal være i
den indeværende uge. Om søndagen (dag 7) kl. 24.00 bliver alle
engangsindstillinger gjort inaktive. Hvis du indtaster en indstilling om tirsdagen
gældende for lørdag virker det, men en indstilling, som du indtaster om lørdagen
gældende for tirsdag, virker ikke.
Bemærk: En engangsindstilling (01) gennemføres kun af radiatoren én gang, men
timer-indstillingen bevares i hukommelsen som ikke-aktiv og tager derfor pladsen
op for en af de fire mulige indstillinger den pågældende dag. Det er bedre, at du
sletter den. Se senere.
Bemærk: Nu gælder valget af "one-off" eller "repeated" for alle timer-indstillinger!
 "01 SET ON" vises på skærmen for at angive, at du kan indstille det første "on"-
tidspunkt. Du kan nu bruge knapperne + og - til at vælge ugedagen for
indstillingen. Tryk på SET for den rigtige dag.
 Temperaturen (standard 25°) vises i displayet og blinker. Brug knapperne + og -
for at regulere den mellem 0 og 37 °C. Bekræft med SET.
 Timetallet blinker nu. Vælg det rigtige timetal, og bekræft med SET.
 Minuttallet blinker nu. Vælg det rigtige minuttal, og bekræft med SET. Det første
aktiveringstidspunkt er nu indstillet.
 Nu står der "01 SET OFF" i displayet for at angive, at du skal indstille
deaktiveringstidspunktet. Fortsæt på samme måde som beskrevet i de 2
ovenstående punkter. Din første indstilling er nu indtastet.
Displayet viser nu "02". Du kan nu indstille aktiverings-/deaktiveringstidspunkt
nr. 2; i alt 4 pr. dag, 28 pr. uge. Hvis du ikke har brug for det, så vent til
skærmen vender tilbage til standardindstillinger.
Vær opmærksom: Alle timer-indstillinger (maks. 28 pr. uge) bliver behandlet én
efter én. Så sørg for, at de ikke er i modstrid med hinanden!
 Slå nu radiatiore til ved hjælp ON/OFF-knappen, Skærmen viser P of OFF for at
angive, at der er programmeret en indstilling, men at radiatoren er slukket p.t.
På indstillingstidspunktet slår den automatisk til og fra.
 Timerens indstillede oplysninger gemmes, hvis radiatoren slukkes på
hovedkantakten eller stikkontakten.
 Hvis du trykker gentagne gange på WEEK, kan du se følgende timer-indstillinger
i rækkefølgen:
- One-off eller Repeated
- Termostadindstilling
- Timerens on-tidspunkt
- Timerens off-tidspunkt
- Næste timer-indstilling
 Hvis de gerne vil slette en bestemt indstilling, skal du trykke på knappen WEEK
of holde den nede, og så søge efter den timer-indstilling, du skal bruge. Gå
forbid 01- ][ of on/off først ved at trykke kortvarigt på SET. Når tallet for den
timer-indstilling, du ønsker at ændre, vises, skal du trykke lidt trængere på SET.
Du hører et kort bip, og den valgte indstiling er blevet slettet.
 Hvis du ønsker at skette alle timer-indstillinger, skal du trykke på knappen
WEEK of holde nede. Tryk på knapperne MOD og SET samtigdt og hold dem
nede, indtill du hører et bip. Skærment viser 88:88, der angiver, at alle
indstillinger er blevet slettet.
Side: 138
139
Bemærk: Alle timer-indstillinger kan kun slettes met knapperne på
betjeningspanelet, ikke med fjernbetjeningen!
 Hvis du ønsker at gemme timer-oplysningerne, men ikke ønsker at bruge
timeren et stykke tid, skal du trykke på knappen WEEK og holde den nede, og
dernæst trykke på MOD og holde den nede, indtil TIME forsvinder fra skærmen,
hvilket angiver, at dataene gemmes, men at de ikke vil være aktive. Ved at
trykke på Mod igen, indtil TIME vises, genaktiverer du timeren.
Skærmbeskyttelse: Hvis indstillingerne på en radiator i drift ikke justeres i 2
minutter, slukker LED-displayet, men ON lyser stadig. Det lyser igen, når du
trykker på en knap. Hvis radiatoren slukkes på ON/OFF-knappen, vises OFF-
skærmen.
Sådan bruger du fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen (5) har de samme 6 knapper som betjeningspanelet (MOD =
TILSTAND) og fungerer stort set på samme måde, men:
 du kan ikke bruge fjernbetjeningen (i M-tilstand) til at
indstille effekten med knapperne + eller -. Brug
linjeknappen til dette formål.
 Fjernbetjeningen har en ECO-knap for energisparende
tilstand; radiatoren holder rummets temperatur på
16°C. Skærmen viser EC. Deaktivér ved at trykke
på ECO igen. Der kan ikke indstilles andet under
denne indstilling. Hvis radiatoren er i drift i ECO-
indstilling, og en timer-indstilling aktiveres, begynder
radiatoren at køre i overensstemmelse med timer-
indstillingen. Når varmen falder, vender radiatoren ikke
tilbage til ECO-indstilling, men slukkes.
 Fjernbetjeningen har også en funktion til detektion af t
åbent vindue: Ved aktivering af denne funktion, slukkes
varmelegemet, hvis temperaturen i rummet falder
8 eller flere grader inden for 15 minutter. Tænd
for varmeapparatet igen med tænd-/sluk-
knappen. Tryk på symbolet igen for at annullere.
Varmelegemet starter med den forudindstillede
funktion. Når varmelegemet følger et indstillet ugeprogram i kombination med
funktionen til detektion af åbent vindue, så vil den funktion kun være aktiv
under aktive periode for det indstillede ugeprogram.
Side: 139
140
Drift med appen via wi-fi
Radiatoren kan også betjenes ved hjælp af en app på din smartphone. Radiatoren
skal være forbundet med et wi-fi-modem. Se instruktioner på hæftets bagside om,
hvordan du installerer appen. Ved at aktivere appen på din smartphone eller tablet
og vælge enheden kan du betjene radiatoren via smartphonen. Du behøver ikke at
indstille en ugedag eller et klokkeslæt, da de indstilles automatisk (både i appen og
i displayet).
Du kan bruge appen til at slå enheden til og fra, regulere temperaturen og effekten,
og vælge ECO-indstillingen og detektion af t åbent vindue. Appen kan også bruges
til at indstille 20 on-/off-indstillinger dagligt, på uge-timeren.
Hvis enheden er forbundet med wi-fi og er tændt, viser displayet (ved
pauseskærm) wi-fi-symbolet og ON. Hvis enheden er forbundet med wi-fi,
men er slukket, viser displayet wi-fi-symbolet og OFF.
Bemærk: Timer-indstillinger, der er valgt ved hjælp af appen, er ikke synlige i
displayet; timer-indstillinger, der er valgt ved hjælp af betjeningspanelet eller
fjernbetjeningen, er ikke synlige i appen! Når du har wi-fi-forbindelse, kan du ikke
oprette en ny uge-timer ved brug af panelet eller fjernbetjeningen (knapperne
WEEK og SET er deaktiverede); alle eksisterende, manuelt indtastede indstillinger i
uge-timeren forbliver aktive under wi-fi. Brug ikke begge metoder samtidig!!!
Når radiatoren er logget på wi-fi, oprettes der automatisk forbindelse, når den
tændes. Wi-fi-symbolet lyser konstant. Hvis wi-fi-symbolet blinker hurtigt, er der
ingen forbindelse.
Du kan nulstille wi-fi-indstillingerne ved at trykke på knappen MODE og holde den
nede. Eksisterende forbindelser slettes, wi-fi-symbolet begynder at blinke, og der
oprettes en ny forbindelse.
Du kan slå wi-fi-forbindelsen fra (og det blinkende wi-fi-symbol) ved at trykke på
knappen ON/OFF og holde den nede. Hvis du hører et langt bip, er wi-fi slået fra;
wi-fi-symbolet slukker. Hvis du trykker på knappen ON/OFF og holder den nede,
hører du et kort bip, der angiver, at wi-fi er slået til igen. Wi-fi-symbolet lyser igen.
Advarsel! Når du tænder eller slukker for radiatoren, hører du en svag lyd. Dette
er normalt og giver ikke grund til bekymring. Det er blot materialet, der udvider sig
og trækker sig sammen under opvarmning og afkøling.
Download Eurom Smart App:
- Scan QR-koden nedenfor eller søg efter "Eurom Smart" i App Store eller Google
Play og følg downloadvejledningen.
Side: 140
141
- Eurom Smart App tilføjes.
- For mere information om programmet se: www.eurom.nl/nl/manuals.
Sikkerhedsforanstaltninger App
Sikkerhed og fjernbetjening
Din Eurom varmeapparat kan nemt betjenes via det samme WLAN, via et andet
WLAN eller via 3G eller 4G mobilnetværk. Dette gør det muligt at betjene
varmeapparatet eksternt, uden at du har direkte tilsyn. Vær opmærksom på, at
selv når du betjener radiatoren fjernt, skal alle sikkerhedsforanstaltninger i de
vedlagte brugsanvisninger overholdes. Læs og forstå disse
sikkerhedsforanstaltninger og sørg for, at alle sikkerhedsforanstaltninger
overholdes, selv når du bruger fjernbetjening.
Sikkerhed og indstilling af timeren
Eurom Smart App har en "Smart Timer", hvor du selv kan lave en tidsplan med
tider og dage, hvor varmeren tændes og slukkes automatisk. Når data indtastes
med Eurom Smart App-timeren, gemmes disse data i ovnen. Det betyder, at hvis
du har indtastet timerdata, og varmen taber forbindelsen til Wi-Fi-modemet, vil
ovnen stadig tænde og slukke på de tidspunkter, du indstiller. Det er en
sikkerhedsfunktion at gemme timerdataene i ovnen. Selv uden en Wi-Fi-
forbindelse, vil den on-off-skema, der er indstillet af dig, blive gennemført.
Varmeapparatet vil derfor ikke opvarmes uventet, når WiFi-forbindelsen
(midlertidigt) er tabt.
Dataene i Smart-timeren er bevaret, selvom varmeapparatet er slukket og / eller
stikket er afbrudt fra stikkontakten. De indstillede Smart Timer-data kan kun
kontrolleres via App og kan også slettes kun via App. Vær opmærksom på dette,
når du indtaster timerdata i Smart Timer. Smart Timer-dataene er ikke synlige på
varmeren. Kontroller regelmæssigt i appen, om de indtastede Smart timer-data
stadig er korrekte.
En detaljeret brugervejledning til Eurom Smart App kan konsulteres med QR-koden
nedenfor:
eller websted: http://www.eurom.nl/nl/manuals
Side: 141
142
Sikkerhedsforanstaltninger
Væltesikring
Radiatoren er udstyret med en væltesikring, som slukker for radiatoren, hvis den
tipper ved et uheld. Den begynder at køre igen, så snart den igen er opretstående.
Men før du bruger den igen, skal du slukke den, tage stikket ud og undersøge den
for beskadigelse. Du må ikke bruge radiatoren, hvis den er beskadiget eller ikke
fungerer korrekt. Du skal få den efterset/repareret!
Overophedningssikringen
I tilfælde af indvendig overophedning slår overophedningssikringen radiatoren fra.
Det kan ske, hvis radiatoren ikke afgiver tilstrækkelig varme, eller hvis den ikke
kan trække tilstrækkelig frisk luft ind. Som nævnt ovenfor skyldes det generelt
(delvist) overdækning af radiatoren, blokering af lufttilførslen og/eller
udstrømningsriste, eller at radiatoren er installeret for tæt på en væg eller
lignende. Når radiatoren er kølet ned, tænder den automatisk igen, men hvis
årsagen ikke er fjernet, kan det gentage sig (med alle de tilsvarende risici). Ved
overophedning skal radiatoren slukkes, og stikket tages ud. Giv radiatoren tid til at
køle af, fjern kilden til overophedning, og brug den som normalt. Hvis problemet
fortsætter, eller hvis du ikke har kunnet finde kilden til overophedning, skal du
straks slukke for radiatoren og tage stikket ud. Kontakt et serviceværksted for at få
radiatoren repareret.
Rengøring og vedligeholdelse
Hold radiatoren ren. Aflejringer af støv og snavs i apparatet er en almindelig årsag
til overophedning, så disse skal fjernes jævnligt. Sluk for radiatoren, tag stikket ud
af stikkontakten og lad radiatoren køle af, inden du rengør eller vedligeholder den.
 Tør jævnligt radiatoren af udvendigt med en tør eller lidt fugtig klud. Du må ikke
bruge skrappe sæber, sprays, rengøringsmidler eller skurepulver, voks,
pudsemidler eller kemiske opløsninger!
 Hvis radiatoren hænger på væggen, skal du rengøre bagsiden og pladsen bag
radiatoren. Tag dernæst radiatoren ned fra væggen. Se "Installation".
 Brug en støvsuger til forsigtigt at fjerne støv og snavs fra ristene, og sørg for, at
åbninger til lufttilførsel og udstrømning er rene. Pas på, at du ikke rører ved eller
beskadiger indvendige dele under rengøring!
 Radiatoren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse.
 Når opvarmningssæsonen er slut, skal den rengjorte radiator opbevares i den
originale emballage, hvis det er muligt. Opbevar den i opretstående position på
et køligt, tørt og støvfrit sted.
Side: 142
143
Bortskaffelse
I EU angiver dette symbol, at produktet kan bortskaffes som
almindeligt husholdningsaffald. Gammelt udstyr indeholder
værdifulde materialer, der er egnet til genindvinding. Disse
materialer bør gøres egnet til genindvinding for at forhindre
negative virkninger på helbred og miljø som følge af ikke-
reguleret affaldsindsamling. Du skal derfo r sørge for at bringe
dit gamle udstyr til et udpeget indsamlingspunkt. Alternativt
skal du kontakte den oprindelige leverandør, som kan sørge for,
at så mange af komponenterne som muligt bliver genbrugt.
CE-erklæring
Se side 162

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi.

Stil et spørgsmål om Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi

Har du et spørgsmål om Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.