Electrolux Create 4 E4CM1-6ST manual

Manual til Electrolux Create 4 E4CM1-6ST på Engelsk. Denne PDF-vejledning har 136 sider.

Side: 1
Tak, fordi du valgte dette produkt fra Electrolux. Brug altid originalt tilbehør og reservedele fra Electrolux, så er du sikker på at få de bedste resultater. Det er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er udviklet med tanke på miljøet. Alle plastdele er mærket til genbrug. Besøg vores hjemmeside for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: www.electrolux.com Få bedre service ved at registrere dit produkt: www.electrolux.com/productregistration Køb tilbehør og forbrugsvarer til dit apparat: www.electrolux.com/shop KUNDEPLEJE OG SERVICE Sørg for at have følgende data tilgængelige, når du kontakter service. Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt. Model, PNC, Serienummer. Advarsel/Forsigtig- og sikkerhedsoplysninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA
Side: 2
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA KOMPONENTER A B C D E F G H I J K *afhængig af model TÆND/SLUK-knap med lys Vandbeholder Vandstandsindikator Hængslet låg Drejefilter med antidrypventil Kaffekande af glas Varmeplade* Elledning og stik Aroma-knap Måleske Termokande i rustfrit stål* A F G H B C D E K J I I
Side: 3
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA KOM I GANG 1 2 3 4 5 6 Anbring maskinen på en flad overflade. Når du starter maskinen første gang, fyldes beholderen med koldt vand. Start maskinen med TÆND/SLUK- knappen Lad en hel beholder med vand løbe gennem maskine en eller to gange for at rense den uden brug af papirfilter eller kaffe. Lave kaffe: åbn låget og fyld vandbeholderen med frisk koldt vand til det ønskede niveau. I vandbeholderen er der en vandniveauindikator for 2-10 store kopper/3-15 små kopper. Sæt papirfilter i kurven og fyld med pulverkaffe. Der er en måler til det anbefalede antal skefulde kaffe ved siden af vandmåleren. Til mellemkraftig kaffe er det nok med en skefuld (ca. 6-7 g) pr. kop. Luk vandbeholdere og sæt kanden (med låg) på varmepladen. Start maskinen med TÆND/SLUK-knappen Strømindikatoren lyser og det varme vand løber ned i filteret. Når vandet ikke løber mere, holder varmepladen kaffen varm til maskinen er slukket med TÆND/SLUK- knappen. Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, slukkes den af sikkerhedsfunktionen efter 40 minutter. Tages kanden væk, spærrer filteret for at der drypper kaffe på varmepladen. Under brygning må kanden ikke ernes i mere end 30 sekunder for at undgå filteret overfyldes. Aromavælgeren forlænger bryggetiden for at give maksimal smag og kraftigere kaffe med mindre antal kopper (normalt mindre end 6). Tryk på aromaknappen og ikonet lyser.
Side: 4
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA SIKKERHEDSVEJLEDNING • Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med apparatet. Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden overvågning. Apparatet må kun tilsluttes en strømforsyning med den samme spænding og frekvens, som angives på typeskiltet! Anvend eller rør aldrig apparatet, hvis netledningen eller kabinettet er beskadiget. Apparatet må kun tilsluttes en jordet kontakt. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 1 2 3 4 5 Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten. Tør alle udvendige flader af med en fugtig klud. Kaffekanden (F) og kandelåget tåler maskinopvask. Brug aldrig ætsende eller skurende rengøringsmidler, og nedsænk aldrig maskinen i væske. For at gøre filterholderen (E) ren løftes håndtaget op, og filterholderen ernes. For at gøre filterventilen ordentlig ren drejes den flere gange, mens den skylles. Regelmæssig afkalkning anbefales, afhængigt af vandets hårdhed. Fyld tanken med vand og afkalker i henhold til produktets anvisninger, og følg derefter trin 9 og 10. Sæt kaffekanden (F) med låg på varmepladen (G). Lad afkalkeren virke i ca. 15 minutter og tænd derefter maskinen. Sluk den, når opløsningen er løbet igennem. Gentag om nødvendigt afkalkningsprocessen. Lad maskinen køre mindst to gange med almindeligt vand. Skyl derefter kaffekanden (F), kandelåget og filterholder (E) grundigt under rindende vand, og aktivér filterventilen flere gange under skylningen.
Side: 5
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Hvis påkrævet, kan der anvendes en passende forlængerledning for 10 A. Hvis apparatet eller netledningen er beskadiget, skal det/den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer for at undgå risici. Stil altid apparatet på en plan, jævn overflade. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet forsyningsnettet. Apparatest skal slukkes og netledningen tages ud efter hver anvendelse, før rengøring og vedligeholdelse. Apparatet og tilføjelser kan blive varme under brug. Brug kun de anførte håndtag og knapper. Lad det køle af før eller opbevaring. Strømforsyningskablet må ikke komme i kontakt med nogle af apparatets varme genstande. Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller væske. Overskrid ikke det maksimale fyldningsrumfang, som angivet på apparaterne. Brug eller sæt ikke apparatet på varme overflader eller tæt på varmekilder. Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.: – kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer; – gæstehuse; – af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen; – miljøer af Bed and Breakfast-typen. Kaffemaskinen må ikke placeres i et skab, når den er i brug. Ingen handling er påkrævet for at omforme produktet til 50 eller 60 Hz. Produktet selvjusterer.
Side: 6
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING BORTSKAFFELSE Dette symbol på produktet angiver, at produktet indeholder et batteri, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Genbrug af produktet skal ske via godkendt affaldsplads eller Electrolux-servicecenter, som kan bortskaffe og genbruge batteriet og de elektriske dele på en sikker og korrekt måde. Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier. Electrolux forbeholder sig retten til at ændre produkter, oplysninger og specifikationer uden notifikation. Symptomer Mulige årsager Strømforsyningen er ikke tilsluttet, eller tænd-/ slukknappen er ikke tændt. Intet vand i vandbeholderen. Der dannes for meget kalkaflejring i vandbeholderen. Antidrypventilen i filterholderen er tilstoppet af resterende kaffepulver. Intet papirfilter i filterholder. Sæt stikket i en jordet vægkontakt, og tænd på tænd-/slukknappen. Kom koldt vand i vandbeholderen. Udfør afkalknings proceduren. Fjern de obstruerende partikler, og rengør antidrypventilen. Sæt altid et nyt papirkaffefilter i filterholderen, når du brygger kaffe. Kaffen brygger ikke. Filterholderen er utæt. Kaffepulver i kaffekanden. Løsninger FEJLFINDING

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Electrolux Create 4 E4CM1-6ST men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Electrolux Create 4 E4CM1-6ST. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Electrolux Create 4 E4CM1-6ST så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Electrolux Create 4 E4CM1-6ST

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Electrolux Create 4 E4CM1-6ST below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Electrolux
  • Product: Kaffemaskiner
  • Model/navn: Create 4 E4CM1-6ST
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Dansk, Nordmand, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Polsk, Russisk, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Lettisk., Litauisk., Estonian., Tjekkisk