V11 Absolute

Dyson V11 Absolute manual

V11 Absolute

Manual til Dyson V11 Absolute på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 144 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
Side: 1
112 ikke trædes på eller udgør en snublefare. Kør ikke over ledningen. 10. Må ikke anvendes til at opsamle vand. 11. Brug ikke støvsugeren til at fjerne letantændelige eller brandbare væsker, såsom benzin, og brug den ikke i områder, hvor sådanne væsker eller deres dampe kan forekomme. 12. Brug ikke støvsugeren til at opsamle genstande, som brænder eller ryger, såsom cigaretter, tændstikker, gløder eller aske. 13. Hold hår, løst tøj, fingre og andre dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele, som f.eks børstehovedet. Du må aldrig rette slange, rør og værktøj mod dine øjne eller ører eller tage dem i munden. 14. Indsæt ikke noget i åbningerne. Brug ikke støvsugeren med blokerede åbninger. Skal holdes fri for støv, fnuller, hår og alt andet, der kan formindske luftstrømmen. 15. Anvend kun tilbehør og reservedele, der er anbefalet af Dyson. 16. Brug ikke støvsugeren, medmindre den klare beholder og filtrene sidder på. 17. Træk opladerens stik ud, når den ikke bruges i længere tid. 18. Vær særligt forsigtig ved rengøring af trapper. 19. For at forhindre at apparatet starter utilsigtet, skal du være omhyggelig med at holde hænder og fingre væk fra start-knappen (ON), indtil du er klar til at støvsuge, især når du løfter eller bærer apparatet. Hvis du bærer apparatet med fingeren på start-knappen (ON), øger det risikoen for uheld. 20. Apparatet må ikke anvendes udendørs, i et badeværelse eller på en afstand af 3 meter fra et svømmebassin. 21. Brug kun Dyson-opladeren med delnummer 217160 til opladning af dette Dyson-apparat. Brug kun Dyson-batterier. Andre typer batterier kan eksplodere og derved forårsage personskader og/eller materielle skader. 22. Når du fjerner eller udskifter et motoriseret børstehoved, skal du være forsigtig med ikke at trykke på start-knappen (ON), før mundstykket er blevet genmonteret. 23. Brug ikke en batteripakke eller et apparat, der er beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, der kan medføre brand, eksplosion eller risiko for skader. Udsæt ikke batteripakken eller apparatet for ild eller høje temperaturer. Eksponering for ild eller temperaturer over 60 °C (140 °F) kan medføre eksplosion. 24. Batteriet er forseglet og giver under normale omstændigheder ingen anledning til sikkerhedsspørgsmål. Skulle der imidlertid lække VIGTIGE SIKKERHEDS- FORANSTALTNINGER FØR DETTE APPARAT TAGES I BRUG, SKAL DU LÆSE ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER I DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET Ved anvendelse af elektriske apparater skal man altid tage visse sikkerhedsforbehold: ADVARSEL Disse advarsler gælder for selve apparatet og, hvor det er relevant, alle redskaber, tilbehør, opladere eller netadaptere. FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER: 1. Dette Dyson apparat bør kun benyttes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske eller mentale funktioner eller manglende erfaring eller viden, hvis en ansvarlig person overvåger eller instruerer dem i sikker brug af apparatet og i de farer, der er knyttet til brugen. Uden overvågning bør børn ikke rengøre og vedligeholde apparatet. 2. Apparatet må ikke bruges som legetøj. Der skal udvises særlig opmærksomhed, når det benyttes af eller i nærheden af børn. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 3. Brug kun apparatet som beskrevet i denne Dyson-brugervejledning. Der må ikke udføres nogen anden form for vedligeholdelse end den, der er beskrevet i denne brugervejledning eller er anvist af Dyson Helpline. 4. KUN egnet til tørre områder. Brug ikke udendørs eller på våde overflader. 5. Ingen dele af opladeren eller apparatet må berøres med våde hænder. 6. Må ikke bruges med en beskadiget oplader eller ledning. 7. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det har fået et hårdt slag, hvis det er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, må det ikke bruges. Kontakt Dyson Helpline. 8. Kontakt Dyson Helpline, hvis en service eller reparation er nødvendig. Apparatet må ikke skilles ad, da forkert samling kan medføre elektrisk stød eller brand. 9. Ledningen må ikke strækkes eller belastes. Hold ledningen væk fra varme overflader. Ledningen må ikke klemmes i en dør eller trækkes rundt om skarpe kanter eller hjørner. Anbring ledningen væk fra trafikerede områder, på et sted hvor den DK 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 2
113 Benyt ikke i nærheden af åben ild. Opbevar ikke i nærheden af en varmekilde. Anvend ikke maskinen til opsamling af vand eller anden væske. Anvend ikke maskinen til opsamling af nogen form for brændende objekter. Anbring ikke hænderne i nærheden af børstehovedet, når apparatet er i brug. Må ikke anbringes på eller i nærheden af et komfur. væske fra batteriet, må det ikke berøres, da dette kan medføre irritation eller forbrændinger, og der skal tages følgende sikkerhedsforanstaltninger: • Hudkontakt – kan forårsage irritationer. Vask med sæbevand. • Indånding – kan forårsage irritationer af luftvejene. Flyt personen til et sted med frisk luft, og søg lægehjælp. • Øjenkontakt – kan forårsage irritationer. Skyl straks øjnene grundigt med vand i mindst 15 minutter. Søg læge. • Bortskaffelse – brug handsker til at håndtere batteriet, og bortskaf det med det samme i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller forordninger. 25. Følg alle opladningsinstruktioner og undlad at oplade batteripakken eller apparatet uden for det temperaturinterval, der er angivet i instruktionerne. Ukorrekt opladning eller i en temperatur, der ligger uden for det angivne interval kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand. For at sikre optimal batterilevetid anbefaler Dyson følgende: • Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares ved rumtemperatur. Anbefalet temperatur: 18 °C (64 °F) til 28 °C (82 °F). • Den omgivende temperatur til anvendelse og opladning skal være mellem 10 °C (50 °F) og 30 °C (86 °F). 26. BRANDFARE – Dette produkt må ikke anbringes på eller i nærheden af et komfur eller en anden varm overflade, og apparatet må ikke brændes, selvom det er meget beskadiget. Der kan gå ild i batteriet, eller det kan eksplodere. 27. BRANDFARE – Undlad at påføre dufte eller duftende ting til dette apparats filter/re. Sådanne produkter indeholder brandfarlige elementer, som kan medføre, at apparatet bryder i brand. LÆS OG OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER Dette Dyson-apparat er kun til husholdningsbrug. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 3
114 Vaskbare dele Din støvsuger indeholder vaskbare dele, der skal rengøres regelmæssigt. Følg anvisningerne herunder. • Ingen dele fra apparatet må anbringes i en opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn, mikroovn eller i nærheden af åben ild. Vask af filterenheden Vask filterenheden mindst én gang om måneden, eller når filterets vedligeholdelsesindikator lyser. Kontroller og vask filterenheden regelmæssigt i henhold til vejledningen for at opretholde ydeevnen. • Fjern filterenheden ved at dreje den mod uret. Træk den forsigtigt væk fra apparatet. • Bank forsigtigt på filterenheden for at fjerne overskydende støv og snavs, inden du vasker den. • Vask kun filterenheden i koldt vand: brug ikke rengøringsmidler, og vask ikke i opvaskemaskine eller vaskemaskine. • Vask først det foldede papirelement på filterenheden. Hold filterenheden under koldt vand fra hanen med skumelementet nedad, og lad koldt vand rinde over det foldede papir. • Fortsæt med at vaske, indtil vandet bliver klart. • Vask derefter skumelementet på filterenheden. Hold filterenheden under koldt vand fra hanen med skumelementet nedad, så det beskidte vand ikke tilsmudser det foldede papirelement. Lad koldt vand rinde på indersiden og ydersiden af skumelementet, og tryk forsigtigt på skummet for at fjerne snavset. • Fortsæt med at vaske, indtil vandet bliver klart. • Vask ydersiden af filterenheden. Fyld derefter enheden op med koldt vand, og placer hænderne over de åbne ender og ryst forsigtigt. • Gentag vask af elementerne og ydersiden af filterenheden, indtil vandet er klart. • Ryst filterenheden forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad den tørre med skumelementet opad. • Lad filterenheden tørre fuldstændig i et tørt miljø med god luftgennemstrømning i minimum 24 timer. • Kontroller, at filterenheden er helt tør. • Når filterenheden skal sættes på igen, skal den sættes tilbage i hoveddelen, og derefter skal du dreje med uret, indtil den klikker på plads. Filterenheden kan kræve mere hyppig vask ved støvsugning af fint støv, eller hvis den primært bruges i Boost-tilstand. Ingen dele fra apparatet må anbringes i en opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn, mikroovn eller i nærheden af åben ild. VASK AF BØRSTEHOVEDER Apparatets mundstykke med blød rulle har to vaskbare børstehoveder. Efterse og vask dem med jævne mellemrum i henhold til følgende vejledning for at opretholde ydeevnen: • Se illustrationerne til 'Vedligeholdelse af mundstykke' ovenfor. • Når du fjerner eller udskifter et motoriseret børstehoved, skal du være forsigtig med ikke at trykke på start-knappen (ON), før mundstykket er blevet genmonteret. For at fjerne, vaske og udskifte børstehovederne skal du gøre følgende: • Vend bunden i vejret på mundstykket, så undersiden vender imod dig. Brug en mønt til at dreje endehætten en kvart omgang mod uret, til den klikker fast i åben position. Drej endehætten til åben position. Drej forsigtigt børstehovedet ud af mundstykket. Fjern endehætten fra børstehovedet. Vask ikke endehætten. • Drej forsigtigt børstehovedet ud af mundstykket. • Hold børstehovederne under rindende vand, og gnid forsigtigt for at fjerne fnug og snavs. • Stil børstehovederne opad, som vist på billedet. De skal tørre i mindst 24 timer, indtil de er helt tørre. Før du sætter børstehovederne på plads igen, skal du kontrollere, at de er helt tørre. • Drej forsigtigt det bagerste børstehoved tilbage i mundstykket. • Drej forsigtigt det forreste børstehoved tilbage i mundstykket. • Genmonter endehætten på det forreste børstehoved. • Endehætten skal være i åben position, som vist. Når den er på plads, drejes endehætten tilbage i lukket position. • Luk fæsteskruen ved at dreje den en kvart omgang med uret. Sørg for, at fæsteskruen er drejet helt rundt, og at børstehovederne sidder fast. Mundstykke med højt drejningsmoment Børstehovedet på et motoriseret mundstykke er ikke vaskbart. Motoriseret miniværktøj til hurtig frigørelse Børstehovedet på et motoriseret mundstykke er ikke vaskbart. Blokeringer - automatisk afbryder • Denne støvsuger er udstyret med en automatisk afbryder. • Hvis en af støvsugerens dele bliver blokeret, kan den afbryde automatisk. • Det sker, efter motoren har slået til og fra et antal gange i hurtig rækkefølge, og blokeringsindikatoren vil lyse. • Lad apparatet køle af, før der kontrolleres for blokeringer. • Vær omhyggelig med ikke at trykke på start-knappen (ON), når du foretager blokeringseftersyn. Anvendelse af apparatet mens det er delvist adskilt, kan medføre personskade. • Fjern eventuelle blokeringer før genstart. • Påmonter alle dele korrekt igen før brug. • Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af garantien. Søg efter blokeringer Motoren slår til og fra flere gange, og blokeringsindikatoren viser, når der er en blokering. Følg nedenstående vejledning for at finde blokeringen: • Vær omhyggelig med ikke at trykke på start-knappen (ON), når du foretager blokeringseftersyn. Anvendelse af apparatet mens det er delvist adskilt, kan medføre personskade. • Pas på skarpe genstande ved kontrol for blokeringer. • Når der skal tjekkes for blokeringer i hovedenheden på apparatet, skal du fjerne den klare beholder efter anvisningerne i afsnittet 'Rengøring af den klare beholder' og derefter fjerne blokeringen. • Hvis en tilstopning ikke kan fjernes fra mundstykket, skal børstehovedet evt. afmonteres. Brug en mønt til at åbne fæsteskruen, før børstehovedet ud af mundstykket, og fjern tilstopningen. Sæt børstehovedet på igen, og fastgør det ved at stramme fæsteskruen. Sørg for, at det sidder godt fast, før apparatet anvendes. Læs ‘Vigtige sikkerhedsanvisninger’ i denne Dyson-vejledning, før du fortsætter. MONTERING AF DOCKINGSTATION • Pak dockingstationen, opladeren og installationsvejledningen ud. • Vælg en placering til dockingstationen, og sørg for, at der er ikke ledningsnet (gas, vand eller luft), elektriske kabler, ledninger eller et kanalsystem direkte bag monteringsstedet. • Følg anvisningerne i installationsvejledningen. • Klik udstyret på plads. • Placér apparatet i dockingstationen. • Sæt opladeren i stikkontakten. Tænd (hvis nødvendigt) for at oplade batteriet. • Dit apparat skal være fuldt opladet inden første brug. Dockingstationen skal monteres i overensstemmelse med regler og gældende standarder/love. Dyson anbefaler brugen af beskyttelsesbeklædning, -briller og -materialer ved installation af dockingstationen. Støvsugning • Fjern apparatet fra dockingstationen. • Kontrollér, at undersiden af støvsugerhovedet eller -værktøjet er ren og fri for fremmedlegemer, der kan forårsage skader. Før gulve, måtter og tæpper støvsuges, skal producentens anbefalede rengøringsanvisninger kontrolleres. Støvsugerens børstehoved kan beskadige visse tæpper og gulve. Nogle tæpper vil fnulre, hvis du bruger det roterende børstehoved, når du støvsuger. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at du støvsuger uden det roterende mundstykke, og at du beder fabrikanten af gulvtæppet om vejledning. Mundstykke med højt drejningsmoment – skyder til sugekontrol Mundstykket med højt drejningsmoment har en skyder til sugekontrol, der kan justere mundstykkets sugeevne. For at vælge den ønskede sugeevne skal du flytte skyderen til sugekontrol øverst på mundstykket. Maksimal sugning fjerner nedtrådt støv og snavs (+) • Til støvsugning af solid gulvbelægning, hårde gulve og meget snavsede tæpper. Sugning fjerner støv og snavs (▲) • Til støvsugning af lettere snavsede tæpper og hårde gulve. • Til sugning af større stykker snavs som f.eks. peanuts eller ris. Sugning til tæpper med kraftig luv og sarte gulve (-) • Til støvsugning af tæpper med kraftig luv eller slumretæpper eller enhver type gulv, hvor der er større modstand. • Til støvsugning af let snavsede gulve, herunder sarte gulve som vinyl, parket og linolium. Tømning af den klare beholder • Tøm beholderen, så snart snavset når niveauet for MAX-mærket – må ikke overfyldes. • Vær forsigtig ikke at trække i start-knappen ”ON”, mens den klare beholder er åben for tømning. • Afmonter røret ved at trykke på den røde rørudløserknap og trække det væk fra beholderen. • Frigørelse af snavs: – – Hold apparatet med beholderen i en nedadgående position. – – Tryk på den røde beholderudløserknap. – – Beholderen skydes ned, og kappen renses i takt hermed. – – Beholderens bund åbnes. – – Bundstykket åbnes kun, hvis den røde knap er trykket i bund. For at minimere støv / allergenkontakt, når du tømmer, skal du have hele beholderen dækket af i en støvtæt pose og tømme. Fjern forsigtigt den klare beholder fra posen. Luk posen tæt, og bortskaf den på normal vis. Rengøring af den klare beholder (valgfri) Rengøring af klar beholder (hvis det er nødvendigt): • Følg instruktionerne i afsnittet "Tømning af den klare beholder". • Tryk på den røde knap på beholderen for at frigøre beholderen, og skub beholderen af skinnen. • Den klare beholder må kun rengøres med en fugtig klud. • Sørg for, at den klare beholder og pakningerne er helt tørre, inden den monteres igen. • Genpåsætning af den klare beholder: – – Indsæt ryggen på beholderens løber. Luk den klare beholder ved at skubbe bundstykket opad, indtil den klare beholder og dens bundstykke klikker på plads. Den klare beholder tåler ikke rengøring ved maskinopvask og brug af rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere. Dette anbefales ikke, da det kan skade dit apparat. Filter- og blokeringsindikatorer Displayet på dit apparat giver dig besked, når simpel vedligeholdelse er nødvendigt. • Filterindikatoren viser, når filterenheden ikke er monteret korrekt. Følg anvisningerne for genmontering af filterenheden under afsnittet 'Vask af filterenheden'. • Filterindikatoren viser, når filterenheden skal vaskes. Følg anvisningerne for vask af filterenheden under afsnittet 'Vask af filterenheden'. • Blokeringsindikatoren viser, om der er en blokering. Følg anvisningerne for fjernelse af blokering under afsnittet 'Blokeringseftersyn'. Yderligere oplysninger 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 4
115 • Dette produkt har kulfiberbørster. Vær forsigtig, hvis du kommer i kontakt med dem, da de kan forårsage mindre hudirritation. Vask hænder efter håndtering af børsterne. • Påmonter alle dele korrekt igen før brug. • Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af garantien. OPLADNING OG OPBEVARING • Apparatet slukkes (OFF), hvis batteritemperaturen er under 10 °C (50 °F). Dette sker for at beskytte motoren og batteriet. Oplad ikke apparatet for derefter at stille det til opbevaring på et sted, hvor temperaturen er under 10 °C (50 °F). • Du kan forlænge batteriets levetid ved at undlade at genoplade det lige efter en fuld afladning. Lad det køle af i et par minutter. • Undgå at anvende apparatet med batteriet klos op ad en flade. Det vil gøre det mindre varmt under brug og forlænge batteritiden og dets levetid. BATTERISIKKERHED • Hvis batteriet skal udskiftes, skal du kontakte Dyson Helpline. • Brug kun Dyson-opladeren med delnummer 217160 til opladning af dette Dyson-apparat. ADVARSEL Det batteri, der anvendes i dette apparat, kan ved forkert brug udgøre en brandfare eller fare for ætsning. Må ikke skilles ad, kortsluttes, opvarmes over 60 °C eller forbrændes. Opbevares utilgængeligt for børn. Skil ikke batteriet ad eller sæt ild til det. Oplysninger om bortskaffelse • Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af høj kvalitet. Genbrug, hvor det er muligt. • Fjern batteriet, før apparatet smides ud. • Bortskaf eller genbrug batteriet i henhold til lokale bestemmelser eller regulativer. • Bortskaf den brugte filterenhed i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller regler. • Denne mærkat angiver, at inden for EU bør dette apparat ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller sundhedsfarer ved ukontrolleret affaldshåndtering skal det afleveres til genbrug med henblik på bæredygtig genbrug af materialerne. Du kan aflevere dit brugte apparat via genbrugssystemet eller ved at kontakte den forhandler, hvor apparatet er købt. De kan håndtere dette apparat med henblik på miljømæssigt korrekt genbrug. Dyson kundeservice Tak for at du har valgt at købe et Dyson-apparat. Når du har registreret din 2 års garanti, vil Dyson-apparatet være dækket med hensyn til dele og udførelse i 2 år efter købsdatoen i henhold til garantiens vilkår. Hvis du har spørgsmål vedrørende dit Dyson-apparat, kan du gå ind på: www.dyson.dk/support for at få onlinehjælp, generelle råd og nyttige oplysninger om Dyson. Du kan også ringe til Dysons helpline. Oplys i den forbindelse apparatets serienummer samt detaljer om, hvor og hvornår du købte apparatet. Hvis dit Dyson-apparat trænger til reparation, kan du ringe til Dysons helpline, så vi kan rådgive om de forskellige muligheder. Hvis dit Dyson-apparat er under garanti, og reparationen er dækket heraf, vil reparationen være gratis. Du bedes registrere dig som ejer af et Dyson-apparat Garantien for dette produkt er 2 år fra købsdatoen. Du bedes registrere din garanti inden 30 dage fra købsdatoen. Du kan hjælpe os med at sikre, at du får hurtig og effektiv service, ved at registrere dig straks efter købet. Gem kvitteringen, der viser købsdatoen. Det kan du gøre på tre måder: • Registrer dig på www.dyson.dk • Ring til Dyson Helpline på 80705843. • Udfyld den vedlagte formular, og send den til os. Ved at lade dig registrere online eller telefonisk kan du: • Beskytte din investering med to års garanti på reservedele og håndværk. • Modtage nyttige tips til, hvordan du bruger din maskine. • Få ekspertrådgivning fra Dyson helpline. • Høre om vores seneste opfindelser som den første. • Det tager kun få sekunder at tilmelde sig online, og det eneste, du skal bruge, er dit serienummer. 2 års begrænset garanti Vilkår og betingelser for Dysons 2 års begrænsede garanti Hvad er dækket? • Reparation eller udskiftning af dit Dyson-apparat (efter Dysons skøn), hvis dit apparat er defekt på grund af materialefejl, fabrikationsfejl eller fejlfunktion inden for 2 år fra købsdatoen (hvis en reservedel ikke længere produceres, udskifter Dyson den med en tilsvarende del). • Hvor dette apparat sælges uden for EU, vil denne garanti kun gælde, hvis apparatet anvendes i det land, hvor det er solgt. • Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis apparatet anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) hvis apparatet anvendes i Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig, og den samme model som dette apparat sælges med samme spænding i det pågældende land. Hvad er ikke dækket? Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af: • Hændelige skader, fejl opstået som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, misbrug og forsømmelse eller skødesløs betjening eller håndtering af enheden, der ikke er i overensstemmelse med Dysons brugervejledning. • Brug af apparatet til andet end normale husholdningsformål. • Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner. • Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter. • Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen). • Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets autoriserede agenter. • Blokering –se Dysons brugervejledning for nærmere oplysninger om, hvordan man undersøger for og fjerner blokeringer. • Normal slitage (f.eks. sikring, børstestang osv.). • Brug af dette apparat til murbrokker, aske og puds. • Reduktion i batteriets afladningstid som følge af batteriets alder eller brug (hvor det er relevant). Kontakt Dysons helpline, hvis du er i tvivl om, hvad garantien dækker. Opsummering af dækningen • Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger senere). • Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation (både orginal og efterfølgende), før der kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat. Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen. • Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter. • Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson. • Reparation eller udskiftning af dit Dyson-apparat under garantien forlænger ikke garantiperioden. • Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger. Vigtige oplysninger vedr. databeskyttelse Når du registrerer dit Dyson-produkt: • Du skal give os grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne registrere dit produkt og give os mulighed for at understøtte din garanti. • Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage kommunikation fra os. Hvis du vælger at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger om særlige tilbud og nyheder om vores seneste innovationer. Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger, du deler med os, som det er defineret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på vores hjemmeside: privacy.dyson.com 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Spørgsmål & besvarelser

Savner en dansk manual til Dyson v11, vil i venligst sende en,

Flemming Puls 2020-07-24 10:09:44

Hej findes der ikke en dansk brugsanvisning til Dyson v11 absolute Det synes jeg skulle følge med når man nu har givet så meget for den

Hanne 2021-03-04 17:49:55

Dansk manual tak om det hele

Nina Nørregren 2021-02-08 13:08:37

Mangler en Dansk manual til Dyson V11. Håber på hurtigt svar

Inger margrethe hansen 2020-12-02 17:52:41

Mangler en Dansk manual til Dyson V11. Håber på hurtigt svar

Inger margrethe hansen 2020-12-02 17:51:39

Mangler en dansk manual. Send venligst et link

Niels Erik Radza 2020-09-06 13:46:16

Har du et spørgsmål om Dyson V11 Absolute men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Dyson V11 Absolute. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Dyson V11 Absolute så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Dyson V11 Absolute

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Dyson V11 Absolute below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Dyson
 • Product: Støvsugere
 • Model/navn: V11 Absolute
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer, Slovenske