Dyson V11 Absolute manual

Få vist brugermanualen for Dyson V11 Absolute below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Dyson
  • Product: Støvsuger
  • Model/navn: V11 Absolute
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 111
112
ikke trædes på eller udgør en snublefare. Kør ikke
over ledningen.
10. Må ikke anvendes til at opsamle vand.
11. Brug ikke støvsugeren til at fjerne letantændelige
eller brandbare væsker, såsom benzin, og brug
den ikke i områder, hvor sådanne væsker eller
deres dampe kan forekomme.
12. Brug ikke støvsugeren til at opsamle genstande,
som brænder eller ryger, såsom cigaretter,
tændstikker, gløder eller aske.
13. Hold hår, løst tøj, fingre og andre dele af kroppen
væk fra åbninger og bevægelige dele, som f.eks
børstehovedet. Du må aldrig rette slange, rør og
værktøj mod dine øjne eller ører eller tage dem i
munden.
14. Indsæt ikke noget i åbningerne. Brug ikke
støvsugeren med blokerede åbninger. Skal holdes
fri for støv, fnuller, hår og alt andet, der kan
formindske luftstrømmen.
15. Anvend kun tilbehør og reservedele, der er
anbefalet af Dyson.
16. Brug ikke støvsugeren, medmindre den klare
beholder og filtrene sidder på.
17. Træk opladerens stik ud, når den ikke bruges i
længere tid.
18. Vær særligt forsigtig ved rengøring af trapper.
19. For at forhindre at apparatet starter utilsigtet,
skal du være omhyggelig med at holde hænder
og fingre væk fra start-knappen (ON), indtil du
er klar til at støvsuge, især når du løfter eller
bærer apparatet. Hvis du bærer apparatet med
fingeren på start-knappen (ON), øger det risikoen
for uheld.
20. Apparatet må ikke anvendes udendørs, i et
badeværelse eller på en afstand af 3 meter fra et
svømmebassin.
21. Brug kun Dyson-opladeren med delnummer
217160 til opladning af dette Dyson-apparat.
Brug kun Dyson-batterier. Andre typer
batterier kan eksplodere og derved forårsage
personskader og/eller materielle skader.
22. Når du fjerner eller udskifter et motoriseret
børstehoved, skal du være forsigtig med ikke at
trykke på start-knappen (ON), før mundstykket er
blevet genmonteret.
23. Brug ikke en batteripakke eller et apparat, der
er beskadiget eller ændret. Beskadigede eller
ændrede batterier kan udvise uforudsigelig
adfærd, der kan medføre brand, eksplosion
eller risiko for skader. Udsæt ikke batteripakken
eller apparatet for ild eller høje temperaturer.
Eksponering for ild eller temperaturer over 60 °C
(140 °F) kan medføre eksplosion.
24. Batteriet er forseglet og giver under normale
omstændigheder ingen anledning til
sikkerhedsspørgsmål. Skulle der imidlertid lække
VIGTIGE SIKKERHEDS-
FORANSTALTNINGER
FØR DETTE APPARAT TAGES I BRUG, SKAL DU
LÆSE ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER I
DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET
Ved anvendelse af elektriske apparater skal man altid
tage visse sikkerhedsforbehold:
ADVARSEL
Disse advarsler gælder for selve apparatet og, hvor
det er relevant, alle redskaber, tilbehør, opladere
eller netadaptere.
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND,
ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:
1. Dette Dyson apparat bør kun benyttes af børn
fra 8 år og personer med nedsatte fysiske eller
mentale funktioner eller manglende erfaring eller
viden, hvis en ansvarlig person overvåger eller
instruerer dem i sikker brug af apparatet og i de
farer, der er knyttet til brugen. Uden overvågning
bør børn ikke rengøre og vedligeholde apparatet.
2. Apparatet må ikke bruges som legetøj. Der skal
udvises særlig opmærksomhed, når det benyttes
af eller i nærheden af børn. Børn skal overvåges
for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Brug kun apparatet som beskrevet i denne
Dyson-brugervejledning. Der må ikke udføres
nogen anden form for vedligeholdelse end den,
der er beskrevet i denne brugervejledning eller er
anvist af Dyson Helpline.
4. KUN egnet til tørre områder. Brug ikke udendørs
eller på våde overflader.
5. Ingen dele af opladeren eller apparatet må
berøres med våde hænder.
6. Må ikke bruges med en beskadiget oplader
eller ledning.
7. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis
det har fået et hårdt slag, hvis det er blevet tabt,
beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand,
må det ikke bruges. Kontakt Dyson Helpline.
8. Kontakt Dyson Helpline, hvis en service eller
reparation er nødvendig. Apparatet må ikke
skilles ad, da forkert samling kan medføre
elektrisk stød eller brand.
9. Ledningen må ikke strækkes eller belastes. Hold
ledningen væk fra varme overflader. Ledningen
må ikke klemmes i en dør eller trækkes rundt om
skarpe kanter eller hjørner. Anbring ledningen
væk fra trafikerede områder, på et sted hvor den
DK
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 112
113
Benyt ikke i nærheden
af åben ild.
Opbevar ikke
i nærheden af
en varmekilde.
Anvend ikke maskinen
til opsamling af vand
eller anden væske.
Anvend ikke maskinen
til opsamling af
nogen form for
brændende objekter.
Anbring ikke hænderne
i nærheden af
børstehovedet, når
apparatet er i brug.
Må ikke anbringes på
eller i nærheden af
et komfur.
væske fra batteriet, må det ikke berøres, da dette
kan medføre irritation eller forbrændinger, og der
skal tages følgende sikkerhedsforanstaltninger:
• Hudkontakt – kan forårsage irritationer. Vask
med sæbevand.
• Indånding – kan forårsage irritationer af
luftvejene. Flyt personen til et sted med frisk luft,
og søg lægehjælp.
• Øjenkontakt – kan forårsage irritationer. Skyl
straks øjnene grundigt med vand i mindst
15 minutter. Søg læge.
• Bortskaffelse – brug handsker til at håndtere
batteriet, og bortskaf det med det samme i
overensstemmelse med lokale bestemmelser
eller forordninger.
25. Følg alle opladningsinstruktioner og undlad
at oplade batteripakken eller apparatet uden
for det temperaturinterval, der er angivet i
instruktionerne. Ukorrekt opladning eller i en
temperatur, der ligger uden for det angivne
interval kan beskadige batteriet og øge risikoen
for brand. For at sikre optimal batterilevetid
anbefaler Dyson følgende:
• Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares
ved rumtemperatur. Anbefalet temperatur: 18 °C
(64 °F) til 28 °C (82 °F).
• Den omgivende temperatur til anvendelse og
opladning skal være mellem 10 °C (50 °F) og
30 °C (86 °F).
26. BRANDFARE – Dette produkt må ikke anbringes
på eller i nærheden af et komfur eller en anden
varm overflade, og apparatet må ikke brændes,
selvom det er meget beskadiget. Der kan gå ild i
batteriet, eller det kan eksplodere.
27. BRANDFARE – Undlad at påføre dufte eller
duftende ting til dette apparats filter/re. Sådanne
produkter indeholder brandfarlige elementer,
som kan medføre, at apparatet bryder i brand.
LÆS OG OPBEVAR DISSE
INSTRUKTIONER
Dette Dyson-apparat er kun til husholdningsbrug.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 113
114
Vaskbare dele
Din støvsuger indeholder vaskbare dele, der skal rengøres regelmæssigt. Følg
anvisningerne herunder.
• Ingen dele fra apparatet må anbringes i en opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler,
ovn, mikroovn eller i nærheden af åben ild.
Vask af filterenheden
Vask filterenheden mindst én gang om måneden, eller når filterets
vedligeholdelsesindikator lyser.
Kontroller og vask filterenheden regelmæssigt i henhold til vejledningen for at
opretholde ydeevnen.
• Fjern filterenheden ved at dreje den mod uret. Træk den forsigtigt væk fra apparatet.
• Bank forsigtigt på filterenheden for at fjerne overskydende støv og snavs, inden du
vasker den.
• Vask kun filterenheden i koldt vand: brug ikke rengøringsmidler, og vask ikke i
opvaskemaskine eller vaskemaskine.
• Vask først det foldede papirelement på filterenheden. Hold filterenheden under koldt vand
fra hanen med skumelementet nedad, og lad koldt vand rinde over det foldede papir.
• Fortsæt med at vaske, indtil vandet bliver klart.
• Vask derefter skumelementet på filterenheden. Hold filterenheden under koldt vand
fra hanen med skumelementet nedad, så det beskidte vand ikke tilsmudser det foldede
papirelement. Lad koldt vand rinde på indersiden og ydersiden af skumelementet, og tryk
forsigtigt på skummet for at fjerne snavset.
• Fortsæt med at vaske, indtil vandet bliver klart.
• Vask ydersiden af filterenheden. Fyld derefter enheden op med koldt vand, og placer
hænderne over de åbne ender og ryst forsigtigt.
• Gentag vask af elementerne og ydersiden af filterenheden, indtil vandet er klart.
• Ryst filterenheden forsigtigt for at fjerne overskydende vand, og lad den tørre med
skumelementet opad.
• Lad filterenheden tørre fuldstændig i et tørt miljø med god luftgennemstrømning i
minimum 24 timer.
• Kontroller, at filterenheden er helt tør.
• Når filterenheden skal sættes på igen, skal den sættes tilbage i hoveddelen, og derefter
skal du dreje med uret, indtil den klikker på plads.
Filterenheden kan kræve mere hyppig vask ved støvsugning af fint støv, eller hvis den primært
bruges i Boost-tilstand.
Ingen dele fra apparatet må anbringes i en opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler,
ovn, mikroovn eller i nærheden af åben ild.
VASK AF BØRSTEHOVEDER
Apparatets mundstykke med blød rulle har to vaskbare børstehoveder. Efterse og vask dem
med jævne mellemrum i henhold til følgende vejledning for at opretholde ydeevnen:
• Se illustrationerne til 'Vedligeholdelse af mundstykke' ovenfor.
• Når du fjerner eller udskifter et motoriseret børstehoved, skal du være forsigtig med ikke at
trykke på start-knappen (ON), før mundstykket er blevet genmonteret.
For at fjerne, vaske og udskifte børstehovederne skal du gøre følgende:
• Vend bunden i vejret på mundstykket, så undersiden vender imod dig. Brug en mønt til
at dreje endehætten en kvart omgang mod uret, til den klikker fast i åben position. Drej
endehætten til åben position. Drej forsigtigt børstehovedet ud af mundstykket. Fjern
endehætten fra børstehovedet. Vask ikke endehætten.
• Drej forsigtigt børstehovedet ud af mundstykket.
• Hold børstehovederne under rindende vand, og gnid forsigtigt for at fjerne fnug og snavs.
• Stil børstehovederne opad, som vist på billedet. De skal tørre i mindst 24 timer, indtil de
er helt tørre. Før du sætter børstehovederne på plads igen, skal du kontrollere, at de er
helt tørre.
• Drej forsigtigt det bagerste børstehoved tilbage i mundstykket.
• Drej forsigtigt det forreste børstehoved tilbage i mundstykket.
• Genmonter endehætten på det forreste børstehoved.
• Endehætten skal være i åben position, som vist. Når den er på plads, drejes endehætten
tilbage i lukket position.
• Luk fæsteskruen ved at dreje den en kvart omgang med uret. Sørg for, at fæsteskruen er
drejet helt rundt, og at børstehovederne sidder fast.
Mundstykke med højt drejningsmoment
Børstehovedet på et motoriseret mundstykke er ikke vaskbart.
Motoriseret miniværktøj til hurtig frigørelse
Børstehovedet på et motoriseret mundstykke er ikke vaskbart.
Blokeringer - automatisk afbryder
• Denne støvsuger er udstyret med en automatisk afbryder.
• Hvis en af støvsugerens dele bliver blokeret, kan den afbryde automatisk.
• Det sker, efter motoren har slået til og fra et antal gange i hurtig rækkefølge, og
blokeringsindikatoren vil lyse.
• Lad apparatet køle af, før der kontrolleres for blokeringer.
• Vær omhyggelig med ikke at trykke på start-knappen (ON), når du foretager
blokeringseftersyn. Anvendelse af apparatet mens det er delvist adskilt, kan
medføre personskade.
• Fjern eventuelle blokeringer før genstart.
• Påmonter alle dele korrekt igen før brug.
• Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af garantien.
Søg efter blokeringer
Motoren slår til og fra flere gange, og blokeringsindikatoren viser, når der er en blokering.
Følg nedenstående vejledning for at finde blokeringen:
• Vær omhyggelig med ikke at trykke på start-knappen (ON), når du foretager
blokeringseftersyn. Anvendelse af apparatet mens det er delvist adskilt, kan
medføre personskade.
• Pas på skarpe genstande ved kontrol for blokeringer.
• Når der skal tjekkes for blokeringer i hovedenheden på apparatet, skal du fjerne den
klare beholder efter anvisningerne i afsnittet 'Rengøring af den klare beholder' og derefter
fjerne blokeringen.
• Hvis en tilstopning ikke kan fjernes fra mundstykket, skal børstehovedet evt. afmonteres.
Brug en mønt til at åbne fæsteskruen, før børstehovedet ud af mundstykket, og fjern
tilstopningen. Sæt børstehovedet på igen, og fastgør det ved at stramme fæsteskruen. Sørg
for, at det sidder godt fast, før apparatet anvendes.
Læs ‘Vigtige sikkerhedsanvisninger’ i denne Dyson-vejledning, før du fortsætter.
MONTERING AF DOCKINGSTATION
• Pak dockingstationen, opladeren og installationsvejledningen ud.
• Vælg en placering til dockingstationen, og sørg for, at der er ikke ledningsnet (gas, vand
eller luft), elektriske kabler, ledninger eller et kanalsystem direkte bag monteringsstedet.
• Følg anvisningerne i installationsvejledningen.
• Klik udstyret på plads.
• Placér apparatet i dockingstationen.
• Sæt opladeren i stikkontakten. Tænd (hvis nødvendigt) for at oplade batteriet.
• Dit apparat skal være fuldt opladet inden første brug.
Dockingstationen skal monteres i overensstemmelse med regler og gældende
standarder/love.
Dyson anbefaler brugen af beskyttelsesbeklædning, -briller og -materialer ved installation
af dockingstationen.
Støvsugning
• Fjern apparatet fra dockingstationen.
• Kontrollér, at undersiden af støvsugerhovedet eller -værktøjet er ren og fri for
fremmedlegemer, der kan forårsage skader.
Før gulve, måtter og tæpper støvsuges, skal producentens anbefalede
rengøringsanvisninger kontrolleres.
Støvsugerens børstehoved kan beskadige visse tæpper og gulve. Nogle tæpper vil fnulre,
hvis du bruger det roterende børstehoved, når du støvsuger. Hvis det er tilfældet, anbefaler
vi, at du støvsuger uden det roterende mundstykke, og at du beder fabrikanten af gulvtæppet
om vejledning.
Mundstykke med højt drejningsmoment – skyder til sugekontrol
Mundstykket med højt drejningsmoment har en skyder til sugekontrol, der kan justere
mundstykkets sugeevne. For at vælge den ønskede sugeevne skal du flytte skyderen til
sugekontrol øverst på mundstykket.
Maksimal sugning fjerner nedtrådt støv og snavs (+)
• Til støvsugning af solid gulvbelægning, hårde gulve og meget snavsede tæpper.
Sugning fjerner støv og snavs (▲)
• Til støvsugning af lettere snavsede tæpper og hårde gulve.
• Til sugning af større stykker snavs som f.eks. peanuts eller ris.
Sugning til tæpper med kraftig luv og sarte gulve (-)
• Til støvsugning af tæpper med kraftig luv eller slumretæpper eller enhver type gulv, hvor
der er større modstand.
• Til støvsugning af let snavsede gulve, herunder sarte gulve som vinyl, parket og linolium.
Tømning af den klare beholder
• Tøm beholderen, så snart snavset når niveauet for MAX-mærket – må ikke overfyldes.
• Vær forsigtig ikke at trække i start-knappen ”ON”, mens den klare beholder er åben
for tømning.
• Afmonter røret ved at trykke på den røde rørudløserknap og trække det væk
fra beholderen.
• Frigørelse af snavs:
–
– Hold apparatet med beholderen i en nedadgående position.
–
– Tryk på den røde beholderudløserknap.
–
– Beholderen skydes ned, og kappen renses i takt hermed.
–
– Beholderens bund åbnes.
–
– Bundstykket åbnes kun, hvis den røde knap er trykket i bund.
For at minimere støv / allergenkontakt, når du tømmer, skal du have hele beholderen dækket
af i en støvtæt pose og tømme. Fjern forsigtigt den klare beholder fra posen. Luk posen tæt,
og bortskaf den på normal vis.
Rengøring af den klare beholder (valgfri)
Rengøring af klar beholder (hvis det er nødvendigt):
• Følg instruktionerne i afsnittet "Tømning af den klare beholder".
• Tryk på den røde knap på beholderen for at frigøre beholderen, og skub beholderen
af skinnen.
• Den klare beholder må kun rengøres med en fugtig klud.
• Sørg for, at den klare beholder og pakningerne er helt tørre, inden den monteres igen.
• Genpåsætning af den klare beholder:
–
– Indsæt ryggen på beholderens løber.
Luk den klare beholder ved at skubbe bundstykket opad, indtil den klare beholder og dens
bundstykke klikker på plads.
Den klare beholder tåler ikke rengøring ved maskinopvask og brug af rengøringsmidler,
polermidler eller luftfriskere. Dette anbefales ikke, da det kan skade dit apparat.
Filter- og blokeringsindikatorer
Displayet på dit apparat giver dig besked, når simpel vedligeholdelse er nødvendigt.
• Filterindikatoren viser, når filterenheden ikke er monteret korrekt. Følg anvisningerne for
genmontering af filterenheden under afsnittet 'Vask af filterenheden'.
• Filterindikatoren viser, når filterenheden skal vaskes. Følg anvisningerne for vask af
filterenheden under afsnittet 'Vask af filterenheden'.
• Blokeringsindikatoren viser, om der er en blokering. Følg anvisningerne for fjernelse af
blokering under afsnittet 'Blokeringseftersyn'.
Yderligere oplysninger
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 114
115
• Dette produkt har kulfiberbørster. Vær forsigtig, hvis du kommer i kontakt med dem, da de
kan forårsage mindre hudirritation. Vask hænder efter håndtering af børsterne.
• Påmonter alle dele korrekt igen før brug.
• Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af garantien.
OPLADNING OG OPBEVARING
• Apparatet slukkes (OFF), hvis batteritemperaturen er under 10 °C (50 °F). Dette sker for at
beskytte motoren og batteriet. Oplad ikke apparatet for derefter at stille det til opbevaring
på et sted, hvor temperaturen er under 10 °C (50 °F).
• Du kan forlænge batteriets levetid ved at undlade at genoplade det lige efter en fuld
afladning. Lad det køle af i et par minutter.
• Undgå at anvende apparatet med batteriet klos op ad en flade. Det vil gøre det mindre
varmt under brug og forlænge batteritiden og dets levetid.
BATTERISIKKERHED
• Hvis batteriet skal udskiftes, skal du kontakte Dyson Helpline.
• Brug kun Dyson-opladeren med delnummer 217160 til opladning af dette Dyson-apparat.
ADVARSEL
Det batteri, der anvendes i dette apparat, kan ved forkert brug udgøre en brandfare eller fare
for ætsning. Må ikke skilles ad, kortsluttes, opvarmes over 60 °C eller forbrændes. Opbevares
utilgængeligt for børn. Skil ikke batteriet ad eller sæt ild til det.
Oplysninger om bortskaffelse
• Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af høj kvalitet. Genbrug, hvor
det er muligt.
• Fjern batteriet, før apparatet smides ud.
• Bortskaf eller genbrug batteriet i henhold til lokale bestemmelser eller regulativer.
• Bortskaf den brugte filterenhed i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller regler.
• Denne mærkat angiver, at inden for EU bør dette apparat ikke bortskaffes sammen med
andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller sundhedsfarer ved
ukontrolleret affaldshåndtering skal det afleveres til genbrug med henblik på bæredygtig
genbrug af materialerne. Du kan aflevere dit brugte apparat via genbrugssystemet eller
ved at kontakte den forhandler, hvor apparatet er købt. De kan håndtere dette apparat
med henblik på miljømæssigt korrekt genbrug.
Dyson kundeservice
Tak for at du har valgt at købe et Dyson-apparat.
Når du har registreret din 2 års garanti, vil Dyson-apparatet være dækket med hensyn
til dele og udførelse i 2 år efter købsdatoen i henhold til garantiens vilkår. Hvis du har
spørgsmål vedrørende dit Dyson-apparat, kan du gå ind på: www.dyson.dk/support for at få
onlinehjælp, generelle råd og nyttige oplysninger om Dyson.
Du kan også ringe til Dysons helpline. Oplys i den forbindelse apparatets serienummer samt
detaljer om, hvor og hvornår du købte apparatet.
Hvis dit Dyson-apparat trænger til reparation, kan du ringe til Dysons helpline, så vi
kan rådgive om de forskellige muligheder. Hvis dit Dyson-apparat er under garanti, og
reparationen er dækket heraf, vil reparationen være gratis.
Du bedes registrere dig som ejer af et Dyson-apparat
Garantien for dette produkt er 2 år fra købsdatoen. Du bedes registrere din garanti inden
30 dage fra købsdatoen. Du kan hjælpe os med at sikre, at du får hurtig og effektiv service,
ved at registrere dig straks efter købet. Gem kvitteringen, der viser købsdatoen.
Det kan du gøre på tre måder:
• Registrer dig på www.dyson.dk
• Ring til Dyson Helpline på 80705843.
• Udfyld den vedlagte formular, og send den til os.
Ved at lade dig registrere online eller telefonisk kan du:
• Beskytte din investering med to års garanti på reservedele og håndværk.
• Modtage nyttige tips til, hvordan du bruger din maskine.
• Få ekspertrådgivning fra Dyson helpline.
• Høre om vores seneste opfindelser som den første.
• Det tager kun få sekunder at tilmelde sig online, og det eneste, du skal bruge, er
dit serienummer.
2 års begrænset garanti
Vilkår og betingelser for Dysons 2 års begrænsede garanti
Hvad er dækket?
• Reparation eller udskiftning af dit Dyson-apparat (efter Dysons skøn), hvis dit apparat
er defekt på grund af materialefejl, fabrikationsfejl eller fejlfunktion inden for 2 år fra
købsdatoen (hvis en reservedel ikke længere produceres, udskifter Dyson den med en
tilsvarende del).
• Hvor dette apparat sælges uden for EU, vil denne garanti kun gælde, hvis apparatet
anvendes i det land, hvor det er solgt.
• Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis apparatet
anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) hvis apparatet anvendes i Belgien, England,
Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig, og den samme model
som dette apparat sælges med samme spænding i det pågældende land.
Hvad er ikke dækket?
Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af:
• Hændelige skader, fejl opstået som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, misbrug
og forsømmelse eller skødesløs betjening eller håndtering af enheden, der ikke er i
overensstemmelse med Dysons brugervejledning.
• Brug af apparatet til andet end normale husholdningsformål.
• Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
• Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter.
• Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen).
• Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets
autoriserede agenter.
• Blokering –se Dysons brugervejledning for nærmere oplysninger om, hvordan man
undersøger for og fjerner blokeringer.
• Normal slitage (f.eks. sikring, børstestang osv.).
• Brug af dette apparat til murbrokker, aske og puds.
• Reduktion i batteriets afladningstid som følge af batteriets alder eller brug (hvor det er
relevant).
Kontakt Dysons helpline, hvis du er i tvivl om, hvad garantien dækker.
Opsummering af dækningen
• Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger
senere).
• Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation (både orginal og efterfølgende), før der
kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat. Uden dette bevis vil det udførte
arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen.
• Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter.
• Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson.
• Reparation eller udskiftning af dit Dyson-apparat under garantien forlænger
ikke garantiperioden.
• Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.
Vigtige oplysninger vedr. databeskyttelse
Når du registrerer dit Dyson-produkt:
• Du skal give os grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne registrere dit produkt og
give os mulighed for at understøtte din garanti.
• Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage kommunikation
fra os. Hvis du vælger at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger
om særlige tilbud og nyheder om vores seneste innovationer. Vi vil aldrig sælge dine
oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger, du deler med os, som det er
defineret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på vores
hjemmeside: privacy.dyson.com
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Spørgsmål & besvarelser

Savner en dansk manual til Dyson v11, vil i venligst sende en,

Udgivet den 3 måneder siden af Flemming Puls

Mangler en dansk manual. Send venligst et link

Udgivet den 1 måned siden af Niels Erik Radza

Stil et spørgsmål om Dyson V11 Absolute

Har du et spørgsmål om Dyson V11 Absolute men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Dyson V11 Absolute. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Dyson V11 Absolute så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.