Dyson DC34 manual

Få vist brugermanualen for Dyson DC34 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Dyson
  • Product: Støv buster
  • Model/navn: DC34
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 24
SIGNALIZACE PŘI NABÍJENÍ BATERIE
Nabíjení.
Plně nabitá baterie.
Baterie se nenabíjí. Zkontrolujte baterii.
Baterie se nenabíjí, protože je příliš chladno, nebo příliš teplo.
Bezpečnostní pokyny k akumulátoru
V tomto ručním vysavači Dyson používejte pouze akumulátory a nabíječku Dyson.
Akumulátor je uzavřenou jednotkou, jež za normálních okolností nepředstavuje žádné
nebezpečí. V situaci, kdy by z akumulátoru náhodou unikala kapalina, se kapaliny
nedotýkejte a dodržte následující bezpečností opatření: Kontakt s pokožkou – může
způsobit podráždění. Omyjte mýdlem a vodou.
Vdechnutí – může způsobit podráždění dýchacích cest. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu a vyhledejte lékaře. Kontakt s očima – může způsobit podráždění. Oči ihned
důkladně proplachujte vodou po dobu alespoň 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Likvidace – při manipulaci s akumulátorem používejte rukavice a okamžitě jej
zlikvidujte dle místních vyhlášek a nařízení.
UPOZORNĚNÍ:
Při nesprávné manipulaci mohou akumulátory použité v tomto zařízení představovat
nebezpečí vzniku požáru nebo poleptání chemikáliemi. Akumulátory nerozebírejte,
nezkratujte, nezahřívejte nad 60°C a nevhazujte je do ohně. Akumulátory nahrazujte
pouze akumulátory Dyson. Všechny ostatní akumulátory mohou představovat
nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Použitý akumulátor okamžitě zlikvidujte.
Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozebírejte je a nevhazujte do ohně.
•	 Před likvidací musíte z ručního vysavače Dyson vyjmout akumulátor.
•	 Akumulátor musí být zlikvidován bezpečným způsobem.
•	 Při vyjímání akumulátorů musí být ruční vysavač odpojen ze sítě.
•	 Baterie může být nabíjena v nabíječce I samostatně bez vysavače. Dejte prosím pozor
při jejím vyjímání.
INFORMACE O LIKVIDACI
Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný odpad z domácnosti. Výrobek je třeba
odevzdat na příslušném sběrném místě k recyklaci elektrického a elektronického
zařízení – může se jednat o místo zřízené místními úřady nebo zařízení zajištěné
obchodníkem prodávajícím výrobek či náhradní výrobky. Zajištěním správné likvidace
výrobku přispějete k prevenci možných negativních dopadů na životní prostředí a
lidské zdraví, jež by jinak mohly v důsledku nesprávného zpracování odpadu nastat.
Podrobnější informace o recyklaci výrobku poskytne linka zákaznické péče společnosti
Dyson, sběrné místo zřízené místními úřady nebo obchodníkem prodávajícím výrobek
či náhradní výrobky.
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Informace o pětileté záruce naleznete na www.dyson.cz, nebo volejte linku pomoci
společnosti Dyson 485130303.
DK
SÅDAN BRUGER DU DIN håndholdte Dyson
støvsuger
ADVARSEL:
•	 Vær forsigtig med ikke at udløse batteriets udløserknap under normal drift.
•	 Anvend ikke den håndholdte Dyson støvsuger, mens du undersøger den for
blokeringer.
BEMÆRK VENLIGST:
•	 Der må ikke udføres nogen form for vedligeholdelse eller reparation, andet end som
beskrevet i denne Dyson brugervejledning eller som anvist af Dyson Kundeservice
Helpline.
•	 Denne håndholdte Dyson støvsuger må kun anvendes indendørs i hjemmet og i bilen.
Anvend den ikke, mens bilen bevæger sig, eller mens du kører.
•	 Tryk ikke for hårdt ned på mundstykket, når du bruger den håndholdte Dyson
støvsuger, da dette kan beskadige den.
•	 Bliver motoren overophedet, bliver den håndholdte Dyson støvsuger afbrudt
automatisk. Lad den køle af i mindst en time og kontrollér inden genstart, om der
findes blokeringer.
•	 Fint støv, såsom mel og puds, må kun støvsuges op i meget små mængder.
•	 Anvend ingen smøremidler, rengøringsmidler, pudsecremer eller luftfriskere på nogen
del af Dyson-støvsugeren eller -opladeren.
•	 Denne Dyson-støvsuger er udstyret med en termisk afbryder. Hvis Dyson-støvsugeren
har en blokering, kan den overophede og vil stoppe automatisk. Hvis det sker, skal
Dyson-støvsugeren sættes på ‘OFF’ og have lov til at køle af, før filteret undersøges,
eller der ledes efter blokeringer. Fjern blokeringerne, inden maskinen startes igen.
•	 Opbevar Dyson-støvsugeren indendørs. Anvend ikke Dyson-støvsugeren ved temperaturer
under 3 °C. Sørg for, at Dyson-støvsugeren har stuetemperatur inden brug.
PROBLEMLØSNING –DYSON HÅNDHOLDT STØVSUGER
Opladet.
Blinkende lys – mindre end ét minuts batteri tilbage/
helt afladet.
Hurtigt blinkende lys – for kold/for varm. Må ikke anvendes.
Filter mangler/filteret er ikke indsat korrekt.
Tømning af klar beholder
ADVARSEL:
•	 Sluk for den håndholdte Dyson støvsuger og tag den ud af opladeren, inden den klare
beholder tømmes.
Bemærk venligst:
•	 Tøm den klare beholder straks, når den står på MAX – den må ikke overfyldes. For at
fjerne snavset trykkes på knappen på siden af den klare beholder som vist.
•	 Brug ikke den håndholdte Dyson støvsuger, uden at den klare beholder er korrekt
anbragt.
Rengøring af den klare beholder
ADVARSEL:
•	 Sørg for, at den klare beholder er helt tør, inden den anbringes på støvsugeren igen.
Bemærk venligst:
•	 For at fjerne den klare beholder trykkes på udløserknappen på undersiden af den
håndholdte Dyson støvsuger som vist.
•	 Brug kun koldt vand for at rengøre den klare beholder. Anvend ikke rengøringsmidler,
pudsemidler eller luftfriskere.
•	 Kom ikke den klare beholder i opvaskemaskinen.
Rengøring af filteret
ADVARSEL:
•	 Sluk og fjern apparatet fra opladeren, inden filteret fjernes.
•	 Filteret skal være helt tørt, før det anbringes i den håndholdte Dyson støvsuger igen.
Bemærk venligst:
•	 Denne håndholdte Dyson støvsuger har et filter, der sidder som vist. Det er vigtigt
atkontrollere filteret jævnligt og at rengøre det mindst hver måned i henhold til
instruktionerne for at opretholde ydeevnen. Filteret skal tørre i mindst 12 timer, indtil
det er helt tørt.
•	 Hvis du støvsuger fint støv, kan det være nødvendigt at vaske filteret oftere.
•	 Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler ved rengøring af filteret.
•	 Kom ikke filteret i opvaskemaskinen, vaskemaskinen, tørretumbleren, ovnen,
mikroovnen eller i nærheden af åben ild.
Kontrollér for blokeringer
ADVARSEL:
•	 Sluk for den håndholdte Dyson støvsuger og fjern den fra opladeren, inden du
kontrollerer for blokeringer.
•	 Pas på skarpe objekter, når blokeringer fjernes.
•	 Sæt alle delene ordentligt tilbage på den håndholdte Dyson støvsuger, inden du
anvender den igen.
Bemærk venligst:
•	 Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af den håndholdte Dyson støvsugers
begrænsede garanti. Hvis den håndholdte Dyson støvsuger har en blokering, kan den
overophede og vil så stoppe automatisk.
•	 Træk den håndholdte Dyson støvsuger ud af netstikket og lad den køle ned. Fjern
blokeringerne, inden maskinen startes igen.
OPLADNING OG OPBEVARING AF DIN DYSON
HÅNDHOLDT STØVSUGER
Din Dyson håndholdte støvsuger slukker, hvis batteritemperaturen er under 3 °C.
Den er bygget, så den beskytter produktets motor og batteri.
Oplad ikke din Dyson håndholdte støvsuger, for derefter at flytte den til opbevaring
i et område, hvor temperaturen er under 3 °C.
Fejlfinding – Opladning og batteri
Oplader.
Fuldt opladet.
Oplader ikke – kontrollér batteri.
Oplader ikke - For koldt/for varmt.
Batterisikkerhedsinstruktioner
Brug kun Dyson-batterier og -oplader til denne håndholdte Dyson støvsuger.
Batteriet er forseglet og giver under normale omstændigheder ingen anledning til
sikkerhedsspørgsmål. Skulle der imidlertid lække væske fra batteriet, må det ikke
berøres, og der skal tages følgende sikkerhedsforanstaltninger:
Hudkontakt – kan forårsage irritationer. Vask med sæbevand.
Indånding – kan forårsage irritationer af luftvejene. Sørg for frisk luft og søg læge.
Øjenkontakt – kan forårsage irritationer. Skyl øjeblikkeligt øjnene grundigt med vand i
mindst 15 minutter. Søg læge.
Bortskaffelse – brug handsker for at fjerne batteriet og fjern det straks i henhold til
gældende lokale love og regler.
ADVARSEL:
Det batteri, der anvendes i denne maskine, kan ved forkert brug udgøre en brandfare
eller fare for kemiske forbrændinger. Må ikke skilles ad, kortsluttes, opvarmes over 60
C eller forbrændes. Batteriet må kun udskiftes med et Dyson-batteri. Brug af andre
batterier kan udgøre en brand- eller eksplosionsfare. Bortskaf brugte batterier straks.
Opbevares utilgængeligt for børn. Skil ikke batteriet ad eller sæt ild til det.
•	 Batteriet skal fjernes fra den håndholdte Dyson støvsuger inden denne kasseres.
•	 Batteriet skal bortskaffes efter gældende regler.
•	 Den håndholdte støvsuger må ikke være tilsluttet elnettet når batteriet fjernes.
•	 Batteriet kan oplades monteret eller ikke monteret på den håndholdte støvsuger.
Vær forsigtig når du fjerner batteriet.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
Dette produkt bør ikke behandles som husholdningsaffald. I stedet for skal det
afleveres til rette sted for genbrug/ bortskafning af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre dig at produktet bortskaffes korrekt, forebygger du potentielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, som ellers kunne opstå ved forkert
håndtering ved bortskaffelse. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt,
kontakt Dyson Kundeservice Helpline, din kommunes, genbrugsstation eller butikken
hvor du har købt produktet.
DK
DYSON KUNDESERVICE
Hvis du har spørgsmål til din støvsuger fra Dyson, kan du ringe til Dysons kundecenter
og oplyse serienummeret samt hvor og hvornår, du købte støvsugeren. Serienummeret
findes på støvsugerens hovedkabinet bag filteret.
De fleste problemer kan afhjælpes over telefonen med hjælp fra en medarbejder fra
Dysons kundeservice.
Hvis din støvsuger skal serviceres, bedes du ringe til Dysons kundecenter, så vi kan
diskutere mulighederne. Hvis din støvsuger er omfattet af garantien, og reparationen
er dækket, reparerer vi apparatet vederlagsfrit.
REGISTRER DIG VENLIGST SOM EJER AF UDSTYR FRA
DYSON
TAK, FORDI DU VALGTE UDSTYR FRA DYSON.
•	 Det kan du gøre på to måder:
25
11/8/10 2:37 PM C37377_DC34_OPMAN_EU_ORIGIN_15_4c0s

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Dyson DC34.

Stil et spørgsmål om Dyson DC34

Har du et spørgsmål om Dyson DC34 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Dyson DC34. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Dyson DC34 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.