Dyson Cyclone V10 Absolute manual

Få vist brugermanualen for Dyson Cyclone V10 Absolute below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Dyson
  • Product: Støvsuger
  • Model/navn: Cyclone V10 Absolute
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 18
19
TYTO POKYNY
SI PŘEČTĚTE A
USCHOVEJTE
Tento typ spotřebiče je určen pouze
k použití v domácnosti.
DK
VIGTIGE SIKKERHEDS-
FORANSTALTNINGER
FØR DETTE APPARAT TAGES I BRUG,
SKAL DU LÆSE ALLE ANVISNINGER OG
ADVARSLER I DENNE VEJLEDNING OG
PÅ APPARATET
Ved anvendelse af elektriske apparater skal
man altid tage visse sikkerhedsforbehold:
ADVARSEL
Disse advarsler gælder for selve apparatet
og, hvor det er relevant, alle redskaber,
tilbehør, opladere eller netadaptere.
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND,
ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:
1. Dette Dyson apparat må benyttes af børn
fra 8 år og op og af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale funktioner
eller manglende erfaring eller viden,
hvis en ansvarlig person overvåger eller
instruerer dem i sikker brug af apparatet
og i de farer, der er knyttet til brugen.
Uden overvågning bør børn ikke rengøre og
vedligeholde apparatet.
2. Apparatet må ikke bruges som legetøj. Der
skal udvises særlig opmærksomhed, når det
benyttes af eller i nærheden af børn. Børn
skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
3. Brug kun apparatet som beskrevet i denne
Dyson-vejledning. Der må ikke udføres
nogen form for vedligeholdelse eller
reparation ud over det, der er beskrevet i
denne vejledning, eller som er blevet anvist
af Dyson Helpline (kundeservice).
4. Udelukkende egnet til tørre områder. Brug
ikke udendørs eller på våde overflader.
5. Håndter ikke nogen del af stikket eller
apparatet med våde hænder.
6. Brug ikke en beskadiget ledning eller
et beskadiget stik. Hvis elledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af Dyson
eller en servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret person for at undgå farer.
7. Hvis apparatet ikke fungerer, som det
skal, har fået et hårdt slag, er blevet tabt,
beskadiget, efterladt udendørs eller tabt
i vand, må det ikke anvendes. Kontakt
Dyson Helpline.
8. Kontakt Dyson Helpline, hvis service eller
reparation er nødvendig. Apparatet må ikke
skilles ad, da forkert samling kan resultere i
elektrisk stød eller brand.
9. Ledningen må ikke strækkes eller belastes.
Hold ledningen væk fra varme overflader.
Ledningen må ikke klemmes i en dør eller
trækkes rundt om skarpe kanter eller hjørner.
Anbring ledningen væk fra trafikerede
områder, på et sted hvor den ikke trædes
på eller udgør en snublefare. Kør ikke
over ledningen.
10. Tag ikke stikket ud ved at hive i ledningen.
Tag fat i stikket og ikke i ledningen
for at frakoble apparatet. Brug af
forlængerkabel frarådes.
11. Må ikke anvendes til at opsamle vand.
12. Brug ikke støvsugeren til at opsamle
letantændelige eller brændbare væsker,
såsom benzin, og brug den ikke i områder,
hvor sådanne væsker kan forekomme.
13. Brug ikke støvsugeren til at opsamle
genstande, som brænder eller ryger, såsom
cigaretter, tændstikker, gløder eller aske.
14. Hold hår, løst tøj, fingre og andre dele af
kroppen væk fra åbninger og bevægelige
dele, som f.eks børstehovedet. Du må aldrig
rette slange, rør og værktøj mod dine øjne
eller ører eller tage dem i munden.
15. Indsæt ikke noget i åbningerne. Brug ikke
støvsugeren med blokerede åbninger.
Nepoužívejte v
blízkosti otevřeného
ohně.
Neskladujte blízko
zdrojů tepla.
Nevysávejte vodu
ani jiné kapaliny.
Nevysávejte hořící
předměty.
Pokud je spotřebič v
provozu, nedávejte
ruce do blízkosti
kartáče.
Nepokládejte na
vařič ani do jeho
blízkosti.
Side: 19
20
Skal holdes fri for støv, fnuller, hår og alt
andet, der kan formindske luftstrømmen.
16. Anvend kun tilbehør og reservedele, der er
anbefalet af Dyson.
17. Brug ikke støvsugeren, medmindre den klare
beholder og filtrene sidder på.
18. Stikket skal fjernes fra vægkontakten,
hvis apparatet ikke bruges gennem
længere perioder, og før der foretages
vedligeholdelse eller eftersyn.
19. Vær særligt forsigtig ved rengøring
af trapper.
20. Apparatet må ikke monteres, oplades eller
anvendes i et badeværelse eller på en
afstand af 3 meter fra et svømmebassin. Må
ikke anvendes på våde overflader, og må
ikke udsættes for fugt, regn eller sne.
21. Anvend kun Dysons opladere, når dette
Dyson-apparat skal oplades. Anvend kun
Dysons batterier: Andre batterityper kan
eksplodere og derved forårsage person- og/
eller materielle skader.
22. BRANDFARE – Dette produkt må ikke
anbringes på eller i nærheden af et komfur
eller en anden varm overflade, og apparatet
må ikke brændes, selvom det er meget
beskadiget. Der kan gå ild i batteriet, eller
det kan eksplodere.
23. Sluk altid for apparatet, før du tilslutter eller
fjerner det motoriserede børstehoved.
24. BRANDFARE – Undlad at anvende
parfumerede produkter i apparatets filtre.
Sådanne produkter indeholder brændfarlige
elementer, som kan medføre, at apparatet
bryder i brand
LÆS OG OPBEVAR
DISSE INSTRUKTIONER
Dette Dyson-apparat er kun
til husholdningsbrug.
FI
TÄRKEITÄ
TURVAOHJEITA
ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI
OHJEET JA VAROITUSMERKINNÄT, JOTKA
ON MAINITTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA
TAI MERKITTY LAITTEESEEN
Käytettäessä sähkölaitteita seuraavat
turvaohjeet tulee aina ottaa huomioon:
VAROITUS
Nämä varoitukset koskevat laitetta sekä
mahdollisia työkaluja, lisätarvikkeita,
latureita ja verkkovirta-adaptereita.
TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA
VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI:
1. Tätä Dysonin laitetta saavat käyttää
8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä
henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen
ja tiedon puutetta, vain jos he ovat saaneet
vastuulliselta henkilöltä opastusta ja ohjeita
laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät
laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät
saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän
ylläpitotoimia ilman valvontaa.
2. Laitetta ei saa käyttää leluna. Tarkkaavainen
valvonta on tarpeen lasten ollessa laitteen
läheisyydessä tai käyttäessä laitetta. Lapsia
tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteella.
3. Laitetta saa käyttää vain tässä
käyttäoppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti. Älä suorita mitään
sellaisia huoltotöitä, joita ei ole
neuvottu tässä käyttäoppaassa tai
Dysonin asiakaspalvelussa.
Benyt ikke i nærheden
af åben ild.
Opbevar ikke i
nærheden af en
varmekilde.
Anvend ikke
maskinen til
opsamling af vand
eller anden væske.
Anvend ikke
maskinen til
opsamling af nogen
form for brændende
objekter.
Anbring ikke
hænderne i
nærheden af
børstehovedet, når
apparatet er i brug.
Må ikke anbringes
på eller i nærheden
af et komfur.
Side: 59
60
• Záruka poskytuje výhody, které jdou nad rámec vašich zákonných spotřebitelských
práv a nijak je neomezují.
DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Při registraci spotřebiče Dyson:
• Bude třeba, abyste nám poskytli základní kontaktní údaje, abychom mohli
registrovat váš spotřebič a podporovat záruku na něj.
• Po registraci budete mít možnost si vybrat, zda od nás chcete dostávat různá
sdělení. Pokud se přihlásíte k odběru sdělení od společnosti Dyson, budeme vám
zasílat podrobnosti o speciálních nabídkách a zprávy o našich novinkách. Údaje,
které nám sdělíte, nikdy neprodáme třetím osobám a budeme je používat pouze
v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na
našem webu privacy.dyson.com.
DK
BRUG AF DYSON-APPARATET
LÆS DE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER I DENNE DYSON-
BRUGERVEJLEDNING, FØR DU FORTSÆTTER.
MONTERING AF DOCKINGSTATION
• Pak dockingstationen, stikket og installationsvejledningen ud.
• Vælg en placering til dockingstationen, og sørg for, at der er ikke ledningsnet
(gas, vand eller luft), elektriske kabler, ledninger eller et kanalsystem direkte
bag monteringsstedet.
• Følg anvisningerne i installationsvejledningen.
• Klik udstyret på plads.
• Placér apparatet i dockingstationen.
• Sæt stikket i dockingstationen, og sæt den til at lade op.
• Dit apparat skal være fuldt opladet inden første brug.
Dockingstationen skal monteres i overensstemmelse med regler og gældende
standarder/love.
Dyson anbefaler brugen af beskyttelsesbeklædning, -briller og -materialer ved
installation af dockingstationen.
STØVSUGNING
• Fjern apparatet fra dockingstationen.
• Kontrollér, at undersiden af støvsugerhovedet eller -værktøjet er ren og fri for
fremmedlegemer, der kan forårsage skader.
Før gulve, måtter og tæpper støvsuges, skal producentens anbefalede
rengøringsanvisninger kontrolleres.
Støvsugerens børstehoved kan beskadige visse tæpper og gulve. Nogle tæpper
vil fnulre, hvis du bruger det roterende børstehoved, når du støvsuger. Hvis det er
tilfældet, anbefaler vi, at du støvsuger uden det roterende mundstykke, og at du
beder fabrikanten af gulvtæppet om vejledning.
LYS UNDER OPLADNING
LYS UNDER BRUG
LYSDIAGNOSTICERING
LYSDIODER TIL FILTER OG BLOKERINGSINDIKATOR
TØMNING AF DEN KLARE BEHOLDER
• Tøm beholderen, så snart snavset når niveauet for MAX-mærket – må
ikke overfyldes.
• Sørg for, at apparatet er afbrudt fra opladeren inden tømning af den klare
beholder. Pas på ikke at trække i start-udløseren (ON).
• Undlad at trække i "ON", når støvsugeren tømmes.
• Afmonter røret ved at trykke på den røde rørudløserknap og trække det væk
fra beholderen.
• Frigørelse af snavs:
–
– Hold apparatet med beholderen i en nedadgående position.
–
– Tryk på den røde beholderudløserknap.
–
– Beholderen skydes ned, og kappen renses i takt hermed.
–
– Beholderens bund åbnes.
–
– Bundstykket åbnes kun, hvis den røde knap er trykket i bund.
Med henblik på at minimere kontakt med støv og allergifremkaldende stoffer
ved tømning skal den klare beholder omsluttes tæt i en plasticpose og tømmes.
Fjern forsigtigt den klare beholder fra posen. Luk posen tæt, og bortskaf den på
normal vis.
RENGØRING AF DEN KLARE BEHOLDER (VALGFRI)
Rengøring af klar beholder (hvis det er nødvendigt):
• Følg instruktionerne i afsnittet "Tømning af den klare beholder".
• Tryk på den røde knap på beholderen for at frigøre beholderen, og skub
beholderen af skinnen.
• Den klare beholder må kun rengøres med en fugtig klud.
• Sørg for, at den klare beholder og pakningerne er helt tørre, inden den
monteres igen.
• Genpåsætning af den klare beholder:
–
– Indsæt ryggen på beholderens løber.
Luk den klare beholder ved at skubbe bundstykket opad, indtil den klare beholder
og dens bundstykke klikker på plads.
Den klare beholder tåler ikke rengøring ved maskinopvask og brug af
rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere. Dette anbefales ikke, da det kan
skade dit apparat.
LYSDIODER TIL FILTER OG BLOKERINGSINDIKATOR
Dit apparat har to indikatorlamper, der kan hjælpe dig med at se, når simpel
vedligeholdelse er nødvendigt.
• Filterindikatoren lyser uregelmæssigt, når filterenheden ikke er monteret korrekt.
Følg anvisningerne for genmontering af filterenheden under afsnittet 'Vask af
filterenheden'.
• Filterindikatoren lyser kontinuerligt, når filterenheden skal vaskes. Følg
anvisningerne for vask af filterenheden under afsnittet 'Vask af filterenheden'.
• Blokeringsindikatoren lyser, hvis der er en blokering. Følg anvisningerne for
fjernelse af blokering under afsnittet 'Blokeringseftersyn'.
VASKBARE DELE
Din støvsuger indeholder vaskbare dele, der skal rengøres regelmæssigt. Følg
anvisningerne herunder.
Oplader, lav opladning
Oplader, medium opladning
Oplader, næsten fuldt opladet
Fuldt opladet
Højt niveau af opladning
Medium niveau af opladning
Lavt niveau af opladning
Tom, kræver opladning
Fejl i batteri, ring til Dyson Helpline
Fejl i hovedmaskine, ring til Dyson Helpline
Fejl i oplader, ring til Dyson Helpline
Blokeringsindikator
Filterenhed er ikke monteret korrekt
Se batteri-afsnittet
Filtrerenhed kræver vask
Side: 60
61
VASK AF BØRSTEHOVEDER
Din støvsuger har to vaskbare børstehoveder. Kontroller og vask disse
regelmæssigt efter følgende anvisninger for at opretholde ydeevne.
• Sørg for, at støvsugeren ikke er tilkoblet opladeren, før fjernelse af børstehoved.
Vær omhyggelig med ikke at trykke på start-knappen (ON).
For at fjerne, vaske og udskifte børstehoveder:
• Se illustrationerne til "Vask af børstehoveder" sammen med
anvisningerne nedenfor.
• Vend bunden op på mundstykket, så undersiden vender imod dig. Brug en mønt til
at dreje fæsteskruen en kvart omgang mod uret, til den klikker fast i åben position.
• Drej endehætten til åben position. Skub forsigtigt det store børstehoved væk
fra mundstykket.
• Fjern endehætten fra det store børstehoved. Vask ikke endehætten.
• Løft det lille børstehoved fra den ottekantede ende og træk det væk
fra mundstykket.
• Hold børstestængerne under løbende vand og gnid forsigtigt for at fjerne fnug
og snavs.
• Stil begge børstehoveder lodret. Sørg for at det store børstehoved står oprejst som
vist. Det skal tørre i mindst 24 timer, indtil det er helt tørt.
• Før det sættes tilbage, kontroller, at børstehovederne er helt tørre. Genmonter det
lille børstehoved før det store. Indsæt den runde ende af det lille børstehoved. Skub
den ottekantede ende ned, til det klikker på plads.
• Genmonter endehætten på børstehovedet.
• Skub det store børstehoved tilbage i mundstykket rundt om motoren. Endehætten
skal være i åben position som vist. Når det er på plads, drej endehætten tilbage i
lukket position.
• Endehætten skal være i åben position som vist. Når den er på plads, drejes
endehætten tilbage i lukket position.
• Luk fæsteskruen ved at dreje den en kvart omgang med uret. Sørg for, at
fæsteskruen er drejet helt rundt og at børstehovederne sidder fast.
VASK AF FILTERENHEDEN
Kontroller og vask filterenheden regelmæssigt i henhold til vejledningen for at
opretholde ydeevnen.
• Fjern filteret ved at dreje det mod uret til åben stilling. Træk det forsigtigt væk
fra apparatet.
• Vask indersiden af filterenheden først. Hold det oprejst under koldt vand, og rør det
rundt ved hjælp af en roterende bevægelse.
• Vask ydersiden af filterenheden. Fyld enheden med koldt vand, placér hånden over
slangens åbne ende, og ryst forsigtigt enheden.
• Gentag vask på indersiden og ydersiden af filterenheden, indtil vandet er klart.
• Bank forsigtigt på filterenheden for at fjerne overskydende vand, og lad den tørre
med filterenden nedad.
• Filterenheden skal tørre i mindst 24 timer, indtil den er helt tør.
• Kontroller, at filterenheden er helt tør.
• Når filterenheden skal sættes på igen, skal den sættes tilbage i apparatet i åben
stilling, hvorefter den drejes med uret, indtil den klikker på plads.
Filterenheden kan kræve hyppigere vask, hvis du støvsuger fint støv eller primært
bruger maksimal sugning.
Filterenheden må ikke anbringes i en opvaskemaskine, vaskemaskine,
tørretumbler, ovn, mikroovn eller i nærheden af åben ild.
BLOKERINGER - AUTOMATISK AFBRYDER
• Denne støvsuger er udstyret med en automatisk afbryder.
• Hvis en af støvsugerens dele bliver blokeret, kan den afbryde automatisk.
• Det sker, efter motoren har slået til og fra et antal gange i hurtig rækkefølge, og
blokeringsindikatoren vil lyse.
• Lad apparatet køle af, før der kontrolleres for blokeringer.
• Sørg for, at apparatet er fjernet fra opladeren, før der undersøges for blokeringer.
Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskader.
• Fjern eventuelle blokeringer før genstart.
• Påmonter alle dele korrekt igen før brug.
• Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af garantien.
SØG EFTER BLOKERINGER
Motoren slår til og fra flere gange, og blokeringsindikatoren lyser, når der er en
blokering. Følg nedenstående vejledning for at finde blokeringen:
• Sørg for, at apparatet er fjernet fra opladeren, før der undersøges for blokeringer.
Pas på ikke at trække i start-udløseren (ON).
• Anvend ikke apparatet, mens der undersøges for blokeringer, da dette kan
medføre personskade.
• Lad apparatet køle af, før der kontrolleres for blokeringer.
• Pas på skarpe genstande ved kontrol for blokeringer.
• Når der skal tjekkes for blokeringer i hovedenheden på apparatet, skal den klare
beholder fjernes efter anvisningerne i afsnittet Rengøring af den klare beholder, og
fjern derefter blokeringen.
• Hvis en obstruktion ikke kan fjernes, kan det være nødvendigt at fjerne
børstehovederne, følg venligst anvisningerne nedenfor:
–
– For at fjerne børstehovedet med bløde ruller se afsnittet 'Vask af børstehoveder
med bløde ruller'. Fjern obstruktionen og sæt børstehovederne tilbage som vist
i afsnittet ‘Vask af børstehoveder med rensehoved med bløde ruller’. Sørg for,
at fæsteskruen er drejet helt rundt og at bundpladen og børstehovederne sidder
fast, før apparatet anvendes.
–
– Fjern børstehovedet fra det motoriserede miniværktøj ved at bruge en mønt til at
låse fæsteskruen op med og derefter skubbe børstehovedet ud af rensehovedet.
Fjern blokeringen. Sæt børstehovedet på igen, og fastgør det ved at stramme
fæsteskruen. Sørg for, at det sidder godt fast, før apparatet anvendes.
• Dette produkt har kulfiberbørster. Vær forsigtig, hvis du kommer i kontakt med
dem, da de kan forårsage mindre hudirritation. Vask hænder efter håndtering
af børsterne.
• Påmonter alle dele korrekt igen før brug.
• Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af garantien.
OPLADNING OG OPBEVARING
• Apparatet slukker automatisk, hvis batteriets temperatur er under 3 °C. Denne
funktion beskytter motoren og batteriet. Oplad ikke apparatet for derefter at flytte
det til opbevaring i et område, hvor temperaturen er under 3 °C.
• Du kan forlænge batteriets levetid ved at undlade at genoplade det lige efter en
fuld afladning. Lad det køle af i et par minutter.
• Undgå at anvende apparatet med batteriet klos op ad en flade. Det vil gøre det
mindre varmt under brug og forlænge batteritiden og dets levetid.
BATTERISIKKERHED
• Hvis batteriet skal udskiftes, skal du kontakte Dyson Helpline.
• Brug kun en Dyson-oplader til at oplade dette Dyson-apparat.
• Batteriet er forseglet og giver under normale omstændigheder ingen anledning til
sikkerhedsspørgsmål. Skulle der imidlertid lække væske fra batteriet, må det ikke
berøres, og der skal tages følgende sikkerhedsforanstaltninger:
–
– Hudkontakt – kan forårsage irritationer. Vask med sæbevand.
–
– Indånding – kan forårsage irritationer af luftvejene. Sørg for frisk luft og
søg læge.
–
– Øjenkontakt – kan forårsage irritationer. Skyl øjeblikkeligt øjnene grundigt med
vand i mindst 15 minutter. Søg læge.
–
– Bortskaffelse – brug handsker for at fjerne batteriet og fjern det straks i henhold
til gældende lokale love og regler.
ADVARSEL
Det batteri, der anvendes i denne maskine, kan ved forkert brug udgøre en
brandfare eller fare for ætsning. Må ikke skilles ad, kortsluttes, opvarmes over 60
°C eller forbrændes. Opbevares utilgængeligt for børn. Skil ikke batteriet ad eller
sæt ild til det.
ONLINESUPPORT
• Til onlinehjælp, generelle råd, videoer og nyttige oplysninger om Dyson.
www.dyson.dk/support
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
• Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af høj kvalitet.
Bortskaf dette produkt ansvarligt, og genbrug, hvor det er muligt.
• Fjern batteriet, før apparatet smides ud.
• Bortskaf eller genbrug batteriet i henhold til lokale bestemmelser eller regulativer.
• Bortskaf den brugte filterenhed i overensstemmelse med lokale bestemmelser
eller regler.
• Denne mærkat angiver, at inden for EU bør dette apparat ikke bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet
eller sundhedsfarer ved ukontrolleret affaldshåndtering skal det afleveres til
genbrug med henblik på bæredygtig genbrug af materialerne. Benyt det offentlige
genbrugssystem, hvor apparatet er købt. De kan håndtere dette apparat med
henblik på miljømæssigt korrekt genbrug.
DYSON KUNDESERVICE
TAK FOR AT DU HAR VALGT AT KØBE ET DYSON-APPARAT.
Når du har registreret din 2 års garanti, vil Dyson-apparatet være dækket med
hensyn til dele og udførelse i 2 år efter købsdatoen i henhold til garantiens vilkår.
Hvis du har spørgsmål vedrørende dit Dyson-apparat, kan du gå ind på: www.
dyson.dk/support for at få onlinehjælp, generelle råd og nyttige oplysninger
om Dyson.
Du kan også ringe til Dysons helpline. Oplys i den forbindelse apparatets
serienummer samt detaljer om, hvor og hvornår du købte apparatet.
Hvis dit Dyson-apparat trænger til reparation, kan du ringe til Dysons helpline, så vi
kan rådgive om de forskellige muligheder. Hvis dit Dyson-apparat er under garanti,
og reparationen er dækket heraf, vil reparationen være gratis.
DU BEDES REGISTRERE DIG SOM EJER AF ET
DYSON-APPARAT
Garantien for dette produkt er 2 år fra købsdatoen. Du bedes registrere din garanti
inden 30 dage fra købsdatoen. Du kan hjælpe os med at sikre, at du får hurtig
og effektiv service, ved at registrere dig straks efter købet. Gem kvitteringen, der
viser købsdatoen.
Det kan du gøre på tre måder:
• Registrer dig på www.dyson.dk
• Ring til Dyson Helpline på 80705843.
• Udfyld den vedlagte formular, og send den til os.
Ved at lade dig registrere online eller telefonisk kan du:
• Beskytte din investering med to års garanti på reservedele og håndværk.
• Modtage nyttige tips til, hvordan du bruger din maskine.
• Få ekspertrådgivning fra Dyson helpline.
• Høre om vores seneste opfindelser som den første.
• Det tager kun få sekunder at tilmelde sig online, og det eneste, du skal bruge, er
dit serienummer.
2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS 2 ÅRS BEGRÆNSEDE GARANTI
HVAD ER DÆKKET?
• Reparation eller udskiftning af dit apparat (efter Dysons skøn), hvis dit apparat
anses for at være defekt pga. materialefejl eller fabrikationsfejl inden for 2 år fra
købsdatoen (hvis en given reservedel ikke længere produceres, udskifter Dyson
den med en tilsvarende del).
• Hvor dette apparat sælges uden for EU, vil denne garanti kun gælde, hvis
apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er solgt.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Dyson Cyclone V10 Absolute.

Stil et spørgsmål om Dyson Cyclone V10 Absolute

Har du et spørgsmål om Dyson Cyclone V10 Absolute men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Dyson Cyclone V10 Absolute. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Dyson Cyclone V10 Absolute så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.