LetraTag XR manual
Dymo LetraTag XRmanual

Manual til Dymo LetraTag XR på Engelsk. Denne PDF-vejledning har 36 sider.

PDF 36 1.1mb

Få vist brugermanualen for Dymo LetraTag XR below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

MANUALSCAT | DA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Dymo LetraTag XR men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Dymo LetraTag XR. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Dymo LetraTag XR så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Skiftet batterier. Jeg har tjekket at de sidder rigtigt! Tændte og begyndte at skrive; efter 3 bogstaver "låser den sig fast" og nu kan jeg intet gøre1 Hverken slette, slukke eller andet???

Agi2020-07-14

Når jeg skriver kan man ikke se det på display, men hvis du udskriver det er det det samme som du skrev. Der er helt nye batterier i

Knud Nielsen2022-09-02

Stil et spørgsmål om Dymo LetraTag XR

Side: 1
Hvad kan du bruge DYMO LetraTAG XR til? MedLetraTAGXRkanduudskriveenlangrækkeetiketter ihøjkvalitetiforskelligestørrelserogformater.LetraTAG kanudskrivepåfarvet,transparentogmetallictapesamt påStrygLet-tape.SelistenoverdeDymo-kassetter,der kanfåstilLetraTAGXR,bagestidennebrugsanvisning. Sådan bruges DYMO LetraTAG XR Kom i gang: Din første etiket med 6 enkle trin Trin 1 - isæt batterier - Fjernlågettilbatterirummet(FigurA). - IsætseksstørrelseLR6batterier,ogsørgfor,at polernevendersomangivet. - Fjernbatterierne,hvisduikkeskalbrugeLetraTAG gennemlængeretid. Trin 2 - isæt kassette - Åbnlågentilkassetterummet. - Sætkassettenimaskinen(FigurB),ogtryk forsigtigtpåmidtenafkassetten,indtilden kommerpåpladsmedetklik(FigurC). - Undersøg,omkassettensidderkorrekt,førlågen tilkassetterummetlukkes. Trin 3 - tænd maskinen - Trykpådenrødeknapforattændeformaskinen. Bemærk:Etiketmaskinenslukkerautomatiskefterto minutter,hvis tasterneikkeaktiveres. Trin 4 - indtast en tekst - Skrivenenkeltekstførstforatafprøvemaskinen. Dukanlæremereomformateringpådefølgende sider. Trin 5 - udskriv din etiket - Trykpå “print”foratudskrivedinetiket. Trin 6 - klip etiketten af - TrykpåsakseknappenpåhøjresideafLetraTAG- maskinenforatklippeetikettenaf rullen(FigurE). Tillykke! Du har netop udskrevet din første etiket ! Valg af sprog Nårduvælgersprog,definererdusamtidig,hvilke ekstrakaraktererdinLetraTAG- maskineskalkunneudskrive,ogdufårhurtigtadgang tilspecielletegnellervalutasymboler,somduharbrug foriditsprogellerland.Ditvalgvilogsåspecificeredet sprog,somfejlmeddelelserskrivesi. TastLANGUAGE( SHIFT + CAPS ).Enforkortelsefor etsprogvilfremkommeidisplayet.Brugpiletasterne tellerutilatskimmegennemdenalfabetiske listeoversprogforkortelser,indtildukommertildet ønskedesprog.Tastderefter ` ,foratvælge.Bemærk atbegyndelsesstedetilistenmedsprogforkortelser afhængerafmaskinenstastaturmodel: 15 LT XR D-DK-N.indd 15 14-02-2006 09:43:44
Side: 2
Tastaturmodel Begyndelse EU OFF US US Bemærk:Nårduudskifterbatterierne,bliverdunødt tilatindstillesprogetigen. Indskrivning af tekst Indskrivning af almindelige tegn Hvisduvilskrivetal,skaldutaste SHIFT sammen meddenønskedetast. Ellerbrug“NumLock”-tasten,dereretgodtalternativ tilatbrugeshift-tasten. Tast 123 forataktiveredennefunktion,som omdannertasterneF-Otil1-0,tast 123 igenforat forladefunktionen. Hvisdutasterforkert,skaldutaste DEL ogcursorenvil slettedettegn,derstårtilvenstreforcursorpositionen ogvilderefterrykkeénpladstilvenstre. Tasten CAPS erentænd/sluktast.Trykpå tastenforatbegyndeatskrivemedstorebogstaver. Duvilse,atCAPS-symboletbliveroplystidisplayet. Trykpåtastenigen,nårduønskeratskrivemedsmå bogstaver. Nårdutaster SPACE indsætterduetmellemrumi dinetikettekst. Ekstra tegn LetraTAGXRrummerogsåetstortantalekstra tegn(såsomandrebogstaverellerbogstavermed accenter).MaskinenerbaseretpåRACE-teknologien, derogsåbrugestiltastaturerpåmobiltelefoner.Hvis dutrykkerpådensammetastgentagnegangemed kortemellemrum,kandubladregennemensekvens aftegnbaseretpådetpågældendebogstav.Fxhvis dutrykkergentagnegangepåtastenE idenfranske sprogversion,vilderfremkommefølgendesekvens idisplayete - é - è - ê - ë.Hvisduventermereend etsekundmedattasteigen,vildetpågældende tegnblivevalgt,ogcursorenvilrykkefremtilnæste position. Eksempel: Tastatogange,ogbogstavetàfremkommeri displayet.Hvisdutrykkerpåtastenigeninden etsekund,vilbogstavetáfremkomme.Ventet sekund,ogbogstavetávilblivevalgt,ogcursoren vilrykkefremtildennæsteposition. Grafiske symboler Dukanogsåindsætteenrækkegrafiskesymboler.Når duvilindsætteetsymbol,skaldutaste( SHIFT + SPACE )SYMBOL.Displayetvilvise:A-I? Tryk DEL foratfortryde,ellertastetbogstavfra“A” til“I”,indtildufinderdenønskedeliniemedsymboler. Setabellen. 16 LT XR D-DK-N.indd 16 14-02-2006 09:43:45
Side: 3
Brugpiletasternetellerutilatvælgeetsymbol. Tastderefter ` ,foratindsættesymboletietiketten. Tekst på to linier Determuligtattilføjeenekstraliniepådinetiketved attaste ` .HvisdisplayetviserAbc`123,vildin etiketsesådanud: Abc 123 Tekstenvilblivecentreretpåetiketten.Bemærkat detikkeermuligtatudskriveetikettermedtolinieri visseformater(StorSkrift,lodret).Hvisduforsøgerat printesådanneformater,vilfejlmeddelelsenError 5 fremkommeidisplayetogadvaredig. Se, hvad du har tastet Displayetvisersekskaraktererafdentekst,duhar indskrevetpluscursoren.PREVIEW-funktionen(tryk SHIFT + PRINT )tekstenvilautomatiskkørehenover displayet.Dukanogsåkøremanuelthenoverteksten foratlæsedenigennemvedatbrugepiletasterne uogt.Hvisduvilrettei etiketten,skaldubruge piletasterneuogttilatflyttecursorenhentildet sted,duønskeratredigere,hvorefterdukanindskrive ellerslettetekst. Tilføj et mellemrum mellem to etiketter Funktionen--ll-- (SHIFT+D)brugestilatindsætteet mellemrummellemetiketterne.Dukanbrugedenne funktiontilatafslutteenetikettekstogstartepåenny. Lagring af tekst: tekstlager Determuligtatlagreoptil70karaktereritekstlageret pådinLetraTAGXR,fordeltpåsåmegetsom20 etiketter.Dissekarakterervilforbliveilageret,selvom maskinenslukkes.Hvisduforsøgeratindskrivetekst, nårlagereterfuldt,vilfejlmeddelelsenERROR 4 fremkommeidisplayet.Duerderefternødttilatslette deleafellerheletekstenilageret,foratskabepladstil atlaveennyetiket. Dukanhurtigtrykketilbegyndelsenaflageretved attrykke<<( SHIFT +t). Ogdukanrykketil slutningenaflageretvedattaste>>( SHIFT +u). Ønskerduatsletteheleindholdetaflageret,tastda CLEAR( SHIFT + DEL ). 17 LT XR D-DK-N.indd 17 14-02-2006 09:43:46
Side: 4
Formatering af etiketter Der findes en lang række muligheder for at ændre skrifttypen på den udskrevne etiket, såsom skriftstørrelse, fed, kursiv, indrammet, lodret skrift, osv. Den måde, hvorpå du formaterer disse tegn, er vist med en kombination af indikatorer/symboler oven over teksten i displayet. Displayindikatorer STYLE B CAPS 123 Derfindesseksdisplayindikatorer.Nåreneller flereafdisseindikatorerlyser,viserden/de,hvilke formateringsvalg,dereraktiveret: CAPS: Karaktererneskrivessomstore bogstaver Etikettenvilbliveudskrevetunderstreget ellerienbestemttyperamme Style Etikettenvilbliveudskrevetienbestemt valgtskrifttype B EtikettenvilbliveudskrevetmedStor Skrift 123 Talervalgtistedetforbogstaver SHIFT Detalellerfunktioner,hvortilSHIFTskal aktiveres,kannubruges Hvisduforsøgeratudskriveenkombinationaf formater,sommaskinenikkekanproducere,vilder fremkommeenfejlmeddelelseidisplayet.Selisten overfejlmeddelelserunderafsnittetomFejlfinding. Valg af tekststørrelse NårdutrykkerpåSIZE( SHIFT +A)tasten,vil displayetviseskriftstørrelsemenuen,hvordererfire valgmuligheder: STYLE B 123 CAPS B smalskrift normal bredskrift B StorSkrift(megettydeligeetiketter, hvorheleudskrivningshøjdenbruges) DetermuligtatbrugeSmal,NormalogBredfonti etikettermedtolinier,hvorskriftenvilblivereduceret tilhalvdelenafdennormalehøjde. Flytcursorentildenønskedestørrelsemed piletasternetogu,ogtast ` foratvælge. Valg af skrifttype NårdutasterSTYLE( SHIFT +C),vildisplayet fremviseskrifttypemenuenmedseksvalgmuligheder: 18 LT XR D-DK-N.indd 18 14-02-2006 09:43:47
Side: 5
STYLE B 123 CAPS D D D D D D M M Normal Kursiv L o d r e t Deterikkemuligtatkombineredeforskelligeskrifttyper elleratbrugeskrifttypernesammenmedStorSkrift. Flytcursorentildenønskedeskrifttypemed piletasternetogu,ogtast ` foratvælge. understregning eller indrammet tekst Nårdutaster ,fremkommer ramme/ understregningmenuenmedottevalgmuligheder: 1. ingenramme 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 2. understreget 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . firkantetramme 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . firkantetramme 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO medrundehjørner . rammemedskygge 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . rammemedspidser 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 7. zigzagbox 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . krokodille-ramme 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO Deterikkemuligtatkombineredeforskellige understregnings-ellerrammeindstillingerellerat brugeindstillingernesammenmedStorSkrift. Flytcursorentildenønskedeindstillingmed piletasternetogu,ogtast ` foratvælge. Forlad en menu Tast DEL nårduønskeratforladeenmenuelleren handling(undtagenudskrivning). Fjern formatering og andre indstillinger BrugCLear( SHIFT + DEL )nårduønskeratfjerne heleindholdetafdentekst,duhargemtimaskinens lager.Dettevilslettetekstenogsættealleindstillinger tilderesoprindeligeværdier(bortsetfradetsprog,du harvalgt).Detbetyder,at: • Skrifttypensættestilnormalskrift • Rammefunktionenindstillestilingenramme • Størrelsensættestilbredstørrelse • CAPSaktiveres Bemærk:hvisduønskeratændredetvalgtesprog,skal dutasteLANGUAGE(SHIFT+caps)ogderefterbladre gennemlistenoversprog.Tast ` foratvælgedet ønskedesprog. 19 LT XR D-DK-N.indd 19 14-02-2006 09:43:52
Side: 6
Fejlfinding Fejlmeddelelser Fejlmeddelelse Fejlbeskrivelse Gør følgende ERROR 1 Tapestop eller lavt batteri Udred tapestoppet (se Fejlfinding nedenfor), eller sæt nye batterier i maskinen ERROR 2 Stor Skrift kan ikke vælges sammen Prøv et andet format med de karakterer, der er i lageret ERROR 3 Stor Skrift kan ikke vælges sammen Prøv et andet format med skrifttype/ramme/understregning/to linier eller små bogstaver ERROR 4 Lageret er fyldt Slet dele af eller hele den lagrede tekst ERROR 5 To linier kan ikke vælges sammen Prøv et andet format med den valgte redigeringsfunktion Display blinker Ud over lagerets slutpunkt Din cursor kan ikke flyttes længere til højre Display blinker Ud over lagerets begyndelsespunkt Din cursor kan ikke flyttes længere til venstre Display blinker Forkert tast aktiveret i redigeringsfunktion Display blinker Forkert tast aktiveret i menuer 20 LT XR D-DK-N.indd 20 14-02-2006 09:43:53
Side: 7
Udskrivning af etiketter Se din(e) etiket(ter) inden udskrivning Determuligtatsedeetiketter,somduharindskrevet, førduskriverdemud.TastPREVIEW( SHIFT + PRINT ), ogtekstenvilkørehenoverdisplayetenenkeltgang. Udskriv etiket Kontrolleratcursorenstårindeitekstenpådenetiket, duønskeratudskrive,ogtastderefter PRINT .Når maskinenudskriver,vilderståPrint...idisplayet. Afskæring af etiketten Sakseknappensidderpåhøjresideafmaskinen.Forat skæreetikettenaftaperullen,skalduskubbeknappen fremad(FigurE).Etikettensbagtapeerdeltpåmidten, sådenerletatfjerne. Intet display Kontrolleratmaskinenertændt. Kontrollerbatterierne,ogsætomnødvendigtnye batterierimaskinen. Tasterne reagerer ikke Fjernbatterierneinogleminutter,ogsætdemderefter imaskinenigen.Maskinenvilnugenstarte. Ingen udskrift eller dårlig udskriftskvalitet Kontrollerbatterierneogsætomnødvendigtnye batterierimaskinen. Undersøg,omtapekassettenerinstalleretkorrekt,og atdenikkeertom. Rengørprinthovedet(se‘Rengøring’) Kontrast Brugestiletiketter,derskaludsættesforekstreme temperaturerellerfugtigeforhold. Tast SHIFT + SPACE +X Displayetvilvisedefemkontrastsymboler. Brugtellerutilatvælgelysereellermørkere,og tastderefter ` foratindstillekontrasten. Tapestop Tagkassettenudafmaskinen,ogfrigørforsigtigttape, derharsatsigfast.Klipødelagttapeafrullen,ogsæt kassettentilbageimaskinenellerisætennykassette. Hvis det ikke hjælper...! RingtilHotlinepådettelefonnummer,dereroplysti garantihæftet. Rengøring Foratsikreatudskriftskvalitetenblivervedmed atværeoptimal,børdukontrollereogrengøre printhovedetjævnligtmeddetmedfølgende rengøringsudstyr(seFigurD). 21 LT XR D-DK-N.indd 21 14-02-2006 09:43:54
Side: 8
23 Miljøoplysninger • Detapparat,duharkøbt,harkrævetudvindingogbrugafnaturressourcertilproduktionen.Detkanindeholde sundheds-ogmiljøskadeligestoffer. • Foratundgåspredningafdissestofferivoresmiljøogforatbegrænsepressetpånaturressourcerneopfordrer vidigtilatbrugederelevanteretursystemer.Dissesystemervilgenanvendeellergenbrugedeflesteaf materialernefraditbrugteapparatpåenfornuftigmåde. • Symboletmedenpapirkurvmedetkrydsoverienhedenopfordrerdigtilatbrugedissesystemer. • Hvisduharbrugforflereoplysningeromindsamlings-,genbrugs-oggenanvendelsessystemerne,bedesdu kontaktdelokalerenovationsmyndigheder. • Dukanogsåkontaktosforatfåflereoplysningeromvoresproduktersmiljømæssigeegenskaber. LT XR D-DK-N.indd 23 14-02-2006 09:43:54
Brand:
Dymo
Product:
Labelprintere
Model/navn:
LetraTag XR
Filetype:
PDF
Sprog som er tilgængelige:
Engelsk, Tysk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Tyrkisk, Slovenske