Magnifica S ECAM 22.110.SB

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB manual

Magnifica S ECAM 22.110.SB

Manual til DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB på Dansk. Denne PDF-vejledning har 14 sider.

Side: 1
90 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ���������������������������������������������������������91 Symboler der er brugt i instruktionerne ����������������������������������91 SIKKERHED �����������������������������������������������������������91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter ���������������������������������������91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL ���������������������������������92 BRUGERINSTRUKTIONER ���������������������������������������92 BESKRIVELSE ��������������������������������������������������������92 Beskrivelse af apparatet ��������������������������������������������������������92 Beskrivelse af kontrolpanel �����������������������������������������������������92 Beskrivelse af tilbehør ������������������������������������������������������������92 Beskrivelse af kontrollamper ���������������������������������������������������93 INDLEDENDE OPERATIONER �����������������������������������93 Kontrol af apparatet ���������������������������������������������������������������93 Apparatets installation �����������������������������������������������������������93 Apparatets tilslutning ������������������������������������������������������������93 Apparatets første ibrugtagning �����������������������������������������������94 APPARATETS TÆNDING ������������������������������������������94 APPARATETS SLUKNING �����������������������������������������94 Selvslukning ������������������������������������������������������94 ENERGIBESPARELSE ����������������������������������������������94 blødgøringsfilter ���������������������������������������������95 Isætning af filtret �������������������������������������������������������������������95 Fjernelse og udskiftning af blødgøringsfiltret �������������������������95 TILBEREDELSE AF KAFFE ����������������������������������������95 Valg af kaffesmag �������������������������������������������������������������������95 Valg af kaffemængden i koppen ���������������������������������������������96 Regulering af kaffekværn �������������������������������������������������������96 Indstilling af temperatur ���������������������������������������������������������96 Råd for at få en varmere kaffe ������������������������������������������������96 Tilberedelse af kaffe ved brug af kaffebønner �������������������������96 TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO ������������������������������97 Rengøring af cappuccinator efter brug ������������������������������������97 TILBEREDELSE AF VARMT VAND �����������������������������98 RENGØRING ����������������������������������������������������������98 Rengøring af maskinen ����������������������������������������������������������98 Rengøring af kaffegrumsbeholder ������������������������������������������98 Rengøring af drypbakke og beholder til kondensopsamling ���99 Rengøring af maskinens indre ������������������������������������������������99 Rengøring af vandbeholder ���������������������������������������������������99 Rengøring af kaffehældetud ���������������������������������������������������99 Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe �����������������99 Rengøring af infusionsenhed ��������������������������������������������������99 AFKALKNING ������������������������������������������������������100 PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD ��100 Måling af vandets hårdhedsgrad ������������������������������������������100 Indstilling af vandets hårdhedsgrad �������������������������������������101 TEKNISKE DATA ���������������������������������������������������101 BORTSKAFFELSE �������������������������������������������������101 KONTROLLAMPERNES BETYDNING �����������������������102 PROBLEMLØSNING ����������������������������������������������103
Side: 2
91 DA INDLEDNING Vi takker Dem for at have valgt den automatiske maskine til kaffe. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye apparat. Giv Dem selv et par minutter til at læse denne brugermanual. De vil på denne måde undgå farer eller beskadigelser på ma- skinen. Symboler der er brugt i instruktionerne De vigtige advarsler viser disse symboler. Det er absolut nød- vendigt at overholde disse advarsler. Fare! Manglende overholdelse kunne være årsag til eller forårsage læsioner pga. elektrisk stød med livsfare. Paspå! Manglende overholdelse kunne være eller er årsag til læsioner eller skader på apparatet. Fareforforbrænding! Manglendeoverholdelsekunneværeellererårsagtilskoldnin- ger eller forbrændinger. Bemærk: Manglendeoverholdelsekunneværeellererårsagtilskoldnin- ger eller forbrændinger. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til tegnforklaringen der findes i Beskrivelse af apparatet (side 2-3). Problemer og reparationer I tilfælde af problemer, skal man først og fremmest forsøge at løse dem ved at følge vejledningerne der findes i afsnittene “Kontrollampernes betydning” på side 102 og “Problemlø- sning”på side 103. Hvis disse viser sig at være ueffektive eller for yderligere klar- gøringer, rådes det til at konsultere kundeassistancen ved at ringe til nummeret der findes på det vedlagte papir “Kunde- assistance”. Hvis Deres land ikke findes blandt dem der vises på papiret, skal man ringe til nummeret der vises på garantien. For hvad der vedrører reparationer, skal man udelukkende henvende sig til De’LonghisTekniske Assistance. Adresserne findes på garan- tibeviset der er vedlagt maskinen. SIKKERHED Fundamentale sikkerhedsforskrifter Fare! Eftersom at apparatet fungere med elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes at den kunne generere elektriske stød. Derfor skal man holde sig til følgende sikkerhedsforanstaltnin- ger: • Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. • Rør aldrig stikket med våde hænder. • Kontrollér at stikket altid er let tilgængeligt, fordi man kun på den måde kan tage stikket ud, hvis det bliver nød- vendigt. • Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fatdirekteomstikket. Trækaldrigiledningendadenkun- ne beskadiges. • For fuldstændigt at frakoble apparatet, skal man trykke hovedafbryderenipositionO,derfindesbagpåapparatet, (fig. 3). • Hvis der opstår beskadigelser på apparatet, skal man ikke prøve at reparere dem. Sluk apparatet, træk stikket ud og henvend Dem til den Tekniske Assistance. • Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, skal disse udelukkende skiftes ud af De’LonghisTekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Paspå! Opbevaremballagematerialet(plastikposer,ekspanderetpoly- styren) udenfor børns rækkevidde. Paspå! Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med ned- satte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparatmedmindredeerunderpassendeopsyn,ogdererble- vet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børnene, så de ikke leger med apparatet.
Side: 3
92 Fareforforbrænding! Dette apparat producerer varmt vand og når det er i funktion kan der dannes vanddamp. Vær yderst forsigtig med ikke at komme i kontakt med van- dstænk eller varm damp. ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL Apparatet er bygget til tilberedelse af kaffe og til at opvarme drikke. Ethvert andet brug skal anses som forkert. Apparatet er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikantentagerikkeansvaretforskaderderopstårsomfølge af et forkert brug af apparatet. Apparateterudelukkendeberegnet til husligt brug. Det er ikke beregnet til brug i: • rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer • bondegårdsferier • hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer • udlejning af værelser BRUGERINSTRUKTIONER Læs grundigt disse instruktioner inden apparatet bruges. - Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser og beskadigelse af apparatet. Fabrikanten tager ikke ansvaret for skader der opstår som følge af manglende overholdelse af brugervejledninger. Bemærk: Opbevar disse vejledninger omhyggeligt. Såfremt apparatet overdrages til andre personer, skal man også lade vejlednin- gerne følge med. BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet (side 3 - A ) Kontrolpanel A2. Knap til regulering af formalingsgrad A3. Hylder til kopper A4. Låg til bønnebeholderen A5. Låg til den formalede kaffes tragt A6. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A7. Beholder til bønner A8. Hovedafbryder A9. Vandbeholder A10. Infusionslåge A11. Infusionsenhed A12. Kaffehældetud (der kan reguleres i højden) A13. Beholder til kaffegrums A14. Beholder til kondensopsamling A15. Kopholderbakke A16. Indikator til vandniveau i drypbakke A17. Drypbakke A18. Cappuccinator A19. Knap til damp/varmt vand Beskrivelse af kontrolpanel (side 2 - B ) B1. Kontrollamper B2. Taste : til at tænde og slukke maskinen. B3. Taste : til tilberedelse af 1 kop espresso kaffe. B4. Taste : til tilberedelse af 2 kopper espresso kaffe. B5. Taste : til at foretage en skylning eller fortsætte med afkalkning. B6. Valgknap: drej for at vælge den ønskede kaffemængde eller for at vælge tilberedelse med formalet kaffe. B7. Taste tilatfådamptiltilberedelseafdrikkepåmæl- kebasis. B8. Taste : til tilberedelse af 1 kop espresso kaffe. B9. Taste : til tilberedelse af 2 kopper espresso kaffe. Beskrivelse af tilbehør (side 2 - C ) C1. Doseringsmåleske C2. Flaske med afkalkningsopløsning C3. Blødgøringsfilter (på nogle modeller)
Side: 4
93 DA Beskrivelse af kontrollamper Blinkende kontrollampe: viser at maskinen er ved at varme op Viser at apparatet er ved at levere 1 eller 2 kopper espresso kaffe. Viser at apparatet er ved at levere 1 eller 2 kopper espresso kaffe. Vedvarende kontrollampe: viser at “damp” funktionen er valgt; Blinkende kontrollampe: viser at det er nød- vendigt at dreje knappen. Viser at der på kontrolpanelet visualiseres en alarm(seafsnit.“Kontrollampernesbetydning” på side 102). Vedvarende kontrollampe: viser at beholderen til kaffegrums ikke er sat i: den skal sættes i; Blinkendekontrollampe:viseratbeholderentil kaffegrums er fyldt op og at den skal tømmes. Vedvarende kontrollampe: viser at vandbehol- deren ikke findes; Blinkende kontrollampe: viser at der ikke er tilstrækkeligt vand i beholderen. Blinkende kontrollampe: viser at det er nød- vendigt at afkalke apparatet (se afsnit “Afkal- kning”). Vedvarendekontrollampe:viseratapparateter ved at foretage afkalkning. ECO Viseratmodaliteten“Energibesparelse”erakti- veret. INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af apparatet Når man har fjernet emballagen, skal man sikre sig apparatets helhed og tilstedeværelse af alt tilbehør. Brug ikke appara- tet ved tilstedeværelse af tydelige skader. Henvend Dem til De’LonghisTekniske Assistance. Apparatets installation Paspå! Når apparatet installeres skal man overholde følgende sik- kerhedsforskrifter: • Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installér ikke apparatet i et miljø hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. • Apparatetudsendervarmeirummetomkringdet.Efterat have stillet apparatet på arbejdsfladen, skal man kontrol- lereatderforbliverenledigpladspåmindst3cmmellem apparatets overflader, sidedelene og den bagerste del, og en ledig plads på mindst 15 cm over kaffemaskinen. • Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Placér ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller va- ske. • Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller af kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske kogeplader). Apparatets tilslutning Paspå! Vær sikker på at nettets spænding svarer til den der vises på apparatets typeskilt. Tilslutkunapparatettiletstrømudtagdererkorrektinstalleret og der har en kapacitet på mindst 10A og er udstyret med en effektiv jordforbindelse. I tilfælde hvor strømudtaget og apparatets stik ikke passer sammen, skal man skifte det ud med en egnet type, af et kva- lificeret personale.
Side: 5
94 Apparatets første ibrugtagning Bemærk: • Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er derfor helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres dog at maskinen er ny. • Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den pro- cedure, der er beskrevet i afsnittet “Programmering af vandets hårdhedsgrad”(side 100). Fortsæt ved at følge de viste vejledninger: 1. Træk vandbeholderen ud, fyld den op til MAX linjen med frisk vand (fig. 1A), sæt derefter beholderen på plads igen (fig. 1B). 2. Placér en beholder under cappuccinatoren med en kapa- citet på mindst 100 ml (fig. 2). 3. Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 4. På kontrolpanelet vil kontrollampe blinke (fig. 4). 5. Drej dampknappen“I”(fig. 5): apparatet leverer vand fra cappuccinatoren og slukker derefter. 6. Stil igen dampknappen i position“O”. Nu er kaffemaskinen klar til normalt brug. Bemærk: • Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende re- sultat. APPARATETS TÆNDING Bemærk: • Inden man tænder apparatet, skal man sikre sig at hove- dafbryderen, der findes på apparatets bagside er i pos. I (fig. 3). • Ved hver tænding, foretager apparatet automatisk en opvarmningscyklus og skylning der kan afbrydes. Appa- ratet er kun klar til brug efter udførsel af disse cyklusser. Fareforforbrænding! Under skylningen, kan der komme varmt vand ud fra kaffe- hældetuden der vil blive opsamlet i den nedenunder stående drypbakke. Vær opmærksom på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt. • For at tænde apparatet, tryk på taste (fig. 6): den relaterende kontrollampe blinker så længe apparatet foretager den automatiske opvarmning og skylning (på denne måde fortsætter apparatet, udover at opvarme ke- dlen, at få det varme vand der findes i de indre ledninger varmet op). Apparatet har opnået sin temperatur når kontrollampen slukkes og kontrollamperne der relaterer til kaffeleveringens taster tændes. APPARATETS SLUKNING Vedhverslukning,foretagerapparatetenautomatiskskylning, der ikke må afbrydes. Fareforforbrænding! Under skylningen, kan der komme lidt varm vand ud fra kaf- fedyserne. Vær yderst forsigtig med ikke at komme i kontakt med van- dsprøjt. For at slukke apparatet, skal man trykke på taste (fig. 6). Apparatet foretager skylning og slukker derefter. Bemærk: Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, skal man også trykke hovedafbryderen i position 0 (fig. 3). Paspå! For at undgå beskadigelser på apparatet, skal man stille hove- dafbryderenipos.Oefterathaveslukketapparatetmedtasten . Selvslukning Mankanændredetidsintervalogindstillesåledes,atapparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. 1. Tryk på tast indtil kontrollampen tændes; 2. Skal man trykke taste (til venstre for knappen) indtil de kontrollamper lyser, der skal vise det antal timer, som maskinen skal slukkes efter automatisk: 15 minutter ECO 30 minutter ECO 1 time ECO 2 timer ECO 3 timer ECO 3. Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget: kontrollampen slukken. ENERGIBESPARELSE Med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere modaliteten til energibesparelse. Når funktionen er aktiv, ga- ranteres et mindre energiforbrug, i overensstemmelse med de gældende europæiske love. Modaliteten energibesparelse er aktiv når den grønne kontrol- lampe ECO er tændt (fig. 7).
Side: 6
95 DA 1. Med slukket maskine men med hovedafbryderen i pos. I (fig. 3), skal man trykke taste og holde den med indtil kontrollampen ECO (fig. 7) tændes. 2. For at deaktivere funktionen, skal man trykke taste (til venstre for knappen): ECO kontrollampen blinker. 3. Foratgenaktiverefunktionen,skalmanpånytrykketaste (til venstre for knappen): ECO kontrollampen tændes på vedvarende måde. 4. Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget: kontrollampen ECO slukkes. Bemærk: I energibesparelsesmodalitet kan maskinen bruge nogle sekunders ventetid inden den leverer den første kaffe, fordi den bruger mere tid på at varme sig op. blødgøringsfilter (på nogle modeller) Til visse modeller medleveres et blødgøringsfilter: hvis din model ikke har det, råder vi dig at købe et på de autoriserede De’Longhi assistance centre. Paspå: • Opbevar på et frisk og tørt sted, og ikke udsat for solens stråler. • Når pakken er blevet åben skal man bruge filtret med det samme. • Inden maskinen afkalkes, skal filtret fjernes. For et korrekt brug af filtret, skal man følge angivelserne i det følgende. Isætning af filtret 1. Tag filtret ud af indpakningen og skyl det med cirka 0,5 l løbende vand (fig.8). 2. Drej datoangiverskiven (jvf. fig. 30) så de næste 2 anven- delsesmåneder kan ses (fig. 9). Bemærk: filtret har en varighed op til to måneder, hvis apparatet anven- des normalt; hvis maskinen derimod ikke benyttes og filtret er sat i, har det en varighed på højst 3 uger. 3. Træk dunken ud af maskinen og fyld den med vand(fig.1A). 4. Stik filtret i vanddunken og hold det helt nede i cirka ti sekunder, ved at hælde det så luftboblerne kan komme ud (fig. 10). 5. Sæt filtret ind på dets plads og tryk det helt i bund (fig.11). 6. Luk dunken med låget (fig. 12), sæt derefter dunken ind i maskinen igen. 7. Anbring en beholder, der kan rumme mindst 100 ml, un- der cappuccinoadapteren. 8. Drej dampbetjeningen i position I for at lave varmt vand. 9. Vent nogle sekunder medens maskinen laver varmt vand, indtil vandudløbet er konstant, derefter stil dampbetje- ningen tilbage i position 0. Bemærk: Det kan ske at en cyklus varmt vand ikke er tilstrækkelig til at isætte filtret og at kontrollamperne tændes under isætningen: I dette tilfælde gentag isætningen fra punkt 8. Nu er filtret aktiveret og man kan begynde at bruge maskinen. Fjernelse og udskiftning af blødgøringsfiltret Når der er gået de to måneder, filtret varer (jvf. datoangivel- sen),ellerhvisapparatetikkeanvendesi3uger,erdetnødven- digt at fjerne filtret fra dunken og udskifte det med et nyt, ved at gentage den beskrevne operation i forrige paragraf. TILBEREDELSE AF KAFFE Valg af kaffesmag Regulérknappentilkaffesmag(B6)foratindstilledenønskede smag: desto mere man drejer med uret jo større mængde kaf- febønner vil maskinen kværne og derfor vil den opnåede kaffe være stærkere. Med knappen placeret på MIN vil man få en ekstra mild kaf- fe; med knappen placeret på MAX vil man få en ekstra-stærk kaffe. Bemærk: • Ved første brug er det nødvendigt at foretage forsøg og lave mere kaffe for at finde knappens korrekte position. • PaspåikkeatdrejeknappenformegetmodMAXellersvil derværerisikoforatfåenforlangsomlevering(dryppen- de), frem for alt når man laver to kopper samtidigt.
Side: 7
96 Valg af kaffemængden i koppen Maskinenerforudindstilletfrafabrikkentilautomatiskatbryg- ge de følgende kaffemængder: - espresso kaffe, hvis man trykker tasten (≃40ml); - mild kaffe, hvis man trykker tasten (≃120ml); - to kopper espresso kaffe, hvis man trykker tasten ; - to milde kopper kaffe, hvis man trykker tasten . Hvis man ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen au- tomatisk leverer i kopperne), skal man foretage følgende: - tryk og hold tasten trykket hvortil man vil ændre styrker- ne indtil den relative kontrollampe blinker og maskinen begynder at brygge kaffe: slip derefter tasten; - så snart kaffen når det ønskede niveau, skal man endnu engang trykke samme taste for at gemme den nye mængde i hukommelsen. På dette sted vil maskinen, ved at trykke den taste, gemme de nye indstillinger i hukommelsen. Regulering af kaffekværn Kaffekværne skal ikke reguleres, i hvert fald ikke i starten, fordi den allerede er fabriksindstillet således at man får en korrekt kaffebrygning. Men hvis kaffen, efter at man har lavet de første kopper kaf- fe, løber for hurtigt eller for langsomt ud (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af ma- lingsgraden (fig. 13). Bemærk: Knappen til regulering skal kun drejes mens kaffekværnen er i funktion. Hvis kaffen løber for langsomt ud el- ler slet ikke løber ud, skal man dreje den et klik med uret. For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedre cremens udseende, skal man dreje et klik mod uret (ikke mere end et klik ad gangen, ellers vil kaffen komme ud i dråber). Man vil først mærke effekten af denne korrektion efter mindst 2 efterfølgende kaffebrygninger. Hvis man efter denne regule- ring ikke har opnået det ønskede resultat, er det nødvendigt at gentage korrektionen ved at dreje knappen et klik til. Indstilling af temperatur Hvismanønskeratændrevandets temperatur hvormed kaffen brygges, skal foretage følgende: 1. Med slukket maskine, og med hovedafbryder i pos. I (fig. 3), skal man trykke tasten og holde den try- kket ned indtil kontrollamperne på kontrolpanelet tæn- des; 2. Tryk tasten indtil den ønskede temperatur vælges: LAV HØJ 3. Tryk tasten for at bekræfte valget; kontrol- lamperne slukkes. Råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, rådes det til at: • foretage en skylning, inden brygningen, ved at trykke ta- sten og fra hældetuden kommer der varmt vand ud der varmer kredsløbet indeni maskinen og gør således at den bryggede kaffe er varmere; • varm kopperne op med varmt vand (benyt varmt vand funktionen). • indstil en højere kaffetemperatur (se afsnit“Indstilling af temperatur”). Tilberedelse af kaffe ved brug af kaffebønner Paspå! Brug aldrig karamelliserede eller glaserede kaffebønner, efter- som at de kunne klæbe sig fast på kaffekværnen og ødelægge den. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig.14). 2. Placér under kaffehældetuden: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 15) - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 16) 3. Sænk hældetuden således at den tilnærmes kopperne mest muligt: således får man en bedre creme (fig. 17) 4. Tryk den relative taste til den ønskede brygning: 5. Tilberedelsen begynder og kontrollampen til den relate- rende valgte taste på kontrolpanelet forbliver tændt. 1 espresso 1 mild kaffe 2 milde kopper kaffe 2 espresso
Side: 8
97 DA Når tilberedelsen er slut, er apparatet klar til at blive anvendt på ny. Bemærk: • Mensmaskinenervedatlavekaffe,kanbrygningenstop- pes i ethvert øjeblik ved at trykke en af brygge-tasterne. • Så snart at brygningen er færdig er det tilstrækkeligt at holdeenafbrygge-tasterne(indenfor3sekunder)trykket nede, hvis man vil forøge koppens kaffemængde. Bemærk: For at få en varmere kaffe, kan man se afsnittet“Råd for at få en varmere kaffe”. Paspå! • Hvis kaffen løber ud i dråber el- ler ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet“Løsning af problemer- ne”(side 103) • Under brug, kan kontrollamperne på kontrolpanelet tæn- des hvis betydninger findes i afsnittet“Kontrollampernes betydning”(side 102). Tilberedelse af kaffe ved brug af formalet kaffe Paspå! • Kom aldrig kaffe i bønneform ned i tragten til den forma- lede kaffe ellers kan maskinen ødelægges. • Komaldrigdenformaledekaffeimedslukketapparat,for atundgåatdenslipperudindenimaskinen,ogderforgør den snavset. I dette tilfælde kunne maskinen ødelægges. • Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt eller at tragten bliver stoppet til. Bemærk: Når man bruger formalet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Vær sikker på at apparatet er tændt. 2. Drej valgknappen til kaffens smag mod uret indtil den ikke kan komme videre, i position (fig. 18). 3. Vær sikker på at tragten ikke er tilstoppet, sæt derefter en strøget måleske formalet kaffe i (fig. 19). 4. Placér en kop under kaffehældetuden. 5. Tryk tasten til brygning af 1 ønsket kop kaffe ( eller ). 6. Tilberedelsen starter. TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO Fareforforbrænding! Under disse tilberedelse kommer der damp ud: vær forsigtig med ikke at brænde sig. 1. Forbered en stor kaffekop, til en cappuccino; 2. Fyld beholderen op, der helst skal være udstyret med et håndtag så man ikke brænder sig, med cirka 100 gram mælk til hver cappuccino man vil tilberede. Ved valg af beholder,skalmanværeopmærksompåatvolumenforø- ges cirka 2 eller 3 gange; Bemærk: For at få en tykkere og rigere skum, skal man bruge skummetmælk eller delvis skummetmælk med køle- skabstemperatur (cirka 5° C). For at undgå en mælk med for lidt skum, eller med store bobler, skal man altid gøre cappuccinatoren ren som beskrevet i afsnittet“Rengøring af cappucinator efter brug”. 3. Tryk på taste : kontrollampe blinker. 4. Dyp cappuccinatoren i beholderen med mælk (fig. 20). 5. Efter nogle sekunder, vil kontrollampen blinke, drej dampknappen i pos. I (fig. Der vil komme damp ud af cappuccinatoren, som giver mælken et skummende ud- seende og forstørrer dens volumen; 6. For at få en mere cremet skum skal man dreje beholde- ren med langsomme bevægelser nedefra og opad. (Det anbefales ikke at levere damp i mere end 3 minutter ad gangen); 7. Når den ønskede skum er opnået, skal man afbryde dam- pleveringen ved at stille dampknappen i position 0. Fareforforbrænding! Sluk dampen, inden man trækker beholderen med mælk ud for at undgå forbrændinger der forårsages af den ko- gende mælks sprøjt. 8. Tilsæt mælkecremen til den forinden formalede kaffe. Cappuccinoenerfærdig:tilsætsukkerefterbehag,oghvis man vil, kan man drysse lidt kakaopulver på skummet. Rengøring af cappuccinator efter brug Gør cappucinatoren ren efter hvert brug, for at undgå at der kunne aflejres mælkerester eller at den tilstoppes. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren og lad lidt vand løbe ud i nogle sekunder ved at dreje dampknappen i position I (fig. 5). Derefter skal dampknappen stilles i position 0 for at afbryde leveringen af det varme vand. 2. Vent nogle minutter til at cappucinatoren afkøles; deref- ter skal man, med en hånd, holde det lille håndtag på
Side: 9
98 RENGØRING Rengøring af maskinen Maskinens følgende dele skal gøres rene periodemæssigt: - kaffegrumsbeholder (A13), - drypbakke (A17) og beholder til kondensopsamling (A14), - vandbeholder (A9), - kaffehældetuder (A12), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A6), - rundt om maskinen (kun tilgængelig efter at have åbnet infusionsenhedens låge (A10)) - infusionsenhed (A11). Paspå! • Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af apparatet. Med de superau- tomatiske De’Longhi er det ikke nødvendigt at bruge ke- miske additiver til maskinens rengøring. Afkalkningsmi- dlet der anbefales af De’Longhi er på basis af naturlige komponenter og fuldstændigt biologisk nedbrydelige. • Du må ikke vaske apparatets dele i opvaskemaskinen, undtagen mælkebeholderen (D). • Anvend ikke metalredskaber for at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens me- tal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af kaffegrumsbeholder Når kontrollampen blinker, er det nødvendigt at tømme og gøre kaffegrumsbeholderen ren. Kontrollampen vil blive vedmedatblinkeogmaskinenkanikkebryggekaffe,sålænge den stadig blinker. For at foretage rengøringen (med slukket maskine): • Skal man trække drypbakken ud (fig. 24), tømme den og gøre den ren. • Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhyg- geligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bunden. • Kontrollér samtidig den røde beholder til kondensopsam- ling, og tøm den hvis den er fyldt op. Paspå! Når man trækker drypbakken ud er det obligatorisk altid at tømme kaffegrumsbeholderen også selvom den kun er lidt fyldt op. Hvisdisseoperationerikkeforetageskandetskeatkaffegrum- sbeholderen, når de efterfølgende kopper kaffe brygges, er mere fyldt end forventet og at maskinen tilstoppes. capuccinatoren stille og, med den anden hånd dreje mod uret(fig.21)ogtrækkecappucinatorennedadforattræk- ke den ud. 3. Træk også dampdysen ud ved at hive den nedad (fig. 22). 4. Kontrollér at hullerne, der vises med pilen i fig. 23, ikke er tilstoppede. Hvis det er nødvendigt, skal man gøre dem rene med en nål. 5. Vask omhyggeligt cappuccinatorens elementer med en svamp og varmt vand. 6. Sæt dysen på plads igen samt cappuccinatoren på dysen ved at skubbe den og dreje den opad, indtil den kobles fast. TILBEREDELSE AF VARMT VAND Fareforforbrænding! Efterladikkemaskinenudenovervågningnårderleveresvarmt vand. Det varme vands rør varmes op under leveringen og der- for skal man kun tage om håndtaget. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren (tættest mu- ligt for at undgå sprøjt). 2. Drej dampknappen i position I: leveringen starter. 3. Afbryd ved at dreje dampknappen i position 0. Bemærk: Hvis modaliteten “Energibesparelse”er aktiveret, kunne dam- pleveringen kræve nogle sekunders ventetid.
Side: 10
99 DA Rengøring af drypbakke og beholder til kondensopsamling Paspå! Hvis drypbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe overkantenogtrængeindimaskinenellerpådenssider.Dette kunne ødelægge maskinen, bordet hvorpå maskinen står eller de omkringliggende områder. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød farve) som viser vandniveauet i bakken (fig. 25). Inden at denne indikator begynder at stikke ud af kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme bakken og gøre den ren. For at fjerne drypbakken skal man: 1. Trække drypbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 24). 2. Tømme drypbakken ud og kaffegrumsbeholderen for at vaske dem; 3. Kontrollér drypbakken, og tøm den hvis den er fyldt op. 4. Indsæt drypbakken, med dens beholder til kaffegrums; Rengøring af maskinens indre Fareforforbrænding! Inden man foretager rengøring af maskinens indre dele, skal maskinen være slukket (se “Slukning”) og frakoblet elnettet. Dyp aldrig maskinen i vand. 1. Kontrollér regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at maskinens indre (der er tilgængelig når drypbakken er trukket ud) ikke er snavset. Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med en svamp. 2. Opsug alle resterne med en støvsuger (fig. 26). Rengøring af vandbeholder Gør vandbeholderen (A9) ren regelmæssigt (cirka en gang om måneden) med en fugtig klud og lidt mildt opvaskemiddel. Rengøring af kaffehældetud 1. Rengørkaffehældetudens mundinger regelmæssigt, med en svamp eller en klud (fig. 27). 2. Kontrollér at kaffehældetudens huller ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med et tandstik (fig. 28). Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe Kontrollér regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at trag- ten til påfyldning af formalet kaffe ikke er stoppet til. Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kafferesterne. P U S H Rengøring af infusionsenhed Infusionsenheden (A11) skal gøres ren mindst en gang om måneden. Paspå! Infusionsenhedenkantrækkesudnårmaskinenertændt. 1. Vær sikker på at maskinen er slukket korrekt (se“Slukning af apparatet”, side 94). 2. Træk vandbeholderen ud. 3. Åbn infusionslågen (fig. 29) der er placeret på den højre side. 4. Tryk de to røde udløsningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 30). Paspå! Gørinfusionsenhedenrenudenanvendelseafopvaskemi- dler da disse kunne beskadige den. 5. Dyp infusionsenheden i vand i mindst 5 minutter og skyl den derefter under hanen. 6. Gøreventuellekafferesterrenepåholderenhvorinfusion- senheden støttes. 7. Sæt infusionsenheden i igen, efter rengøringen, ved at komme den ind i holderen; derefter skal man trykke på skriften PUSH indtil man hører et tilkoblingsklik. Bemærk: Hvis infusionsenheden er besværlig at sætte i, er det nødven- digt (inden isætning) at give den en korrekt dimension ved at trykke de to greb som vist i figuren. 8. Når den er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er koblet til udad til.
Side: 11
100 9. Luk infusionsenhedens låge. 10. Sæt vandbeholderen i igen. AFKALKNING Nårkontrollampen begynderatblinkepåkontrolpane- let, skal man afkalke maskinen (fig. 31). Paspå! Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er absolut nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, der findes på afkalkningsmidlets behol- der, og advarslerne der relaterer den opførsel man skal have i tilfælde med kontakt med hud og øjne. Bemærk: Brug udelukkende De’Longhis afkalkningsmiddel. Man må absolut ikke bruge afkalkningsmidler på sulfamin- eller eddi- kebasis, i disse tilfælde vil garantien ikke være gyldig. Derudo- ver vil garantien heller ikke være gyldig hvis afkalkningen ikke foretages regelmæssigt. 1. Tænd maskinen og vent på at den er klar til brug. 2. Tøm vandbeholderen (A12) og fjerne blødgøringsfiltret, hvis det er der. 3. Kom afkalkningsmidlet i vandbeholderen op til niveau A (der svarer til en indpakning på 100ml) der er trykt bagpå beholderen (fig. 32A); derefter tilsættes vand (1l) op til niveau B (fig. 32B). Placér en tom beholder under cappuccinatoren der har en minimal kapacitet der er lig med 1,5L. 4. Vent på at kontrollamperne til kaffebrygning er tændt på vedvarende måde. Paspå!Fareforforbrænding Der kommer varmt vand ud fra cappucinatoren der indeholder syrer. Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med van- dsprøjt. 5. Tryk taste og hold den ned i mindst 5 sekunder for at bekræfte tilsætning af opløsningen og start afkal- kningen. Kontrollampen indeni tasten forbliver tændt på vedvarendemådeforatviseatafkalkningsprogrammeter startet og kontrollampen blinker for at vise at man skal dreje dampknappen i position I . 6. DrejdampknappenmoduretipositionI:afkalkningsoplø- sningen kommer ud fra cappuccinatoren og begynder at fylde den nedenunder stående beholder op. Afkalkningsprogrammet foretager automatisk en helt se- rieskylningermedmellemrum,foratfjernekalken.Deter normaltatdergåradskilligeminuttermellemenskylning og den efterfølgende hvor maskinen er inaktiv. Efter cirka 30 minutter vil vandbeholderen være tom og kon- trollamperne og blinker; drej dampknappen med uret indtil endestop i position O. Apparatet er nu klar til en skylningsproces med frisk vand. 7. Tøm beholderen der anvendtes til opsamling af afkalk- ningsopløsningen og placér den igen under cappuccina- toren. 8. Træk vandbeholderen ud, tøm den med rindende vand, fyld den op med rent vand og sæt den i igen; kontrollam- pen blinker. 9. Drej dampknappen mod uret i position I (fig. 5). Det var- me vand vil komme ud fra dysen. 10. Når vandbeholderen er fuldstændigt tømt, blinker kon- trollampen . 11. Stil knappen i position 0: kontrollampen sluk- kes. Fyld vandbeholderen op igen og maskinen er klar til brug. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Afkalkningsoperationen er nødvendig efter en forudbestemt funktionsperiode der afhænger af den indstillede vandhår- dhedsgrad. Maskinen er fabriksindstillet med hårdhedsgrad på niveau 4. Hvismanvil,kanmanprogrammeremaskinenudfradenreelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og gøre afkal- kningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag den medleverede teststribe “TOTAL HARDNESS TEST” ud af indpakningen der er vedlagt manualen. 2. Dyp striben fuldstændigt i et glas vand i cirka et sekund. 3. - Træk striben op fra vandet og ryst det forsigtigt. Efter cirkaetminutdannesder1,2,3eller4småfirkanterirød farve, hver lille firkant svarer til et hårdhedsgradsniveau. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Side: 12
101 DA Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Værsikkerpåatmaskinenerslukket(mentilsluttetelnet- tet og med hovedafbryderen i position I); 2. Tryk taste og hold den nede i mindst 6 sekun- der:kontrollamperne viltændessamti- dig; 3. Tryktaste (tilvenstreforknappen)foratindstilleden reelle hårdhed (niveauet der er registreret af teststriben). Niveau Niveau Niveau Niveau 1 2 3 4 4. Trykpåtaste (tilhøjreforknappen)foratbekræfte valget. På dette sted er maskinen genprogrammeret ifølge den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad. TEKNISKE DATA Spænding: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Effektforbrug: 1450W Tryk: 15 bar Max. kapacitet vandbeholder: 1,8 liter Dimensioner LxHxP: 238x340x430 mm Kabellængde: 1,15 m Vægt: 9,1 Kg Max. kapacitet bønnebeholder: 250 g Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: • Standby direktivet 1275/2008 • Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og følgende ændrin- ger; • Direktiv EMC 2004/108/EF og efterfølgende ændringer; • Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger 1935/2004. BORTSKAFFELSE Forskriftertilenkorrektbortskaffelseafprodukteti henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/EF og Lov n. 151 fra 25 juli 2005. Ved apparatets levetids slut skal produktet ikke bortskaffes sammen med normal byaffald. Det skal leveres til de dertil bestemte opsamlingscentre til særskilt indsamling der stilles tilråde af den kommunale for- valtning, eller til forhandlerne der leverer denne service. Bortskaffelse af et elektrisk husholdningsapparat hjælper med tilatforhindremuligenegativekonsekvenserformiljøetogfor sundheden, der kunne opstå som følge af en forkert bortskaf- felse og tillader samtidig genbrug af materialerne som det er opbygget af, for også at opnå en vigtig energi- og ressource- besparelse. For at markere at det er obligatorisk at indsamle de elektriske husholdningsapparater særskilt, findes der på produktet en overstreget affaldsspand på hjul. Den ulovlige bortskaffelse af produktet fra brugerens side vil medføre straf med bøde, som forudset af de gældende love.
Side: 13
102 KONTROLLAMPERNES BETYDNING VISUALISERET KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAG LØSNING BLINKENDE Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen. Fyld vandbeholderen med vand og sæt den korrekt i, ved at trykke den helt i og høre tilkoblingen. Vandbeholderen er ikke sat korrekt i. Sæt vandbeholderen korrekt i ved at trykke den helt i. BLINKENDE Vandbeholderen er ikke sat korrekt i. Tøm kaffegrumsbeholderen, drypbakken og gør dem rene, sæt dem i igen.Vigtigt:: når man trækker drypbakken ud er det obligatorisk altid at tømme kaffegrumsbeholderen også selvom den kun er lidt fuld. Hvis denne operation ikke foretages, kan det ske at kaffegrumsbeholderen, når man laver de næste kopper kaffe, er mere fyldt end forventet og at maskinen tilstoppes. Kaffegrumsbeholderen er ikke sat på plads. Træk drypbakken ud og sæt kaffegrumsbeholderen i. BLINKENDE Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Gentag kaffebrygningen og drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 10) med et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis kaffebrygningen stadig er for langsom, efter mindst 2 kopper kaffe, skal man gentage korrektionen ved at dreje reguleringsknappen endnu et klik (se regulering af kaffekværn side 96). Hvis problemet varer ved, skal man dreje dampknappen i position I og få lidt vand til at komme ud af cappuccinatoren. BLINKENDE Funktionen“preground”(“formalet kaffe”) er valgt, men der er ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Tilsæt den formalede kaffe i tragten eller fravælg formalings-funktionen. BLINKENDE Det viser at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Det er nødvendigt hurtigst muligt at foretage afkalkningsprogrammet der er beskrevet i kap.“Afkalkning”. BLINKENDE Der er brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag eller formindsk mængden af den formalede kaffe og derefter foretage en ny kaffebrygning. BLINKENDE Kaffebønnerne er brugt op. Fyld bønnebeholderen op. Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Tøm tragten vha. en kniv som beskrevet i afsnittet “Rengøring af tragten til kaffepåfyldning”.
Side: 14
103 DA VISUALISERET KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAG LØSNING BLINKENDE Infusionsenheden er ikke sat på plads igen efter rengøring. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i afsnit “Rengøring af infusionsenheden”. De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i afsnit “rengøring og vedligeholdelse”. Hvis maskinen, efter rengøringen stadig visualiserer beskeden, skal man henvende sig til et assistancecenter. PROBLEMLØSNING For neden nævnes visse mulige fejlfunktioner. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte denTekniske Assistance . PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: man kan anvende varm vand funktionen) eller skylning. Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Inden man laver kaffe skal man varme infusionsenheden op ved at trykke tasten skylning. Kaffen er for fyldig eller har for lidt creme. Kaffen er malet for groft. Drej reguleringsknappen til malingen med et klik mod uret mens kaffekværnen i er funktion (fig. 8). Gå videre med et klik ad gangen indtil man opnår en tilfredsstillende brygning. Effekten kan kun ses efter brygning af 2 kopper kaffe (se afsnittet“regulering af kaffekværn”, side 96). Kaffeblandingen er ikke egnet. Anvend en kaffeblanding, der er beregnet til espressokaffemaskiner. Kaffen løber for langsomt ud eller dryppende. Kaffen er malet for fin. Drej reguleringsknappen til maling et klik med uret, mens kaffekværnen er i funktion (fig. 8). Gå videre med et klik ad gangen indtil man opnår en tilfredsstillende brygning. Effekten kan kun ses efter brygning af 2 kopper kaffe (se afsnittet“regulering af kaffekværn”, side 96). Kaffen kommer ikke ud af en eller begge hældetuder. Dyserne er tilstoppede. Gør kaffehældetuder rene med tandstikker. Mælkeskummet har store bobler Mælken er ikke tilstrækkeligt kold, eller det er ikke letmælk. Brug helst skummetmælk, eller delvist skummetmælk, med køleskabstemperatur (cirka 5°C). Hvis resultatet stadig ikke er som ønsket, skal man prøve at skifte mælketype. Mælken er ikke opskummet Cappuccinatoren er snavset. Gå videre med rengøring som vist i afsnittet“Rengøring af cappuccinator efter brug”(side 97). Dampleveringen afbrydes under brug En sikkerhedsanordning afbryder dampleveringen efter 3 minutter. Vent nogle minutter, og aktivér derefter dampfunktionen. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 1).

Spørgsmål & besvarelser

kaffekværnen har sat sig fast så jeg ikke kan klargøre til afkalkning, hvordan for jeg den ud for rengøring.

inge lise andresen, 2021-02-27 11:15:26

Har du et spørgsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: DeLonghi
  • Product: Kaffemaskiner
  • Model/navn: Magnifica S ECAM 22.110.SB
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Spansk, Svensk, Portugisisk, Almindelig, Rumænsk, Græsk, Kroatisk, Bulgarsk, Fransk, Italiensk, Tysk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Slovenske, Slovakisk, Polsk, Dansk, Ungarer, Arabisk, Kasakh, Tjekkisk