Magnifica S ECAM 2... manual
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBmanual

Manual til DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB på Dansk. Denne PDF-vejledning har 21 sider.

PDF 21 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBmanual
Forrige side

Få vist brugermanualen for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

MANUALSCAT | DA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

kaffekværnen har sat sig fast så jeg ikke kan klargøre til afkalkning, hvordan for jeg den ud for rengøring.

inge lise andresen2021-02-27

Stil et spørgsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Side: 1
97 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER • Apparatetmåikkebenyttesafpersoner(herunderbørn)mednedsattefysiske,senso- riske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker un- der overvågning, eller der gives instruktion i den sikre brug af apparatet af en ansvar- lig person. • Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. • Rengøringogvedligeholdelseafapparatet,somskaludføresafbrugeren,måkunud- føres af børn under overvågning. • Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres. • Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de an- satte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre udlejningssteder eller værelsesudlejninger. • Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et ser- vicecenter for at forebygge enhver risiko. KUNTIL DE EUROPÆISKE MARKEDER: • Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de overvåges eller har fået vejled- ning i den sikre brug af apparatet, og de risici det kan medføre. Rengøring og ved- ligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn på under 8 år, og arbejdet skal altid udføres under overvågning. Hold enheden og netledningen utilgængeligt for børn under 8 år. • Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længedeovervågesellerharfåetanvisningerisikkeranvendelseafapparatet,oghvis de har forstået faren ved at bruge apparatet • Børn må ikke lege med apparatet. • Tag altid ledningen ud af apparatet, når det ikke er under opsyn og inden montering, afmontering og rengøring heraf. Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angi- vet på visse modeller).
Side: 2
98 SIKKERHEDSADVARSLER Symboler anvendt i denne brugsanvisning. Devigtigsteanvisningerermærkedemeddissesymboler.Deter strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres. Fare! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personk- væstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet. Paspå! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personk- væstelser og skader på maskinen. Fareforskoldning! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager skoldnin- ger eller forbrændinger. Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fare! Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: • Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder. • Rør ikke stikket med våde hænder. • Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgænge- ligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov. • Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Und- gå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den. • Tagstikketudafstikkontaktenforatslukkemaskinenfuld- stændigt. • Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i styk- ker. Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter. • Indenrengøringskalmanslukkekaffemaskinen,tagestik- ket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af. Paspå: Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polysty- ren) uden for børns rækkevidde. Fareforskoldning! Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp. Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. Nårapparateteridrift,kanpladentilkopperne(A6)blivemeget varme. Tilsigtet anvendelse Apparatet er fremstillet til tilberedning af kaffe og opvarmning af drikke. Alandenanvendelsemåansesforukorrektogdermedfarlig.Fa- brikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet. Brugsanvisning Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden kaffemaskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. Fabrikantenerikkeansvarligforskadersomfølgeafmanglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Bemærk: Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet vi- deregives til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge. INDLEDNING Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccino- maskine. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kom- mer til at beskadige kaffemaskinen. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskri- velse af apparatet (side 2-3). Problemer og reparationer I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i afsnittene “Beskrivelse af lamper”på s. 108 og“Fejlfinding”på 109. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservicen, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark“Kunde- service”. Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på ga- rantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De’Longhi Tekniskserviceforeventuellereparationer.Adressernefindespå garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.
Side: 3
99 BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet (side 3 - A ) Kontrolpanel A2. Knap til regulering af formalingsgrad A3. Hylder til kopper A4. Låg til bønnebeholderen A5. Låg til den formalede kaffes tragt A6. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A7. Beholder til bønner A8. Hovedafbryder A9. Vandbeholder A10. Infusionslåge A11. Infusionsenhed A12. Kaffehældetud (der kan reguleres i højden) A13. Beholder til kaffegrums A14. Beholder til kondensopsamling A15. Kopholderbakke A16. Indikator til vandniveau i drypbakke A17. Drypbakke A18. Cappuccinator A19. Knap til damp/varmt vand Beskrivelse af kontrolpanel (side 2 - B ) B1. Kontrollamper B2. Taste : til at tænde og slukke maskinen. B3. Taste : til tilberedelse af 1 kop espresso kaffe. B4. Taste : til tilberedelse af 2 kopper espresso kaffe. B5. Taste :tilatforetageenskylningellerfortsæt- te med afkalkning. B6. Valgknap: drej for at vælge den ønskede kaffemængde el- ler for at vælge tilberedelse med formalet kaffe. B7. Taste til at få damp til tilberedelse af drikke på mæl- kebasis. B8. Taste : til tilberedelse af 1 kop espresso kaffe. B9. Taste : til tilberedelse af 2 kopper espresso kaffe. Beskrivelse af tilbehør (side 2 - C ) C1. Doseringsmåleske C2. Flaske med afkalkningsopløsning C3. Blødgøringsfilter Beskrivelse af kontrollamper Blinkende kontrollampe: viser at maskinen er ved at varme op Viser at apparatet er ved at levere 1 eller 2 kopper espresso kaffe. Viser at apparatet er ved at levere 1 eller 2 kopper espresso kaffe. Vedvarende kontrollampe: viser at“damp”funk- tionen er valgt; Blinkende kontrollampe: viser at det er nødven- digt at dreje knappen. Viser at der på kontrolpanelet visualiseres en alarm (se afsnit. “Kontrollampernes betydning” på side 108). Vedvarende kontrollampe: viser at beholderen til kaffegrums ikke er sat i: den skal sættes i; Blinkende kontrollampe: viser at beholderen til kaffegrums er fyldt op og at den skal tømmes. Vedvarende kontrollampe: viser at vandbehol- deren ikke findes; Blinkende kontrollampe: viser at der ikke er til- strækkeligt vand i beholderen. Blinkende kontrollampe: viser at det er nød- vendigt at afkalke apparatet (se afsnit “Afkalk- ning”). Vedvarende kontrollampe: viser at apparatet er ved at foretage afkalkning. ECO Viser at modaliteten“Energibesparelse”er akti- veret.
Side: 4
100 INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af apparatet Når man har fjernet emballagen, skal man sikre sig apparatets helhed og tilstedeværelse af alt tilbehør. Brug ikke appara- tet ved tilstedeværelse af tydelige skader. Henvend Dem til De’LonghisTekniske Assistance. Apparatets installation Paspå! Når apparatet installeres skal man overholde følgende sikker- hedsforskrifter: • Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installér ikke apparatet i et miljø hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. • Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have stillet apparatet på arbejdsfladen, skal man kontrol- lere at der forbliver en ledig plads på mindst 3 cm mellem apparatets overflader, sidedelene og den bagerste del, og en ledig plads på mindst 15 cm over kaffemaskinen. • Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette be- skadige apparatet. Placér ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller vaske. • Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller af kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske kogeplader). Apparatets tilslutning Paspå! Vær sikker på at nettets spænding svarer til den der vises på apparatets typeskilt. Tilslut kun apparatet til et strømudtag der er korrekt installeret og der har en kapacitet på mindst 10A og er udstyret med en effektiv jordforbindelse. Itilfældehvorstrømudtagetogapparatetsstikikkepassersam- men,skalmanskiftedetudmedenegnettype,afetkvalificeret personale. Apparatets første ibrugtagning Bemærk: • Maskinenerblevetkontrolleretpåfabrikkenmedkaffei,så deterderforheltnormalt,atderersporafkaffeikværnen. Det garanteres dog at maskinen er ny. • Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. van- dets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i afsnittet “Programmering af vandets hårdhedsgrad”(side 107). Fortsæt ved at følge de viste vejledninger: 1. Træk vandbeholderen ud, fyld den op til MAX linjen med frisk vand (fig. 1A), sæt derefter beholderen på plads igen (fig. 1B). 2. Placér en beholder under cappuccinatoren med en kapaci- tet på mindst 100 ml (fig. 2). 3. Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 4. På kontrolpanelet vil kontrollampe blinke (fig. 4). 5. Drej dampknappen “I” (fig. 5): apparatet leverer vand fra cappuccinatoren og slukker derefter. 6. Stil igen dampknappen i position“O”. Nu er kaffemaskinen klar til normalt brug. Bemærk: • Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at til- berede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. APPARATETS TÆNDING Bemærk: • Inden man tænder apparatet, skal man sikre sig at hoved- afbryderen,derfindespåapparatetsbagsideeripos.I(fig. 3). • Ved hver tænding, foretager apparatet automatisk en op- varmningscyklus og skylning der kan afbrydes. Apparatet er kun klar til brug efter udførsel af disse cyklusser. Fareforforbrænding! Under skylningen, kan der komme varmt vand ud fra kaffe- hældetuden der vil blive opsamlet i den nedenunder stående drypbakke. Vær opmærksom på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt. • For at tænde apparatet, tryk på taste (fig. 6): den relaterende kontrollampe blinker så længe apparatet foretager den automatiske opvarmning og skylning (på dennemådefortsætterapparatet,udoveratopvarmeked- len, at få det varme vand der findes i de indre ledninger varmet op). Apparatet har opnået sin temperatur når kontrollampen slukkes og kontrollamperne der relaterer til kaffeleveringens taster tændes. APPARATETS SLUKNING Ved hver slukning, foretager apparatet en automatisk skylning, der ikke må afbrydes.
Side: 5
101 Fareforforbrænding! Under skylningen, kan der komme lidt varm vand ud fra kaffe- dyserne. Vær yderst forsigtig med ikke at komme i kontakt med vand- sprøjt. For at slukke apparatet, skal man trykke på taste (fig. 6). Apparatet foretager skylning og slukker derefter. Bemærk: Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, skal man også trykke hovedafbryderen i position 0 (fig. 3). Paspå! For at undgå beskadigelser på apparatet, skal man stille hoved- afbryderen i pos. O efter at have slukket apparatet med tasten . SELVSLUKNING Det er muligt at ændre auto-slukningen, så maskinen slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. 1. Tryk på tast indtil kontrollampen tændes; 2. Skal man trykke taste (til venstre for knappen) indtil de kontrollamper lyser, der skal vise det antal timer, som maskinen skal slukkes efter automatisk: 15 minutter ECO 30 minutter ECO 1 time ECO 2 timer ECO 3 timer ECO 3. Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget: kontrollampen slukken. ENERGIBESPARELSE Med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere modaliteten til energibesparelse. Når funktionen er aktiv, ga- ranteres et mindre energiforbrug, i overensstemmelse med de gældende europæiske love. Modaliteten energibesparelse er aktiv når den grønne kontrol- lampe ECO er tændt (fig. 7). 1. Med slukket maskine men med hovedafbryderen i pos. I (fig. 3), skal man trykke taste og holde den med indtil kontrollampen ECO (fig. 7) tændes. 2. Foratdeaktiverefunktionen,skalmantrykketaste (til venstre for knappen): ECO kontrollampen blinker. 3. For at genaktivere funktionen, skal man på ny trykke taste (til venstre for knappen): ECO kontrollampen tændes på vedvarende måde. 4. Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget: kontrollampen ECO slukkes. Bemærk: I energibesparelsesmodalitet kan maskinen bruge nogle se- kunders ventetid inden den leverer den første kaffe, fordi den bruger mere tid på at varme sig op. BLØDGØRINGSFILTER Til visse modeller medleveres et blødgøringsfilter: hvis din model ikke har det, råder vi dig at købe et på de autoriserede De’Longhi assistance centre. Paspå: • Opbevar på et frisk og tørt sted, og ikke udsat for solens stråler. • Når pakken er blevet åben skal man bruge filtret med det samme. • Inden maskinen afkalkes, skal filtret fjernes. For et korrekt brug af filtret, skal man følge angivelserne i det følgende. Isætning af filtret 1. Tag filtret ud af indpakningen og skyl det med cirka 0,5 l løbende vand (fig.8). 2. Drej datoangiverskiven (jvf. fig. 30) så de næste 2 anven- delsesmåneder kan ses (fig. 9). Bemærk: filtret har en varighed op til to måneder, hvis apparatet anven- des normalt; hvis maskinen derimod ikke benyttes og filtret er sat i, har det en varighed på højst 3 uger. 3. Trækdunkenudafmaskinenogfylddenmedvand(fig.1A). 4. Stik filtret i vanddunken og hold det helt nede i cirka ti se- kunder, ved at hælde det så luftboblerne kan komme ud (fig. 10). 5. Sætfiltretindpådetspladsogtrykdetheltibund(fig.11). 6. Luk dunken med låget (fig. 12), sæt derefter dunken ind i maskinen igen. 7. Anbringenbeholder,derkanrummemindst100ml,under cappuccinoadapteren. 8. Drej dampbetjeningen i position I for at lave varmt vand. 9. Vent nogle sekunder medens maskinen laver varmt vand, indtilvandudløbeterkonstant,derefterstildampbetjenin- gen tilbage i position 0. Bemærk: Det kan ske at en cyklus varmt vand ikke er tilstrækkelig til at isætte filtret og at kontrollamperne tændes under isætningen:
Side: 6
102 I dette tilfælde gentag isætningen fra punkt 8. Nu er filtret aktiveret og man kan begynde at bruge maskinen. Fjernelse og udskiftning af blødgøringsfiltret Nårderergåetdetomåneder,filtretvarer(jvf.datoangivelsen), eller hvis apparatet ikke anvendes i 3 uger, er det nødvendigt at fjerne filtret fra dunken og udskifte det med et nyt, ved at gentage den beskrevne operation i forrige paragraf. TILBEREDELSE AF KAFFE Valg af kaffesmag Regulér knappen til kaffesmag (B6) for at indstille den ønskede smag: desto mere man drejer med uret jo større mængde kaf- febønner vil maskinen kværne og derfor vil den opnåede kaffe være stærkere. Med knappen placeret på MIN vil man få en ekstra mild kaffe; med knappen placeret på MAX vil man få en ekstra-stærk kaffe. Bemærk: • Ved første brug er det nødvendigt at foretage forsøg og lave mere kaffe for at finde knappens korrekte position. • Pas på ikke at dreje knappen for meget mod MAX ellers vil der være risiko for at få en for langsom levering (dryppen- de), frem for alt når man laver to kopper samtidigt. Valg af kaffemængden i koppen Maskinen er forudindstillet fra fabrikken til automatisk at bryg- ge de følgende kaffemængder: - espresso kaffe, hvis man trykker tasten (≃40ml); - mild kaffe, hvis man trykker tasten (≃120ml); - to kopper espresso kaffe, hvis man trykker tasten ; - to milde kopper kaffe, hvis man trykker tasten . Hvis man ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen auto- matisk leverer i kopperne), skal man foretage følgende: - tryk og hold tasten trykket hvortil man vil ændre styrkerne indtil den relative kontrollampe blinker og maskinen be- gynder at brygge kaffe: slip derefter tasten; - så snart kaffen når det ønskede niveau, skal man endnu engang trykke samme taste for at gemme den nye mæng- de i hukommelsen. På dette sted vil maskinen, ved at trykke den taste, gemme de nye indstillinger i hukommelsen. Regulering af kaffekværn Kaffekværne skal ikke reguleres, i hvert fald ikke i starten, fordi den allerede er fabriksindstillet således at man får en korrekt kaffebrygning. Men hvis kaffen, efter at man har lavet de første kopper kaffe, løber for hurtigt eller for langsomt ud (i dråber), skal man fore- tage en ændring med drejeknappen til regulering af malings- graden (fig. 13). Bemærk: Knappen til regulering skal kun drejes mens kaffekværnen er i funktion. Hviskaffenløberforlangsomtudeller slet ikke løber ud, skal man dreje den et klik med uret. For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedrecremensudseende,skalman dreje et klik mod uret (ikke mere end et klik ad gangen, ellers vil kaffen komme ud i dråber). Man vil først mærke effekten af denne korrektion efter mindst 2 efterfølgendekaffebrygninger.Hvismanefterdenneregulering ikke har opnået det ønskede resultat, er det nødvendigt at gen- tage korrektionen ved at dreje knappen et klik til. Indstilling af temperatur Hvis man ønsker at ændre vandets temperatur hvormed kaffen brygges, skal foretage følgende: 1. Med slukket maskine, og med hovedafbryder i pos. I (fig. 3),skalmantrykketasten ogholdedentrykket ned indtil kontrollamperne på kontrolpanelet tændes; 2. Tryk tasten indtil den ønskede temperatur væl- ges: LAV HØJ 3. Tryk tasten for at bekræfte valget; kontrollam- perne slukkes.
Side: 7
103 Råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, rådes det til at: • foretage en skylning, inden brygningen, ved at trykke ta- sten og fra hældetuden kommer der varmt vand ud der varmer kredsløbet indeni maskinen og gør således at den bryggede kaffe er varmere; • varm kopperne op med varmt vand (benyt varmt vand funktionen). • indstil en højere kaffetemperatur (se afsnit“Indstilling af temperatur”). Tilberedelse af kaffe ved brug af kaffebønner Paspå! Brug aldrig karamelliserede eller glaserede kaffebønner, efter- som at de kunne klæbe sig fast på kaffekværnen og ødelægge den. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig.14). 2. Placér under kaffehældetuden: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 15) - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 16) 3. Sænk hældetuden således at den tilnærmes kopperne mest muligt: således får man en bedre creme (fig. 17) 4. Tryk den relative taste til den ønskede brygning: 5. Tilberedelsen begynder og kontrollampen til den relate- rende valgte taste på kontrolpanelet forbliver tændt. Når tilberedelsen er slut, er apparatet klar til at blive anvendt på ny. Bemærk: • Mensmaskinenervedatlavekaffe,kanbrygningenstop- pes i ethvert øjeblik ved at trykke en af brygge-tasterne. • Så snart at brygningen er færdig er det tilstrækkeligt at holdeenafbrygge-tasterne(indenfor3sekunder)trykket nede, hvis man vil forøge koppens kaffemængde. Bemærk: For at få en varmere kaffe, kan man se afsnittet“Råd for at få en varmere kaffe”. Paspå! • Hviskaffenløberudidråberellerikkeerretfyldig,medfor lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet“Løsning af problemerne”(side 109) • Under brug, kan kontrollamperne på kontrolpanelet tæn- des hvis betydninger findes i afsnittet “Kontrollampernes betydning”(side 108). Tilberedelse af kaffe ved brug af formalet kaffe Paspå! • Komaldrigkaffeibønneformneditragtentildenformale- de kaffe ellers kan maskinen ødelægges. • Kom aldrig den formalede kaffe i med slukket apparat, for at undgå at den slipper ud indeni maskinen, og derfor gør den snavset. I dette tilfælde kunne maskinen ødelægges. • Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt eller at tragten bliver stoppet til. Bemærk: Når man bruger formalet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Vær sikker på at apparatet er tændt. 2. Drej valgknappen til kaffens smag mod uret indtil den ikke kan komme videre, i position (fig. 18). 3. Vær sikker på at tragten ikke er tilstoppet, sæt derefter en strøget måleske formalet kaffe i (fig. 19). 4. Placér en kop under kaffehældetuden. 5. Tryk tasten til brygning af 1 ønsket kop kaffe ( eller ). 6. Tilberedelsen starter. TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO Fareforforbrænding! Under disse tilberedelse kommer der damp ud: vær forsigtig med ikke at brænde sig. 1. Forbered en stor kaffekop, til en cappuccino; 2. Fyld beholderen op, der helst skal være udstyret med et håndtag så man ikke brænder sig, med cirka 100 gram mælk til hver cappuccino man vil tilberede.Ved valg af be- holder, skal man være opmærksom på at volumen forøges cirka 2 eller 3 gange; Bemærk: For at få en tykkere og rigere skum, skal man bruge skum- metmælk eller delvis skummetmælk med køleskabstem- 1 espresso 1 mild kaffe 2 milde kopper kaffe 2 espresso
Side: 8
104 TILBEREDELSE AF VARMT VAND Fareforforbrænding! Efterlad ikke maskinen uden overvågning når der leveres varmt vand.Detvarmevandsrørvarmesopunderleveringenogderfor skal man kun tage om håndtaget. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren (tættest muligt for at undgå sprøjt). 2. Drej dampknappen i position I: leveringen starter. 3. Afbryd ved at dreje dampknappen i position 0. Bemærk: Hvis modaliteten “Energibesparelse” er aktiveret, kunne dampleveringen kræve nogle sekunders ventetid. RENGØRING Rengøring af maskinen Maskinens følgende dele skal gøres rene periodemæssigt: - kaffegrumsbeholder (A13), - drypbakke (A17) og beholder til kondensopsamling (A14), - vandbeholder (A9), - kaffehældetuder (A12), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A6), - rundt om maskinen (kun tilgængelig efter at have åbnet infusionsenhedens låge (A10)) - infusionsenhed (A11). Paspå! • Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af apparatet. Med de superauto- matiskeDe’Longhierdetikkenødvendigtatbrugekemiske additiver til maskinens rengøring. Afkalkningsmidlet der anbefales af De’Longhi er på basis af naturlige komponen- ter og fuldstændigt biologisk nedbrydelige. • Dumåikkevaskeapparatetsdeleiopvaskemaskinen,und- tagen mælkebeholderen (D). • Anvend ikke metalredskaber for at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens me- tal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af kaffegrumsbeholder Når kontrollampen blinker, er det nødvendigt at tømme og gøre kaffegrumsbeholderen ren. Kontrollampen vil blive ved med at blinke og maskinen kan ikke brygge kaffe, så længe den stadig blinker. For at foretage rengøringen (med slukket maskine): • Skal man trække drypbakken ud (fig. 24), tømme den og gøre den ren. peratur (cirka 5° C). For at undgå en mælk med for lidt skum,ellermedstorebobler,skalmanaltidgørecappucci- natoren ren som beskrevet i afsnittet“Rengøring af cappu- cinator efter brug”. 3. Tryk på taste : kontrollampe blinker. 4. Dyp cappuccinatoren i beholderen med mælk (fig. 20). 5. Efter nogle sekunder, vil kontrollampen blinke, drej dampknappen i pos. I (fig. Der vil komme damp ud af cap- puccinatoren, som giver mælken et skummende udseende og forstørrer dens volumen; 6. For at få en mere cremet skum skal man dreje beholderen med langsomme bevægelser nedefra og opad. (Det anbe- fales ikke at levere damp i mere end 3 minutter ad gan- gen); 7. Når den ønskede skum er opnået, skal man afbryde dampleveringen ved at stille dampknappen i position 0. Fareforforbrænding! Sluk dampen, inden man trækker beholderen med mælk ud for at undgå forbrændinger der forårsages af den ko- gende mælks sprøjt. 8. Tilsætmælkecrementildenforindenformaledekaffe.Cap- puccinoenerfærdig:tilsætsukkerefterbehag,oghvisman vil, kan man drysse lidt kakaopulver på skummet. Rengøring af cappuccinator efter brug Gør cappucinatoren ren efter hvert brug, for at undgå at der kunne aflejres mælkerester eller at den tilstoppes. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren og lad lidt vand løbeudinoglesekundervedatdrejedampknappeniposi- tion I (fig. 5). Derefter skal dampknappen stilles i position 0 for at afbryde leveringen af det varme vand. 2. Vent nogle minutter til at cappucinatoren afkøles; derefter skalman,medenhånd,holdedetlillehåndtagpåcapucci- natorenstilleog,meddenandenhånddrejemoduret(fig. 21) og trække cappucinatoren nedad for at trække den ud. 3. Træk også dampdysen ud ved at hive den nedad (fig. 22). 4. Kontrollér at hullerne, der vises med pilen i fig. 23, ikke er tilstoppede. Hvis det er nødvendigt, skal man gøre dem rene med en nål. 5. Vask omhyggeligt cappuccinatorens elementer med en svamp og varmt vand. 6. Sæt dysen på plads igen samt cappuccinatoren på dysen vedatskubbedenogdrejedenopad,indtildenkoblesfast.
Side: 9
105 • Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhygge- ligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bun- den. • Kontrollér samtidig den røde beholder til kondensopsam- ling, og tøm den hvis den er fyldt op. Paspå! Når man trækker drypbakken ud er det obligatorisk altid at tømmekaffegrumsbeholderenogsåselvomdenkunerlidtfyldt op. Hvis disse operationer ikke foretages kan det ske at kaffegrums- beholderen,nårdeefterfølgendekopperkaffebrygges,ermere fyldt end forventet og at maskinen tilstoppes. Rengøring af drypbakke og beholder til kondensopsamling Paspå! Hvis drypbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over kanten og trænge ind i maskinen eller på dens sider. Dette kunne ødelægge maskinen, bordet hvorpå maskinen står eller de omkringliggende områder. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød farve)somviservandniveauetibakken(fig.25).Indenatdenne indikatorbegynderatstikkeudafkopholderbakken,erdetnød- vendigt at tømme bakken og gøre den ren. For at fjerne drypbakken skal man: 1. Trække drypbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 24). 2. Tømme drypbakken ud og kaffegrumsbeholderen for at vaske dem; 3. Kontrollér drypbakken, og tøm den hvis den er fyldt op. 4. Indsæt drypbakken, med dens beholder til kaffegrums; Rengøring af maskinens indre Fareforforbrænding! Inden man foretager rengøring af maskinens indre dele, skal maskinen være slukket (se “Slukning”) og frakoblet elnettet. Dyp aldrig maskinen i vand. 1. Kontrollér regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at maskinens indre (der er tilgængelig når drypbakken er trukket ud) ikke er snavset. Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med en svamp. 2. Opsug alle resterne med en støvsuger (fig. 26). Rengøring af vandbeholder Gør vandbeholderen (A9) ren regelmæssigt (cirka en gang om måneden) med en fugtig klud og lidt mildt opvaskemiddel. Rengøring af kaffehældetud 1. Rengør kaffehældetudens mundinger regelmæssigt, med en svamp eller en klud (fig. 27). 2. Kontrollér at kaffehældetudens huller ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med et tandstik (fig. 28). Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe Kontrollérregelmæssigt(cirkaengangommåneden)attragten til påfyldning af formalet kaffe ikke er stoppet til. Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kafferesterne. Rengøring af infusionsenhed Infusionsenheden (A11) skal gøres ren mindst en gang om må- neden. Paspå! Infusionsenhedenkantrækkesudnårmaskinenertændt. 1. Vær sikker på at maskinen er slukket korrekt (se“Slukning af apparatet”, side 100). 2. Træk vandbeholderen ud. 3. Åbn infusionslågen (fig. 29) der er placeret på den højre side. 4. Tryk de to røde udløsningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 30). Paspå! Gør infusionsenheden ren uden anvendelse af opvaske- midler da disse kunne beskadige den. 5. Dyp infusionsenheden i vand i mindst 5 minutter og skyl den derefter under hanen. 6. Gøreventuellekafferesterrenepåholderenhvorinfusions- enheden støttes. 7. Sæt infusionsenheden i igen, efter rengøringen, ved at komme den ind i holderen; derefter skal man trykke på skriften PUSH indtil man hører et tilkoblingsklik. 33 Bemærk: Hvisinfusionsenhedenerbesværligatsættei,erdetnødvendigt (inden isætning) at give den en korrekt dimension ved at trykke de to greb som vist i figuren.
Side: 10
106 34 8. Når den er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er koblet til udad til. 35 P U S H 9. Luk infusionsenhedens låge. 10. Sæt vandbeholderen i igen. AFKALKNING Når kontrollampen begynder at blinke på kontrolpane- let, skal man afkalke maskinen (fig. 31). Paspå! Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er absolut nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, der findes på afkalkningsmidlets behol- der, og advarslerne der relaterer den opførsel man skal have i tilfælde med kontakt med hud og øjne. Bemærk: Brug udelukkende De’Longhis afkalkningsmiddel. Man må ab- solut ikke bruge afkalkningsmidler på sulfamin- eller eddikeba- sis, i disse tilfælde vil garantien ikke være gyldig. Derudover vil garantien heller ikke være gyldig hvis afkalkningen ikke foreta- ges regelmæssigt. 1. Tænd maskinen og vent på at den er klar til brug. 2. Tøm vandbeholderen (A12) og fjerne blødgøringsfiltret, hvis det er der. 3. Kom afkalkningsmidlet i vandbeholderen op til niveau A (der svarer til en indpakning på 100ml) der er trykt bagpå beholderen (fig. 32A); derefter tilsættes vand (1l) op til ni- veau B (fig. 32B). Placér en tom beholder under cappuccinatoren der har en minimal kapacitet der er lig med 1,5L. 4. Vent på at kontrollamperne til kaffebrygning er tændt på vedvarende måde. Paspå!Fareforforbrænding Der kommer varmt vand ud fra cappucinatoren der indeholder syrer. Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med vand- sprøjt. 5. Tryk taste og hold den ned i mindst 5 sekunder for at bekræfte tilsætning af opløsningen og start afkalk- ningen. Kontrollampen indeni tasten forbliver tændt på vedvarende måde for at vise at afkalkningsprogrammet er startet og kontrollampen blinker for at vise at man skal dreje dampknappen i position I . 6. Drej dampknappen mod uret i position I: afkalkningsop- løsningen kommer ud fra cappuccinatoren og begynder at fylde den nedenunder stående beholder op. Afkalkningsprogrammet foretager automatisk en helt se- rie skylninger med mellemrum, for at fjerne kalken. Det er normalt at der går adskillige minutter mellem en skylning og den efterfølgende hvor maskinen er inaktiv. Eftercirka30minuttervilvandbeholderenværetomogkontrol- lamperne og blinker; drej dampknappen med uret indtil endestop i position O. Apparatet er nu klar til en skylningsproces med frisk vand. 7. Tøm beholderen der anvendtes til opsamling af afkalk- ningsopløsningen og placér den igen under cappuccinato- ren. 8. Træk vandbeholderen ud, tøm den med rindende vand, fyld den op med rent vand og sæt den i igen; kontrollam- pen blinker. 9. Drej dampknappen mod uret i position I (fig. 5). Det varme vand vil komme ud fra dysen. 10. Nårvandbeholderenerfuldstændigttømt,blinkerkontrol- lampen . 11. Stilknappeniposition0:kontrollampen slukkes. Fyld vandbeholderen op igen og maskinen er klar til brug. Bemærk! Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse) anbefales det at gentage cyklussen. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Afkalkningsoperationen er nødvendig efter en forudbestemt funktionsperiode der afhænger af den indstillede vandhård- hedsgrad.
Side: 11
107 Maskinen er fabriksindstillet med hårdhedsgrad på niveau 4. Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og gøre afkalk- ningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag testsstrimlen“TOTAL HARDNESS TEST”, som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen. 2. Dyp striben fuldstændigt i et glas vand i cirka et sekund. 3. -Træk striben op fra vandet og ryst det forsigtigt. Efter cir- ka et minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 små firkanter i rød farve, hver lille firkant svarer til et hårdhedsgradsniveau. Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Vær sikker på at maskinen er slukket (men tilsluttet elnet- tet og med hovedafbryderen i position I); 2. Tryk taste og hold den nede i mindst 6 sekun- der: kontrollamperne vil tændes samti- dig; 3. Tryk taste (til venstre for knappen) for at indstille den reelle hårdhed (niveauet der er registreret af teststriben). Niveau Niveau Niveau Niveau 1 2 3 4 4. Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget. Pådettestedermaskinengenprogrammeretifølgedennyeind- stilling af vandets hårdhedsgrad. TEKNISKE DATA Spænding: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Effektforbrug: 1450W Tryk: 15 bar Max. kapacitet vandbeholder: 1,8 liter Dimensioner LxHxP: 238x340x430 mm Kabellængde: 1,15 m Vægt: 9,1 Kg Max. kapacitet bønnebeholder: 250 g Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: • Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer • Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer • EF-forordning Stand-by 1275/2008 • Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødeva- rer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004. BORTSKAFFELSE I henhold til Direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.
Side: 12
108 KONTROLLAMPERNES BETYDNING VISUALISERET KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAG LØSNING BLINKENDE Dererikketilstrækkeligtmedvand i beholderen. Fyld vandbeholderen med vand og sæt den korrekt i, ved at trykke den helt i og høre tilko- blingen. Vandbeholderen er ikke sat kor- rekt i. Sæt vandbeholderen korrekt i ved at trykke den helt i. BLINKENDE Vandbeholderen er ikke sat kor- rekt i. Tøm kaffegrumsbeholderen, drypbakken og gør dem rene, sæt dem i igen. Vigtigt:: når man trækker drypbakken ud er det obliga- torisk altid at tømme kaffegrumsbeholderen også selvom den kun er lidt fuld. Hvis denne operation ikke foretages, kan det ske at kaf- fegrumsbeholderen, når man laver de næste kopper kaffe, er mere fyldt end forventet og at maskinen tilstoppes. Kaffegrumsbeholderen er ikke sat på plads. Træk drypbakken ud og sæt kaffegrumsbehol- deren i. BLINKENDE Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Gentag kaffebrygningen og drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 10) med et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekvær- nen er i funktion. Hvis kaffebrygningen stadig er for langsom, efter mindst 2 kopper kaffe, skal man gentage korrektionen ved at dreje re- guleringsknappen endnu et klik (se regulering af kaffekværn side 102). Hvis problemet varer ved, skal man dreje dampknappen i position I og få lidt vand til at komme ud af cappuccina- toren. BLINKENDE Funktionen “preground” (“forma- let kaffe”) er valgt, men der er ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Tilsæt den formalede kaffe i tragten eller fravælg formalings-funktionen. BLINKENDE Det viser at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Det er nødvendigt hurtigst muligt at foretage afkalkningsprogrammetdererbeskrevetikap. “Afkalkning”.
Side: 13
109 BLINKENDE Der er brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag eller formindsk mæng- den af den formalede kaffe og derefter foreta- ge en ny kaffebrygning. BLINKENDE Kaffebønnerne er brugt op. Fyld bønnebeholderen op. Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Tøm tragten vha. en kniv som beskrevet i afsnittet “Rengøring af tragten til kaf- fepåfyldning”. BLINKENDE Infusionsenheden er ikke sat på plads igen efter rengøring. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i afsnit “Rengøring af infusionsenheden”. De indre dele af maskinen er me- get snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i afsnit “rengøring og vedligeholdelse”. Hvis maskinen, efter rengøringen stadig visuali- serer beskeden, skal man henvende sig til et assistancecenter. PROBLEMLØSNING For neden nævnes visse mulige fejlfunktioner. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte denTekniske Assistance . PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: man kan anvende varm vand funktionen) eller skylning. Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Inden man laver kaffe skal man varme infu- sionsenheden op ved at trykke tasten skylning. Kaffenerforfyldigellerharfor lidt creme. Kaffen er malet for groft. Drej reguleringsknappen til malingen med et klik mod uret mens kaffekværnen i er funktion (fig. 8). Gå videre med et klik ad gangen indtil man opnår en tilfredsstillende brygning. Ef- fekten kan kun ses efter brygning af 2 kopper kaffe (se afsnittet “regulering af kaffekværn”, side 102). Kaffeblandingen er ikke egnet. Anvend en kaffeblanding, der er beregnet til espressokaffemaskiner.
Side: 14
110 Kaffen løber for langsomt ud eller dryppende. Kaffen er malet for fin. Drej reguleringsknappen til maling et klik med uret, mens kaffekværnen er i funktion (fig. 8). Gå videre med et klik ad gangen indtil man opnår en tilfredsstillende brygning. Effekten kan kun ses efter brygning af 2 kopper kaffe (se afsnittet “regulering af kaffekværn”, side 102). Kaffen kommer ikke ud af en eller begge hældetuder. Dyserne er tilstoppede. Gør kaffehældetuder rene med tandstikker. Mælkeskummet har store bobler Mælken er ikke tilstrækkeligt kold, eller det er ikke letmælk. Brug helst skummetmælk, eller delvist skum- metmælk, med køleskabstemperatur (cirka 5°C). Hvis resultatet stadig ikke er som ønsket, skal man prøve at skifte mælketype. Mælken er ikke opskummet Cappuccinatoren er snavset. Gå videre med rengøring som vist i afsnittet “Rengøring af cappuccinator efter brug” (side 104). Dampleveringen afbrydes un- der brug En sikkerhedsanordning afbryder dampleve- ringen efter 3 minutter. Vent nogle minutter, og aktivér derefter dampfunktionen. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 1).
Brand:
DeLonghi
Product:
Kaffemaskiner
Model/navn:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Filetype:
PDF
Sprog som er tilgængelige:
Dansk