Magnifica S ECAM 2... manual
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bmanual

Manual til DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B på Dansk. Denne PDF-vejledning har 18 sider.

PDF 18 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bmanual
Forrige side

Få vist brugermanualen for DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

MANUALSCAT | DA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Side: 1
117 OVERSIGT 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER... .............................................................. 118 2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER....... 119 2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning.119 2.2 Tilsigtet anvendelse...................................119 2.3 Brugsanvisninger.......................................119 3. INDLEDNING.......................................... 119 3.1 Bogstaver i parentes...................................119 3.2 Problemer og reparationer.........................119 4. BESKRIVELSE.......................................... 120 4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen ....................120 4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet................120 4.3 Beskrivelse af tilbehør................................120 4.4 Beskrivelse af mælkebeholder....................120 5. FORBEREDELSE....................................... 120 5.1 Kontrol af apparatet...................................120 5.2 Installation af kaffemaskinen.....................120 5.3 Tilslutning af maskinen..............................120 5.4 Første gang du bruger maskinen................121 6. TÆNDING AF APPARATET......................... 121 7. SLUKNING AF APPARATET........................ 121 8. INDSTILLINGER I MENUEN....................... 121 8.1 Afkalkning..................................................121 8.2 Indstil klokkeslæt.......................................121 8.3 Automatisk slukkefunktion........................122 8.4 Automatisk tænding..................................122 8.5 Indstilling af temperatur............................122 8.6 Energibesparelse........................................122 8.7 Indstilling af vandets hårdhedsgrad...........123 8.8 Indstilling af sprog.....................................123 8.9 Installation af filter....................................123 8.10 Udtagning af filter......................................123 8.11 Udskiftning af filteret.................................123 8.12 Default values [Standardindstillinger] (reset).. .................................................................123 8.13 Funktionen Statistics [Statistik]..................123 9. RINSING [SKYLNING].............................. 123 10. KAFFETILBEREDNING.............................. 123 10.1 Valg af kaffesmag.......................................123 10.2 Valg af kaffemængde i koppen...................124 10.3 Justering af kaffekværnen..........................124 10.4 Sådan får du en varmere kaffe...................124 10.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner......124 10.6 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe...125 11. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK..... 125 11.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen...................................................125 11.2 Regulering af skummængden....................125 11.3 Tilberedning af cappuccino........................125 11.4 Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe).........................................................126 11.5 Tilberedning af mælk uden skum (uden kaffe). .................................................................126 12. RENGØRING AF MÆLKEBEHOLDEREN EFTER BRUG..................................................... 126 12.1 Programmering af kaffe- og mælkemængde til cappuccino eller mælk...........................126 13. TILBEREDNING AF VARMT VAND.............. 126 13.1 Ændring af vandmængden, som udledes automatisk.................................................126 14. RENGØRING............................................ 127 14.1 Rengøring af kaffemaskinen......................127 14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb.....................................................127 14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen.........127 14.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren.......................................127 14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen......127 14.6 Rengøring af vandbeholderen....................127 14.7 Rengøring af kaffestudser..........................128 14.8 Rengøring af kaffepulvertragten................128 14.9 Rengøring af bryggeenheden....................128 14.10Rengøring af mælkebeholder.....................128 14.11Rengøring af varmtvands-/dampdysen.....128 15. AFKALKNING.......................................... 128 16. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD.................................... 129 16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad................130 16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad...........130 17. KALKFILTER............................................ 130 17.1 Installation af filteret.................................130 17.2 Udskiftning af filteret.................................131 17.3 Udtagning af filter......................................131 18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.................... 131 19. BORTSKAFFELSE..................................... 131 20. MEDDELELSER VIST PÅ DISPLAYET........... 132 21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER................ 133
Side: 2
118 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER • Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sen- soriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der påtager sig ansvaret for deres sikkerhed. • Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. • Rengøringogvedligeholdelseafapparatet,somskaludføresafbrugeren,måkunud- føres af børn, hvis de er under overvågning. • Sænk aldrig maskinen i vand, når den rengøres. • Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke be- regnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje. • Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et ser- vicecenter for at forebygge enhver risiko. KUNTIL DE EUROPÆISKE MARKEDER: • Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de overvåges eller har fået vejled- ningisikkerbrugafapparatetogderisici,detkanmedføre.Rengøringogvedligehol- delse,somudføresafbrugeren,måaldrigudføresafbørnmedmindredeerfyldt8år, og arbejdet skal altid overvåges. Hold apparatet og netledningen utilgængelige for børn under 8 år. • Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længedeovervågesellerharfåetanvisningerisikkeranvendelseafapparatet,oghvis de har forstået faren ved at bruge apparatet. • Børn må ikke lege med apparatet. • Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det efterlades uden opsyn og inden monte- ring, afmontering og rengøring heraf. Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angi- vet på visse modeller).
Side: 3
119 2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER 2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning Devigtigsteanvisningerermærkedemeddissesymboler.Deter strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres. Fare! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personk- væstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet. Advarsel! Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre per- sonskader eller beskadigelse af maskinen. Fareforskoldning! Manglende overholdelse kan forårsage skoldninger eller forbrændinger. Bemærk: Dette symbol angiver vigtige råd eller oplysninger til brugeren. Fare! Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: • Rør aldrig ved apparatet med våde hænder eller fødder. • Rør aldrig ved stikket med våde hænder. • Sørg for, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, så det er muligt at trække det ud, hvis nødvendigt. • Tag fat om stikket, når du trækker de ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, da den vil kunne tage skade. • Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt. • Forsøgikkeselvatreparereapparatet,hvisdetgåristykker. Sluk apparatet, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter. • Inden rengøring skal du slukke for kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af. Paspå: Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polysty- ren) uden for børns rækkevidde. Fareforskoldning! Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp. Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. Når apparatet er i brug, kan pladen til kopperne (A3) blive meget varm. 2.2 Tilsigtet anvendelse Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Anvendelsetilethvertandetformålansesforatværeuhensigts- mæssig og derfor farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug af apparatet. 2.3 Brugsanvisninger Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden kaffemaskinen du tager kaffemaskinen i brug. Hvis du ikke overholder instruktio- nerne, kan det medføre personkvæstelser og skade maskinen. Fabrikantenerikkeansvarligforskadersomfølgeafmanglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Bemærk: Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet vi- deregives til andre, skal brugsanvisningen altid følge med. 3. INDLEDNING Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen. 3.1 Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskri- velse af apparatet (side 2-3). 3.2 Problemer og reparationer I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne ”20. Meddelelser vist på displayet” og ”21. Afhjælpning af problemer”. Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeser- vice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice". Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummeret, der er angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udeluk- kende ske til De’Longhi Teknisk service for eventuelle repara- tioner. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.
Side: 4
120 4. BESKRIVELSE 4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen (side 3 - A ) A1. Betjeningspanel A2. Drejeknap til indstilling af malegrad A3. Plade til kopper A4. Låg til kaffebønnebeholder A5. Låg til kaffepulvertragt A6. Kaffepulvertragt A7. Kaffebønnebeholder A8. Hovedafbryder A9. Opbevaringssted for strømkabel A10. Vandbeholder A11. Luge bryggeenhed A12. Infusionsenhed A13. Kaffestuds (justerbar højde) A14. Kaffegrumsbeholder A15. Kondensopsamler A16. Bakke til kopper A17. Vandniveaumåler drypbakke A18. Drypbakke A19. Varmtvands-/dampdyse 4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet (side 2 - B ) Nogle af betjeningspanelets knapper har dobbeltfunktion: Den angivesiparentesibeskrivelsen. B1. Display: Hjælp til brug af apparatet. B2. Knappen :Tænder eller slukker for kaffemaskinen. B3. Knappen MENU: Åbner menuen (i MENU programmering, fungererdensomknappen"ESC".Trykpåknappenforatfor- ladedenvalgtefunktionoggåtilbagetilhovedmenuen). B4. Knappen bruges til at udlede damp ved tilberedning af mælkedrikke (i MENU programmering fungerer den som knappen<:Tryk,foratrullebaglæns). B5. Knappen :Udførerenskylning.(iMENUprogramme- ringfungererdensomknappen>:Tryk,foratrullefrem). B6. Knappen :Tilberederkaffemedformaletkaffepul- ver (når du åbner MENU: Funger som knappen "OK", tryk for atbekræftevalget). B7. Aromavalgsknap :Tryk for at vælge kaffesmag. B8. Knappen :Tilbereder 1 kop "kort" kaffe. B9. Knappen :Tilbereder 2 kopper "kort" kaffe. B10. Knappen CAPPUCCINO : Tilbereder 1 kop cappucino eller opskummet mælk B11. Knappen :Tilbereder 1 kop "lang" kaffe. B12. Knappen :Tilbereder 2 kopper "lang" kaffe. 4.3 Beskrivelse af tilbehør (side 2 - C ) C1. Målestrimmel C2. Måleske C3. Afkalkningsmiddel C4. Kalkfilter C5. Pensel C6. Vandudløb C7. El-ledning 4.4 Beskrivelse af mælkebeholder (side 2 - D ) D1. Skumregulator D2. Låg til mælkebeholder D3. Mælkebeholder D4. Opsugningsrør til mælk D5. Udledningsrør til opskummet mælk 5. FORBEREDELSE 5.1 Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen skal du kontrollere, at ap- paratet er i god stand, og at alt tilbehør følger med. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De’Longhi Servicecenter. 5.2 Installation af kaffemaskinen Advarsel! Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: • Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen. • Apparatet kan tage skade, hvis vand trænger ind. Derfor må det ikke placeres i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. • Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaski- nen fryser til. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor tempera- turen kan komme ned under frysepunktet. • Strømforsyningskablet (C7) skal anbringes, så det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller kan komme i kon- takt med varme overflader (f.eks. kogeplader). 5.3 Tilslutning af maskinen Advarsel! Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.
Side: 5
121 Apparatetmåudelukkendetilsluttesenkorrektinstalleretstik- kontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en effektiv jordforbindelse. Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal du lade enfagmandudskiftestikkontakten,sådenpassertilmaskinen. 5.4 Første gang du bruger maskinen Bemærk: • På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at, det er spor af kaffe i kvær- nen.Vi garanterer, at denne maskine er ny. • Vi tilråder, at du tilpasser vandets hårdhedsgrad så hurtigt som muligt. Følg proceduren, som er beskrevet i kapitlet ”16. Programmering af vandets hårdhedsgrad”. 1. Sæt strømstikket (C7) i lejet på bagsiden af apparatet (A9), ogtilslutstrømmentilapparatet(fig.1).Sørgfor,athoved- afbryderen (A8) på bagsiden af apparatet er blevet tændt (fig. 2). Du skal vælge det ønskede sprog (sprogene vises skiftevis cirka hvert 3. sekund): 2. Når engelsk vises, trykkes knappen (B6 - fig. 3) i nogle sekunder, indtil displayet (B1) viser meddelelsen: "ENGLISH set" [Engelsk valgt]. Følg derefter instruktionerne på apparatets display: 3. "FILL TANK" [FYLD VANDBEHOLDEREN]: Træk vandbe- holderen (A10) ud, fyld den med frisk vand til MAX-linjen (fig. 4A), og sæt den tilbage igen (fig. 4B). 4. "INSERT WATERSPOUT" [INDSÆT VARMTVANDSUDLØ- BET]:Kontrollér,atvarmtvandsudløbet(C6)ersatidysen, og sæt en beholder med en kapacitet med mindst 100 ml (fig. 5) under varmtvandsudløbet. 5. På displayet vises meddelelsen "Hot Water Confirm?" [Varmt vand, bekræft?]. 6. Tryk på knappen for at bekræfte: Apparatet udle- der vand og slukker herefter automatisk. Nu er kaffemaskinen klar til normal brug. Bemærk: • Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuc- cino,indenkaffemaskinenbegynderatgiveettilfredsstil- lende resultat. 6. TÆNDING AF APPARATET Bemærk: Inden du tænder for kaffemaskinen, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A8) på bagsiden af maskinen er i positionen (fig. 2). Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk for- varmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet. Fareforskoldning! Underskylningenkommerderensmulevarmtvandudfrakaf- festudsen (A13), som opsamles i drypbakken (A18). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. • Tænd apparatet ved at trykke på knappen (B2) (fig. 6): På displayet (B1) vises meddelelsen "Heating up Please wait" [Varmer op.Vent venligst]. Nåropvarmningenerudført,visermaskinenennymeddelelse: "Rinsing" [Skylning]: Maskinen lader varmt vand løbe gen- nem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen. Kaffemaskinen har nået temperaturen, når meddelelsen "Ready" [Klar] og den valgte aroma vises på displayet. 7. SLUKNING AF APPARATET Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en auto- matisk skylning, som ikke kan afbrydes. Fareforskoldning! Under skylningen løber der en smule varmt vand ud fra kaffe- studsen (A13). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Tryk på knappen (B2 -fig. 6) for at slukke apparatet. Hvis relevant, udfører apparatet en skylning og slukker derefter (standby). Bemærk: Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere perioder, skal det frakobles el-nettet: • Sluk først kaffemaskinen ved at trykke på knappen (fig. 6); • Tryk på hovedafbryderen (A8) (fig. 2). Advarsel! Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, mens kaffemaski- nen er tændt. 8. INDSTILLINGER I MENUEN 8.1 Afkalkning For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet “15. Afkalkning”. 8.2 Indstil klokkeslæt Hvis du ønsker at indstille klokkeslættet på displayet (B1), går du frem på denne måde: 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen.
Side: 6
122 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Adjust time to" [Indstil klokkeslæt]. 3. Tryk på knappen (B6). 4. Tryk på knappen eller for at bekræfte klokkeslættet. 5. Tryk på knappen for at bekræfte. 6. Tryk på knappen eller for at ændre minutterne. 7. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu er klokkeslættet indstillet.Tryk derefter på knappen MENU for at forlade menuen. 8.3 Automatisk slukkefunktion Dukanindstilledenautomatiskeslukning,såapparatetslukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers brug. 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten “Auto-off" [Automatisk slukning]. 3. Tryk på knappen (B6). 4. Tryk på knappen eller , indtil det ønskede antal timerforkaffemaskinenifunktionvises(15eller30minut- ter, eller efter 1, 2 eller 3 timer). 5. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu er den automatiske slukning indstillet. Tryk derefter på knappen MENU for at forlade menuen. 8.4 Automatisk tænding Determuligtatindstilleklokkeslættetforautomatisktænding, så kaffemaskinen er klar til brug, på det ønskede tidspunkt (for eksempelommorgenen),sådukanlavekaffemeddetsamme. Bemærk: For at denne funktion aktiveres, er det nødvendigt, at klokke- slættet allerede er korrekt indstillet. 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten“Auto-start" [Automatisk start]. 3. Tryk på knappen (B6. På displayet vises teksten "Enable?" [Aktivér?]. 4. Tryk på knappen for at bekræfte. 5. Tryk på knappen eller for at vælge timerne. 6. Tryk på knappen for at bekræfte. 7. Tryk på knappen eller for at ændre minutterne. 8. Tryk på knappen for at bekræfte. 9. Tryk derefter på knappen MENU for at forlade menuen. Når tidspunktet er bekræftet, er den aktive automatiske startfunktion angivet på displayet med symbolet , som vises ved siden af klokkeslættet, og herunder menu- punktet Auto-start [Automatisk start]. Deaktivering af funktionen: 1. Vælg menupunktet "Auto-start" [Automatisk start] 2. Tryk på knappen . På displayet vises teksten "Disa- ble?" [Deaktivér?]. 3. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu viser displayet ikke længere symbolet . 8.5 Indstilling af temperatur Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen (low [lav], me- dium [mellem], high [høj] maximum [maksimum]) for kaffe- brygningen, er fremgangsmåden denne: 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5) , indtil displayet (B1) viser teksten“Set temperature" [Indstil temperatur]. 3. Tryk på knappen (B6). 4. Tryk på knappen eller , indtil den ønskede tem- peratur (lav, middel eller høj eller maksimum) vises på displayet. 5. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu er temperaturen omprogrammeret. Tryk derefter på knap- pen MENU for at forlade menuen. 8.6 Energibesparelse Dukanaktivereogdeaktivereenergisparefunktionen.Nårfunk- tionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overens- stemmelse med de gældende europæiske standarder. Når energisparefunktionen er aktiveret, signaleres det med en stjerne under punktet "Energy saving" [Energibesparelse]. 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5) , indtil displayet (B1) viser teksten "Energy saving" [Energibesparelse]. 3. Tryk på knappen (B6. På displayet vises teksten "Enable?" [Aktivér?] eller "Disable?" [Deaktivér?]. 4. Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen ved at trykke på knappen . Tryk derefter på knappen MENU for at forlade menuen. Nårfunktioneneraktiveret,visesteksten"Energysaving"[Ener- gibesparelse] på displayet efter et vist tidsrum. Bemærk: • Når maskinen befinder sig energisparefunktionen, har den brugfornoglesekunder,indendenførstekopkaffetilbere- des, fordi den skal varme op.
Side: 7
123 8.7 Indstilling af vandets hårdhedsgrad For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdheds- grad henvises til kapitel ”16. Programmering af vandets hårdhedsgrad”. 8.8 Indstilling af sprog Hvis du ønsker at ændre sproget på displayet, går du frem på denne måde: 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten“Set language" [Vælg sprog]. 3. Tryk på knappen (B6). 4. Tryk på knappen eller , indtil det ønskede sprog vises på displayet. 5. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu er temperaturen omprogrammeret. Tryk derefter på knap- pen MENU for at forlade menuen. 8.9 Installation af filter Du kan finde anvisninger for installation af filteret (C4) i afsnit- tet ”17.1 Installation af filteret”. 8.10 Udtagning af filter Du kan finde anvisninger for fjernelse af filteret (C4) i afsnittet ”17.3 Udtagning af filter”. 8.11 Udskiftning af filteret Du kan finde anvisninger for udskiftning af filteret (C4) i afsnit- tet ”17.2 Udskiftning af filteret”. 8.12 Default values [Standardindstillinger] (reset) Denne funktion nulstiller alle menuindstillinger og alle mæng- der, og sætter dem tilbage til de standardværdierne (med und- tagelse af sproget, som forbliver det indstillede). 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Default values" [Standardindstillinger]. 3. Tryk på knappen (B6). 4. Displayet viser teksten "Confirm?" [Bekræft?]. 5. Trykpåknappen foratbekræfteogforlademenuen. 8.13 Funktionen Statistics [Statistik] Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. Statistik- ken vises på denne måde: 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5) , indtil displayet (B1) viser teksten "Statistics" [Statistik]. 3. Tryk på knappen (B6). 4. Når du trykker på knappen eller , kan du kontrollere: - hvor mange kopper kaffe, der er blevet brygget - hvor mange afkalkninger, som er blevet gennemført - hvor mange liter vand, som i alt er blevet udledt - hvor mange gange vandfilteret er blevet udskiftet. - antallet af tilberedte mælkedrikke (CAPPUCCINO). 5. Tryk derefter 2 gange på knappen for at forlade menuen. 9. RINSING [SKYLNING] Med denne funktion er det muligt at udlede varmt vand fra kaffeudløbet (A13), og, hvis indsat, varmtvandsudløbet (C6) så maskinens indvendige kredsløb rengøres og opvarmes. Placérenbeholdermedenminimumkapacitetpå100mlunder kaffe- og varmtvandsudløbet (fig. 5). Fareforskoldning! Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Denne funktion aktiveres på denne måde: 1. Tryk på knappen (B5). 2. Efter nogle sekunder løber varmt vand først ud af kaffeud- løbet og herefter af varmtvandsudløbet (hvis indsat). Det varme vand renser og opvarmer maskinens indvendige kredsløb. På displayet (B1) vises teksten "RINSING UNDER- WAY" [SKYLLER] og en statuslinje, som fyldes i takt med at tilberedningen skrider frem. 3. Tryk på en hvilken som helst knap for at afbryde funktio- nen, eller afvent at maskinen afbryder automatisk. Bemærk: • Vedperioderudenbrug,somoverskrider3-4dage,anbefa- ler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du tilbereder kaffe. • Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaf- fegrumsbeholderen (A14). 10. KAFFETILBEREDNING 10.1 Valg af kaffesmag Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at tilbe- rede kaffe med normal aroma. Du kan vælge mellem disse aromaer: Extra mild taste [Ekstra mild aroma] Mild taste [Mild aroma] Standard taste [Standardaroma] Strong taste [Stærk aroma] Extra-strong taste [Ekstra stærk aroma]
Side: 8
124 Du kan ændre aroma ved at trykke flere gange på knappen (B7 - fig. 7), indtil den ønskede aroma vises på dis- playet (B1). 10.2 Valg af kaffemængde i koppen Maskinen er forindstillet på fabrikken til automatisk at udlede følgende kaffemængder: - kort kaffe, hvis du trykker på knappen (B8) (≃40 ml). - lang kaffe, hvis du trykker på knappen (B11) (≃120 ml); - to kopper kort kaffe, hvis du trykker på knappen (B9). - to kopper lang kaffe, hvis du trykker på knappen (B12). Hvis du ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen auto- matisk udleder i koppen), gøres følgende: - Tryk på knappen for den kaffe, som du ønsker at ændre længden for, indtil displayet (B1) viser teksten“PROGRAM QUANTITY” [PROGRAMMÉR MÆNGDE] . Slip derefter knappen. - Når kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på samme knap for at gemme den nye kaffemængde i hukommelsen. Når du trykker på denne knap næste gang, har kaffemaskinen gemt de nye indstillinger. 10.3 Justering af kaffekværnen Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede indstillet, så kaffen tilbere- des korrekt. Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af justeringsknappen (A2 - fig. 8). Bemærk: Drejeknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang. Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes knappen ét hak i urets retning. For at opnå en fyldigere og mere cre- met espresso drejer du ét hak mod urets retning (ikke mere end ét hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaf- fen bagefter udledes dråbevis). Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage hand- lingen og dreje knappen endnu et hak. 10.4 Sådan får du en varmere kaffe Hvis du ønsker en varmer kaffe, anbefaler vi, at du: • udfører en skylning inden kaffen udledes ved at trykke på knappen (B5). Det varme vand, som løber ud af kaf- feudløbet (A13) og bagefter af varmtvandsudløbet (C6 -hvismonteret),opvarmerogrenserkaffemaskinensind- vendige kredsløb og gør kaffen, som tilberedes, varmere. • opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen). • øger kaffetemperaturen i programmeringsmenuen (se afsnit ”8.5 Indstilling af temperatur”). 10.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner Advarsel! Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og beskadige den. 1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A7) (fig. 9). 2. Under kaffestudsen (A13) placerer du: - 1 kop, hvis du ønsker 1 kop kaffe (fig. 10) - 2 kopper, hvis du ønsker 2 kopper kaffe (fig. 11). 3. Sænk kaffestudsen for at nærme den koppen mest muligt: Det giver en bedre creme (fig. 12). 4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning. RISTRETTO LUNGO 5. Tilberedningen starter, og displayet (B1) viser den valgte kaffe. Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen. Bemærk: • Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffe- maskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på en vilkårlig knap. • Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på en af kaffetilberedningsknapperne og holde den inde. • For at opnå en varmere kaffe, se afsnittet ”10.4 Sådan får du en varmere kaffe”. Advarsel! • Hvis kaffen udledes dråbevist eller for hurtigt med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, læs de tips, der er an- givet i kapitel ”21. Afhjælpning af problemer”. KORT LANG
Side: 9
125 • Under brugen vises forskellige alarmmeddelelser på dis- playet, hvis betydninger er forklaret i kapitlet ”20. Med- delelser vist på displayet”. 10.6 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe Advarsel! • Kom aldrig kaffebønner i kaffepulvertragten (A6), da kaf- femaskinen kan tage skade. • Den formalede kaffe må aldrig fyldes på, når apparatet er slukket.Pådenmådeundgårdu,atkaffenspredesindven- digt i kaffemaskinen, og gør den snavset. Det vil kunne skade kaffemaskinen. • Tilsæt højst 1 strøget måleske (C2). Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet. Bemærk: Nårderbrugesformaletkaffe,erdetkunmuligtattilberedeen kop kaffe ad gangen. 1. Kontrollér, at kaffemaskinen er tændt. 2. Tryk på knappen (B6). 3. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 13). 4. Placér en kop under kaffestudserne (A13). 5. Tryk på knappen for tilberedning af 1 kop af den ønskede kaffe (B8 - eller B11 - ). 6. Tilberedningen starter. 11. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK Bemærk! • For at undgå, at mælken ikke er tilstrækkeligt opskum- met, eller at den har store bobler, skal låget på mælkebe- holderen (D2) og varmtvandsdysen (A19) altid gøres rent som beskrevet i kapitel ”12. Rengøring af mælkebeholde- ren efter brug” og afsnittene ”15. Afkalkning” og “14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen”. 11.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen 1. Fjern låget (D2) (fig. 14). 2. Fyld mælkebeholderen (D3) med en tilstrækkelig mængde mælk. Mælken må ikke overskride MAX-linjen, som er af- mærket på beholderen (fig. 15). Husk, at hver rille, som er afmærket på siden af beholde- ren, svarer til ca. 100 ml mælk. Bemærk! • For at opnå et tykkere og mere ensartet skum, er det nød- vendigt at bruge køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk. • Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder. 3. Sørg for, at røret, som suger mælken (D4) op, er sat godt fast i lejet i bunden af mælkebeholderens låg (fig. 16). 4. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen. 5. Fjern varmtvandsudløbet (C6) fra dysen. 6. Sæt den fast ved at skubbe beholderen helt i bund på dysen (fig. 17). 7. Placér en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne og under udledningsrøret til opskummet mælk (D5). Reguler mælkeudledningsrørets længde for at nærme det til kop- pen ved at trække ned i røret (fig. 18). 8. Følg nedenstående indikationer for hver enkelt funktion. 11.2 Regulering af skummængden Ved at dreje skumregulatoren (D1) på mælkebeholderens låg vælgesdenskummængde,sombliverudledtundertilberednin- gen af mælkedrikken. Regulatorens position Beskrivelse Anbefales til ... I n g e n skum caffelatte / varm mælk (ikke opskummet) Lidt skum lattemacchiato M a k s . skum CAPPUCCINO / OPSKUMMET MÆLK 11.3 Tilberedning af cappuccino 1. Fyld mælkebeholderen (D) og sætte den i maskinen som vist i det foregående. 2. Drej skumregulatoren (D1) på mælkebeholderens låg (D2) til positionen for den ønskede mængde skum. 3. Tryk på knappen CAPPUCCINO (B10). Displayet (B1) viser teksten "CAPPUCCINO" og en statuslinje, som udfyldes i takt med at tilberedningen skrider frem. 4. Efter nogle sekunder løber mælken ud af mælkeudløbet (D5) og fylder koppen under udløbet. Hvis drikken kræver det, tilbereder maskinen automatisk kaffe, når mælken er løbet ud. Bemærk! • Hvis du ønsker at afbryde tilberedningen, er det tilstræk- keligt at trykke på knappen CAPPUCCINO. • Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af mælk i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på knappen CAPPUCCINO.
Side: 10
126 • Opbevar ikke mælkebeholderen uden for køleskabet (5°C er ideelt) i længere tid end nødvendigt. Det forringer skumkvaliteten. 11.4 Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe) Følgtrinneneidetforegåendeafsnit(“11.3Tilberedningafcap- puccino”), men tryk 2 gange i stedet for 1 på knappen CAPPUC- CINO (B10). Bemærk! • Hvisduønskeratafbrydetilberedningenafmælken,erdet tilstrækkeligt at trykke på knappen CAPPUCCINO. 11.5 Tilberedning af mælk uden skum (uden kaffe) Gå frem som beskrevet i det foregående afsnit, og drej skumre- gulatoren (D1) til positionen . 12. RENGØRING AF MÆLKEBEHOLDEREN EFTER BRUG Advarsel!Fareforskoldning Under rengøring af det indvendige kredsløb i mælkebeholderen (D) løber lidt varmt vand og damp ud af mælkeudløbsrøret. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Hver gang du har tilberedt en mælkedrik, er det nødvendigt med rengøring bagefter for at fjerne mælkeresterne. Gå frem som følger: 1. Lad mælkebeholderen sidde i maskinen (det er ikke nød- vendigt at tømme mælkebeholderen). 2. Placérenkopellerenandenbeholderundermælkeudløbet. 3. Drej skumregulatoren (D1) til CLEAN (fig. 19). Funktionen vises på displayet (B1), og den afbrydes automatisk. 4. Drej vælgeren til et af de mulige valg for mælkeskum. 5. Fjernmælkebeholderen,oggøraltiddampdysen(A19)ren med en svamp (fig. 20). Bemærk! • Hvis der skal tilberede flere kopper med mælkedrikke, skal rengøringen af mælkebeholderen udføres, når den sidste kop er tilberedt. • Mælkebeholderen med mælk kan opbevares i køleskabet. • I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre rengøringen. 12.1 Programmering af kaffe- og mælkemængde til cappuccino eller mælk Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at udlede standardmængder. Hvis du vil ændre disse mængder, er frem- gangsmåden denne: 1. Placérenkopunderkaffestudserne(A13)ogundermælke- udløbet (D5). 2. Hold knappen CAPPUCCINO (B10) nede, indtil displayet (B1) viser meddelelsen "PROGRAM MILK Program quanti- ty" [PROGRAMMER MÆLK Programmer mængde]. 3. Slip knappen. Maskinen begynder at udlede mælk. 4. Såsnartdenønskedemængdemælkerløbetnedikoppen, trykker du igen på knappen CAPPUCCINO. 5. Maskinen afbryder mælkeudløbet, og, mælken begynder at løbe ud efter nogle få sekunder. På displayet vises nav- net på drikken og "PROGRAM COFFEE, Program Quantity" [PROGRAMMER KAFFE Programmer mængde]. 6. Såsnartkaffenikoppennårdenønskedemængde,trykker du igen på knappen CAPPUCCINO. Kaffeudløbet stopper. Nu er maskinen omprogrammeret med den nye kaffe- og mælkemængde. 13. TILBEREDNING AF VARMT VAND Paspå!Fareforskoldning. Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Varmt- vandsudløbet (C6) bliver varmt under udledningen; tag kun fat i håndtaget. 1. Kontrollér, at varmtvandsudløbet er sat rigtigt fast. 2. Placér en beholder under varmtvandsudløbet (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter) (fig. 5). 3. Tryk på knappen (B4) (fig. 21). Displayet (B1) viser teksten"HOTWATER"ogenstatuslinje,somudfyldesitakt med at tilberedningen skrider frem. 4. Lad maskinen udlede 250 ml varmt vand. Derefter afbry- des udledningen automatisk. Udledningen af varmt vand kan afbrydes manuelt ved igen at trykke på knappen . Bemærk! Hvis funktionen“Energy saving”[Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.. 13.1 Ændring af vandmængden, som udledes automatisk Kaffemaskinen er indstillet fra fabrikkens side til at udlede ca. 250 ml varmt vand. Hvis du vil ændre mængden, er fremgangs- måden denne: 1. Placér en beholder under varmtvandshanen (C6). 2. Hold knappen (B4) trykket, indtil displayet (B1) viser meddelelsen "Hot water, Program quantity" [Varmt vand, Programmér mængde]. Slip derefter knappen .
Side: 11
127 3. Nårdetvarmevandikoppennårdetønskedeniveau,tryk- ker du igen på knappen . Nu er maskinen omprogrammeret med den nye mængde. 14. RENGØRING 14.1 Rengøring af kaffemaskinen Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt: - kaffemaskinens indvendige kredsløb - kaffegrumsbeholder (A14) - drypbakken (A18) - vandbeholder (A10) - kaffestudser (A13) - varmtvands-/dampdyse (A19) - kaffepulvertragt (A6) - bryggeenhed (A12), tilgængelig efter åbning af servicel- ugen (A11) Paspå! • Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengø- ringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende at anvende kemiske tilsæt- ningsstoffer for rengøring af De'Longhis superautomatiske kaffemaskiner. • Med undtagelse af mælkebeholderen tåler ingen af mæl- kekandens dele maskinopvask. • Anvendikkemetalgenstandetilatfjernekalkellerkaffeaf- lejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne. 14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraf- tigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører: • 2/3 skylninger ved at trykke på knappen (B5) • aftapning af varmt vand fra varmtvandsudløbet (C6) sat i maskinen i nogle sekunder ved at dreje knappen (B4). Bemærk: Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrums- beholderen (A14). 14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når displayet (B1) viser teksten "EMPTY GROUNDS CONTAI- NER" [tøm kaffegrumsbeholder], er det nødvendigt at tømme beholderen og gøre den rent. Hvis du ikke rengør kaffegrums- beholderen(A14),fortsætterindikatorlampenmedatblinke,og kaffemaskinen kan ikke brygge kaffe. Rengøring (med tændt kaffemaskine): 1. Tag drypbakken ud (A18) (fig. 22), tøm den og gør den rent. 2. Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden. 3. Kontrollér den (røde) kondensbakke (A15) og tøm den, hvis den er fuld. Advarsel! Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres 14.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren Advarsel! Hvis drypbakken (A18) ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i kaffemaskinen eller ud over siderne. Det kanbeskadigekaffemaskinen,bordpladenellerdetomkringlig- gende område. Drypbakken er udstyret med en (rød) flydeindikator (A17), som viser vandniveauet i bakken (fig. 23). Før denne indikator begynder at stikke frem på bakken, hvor kopperne anbringes (A16), skal drypbakken tømmes og gøres rent. Drypbakken fjernes på denne måde: 1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A14) (fig. 22). 2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og vask dem. 3. Kontrollér den røde kondensbakke (A15) og tøm den, hvis den er fuld. 4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen. 14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen Fare! Inden kaffemaskinen rengøres indvendig, skal den slukkes (se kapitlet ”7. Slukning af apparatet”), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand. 1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maski- nen ikke er snavset indvendig (fjern drypbakken -A18 for atfåadgang).Hvisdeternødvendigt,fjerneskaffeaflejrin- ger med den medfølgende pensel (C5) og en svamp. 2. Støvsug alle rester (fig. 24). 14.6 Rengøring af vandbeholderen 1. Rengør vandbeholderen (A10) jævnligt (ca. en gang om måneden) og hver gang kalkfilteret -C4 (hvis til stede) skiftes med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel. 2. Fjern filteret (hvis anvendt), og skyl det under rindende vand.
Side: 12
128 3. Sæt filteret (hvis tilstede) på igen, fyld beholderen med friskt vand og sæt den på igen. 4. (Kun modeller med kalkfilter) Hæld ca. 100 ml varmt vand for at genaktivere filteret. 14.7 Rengøring af kaffestudser 1. Gørjævnligtkaffestudserne(A13)rentmedensvampeller en klud (fig. 25A). 2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en tandstik (fig. 25B). 14.8 Rengøring af kaffepulvertragten Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A6) ikke er tilstoppet. Hvis nød- vendigt fjernes kaffeaflejringer med penslen (C5). 14.9 Rengøring af bryggeenheden Bryggeenheden (A12) skal gøres rent mindst en gang om måneden. Advarsel! Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet ”7. Slukning af apparatet”). 2. Tag vandbeholderen (A10) ud. 3. Åbn lugen til bryggeenheden (A11) (fig. 26) på højre side af kaffemaskinen. 4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidig bryggeenheden udad (fig. 27). Advarsel! SKYL KUN MEDVAND INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den. 5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen. 6. Ved hjælp af penslen (C5) fjerner du eventuelle kafferester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge. 7. Efterrengøringensættesinfusionsenhedenpåpladsvedat indsætte den i holderen (fig. 28) og trykke på PUSH, til der høres et klik. Bemærk: Hvisdetersværtatsættebryggeenhedeni,skalden(indenden sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag som vist på fig. 29. 8. Nårdenerindsat,skaldukontrollereatdetofarvedeknap- per er slået ud igen (fig. 30). 9. Luk lugen til infusionsenheden. 10. Indsæt vandbeholderen. 14.10 Rengøring af mælkebeholder Gør mælkebeholderen (D) rent efter hver tilberedning med mælk. Følg trinnene, som er beskrevet herunder: 1. Tag låget ud (D2). 2. Træk mælkeudløbets rør (D5) og opsugningsrøret (D4) ud (fig. 31). 3. Drej skumregulatoren (D1) med urets retning frem til posi- tionen "INSERT" [INDSÆT] (se fig. 31), og træk den opad. 4. Vask omhyggeligt alle komponenterne med varmt vand og et mildt opvaskemiddel. Alle komponenter kan vaskes i opvaskemaskine, men de skal placeres i den øverste kurv. Værsærligopmærksompå,atindhakketogkanalenunder regulatoren (se fig. 32) bliver rene, og at der ikke bliver mælkerester siddende tilbage. Skrab eventuelt mælkeka- nalen ren med en tandstikker. 32 33 5. Skyl skumregulatorens indvendige leje under rindende vand (se fig. 33). 6. Kontrollér, at sugerøret og udløbsrøret ikke er tilstoppede af mælkerester. 7. Sætregulatorentilbagesåpilenerudforteksten"INSERT", og derefter udløbsrøret og sugerøret. 8. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen. 14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen Rengør dysen (A19) efter hver tilberedning af mælkedrikke. Brug en svamp til at fjerne mælkerester fra tætningerne (se fig. 20). 15. AFKALKNING Kaffemaskinen skal afkalkes, når beskeden "DESCALE!“ [AF- KALK!] blinker på displayet (B1). Advarsel!
Side: 13
129 Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningmidlets pakning (C3), inden du afkalker maskinen. • Vi anbefaler, at du kun bruger De'Longhi afkalkningsmid- del. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregel- mæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti. 1. Tænd for maskinen. 2. Åbn menuen ved at trykke på knappen MENU’(B3). 3. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet viser teksten "Descale" [Afkalkning]. 4. Vælg ved at trykke på knappeneller (B6). På dis- playet (B1) vises teksten "Descale Confirm?" [Afkalkning bekræft?]. 5. Trykigenpå forataktiverefunktionen.Pådisplayet blinker teksten "Add descaler. Confirm?" [Tilsæt afkalker. Bekræft?] skiftevis med "EMPTY GROUNDS CONTAINER" [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER]. 6. Fjern drypbakken (A18), kaffegrumsbeholderen (A14) og sæt begge dele tilbage i maskinen. 7. Tøm vandbeholderen (A10) helt. Fjern kalkfilteret (C4, hvis anvendt). 34 35 B A A B 1,8 l 8. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (C3) op til ni- veauetA(svarendetilenpakkepå100ml),somertryktpå beholderens indvendige side. Hæld derefter en liter vand i beholderentilniveauetB(fig.34),ogsætvandbeholderen på plads igen. 9. Placér en beholder med en kapacitet på mindst 1,8 liter under udløbet (C6) (fig. 35). Fareforskoldning! Det varme vand, som løber ud af hanen, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet. 10. Tryk på knappen for at bekræfte, at opløsningen med afkalkningsmiddel er blevet sat i maskinen: Displayet viser “Descale underway” [Maskinen afkalker]. Afkalk- ningsprogrammet starter, og opløsningen med afkalk- ningmidlets løber ud af vandudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen. Efter ca. 25 minutter afbryder maskinen afkalkningen, og dis- playet viser meddelelsen "Rinsing FILL TANK" [Skylning FYLD VANDBEHOLDER]. Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. 11. Tøm beholderen, som er brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen. 12. Tag vandbeholderen ud, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen igen: Displayet viser "Rinsing Con- firm"? [Skylning Bekræft?] 13. Sæt beholderen, som blev brugt til opsamling af vandet fra afkalkningen, tilbage, og tryk på knappen for at bekræfte. Det varme vand løber ud af varmtvandsudløbet, og displayet viser meddelelsen "Rinsing" [Skylning]. 14. Når vandbeholderen er tom, viser displayet meddelelsen "Rinsing FILLTANK" [Skylning FYLDVANDBEHOLDER]. 15. Tøm beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet. 16. Tag vandbeholderen af, hvis den har været fjernet, sæt fil- teret tilbage, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, og sæt vandbeholderen på maskinen igen: Displayet viser “Rinsing Confirm?”[Skylning Bekræft?]. 17. Sæt beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet, under kaffeudløbet (A13) (fig. 35), og tryk på knappen for at bekræfte. Det varme vand løber først ud af vandudløbet og til sidst fra kaffeudløbet. 18. Når proceduren er afsluttet viser displayet ""Descale com- plete Confirm?" [Afkalkning afsluttet, bekræft?]. 19. Tryk på knappen for at bekræfte. Displayet viser "FILLTANK" [FYLDVANDBEHOLDER]. 20. Fyld vandbeholderen op med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. Afkalkningen er nu slut. Bemærk! • Hvisafkalkningscyklussenikkeafslutteskorrekt(f.eks.pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen. • Når rengøringscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen. 16. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Meddelelsen "DESCALE [AFKALKNING] vises efter en forudbe- stemt periode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på 4. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse medvandetsreellehårdhediområdet.Pådenmådeskalafkalk- ning udføres mindre ofte.
Side: 14
130 16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag teststrimlen“TOTAL HARDNESSTEST”(C1), som er ved- lagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen. 2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund. 3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau. 16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 2. Tryk på knappen (B4) eller (B5) , indtil dis- playet (B1) viser teksten "Water hardness" [Vandets hårdhedsgrad]. 3. Bekræft valget ved at trykke på knappen (B6). 4. Tryk flere gange på knappen eller for at indstille den hårdhedsgrad, som er aflæst på teststrimlen (se fig. i det foregående afsnit). 5. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. Nu er maskinen omprogrammeret med den nye hårdhedsgrad. Tryk derefter på knappen MENU for at forlade menuen. 17. KALKFILTER Noglemodellererudstyretmedetkalkfilter(C4).Hvisdinmodel ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter. For en korrekt brug af filte- ret skal du følge disse anvisninger: 17.1 Installation af filteret 1. Tag filteret (C4) ud af pakken. 2. Drej datoskiven (se fig. 36) indtil de næste 2 anvendelses- måneder vises. 36 37 Bemærk: Filteretharenholdbarhedpåtomåneder,hvismaskinenanven- des normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret. 3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på figuren, så vandet løber ud af åb- ningerne i siden i mere end ét minut (fig. 37). 4. Tag vandbeholderen (A10) ud af kaffemaskinen, og fyld den med vand. 5. Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud (fig. 38). 38 39B 39A 6. Indsæt filteret i dets leje (fig. 39A), og tryk det i bund. 7. Luk låget på beholderen (fig. 39B), og sæt den tilbage på kaffemaskinen. I samme øjeblik filteret sættes i, skal maskinen informeret herom. 8. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 9. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Install filter" [Installér filter]. 10. Tryk på knappen (B6). 11. Displayet viser teksten "Enable ?" [Aktivér?]. 12. Tryk på knappen for at bekræfte valget. Displayet viser“HOTWATER Confirm?”[Varmt vand Bekræft]. 13. Placér en beholder (på mindst 500 ml) under varmtvands- hanen (C6). blødt vand lidt vand hård hårdt vand meget hårdt vand l l l l l l l l l l
Side: 15
131 14. Tryk på knappen for at bekræfte valget. Apparatet begynder at udlede vand, og displayet viser meddelelsen "Please wait..." [Vent venligst...]. 15. Når udløbet er afsluttet vender maskinen automatisk til- bage til "Ready to coffee" [Klar til kaffe]. Nu er filteret aktiveret. Det vises med en stjerne ved punktet "Install filter" [Installér filter] i menuen, og maskinen er klart til brug. 17.2 Udskiftning af filteret Når displayet (B1) viser "REPLACE FILTER" [UDSKIFT FILTER], ellernårdetomånedersholdbarhedergået(sedatoskive),eller hvis maskinen ikke har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret (C4) udskiftes: 1. Tag beholderen (A10) og det brugte filter ud. 2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet under punkt 3-4-5-6 i det foregående afsnit. 3. Placér en beholder (på mindst 500 ml) under varmtvands- hanen (C6). 4. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 5. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Replace filter" [Udskift filter]. 10. Tryk på knappen (B6). 11. Displayet viser teksten "Confirm?" [Bekræft?]. 12. Tryk på knappen for at bekræfte valget. 13. På displayet vises meddelelsen "HOT WATER Confirm?" [Varmt vand, bekræft?]. 14. Tryk på knappen for at bekræfte valget. Apparatet begynder at udlede vand, og displayet viser meddelelsen "Please wait" [Vent venligst]. 15. Når udløbet er afsluttet vender maskinen automatisk til- bage til "Ready to coffee" [Klar til kaffe]. Nu er det nye filter aktiveret, og du kan bruge maskinen. 17.3 Udtagning af filter Hvis du ønsker at fortsætte med at anvende apparatet uden fil- ter (C4), skal det fjernes, og kaffemaskinen skal informeres om, at det er fjernet. Gå frem som følger: 1. Tag beholderen (A10) og det brugte filter ud. 2. Tryk på knappen MENU (B3) for at åbne menuen. 3. Tryk på knappen (B4) eller (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Remove filter *" [Fjern filter]. 4. Tryk på knappen (B6). 5. Displayet viser teksten "Confirm?" [Bekræft?]. 6. Tryk derefter på knappen for at bekræfte og på knappen MENU’for at forlade menuen. 18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Spænding: 220-240V~ 50/60 Hz maks. 10A Energiforbrug: 1450W Tryk: 1,5 MPa (15 bar) Maks. kapacitet vandbeholder: 1,8 l Mål LxDxH 240x430x350 mm Ledningslængde: 1750 mm Vægt: 9,6 Kg Maks. kapacitet bønnebeholder: 250 g Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: • EF-forordning Standby 1275/2008 • Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødeva- rer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004. 19. BORTSKAFFELSE Maskinen må ikke bortskaffes sammen med det al- mindelige husholdningsaffald, men den skal afleve- res til et godkendt indsamlingscenter.
Side: 16
132 20. MEDDELELSER VIST PÅ DISPLAYET VIST MEDDELELSE MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING FILLTANK [FYLD VANDBEHOLDER] Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholde- ren (A10). Fyld beholderen med vand, og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, indtil der lyder et klik (fig. 4). EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER] Kaffegrumsbeholderen (A14) er fuld. Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken (A18), rengør dem og sæt dem på plads igen. Vigtigt:Nårmantagerdrypbakkenud,skalkaf- fegrumsbeholderen (A14) altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kandetske,atbeholderenfyldeshurtigereend beregnet, og kaffemaskinen blokeres. GROUNDTO FINE ADJUST MILL [FOR FINTMALET. JUSTÉR KVÆRN] Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke. Gentag kaffebrygningen, og drej justerings- knappen (A2) (fig. 8) et hak i urets retning mod nummer 7, mens kværnen arbejder. Hvis kaffen stadig løber for langsomt ud, også efter at du har brygget mindst 2 kopper kaffe, skal du gentage justering ved at dreje justerings- knappen endnu et trin (se afs. ”10.3 Justering af kaffekværnen”). Hvis problemet vedvarer, drej da damphåndtaget i position I, og lad lidt vand løbe ud af varmtvandsudløbet (C6). Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (C4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det. Sæt varmtvandsudløbet (C6) i maskinen, og lad lidt vand løbe ud, indtil strømmen er jævn. INSERTWASTE COFFEE CONTAINER [INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER] Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A14). Træk drypbakken (A18) ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen. ADD PRE-GROUND COFFEE [TILSÆT KAFFEPULVER] Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A6). Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg funktionen formalet. DESCALE [AFKALKNING] Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i ka- pitlet“15. Afkalkning”. LESS COFFEE [REDUCÈR KAFFEMÆNGDEN] Der er brugt for meget kaffe. Vælgenmilderesmag,ellerreducérmængden af formalet kaffe. FILL BEANS CONTAINER [FYLD BØNNEBEHOLDEREN] Der er ikke flere kaffebønner. Fill beans container [Fyld kaffebønner i bøn- nebeholderen] (A7). Kaffepulverskakten (A6) er tilstoppet. Tøm tragten vha. penslen (C5), som be- skrevet i afsnittet ”14.8 Rengøring af kaffepulvertragten”. INSERT BREWING UNIT [INDSÆT BRYGGEENHED] Bryggeenhedenerikkeblevetindsatefterren- gøringen (A12). Sætbryggeenhedenimaskinensombeskrevet i afsnittet ”14.9 Rengøring af bryggeenheden”. INSERTTANK [INDSÆT VANDBEHOLDER] Beholderen (A10) er ikke indsat korrekt. Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
Side: 17
133 GENEREL ALARM [GENEREL ALARM] Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt. Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kapitlet ”14. Rengøring”. Hvis kaf- femaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til et servicecenter. REPLACE FILTER [UDSKIFT FILTER] Filteret (C4) er udløbet. Udskift filteret, eller fjern det ved at følge in- struktionerne i kapitel ”17. Kalkfilter”. "SET DIALTO CLEAN" [VÆLGER PÅ RENGØRING] Mælkerligeløbetud,ogderforerdetnødven- digt at fortsætte med rengøring af de indven- dige rør i mælkebeholderen. Drej varmt vand-/dampregulatoren (D1) til positionen CLEAN [RENGØRING] SÆTVARMTVANDSUDLØBET I Varmtvandsudløbet(C6)erikkeindsatellersat forkert i. Tryk varmtvandsudløbet helt i bund. WATER CIRCUIT EMPTY, FILLWATER CIRCUIT [VANDKREDSLØBTOMT, FYLD VANDKREDSLØB] skiftevismed HOTWATER, PRESS OK [VARMTVAND,TRYK OK] Vandkredsløbet er tomt. Tryk på OK, og lad vandet løbe ud af varmt- vandsudløbet (C6) indtil strømmen er jævn. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A10) er sat i helt til bunds. SÆT MÆLKEBEHOLDEREN I. Mælkebeholderen (D) er ikke indsat korrekt. Tryk mælkebeholderen helt i bund (fig. 17). 21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner. Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter. PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmede. Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen). De indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2-3 minutter siden sidste brygning. Brug skyllefunktionen til at varme det indven- dige kredsløb, inden du tilbereder kaffe (se kap. ”10. Kaffetilberedning”) . Kaffetemperaturen er indstillet for lavt. Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen. Kaffen er tynd eller for lidt cremet. Kaffen er malet for groft. Drej justeringsknappen (A2) et hak mod num- mer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning.Virk- ningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet ”10.3 Justering af kaffekværnen”). Kaffen er ikke egnet. Anvend kaffe til espressomaskine.
Side: 18
134 Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud. Kaffen er malet for fint. Drej justeringsknappen (A2) et hak mod num- mer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning.Virk- ningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet ”10.3 Justering af kaffekværnen”). Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen. Kaffestudserne (A13) er tilstoppede. Gør kaffestudserne rent med en tandstikker. Mælken løber ikke ud af udløbsrøret. Låget på mælkebeholderen (D2) er snavset. Rengør låget som beskrevet i afsnittet ”15. Afkalkning”. Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt, eller er ikke tilstrækkeligt opskummet. Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk. Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummet- mælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk. Skumregulatoren (D1) er reguleret forkert. Regulér som anvist i afs. ”11.2 Regulering af skummængden” Låget (D2) eller skumregulatoren (D1) på mælkebeholderen er snavset Rengør omhyggeligt låget og regulatoren som beskrevet i afsnittet ”15. Afkalkning”. Varmtvands-/dampdysen (A19) er snavset. Rengør dysen som beskrevet i afs.“14.11 Ren- gøring af varmtvands-/dampdysen”. Maskinen tænder ikke. Stikket er ikke indsat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten (fig. 1). Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt. Tryk på hovedafbryderen (fig. 2). Bryggeenhedenkanikketages ud. Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt. Sluk ved at trykke på knappen (se kap. ”7. Slukning af apparatet”).
Brand:
DeLonghi
Product:
kaffemaskiner
Model/navn:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Filetype:
PDF
Sprog som er tilgængelige:
Dansk