DeLonghi Distinta ICMI 211 manual

Få vist brugermanualen for DeLonghi Distinta ICMI 211 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: DeLonghi
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: Distinta ICMI 211
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 52
52
OBS:
Dette symbol angiver et vigtigt råd eller en vigtig oplysning til
brugeren.
• 	 Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før kaffemaski-
nen installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan
manopnådebedsteresultaterogdenhøjestebrugssikker-
hed.
• 	 Dette apparat er udelukkende beregnet
til husholdningsbrug. Det er ikke bereg-
net til brug i: miljøer beregnet som køk-
kenforpersonaleiforretninger,kontorer
og andre arbejdsmiljøer, bondegårdsfe-
riehuse, hoteller, moteller og lignende
gæstgiveri, udlejningsværelser. Anven-
delse til ethvert andet formål anses for
at være uhensigtsmæssig og derfor far-
lig.
•	 De materialer og genstande, der kommer i kontakt med
fødevarer, opfylder kravene i den europæiske forordning
1935/2004.
•	 Når apparatet er blevet anbragt på en arbejdsflade, skal
man tjekke, om der er en afstand på cirka 5 cm mellem
apparatetsoverfladerogsiderneogbagsidenogetfritrum
på mindst 20 cm over kaffemaskinen.
Fareforforbrændinger!
Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre for-
brændinger eller skoldning.
•	 Dette apparat er beregnet til at“brygge kaffe”: Pas på ikke
atskoldedigpåvand-ellerdampstrålerneellervedforkert
anvendelse af maskinen.
•	 Rør ikke ved maskinens ophedede komponenter under
brug. Brug kun knapperne og håndtagene.
•	 Berøraldrigapparatetmedvådeellerfugtigehændereller
fødder.
•	 Opvarmningspladen udsættes for restvarme efter brug af
maskinen.
Vigtigt!
Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre per-
sonskader eller beskadigelse af maskinen.
•	 Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle
skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug
samt anvendelse uden omtanke.
•	 Skullemaskinenvisetegnpåfejlellerikkefungereordent-
ligt,mådenikkebruges.Slukfordenvedattagestikketud
af stikkontakten. Skulle der opstå behov for reparationer,
skalmanhenvendesigtiletaffabrikantenautoriseretSer-
vicecenter og kræve, at der anvendes originale reservede-
le. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt
at anvende maskinen.
•	 Dette apparat kan anvendes af børn fra
8 år og af personer med nedsatte psy-
kiske, fysiske og sensoriske evner eller
med utilstrækkelig erfaring eller kend-
skab, medmindre en ansvarlig person
overvåger og vejleder dem om sikker
anvendelse af apparatet og risikoen i
forbindelse hermed. Børn må ikke lege
med apparatet. Den rengøring og vedli-
geholdelse,derskaludføresafbrugeren,
må ikke udføres af børn, medminde de
er over 8 år og overvåges af en voksen.
Apparatet og ledningen skal holdes væk
fra børn under 8 år.
•	 Fjern emballagen, og tjek, om maskinen er intakt. Anvend
ikke maskinen, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en
fagmand.
•	 Emballagensbestanddele(plastikposer,ekspansivpolysty-
ren osv.) skal opbevares udenfor børnenes rækkevidde, da
de kan udgøre en fare.
•	 Anbring maskinen på en arbejdsflade, langt væk fra vand-
haner, håndvaske og varmekilder.
•	 Maskinen må under ingen omstændigheder anbringes på
et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller
under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet lide
skade).
Fare!
Manglendeoverholdelseafdenneadvarselkanmedførelivsfar-
lige personskader pga. elektrisk stød.
•	 Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte
maskinens strømledning, idet udskiftningen kræver, at
der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er
defektellerskaludskiftes,skalmanhen-
vendesigtiletaffabrikantenautoriseret
Service- og Assistancecenter for at und-
gå enhver form for risiko.
Side: 53
53
•	 Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i
vand. Det drejer sig om et elektrisk apparat.
•	 Tag stikket ud af stikkontakten, og sluk for hovedafbryde-
ren, når maskinen ikke er i brug. Lad ikke maskinen være
tilsluttet, hvis den ikke bruges.
•	 Som ved ethvert el-apparat skal man altid anvende sund
fornuft og udvise forsigtighed, når man anvender denne
maskine, især hvis der er børn til stede.
•	 Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der
erangivetpåmaskinensdatamærke.Maskinenskalsluttes
til en stikkontakt, der har en kapacitet på mindst 10A og
en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger
sig ethvert ansvar for ulykker, som skyldes at der ikke er
indrettet nogen jordforbindelse for maskinen.
•	 Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal man
ladeenfagmanderstattedennemedenegnetstikkontakt.
•	 Mens beholderen fyldes, og kanden tages ud af maskinen,
skalmanpassepåikkeathældevæskepåstikketogstrøm-
ledningen
Beskrivelse af maskinen
A. 	 Glaskande
B. 	 Låg
C. 	 Filterholder til filterkaffe
D. 	 Stråledanner
E. 	 Vandbeholder
F. 	 Vandniveauindikator
G. 	 Måleske
S. 	 Filter til vandbeholder
I. 	 Nylonfilter, permanent
L.	 Tasten“On/stand-by”med kontrollampe
M. 	 Opvarmningsplade
N. 	 Tasten“Aroma”med kontrollampe
Sådan tilberedes filterkaffe
OBS: Første gang der tilberedes kaffe, skal alt tilbehøret
vaskes af, og maskinens indre kredse skal skylles, idet der bryg-
ges mindst to kander kaffe uden malet kaffe.
•	 Åbn låget (B) (fig. 1), og hæld frisk, rent vand i vandbe-
holderen (E) ved hjælp af kanden (A), indtil det når op til
niveauangivelsen svarende til det antal kopper kaffe, man
ønsker at brygge (fig. 2). Kontrollér vandniveauet på den
dertil beregnede indikator (F) (fig. 3) Det anbefales at an-
vende den medfølgende kande til doseringen, eftersom
kandens maksimale kapacitet svarer til beholderens.
•	 Placér det permanente nylonfilter (I) i filterholderen (C)
(fig. 4).
•	 Fyld malet kaffe i filtret med den medfleverede måleske
(G), og fordel denjævnt (fig. 5). Brug malet kaffe af god
kvalitet med gennemsnitlig finhedsgrad, som er specielt
beregnet til filterkaffemaskiner. Kaffeblandingen påvirker
i høj grad resultatet. Det anbefales derfor at prøve forskel-
lige slags blandinger for at finde frem til den,der passer
bedst til din smag.
Anbefalede mængder:
Antal kopper Antal måleskeer (*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 strøgen måleske = 1 spiseske (5g)
For at få en stærkere kop kaffe anbefales en måleske kaffe mere
for hver kop.
Mængderne, der er opført på tabell aen, er vejledende og skal
tilpasses brugerens smag og kaffetypen: Der må under ingen
omstændigheder anvendes mere end 5 måleskeer. Kaffeblan-
dingen påvirker i høj grad resultatet. Det anbefales derfor at
prøve forskellige slags blandinger for at finde frem til den, der
passer bedst til din smag.
•	 Sæt låget (B) på, og stil de lukkede kande på pladen (fig.
7).
• 	 Tryk på tasten (L) (fig. 8). Kontrollampen på selve af-
bryderenangiver,atmaskineneridrift.Kaffenbegynderat
løbeudefterganskefåsekunder.Deterganskenormalt,at
detdamperlidtframaskinen,menskaffenløberigennem.
Kaffemaskinen udsender et bip, når kaffebrygningen går
i gang, og tre bip, når kaffebrygningen er færdig. Kaffens
smag kan forbedres yderligere ved at trykke på tasten
AROMA (N). Denne funktion gør det muligt for vandet lø-
ber langsommere gennem filteret under kaffebrygningen.
En langsommere filtrering forbedrer kaffesmag og -aro-
ma. Tryk på tasten“AROMA”for at aktivere denne funktion
(kontrollampen for den tilhørende tast tændes). Tryk på
samme tast igen for at deaktivere funktionen. Det anbefa-
les at anvende tasten AROMA, når der ikke skal tilberedes
en hel kande kaffe.
• 	 Hvismanladertasten (L)væretrykketned,efteratkaf-
fen er løbet igennem, vil opvarmningspladen holde kaffen
varm på den ideelle temperatur. Maskinen slukkes auto-
matisk 40 minutter efter kaffebrygningen. Tryk på tasten
(L) igen for at slukke opvarmningspladen (M).
	 Foratstarteennyfunktionscyklusskalderslukkesogtæn-
des for maskinen ved at trykke på tasten (L).
OBS: Hvis man fjerner kanden, inden maskinen er færdig
Side: 54
54
med at brygge den valgte mængde kaffe, hindrer man ikke
brygningafkaffe,menselvekaffensnedløbikanden.Derforan-
befales det, hvis man ønsker at hælde lidt af kaffen ud, at gøre
dette så hurtigt som muligt for at undgå, at kaffen løber ud.
Rengøring og vedligeholdelse
Inden der foretages hvilket som helst rengørings- eller vedli-
geholdelsesarbejde, skal stikket tages ud af stikkontakten, og
maskinen skal køle af.
•	 Brug ikke opløsende eller slibende rensemidler til rengø-
ring af maskinen. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød,
fugtig klud.
•	 Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i
vand. Det drejer sig om et elektrisk apparat.
•	 Man kan sætte filtret (H) i vandbeholderen gennem låget
(B) (fig. 6): Den rengøres om nødvendigt.
Afkalkning
Hvis vandet på egnen er hårdt, samler der sig kalk med tiden.
Kalkaflejringerne kan blive årsag til, at maskinen ikke fungerer
korrekt. Maskinen bør afkalkes hver 60. funktionscyklus.
Foretag afkalkningen vha. de særlige afkalkningsmidler til fil-
terkaffemaskiner, der fås i handlen.
1.	 Fortynd produktet i kanden ifølge anvisningerne på af-
kalkningsmidlets pakning;
2. 	 Hæld opløsningen i vandbeholderen;
3.	 Stil kanden på opvarmningspladen (M)
4. 	 Tryk på tasten (L), lad en mængde svarende til en kop
løbe igennem, og sluk så for maskinen;
5. 	 Lad opløsningen virke i 15 minutter.
	 Gentag trin 4 og 5 én gang til.
6. 	 Tænd for maskinen, og lad væsken strømme ud, indtil be-
holderen er helt tom.
7. 	 Skyl efter ved at lade maskinen køre mindst 3 gange med
vand alene (vandbeholderen skal fyldes helt 3 gange).
Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke fore-
tages regelmæssigt.
Tekniske data
Netspænding:		 220-240V˜50/60Hz
Effektforbrug:		 1000W
Vægt: 			 2,5 kg
Bortskaffelse af maskinen
I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må maskinen
ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet,
det skal derimod afleveres til et godkendt indsam-
lingscenter.
Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-di-
rektiver:
•	 Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og efterfølgende æn-
dringer;
•	 Direktivet 2004/108/EF og efterfølgende ændringer;
•	 EF-forordning 1275/2008 om gennemførelse
Afhjælpning af problemer
Problem Mulig årsag Løsning
Kaffen
strømmer
langsomt
ud.
Maskinen skal
afkalkes.
Afkalk maskinen
som beskrevet i
afsnittet
”Afkalkning”.
Kaffenharen
sur smag.
Maskinen er ikke
blevet skyllet grun-
digt nok efter
afkalkningen.
Afkalk maskinen
som beskrevet i
afsnittet
”Afkalkning”.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: DeLonghi Distinta ICMI 211.

Stil et spørgsmål om DeLonghi Distinta ICMI 211

Har du et spørgsmål om DeLonghi Distinta ICMI 211 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til DeLonghi Distinta ICMI 211. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med DeLonghi Distinta ICMI 211 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.