Candy CBT6324N manual

Få vist brugermanualen for Candy CBT6324N below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Candy
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: CBT6324N
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 24
GENERELLE OPLYSNINGER
Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den
giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved instal-
lering, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen
til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere;
udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser Fig.3A)
filtrerende (intern cirkulation af luft Fig.3B) og med udvendig
motor (Fig.3C).
OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED
1. Udvis forsigtighed hvis der samtidigt med emhætten er en
varmekilde eller flamme i funktion, som er afhængig af luften
i omgivelserne og forsynet med energi, der ikke er elektrisk,
eftersom emhætten fjerner den luft fra omgivelserne, som
flammen eller varmekilden har brug for til forbrænding. Det
negative tryk i lokalet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar).
For størst mulig sikkerhed, sørg for en passende ventilation
af rummet. Hvad angår udsugningen til eksterne omgivelser
følg de gældende normer.
Før modellen tilsluttes el-nettet:
-		Kontrollérinformationsetiketten(placeretindeniapparatet),
for at sikre, at spændingen og styrken er i overensstemmelse
med el-nettet og at stikkontakterne er egnede. Hvis De er i
tvivl, konsultér en kvalificeret elektriker.
-		Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes
med en ledning eller en særlig samling fra fabrikanten eller
et autoriseret servicecenter.
-		Tilslut forsyningsenheden ved hjælp af et stik med en 3A
sikring eller til de to tofaseledninger, som er beskyttet af en
3A sikring.
2. Pas på!
I nogle situationer kan elektriske apparater udgøre en
fare.
A)		Undgåatkontrollerefiltrenestilstandmensemhætten
er i funktion.
B)		Rør ikke ved pærer eller tilstødende områder under el-
lerligeefterlængerevarendebrugafbelysningsanlægget.
C)		Det er ikke tilladt at tilberede madvarer for åben ild
under emhætten.
D)		Undgå åben ild, da det kan beskadige filtrene og med-
føre fare for brand.
E)		Hold altid øje med maden under friturestegning for at
undgå, at olien antændes.
F)		Træk stikket ud af stikkontakten, inden der foretages
vedligeholdelse.
G)		Apparatetmåikkebrugesafbørnellerafpersoner,der
ikke har de mentale eller fysiske egenskaber til korrekt
brug, uden overvågning.
H)Hold øje med børnene for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
I)			Når emhætten anvendes samtidigt med apparater, der
bruger gas eller andre brændstoffer, skal rummet have
tilstrækkelig udluftning.
L)		Hvis rengøring ikke udføres i overensstemmelse med
anvisningerne, kan det medføre brandfare.
Dette apparat er udviklet i overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre sig, at dette produkt
bortskaffes på korrekt vis, bidrager brugeren til at forhindre
eventuelle negative miljømæssige og sundhedsmæssige
påvirkninger.
Symbolet på produktet eller på dokumentationen, der
følger med produktet, angiver, at produktet ikke skal
behandles som husholdningsaffald, men at det skal
bortskaffespåpassendevispågenbrugsstationertilelektriske
og elektroniske apparater. Apparatet skal bortskaffes i over-
ensstemmelse med de gældende regler for bortskaffelse af
affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding
og genbrug af dette produkt, bedes man kontakte de lokale
myndigheder, teknisk forvaltning eller forretningen, hvor
produktet er købt.
INSTRUKTION VED INSTALLERING
• Monteringenogudførelsenafdeelektriskeforbindelser,
skal udføres af specialiseret personale.
• Inden man går frem med monteringen, skal man iføre
sig beskyttelseshandsker.
• Den elektriske forbindelse:
-Apparatet er udarbejdet i klasse II, derfor skal der ikke
tilsluttes et kabel til jordforbindelsen. Man skal nemt kunne
nå ind til stikket efter installation af apparatet. Hvis apparatet
er udstyret med ledning uden stik, skal man ved tilkobling
til strømforsyningen sørge for, at der mellem apparatet og
strømforsyningen er installeret en flerpolet afbryder med en
åbning på minimum 3 mm mellem kontakterne, som passer
til belastningen og overholder de gældende regler.
-Tilslutning til el-nettet skal udføres som følgende:
BRUN = L Linje
BLÅ = N Neutal.
• Minimums distancen mellem kogeoverfladen, målt fra selve
kogepladerne, og den nederste del af emhætten, skal være
mindst65cm.Hvisderanvendesetforbindelsesrørbestående
af to eller flere dele, skal den øverste del placeres udenpå den
nederste. Tilslut ikke udledningen fra emhætten med et rør,
hvori der cirkulerer varm luft eller som anvendes til at udlede
røg fra apparater, der ikke bruger elektrisk energi. Inden
man begynder monteringen fjernes filtret (Fig.4) for at gøre
håndteringen af apparatet lettere.
-		I de tilfælde, hvor apparatet skal installeres i en udsugende
version, forberedes åbningen til udledning af luft.
• Det anbefales at anvende en luftudsugningsslange med
sammediametersomluftudgangshullet.Hvisderanvendesen
mindreslange,kandetforringeproduktetsydelseogmedføre
øget støj.
• Hvis Deres apparat skal placeres i en bolig, som er udstyret
med en centraliseret udsugning, gør som følgende:
-Afbryderen styrer åbningen og lukningen af en ventil ved
hjælp af en termoelektrisk anordning. Drej afbryderen i ON
position, efter et minut åbnes ventilen med en drejning på
90° og igangsætter dermed udsugningen af den dårlige luft.
Ved at dreje afbryderen i OFF position lukkes ventilen efter
100 sekunder.
• Installation:
Ved installation af hætten skal nedenstående fremgangs-
måde følges:
DANSK DK
- 25 -
Side: 25
1.Montering af hætten på nederste del af stativet.
2.Valg af versionen (sugende Fig.3A eller filtrerende Fig.3B).
• Montering af hætten på nederste del af hylden.
Denne type apparat skal sættes ind ved en hylde eller en
anden støtte. Til fastgøring skal man bruge 4 skruer, der er
egnet til møblets type, og bore hullerne i overensstemmelse
med oversigten på (Fig.1). For at udføre monteringen korrekt
skal man stille hættens forside på ret linje med hyldens låge
og indstille afstandsstykket L ved hjælp af skruerne P (Fig.2)
og herefter indregulere apparatets bagside med hylden.
• Sugende udgave:
Ved denne installationstype udstøder apparatet dampene
udenfor gennem en ydervæg eller en allerede eksisterende
kanalisering. Det er til dette formål nødvendigt at købe et
teleskop-murrør af en type, der er i overensstemmelse med
de gældende regler (ikke antændelig), og herefter forbinde
den til flangen H der følger med leveringen (Fig.3).
• Filtrerende udgave:
For at ændre hætten fra at fungere som sugeenhed til at
fungere som filterenhed skal De rette henvendelse til Deres
forhandler for at få de aktive kulfiltre. Filtrene skal påsættes
sugeenheden i hætten og skal centreres i samme og drejes
90 grader indtil blokering (Fig.5). For at kunne udføre denne
handling skal man fjerne ristene G (Fig.4). Luften sendes til-
bagetilomgivelsernegennemetforbindelsesrør,derpasserer
gennem møblet og er forbundet til samleringen H (Fig.3B).
BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
• Det anbefales, at apparatet sættes i funktion, inden man
begynder tilberedningen af madvarer. Det anbefales, at lade
emhætten køre i 15 minutter efter endt tilberedning, så al
mados suges ud. Korrekt funktion af emhætten afhænger af
en korrekt og jævnlig vedligeholdelse. Man skal især være
opmærksommedatudskiftefedtfilteretogdetaktivekulfilter.
• Fedtfilteret har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler,
derfindesiluften.Filteretvilderforblivetilstoppetmedtiden,
alt efter hvor ofte emhætten anvendes.
-		For at forebygge faren for eventuelle brande skal fedtfilteret
mindst hver 2. måned vaskes i hånden med flydende neutrale
ikkeslibenderengøringsmidlerelleriopvaskemaskinevedlav
temperatur og kort program.
-		Efter nogle vaske kan der forekomme farveændringer. Dette
giver ikke ret til at kræve udskiftning af filtrene.
• De aktive kulfiltre renser luften, der genudledes i omgivel-
serne, og tjener til at dæmpe ubehagelige lugte, som dannes
ved madtilberednin.
-		De ikke-regenererende aktive kulfiltre skal udskiftes mindst
hver 4. måned. Mætningen af det aktive kul afhænger af den
mere eller mindre længerevarende brug af emhætten, af
hvilken slags mad der tilberedes og af regelmæssigheden af
rengøringen af fedtfilteret.
-		De regenererende aktive kulfiltre skal vaskes i hånden
med flydende neutrale ikke slibende rengøringsmidler eller
i opvaskemaskine ved højst 65°C (vaskecyklussen skal være
komplet uden anden opvask i maskinen). Fjern overskydende
vand uden at ødelægge filtret, fjern plastikdelene og tør
filtermåtten i ovnen i mindst 15 minutter ved en temperatur
på højst 100°C. For at opretholde det regenererende aktive
kulfilters effektive funktion skal denne operation foretages
hver 2. måned. Filtrene skal udskiftes mindst hvert 3. år, eller
når filtermåtten er beskadiget.
• Detervigtigt,atfedtfiltreneogderegenererendeaktive
kulfiltre er helt tørre, inden de genmonteres.
• Emhætten skal rengøres jævnligt, både indvendigt og
udvendigt, med en klud opvædet i denatureret alkohol
eller et neutralt, ikke slibende rengøringsmiddel.
•		Lyset er beregnet til brug under tilberedning af mad og ikke
til generel oplysning af lokalet. Længerevarende brug af lyset
vil reducere lyspærernes gennemsnitlige levetid betydeligt.
•		Hvis apparatet er forsynet med rumoplysning, kan dette
anvendes til længerevarende generel oplysning af lokalet.
•		Pas på: manglende udførsel af udskiftning og rengøring af
filtrenemedførerbrandfare.Detanbefalesderforatoverholde
de foreslåede instruktioner.
• Udskiftning af halogenpærer (Fig.6):
For at udskifte halogenpærerne B skal man fjerne glasset C
ved at trykke på rillerne.
Udskift pærerne med pærer af samme type.
Vær opmærksom: rør ikke ved pæren med bare hænder.
• Betjening-senhedtaster(Fig.7)slidersymbolbetydningen
er som følger:
A					= lysafbryder
A1 = Off knap
A2 = On knap
B					= Hastighedskontrol
B1		= Off knap
B2		= FØRSTE HASTIGHED knap
B3		= ANDEN HASTIGHED knap
B4		= TREDIE HASTIGHED knap
C					= Kontrollys for Gemma knap.
• Udskiftning af glødepærer/halogenpærer (Fig.8):
Der må kun anvendes pærer af samme type og med samme
watt-tal som dem, der er installeret på apparatet.
KUNDESERVICE
Inden der rettes henvendelse til Kundeservice.
Hvis apparatet ikke fungerer, anbefales det at:
-		Kontrollere, om stikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Hvis det er umuligt at finde frem til årsagen til funktionsfor-
styrrelsen: sluk for apparatet, undlad at pille ved det, og ring
til Kundeservice.
PRODUKTETS SERIENUMMER. Hvor er det?
Ved henvendelse til Kundeservice er det vigtigt at opgive pro-
duktets forkortelse og serienummer (16 tegn, der begynder
med tallet 3), der er opført på garantibeviset eller typeskiltet
inden i apparatet.
På denne måde er det nemmere at undgå unødige tekniker-
besøg og de dermed forbundne udgifter.
FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR
SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE
AF OVENSTÅENDE ADVARSLER.
- 26 -

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Candy CBT6324N.

Stil et spørgsmål om Candy CBT6324N

Har du et spørgsmål om Candy CBT6324N men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Candy CBT6324N. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Candy CBT6324N så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.