Braun WK300 manual

Få vist brugermanualen for Braun WK300 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Kedel
  • Model/navn: WK300
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 13
14
Dansk
– het deksel open is
– het van het voetstuk is gehaald.
Als het kalkfilter niet is geïnstalleerd wordt het
automatisch uitschakelen vertraagd.
Schoonmaken
Haal voor het schoonmaken de stekker van het
voetstuk uit het stopcontact. De waterkoker en
het voetstuk mogen nooit worden ondergedom-
peld in water.
Neem de buitenkant van de waterkoker af met
een vochtige doek, de binnenkant kan worden
schoongemaakt met behulp van een borsteltje.
Het verwijderbare kalkfilter is afwasmachinebe-
stendig.
Ontkalken
• Om de gebruikstijd van de waterkoker te ver-
lengen moet deze regelmatig ontkalkt worden.
• Kook 0,8 l water in de waterkoker.
• Belangrijk: zet de waterkoker uit en voeg
0,4 l huishoudazijn (4% zuur) toe. Laat deze
oplossing niet koken daar de inhoud dan
brandgevaarlijk kan zijn bij morsen.
• Laat de oplossing water/azijn een nachtje in
de waterkoker staan.
• Leeg de waterkoker en reinig de binnenkant
goed met vers water. Vul de waterkoker met
vers water en kook dit.
• Leeg de waterkoker en reinig de binnenkant
opnieuw met vers water.
• Als de waterkoker nog steeds kalk bevat
herhaal deze procedure dan.
• Om eventuele kalkaanslag van het kalkfilter te
verwijderen kunt u het filter in verdunde azijn
leggen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de
EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn
nuttige levensduur niet bij het huisafval.
Lever deze in bij een Braun Service Centre
of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Tak for at du købte en Braun AquaExpress
el-kedel. Vi håber, at du i mange år fremover
vil få stor glæde af såvel designet og som eks-
preskogefunktionen.
Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem,
før du bruger el-kedlen første gang. Gem brugs-
anvisningen, så du har den som opslagsværk.
Vigtigt
• Kontrollér om spændingen i dit el-net stemmer
overens med angivelserne i bunden af el-ked-
len. Kedlen må kun anvendes med den medføl-
gende sokkel (g).
WK 210: sokkel Type 3217/3219
WK 300: sokkel Type 3219
• Dette apparat er udelukkende beregnet til hus-
holdningsbrug.
• Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af
børn eller svagelige personer uden overvågning
af en person der er ansvarlig for deres sikker-
hed. Generelt anbefaler vi at produktet opbeva-
res utilgængeligt for børn.
• Varm kun vand, aldrig mælk eller andre væsker.
• Anvend kun kedlen på en tør, flad og stabil
overflade.
• Lad aldrig ledningen hænge ned fra køkkenbor-
det. Ledningslængden kan i stedet reduceres
ved at rulle den op ved hjælp af ledningsopbe-
varingen.
• Hverken soklen, kedlen eller ledningen må
komme i kontakt med varme overflader (som
f.eks. kogeplader).
• Hvis der ved et uheld bliver tændt for den
tomme kedel, vil en indbygget overophednings-
beskyttelse automatisk sørge for at slukke for
kedlen igen. Vær opmærksom på, kedlen skal
køle af i 10 minutter, før du fylder vand på den
igen.
• Advarsel: Overfyld ikke kedlen! Vandet kan
koge over og forårsage skoldning.
• Åben ikke låget, mens vandet koger.
• Kedlen bliver varm i brug. Bær derfor kun
kedlen i håndtaget. Hold altid kedlen lodret, så
det kogende vand ikke løber ud.
• Kontrollér regelmæssigt ledningen for even-
tuelle skader.
• Hvis el-kedlen er defekt, må du ikke bruge
den. Indsend den i stedet til nærmeste Braun
Service Center til reparation. Ukorrekt eller
3217384_S4-46 Seite 14 Dienstag, 26. Januar 2010 11:52 11
Side: 14
15
ukvalificeret reparationsarbejde kan forårsage
uheld eller skade for brugeren.
• Braun's elektriske apparater opfylder gælden-
de sikkerhedsbestemmelser.
Gælder kun model WK 300:
• Sørg for ikke at have for mange andre elektriske
apparater tændt, når du bruger el-kedlen.
• Sikring af stikdåse mindst: 16 A
Beskrivelse
a Filterindsats (aftagelig)
b Låg
c Udløserknap til låg
d Afbryderknap
e Vandstandsindikator
f Kontrollampe
g Sokkel med indbygget ledningsopbevaring
• Max. kapacitet: 1,6 l vand
Før brug første gang
Før kedlen tages i brug første gang, skal den
fyldes op med vand til maximum som derefter
koges. Dette skal gøres to gange Tøm kedlen
efter hver kogning.
Sådan bruger du el-kedlen
1a Fyld vand på kedlen gennem tuden med låget
lukket, eller
1b tryk på udløserknappen (c), åben låget, fyld
vand på kedlen og luk låget igen. (Kedlen
fungerer kun, når låget er lukket.)
2 Anbring kedlen på den tørre sokkel og tilslut
soklen til lysnettet.
3 Tryk på afbryderknappen (d). Kontrollampen
tænder. (Åben ikke låget, mens der er tændt
for kedlen.)
4 Når vandet har kogt, slukker kedlen auto-
matisk.
Du kan til enhver tid afbryde opvarmnings-
processen ved at trykke på afbryderknappen
(d).
Automatisk slukning
El-kedlen slukker automatisk, når ...
– vandet har kogt,
– der ikke er hældt vand på (i tilfælde af, at der
tændes for den ved et uheld),
– låget er åbent,
– den løftes af soklen.
Den automatiske slukning forsinkes, hvis filter-
indsatsen ikke er monteret.
Rengøring
Før rengøring trækkes stikket ud af stikkontakten.
Hverken kedlen eller soklen må nedsænkes i
vand. Rengør ydersiden af kedlen med en fugtig,
opvredet klud. Indersiden kan rengøres med en
opvaskebørste. Den aftagelige filterindsats kan
gå i opvaskemaskinen.
Afkalkning
• For at forlænge kedlens levetid, bør den afkal-
kes regelmæssigt.
• Kog 0,8 l vand i kedlen.
• Vigtigt: Sluk kedlen og tilføj 0,4 l husholdnings
eddike (4% syre). Kog ikke indholdet da det kan
flyde over og dermed skabe fare for skoldning.
• Lad blandningen af vand og eddike stå natten
over.
• Tøm kedlen og skyl den grundigt med vand.
Fyld den helt op med vand og kog den af.
• Tøm den og skyl den igen med vand.
• Gentag hele processen, hvis der stadig er kalk-
aflejringer i kedlen.
• For at fjerne eventuelle kalkaflejringer fra filter-
indsatsen, kan denne lægges i blød i lidt
fortyndet eddike.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse med
bestemmelserne i EMC Direktiv 2004/108/
EC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
3217384_S4-46 Seite 15 Dienstag, 26. Januar 2010 11:52 11

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun WK300.

Stil et spørgsmål om Braun WK300

Har du et spørgsmål om Braun WK300 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun WK300. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun WK300 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.