Braun TexStyle 7 740 manual

Få vist brugermanualen for Braun TexStyle 7 740 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Strygejern
  • Model/navn: TexStyle 7 740
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Spansk, Svensk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 29
30
Dansk
Vore produkter er fremstillet, så de opfylder
de højeste krav til kvalitet, anvendelighed
samt design. Vi håber, at du vil få stor glæde
af dit nye Braun dampstrygejern.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
• Læs hele brugsanvisningen igennem,
før du bruger strygejernet. Gem brugsan-
visningen i hele strygejernets levetid.
• Kontrollér, om spændingen i dit el-net
stemmer overens med angivelserne på
strygejernet.
• Advarsel: På grund af dampstrygejernets
høge præstationsevne, venligst kontrollér
at netspændingen er høj nok. Kontakt din
elleverandør for at sikre dig om at net
spændingen ikke er højere 0,31 Ohm.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du
fylder vand på strygejernet. Træk altid i
selve stikket, ikke i ledningen.
• Ledningen må aldrig komme i kontakt
med varme genstande eller strygesålen.
• Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller
andre væsker.
• Strygejernet skal anvendes og hvile på en
stabil overflade.
• Under pauser i strygningen skal stryge-
jernet altid placeres lodret på hvilehælen,
og du skal sikre dig, at hvilehælen står på
en stabil overflade.
• Strygejernet må ikke efterlades uden
opsyn, mens det er tilsluttet stikkontakten.
• Dette produkt er ikke beregnet til at
bruges af børn eller svagelige personer
uden overvågning af en person der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Hold strygejernet uden for børns
rækkevidde, især når du benytter
Precision shot-dampfunktionen. Husk på,
at elektriske strygejern kombinerer høje
temperaturer og varm damp, som kan
give forbrændinger.
• Stryg eller damp ikke tøj, du har på.
• Strygejernet må ikke bruges, hvis det har
været faldet ned, hvis der er synlige tegn
på skade, eller hvis det lækker. Kontrollér
regelmæssigt ledningen for eventuelle
skader.
• Hvis apparatet, herunder ledningen, viser
nogen defekt, bør du holde op med at
bruge det og tage det med til et Braun
Service Center til reparation. Ukorrekt
eller ukvalificeret reparationsarbejde kan
forårsage uheld eller skade for brugeren.
Brauns elektriske apparater opfylder
gældende sikkerhedsbestemmelser.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Beskrivelse
1 Forbehandlingsdyser
2 Spraydyse
3 Åbning til vandtank
4 Precision shot-knap
5 Spray-knap
6 Dampregulator
7 Temperaturvælger
8 Temperaturkontrollampe
9 Lampe for automatisk slukning (kun
model 780 og 770)
10 Hvilehæl
11 Textile Protector (kun model 780,
770 og 760)
12 Soft Textile Protector (kun model 780)
B Før du begynder
Strygejernet er beregnet til almindeligt
postevand. Hvis der er særdeles hårdt
vand i dit område, kan det anbefales at
anvende en blanding af 50 % postevand
og 50 % destilleret vand. Fyld vandtanken
indtil «max»-markeringen. Anvend aldrig
destilleret vand alene. Kom aldrig nogen
tilsætningsstoffer i vandet (f.eks. stivelse).
Brug ikke kondensvand fra en tørretumbler.
• Inden påfyldning af vand skal du slukke
for dampregulatoren («0» = damp slukket).
• Hold strygejernet let på skrå (som vist i B),
og fyld vandtanken op til «max»-mærket.
• Anbring strygejernet på højkant på
hvilehælen, og sæt stikket i stikkontakten.
Indstil den ønskede temperatur i henhold
til strygevejledningen på strygejernets hæl
eller på mærket i dit tøj.
Kontrollampen (8) slukker, når den
ønskede temperatur er nået (efter ca.
1 1/2 min.).
C Strygning
Vario steam
Du kan vælge mængden af damp ved at
dreje dampregulatoren (6) inden for et
område fra «0» til «6».
Til dampstrygning skal temperatur-
vælgeren (7) placeres inden for det røde
temperaturfelt.
Vi anbefaler, at dampfunktionen er
indstillet på medium til al normal
strygning. Kun i forbindelse med linned,
tyk bomuld eller tilsvarende stoffer
anbefaler vi brug af den maksimale
dampindstilling.
Bemærk: Under strygning må damp-
regulatoren ikke drejes længere end til
indstilling «6».
Vario plus steam
Skal du bruge ekstra damp, skal du trykke
på dampregulatoren (6) i maks. 30
sekunder.
Temperaturvælgeren (7) skal indstilles
inden for det røde område.
Precision shot
Inden brug heraf skal du trykke på
Precision shot-knappen (4) 3 til 4 gange
for at aktivere funktionen.
Tryk på Precision shot-knappen med
mellemrum på mindst 5 sekunder for at få
99252398_TS_780 Seite 30 Donnerstag, 20. August 2009 2:34 14
Side: 30
31
et kraftigt dampskud med forbehand-
lingsdamp. Precision shot kan aktiveres
ved strygning uden damp. Men tempera-
turvælgeren skal indstilles inden for det
røde område.
Dampskud funktionen kan også anvendes i
opret stilling til dampning af ophængt tøj.
Advarsel: Der kommer varm damp ud af
forbehandlingsdyserne.
Sprayfunktion
Tryk på sprayknappen (5).
Strygning uden damp
Drej dampregulatoren (6) til stillingen «0»
(= damp slukket).
D Automatisk slukning
(kun model 780 og 770)
Mens der stryges, vil auto slukmekanis-
men afgive en ganske svag raslende lyd.
Dette er helt normalt og betyder på ingen
måde, at der er fejl på strygejernet.
Den røde «auto-off»-kontrollampe (9)
blinker, når den automatiske slukning er
aktiveret.
Dette sker, når strygejernet har hvilet …
– vandret på strygesålen i ca. 30 sekunder
eller
– lodret på hvilehælen i omkring 8 minutter.
For at tænde for strygejernet igen behøver
du bare bevæge det en lille smule. Når
«auto-off»-kontrollampen holder op med
at blinke, er der igen sluttet strøm til
strygejernet.
Den automatiske afbryderfunktion aktiveres
ca. 2 min. efter, at strygejernet er blevet sat
i stikkontakten.
E Textile Protectors
Textile Protector (11) (kun model
780, 770 og 760)
Textile Protector beskytter sarte tekstiler
mod varmeskader, så du kan stryge de
fleste stoftyper uden brug af
et strygeklæde. En speciel overfladebe-
handling forhindrer, at der opstår blanke
pletter.
Med Textile Protector kan du stryge sarte
tekstiler med en temperaturind-
stilling inden for det røde felt, så du kan
bruge alle de dampfunktioner, dit
strygejern har.
For at kontrollere hvordan stoffet reagerer,
før du begynder at stryge, anbefaler vi,
at du stryger et lille stykke på stoffets
bagside. Men for at undgå at beskadige
overfladebehandlingen bør strygning over
f.eks. lynlåse, metalknapper/nitter eller
pyntesten undgås, når Textile Protector er
påsat.
Efter påsætning af Textile Protector skal
du vente ca. 1 1/2 minut, før du begynder
at stryge.
Soft Textile Protector (12) (kun model
780)
Soft Textile Protector sikrer en øget
varmebeskyttelse og en meget nænsom
behandling af de mest sarte tekstiler
takket være den specialdesignede
SoftTouch pude. Selv de mest sarte
tekstiler, der tåler strygning*, er beskyttet
mod varmeskader, og blanke pletter
undgås.
Når Soft Textile Protector er sat på, kan
du stryge alle tekstiler, der tåler stryg-
ning uden et strygeklæde. Soft Textile
Protector er perfekt egnet til f.eks. pres-
sefolder på sarte jakkesæt uden brug af et
strygeklæde.
Med Soft Textile Protector kan du stryge
sarte tekstiler med en temperaturind-
stilling inden for det røde felt, så du kan
bruge alle de dampfunktioner, dit
strygejern har.
Men for at undgå at beskadige SoftToch
puden bør strygning over f.eks. lynlåse,
metalknapper/nitter eller pyntesten
undgås, når Soft Textile Protector er
påsat.
(* kontrollér vaskeinstruktionerne på tøjet
for at se, om det tåler strygning.)
F Efter strygning
Tag stikket ud af stikkontakten, og drej
dampregulatoren til indstilling «0». Tøm
vandtanken for at forlænge strygejernets
levetid. Opbevar det afkølede strygejern
på et tørt sted, og lad det altid stå lodret
på hvilehælen.
G Vedligeholdelse og rengøring
Til rengøring af strygesålen anvendes
ståluld. Brug aldrig skurepulver, eddike
eller kemikalier af nogen art. Brug sæbe-
vand til at rengøre det bløde materiale på
håndtaget.
H Rengøring af anti-kalkventilen
Anti-kalkventilen på dampregulatoren
skal afkalkes regelmæssigt (f.eks. ved
utilstrækkelig dampudvikling). For at gøre
dette skal vandtanken være tom.
Fjernelse af dampregulatoren med
antikalkventil
Drej dampregulatoren med uret i retning
af dampindstillingen «6». Bliv ved med
at dreje godt til forbi modstanden, indtil
dampregulatoren bliver løftet. Træk den
lodret op, når den står i stillingen x.
99252398_TS_780 Seite 31 Donnerstag, 20. August 2009 2:34 14
Side: 31
32
Rør ikke ved antikalkventilens nederste
ende. Nedsænk antikalkventilen i eddike
(ikke eddikeessens) eller citronsaft i
mindst 30 minutter. Børst resterende
aflejringer af, og skyl ventilen under
rindende vand (fig. H, 1-7).
Sæt dampregulatoren på plads igen
Når dampregulatoren sættes på plads
igen, skal du sørge for, at damp-
regulatorens nederste del stadig peger
på indstillingen x (fig. H, 8). Tryk damp-
regulatoren ned med et fast greb, indtil
den drejer tilbage til indstillingen «6»
(fig. H), hvor den går i indgreb.
Bemærk: Strygejernet må aldrig bruges
uden dampregulator.
I Afkalknings/antikalksystem
For at rengøre dampkammeret for aflej-
ringer skal strygejernet afkalkes som vist
på billedet i afsnit I, 1-8.
Forsigtig: Der kommer varmt vand ud af
strygesålen, når dampregulatoren drejes
med uret forbi indstilling «6».
Lad strygesålen køle ned, og rengør den
så som beskrevet ovenfor.
Fyld vandtanken op igen, og lad stryge-
jernet varme op, og tryk så på Precision
Shot-knappen 4 gange for at rense
strygejernet inden strygning (fig. I, 9-13).
Anvend ikke de afkalkningsmidler, der fås
i handlen, da de kan beskadige stryge-
jernet.
Fejlfindingsvejledning
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i EMC Direktiv
2004/108/EC og Lavspændings-
direktivet 2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for garanti-
perioden vil Braun for egen regning afhjælpe
fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af
apparatet. Denne garanti gælder i alle lande,
hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som
har ringe effekt på værdien eller
funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer udført
af andre end de af Braun anviste repara-
tører og hvor originale Braun reservedele ikke
er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
Problem Løsning
Der kommer
vanddråber ud af
dampventilerne.
Drej dampregulatoren
mod uret for at
begrænse eller slukke
for dampen.
Vælg længere mel-
lemrum ved tryk på
Precision shot-
knappen.
Vælg en højere
temperaturindstilling.
Der kommer mindre
eller slet ingen
damp.
Kontrollervandstanden.
Rengørantikalkventilen.
Kalkpartikler
kommer ud fra
dampventilerne.
Afkalk dampkammeret.
99252398_TS_780 Seite 32 Donnerstag, 20. August 2009 2:34 14

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun TexStyle 7 740.

Stil et spørgsmål om Braun TexStyle 7 740

Har du et spørgsmål om Braun TexStyle 7 740 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun TexStyle 7 740. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun TexStyle 7 740 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.