Braun Multiquick 5 J500 manual

Få vist brugermanualen for Braun Multiquick 5 J500 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Saftpresser
  • Model/navn: Multiquick 5 J500
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 22
24
Het oplossen van problemen
Probleem Mogelijke oorzaak
Apparaat werkt niet Klemmen zijn niet goed
vergrendeld
Deksel/filter/sapopvangbak
zijn niet goed gemonteerd
Ondanks het
druppelstop systeem
geactiveerd is,spat
sap uit de tuit
Druppelstop kan alleen
kleine hoeveelheid sap
verzamelen
Activeer druppelstop,
wanneer sap van het
apparaat druipt
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten
en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de
werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet
door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik
van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar
een geauthoriseerd Braun Customer Service
Centre: www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de største
krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og
design. Vi håber, at du vil få stor glæde af dit nye
apparat fra Braun.
Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før
apparatet tages i brug.
Bemærk
• Undgå at stikke fingre ned i påfyldningsrøret, når
apparatet er tilsluttet, især mens motoren kører.
Brug altid skubberen til at presse mad gennem
påfyldningsrøret.
• Undgå at berøre rivebladene.
• Dette produkt er kun egnet til normal hushold-
ningsbrug og ikke til kommerciel brug.
• Apparatet er ikke beregnet til brug af børn eller
personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige
eller mentale evner, medmindre de overvåges af
en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Generelt anbefaler vi, at apparatet opbevares
utilgængeligt for børn. Børn skal være under
opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
• Træk altid stikket ud af stikkontakten inden
montering/demontering, inden rengøring, når
apparatet ikke er i brug, eller hvis der opstår fejl.
• Inden brug bør man altid kontrollere hele appara-
tet, og især filteret, for skader (revner, spræk-
ker). Undgå at bruge apparatet, hvis ledningen
eller dele af apparatet – især filteret (6) – er
beskadiget.
• Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme
dele, undgå at trække den over skarpe kanter
eller bære apparatet i ledningen.
• Beskyt motordelen og ledningen mod fugt.
Motordelen og ledningen må ikke anvendes,
efter de har været i vand.
• Brauns elektriske apparater overholder gæl-
dende sikkerhedsforskrifter. Reparationer eller
udskiftning af el-ledning må kun udføres af auto-
riseret personale. Fejlbehæftede, ukvalificerede
reparationer kan medføre stor risiko for
brugeren.
• Spænding/strømforbrug: Se mærkepladen i
bunden af apparatet.
Beskrivelse (se s. 4)
1 Motordel
2 Tænd/sluk-knap
3 Klemmer
4 Beholder til frugtkød
5 Saftbeholder
6 Filter
7 Låg
8 Påfyldningsrør
9 Skubber
10a Safttud med drypstopfunktion (kun model
J700/J500)
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 24
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 24 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Side: 23
25
10b Safttud (kun model J300)
11 Låg til saftkande
12 Skumudskiller
13 Saftkande
14 Ledningsopbevaring
15 Rengøringsbørste
Inden apparatet tages i brug, vaskes de aftagelige
dele (se «Afmontering» og «Rengøring).»
Startlås/sikkerhedssystem
Apparatet kan kun tændes, når saftbeholderen (5)
er sat i, og låget er sikkert lukket med klemmerne
(3). Når klemmerne åbnes, mens motoren kører,
stopper motoren i løbet af 3 sekunder.
Montering
1. Monter safttuden (10a/10b) på saftbeholderen
(fig. a). Pres de to sider af safttuden let sammen
med tommel- og pegefinger ved markeringerne.
2. Sæt saftbeholderen (5) på motordelen (1) (fig. b).
3. Placér filteret (6) i saftbeholderen og tryk ned til
den klikker på plads i motorkoblingen (fig. b).
4. Skub beholderen til frugtkød (4) til den bageste
del af motordelen, til den kommer på plads. Sørg
for at den kommer på plads (fig c).
5. Sæt låget (7) på (fig. c). Monter begge klemmer
på ørerne på låget og pres dem fast, til du hører
dem gribe fat (fig. d).
6. Sørg for, at saftkanden (13) er placeret under
safttuden (10) fig. e). Kapacitet: 1250 ml.
Saftbeholderen leveres med en skumudskiller (12)
som hjælper med at lave saft næsten uden skum.
Hvis det ikke er nødvendigt, kan man fjerne udskil-
leren.
Udtrækning af saft
• Vigtigt: Brug kun godt modne frugter, ellers kan
filteret (6) blive stoppet.
• Inden brug bør man altid rulle ledningen helt ud
fra ledningsopbevaringen.
• Frugt/grøntsager skal vaskes, hvis de behandles
med skræl.
• Maksimal betjeningstid/mængde ad gangen:
15 minutter/5 kg.
Lad apparatet køle helt ned efter brug.
Typer af frugt/
grøntsager
Forberedelser Behand-
ling
Hårde frugter/
grøntsager f.eks.
æbler, pærer,
gulerødder,
rødbeder
Fjern uspiselig skræl
Behandl kernefrug-
ter med kernehus
Position II
Bladgrøntsager
f.eks. kål, spinat
eller krydderurter
Rul bladene tæt
sammen inden
behandling
Position II
Bløde frugter/
grøntsager f.eks.
citrusfrugter,
kiwifrugter
Fjern uspiselig skræl Position I
Druer Skær hovedstilke af Position I
Stenfrugter f.eks.
blommer,
ferskener
Fjern sten
Meloner Skræl og skær dem
i stykker, så de kan
komme gennem
påfyldningsrøret
Tomater, agurker,
hindbærs
Ikke behov for
yderligere
forberedelse
Bær Kun egnet i blandet
saft
Position I
Rabarber, frugter der indeholder
stivelse (bananer, mangofrugt, papaya,
avocadoer og figner), meget hårde og
fiberholdige frugter eller grøntsager
Ikke
egnet
• Kom frugt eller grøntsager i påfyldningsrøret (8)
(fig. e).
• Sæt kontakten (2) i position «I» eller «II»:
• Tryk let med skubberen (9) (fig. f). Tilsæt flere
frugter eller grøntsager, mens motoren kører.
• Mængden af saft, du presser afhænger af frugt
og grøntsager.
• Frugt og grøntsagssaft indeholder værdifulde
vitaminer og mineraler, som hurtigt forringes, når
de kommer i kontakt med ilt eller lys. Drik saften
frisk – lige efter den er presset.
Tømning af beholderen til frugtkød
og filteret
Beholderen til frugtkød (4): Så snart beholderen til
frugtkød ser fuld ud, skal man slukke for apparatet,
tage stikket ud og tømme beholderen.
Filter (6): Hvis saften pludselig bliver tykkere, hvis
større mængder frugtkød sætter sig fast mellem
filter og låg og/eller hvis du kan høre, at motoren
kører langsommere, skal filter og saftbeholder tøm-
mes og rengøres (se «demontering»). Tøm beholde-
ren til frugtkød og saml apparatet igen.
Drypstopfunktion (kun model J700/J500)
Når safttuden (10a) står i en skrå position, fungerer
den som drypstop og opsamler dryppende saft:
Sluk for apparatet, vent et par sekunder til saften
kun drypper fra apparatet. Skub derefter tuden
(10a) i den skrå position (fig. g).
Demontering
1. Sluk for apparatet ved at sætte knappen (2) i
position «O» og trække stikket ud (fig. h). Model
J700/J500: Sæt safttuden (10a) i en lodret
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 25
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 25 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Side: 24
26
position for at give resterende saft mulighed for
at løbe ud.
2. Fjern skubberen (9). Udløs klemmerne for at
frigøre låget (fig. h). Tag låget af.
3. Skub rester af frugtkød fra saftbeholderen til
beholderen til frugtkød.
4. Tag saftbeholderen (5) af sammen med filteret
(6). Tag filteret ud af saftbeholderen (fig. i).
5. Fjern beholderen til frugtkød (4) ved at trække i
den (fig. i).
6. Fjern safttuden (10a/10b) ved at presse på
begge sider med tommel- og pegefinger på
markeringerne (fig. j).
Rengøring
• Tag altid stikket ud af kontakten først!
• Demonter apparatet som beskrevet under
«Demontering»
• Vigtigt: Inden vask i opvaskemaskine rengøres
filter og andre dele med børste og varmt vand for
at fjerne grove stykker af frugtkød.
• Alle aftagelige dele samt saftkanden med låg og
skumudskiller kan vaskes i opvaskemaskine eller
med varmt vand og normalt flydende opvaskemid-
del (uden slibemiddel/syre). Plastikdelene kan
skifte farve, når man behandler mad med meget
pigment (f.eks. gulerødder): Brug grøntsagsolie
til rengøring, inden de kommer i opvaskemaski-
nen.
• Delene må ikke placeres for tæt i opvaskemaski-
nen for at undgå deformation.
• Rengør kun motordel (1) med en fugtig klud – må
aldrig nedsænkes i vand.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet.
Bortskaffelse kan ske på et Braun Service-
center eller egnede, lokale opsamlings-
steder.
Fejlfinding
Problem Mulig årsag
Apparatet virker ikke Klemmer er ikke lukket
sikkert
Låg/filter/saftbeholder er
ikke monteret korrekt
Saft sprøjter ud af
tuden, når drypstop
er aktiveret
Drypstop kan kun opsamle
lille mængde saft. Aktiver
kun drypstop, når der
drypper saft fra apparatet
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende
fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil
Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller
ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe
effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af
apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres
eller indsendes hele apparatet sammen med
købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun
Service Center.
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 26
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 26 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun Multiquick 5 J500.

Stil et spørgsmål om Braun Multiquick 5 J500

Har du et spørgsmål om Braun Multiquick 5 J500 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun Multiquick 5 J500. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun Multiquick 5 J500 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.