Braun HC5050 manual

Få vist brugermanualen for Braun HC5050 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Skægtrimmer
  • Model/navn: HC5050
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 41
42
Vores produkter er udviklede til at opfylde de højeste krav med hensyn til
kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af dit nye
produkt fra Braun.
Læs denne instruktionsmanual fuldstændigt da den indeholder sikkerheds-
information. Behold den for fremtidig reference.
Advarsel
• Apparatet kan rengøres under rindende vand.
Afbryd strømforsyningen til apparatet, før det
rengøres i vand.
• Apparatet er forsynet med en specialledning (6) med
en integreret SELV-strømforsyning (Safety Extra Low
Voltage). Ingen dele må udskiftes eller manipuleres.
Man kan risikere at få elektrisk stød. Anvend kun
specialkablet, der følger med apparatet.
• Hvis apparatet er mærket med 491, kan det
bruges med et hvert andet Braun-strømkabe med
koden 491-XXXX.
• Brug aldrig apparatet med et beskadiget skæresystem
eller specialledning.
• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og perso-
ner med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er
under opsyn og får instruktioner om sikker brug af
apparatet og forstår den involverede fare. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugervedligehol-
delse må ikke udføres af børn, med mindre de er over
8 år og er under opsyn.
• Når afstandskammen fjernes, bør skæresystemet ikke
trykkes mod huden. Risiko for skader!
• Kun til hjemmebrug.
Dansk
Side: 42
43
Olieflaske
Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå at sluge olien. Undgå at få olie i
øjnene. Bortskaf på rigtig vis, når den er tom.
Beskrivelse
1a Klipperkam til langt hår 14–35 mm*
1b Klipperkam til kort hår 3–24 mm
2 Skæresystem
3 Længdevælger
4 Tænd-/sluk-knap med opladerindikator
5 Ledningsstik
6 Specialledning (design kan variere)
7 Opladningsholder*
* leveres ikke med alle modeller
Opladning
Opladning foregår bedst ved i omgivelser med en temperatur mellem 15 °C
og 35 °C. Apparatet må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C i længere
perioder.
• Apparatet tilsluttes en stikkontakt eller opladningsholderen (7) med
specialledningen (6). Apparatet skal være slukket.
• Ved første opladning, eller når apparatet ikke har været brugt i nogle
måneder, skal det oplades uafbrudt i mindst 4 timer (HC5050/5030/5010:
8 timer).
• Når apparatet er fuldt opladet, aflades det (til det er tomt) ved normal
brug. Derefter genoplades det til fuld kapacitet. Den maksimale kapacitet
nås først efter flere cyklusser med opladning og afladning.
• En fuld opladning giver mindst 40 minutters ledningsfri brug. Det kan
variere afhængig af det hår, der trimmes.
• Hvis de genopladelige batterier aflades, kan du også anvende apparatet
ved at tilslutte det til en stikkontakt med specialledningen.
Opladningsindikator
HC 5090
• Opladningsindikatoren som er integreret Tænd-/sluk-knappen (4), viser
status på batterierne.
Side: 43
44
• Kontrollyset blinker grønt, når apparatet er under opladning. Når batteriet
er fuldt opladet, lyser kontrollampen konstant grøn, forudsat at apparatet
er tilsluttet lysnettet.
• Under ledningsfri brug blinker kontrollampen grønt.
• Kontrollampen blinker rødt, når batteriet er lavt. Du bør kunne færdiggøre
din igangværende trimning.
HC5050/5030/5010
• Kontrollampen (4) viser, at apparatet er under opladning. Når batteriet er
fuldt opladet, slukker opladningslyset.
Generelle oplysninger om hårklipning
• Håret skal være rent, friseret igennem, tørt og ikke filtret.
• Hvis du ikke er vant til at klippe hår, bør du starte med en længere
indstilling og derefter reducere indstillingen for at undgå at klippe mere
hår af end ønsket.
• Brug en langsom og kontrolleret bevægelse. Tving ikke klipperen gennem
håret, hurtigere end den kan klippe det.
• Ryst eller pust håret væk fra klipperen en gang imellem. Hvis der bliver
fanget for mange hår i afstandskammen, fjernes det.
• Kontrollér din klipning løbende ved regelmæssigt at frisere håret i den
ønskede frisure.
Klipning af hår
Klipning af hår med hårklipperkam
• Sæt hårklipperkammen (1a/1b) på apparatet mens apparatet er slukket.
• Tryk på knappen til valg af længde (3), og skub hårklipperkammen op til
din ønskede hårlængde. Mulige længdeindstillinger (mm):
Klipperkam til langt hår (1a) = 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 / 32 / 35
Klipperkam til kort hår (1b) = 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24
• Tænd for apparatet ved at trykke på tænd-/sluk-knappen (4), og klip
håret i den ønskede længde.
Klipning af hår uden hårklipperkam
• Fjern hårklipperkammen.
• Tænd apparatet ved at trykke på tænd-/sluk-knappen (4) for at begynde
klipningen.
Side: 44
45
• Bevæg kun skæresystemet i en position parallelt med huden (A, klipning af
hår). Bevæg apparatet langsomt og forsigtigt imod den retning håret vokser.
• Skæresystemet bør kun holdes lodret ved trimning af konturer (B,
trimning).
• Undgå at hælde apparatet, når det berører huden (C).
• Undgå urolige bevægelser under klipning.
Rengøring
Regelmæssig rengøring sikrer en bedre trimning.
Rengøring med børsten
• Sluk for apparatet. Åbn skæresystemet ved at trykke tommelfingeren
mod trimmeren på forsiden. Det åbnes ca. 45°.
• Brug børsten til at rengøre trimmeren og området bag trimmeren (inde
i kabinettet).
Rengøring med vand
• Sluk for apparatet, og skyl hovedet og trimmeren under varmt rindende
vand til alle rester er borte. Du kan også skylle det åbne skæresystem.
Hold dit apparat i topform
For at sikre at skæresystemet fungerer korrekt, smøres det med en let
maskinolie, hver gang trimmeren har været i brug – især ved rengøring
under rindende vand.
Sådan bevares batterierne
For at bevare optimal kapacitet på de genopladelige batterier skal apparatet
aflades fuldstændigt (ved brug) ca. hver 6. måned. Derefter genoplades
apparatet til fuld kapacitet.
Miljømæssige oplysninger
Dette produkt indeholder genopladelige batterier. Af hensyn til
miljøet bør produktet ikke bortskaffes sammen med husholdnings-
affald efter endt levetid. Bortskaffelse kan ske på et Braun Service-
center eller dertil egnede, lokale opsamlingssteder.
Side: 45
46
Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.
Elektriske specifikationer findes på specialledningen.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden
for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller
fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste
reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele
apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun HC5050.

Stil et spørgsmål om Braun HC5050

Har du et spørgsmål om Braun HC5050 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun HC5050. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun HC5050 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.