Braun EC-2 C Satin Hair manual

Få vist brugermanualen for Braun EC-2 C Satin Hair below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Krøllejern
  • Model/navn: EC-2 C Satin Hair
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 6
7
Persoonlijke instellingen: Met de haartype keuze [6], kunt u de
temperatuur voor fijn, normaal en dik haar instellen. Voor medium
en dik haar, heeft u de keuze tussen een lage en een hoge
instelling.
Beginnen
Sluit het apparaat aan op het lichtnet en druk 1 seconde op de
aan/uit schakelaar [7] om het apparaat aan te zetten.
Tijdens het opwarmen, zal het display 3 knipperende segmen-
ten weergeven (Fig. A).
Na ongeveer 45 seconden is de minimum styling temperatuur
bereikt voor normaal haar en kunt u het apparaat gaan
gebruiken.
Gebruik de haartype keuze [6], om de stylingtemperatuur aan
te passen. Wanneer u de temperatuur veranderd zullen de
segmenten knipperen. De segmenten branden continue
wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt.
Stylen
Klaarmaken voor gebruik
Zorg ervoor dat uw haar volledig droog is voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
Kam uw haar met een grove kam om klitten te verwijderen.
Verdeel uw haar in strengen. Begin bij de haarpunten, en klem
een haarstreng (max 3–4 cm dik) tussen de tang.
Krullen en golven creëren
Draai de haarstreng voorzichtig richting de haarwortels. Laat
de lok een paar seconden om de tang zitten voordat u deze
weer uitrolt. Voor de beste resultaten drukt u licht op de tang
opener [4] om de streng makkelijk uit de tang te krijgen. Voor
een betere hantering kunt u met uw andere hand de tang
vasthouden aan de cool tip [1].
U kunt zelfs een lok haar steil maken die u reeds gekruld had
door de tang bij de wortels om het haar te plaatsen en het
apparaat langzaam en voorzichtig langs de lok naar beneden
te bewegen richting de haaruiteinden.
Om veiligheidsredenen zal het apparaat na ongeveer 30 minu-
ten automatisch uitschakelen.
Druk nogmaals op de aan/uit schakelaar [7] indien u het appa-
raat langer wilt gebruiken.
Na gebruik
Schakel het apparaat na ieder gebruik uit door 1 seconde op
de aan/uit schakelaar [7] te drukken.
Let op: de tang is dan nog steeds heet. Raak de tang niet aan
om brandwonden te voorkomen. Na 20 minuten afkoelen kunt
u de tang zonder risico vasthouden.
Tijdens het gebruik en afkoelen, dient u het apparaat altijd op
een hittebestendig oppervlak te plaatsen.
Schoonmaken
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt. Nooit onderdompelen in water.
Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en gebruik
een zachte doek om het af te drogen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG
richtlijn 2004/108 en aan de EG laagspannings richtlijn
2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur
niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service
Centre of bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf
datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden
verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het
apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de
garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende
service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantie-
periode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs
af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij
u in de buurt.
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav, hvad
angår kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor
glæde af dit nye apparat fra Braun.
Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug,
og behold den til senere brug.
Vigtigt
Apparatet må kun sluttes til et stik med vekselstrøm (쓒).
Kontroller, at netspændingen svarer til den spænding, som står
på apparatet.
Apparatet må aldrig anvendes i nærheden af vand (f.eks.
en fyldt håndvask, et badekar eller brusebad). Apparatet
må ikke blive vådt. Træk altid stikket ud efter brug.
Som yderligere sikkerhed anbefales det at installere en fejl-
strømssikring i badeværelsets elektriske strømkreds med en
tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Få yderligere oplysninger hos
en elektriker.
Apparatet er ikke beregnet til brug af børn eller personer med
nedsatte fysiske, sansmæssige eller mentale evner, medmindre
de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikker-
hed.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå, at de varme overflader på apparatet kommer i direkte
kontakt med huden, især ører, ansigt og hals.
Når apparatet er varmt, må det ikke placeres på overflader,
som ikke er varmebestandige.
Ledningen må ikke vikles om apparatet. Kontroller regel-
mæssigt, om ledningen er slidt eller beskadiget. Hvis ledningen
er beskadiget, skal du ophøre med at bruge apparatet.
Hvis hele skærmen blinker, betyder det, at der er en fejl inde i
apparatet. I det tilfælde skal du bringe apparatet til kontrol hos
et Braun Service Center. Ukvalificerede reparationer kan
udsætte brugeren for stor fare.
Apparatet må kun bruges i tørt hår.
Beskrivelse
1 Kold spids
2 Krøllejern med klemme
3 Ioniseringskanon
4 Knap til åbning
5 LC-display
6 Hårtypevælger
7 Tænd-/slukknap
8 Drejelig ledning
Colour Saver-teknologi
Colour Saver-teknologi med satinioner holder det farvede hår
sundt ved at beskytte dit hår mod udtørring og skader og
reducerer farvet hårs fugttab under tørringen med op til 50 %*.
Når satinionerne frigives i håret, høres en let knitrende lyd.
Til skønne, spændstige krøller og bølger, som holder sig sundere
og mere levende længere.
* sammenlignet med brug af et apparat uden Colour Saver-
teknologi
Mikroprocessor-understøttet styling
Takket være den avancerede mikroprocessor og LCD-kontrol-
displayet hjælper Braun Satin Hair Colour Styler dig intuitivt med
at opnå den rette temperatur til fint, normalt eller tykt farvet hår.
Personlige indstillinger: Ved hjælp af hårtypevælgerne [6] kan du
indstille temperaturen til fint, normalt og tykt hår. Til medium og
tykt hår har du valget imellem lav og høj indstilling.
Ibrugtagning
Slut apparatet til en stikkontakt og tryk på tænd-/slukknappen
[7] i 1 sekund for at tænde for det.
Displayet viser tre blinkende segmenter under opvarmningen
(Fig. A).
Efter cirka 45 sekunder nås standardtemperaturen for normalt
hår, og du kan begynde at bruge apparatet.
Vælg din foretrukne indstilling med hårtypevælgerne [6].
Når hårtypeindstillingen ændres, blinker segmenterne.
Segmenterne lyser permanent, når den valgte indstilling er
nået.
Styling
Klargøring til brug
Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger apparatet.
Start med at rede håret igennem med en grov kam for at fjerne
ugler.
Opdel håret i sektioner. Begynd tæt ved hårspidsen og klem en
lok hår (på maks. 3–4 cm) fast i jernet.
Sådan laver du krøller og bølger
Rul forsigtigt hårlokken op til roden. Lad lokken sidde omkring
jernet i et par sekunder, før den løsnes. Du opnår det bedste
resultat ved at trykke let på knappen til åbning af krøllejernet
[4] for at frigøre hårlokken. Det er nemmere at håndtere
krøllejernet, hvis du holder på den kolde spids [1] med den
anden hånd.
Du kan også glatte en lok, som allerede er krøllet, ved at
klemme lokken fast i krøllejernet ved hårroden og lade
apparatet glide langsomt og roligt igennem lokken mod
spidsen.
Af sikkerhedsmæssige grunde slukker apparatet automatisk
efter cirka 30 minutter.
Tryk blot på tænd-/slukknappen [7] igen, hvis du vil blive ved
med at bruge apparatet.
Efter brug
Efter brug slukkes apparatet ved at trykke på tænd-/sluk-
knappen [7] i 1 sekund.
Husk, at varmetromlen stadig er varm. Undgå at berøre den for
ikke at risikere at brænde dig. Efter 20 minutters afkølingstid
kan du berøre varmetromlen uden risiko.
Under brug og afkøling skal apparatet altid placeres på en
varmeresistent overflade.
Rengøring
Træk altid stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.
Nedsænk aldrig apparatet i vand.
Rengør apparatet med en fugtig klud, og tør det efter med en
blød klud.
Kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse med bestem-
melserne i EMC Direktiv 2004/108/EC og Lavspændings-
direktivet 2006/95/EC.
Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen
med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et
Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlings-
steder.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra
købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i
alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3552102_EC2_Leporello.indd 7
3552102_EC2_Leporello.indd 7 17.02.2009 11:09:31 Uhr
17.02.2009 11:09:31 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun EC-2 C Satin Hair.

Stil et spørgsmål om Braun EC-2 C Satin Hair

Har du et spørgsmål om Braun EC-2 C Satin Hair men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun EC-2 C Satin Hair. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun EC-2 C Satin Hair så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.