Braun BPW 4100 manual

Få vist brugermanualen for Braun BPW 4100 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Blodtryksmåler
  • Model/navn: BPW 4100
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 26
27
Tilsigtet anvendelse af BraunTrueScan
Braun TrueScan er en blodtryksmåler, der blev udviklet med det formål at kunne
fortage nemme og præcise målinger af blodtrykket på håndleddet. Målepræcisionen
ved Braun TrueScan blev testet på fremstillingstidspunktet og blev bekræftet ved
klinisk forsking.
Blodtryksmålinger fra en sund 31-årig mand, som blev målt med 5-minutters intervaller.
Et blodtryk, som måles hos lægen, giver kun en værdi i det ene øjeblik. Gentagne
målinger foretaget i hjemmet under daglige omstændigheder giver et mere korrekt
billede af en persons egentlige blodtryk.
Desuden har mange mennesker et forskelligt blodtryk, når de måler hjemme, hvor de
ofte er mere afslappet, end når de er hos lægen.
De regelmæssige blodtryksmålinger, som foretages i hjemmet, er værdifuld infor-
mation for din læge, da de angiver dine normale blodtryksværdier under de faktiske
omstændigheder i din dagligdag.
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og det europæiske hypertensionsselskab
(ESH) har etableret følgende standard for blodtryksværdier, når blodtrykket måles ved
hvilepuls.
(mmHg) !!! !! ! - ✓ ✓
Niveautyper Alvorlig Moderat Mild Høj Normal Normal
SYS
(maximalværdi)
180# 160-179 140-159 130-139 120-129 120$
DIA
(minimalværdi)
110# 100-109 90-99 85-89 80-84 80$
2007 ESH - ESC retningslinier for behandling af arteriel hypertension Retningslinier for behandling af arteriel hypertension: rapport fra det britiske hypertensions-
selskab (BHS), 2004—BHS IV. ESH:Deteuropæiskehypertensionsselskab•ESC:Deteuropæiskehypertensionsselskab•ESC:Detbritiskehypertensionsselskab
SYS
mm HG
140
120
100
60
6 5 h
12 18 0
80
DIA
mm HG
DK	 Dansk
Side: 27
28
Hvad burde du vide om dette
Blodtryksmåler
For at opnå en præcis måling skal blodtryksmåleren placeres
ved hjertet. Eksempel: Hvis måleren placeres 20 cm under
hjerteniveau som vist til venstre (f.eks. ved at ligge armen på et
bord), vil målingen være cirka 15 mmHg for højt.
Derfor har Braun TrueScan et nemt positioneringssystem (A);
den guider dig til at holde armen med måleren i den korrekte
position ved hjertet og bekræfter, når det rigtige position er
opnået, inden målingen foretages.
Sikkerhedsinformationer og vigtige forbehold
• 
Det er vigtigt at læse hele vejledningen grundigt for at sikre præcise
måleresultater.
• 
Anvend kun enheden som tilsigtet. Anvend ikke til andre formål.
• 
Dette produkt er kun til husholdningsbrug. Hold produktet og batterierne væk fra
børn.
• 
Mennesker, som lider af hjertearytmi, vasoconstriction, arteriosklerose, diabetes eller
benytter kardial pacemaker, bør snakke med deres læge, inden de selv begynder at
måle blodtrykket, da der i disse tifælde kan forekomme avigelser i blodtryksværdi-
erne.
• 
Hvis du er under medicinsk behandling eller tager nogen lægemidler, bør du først
konsultere din læge.
• 
Denne blodtryksmåler bør ikke anvendes som erstatning
for at konsultere din læge.
• 
Skil ikke enheden, og forsøg ikke at reparere den eller dens komponenter.
• 
Anvend ikke udstyr med brændbar gas (f.eks. anæstetiske
gasser, ilt eller brint) eller brændbar væske (f.eks. alkohol).
• 
Dette apparat er kun beregnet til at måle blodtrykket og pulsen hos voksne og
anbefales ikke til neonatale børn.
• 
Anvend ikke mobiltelefon i nærheden af apparatet. Det kan medføre operationelle
fejl.
• 
Anvend ikke apparatet i områder med høj elektromagnetisk stråling for at sikre, at de
målte resultater er korrekte.
• 
Udskiftning af manchetten kan medføre forkerte målinger, hvis andre typer
manchetter anvendes. For yderligere information vedrørende sikkerhed og vigtige
forholdsregler, bedes du kontakte dit lokale servicecenter.
20 cm
Side: 28
29
Produktbeskrivelse
Indsættelse af batterier
• 
Anvend Alkaline batterier, 2 stk. af typen LR03 (AAA) (f.eks.
Energizer), som blev leveret med dette produkt.
• 
Advarsel: anvend ikke genopladelige batterier.
• 
Fjern batteridækslet, og indsæt to batterier korrekt i
forhold til +/- polerne. (vær opmærksom på symbolerne i
batterirummet (E)).
• 
Nye batterier (Energizer) kan klare op til cirka 300 målinger.
• 
Kassér kun tomme batterier. Batterierne må ikke smides ud
sammen med husholdningsaffaldet. De skal afleveres på et
officielt opsamlingssted for brugte batterier eller hos din
forhandler.
Vigtige regler for præcis blodtrylsmåling
Korrekt anvendelse er nøglen til at opnå præcise måleresultater!
• 
Udfør altid målingerne på samme tidspunkt i løbet af dagen.
Ideelt set bør målingene foretages om morgenen og under de
samme omstændigheder.
• 
Målinger bør ikke udføres, hvis du har røget eller drukket te
eller kaffe inden for de sidste 30 minutter.
• 
Fjern dit armbåndsur og andre smykker, før du placerer
manchetten på armen.
• 
Når du foretager en måling, skal du sætte dig ned, slappe af og
forholde dig i ro - især fingrene og hånden på den arm, hvor du
A	 Nemt positioneringstystem K	 Systolisk tryk:
B	 Brugerknap L	 Systolisk tryk:
C	 On/off-knap M	 Indikator fra WHO/ESH
D	
Knappen med
hukommelses- og
gennemsnitsfunktionen.
N	 Puls:
E	 Batterirum O	 Indikator for hjerterytme
F	
Indstillingsknap for
tid og dato
P	 Indikator for lavt batteri
G	 Tilpasningsknap Q	 Irregulær hjerterytme
H	 Manchet: R	 Tid
I	 Velcrorem S	 Måned og dag
J	 Brugersymbol
Side: 29
30
anvender apparatet. Du bør ikke bevæge dig eller tale.
• 
Hold apparatet ved hjertet, når du foretager en måling.
• 
Afvent cirka 3 minutter, før du gentager en måling.
Fortag en måling
For at opnå en præcis blodtryksmåling, bør du følge nedenstå-
ende instruktioner. Placér manchetten på dit højre håndled,
når du foretager en måling. Apparatet kan også anvendes på dit
venstre håndled.
1.	 
Placér måleren på håndleddets tynde side uden beklædning
med displayet opad. Den skal sidde 2 cm under håndleddet.
2. 
Fastgør manchetten på dit håndled. Vær sikker på, at manchet-
ten sidder godt fast.
3.	 Tryk på den røde on/off-knap (C).
4.	
Sæt hånden med aparatet på modsatte overarm som vist.
Bevæg hånden langsomt opad din overarm. Følg instruktio-
nerne fra positioneringsystemet (A) og bevæg hånden op
eller ned i henhold den retning, som angives af pilen.
2.0 cm
Side: 30
31
5. 
Når du holder hånden i den rette position, vises symbolet
med den grønne arm på apparatet med et sort omrids, og du
vil høre en biplyd. Straks efter det fjerde bip, vil manchet-
ten automatisk blive pumpet op, og apparatet foretager en
måling af brugerens blodtryk. Når målingen er fuldført, vises
resultatet i LCD-displayet.
ØVERST: SYSTOLISK VÆRDI
MIDTEN: DIASTOLISK VÆRDI
NEDERST: PULS
Hvis målepositionen ikke er korrekt, kan målingen ikke fore-
tages, så der er ingen mulighed for at udføre en forkert eller
ukorrekt måling.
Apparatet udsender en hurtig biplyd, hvis positioneringssyste-
met er ukorrekt. Du skal bevæge din arm op eller ned i henhold
til retningen, som angives af pilen på LCD-displayet.
Hvis dit håndled er placeret korrrekt ved hjertet, tændes LCD-
displayet, og målingen startes.
Arm hvor blodtryk skal måles på: Hvis dit håndled placeres for
lavt i forhold til dit hjerte, angiver LCD-displayet retningen som
vist på billedet og udsender følgende biplyd "BIP BIP BIP BIP".
Hvis dit håndled placeres for højt i forhold til dit hjerte, angiver
LCD-displayet retningen som vist på billedet og udsender
følgende biplyd "BIP BIP BIP BIP".
Hvis positioneringssystemet er blevet deaktiveret, modtager du
ingen retningsanvisning, før målingen startes.
Bemærk venligst:
• I tilfælde af systemfejl eller forkert anvendelse viser dis-
playet en fejlkode i stedet for at vise forkerte resultater (se
yderligere detaljer i afsnit « Hvad gør man hvis...»).
BEEP BEEP BEEP BEEP
BEEP BEEP BEEP BEEP
Side: 31
32
Sluk apparatet
Tryk på on/off-knappen for at slukke apparatet, ellers slukkes det
automatisk efter 2 minutter.
Hukommelsesfunktion
Din blodtryksmåler kan gemme resultaterne fra 80 (2x40)
målninger. Resultaterne fra hver udført måling gemmes auto-
matisk. Hukommelsen er ikke-flygtig. Dette betyder, at du ikke
mister den data, som er gemt i hukommelsen, når du skifter
batterierne. Når hukommelsen er fuld, bliver de ældste resultater
overskrevet.
Hvordan gennemgåes hukommelsen
• 
Vær sikker på, at apparatet er slukket.
• 
Tryk på knappen med hukommelses- og gennemsnitsfunk-
tionen. LCD-displayet viser først gennemsnittet for de sidste 7
dages målinger.
• 
Tryk på knappen med hukommelses- og gennemsnitsfunktio-
nen igen, og resultatet fra sidste måling vises.
• 
Tryk på knappen igen, og resultatet fra næste måling vises.
Gennemsnitsfunktion: 7-dages gennemsnit
• 
Tryk på knappen med hukommelses- og gennemsnitsfunk-
tionen en gang, og LCD-displayet viser genenmsnittet for de
sidste 7 dages målinger.
• 
Vær opmærksom på, at DATO/KLOKKESLET er korrekt, når du
foretager en måling, således du får et korrekt gennemsnit for
de sidste 7 dage.
• 
Hvis der ikke er nogen data i hukommelsen inden for de sidste
7 dage, vises“ ”i LCD-displayet.
Side: 32
33
Hvordan slettes hukommelsesdata
• 
Vær sikker på, at apparatet er slukket.
• 
Tryk på knappen med hukommelses- og gennemsnitsfunktio-
nen i 10 sekunder.
• 
I LCD-displayet ses“slet nej”(del no) som vist.
• 
Tryk på knappen med hukommelses- og gennemsnitsfunktio-
nen igen. I LCD-displayet ses“slet ja”(del yes).
• 
Hvis du er sikker på, at alle brugerens målinger kan slettes,
tryk på powerknappen. Herved slettes alle resultaterne, og
apparatet slukkes.
Bemærk: hvis du har forberedt sletning, og derefter ikke trykker
på en knap i 2 minutter, slukkes apparatet automatisk, uden
brugerens blodtryksmålinger slettes. For at slette målingerne,
skal handlingen bekræftes af brugeren.
Vælgefunktion
Hvordan vælges bruger1/bruger2
• 
Vær sikker på, at apparatet er slukket.
• 
Tryk på "brugerknappen" (user button) for at få brugerfunktio-
nen til at blinke i LCD-displayet.
• 
Tryk på "brugerknappen" (user button) igen for at skifte til en
anden brugerfunktion.
• 
Når du har indstillet den korrekte brugerfunktion, skal du
trykke på "powerknappen" (power button) for at gemme
brugerfunktionen og gå ud af denne opsætning.
• 
Hvis du har valgt den korrekte brugerfunktion og ikke trykker
på en knap i 2 minutter, slukkes apparatet automatisk, og den
valgte brugerfunktion gemmes.
Side: 33
34
Hvordan indstilles dato og klokkeslet
• 
Sluk først apparatet. Tryk på "indstillingsknappen" (set button)
for at få "måned" (month) til at blinke.
• 
Tryk på "tilpasningsknappen" (adjust button) for at indstille den
korrekte måned.
(Det kan kun øges.)
• 
Når måneden er korrekt, skal du trykke på "indstillingsknappen"
(set button) igen.
• 
Derefter blinker "dato" (date).
• 
Følg de samme instruktioner for at tilpasse "dato" (date), "time"
(hour) og "minutter" (minute).
• 
Når du er færdig med indstilling af dato og klokkeslet, kan du
trykke på "powerknappen" (power button) for at slukke appa-
ratet. Hvis du ikke trykker på nogen knap i 2 minutter, slukkes
apparatet automatisk og den valgte brugerfunktion gemmes.
Hvodan indstilles positioneringssystemet ON/OFF
Hvis du ønsker at deaktivere positioneringssystemet, skal du
gøre følgende:
• 
Sluk først apparatet.
• 
Tryk på "brugerknappen" (user button) i 5 sekunder.
• 
Hvis "positioneringssystemet" (position system) er tændt, vises
"on" i LCD-displayet. Hvis "positioneringssystemet" (position
system) er slukket, vises "off" i LCD-displayet.
• 
Tryk på "brugerknappen" (user button) igen for at ændre "posi-
tioneringssystemets" (position system) tilstand.
• 
Når positioneringssystemet (position system) er blevet indstillet
efter din
smag, kan du trykke på "powerknappen" for at slukke
apparatet, og positioneringssystemets (position system)
tilstand gemmes.
Side: 34
35
Indikator fraWHO/ESH til evaluering
blodtryksmålinger.
Dette apparat har en indikator for blodtryksniveau (M), som er i
overensstemmelse med retningslinierne udarbejdet af WHO og
det europæiske selskab for hypertension (EHS) i 2007. Efter hver
måling vist i displayet, indikerer markøren blodtryksniveauet
med en tilsvarende farvekode fra grøn til rød. Du kan anvende
denne klassifikation dagligt til at forstå dit blodtryksniveau.
Hvis du er meget bekymret over klassifikationsniveauet, bør du
kontakte din læge.
Irregulær hjerterytmedetektor
Vises dette symbol betyder det, at en irregulær puls blev
detekteret under målingen. Desuden vises symbolet, hvis du
taler, bevæger dig, ryster eller har en irregulære puls under
målingen. Dette er normalt ikke et problem, men hvis symbolet
vises ofte, anbefaler vi, at du kontakter lægen. Apparatet kan
ikke anvendes som en erstatning for en hjerteundersøgelse,
men derimod til at detektere irregulær hjerterytme i et tidligt
stadie.
Kalibrering
Dette produkt blev kalibreret på fremstillingstidpunktet. Hvis
produktet anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, er
det ikke nødvendigt periodisk at justere det. Hvis du på noget
tidspunkt er i tvivl om målepræcisionen, vedigeholdelse eller
reparation, venligst kontakt et autoriseret Kaz kundeservicecen-
ter.
Fremstillingsdato angives i lotnummeret bag på produktet. De
tre numre efter LOT repræsenterer dagen i det år, produktet
blev fremstillet. De sidste 2 cifre repræsenterer fremstillingsåret.
Eksempel: LOT 25010KYD - dette produkt blev fremstillet på dag
250 i året 2010.
RED >
GREEN >
Side: 35
36
Opbevaring og rengøring
Når enheden ikke er i brug, skal den opbevares i opbevaringsæsken. Produktet skal
rengøres med en blød og lidt fugtig klud. Manchetten må ikke gøres våd, og den må
ikke rengøres med vand. Manchetten må ikke vaskes eller rengøres med opløsnings-
midler. Produktet må ikke opbevares på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys
eller høj fugtighed. Batterierne bør fjernes, hvis enheden ikke skal bruges i 3 måneder
eller længere. Når du skifter batterierne, skal alle skiftes på en gang. Venligst anvend
ultraviolet belysning til disinficiering af produktet, hvis nødvendigt.
Specifikationer
Model:	 BPW4100
Anvendelsesprincip:	 Oscillometrisk metode:
Display:	 Flydende krystal display
Arm hvor blodtryk skal
måles på:	 0-280mmHg (manchettryk)
Måling af blodtryk:	
Systolisk tryk: 60-280mmHg
Diastolisk tryk: 30-250mmHg
Puls:	 40-180/min
Laboratorisk præcision:	
Manchettryk: ±3mmHg
Puls: ±5%
Oppumpning:	 Automatisk, tilpasset blodtryksmåling
Strømledning:	 2 batterier, type LR03(AAA)
Beskyttelse mod
elektrisk stød:	 Intern strømforsyningsenhed type BF
Driftsomgivelser:	
Temperatur +10 C / +40 C
Fugtighed 15 ~ 85%RH (uden kondensering)
Atmosfærisk tryk 105 kPa ~ 80 kPa
Transport og	 Temperatur -20C / +60C
Opbevaringsomgivelser	
Fugtighed 15 ~ 85%RH (uden kondensering)
Atmosfærisk tryk 105 kPa ~ 80 kPa
Manchet:	 Passer til håndled med omkreds på 13,5 til 21,5 cm.
Tilbehør: Batterier (2 * AAA)
Hvis apparatet ikke anvendes inden for den angivne temperatur og fugtighed, kan den
tekniske præcision ikke garanteres.
Side: 36
37
Hvad kan man gøre hvis...
Problem Begrundelse Løsning
Batterisymbolet blinker • 
Batterier er tomme.
• 
Målinger fra hukommel-
se kan vises, men det er
ikke muligt at foretage
en måling.

Indsæt nye batterier.
Fejl 1 Manchetten sidder ikke
stramt nok på håndleddet
(for løst).
Stram manchetten, så
den sidder bedre fast.
Fejl 2 • 
Armen bevægede sig
ved måling under op-
pumpning.
• 
Systoliske blodtryk er
over 280mmHg
Du må ikke bevæge
armen og ikke tale, mens
du foretager en måling.
Intet display Ingen information på
displayet.
Check om batterierne er
sat korrekt i og kontrollér
polariteten.
Målingerne synes at være
for høje eller for lave.
Blodtryk varierer konstant
i løbet af dagen. Der er
mange faktorer, som kan
påvirke resulatet, når
du foretager en måling.
Eksempler på dette kan
være stress, tidspunkt,
eller hvis du taler, hoster,
griner eller bevæger dig
under en måling.
Læs venligst "Vigtige reg-
ler for præcis blodtryls-
måling" og
"Foretag en måling"
Før måling virker posi-
tioneringssystemet (A) i
displayet ikke.
Positioneringssystemet
(A) er deaktiveret.
Henvis til kapitel
«Vælg funktion» for at
aktivere positionerings-
systemet (A).
Side: 37
38
Udstyr type BF
Bærebar og mobilkommunikationsudstyr kan påvirke ELEKTRONISK UDSTYR TIL
MEDICINSK ANVENDELSE.
FABRIKANT	
10°- 40°C.
Temperaturbegrænsning
IP4X: IP-kode	

Produktet må ikke smides ud med husholdningsaffaldet, når det kasseres efter
dets brugstid. Bortskaffelse af produktet kan ske ved din lokale forhandler eller
på et officielt opsamlingssted i nærheden. SYMBOLER TIL MARKERING AF
ELEKTRISKE OG ELEKTONISKE ENHEDER I HENHOLD TIL DIREKTIV 2002/96/EC.
Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.
ADVARSELSTEGN. KIG I MEDFØLGENDE DOKUMENTER
Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne fra EC-riektivet 93 /42 /
EEC (Direktiv for medicinsk udstyr).
Der skal tages specielle forbehold til ELEKTRONISK UDSTYR TIL MEDICINSK ANVENDEL-
SE vedrørende EMC. Kontakt venligst et autoriseret kundeservicecenter i nærheden for
yderligere detaljer om EMC-kravene (se garantibeviset).
Garanti
Se garantierklæringen inden i folderen fra Kaz Kundeservicecenter.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun BPW 4100.

Stil et spørgsmål om Braun BPW 4100

Har du et spørgsmål om Braun BPW 4100 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun BPW 4100. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun BPW 4100 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.