Braun BNC 010 manual

Få vist brugermanualen for Braun BNC 010 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Clockradio
  • Model/navn: BNC 010
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 2
BNC010-RC
Weltweit
funktionierender
Funkradiowecker
Radio-réveil
radio-piloté
international
Radiografische
wereld radio wekker
Global radiostyret
vækkeur radio
Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Français
Model d’emploi
Garantie
Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie
Dansk
Brugervejledninger
Garanti
7. M1-knap
8. M2-knap
9. M3-knap
10. VOLUMEN-knap
11. AM/FM-tast
12. ▲ tast
13. tast
14. OFF/US/UK/DE/JP-kontakt
15. RCC-tast
16. RESET-tast
17. BEEP/AUTO-kontakt
18. Radiobatterirum
19. Urbatterirum
20. SC-stik
Display-symboler (Billede 2)
A. Tid
B. RC signal-styrkeindikator
C. DST
D. Hukommelse radiostation
E. Radiofrekvens
F. Vækningstid
G. Vækningsikon
H. Tidszone
Tidszoneindstilling (kun US-version)
I US-mode er standard tidszonen PACIFIC. Hvis du ikke er i Pacific-
zonen, indstilles tidszonen som følger:
1. I normal tidsmode skubbes OFF/US/UK/DE/JP-kontakten til US-
position, så du kommer til tidszoneindstillingsmode.
2. Tryk "+" "-" tasten igen for at vælge den relevante tidszone:
P=Pacific M=Mountain C=Central E=Eastern.
RC signalstyrkeindikator (Billede 3)
Signalindikatoren signalerer styrke i 3 niveauer. Bølgesegmentet blinker
betyder, at tidssignaler modtages.
Bemærk: Du kan anvende RCC-tasten til at modtage tidssignalet
manuelt. Modtage-mode stopper automatisk efter 6-12 minutter.
Indstilling af tiden
1. Skub "TIME/OFF/ALARM"-kontakten til TIME-position.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi.
3. Skub "TIME/OFF/ALARM"-kontakten til OFF-position for at vende
tilbage til normal visning og gemme indstillingerne.
Indstilling af vækning
1. Skub "TIME/OFF/ALARM"-kontakten til ALARM-position.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi.
3. Skub "TIME/OFF/ALARM"-kontakten til OFF-position for at vende
tilbage til normal visning og gemme indstillingerne.
Brug af vække- og snooze-funktion
1. Aktiver vækning ved at trykke på "ALARM ON/OFF"-knappen. Klok-
keikonet " " vil blive vist på LCD-skærmen.
2. Tryk SNOOZE/LIGHT-knappen for at stoppe vækning og aktivere
snooze-funktionen. Når alarmen lyder, vil vækkeikonet blinke.
3. Tryk ALARM ON/OFF-knappen for at deaktivere vække- og snooze-
funktionen. Klokkeikonet forsvinder.
Bemærk:
1. Når snooze-funktionen er aktiveret, vil alarmen starte automatisk
igen efter 5 minutter. Snooze-funktionen stopper ikke, før du trykker på
ALARM ON/OFF-knappen for at slå snooze fra.
2. I vækningsmode skubbes BEEP/AUTO-kontakten til BEEP-posi-
tionen, og den normale vækkelyd vil høres ved vækningstidspunkett.
3. I vækningsmode, skubbes BEEP/AUTO-kontakten til BEEP-posi-
tionen, og radioen vil automatisk tændes på vækningstidspunktet.
AM/FM-radiodrift
1. Tryk på VOLUME-knappen for at tænde for radioen.
2. Skub AM/FM-kontakten for at vælge AM/FM.
3. Tryk " ▲" tasten eller " " tasten for at skifte frekvens.
4. Drej VOLUME-knappen for at skrue op/ned for lydstyrken.
5. Tryk på VOLUME-knappen igen for at slukke for radioen.
Radiostation hukommelse
1. I Radio-mode trykkes og holdes "M1/M2/M3"-knappen i 2 sekunder
for at gemme den aktuelle radiostation. Operationen vil være udført, når
"Memory 1/2/3"- ikonet blinker i 3 sekunder.
2. Når stationerne er gemt, trykkes på "M1/M2/M3"-knappen for at
vende direkte tilbage til den forindstillede radiostation.
Batteriudskiftning
Når LCD-skærmen bliver mat, udskiftes med 2 x nye AA-batterier i urets
batterirum. Når radioen stopper, udskiftes med 2 x nye AA-batterier i
radiobatterirummet.
Vigtigt
Læs venligst følgende vejledninger for at få den bedste ydelser.
1. Vi anbefaler stærkt, at du starter dit ur om aftenen. Lad uret
modtage signalet automatisk i løbet af natten.
2. Placer enheden væk fra forstyrrende kilder som TV-apparat,
computere, mikrobølger, osv.
3. Undgå at placere enheden på eller i nærheden af metalover-
flader.
4. Undgå lukkede områder som lufthavne, kældre, betonkontor-
bygninger eller fabrikker.
Garanti
2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen
batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges
officielt.
Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af garantien.
Braun helpline
Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakt dit lokale
servicecenter på:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
eller kontakt +44 208 208 1833
ADVARSEL! Dette produkt er dækket af Affald fra
Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) direktivet. De
bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald
men bringes til din lokale genbrugsstation.
Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland, under
licens til Zeon Ltd.
Danske
Batteriforholdsregler
1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Brug kun alkaliske AA-batterier af samme eller tilsvarende type.
3. Isættes batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Tømte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale lovkrav. Bortskaf
dem ikke ved at smide dem ud med normalt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
8. Tømte batterier skal fjernes fra batterirummet for at forhindre for stor
afladning, hvilket kan forårsage lækage og skade på uret.
Sådan kommer du i gang
1. Hvis der anvendes en DC-adaptor til strømforsyning af uret, sættes
adaptoren i DC-stikket bag på uret.
2. Hvis der anvendes batterier, indsættes 4 x AA-batterier som angivet i
batterirummet, og tryk på RESET-knappen for at nulstille uret.
3. Skub OFF/US/UK/DE/JP-knappen til den ønskede landemode. Efter
8 sekunder vil uret automatisk begynde at skanne for det radiostyrede
tidssignal.
Funktionstaster
TIME/OFF/ALARM-kontakt
- Skub til TIME-position for at indstille klokkeslettet.
- Skub til ALARM-position for at indstille vækketidspunktet.
- Skub til OFF-position for at gå ud af indstillingsmode og vende
tilbage til normal visning.
+ tast
- Tryk i normal visning for at skifte mellem 12/24 timers format. I
indstillingsmode trykkes for at øge indstillingsværdien. Tryk og hold
for at fremskynde indstillingen.
- tast
- I indstillingsmode trykkes for at reducere indstillingsværdien. Tryk
og hold for at fremskynde indstillingen.
ALARM ON/OFF-knap
- Tryk for at tænde/slukke for vækning.
SNOOZE/LIGHT-knap
- Tryk i 5 sekunder for at tænde for baggrundslyset.
- Tryk for at stoppe vækning og aktivere snooze-funktionen.
RESET-tast
- Tryk ved hjælp af en nål for at nulstille alle værdier til standard. I
tilfælde af fejlfunktion skal enheden nulstilles.
OFF/US/UK/DE/JP-kontakt
- Skub for at skifte mellem US/UK/DE/JP-mode, og for at slukke for
den radiostyrede funktion.
BEEP/AUTO-kontakt:
- I vække-møde skubbes til BEEP-position, hvorefter den normale
vække-lyd vil høres på vækningstidspunktet; skub til AUTO-position,
hvorefter radioen automatisk vil tændes på vækketidspunktet.
▲ tast:
- Tryk for at øge AM/FM-frekvensen. Tryk og hold for at fremskynde
indstillingen.
tast:
- Tryk for at mindske AM/FM-frekvensen. Tryk og hold for at frem-
skynde indstillingen.
VOLUMEN-knap:
- Tryk for at tænde/slukke for radioen.
- Drej i radio-mode med uret for at øge lydstyrken. Drej mod uret for
at reducere lydstyrken.
AM/FM-tast:
- Skub for at skifte mellem AM- og FM-mode.
M1/M2/M3-knapper:
- Tryk for at forindstille dine yndlingsradiostationer.
RCC-tast
- Tryk for at modtage RC-signal til afprøvning af modtagelsen.
Produktbeskrivelse (Billede 1)
1. LCD-skærm
2. TIME/OFF/ALARM-kontakt
3. + tast
4. - tast
5. ALARM ON/OFF-knap
6. SNOOZE/LIGHT-knap
Bediening AM/FM-radio
1. Druk op de VOLUME-knop om de radio aan te zetten.
2. Schuif de AM/FM-schakelaar om AM/FM te selecteren.
3. Druk op de “▲” of “ ”-knop om de frequentie te veranderen.
4. Draai aan de VOLUME-knop om de radio harder/zachter te
zetten.
5. Druk de VOLUME-knop nogmaals in om de radio uit te zetten.
Geheugen radiozenders
1. In de radiomodus, houd de “M1/M2/M3”-knop gedurende 2
seconden ingedrukt om de spelende radiozender op te slaan. De
handeling is met succes ingesteld als het “Memory 1/2/3”-symbool
gedurende 3 seconden knippert.
2. Als de zenders zijn opgeslagen, drukt u op de “M1/M2/M3”-knop
om direct terug te keren naar de eerder opgeslagen zender.
Batterijen vervangen
Als het LCD-scherm dimt, plaats dan onmiddellijk 2 nieuwe AA-
batterijen in het klokcompartiment.
Belangrijk
Lees voor de beste ontvangst de volgende instructies.
1. Wij raden u ten zeerste aan uw klok ‘s nachts in te stellen. Laat
de klok ‘s nachts het signaal automatisch ontvangen.
2. Plaats het apparaat uit de buurt van storingsbronnen zoals TV,
computers, magnetrons, etc.,
3. Plaats het apparaat niet op of naast metalen oppervlakken.
4. Vermijd gesloten ruimten zoals luchthavens, kelders, cementen
kantoorgebouwen of fabrieken.
Garantie
2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met
uitzondering van de batterij). De garantie is geldig in de landen
waar de wekker officieel wordt verkocht.
Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.
Braun hulplijn
Mocht u een probleem ondervinden met uw product, zoek dan op:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
naar uw plaatselijke servicecentrum of neem contact op via +44
208 208 1833
WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
(AEEA). Het mag niet worden weggegooid bij het
gewone huishoudelijke afval, maar bij het plaatselijke
verzamelcentrum voor recycling.
Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland
dat onder licentie gebruikt wordt door Zeon Ltd.
1
5 6 7 8 9
10
11
12
13
2
3
4
17
16
15
14
19
20
18
Für UK/DE/JP
Version UK/DE/JP
VK/DE/JP-versie
UK/DE/JP-version
B
A
D
G
C
E
F
Für die USA
Version US
VS-versie
US-version
B
A
D
H
G
C
E
F
Schlechte Signalqualität
Signal faible
Slechte kwaliteit signaal
Dårlig signalkvalitet
Ausreichende Signalqualität
Signal acceptable
Redelijke kwaliteit signaal
Acceptabel signalkvalitet
Ausgezeichnete Signalqualität
Signal excellent
Excellente kwaliteit signaal
God signalkvalitet
1. 2.
3.
10. 11. 12. 13.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun BNC 010.

Stil et spørgsmål om Braun BNC 010

Har du et spørgsmål om Braun BNC 010 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun BNC 010. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun BNC 010 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.