Braun AromaSelect KF 177 manual

Få vist brugermanualen for Braun AromaSelect KF 177 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: AromaSelect KF 177
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 24
25
g
Alle vore produkter er designet, så de opfylder de
højeste krav tiI såvel kvaiitet og anvendelighed som
design. Vi håber, De vil få stor glæde af Deres nye
Braun produkt.
Bemærk
Laes hele brugsanvisningen omhyggeligt
igennern, før apparatet tages i brug.
Undgå at børn kommer i naerheden af maskinen!
KontrolI,ér før tiislutning, om spaendingen i Deres el-
net stemmer overens med spændingsangivelsen på
kaffemaskinens bundplade.
Brauns elektriske apparater overholder gældende
sikkerhedsbestemmelser. Reparation eller udskiftning
af ledning må kun foretages af autoriseret service-
personale. Forkert, ukvalificeret reparation kan
forårsage ulykker og være til fare for brugeren.
Vigtigt
Dette produkt er beregnet til brug i en normal
husholdning. Benyt altid kun koldt vand, når De laver
kaffe. Varmt vand eller andre væsker kan ødelaegge
Deres kaffemaskine.
Før De anvender kaffemaskinen første gang, eller hvis
den ikke har været anvendt gennem laengere tid, bør
De fylde vandtanken 3 helt med koldt vand (d.v.s.
uden kaffe og filterpose). Tænd for maskinen og Iad
vandet Iøbe igennem. Hvis De ønsker at brygge fiere
kander kaffe i traek, bør De altid lade maskinen
afkøle ca. 5 min. mellem brygningerne, da der ellers
kan dannes damp ved påfyldning af koldt vand,
hvilket kan medføre skoldning.
Max. antal kopper
8 kopper (à 0,125 l)
12 kopper (å 0,083 l)
Beskrivelse
1 Ledningsgemme
2 VandstandsmåIer
3 Vandtank
C Max. påfyldningsgrænse i vandtank
4 Indsats til vandtank
D Vandfilterindsats (ikke til model KF 178)
d Drejeskive til brug for udskiftning af vand
filterindsats
5 AromaSelect knap
6 Låg til vandtank
7 Holder til svingbar filterindsats
8 Svingbar fiiterindsats
9 VarmepIade til termokande
0 Afbryder (med rød kontroIIampe)
q Termokande
w Låg
Termokande
Indsatsen i termokanden er fremstillet i et dobbeltsi-
det, vacuumbehandlet glasmateriale. Streger i glas-
set, som kan ligne fejl eller revner, har ingen indfly-
delse på brugen af kanden. Det skal dog bemaarkes,
at materialet er meget skrøbeligt. Check derfor altid,
om kanden har taget skade indeni, hvis den har fået
et slag eller vaeret tabt på gulvet. Hvis indsatsen
beskadiges, kan den repareres i Braun Service-
afdeling. Ekstra kander kan desuden købes hos
Deres Braun forhandler. Undgå pludselige og
ekstreme temperaturpåvirkninger. Fyld aldrig
isterninger i termokanden. Nedsaenk aldrig kanden
i vand og put aldrig kanden i opvaske maskinen.
Stil ikke kanden på en varm kogeplade eller lign.
varmekilder, da dette viI ødelaægge kandens
plastikbund. SåveI bunden af kanden som varmepla-
den bliver varme under brygning. Anvend ikke
termokanden i mikroovn. For at kunne udnytte
termokandens varmebevarende egenskaber bedst
muligt er det vigtigt at for varme den. Dette kan gøres
ved at skylle kanden med varmt vand.
Termokandens Iåg åbnes ved at dreje det med uret
hen til punktet, hvor pilen på Iåget står ud for pilen på
kanden (f) og Iøfte det af. Låget lukkes igen ved at
sætte det ned over kanden med de 2 pil-markeringer
mod hinanden (f) og herefter dreje det mod uret, indtil
pilen på Iåget står ud for prikken på kanden (g).
Under brygningen Iøber kaffen igennem en speciel
åbning i det Iukkede Iåg. Når kaffen skal skaankes
efter brygningen drejes Iåget et ekstra hak mod uret,
indtil pilen står ud for kop-symbolet (h). For at lukke
kanden efter skænkning drejes Iåget tilbage tiI prik-
markeringen. HoId altid kanden opretstående.
Påfyldning af vand
Vigtigt: VandfiItret D eIIer indsatsen til vandtanken 4
skal altid vaære placeret i vandtanken 3 ved
påfyIdning af vand og under brygning af kaffe, da
vandstandsmåIeren 2 ellers ikke fungerer korrekt og
kande i så fald kan blive overfyldt. Løft Iåget tiI vand
tanken 6 og hæld koldt vand i vandtanken (maxi-
mum ved pilmarkeringen). Maengden af vand vises
på vandstandsmåIeren 2
Påfyldning af kaffe
Åben den svingbare fiiterindsats 8 (a) og isaet et
fiiter. HaæId kaffebønner (ikke for fint malede) i filteret
og Iuk fiiterindsatsen på plads igen (a). Mængden af
kaffebønner afhænger af, hvor stærk kaffe man
ønsker.
Vaælg smag på forhånd – AromaSelect knap
Ved at dreje på AromaSelect knappen 5 før brygning
kan De justere smagen på Deres kaffe efterønske –
mild med mindre bitter eftersmag elier kraftig – men
altid med den samme, gode aroma.
Hvis De foretraækker mild kaffe med mindre bitter
eftersmag, drejes AromaSeIect knappen 5 over på
symbolet (b). Hvis De derimod foretrækker en
kraftig smag, skubbes AromaSeIect knappen over på
symbolet. Uanset hvilken position De væIger, vil
kaffen altid få den samme fyldige aroma, blot med
en mildere eller kraftigere smag. Når Iåget på vand-
tanken 6 er Iukket, kan den ønskede indstilling altid
ses (c).
Knapper
AromaSelect knap 5
Mild =
Kraftig =
Dansk
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 25
Side: 25
26
Afbryder 0
Tændt = } (rød kontrollampe Iyser)
SIukket = ~
Den røde kontrollampe lyser, når kaffemaskinen er
tændt; den slukker, når maskinen slukkes.
Kaffebrygning
Placér den forvarmede kande med det lukkede Iåg (g)
på varmepladen 9. Efter påfyldning af kaffebønner i
filtret lukkes den svingbare filterindsats påplads og
kaffemaskinen tændes. Bryggetiden er ca. 50 sek.
pr. kop (incl. afdrypning). Et «drypstop» forhindrer
drypning, når kanden Iøftes af varmepladen eller
holderen tiI den svingbare fiiterindsats åbnes.
Sluk for kaffemaskinen, når brygningen er færdig.
Tag fiiterindsatsen 8 af og tøm den for kaffebønner
(d) (se afsnittet «Rengøring»).
Når termokanden er helt fyidt holder den kaffen varm
i nogle timer. Hvis kanden derimod kun er delvist fyldt
reduceres varmebevarelsen afhængig af antallet af
kopper. På denne baggrund samt af hensyn til bryg-
ning af små mængder er det absolut nødvendigt at
forvarme kanden før kaffebrygning. For at sikre, at
kaffen også bliver meget varm ved tilberedning af
små mængder (indtil 4 kopper), anbefales det at
hæIde ca. 1 overskydende kop vand i vandtanken.
Start brygningen, og Iad vandet Iøbe igennem den
tomme fiiterholder ned i kanden, og sluk så maski-
nen. Vent et øjeblik, hvorefter det varme vand hæIdes
ud af kanden. FyId kaffebønner i fiitret og begynd den
rigtige bryggeproces som beskrevet ovenfor.
Indsats til vandtank
Indsatsen 4 i vandtanken 3 optager plads svarende
tiI et vandfilter D. Såfremt vandfilterindsatsen ikke
sættes i vandtanken, skal den oprindelige indsats 4
altid være placeret i vandtanken ved påfyldning af
vand og ved brygning for at forhindre overløb.
Selvom vandfiltret tages i brug, er det vigtigt at
gemme den oprinddelige indsats til vandtanken da
den skal anvendes i vandtanken ved afkalkning af
kaffemaskinen.
Vandfilterindsats (ikke til model KF 178)
VandfiIterindsatsen D er kun beregnet til anvendelse
med almindeligt postevand. Vandfiltret fjerner klor,
ubehagelige smags- og Iugtstoffer samt kalkaf-
ejringer og giver kaffen en renere smag. Forudsat at
fiitret udskiftes jævnligt, kan det – udover at forbedre
kaffens smag – forhindre tilkalkning og forlænge
kaffemaskinens levetid.
lsætning af vandfilterindsatsen
Pak fiiterindsatsen D ud.
Fjern indsatsen i vandtanken 4 og erstat den med
vandfilterindsatsen D. Gem den oprindelige indsats,
da den dels skal anvendes i vandtanken, såfremt
vandfilterindsatsen ikke anvendes, og dels skal
benyttes ved afkalkning af maskinen.
Efter at et nyt filter er sat i maskinen, lad da en hel
kande vand Iøbe igennem maskinen, før der brygges
kaffe.
For at sikre, at vandfiitret fungerer optimalt, anbefales
det at udskifte det efter 2 måneders daglig brug. For
at kunne huske at skifte filtret til tiden, kan drejeski-
ven d på Iåget af maskinens vandtank indstiIIes til
den måned, hvor fiitret skal udskiftes.
Drejeskive til brug for udskiftning af vandfilter
indsats
Efter isætning af en ny vandfilterindsats stilIes
drejeskiven d 2 måneder frem ved at dreje på bag-
siden af Iåget af vandtanken.
Rengøring
Træk altid stikket ud inden rengøring. Maskinen må
ikke rengøres under rindende vand eller kommes i
vand. Sving filterindsatsen ud og Iøft den af holderen
(d). Når den skal sættes på plads igen, anbringes den
kurvede åbning på den svingbare filterindsats ovenpå
holderens udskæring 7. Sørg for at ribben under
kanten af fiiterholderen passer nøjagtigt ind i fordyb-
ningen på holderen, såIedes at fiiteret let kan
Iukkes (d).
Holderen til filterindsatsen kan tages af og rengøres.
Sving den ud, skub den opad og træk dernæst skråt
nedad (e). For at sætte den på plads igen skal toppen
sættes i først.
Nedsæænk aldrig termokanden i vand og vask den
aldrig i opvaskemaskine. Efter brug skylles kanden
med varmt, rent vand. Glasindsatsen skal behandles
med forsigtighed. Brug ikke hårde genstande eller
skurepulver ved rengøring. Stik aldrig hånden ned i
kanden.
Når kanden har været anvendt i et stykke tid kan der
opstå kaffepletter på glasset. Disse pletter kan let
fjernes ved hjælp af køkkensalt. Put en håndfuld
køkkensalt i termokanden og tilsæt lidt koldt vand.
Herefter hvirvles saltvandet rundt i kanden, indtil
saltet har opløst de brune pletter. Som alternativ kan
man anvende en rensetablet til tandproteser. FyId
varmt vand i flasken og tilsæt en rensetablet. Lad
blandingen virke i 5 minutter, ryst bildt kanden rundt,
hæId vandet ud og skyl kanden grundigt med varmt
vand. Aftør ydersiden af Kanden med enfugtig klud.
Afkalkning
Hvis De bor i et område med hårdt vand, og De
anvender kaffemaskinen uden vandfilterindsatsen,
skal maskinen afkalkes fævnligt. Hvis De derimod
anvender vandfilterindsatsen og udskifter den jævn-
ligt, vil det under normale omstæendigheder ikke
væere nødvendigt at afkalke kaffemaskinen. Det skal
dog bemærkes, at såfremt maskinens bryggetid bIi-
ver Iængere end normalt, er det tegn på, at maskinen
skal afkalkes.
Vi
lige in
kinen.
ov
TiI bru
eddike
Staten
ning a
1. Fy
2.
3. S
4. La
m
5. S
6. Tæ
7. G
i
8. Ti
v
9. A
Ret tiI
Dette
bestem
og La
N
det bo
indsam
G
Braun
fra kø
Braun
m
omby
lande,
Denne
fejlbet
effekt
appar
udført
og hv
Ve
indsen
et aut
Ring 7
Serv
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 26
Side: 26
27
s
es
r
n
en
på
-
t
en
s
r
n
,
al
n
Vigtigt: Byt vandfiiterindsatsen ud med den oprinde-
lige indsats til vandtanken, når De skal afkaike mas-
kinen. Ved afkaikning drejes AromaSelect-knappen 5
over på symbolet.
TiI brug for afkalkning anbefales det at anvende en
eddikesyreopløsning.
Statens Husholdningsråd anbefaler, at der tiI afkalk-
ning anvendes 32% eddikesyre og vand.
1. Fyld vand i vandtanken 3 til 4-kops mærket.
2. TiIsæt eddikesyre til 6-kops mærket.
3. Sæt kanden med Iåget påsat på varmepladen 9,
luk filterindsatsen 8 (uden filter) og tæend for
kaffemaskinen.
4. Lad ca. halvdelen af blandingen Iøbe igennem
maskinen.
5. Sluk maskinen i ca. 30 min.
6. Tænd igen og kog resten igennem.
7. Gentag denne procedure med en frisk bianding,
indtil den normale bryggetid opnås igen.
8. Til sidst koges maskinen igennem med 1 kande
vand mindst 2 gange, inden der påny brygges
kaffe.
9. Andre afkalkningsmidler bør ikke anvendes.
Ret tiI ændringer forbeholdes.
Dette produkt er i overensstemmelse med
bestemmelserne i EMC Direktiv 89/336/EEC
og Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC.
Når produktet er udtjent, bør
det bortskaffes via de særlige
indsamlingssteder i landet.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende
fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil
Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller
ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe
effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af
apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer
udført af andre end de af Braun anviste reparatører
og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller
indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til
et autoriseret Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun
Service Center.
3117351_MN 18.03.2005 9:09 Uhr Seite 27

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun AromaSelect KF 177 .

Stil et spørgsmål om Braun AromaSelect KF 177

Har du et spørgsmål om Braun AromaSelect KF 177 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun AromaSelect KF 177 . Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun AromaSelect KF 177 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.