Braun 370cc manual

Få vist brugermanualen for Braun 370cc below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Braun
  • Product: Barberkniv
  • Model/navn: 370cc
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk

Indholdsfortegnelse

Side: 37
38
Dansk
Vores produkter er skabt til at opfylde de
højeste krav med hensyn til kvalitet, funktio-
nalitet og design. Vi håber, du vil få glæde af
din nye barbermaskine fra Braun.
Advarsel
Dit barbersystem er forsynet med en special-
ledning med integreret strømforsyning med
ekstra lav spænding for større sikkerhed.
Du må ikke udskifte eller pille ved nogen af
delene, da du kan risikere at få elektrisk stød.
Apparatet er ikke beregnet til, at børn eller
personer med nedsatte fysiske eller mentale
evner bruger det, medmindre de overvåges
af en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed. Generelt anbefaler vi, at apparatet
opbevares utilgængeligt for børn.
Beskrivelse
1 Kassette med skæreblade og lamelknive
2 Trimmer til langt hår
3 Præcisionsindstillingskontakt («lock»)
(gælder kun 390cc/370cc)
4 Tænd/sluk-knap («on/off»)
5 Opladningslys (grønt)
6 Lys til indikation af lavt batteri (rødt)
7 Rengøringslys (gul)
8 Udskiftningslys for barberdele
(gælder kun 390cc/370cc)
9 Stik til barbermaskine
10 Specialledning
11 Etui (gælder kun 390cc/370cc)
12 Skærebladsbeskyttelse
(gælder kun 350cc)
Opladning
Opladning foregår bedst ved en temperatur
på mellem 15 °C og 35 °C. Barbermaskinen
må ikke udsættes for temperaturer over
50° C i længere perioder.
Barbermaskinen tilsluttes en stikkontakt
med specialledningen (10). Barbermaskinen
skal være slukket.
Når barbermaskinen oplades første gang,
skal den oplade konstant i 4 timer. Senere
opladninger tager ca. 1 time.
•
•
En fuld opladning giver op til 45 minutters
trådløs barbering afhængig af skægvækst.
Barbering uden ledning. Ved normal brug
oplades barbermaskinen automatisk i
Clean&Renew™ efter hver rengøring
(se «C Clean&Renew™»).
Den maksimale batterikapacitet nås først
efter flere cyklusser med ladning og
afladning.
5 minutters hurtig opladning (med special-
ledningen (10)) er tilstrækkeligt til en
barbering.
Hvis de genopladelige batterier aflades,
kan du også barbere dig ved at sætte
barbermaskinen til en stikkontakt med
specialledningen.
Opladningslys (5)
De grønne lys viser batteriernes opladnings-
status. Det grønne lys blinker, når barber-
maskinen er under opladning eller tændt. Når
batteriet er fuldt opladet, lyser alle de grønne
lys konstant, forudsat at barbermaskinen er
tændt eller tilsluttet lysnettet.
Lys til indikation af lavt batteri (6)
Når den røde advarselslampe blinker, betyder
det at batteriniveauet er lavt.
Som regel vil der være strøm nok til, at du
kan gøre barberingen færdig.
A Barbering
Tryk på tænd/sluk-knappen (4) for at tænde
for barbermaskinen (billedet).
De fleksible skæreblade tilpasser sig auto-
matisk alle ansigtets konturer (billedet).
Trimmer til langt hår (2)
For at trimme bakkenbarter, overskæg eller
skæg skal trimmeren til langt hår skydes
opad.
Præcisionsindstillingskontakt («lock») (3)
(gælder kun 390cc/370cc)
Til præcis barbering de steder, hvor det
er mere vanskeligt (f.eks. under næsen),
skubbes kontakten (3) mod højre til «lock».
Den midterste trimmer og et skæreblad vil
blive sænket.
•
•
•
•
•
98947499_Floater390cc_S6-64.indd38 38
98947499_Floater390cc_S6-64.indd38 38 02.04.2009 11:35:46 Uhr
02.04.2009 11:35:46 Uhr
Side: 38
39
Tips til den perfekte barbering
For at opnå de bedste resultater anbefaler
Braun tre enkle trin:
1. Barber dig altid, før du vasker dig i
ansigtet.
2. Hold altid barbermaskinen i en ret vinkel
(90°) mod huden.
3. Stræk huden og barber mod skæggets
vokseretning.
B Hold din barbermaskine i
topform
Indikator til rengøring
Barbermaskinen bør rengøres dagligt i
Clean&Renew™, og især når det gule lys (7)
er tændt konstant efter barbering. I modsat
fald slukker det gule lys efter nogen tid.
Barbermaskinens elektronik vil derefter gå ud
fra, at den er blevet rengjort manuelt, og en
ny cyklus for tiden indtil næste rengøring
går i gang. Under rengøringsprocessen i
Clean&Renew™ blinker det gule lys. Det
slukker efter ca. 4 timer, når rengøringen er
afsluttet.
Automatisk rengøring
Når barbermaskinen placeres i
Clean&Renew™, rengøres den automatisk
(se «C Clean&Renew™»). Manuel rengøring
anbefales kun, når Clean&Renew™ ikke kan
bruges, for eksempel under rejser.
Manuel rengøring
Barberhovedet kan rengøres under
rindende vand.
Advarsel: Træk stikket ud af
stikkontakten, før barberhovedet
rengøres i vand.
Regelmæssig rengøring sikrer en bedre bar-
bering. Barberhovedet holdes let og hurtigt
rent, hvis du skyller det under rindende vand
efter hver barbering:
Tænd for barbermaskinen (trådløs), og skyl
barberhovedet under varmt, rindende vand.
•
Der kan anvendes flydende sæbe uden
slibemidler. Skyl al skummet væk, og lad
barbermaskinen køre i et par sekunder
mere.
Sluk derefter for barbermaskinen, og fjern
kassetten med skæreblade og lamelknive
(1) og lad den tørre.
Dryp en dråbe let maskinolie på trimmeren
til langt hår (2) og i kassetten med skære-
blade og lamelknive (1) en gang om ugen,
hvis du regelmæssigt rengør din barber-
maskine under rindende vand.
Alternativt kan barbermaskinen renses med
en børste:
Sluk for barbermaskinen. Tag kassetten
med skæreblade og lamelknive ud af og
bank den mod en flad overflade.
Rens derefter indersiden af barberhovedet
med børsten. Kassetten med skæreblade
og lamelknive må ikke renses med børsten,
da det kan beskadige den.
Udskiftningslys for barberdele/Nulstil
(gælder kun 390cc/370cc)
For at opnå optimal barbering bør kassetten
med skæreblade og lamelknive (1) udskiftes,
når udskiftningslyset for barberdele (8) lyser
(efter ca. 18 måneder), eller når barberdelene
er slidt.
Udskiftningslyset minder dig under de næste
syv barberinger om at udskifte kassetten
med skæreblade og lamelknive. Derefter
nulstiller barbermaskinen automatisk.
Efter at kassetten med skæreblade og
lamelknive er sat tilbage (1), trykkes på start/
stop-knappen (4) i mindst 5 sekunder for at
nulstille tælleren.
Imens blinker udskiftningslyset, som slukker,
når nulstillingen er afsluttet. Manuel nulstilling
kan foretages til enhver tid.
Model 350cc: For at opnå en optimal
barbering skal kassetten med skæreblade og
lamelknive (1) udskiftes mindst efter 1½ års
brug, eller når barberdelene
er slidt.
•
•
•
•
98947499_Floater390cc_S6-64.indd39 39
98947499_Floater390cc_S6-64.indd39 39 02.04.2009 11:35:46 Uhr
02.04.2009 11:35:46 Uhr
Side: 39
40
Sådan bevares batterierne
For at bevare optimal kapacitet på de
genopladelige batterier skal barbermaskinen
aflades fuldstændigt (ved barbering) ca. hver
6. måned. Derefter genoplades barber-
maskinen til fuld kapacitet.
Miljømæssige oplysninger
Dette produkt indeholder genopladelige
batterier. For at beskytte miljøet bør
apparatet efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdnings-
affaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun
Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
C Clean&Renew™
Brauns Clean&Renew™ er udviklet til
rengøring, opladning og opbevaring af din
barbermaskine. Rengør barbermaskinen
dagligt i Clean&Renew™.
For at opnå det bedste resultat tænder og
slukker barbermaskinen med mellemrum
under den automatiske rengøringsproces.
Da det specielt udviklede rengøringsmiddel
indeholder en smule olie, bliver barber-
maskinen også smurt under rengøringen.
Vigtigt
Anvend kun den ledning, der følger med
barbermaskinen.
For at undgå udsivning af rengøringsvæske
skal apparatet placeres på en flad, stabil
overflade. Apparatet må ikke vippes,
bevæges pludseligt eller på nogen måde
flyttes, hvis der er isat en rengøringspatron.
Undgå at placere apparatet i et spejlskab,
over radiatorer eller på polerede eller
lakerede overflader. Må ikke udsættes for
direkte sollys.
Apparatet indeholder yderst brændbar
væske. Opbevares væk fra antændelses-
kilder. Ryg ikke i nærheden af apparatet.
Opbevares utilgængeligt for børn. Patronen
må ikke efterfyldes. Anvend kun originale
Braun-patroner.
•
•
•
•
•
Beskrivelse
1 Start-/udløserknap
2 Kontaktbøjle
3 Løfteknap til udskiftning af patron
4 Niveauindikator
5 Rensepatron
Før Clean&Renew™ tages i brug
Isætning af patron
Tryk på løfteknappen (3) for at åbne
kabinettet.
Hold patronen ned mod en flad, stabil
overflade (f.eks. et bord). Fjern forsigtigt
låget fra patronen. Lad patronen glide så
langt ind i bunden som muligt.
Luk kabinettet langsomt ved at trykke ned,
til det låser.
Udskiftning af patron
Tryk på løfteknappen og vent nogle få
sekunder, før kabinettet åbnes, og den brugte
patron fjernes.
Sørg for at lukke åbningerne med låget på
den nye patron, før den brugte patron
kasseres, da den indeholder forurenet
rengøringsopløsning. Den brugte patron
kan kasseres med husholdningsaffaldet.
Brug af din Clean&Renew™
Tilslut din Clean&Renew™ til lysnettet
med ledningen. Den specielle stikdåse på
bagsiden kan justeres for at spare plads.
Efter hver barbering skal barbermaskinen
slukkes og placeres omvendt i
Clean&Renew™ med fronten forrest.
Tryk på start-/udløserknappen (1) for at låse
og tilslutte barbermaskinen. Rengørings-
processen går i gang. Det gule lys på
barbermaskinen blinker under hele
processen (ca. 2 minutters rengøring,
mindst 4 timers tørring).
Afbryd ikke rengøringsprocessen, da
barbermaskinen vil være våd og ikke egnet
til brug. Hvis der alligevel er behov for at
afbryde processen, trykkes på start-/
udløserknappen (1).
•
•
•
•
•
•
98947499_Floater390cc_S6-64.indd40 40
98947499_Floater390cc_S6-64.indd40 40 02.04.2009 11:35:46 Uhr
02.04.2009 11:35:46 Uhr
Side: 40
41
Når rengøringen er slut, slukker det gule
lys, og barbermaskinen er klar til brug. For
at frigøre den trykkes på start-/udløser-
knappen.
En rensepatron rækker til omkring 30
rengøringscyklusser. Når niveauindikatoren
(4) har nået «min.»-mærket, er der
tilstrækkelig væske i patronen til ca. fem
rengøringscyklusser. Derefter bør patronen
udskiftes, ved daglig brug ca. hver 4. uge.
Den hygiejniske patron med rengørings-
opløsning indeholder alkohol, som
fordamper langsomt, når den bliver åbnet.
Patroner bør udskiftes ca. hver 8. uge, hvis
de ikke bruges dagligt.
Rensepatronen indeholder også glidemi-
dler, som kan efterlade mærker på barber-
hovedet efter rengøringen. Disse mærker
kan imidlertid nemt fjernes ved forsigtig
aftørring med en klud eller en blød rense-
serviet.
Rengør kabinettet med jævne mellemrum
med en fugtig klud, især åbningen hvor
barbermaskinen sidder.
Tilbehør
Fås hos din forhandler eller Braun Service
Centre:
Kassette med skæreblade og
lamelknive: 32S/32B
Rensepatron Clean&Renew™: CCR
Kan ændres uden varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i EMC Direktiv
2004/108/EC og Lavspændings-
direktivet 2006/95/EC.
Elektriske specifikationer findes på
specialkablet.
Apparatet bør efter endt levetid ikke
kasseres sammen med hushold-
ningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på
et Braun Servicecenter eller passende,
lokale opsamlingssteder.
•
•
•
•
•
•
•
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid (f.eks.
skæreblad og lamelkniv) samt fejl, som
har ringe effekt på apparatets værdi eller
funktionsdygtighed. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun
anviste reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
98947499_Floater390cc_S6-64.indd41 41
98947499_Floater390cc_S6-64.indd41 41 02.04.2009 11:35:47 Uhr
02.04.2009 11:35:47 Uhr

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Braun 370cc.

Stil et spørgsmål om Braun 370cc

Har du et spørgsmål om Braun 370cc men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Braun 370cc. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Braun 370cc så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.