Bosch UniversalChainPole 18 manual

Få vist brugermanualen for Bosch UniversalChainPole 18 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Motorsav
  • Model/navn: UniversalChainPole 18
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 83
84 | Dansk
F 016 L81 582 | (28.2.18) Bosch Power Tools
Berør aldrig strøm- eller telefonled-
ninger. Sådanne ledninger fører til høj
spænding. Akut fare for elektrisk stød.
Hold en afstand på mindst 10 m.
Advarsel: Personer, der opholder sig i nærheden, skal holde
sig i en sikker afstand til haveværktøjet, når der arbejdes.
Generelle sikkerhedsinstrukser for
el-værktøj
Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruk-
tioner, illustrationer og specifikatio-
ner, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende
overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elek-
trisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.
Begrebet „el-værktøj“ i advarslerne refererer til el-værktøj,
der kører på lysnettet, (med netkabel) samt akku-værktøj
(uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til.
Du må aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge
el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at trække stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
modvarme,olie,skarpekanterellermaskindele,derer
i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigtatværeopmærksom, se, hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en unormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
stande eller smykker. Hold hår og høj væk fra dele, der
bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løst-
siddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
 Selvomdukenderværktøjetgodtogervanttilatbruge
det, skal du alligevel være opmærksom og overholde
sikkerhedsanvisningerne. Et øjebliks uopmærksomhed
kan medføre alvorlige personskader.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 84 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 84
Dansk | 85
Bosch Power Tools F 016 L81 582 | (28.2.18)
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
hvis den er aftagelig, før maskinen indstilles, før skift
af tilbehørsdele og før el-værktøjet lægges til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 Vedligehold el-værktøj og tilbehørsdele. Kontroller,
om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget,
således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadi-
gede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Man-
ge uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sigikkesåhurtigt fast og ernemmere atføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
 Holdhåndtagoggribefladertørre,reneogfriforolieog
smørefedt. Hvis håndtag og gribeflader er glatte, kan
værktøjet ikke håndteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.
Omhyggelig omgang med og brug af akku-værk-
tøj
 Oplad kun akkuer i ladeaggregater, der er anbefalet af
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier –
brandfare.
 Brug kun de akkuer, der er beregnet til el-værktøjet.
Brug af andre akkuer øger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
 Ikke benyttede akkuer må ikke komme i berøring med
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger ri-
sikoen for personskader i form af forbrændinger.
 Hvisakkuenanvendesforkert,kanderslippevæskeud
af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væ-
ske.Hvisdetalligevelskulleske,skyllesmedvand.Søg
læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske kan gi-
ve hudirritation eller forbrændinger.
 Brugikkeakkuerellerværktøj,somerbeskadigeteller
modificeret. Beskadigede eller modificerede akkuer kan
opføresiguforudsigeligtogforårsagebrand,eksplosionel-
ler fare for personskade.
 Akkuer eller værktøj må ikke udsættes for ild eller me-
get høje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medføre eksplosion.
 Følg alle instruktioner for opladning. Akkuen må ikke
oplades ved temperaturer uden for det område, der er
angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller oplad-
ning ved temperaturer uden for det angivne område kan
medføre skader på akkuen og forøge brandfaren.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
 Beskadigede akkuer må aldrig repareres. Reparation af
akkuer må kun udføres af producenten eller autoriserede
reparatører.
Sikkerhedsinstrukser til Beskærersæt
 Holdallelegemsdele vækfrasavkæden. Forsøg ikkeat
fjerne afskåret materiale, mens savkæden kører, eller
at holde fast i materiale, som skal skæres over. Kon-
trollér,atkontaktenerslukket,ogatakkuenerfjernet,
når fastklemt afskåret materiale fjernes. Få sekunders
uopmærksomhed ved brug af afgreningsudstyret kan føre
til alvorlige personskader.
 Hold kun fast i produktet vha. de isolerede gribeflader
(hovedhåndgreb 15, forreste håndgreb 9 eller udvidet
gribeområde 12), da savkæden kan ramme skjulte
strømledninger. Savkædens kontakt med en spændings-
førende ledning kan også sætte værktøjets metaldele un-
der spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
 Hold afgreningsudstyret fast med begge hænder og
hold dine arme og din krop i en position, hvor du kan
modstå tilbageslagskræfterne. Er egnede foranstaltnin-
ger truffet, kan brugeren beherske tilbageslagskræfterne.
Slip aldrig afgreningsudstyret.
 Når der saves i en gren, skal du regne med tilbageslag.
Når grenen er skåret over, kan den bøje sig nedad og klem-
me savkæden.
 Hold altid afgreningsudstyret med begge hænder og
med monteret savkæde-beskyttelsesafdækning, når
deterslukket.Omhyggeligomgangmedafgreningsudsty-
ret forringer sandsynligheden for tilfældig berøring af sav-
kæden, mens den er i gang.
 Brug ikke afgreningsudstyret, når der arbejdes på et
træ. Bruges afgreningsudstyret, når der klatres eller på et
træ, kan du blive kvæstet.
 Sørg altid for at stå rigtigt og anvend kun Beskærer-
sæt, når du står på fast, sikker og lige undergrund. Glat
undergrund eller ustabile ståflader som f.eks. på en stige
kanmedføre,atmantaberligevægtenellerkontrollenover
Beskærersæt.
 Overhold instruktionerne for smøring, kædespænding
og skift af tilbehør. En kæde, der er spændt eller smurt
forkert, kan enten gå i stykker eller øge risikoen for tilbage-
slag.
 Holdgrebenetørre,reneogfriforolieogfedt.Fedtede,
oliesmurte greb er glatte og medfører, at man taber kon-
trollen.
 Sav kun i træ. Brug ikke Beskærersæt til arbejde, det
ikke erberegnet til.Eksempel: Brugikke Beskærersæt
til at save i plast, murværk eller byggematerialer, der
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 85 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 85
86 | Dansk
F 016 L81 582 | (28.2.18) Bosch Power Tools
ikke er af træ. Brugaf Beskærersætt tilformål,detikkeer
beregnet til, kan føre til farlige situationer.
 Årsager til et tilbageslag og hvordan et sådant undgås:
– Tilbageslag kan optræde, hvis spidsen på styreskinnen
berører en genstand, eller hvis træet bøjer sig, og savkæ-
den sætter sig fat i snittet.
– En berøring med skinnespidsen kan i nogle tilfælde føre
til en uforventet, bagudrettet reaktion, hvor styreskinnen
slås opad og hen imod den person, der betjener saven.
– Sætter savkæden sig fast i styreskinnens overkant, kan
skinnen hurtigt støde tilbage i den retning, hvor brugeren
befinder sig.
– Hver enkelt af disse reaktioner kan medføre, at du taber
kontrollen over Beskærersæt, og at du muligvis bliver al-
vorligt kvæstet. Som bruger af et Beskærersæt du træffe
forskelligeforanstaltningerforatkunnearbejdeuhelds-og
kvæstelsesfri.
Et tilbageslag er en følge af forkert brug af haveværktøjet.
Det kan forhindres ved at træffe egnede sikkerhedsforan-
staltninger, der beskrives i det følgende:
 Når der saves i en gren, skal du regne med tilbageslag.
Når grenen er skåret over, kan den bøje sig nedad og klem-
me savkæden.
 Brug altid en savkæde, der er foreskrevet af producen-
ten. Forkerte savkæder kan føre til ødelæggelse af kæden
eller tilbageslag.
 Er sværdet så beskadiget, at det skal udskiftet, kontaktes
Bosch kundeservicen.
 Slib aldrig savkæden selv. Erstat savkæden med reserve-
savkæden (F 016 800 489).
 Tillad aldrig børn, personer med begrænsede fysiske, sen-
soriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring
og/eller med manglende viden og/eller personer, der ikke
erfortroligemeddisseinstrukser,atbrugehaveværktøjet.
Nationale forskrifter kan bestemme alderen på den per-
son, som må betjene haveværktøjet.
 Børn bør holdes under opsyn for at forhindre, at de leger
med haveværktøjet.
 Opbevar afgreningsudstyret uden for børns rækkevidde,
når det ikke er i brug.
 Kontroller dit arbejdsområde og afhjælp alle mulige farlige
kilder, før arbejdet startes.
 Læg først haveværktøjet fra dig og fjern først akkuen,
når det står helt stille. Indsatsværktøjet kan sætte sig i
klemme eller slå tilbage, hvilket kan medføre, at man mi-
ster kontrollen over haveværktøjet.
 Sluk altid afgreningsudstyret, før arbejdspositionen æn-
dres.
 Afskårede grene kan falde ned på dig eller springe væk fra
jorden og kvæste dig. Sav længere grene af stykvist.
(se Fig. N)
 Tryk let, før grenen er savet helt igennem. Du kan komme
til skade, hvis haveværktøjet pludselig falder ned, og hvis
du taber balancen og kontrollen over Beskærersæt.
Henvisninger til optimal håndtering af akkuen
 Sikre, at haveværktøjet er slukket, før akku’en sættes
i. Der kan opstå uheld, hvis en akku sættes i et haveværk-
tøj, der er tændt.
 Brug kun Bosch akkuerne, der er beregnet til dette ha-
veværktøj.Brug af andreakkuerkanføre tilkvæstelserog
er forbundet med brandfare.
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod va-
rige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare
for eksplosion.
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch pro-
dukt. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.
 Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. nåle eller skruetrækkere eller ekstern kraftpå-
virkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen
kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
 Kortslut ikke akkuen. Fare for eksplosion.
 Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
 Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mellem
–20 °C og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om
sommeren.
 Rengørakkuensventilationsåbningerengangimellemmed
en blød, ren og tør pensel.
Sikkerhedsforskrifter for ladeaggre-
gater
Læs alle sikker-
hedsinstrukser og
anvisninger. I til-
fælde af manglende
overholdelse af sikkerhedsinstrukser-
ne og anvisningerne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
kvæstelser.
Disseinstrukserbøropbevarestilse-
nere brug.
Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i
stand til at vurdere alle funktioner
100 % og gennemføre dem uden ind-
skrænkninger eller har modtaget tilsva-
rende instruktioner.
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 86 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 86
Dansk | 87
Bosch Power Tools F 016 L81 582 | (28.2.18)
Tillad aldrig børn, personer med be-
grænsede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller med manglende
erfaring og/eller med manglende vi-
den og/eller personer, der ikke er for-
troligemeddisseinstrukser,atbruge
haveværktøjet. Nationale forskrifter
kan bestemme alderen på den per-
son, som må betjene haveværktøjet.
Sørg for, at børn er under opsyn.
Dermed sikres det, at børn ikke leger
med værktøjet.
Oplad kun Bosch lithium-ion-akku-
er med en kapacitet fra 1,5 Ah (fra
3 akkuceller). Akku-spændingen
skal passe til laderens akku-lade-
spænding. Oplad ikke genopladeli-
ge batterier. I modsat fald er der risi-
ko for brand og eksplosion.
Ladeaggregatet må ikke udsættes for regn el-
ler fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggre-
gatet øger risikoen for elektrisk stød.
 Oplad kun lithium-ion-akkuer fra Bosch. Akku-spæn-
dingen skal passe til laderens akku-ladespænding. I
modsat fald er der risiko for brand og eksplosion.
 Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for elektrisk
stød.
 Kontrollérladeaggregat,kabelogstikførbrug.Anvend
ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ik-
ke at åbne ladeaggregatet og sørg for at det repareres
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origina-
le reservedele. Beskadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
 Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar under-
grund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare
omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under
opladningen. Brandfare!
 Undlad at tildække laderens udluftningsåbninger. El-
lers kan laderen blive overophedet og ikke længere funge-
re korrekt.
 Øget elektrisk sikkerhed opnås ved at bruge en FI-kontakt
(HFI-relæ) med en max. brydestrøm på 30 mA. Kontrollér
altid FI-kontakten før brug.
Vedligeholdelse
 Tag akkuen ud, før haveværktøjet indstilles eller ren-
gøresellerstillesfraetsted,hvordeterudenopsyniet
vist stykke tid. Brug altid havehandsker, hvis du håndte-
rer eller arbejder i nærheden af savkæden.
 Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikkerheds skyld
slidte eller beskadigede dele.
 Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt,
så haveværktøjets arbejdstilstand er sikret.
 Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
 Opbevarafgreningsudstyretettørtogsikkertstedudenfor
børns rækkevidde.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Beregnet anvendelse
Detteprodukterberegnettilatblivebrugtihusholdningen,til
at klippe træer og buske i større højder, mens brugeren står
på jorden. Produktet er ikke beregnet til at save anorganisk
materiale eller til at blive brugt, når brugeren står på en stige
eller et trin. Værktøjet er ikke beregnet til professionel og in-
dustriel brug.
Leveringsomfang (se figur B)
Tag maskinen forsigtigt ud af emballagen. Kontrollér, at dele-
ne er fri for mangler:
– Hoved på afgreningsudstyr
– Teleskopgreb
– Akku**
– Ladeaggregat**
– Bærerem
– Kædebeskytter
– Betjeningsvejledning
– Indvendig sekskant-skruetrækker
– Savkædeolie
Hvis nogle dele mangler eller er beskadigede, bedes du kon-
takte den forhandler, hvor du har købt haveværktøjet.
** landespecifik
Symbol Betydning
Reaktionsretning
Bevægelsesretning
Start
Stop
Tilbehør
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 87 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 87
88 | Dansk
F 016 L81 582 | (28.2.18) Bosch Power Tools
Illustrerede komponenter (se Fig. A)
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af værktøjet på illustrationssiden 356.
1 Savkæde
2 Sværd
3 Dæksel til oliebeholder
4 Indstillingstaster til svinghovedet
5 Kædespændeskrue
6 Forbindelsesstykke
7 Teleskoprør
8 Teleskop-højdeindstilling
9 Forreste håndgreb
10 Bæreremssløjfe på det forreste håndgreb
11 Bærerem
12 Udvidet gribeområde (isoleret)
13 Bæreremssløjfe på det bageste håndgreb
14 Låseknap
15 Bageste håndgreb (Isolerede gribeflader)
16 Start-stop-kontakt
17 Akku
18 Akku-udløserknap
19 Krog til bæreremssløjfe, forreste håndgreb
20 Krog til bæreremssløjfe, bageste håndgreb
21 Olie beholder indgang/udgang
22 Afdækning
23 Kædehjul
24 Sværd-styreskinne
25 Fastgørelsesskruer
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ik-
ke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores
tilbehørsprogram.
Tekniske data
Akku-afgreningsudstyr UniversalChain-
Pole 18
Typenummer 3 600 HB3 1..
Kædehastighed i tomgang m/s 4,0
Sværdlængde cm 20/ 8"
Max. savdiameter cm 15
Savkædetype 3/8" – 90PX033E
Notbredde mm 1,1
Antal noter 33
Påfyldningsmængde oliebe-
holder ml 60
Automatisk kædesmøring 
Højdeindstilling m 2,1–2,6
Svinghoved, 9 positioner ° 120
Vægt svarer til EPTA-
Procedure 01:2014 kg 3,6
Serienummer Se serienummer (type-
skilt) på haveværktøjet
tilladt omgivelsestemperatur
– under ladning og under
drift*
– under opbevaring
°C
°C
0... +45
-20...+50
Akku Li-Ion
Typenummer
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah
2 607 337 187
2 607 337 211
2 607 337 199
Nominel spænding V= 18
Kapacitet
– 2 607 337 187
– 2 607 337 211
– 2 607 337 199
Ah
Ah
Ah
1,5
2,0
2,5
Antal akkuceller
– 2 607 337 187
– 2 607 337 211
– 2 607 337 199
5
5
5
Ladeaggregat AL 1830 CV
Typenummer
2 607 ... EU
UK
AU
... 225 965
... 225 967
... 225 969
Ladestrøm A 3,0
Ladetid (tom akku)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah
min
min
min
33
45
60
Vægt svarer til EPTA-
Procedure 01:2014 kg 0,40
Beskyttelsesklasse / II
Ladeaggregat AL 1815 CV
Typenummer
2 607 ... EU
UK
AU
... 226 077
... 226 079
... 226 081
Ladestrøm A 1,5
Ladetid (tom akku)
– 1,5 Ah
– 2,0 Ah
– 2,5 Ah
min
min
min
63
84
105
Vægt svarer til EPTA-
Procedure 01:2014 kg 0,38
Beskyttelsesklasse / II
Akku-afgreningsudstyr UniversalChain-
Pole 18
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 88 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 88
Dansk | 89
Bosch Power Tools F 016 L81 582 | (28.2.18)
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60335-1.
Maskinens A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau 78 dB(A); lydeffektniveau 92 dB(A). Usik-
kerhed K=4 dB.
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60335-1:
ah=1,0 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Detsvingningsniveau,dererangivetinærværendeinstruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60335,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medforskelligetilbehørsdele,medafvigende
indsatsværktøjellerutilstrækkeligvedligeholdelse,kansving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Montering og drift
Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
 Tag akkuen ud af værktøjet, før der arbejdes på det
(f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før
det transporteres og lægges til opbevaring. Fare for
kvæstelser, hvis start/stopkontakten betjenes utilsigtet
med låseknappen.
 Betjen kun kontakterne, hvis akkuen er skubbet helt
ind.
Akku sættes i/tages ud (se Fig. D+K)
Bemærk:Anvendesikkeegnedeakkuer,kandetteføretilfejl-
funktioner eller til beskadigelse af produktet.
Sætdenopladteakku17inditeleskopgrebet.Sikr,atakkuen
er sat rigtigt i.
Akkuen 17 tages ud af produktet ved at trykke på akku-udlø-
sertasten 18 og trække akkuen fremad henimod savkæden.
Opladning af akku
 Anvend ikke noget andet ladeaggregat. Det medlevere-
deladeaggregaterafstemtiforholdtildenLi-ion-akku,der
er monteret i haveværktøjet.
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Akkuen er udstyret med en temperaturovervågning, som kun
tillader en ladning i et temperaturområde mellem 0 °C og
45 °C. Derved opnås en høj levetid for akkuen.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at
sikreatakkuenfungerer100 %opladesakkuenheltførførste
ibrugtagning.
Li-ion-akkuenkanopladestilenhvertid,udenatlevetidenfor-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.
Li-ion-akkuenerbeskyttetmodafladningmed„ElectronicCell
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes haveredskabet
med en beskyttelseskontakt: Haveredskabet arbejder ikke
mere.
Tryk efter automatisk slukning af have-
værktøjet ikke mere på start-stop-kontak-
ten. Akkuen kan blive beskadiget.
Læsogoverholdhenvisningernemht.bortskaffelseafbatteri-
et.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til ladeag-
gregatet stættes i stikdåsen og akkuen placeres i ladeskak-
ten.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesog ladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Handlingsmål Fig. Side
Illustrerede komponenter A 356
Leveringsomfang B 357
Produkt samles C 357
Akku sættes i D 357
Bærerem fastgøres E 358
Teleskophøjde indstilles F 358
Savkædebeskyttelse fjernes G 359
Svinghoved indstilles H 360
Savkæde smøres I 360
Spænding af savkæden J 361
Savkæde udskiftes K + L 361–362
Tænd/sluk M 362
Arbejdsanvisninger N 363
Akku tages ud O 363
Vedligeholdelse og opbevaring af
produktet P 364
Valg af tilbehør 365
PAS PÅ
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 89 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 89
90 | Dansk
F 016 L81 582 | (28.2.18) Bosch Power Tools
Betydning af de forskellige displayelementer
(AL 1830 CV)
Den grønne batteri-ladevisning blinker (hurtigt)
Hurtigopladningen angives ved at den grønne
batteri-ladetilstandsvisning blinker hurtigt.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkumulato-
rens temperatureridettilladteladetemperaturområde,seaf-
snit „Tekniske data“.
Den grønne batteri-ladevisning blinker (lang-
somt)
Hvis batteriet er ladet 80 % op, blinker den
grønne batteri-ladevisning langsomt.
Batteriet kan tages ud og bruges med det samme.
Konstant grøn akku-kontrollampe
Når den grønneakku-kontrollampe lyser kon-
stant, er akkuen helt opladet.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrol-
lampen , at netstikket er sat i stikdåsen og ladeaggregatet er
klart.
Konstant lys rød akku-kontrollampe
Når den røde akku-kontrollampe lyser kon-
stant, er akkuens temperatur uden for det til-
ladte ladetemperaturområde, se afsnit „Tekniske data“. Så
snart det tilladte temperaturområde er nået, kobler ladeag-
gregatet automatisk om til hurtigopladning.
Blinklys rød akku-kontrollampe
Når den røde akku-kontrollampe blinker, er
der en fejl i ladeprocessen, se afsnit „Fejlsøg-
ning“.
Betydning af de forskellige displayelementer
(AL 1815 CV)
Blinklys akku-kontrollampe
Opladningen signaliseres ved at akku-kontrol-
lampen blinker.
Konstant lys akku-kontrollampe
Lyser akku-kontrollampen varigt, betyder det,
at akkuen er helt opladet eller at akkuens tem-
peraturerudenfordettilladteladetemperaturområdeog der-
for ikke kan lades. Så snart det tilladte temperaturområde er
nået, lades akkuen.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrol-
lampen , at netstikket er sat i stikdåsen og ladeaggregatet er
klart.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Tips vedr. opladning
Ladeaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele tiden
eller en opladningscyklus følger den næste uden afbrydelser.
Dette skyldes dog ingen teknisk defekt på ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladningforkortesvæsentligt,erdettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Montering
 Tag akkuen ud af værktøjet, før der arbejdes på det
(f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før
det transporteres og lægges til opbevaring. Fare for
kvæstelser, hvis start/stopkontakten betjenes utilsigtet
med låseknappen.
Produkt samles (se Fig. C+E)
Forbindhovedetpåafgreningsudstyretogteleskopgrebet,så
kanterne flugter, og sikr disse ved at dreje forbindelsesstyk-
ket 6. Sikr, at begge dele er monteret og fastlåst korrekt.
Fastgør bæreremmen 11 på bæreremssløjferne 10/13 til
håndgrebene. Vær opmærksom på, at bæreremmen har to
kroge i forskellig størrelse. Sikr, at den store krog 20 fastgø-
restilbæreremssløjfenpådetbagestehåndgreb13ogdenlil-
le krog19 fastgøres til bæreremssløjfen på det forreste hånd-
greb 10.
Fjern savkædebeskyttelsen.
Teleskophøjde indstilles (se Fig. F)
Løsnteleskop-højdeindstillingen8vedatdrejepåden,indstil
teleskoprøret 7 på den ønskede længde og drej teleskop-
højdeindstillingen 8 fast igen.
Teleskoprøret 7 kan indstilles på en længde fra 2,1 m til
2,60 m, så det passer til det enkelte arbejde.
Årsag Afhjælpning
Akku-kontrollampe lyser hele tiden
Rød akku-kontrollampe blinker
Opladning er ikke mulig
Akkuen er ikke (korrekt) pla-
ceret
Placer akkuen korrekt på la-
deren
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter;
f.eks. ved at sætte akkuen i
og tage den ud flere gange
eller erstatte den
Akku defekt Skift akkuen
Akku-kontrollamper hhv. lyser ikke
Ladeaggregatets netstik er
ikke sat (rigtigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i
stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller
ladeaggregat er defekt
Kontrollér netspændingen,
lad evt. ladeaggregatet blive
kontrolleretafenautoriseret
servicecenter for Bosch-
el-værktøj
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 90 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 90
Dansk | 91
Bosch Power Tools F 016 L81 582 | (28.2.18)
Svinghoved indstilles (se Fig. H)
Tryksamtidigtpå deto indstillingstaster4, stilsvinghovedeti
den ønskede position ved at bevæge hovedet på afgrenings-
udstyret op eller ned, slip indstillingstasterne 4 og sikr, at ho-
vedet på afgreningsudstyret er fastlåst korrekt.
Svinghovedet kan fastlåses i 9 forskellige positioner.
Spænding af savkæden (se Fig. J)
Kontrollér kædespændingen, før saven tages i brug, efter de
første snit og ca. hvert 10 minut, når saven er i brug. Især ved
nye savekæder må man regne med en øget udvidelse i star-
ten.
Spændaltid savkæden,nårdener kold.Spændes savkæden,
nårdenervarm,kandetteføretilenoverspændingafkæden.
– Savkæden 1 er spændt rigtigt, når den kan løftes ca.
2–3 mmi midten.Dette gennemføresmeden hånd ved at
trække savkæden op mod kædesavens egenvægt.
– Kædespændingen indstilles ved at dreje savkæde-spæn-
deskruen 5 til højre med sekskantnøglen (kædespændin-
gen øges) eller til venstre (kædespændingen reduceres).
Smøring af savkæde (se Fig. I)
Bemærk: Afgreningsudstyret er ikke fyldt med savkædeolie
vedleveringen.Deterderforvigtigt,atkædesavenfyldesmed
olie,førdentagesibrug.Afgreningsudstyretbeskadiges,hvis
det benyttes uden savkædeolie, eller hvis olieniveauet er un-
der min-markeringen.
Savkædenslevetidogsnitkapacitetafhængerafdenoptimale
smøring. Derfor smøres savkæden automatisk under brug
med savkædeolie via oliedysen 21.
Oliebeholderen fyldes på følgende måde:
– Stil afgreningsudstyret fra på et egnet underlag med olie-
beholderlåsen 3 opad.
– Rengør området omkring oliebeholderens lås 3 med en
klud og skru låsen fast.
– Fyld oliebeholderen med biologisk nedbrydelig savkæde-
olie fra Bosch. Brug af ikke godkendt olie kan forringe olie-
systemets ydelsesevne.
– Olien bliver tyktflydende ved lave temperaturer, hvorved
olieforbruget forringes.
– Sørg for, at der ikke kommer snavs ned i oliebeholderen.
– Skru oliebeholderlåsen af igen. Fjern olie, der er spildt på
værktøjet, med en klud.
– Sikr, at oliebeholderlåsen ikke spændes alt for meget.
– Lad afgreningsudstyret køre i 30 sekunder, så olien pum-
pes ind i systemet.
Bemærk:Oliebeholderenventileresvha.småluftkanaler,der
findes i oliebeholderens låg. Når afgreningsudstyret ikke er i
brug, skal det altid stilles vandret med oliebeholderlåsen 3
opad, så olie ikke kan løbe ud.
Savkæde udskiftes (se Fig. K + L)
 Brugaltidbeskyttelseshandsker,nårderarbejdesmed
savkæden.
 Brug kun savkæder, der er godkendt at Bosch, til
sværd med 1,1 mm not.
Løsn de to skruer på afdækningen 22 og tag afdækningen af.
Løft savkæden 1 og sværdet2 af kædehjulet 23.
Tag den uskarpe savkæde 1 af sværdet2 og bortskaf den iht.
gældende forskrifter.
Læg den nye savkæde ind i den omløbende not på sværdet.
Kontrollér, at løberetningen er rigtigt. Sammenlign hertil sav-
kæden med løberetningssymbolet på sværdet.
Læg den nye savkæde på kædehjulet 23 og sværdet2 hen
over styreenheden 24. Sikr, at alle dele sidder rigtigt. Monter
afdækningerne 22 og drej de to skruer 25 fast igen.
Kontrollér savkædespændingen, før værktøjet tages i brug.
Spænd efter behov savkæden med savkædens spændeskrue
5.
Drift
Tænd/sluk (se Fig. M)
Produktet tændes ved først at trykke på låseknappen 14 og
så på start/stopkontakten 16. Hold start/stopkontakten ned-
trykket, når produktet kører. Er værktøjet slukket, kan låse-
knappen slippes.
Hvis du vil slukke el-værktøjet, skal du slippe tænd/sluk-
knappen 16.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
Li-Ion-akkuenerbeskyttetmodafladningmed„ElectronicCell
Protection(ECP)“.Erakkuenafladt,slukkesel-værktøjetmed
en beskyttelseskontakt: Produktet arbejder ikke mere.
 Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter automa-
tisk slukning af el-værktøjet. Akkuen kan blive beskadi-
get.
Arbejdsanvisninger (se Fig. N)
Før savearbejdet startes
Gennemførfølgendekontrolarbejde,førsaventagesibrugog
regelmæssigt under savearbejdet:
– Er afgreningsudstyret i funktionssikker tilstand?
– Er oliebeholderen fyldt på? Kontrollér olieniveauet, før ar-
bejdetstartesogregelmæssigtunderarbejdet.Påfyldolie,
når olieniveauet har nået underkanten i niveaumåleren.
Olievoluminet rækker til ca. 15 minutter, afhængigt af an-
tallet af pauser og arbejdets intensitet.
– Er savkæden spændt og slebet rigtigt?
Generel adfærd
Savkædenskalkøreforfuldhastighed,førdenrammertræet.
Brug styrebeskyttelsen som hjælp i forbindelse med under-
snit.
Klipning fra den øverste kant og nedad er egnet til grene med
en diameter på op til 5 cm. Tykke grene saves i tre savsnit for
at undgå skader på træet. Styrebeskyttelsen er beregnet til
hjælpe i forbindelse med undersnit af grene.
Udsæt ikke savkæden for kraft under savearbejdet, men lad
den arbejde.
De bedste saveresultater opnås, når kædehastigheden ikke
falder som følge af overbelastning.
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 91 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 91
92 | Dansk
F 016 L81 582 | (28.2.18) Bosch Power Tools
Fejlsøgning
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Savekæden er tør Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Savkæden/styreskinnen
er varm
Oliebeholderen er tom Fyld beholderen op med olie
Udluftning i oliebeholderlåsen 3 er tilstoppet Rengør oliebeholderlåsen 3
Olieudløbskanalen er tilstoppet Rengør olieudløbskanalen
Kædespændingen er for høj Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Udskift savkæden
Overbelastningsbeskyttelse er udløst Tænd for værktøjet igen.
Akku-temperaturkontrol er udløst Lad akku afkøle og start den igen
Beskærersæt hopper, vi-
brerer eller saver ikke rig-
tigt
Kædespændingen er for lav Indstil kædespændingen
Savkæden er uskarp Udskift savkæden
Savkæden er slidt Udskift savkæden
Savetænderne peger i den forkerte retning Monter savkæden rigtigt
Der trykkes for stærkt Reducer kraftforbruget
Forfåsnitpr.akkuladning Akku-temperaturkontrol er udløst Lad akku afkøle og start den igen
Stangsaven stopper plud-
selig under savearbejdet
Kæde er spændt for „tæt“ Korriger kædespænding
Trykt for fast under savearbejdet Brug mindre kraft under savearbejdet
Ny kæde Brug mindre kraft under savearbejdet
Hårdt træ Brug mindre kraft under savearbejdet
Træ er vådt Lad træ tørre
Kædens tænder peger i den forkerte retning
Monter kæde på ny med tænderne i den rigtige
retning
Værktøj er for varmt Lad haveværktøj afkøle og start det på ny
Ekstern eller intern løs forbindelse Kontakt dit Bosch servicecenter
Start-stop-kontakt 16 defekt Kontakt dit Bosch servicecenter
Rød akku-ladeindikator
blinker
Akku er ikke sat (rigtigt) i Sæt akku korrekt på ladeaggregat
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter;f.eks.vedatsætte akku-
en i og tage den ud flere gange eller erstatte den
Akku-ladeindikatorer ly-
ser ikke
Akku lader ikke
Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er defekt Kontrollér netspændingen, lad evt. ladeaggre-
gatet blive kontrolleret af en autoriseret ser-
vicecenter for Bosch-el-værktøj
Akku og ladeaggregat er defekt Erstat akku og ladeaggregat
Akku defekt Skift akkuen
Ladeaggregat er defekt Erstat ladeaggregat
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 92 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM
Side: 92
Svenska | 93
Bosch Power Tools F 016 L81 582 | (28.2.18)
Vedligeholdelse, opbevaring og trans-
port (se Fig. P)
 Tag akkuen ud af værktøjet, før der arbejdes på det
(f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før
det transporteres og lægges til opbevaring. Fare for
kvæstelser, hvis start/stopkontakten betjenes utilsigtet
med låseknappen.
Rengør produktet med en klud, før det lægges til opbevaring.
Fjern olien fra oliebeholderen, før den lægges til opbevaring.
Afgreningsudstyret skal altid være forsynet med en beskyttel-
sesafdækning, når det transporteres eller lægges til opbeva-
ring.
Bemærk: Lad ikke afgreningsudstyret blive hængende på en
gren i træet, når arbejdet afbrydes.
Tag akkuen ud af afgreningsudstyret og montér kædebeskyt-
telsen, før det lægges til opbevaring og transporteres.
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
El-værktøjets10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sam-
men med det almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elek-
troværktøj og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal
defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i afsnit „Transport“, side 93.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Förklaring till bildsymbolerna
Allmän varning för riskmoment.
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt
det inte heller för regn.
Setillattpersonersomstårinärheteninteskadas
av föremål som eventuellt slungas ut.
Varning: Håll ett betryggande avstånd från träd-
gårdsredskapet när det är igång.
Använd alltid handskar och skyddsglasögon. Vi rekom-
menderar ytterligare skyddsutrustning som t.ex. halkfria
skyddsskor och en skyddshjälm. Lämplig skyddsutrustning
minskar risken för kroppsskada som kan orsakas av nedfal-
lande grenar och om sågkedjan oavsiktlig berörs.
Berör aldrig ström- eller telefonka-
blar. Ledningarna har en hög spän-
ning. Akut risk finns för elstöt. Håll ett
avstånd på minst 10 m.
Varning: I närheten befintliga personer skall hållas på betryg-
gande avstånd från trädgårdsredskapet när det arbetar.
OBJ_BUCH-3155-002.book Page 93 Wednesday, February 28, 2018 10:04 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch UniversalChainPole 18.

Stil et spørgsmål om Bosch UniversalChainPole 18

Har du et spørgsmål om Bosch UniversalChainPole 18 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch UniversalChainPole 18. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch UniversalChainPole 18 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.