Bosch UNEO Maxx manual

Få vist brugermanualen for Bosch UNEO Maxx below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: UNEO Maxx
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 46
Dansk | 47
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigtatværeopmærksom, se, hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug.Mangeuheldskyldesdårligtvedligeholdteel-værktø-
jer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersig ikke såhurtigt fast og ernemmere atføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj
 Opladkunakku’eriladeaggregater,der eranbefaletaf
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier –
brandfare.
 Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-værktøjet.
Brug af andre akku’er øger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger ri-
sikoen for personskader i form af forbrændinger.
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske
ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt med denne
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske
kan give hudirritation eller forbrændinger.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hamre
 Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
 Hold maskinen i de isolerede gribeflader, når du udfø-
rer arbejde, hvor indsatsværktøjet eller skruen kan
ramme bøjede strømledninger. Kontakt med en spæn-
dingsførendeledningkanogsåsættemaskinensmetaldele
under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 47 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Side: 47
48 | Dansk
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan føre til materiel skade.
 Sluk for el-værktøjet med det samme, hvis indsats-
værktøjet blokerer. Vær klar, hvis maskinen arbejder
med høje reaktionsmomenter, da dette kan føre til til-
bageslag. Indsatsværktøjet blokerer, hvis:
— el-værktøjet overbelastes eller
— detsættersig fasti det emne, der er ved at blive bearbej-
det.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le. Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan
medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod va-
rige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare
for eksplosion.
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch el-
værktøj. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.
 Anvend kun originale akkuer fra Bosch, der skal have
den spænding, der er angivet på dit el-værktøjs type-
skilt. Bruges andre akkuer som f.eks. efterligninger,
istandsatteakkuerellerfremmedefabrikatererderfarefor
kvæstelser samt tingskader, da akkuerne kan eksplodere.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at hammerbore i beton, tegl og
sten. Det er også egnet til boring uden slag i træ, metal, kera-
mik og plast. El-værktøj med elektronisk regulering og højre-
/venstreløb er også egnet til skruearbejde.
Lyset på el-værktøjet er beregnet til at oplyse el-værktøjets
umiddelbare arbejdsområde og er ikke beregnet som rumbe-
lysning i private hjem.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Værktøjsholder SDS-Quick
2 Støvbeskyttelseskappe
3 Låsekappe
4 Omskifter „boring/hammerboring“
5 Indikator for højreløb
6 Indikator for venstreløb
7 Retningsomskifter
8 Start-stop-kontakt
9 Akku-ladetilstandsindikator
10 Akku*
11 Lampe „Power Light“
12 Universalbitholder*
13 Skruebit*
14 Skruebit med kuglestop*
15 Bor med sekskantet skaft*
16 Bor med SDS-Quick-holder*
17 Håndgreb (isoleret gribeflade)
18 Akku-udløserknap
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau
85 dB(A); lydeffektniveau 96 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Hammerboring i beton: ah=13 m/s2
, K=3 m/s2
,
Boring i metal: ah=4 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Skruer: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruk-
ser, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medafvigendeindsatsværktøjellerutilstræk-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
Akku-borehammer Uneo Maxx
Typenummer 3 603 J52 3..
Nominel spænding V= 18
Nominelt omdrejningstal min-1
0–900
Slagtal min-1
0–5000
Enkelt slagstyrke iht.
EPTA-Procedure 05/2009 J 0,6
Værktøjsholderen SDS-Quick
Max. bore-Ø
– Beton (med spiralbor)
– Stål
– Træ
– Træ (med flad fræseboremaskine)
mm
mm
mm
mm
10
8
10
20
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,4
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 48 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Side: 48
Dansk | 49
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlige, at det produkt, der er beskre-
vet under„Tekniske data“, opfylder følgende standarder eller
normative dokumenter: EN 60745 i henhold til bestemmel-
serne i direktivet 2009/125/EF (forordning 1194/2012),
2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.05.2013
Montering
 Retningsomskifterenskalaltidståimidten,førderind-
stilles på maskinen (f.eks. vedligeholdelse, værktøjs-
skift osv.) samt før maskinen transporteres og stilles
til opbevaring. Utilsigtet start ved aktivering af start-stop-
kontakten kan føre til kvæstelser.
Opladning af akku (se Fig. A)
 Brug kun de ladeaggregater, der findes på tilbehørssi-
den. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den
Li-ion-akku, der bruges på dit el-værktøj.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at
sikreatakkuenfungerer100 %opladesakkuenheltførførste
ibrugtagning.
Li-ion-akkuenkanopladestilenhvertid,udenatlevetidenfor-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.
Li-ion-akkuenerbeskyttetmodafladningmed„ElectronicCell
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes el-værktøjet
med en beskyttelseskontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig
ikke mere.
 Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter automa-
tiskslukningaf el-værktøjet. Akkuenkanblivebeskadiget.
Akkuen tages ud 10 ved at trykke på udløsertasten 18 og
trække akkuen bagud ud af el-værktøjet. Undgå brug af vold.
Du kan også anbringe akkuen 10 i el-værktøjet til opladning.
Under opladningen kan el-værktøjet ikke tændes. Tryk på
start-stop-kontakten8forathenteakkuensladetilstandfrem,
se afsnit „Akku-ladetilstandsindikator“.
AkkuenerudstyretmedenNTC-temperaturovervågning,som
kun tillader en opladning i temperaturområdet mellem 0 °C
og 45 °C. Derved opnås en høj levetid for akkuen.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Værktøj vælges
Til hammerboring har du brug for et SDS-Quick-indsatsværktøj.
Til boring uden slag i træ, metal, keramik og kunststof/plast
kan du bruge et egnet SDS-Quick-indsatsværktøj eller et ind-
satsværktøj med sekskantet skaft.
Tilskruearbejdethardukunbrugforskruebitsmedkuglestop
14 (DIN 3126-E6.3). Andre skruebits 13 kan sættes i via en
universalbitholder med kuglestop 12.
Et udvalg af egnet indsatsværktøj findes på tilbehørsoversig-
ten bag i nærværende vejledning.
Værktøjsskift
Værktøjsholderen SDS-Quick bruges til at skif-
te indsatsværktøjnemt oghurtigtudenbrugaf
ekstra værktøj.
SDS-Quick-indsatsværktøjet er systembetinget frit bevæge-
ligt. Derved opstår en rundløbafvigelse i tomgang. Dette har
ingen følger for borehullets nøjagtighed, da boret automatisk
centreres under borearbejdet.
Værktøjsholderen SDS-Quick kan også optage forskellige bo-
retyper med sekskantet skaft. Henvisninger til tilbehørssiden
findes bag i denne vejledning.
Støvbeskyttelseskappen 2 forhindrer i stort omfang, at bore-
støv trænger ind i værktøjsholderen under brug. Når værktø-
jet sættes i, skal man være opmærksom på, at støvbeskyttel-
seskappen 2 ikke beskadiges.
 Enbeskadigetstøvbeskyttelseskappeskalskiftesmed
det samme. Det anbefales, at få dette gjort af en servi-
cetekniker.
SDS-Quick-indsatsværktøj sættes i (se Fig. B)
Rengør istikningsenden på indsatsværktøjet og smør et tyndt
lag fedt på den.
Sæt indsatsværktøjet drejende ind i værktøjsholderen, til det
fastlåses af sig selv.
Kontrollératværktøjetsidderrigtigtfastvedattrækkei låsen.
SDS-Quick-indsatsværktøj tages ud (se Fig. C)
Skub låsekappen 3 bagud og tag indsatsværktøjet ud.
Støv-/spånudsugning
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 49 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Side: 49
50 | Dansk
1 609 92A 09P | (28.5.13) Bosch Power Tools
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder idit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
 Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Brug
Ibrugtagning
Isæt akku
 Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal ha-
ve den spænding, der er angivet på dit el-værktøjs ty-
peskilt. Brug af andre akku’er øger risikoen for personska-
der og er forbundet med brandfare.
Stil retningsomskifteren 7 i midten for at forhindre en utilsig-
tet start. Sæt den opladede akku 10 ind i grebet, til denne fal-
der mærbart i hak og flugter med grebet.
Indstil funktion
Med omskifteren „boring/hammerboring“ 4 vælges driftsar-
ten på el-værktøjet.
Bemærk: Ændre kun funktionen, når el-værktøjet er slukket!
Ellers kan el-værktøjet blive beskadiget.
Driftsformen skiftes ved at dreje omskifteren „boring/ham-
merboring“ 4 i den ønskede position.
Indstil drejeretning (se Fig. D)
 Tryk på retningsomskifteren 7 kun når el-værktøjet
står stille.
Med retningsomskifteren 7 kandu ændre el-værktøjetsdreje-
retning. Ved nedtrykketstart-stop-kontakt8er detteikkemu-
ligt.
Højreløb: Til boring og iskruning af skruer trykkes retnings-
omskifteren 7 helt mod venstre.
Drejeretningsindikatoren højreløb 5 lyser, når der
trykkes på start-stop-kontakten 8 og motoren går.
Venstreløb: Til løsning og uddrejning af skruer og møtrikker
trykkes retningsomskifteren 7 helt mod højre.
Drejeretningsindikatoren venstreløb 6lyser, når der
trykkes på start-stop-kontakten 8 og motoren går.
Tænd/sluk
Til ibrugtagning af el-værktøjet tryk på start-stop-kontakten
8 og hold den nede.
Lampen 11 lyser, når start-stop-kontakten 8 trykkes halvt el-
ler helt ned, hvilket gør det muligt at oplyse arbejdsområdet
ved dårlige lysforhold.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 8.
Ved lave temperaturer når el-værktøjet først efter et vist styk-
ke tid den fulde hammerkapacitet/slagkapacitet.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
Omdrejningstal/slagtal indstilles
Omdrejningstallet/slagtallet indstilles trinløst til det tændte
el-værktøj, afhængigt af hvor meget start-stop-kontakten 8
trykkes ind.
Lettrykpåstart-stop-kontakten8førertiletlavtomdrejnings-
tal/slagtal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet/slag-
tallet.
Udløbsbremse
Når start-stop-kontakten slippes 8, bremses borepatronen,
hvorved et efterløb af indsatsværktøjet forhindres.
Slip først under iskruning af skruer start-stop-kontakten 8,
når skruen er skruet helt ind i flugt med emnet. Skruehovedet
trænger så ikke ind i emnet.
Akku-ladetilstandsindikator
Akku-ladetilstandsindikatoren 9 viser – når start-stop-kon-
takten8er trykkethalvt eller heltned– akkuensladetilstandi
nogle sekunder; den består af 3 grønne LED-lamper.
De 3 LED-lamper til akku-ladetilstandsvisningen 9 og lampen
11 blinker hurtigt, når akkuens temperatur er uden for drift-
stemperaturområdet fra –30 til +65 °C.
Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse
El-værktøjetkanikkeoverbelastes,hvisdetbrugesiht.formå-
let. Udsættes el-værktøjet for for meget belastning eller over-
skrides den tilladte akku-temperatur på 65 °C, slukker el-
værktøjets elektroniske system, til dette igen befinder sig i
det optimale driftstemperaturområde.
De 3 LED-lamper til akku-ladetilstandsvisningen 9 og lampen
11 blinker hurtigt, hvis akkuens temperatur er uden for drift-
stemperaturområdet fra –30 til +65°C og/eller overbelast-
ningsbeskyttelsen er aktiveret.
Beskyttelse mod dybdeafladning
Li-ion-akkuenerbeskyttetmodafladningmed„ElectronicCell
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes el-værktøjet
med en beskyttelseskontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig
ikke mere.
Arbejdsvejledning
 Sætkunel-værktøjetpå møtrikken/skrueniafbrudttil-
stand. Roterende indsatsværktøjer kan skride.
Position til hammerboring i beton eller sten
Position til boring uden slag i træ, metal, ke-
ramik og kunststof samt til skruning
LED Kapacitet
Konstant lys 3 x grøn ≥ 67%
Konstant lys 2 x grøn 34—66%
Konstant lys 1 x grøn 11—33%
Langsomt blinklys 1 x grøn ≤ 10%
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 50 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM
Side: 50
Svenska | 51
Bosch Power Tools 1 609 92A 09P | (28.5.13)
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
 Retningsomskifterenskalaltidståimidten,førderind-
stilles på maskinen (f.eks. vedligeholdelse, værktøjs-
skift osv.) samt før maskinen transporteres og stilles
til opbevaring. Utilsigtet start ved aktivering af start-stop-
kontakten kan føre til kvæstelser.
 Enbeskadigetstøvbeskyttelseskappeskalskiftesmed
det samme. Det anbefales, at få dette gjort af en servi-
cetekniker.
Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et autori-
seret serviceværksted for Bosch el-værktøj.
Kundeservice og brugerrådgivning
El-værktøjets10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditprodukt samt reservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smidikkeel-værktøjogakkuer/batterierudsammenmeddet
almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elektroværktøj og iht. det
europæiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samlesseparatoggenbrugesiht.gældende
miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side 51.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningarochinstruktioner.Felsomuppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Hållunderarbetetmedelverktygetbarnochobehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
 Skyddaelverktygetmotregnochväta.Trängervattenin
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
VARNING
OBJ_BUCH-1190-003.book Page 51 Tuesday, May 28, 2013 9:42 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch UNEO Maxx.

Stil et spørgsmål om Bosch UNEO Maxx

Har du et spørgsmål om Bosch UNEO Maxx men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch UNEO Maxx. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch UNEO Maxx så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.