Bosch UNEO manual

Få vist brugermanualen for Bosch UNEO below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: UNEO
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Polsk, Russisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 45
46 | Dansk
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of le-
ge accu’s en batterijen apart worden inge-
zameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte
„Vervoer”, pagina 45 en neem deze in
acht.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Generelle sikkerhedsinstrukser til
el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseaf sikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigtatværeopmærksom, se, hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 46 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Side: 46
Dansk | 47
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug.Mangeuheldskyldesdårligtvedligeholdteel-værktø-
jer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sigikkesåhurtigt fast og ernemmere atføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Omhyggelig omgang med og brug af akku-værk-
tøj
 Opladkun akku’er iladeaggregater, dereranbefaletaf
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier –
brandfare.
 Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-værktøjet.
Brug af andre akku’er øger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger ri-
sikoen for personskader i form af forbrændinger.
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske
ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt med denne
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske
kan give hudirritation eller forbrændinger.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hamre
 Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
 Hold maskinen i de isolerede gribeflader, når du udfø-
rer arbejde, hvor indsatsværktøjet eller skruen kan
ramme bøjede strømledninger. Kontakt med en spæn-
dingsførendeledningkanogsåsættemaskinensmetaldele
under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
Yderligere sikkerheds- og arbejdsin-
strukser
 Stil drejeretningsomskifteren i midten til transport og
opbevaring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten
er forbundet med kvæstelsesfare.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan føre til materiel skade.
 Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 Til boring uden slag i træ, metal, keramik og kunst-
stof/plast kan du bruge et egnet SDS-Quick-indsatsværk-
tøj eller et indsatsværktøj med sekskantet skaft.
 SDS-Quick-indsatsværktøj sættes i: Kontrollér at værk-
tøjet sidder rigtigt fast ved at trække i låsen.
 Det maksimale drejningsmoment nås kun i driftsfunktio-
nen Skruning (1. gear). Det maksimale omdrejningstal i
ubelastet tilstand nås kun i driftsfunktionerne Boring og
Hammerboring.
 Fåstrakserstattetenbeskadigetstøvbeskyttelseskap-
pe. Støvbeskyttelseskappen forhindrer i stort omfang, at
borestøv trænger ind i værktøjsholderen under brug. Når
værktøjet sættes i, skal man være opmærksom på, at støv-
beskyttelseskappen ikke beskadiges.
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle
træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarli-
ge og føre til allergiske reaktioner, luftvejssygdomme
og/eller kræft. Asbestholdigt materiale må kun bearbej-
des af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materia-
let.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder idit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
 Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
 Skulle indsatsværktøjet blokere, skal du slukke for el-
værktøjet. Løsne indsatsværktøjet.
 Der opstår store reaktionsmomenter, hvis maskinen
tændes med et blokeret boreværktøj.
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 47 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Side: 47
48 | Dansk
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
 El-værktøjet skal altid være slukket, når det anbringes
på skruen. Roterende indsatsværktøj kan glide af.
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le. Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan
medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
 Foratsparepåenergienbørdukuntændeforel-værktøjet,
når du bruger det.
 Undgåutilsigtettænding. Kontrollér,atstart-stop-kon-
takten står i slukket position, før en akku sættes i.Und-
gåatbære el-værktøjetmed fingerenpåstart-stop-kontak-
ten eller at sætte akkuen i el-værktøjet, når det er tændt,
da dette kan føre til uheld.
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod vari-
ge solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare for
eksplosion.
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch el-
værktøj. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.
 Anvend kun originale akkuer fra Bosch, der skal have
den spænding, der er angivet på dit el-værktøjs type-
skilt. Bruges andre akkuer som f.eks. efterligninger,
istandsatteakkuerellerfremmedefabrikatererderfarefor
kvæstelser samt tingskader, da akkuerne kan eksplodere.
 Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at sik-
re at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt før
første ibrugtagning.
 Læs ladeaggregatets betjeningsvejledning.
 Kontrollér,atakkuensidderkorrekt.Derfindestolåse-
trin.
 Akku-ladetilstandsindikatoren viser – når start-stop-kon-
takten ertrykkethalvellerheltned – akkuensladetilstand
i nogle sekunder, den består af en trefarvet lysende LED-
lampe.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
LED Kapacitet
Konstant lys grøn ≥ 66 %
Konstant lys orange > 33 % —66 %
Konstant lys rød > 11 % —33 %
Blinklys rød ≤ 11 %
Symbol Betydning
Uneo: Akku-borehammer
Gråt markeret område: Håndgreb (iso-
leret gribeflade)
Typenummer
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvis-
ninger
Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der
arbejdes på el-værktøjet.
Brug beskyttelseshandsker
Brug høreværn.
Brug beskyttelsesbriller
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Næste handlingsskridt
Forbudt handling
Skruning
Borearbejde uden slag
Hammerboring
Start
Stop
Lille dreje-/slagtal
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 48 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Side: 48
Dansk | 49
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
Leveringsomfang
Akku-borehammer.
Indsatsværktøj og yderligere, illustreret eller beskrevet tilbe-
hør hører ikke til standardleveringen.
Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
Beregnet anvendelse
Elværktøjet er beregnet til hammerboring i beton, tegl og
sten.Deterogså velegnettilboringudenslagfunktion itræog
metal samt til skruning.
Tekniske data
Produktets tekniske data er angivet i tabellen på side 87.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 02.04.2013
Støj-/vibrationsinformation
Produktets måleværdier er angivet i tabellen på side 87.
Samlede støj- og vibrationsværdier (værdisum for tre retnin-
ger) beregnet iht. EN 60745.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruk-
ser, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medafvigendeindsatsværktøjellerutilstræk-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Stort dreje-/slagtal
Højre-/venstreløb
Akku-ladeindikator
Værktøjsholderen
Smør et tyndt lag fedt på indsatsværk-
tøjets istikningsende
U Nominel spænding
E Enkelt slagstyrke iht. EPTA-Procedure
05/2009
n0 Omdrejningstal, ubelastet
M Maks. drejningsmoment iht. ISO 5393
Træ
Stål
Beton
Murværk
Ø Borediameter max.
Ø Max. skrue-Ø
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003
LwA Lydeffektniveau
LpA Lydtrykniveau
ah Samlet værdi for svingning
K Usikkerhed
Symbol Betydning
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 49 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Side: 49
50 | Dansk
2 609 006 431 | (2.4.13) Bosch Power Tools
Montering og drift
Af efterfølgende tabel fremgår det, hvordan der skal handles i forbindelse med montering og brug af el-værktøjet. Instrukserne
tilhvordan der skal handles vises i det angivede billede. Instrukserne er kombineret forskelligt afhængigt af, hvad der skal laves.
Overhold sikkerhedsinstrukserne.
Handlingsmål Fig. Vær opmærksom på følgende Side
Akku tages ud 1 88
Isæt akku 2 88
Akku-ladetilstand kontrolleres 3 88
Indsatsværktøj vælges 4 89
SDS-Quick-indsatsværktøj sættes i 5 89
Indsatsværktøj med sekskantskaft
sættes i
6 90
SDS-Quick-indsatsværktøj tages ud 7 90
Indsatsværktøj med sekskantskaft
fjernes
8 90
Driftsform og drejeretning vælges 9 91
100 %
0 %
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 50 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM
Side: 50
Svenska | 51
Bosch Power Tools 2 609 006 431 | (2.4.13)
Vedligeholdelse og rengøring
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Efter brug: Rengør altid indsatsværktøjet, værktøjsholderen
og ventilationsåbningerne på el-værktøjet samt ventilations-
åbningerne på akkuen.
Kundeservice og brugerrådgivning
El-værktøjets10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditprodukt samt reservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smidikkeel-værktøjogakkuer/batterierudsammenmeddet
almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elektroværktøj og iht. det
europæiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samlesseparatoggenbrugesiht.gældende
miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side 51.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Allmänna säkerhetsanvisningar för
elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningarochinstruktioner.Felsomuppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Hållunderarbetetmedelverktygetbarnochobehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
Tænde/slukke og omdrejningstal
indstilles
10 92
Valg af tilbehør 93 –95
Handlingsmål Fig. Vær opmærksom på følgende Side
VARNING
OBJ_BUCH-1695-002.book Page 51 Tuesday, April 2, 2013 10:59 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch UNEO.

Stil et spørgsmål om Bosch UNEO

Har du et spørgsmål om Bosch UNEO men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch UNEO. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch UNEO så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.