Bosch TES50621RW manual

Få vist brugermanualen for Bosch TES50621RW below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: TES50621RW
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Slovakisk, Tysk, Italiensk, Spansk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 5
2 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
2 da
Kære kaffeelskere,
hjertelig tillykke med købet af denne
espresso fuldautomat fra Bosch.
I nærværende betjeningsvejledning beskri-
ves forskellige modeller, der adskiller sig fra
hinanden i kraft af deres udstyr.
Læs venligst medfølgende korte instruktion.
Denne kan opbevares i det dertil beregnede
rum (5c) i maskinen.
Pakken indeholder
(se oversigtsbilledet i begyndelsen af
vejledningen)
1 Espresso-fuldautomat TES506
2 Kort vejledning
3 Brugsanvisning
4 Mælkeskummer
5 Strimmel til måling af vandhårdhed
6 Pulverske
Indhold
Pakken indeholder.........................................2
Sikkerhedsanvisninger ..................................3
Oversigt..........................................................5
Betjeningselementer......................................5
Display meddelelser ......................................6
aromaDouble Shot.........................................6
Før brug .........................................................7
Vandilter ........................................................8
Menuindstillinger............................................9
Indstilling af malingsgrad.............................10
Tilberedning med kaffebønner.....................10
Tilberedning med malet kaffe ......................11
Varmt vand...................................................11
Tilberedning af mælkeskum og varm mælk12
Vedligeholdelse og daglig rengøring...........12
Sådan sparer du energi...............................15
Serviceprogrammer.....................................15
Frostbeskyttelse...........................................18
Tilbehør ........................................................18
Bortskaffelse ................................................18
Garantibetingelser .......................................18
Tekniske data...............................................18
Små problemer kan man selv afhjælpe ......19
Side: 6
3
de
TES506.. | 01/2014
3
da
Sikkerhedsanvisninger
Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde
og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal
denne vejledning vedlægges. Dette apparat er beregnet
til tilberedning af almindelige mængder i husholdningen,
og til husholdningslignende, ikke-kommercielle formål.
Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i
køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter
og andre kommercielle virksomheder, eller gæsters brug i
pensioner, små hoteller og lignende.
¡ Fare for elektriske stød!
Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.
Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at
sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).
Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en beskadiget
netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå
tilskadekomst.
Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og
er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf
resulterende farer. Apparatet og tilslutningsledningen skal være
utilgængelige for børn under 8 år, og de må ikke betjene apparatet.
Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage
rengøringen og bruger-vedligeholdelsen, medmindre de er mindst
8 år gamle og under opsyn
Side: 7
4 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
4 da
Maskinen og netledningen må ikke dyppes i vand. Brug kun
apparatet, når netledningen og apparatet er ubeskadigede.
Træk straks stikket ud af stikkontakten eller slå netspændingen fra i
tilfælde af fejl.
¡ Kvælningsfare!
Lad ikke børn lege med emballagen.
¡ Risiko for skoldning!
Mælkeskummerens udløb (6a) bliver meget varmt. Mælkeskum og
varm mælk kommer ud af mælkeskummeren (6) under højt tryk.
Mælkstænk kan føre til skoldning. Rør ikke ved udløbet (6a) og ret
det ikke mod personer.
Rør først ved den, når den er afkølet.
Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet
og monteret.
¡ Fare for tilskadekomst!
Grib ikke ind i kværnen.
Side: 8
5
de
TES506.. | 01/2014
5
da
Betjeningselementer
Netafbryder O/I
Apparatet tændes eller slukkes helt (strøm-
forsyningen afbrydes) med hovedafbryde-
ren O/I (9).
Vigtigt: Kør rengøringsprogrammet, inden
apparatet slukkes, eller sluk med tasten
eoff / j (13).
Knap d
Med et tryk på tasten d (11) kan der tilbe-
redes to kopper samtidig af den valgte drik.
Tasten er aktiveret ved drikke uden mælk
og uden aromaDouble Shot-funktion.
Knap eoff/ j
Efter et kort tryk på tasten eoff / j (13)
kører apparatet rengøringsprogrammet
og slukker. Efter et langt tryk på tasten
eoff / j (13) åbnes de brugerdeinerede
indstillinger, eller afkalknings- og rensefunk-
tionen startes.
Knap h/g
Med et tryk på tasten h / g (12) produ-
ceres damp til tilberedning af mælkeskum
eller varm mælk. Desuden udtages der
varmt vand via denne tast.
Knap start
Når der trykkes på start (10) startes tilbe-
redning af drikke eller serviceprogram.
Trykkes der på start-knappen (10) en gang
til i forbindelse med tilberedning, kan bryg-
ningen standses før tid.
Oversigt
(se oversigtsbillederne A, B, C, D og E i
begyndelsen af vejledningen)
1 Bønnebeholder
2 Aromalåg
3 Drejeknap til indstilling af malingsgrad
4 Pulverskuffe (kaffepulver/rensetablet)
5 Bryggeenhed (billede E)
a) Bryggeenhed
b) Dør
c) Opbevaringsrum til kort vejledning
d) Udkastgreb til bryggeenhed
e) Låseanordning
f) Skærm
6 Mælkeskummer (billede C) aftagelig
a) Udløb
b) Drejeknap varm mælk/mælkeskum
c) Mælkeslange
d) Overdel
e) Luftdyse
7 Højdejusterbar kaffeudløb
8 Drypskål (billede D)
a) Skærm til drypskåle
b) Beholder til kaffegrums
c) Drypskål til kaffeudløb
d) Gitter til kaffeudløb
9 Netafbryder O/I
10 Knap start
11 Knap d
12 Knap h/g
13 Knap eoff / j
14 Drejeknappen ”Kaffens styrke”
15 Drejeknappen ”Valg af drik”
16 Display
17 Aftagelig vandbeholder
18 Låg til vandbeholder
19 Pulverske
(påsætningshjælp til vandilter)
20 Opbevaringsrum til pulverske
21 Strømforsyningskabel med
opbevaringsrum
Side: 12
9
de
TES506.. | 01/2014
9
da
Menuindstillinger
I menuindstillingerne kan du tilpasse appa-
ratet individuelt.
1. Knap eoff / j (13) holdes nedtrykket i
mindst 3 sek.
2. Tryk gentagne gange på tasten eoff / j
(13) indtil det ønskede menupunkt vises
i displayet.
3. Vælg den ønskede indstilling med den
øverste drejeknap (15).
4. Bekræft med tasten start (10).
Sæt drejeknappen på Tilbage og tryk på
tasten start (10) for at forlade menuen uden
at foretage ændringer.
Du kan indstille følgende:
Sluk
Her kan tidsrummet indstilles, hvorefter
apparatet slukkes automatisk efter den
sidste tilberedning af en drik. En indstilling
fra 15 minutter til 4 timer er mulig. Den
forindstillede tid kan forkortes for at spare
på strømmen.
Filter
Her kan det indstilles, om der benyttes et
vandilter. Benyttes der ikke noget vand-
ilter, drejes indstillingen hen på Filter
Nej/gam.. Benyttes et vandilter, drejes
indstillingen hen på Aktiver ilter Inden et
nyt vandilter kan benyttes, skal det skylles
(se kapitel ”Vandilter”).
Start calc‘n‘clean
Her kan serviceprogrammerne
(calc‘n‘clean / Afkalkn. / Rensning)
vælges manuelt. Tryk på knappen start (10)
og kør det valgte program (se kapitel
”Serviceprogrammer”).
Temperatur
Her kan du indstille bryggetemperaturen
(høj / middel / lav).
Sprog
Her kan du indstille displaysproget.
Vandhårdhed
Denne maskine kan indstilles til forskellige
hårdhedsgrader af vand. Det er vigtigt,
at hårdhedsgraden indstilles korrekt, så
maskinen kan afkalkes rettidigt. Fra fabrik-
ken er vandets hårdhedsgrad indstillet til 4.
Hårdhedsgraden kan måles med den
vedlagte stick eller oplyses på det lokale
vandværk.
Dyp sticken et kort øjeblik i vandet, ryst
overskydende vand af og alæs resultatet
efter et minut.
Hårdhedsgrader og indstillinger:
Trin Hårdhedsgrad
Tysk (°dH) Fransk (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Drikketæller
Her kan du få vist antallet af tilberedte
drikke siden ibrugtagningen.
Side: 13
10 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
10 da
Indstilling af malingsgrad
Med drejekontakten (3) til indstilling af
malingsgrad kan man indstille, hvor int
kaffen skal males.
¡ Pas på!
Malingsgraden må kun indstilles, når male-
værket er i gang! Ellers er der risiko for at
maskinen går i stykker. Hold ingrene væk
fra maleværket.
● Når maleværket er i gang, indstilles dreje-
kontakten (3) fra inere (a: Drejning mod
uret) til mere groftmalet kaffepulver
(b: Drejning med uret).
a b
Info: Den nye indstilling gør sig først
bemærket fra den 2. kop kaffe.
Bemærk: Hvis meddelelsen Indstil
malegraden grovere vises på displayet,
bliver kaffebønnerne malet for int. Indstil
malegraden grovere.
Godt råd: Ved kraftigt ristede bønner
indstilles en inere og ved lyse bønner en
grovere malingsgrad.
Tilberedning med
kaffebønner
Denne espresso-fuldautomat maler frisk
kaffe til hver brygning.
Automaten skal være driftsklar. For at
tilberede en kaffedrik med mælk, skal
mælkeslangen først kommes i en mælkebe-
holder, og drejeknappen (6b) skal drejes på
”Mælkeskum” j.
Vigtigt: Indtørrede mælkerester er van-
skelige at fjerne, derfor er det tvingende
nødvendigt, at mælkeskummeren (6)
renses med lunkent vand efter hver brug og
at den skylles igennem med programmet
Skyl mælkesys.
Godt råd: Der skal helst benyttes kaffeblan-
dinger til espresso- eller fuldautomater. For
optimal kvalitet opbevares bønnerne køligt
og under tætsluttende låg eller dybfrosset.
Bønnerne kan også males i dybfrossen
tilstand.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
(17) hver dag. Der skal altid være tilstræk-
keligt med vand i beholderen til drift af
maskinen.
Tilberedning
1. Stil forvarmet/forvarmede kop(per)
under kaffeudløbet (7).
Godt råd: Ved lille espresso venligst
altid forvarm koppen f.eks. med varmt
vand.
2. Vælg den ønskede kaffe og den
ønskede mængde ved at dreje den
øverste drejeknap (15). Den valgte kaffe
og mængden vises i displayet.
3. Vælg den ønskede styrke for kaffen
ved at dreje den nederste drejeknap
(14). Den valgte styrke vises i displayet.
For at tilberede to kopper samtidig,
skal du trykke på tasten d (11)
(kun ved drikke uden mælk og uden
aromaDouble Shot-funktion).
Side: 18
15
de
TES506.. | 01/2014
15
da
Sådan sparer du energi
● Hvis Espresso-fuldautomaten ikke benyt-
tes, skal apparatet slukkes. Det gøres
med tasten eoff / j (13). Apparatet skyl-
ler og slukker.
● Proceduren for tilberedning af kaffe og
mælkeskum må helst ikke afbrydes, da
dette fører til et øget strømforbrug og
øget forekomst af restvand i drypskålen.
● Maskinen skal afkalkes med jævne mel-
lemrum for at undgå kalkalejringer, da
disse vil bevirke at strømforbruget stiger.
Serviceprogrammer
Godt råd: Se også kort betjening-svejled-
ning i opbevaringsrummet (5c).
Alt efter brug vises følgende meddelelser
på displayet inden for bestemte tidsrum:
Afkalkning nødvendig!
eller
Rensning nødvendig!
eller
calc‘n‘clean nødvendig!
Maskinen renses eller afkalkes med det
pågældende program straks. Program-
merne kan også kombineres med funktio-
nen Calc‘n‘Clean (se kapitel ”Calc‘n‘Clean”).
Hvis anvisningerne for serviceprogrammet
ikke følges, kan dette føre til beskadigelse
af maskinen.
¡ Pas på!
I forbindelse med serviceprogrammerne
skal afkalknings- og rengøringsmidler
benyttes efter anvisning. Overhold sik-
kerhedsanvisningerne på rensemidlernes
emballage.
Serviceprogrammet må under ingen
omstændigheder afbrydes!
Væsker må ikke drikkes!
Der må ikke benyttes eddike eller midler
på eddikebasis, citronsyre eller midler på
citronsyrebasis!
Der må ikke kommes afkalkningstabletter
eller andre afkalkningsmidler ned i pulver-
skuffen (4)!
Specielt udviklede og egnede afkalk-
nings- og rensetabletter kan købes i
handlen og via kundeservice (se kapitel
”Tilbehør”).
Afkalkning
Varighed: ca. 25 minutter
Vigtigt: Hvis der er isat et vandilter i
vandbeholderen (17), er det tvingende
nødvendigt, at ilteret fjernes inden afkalk-
ningsproceduren startes.
Tryk på tasten eoff / j (13) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises meddelel-
sen Afkalkning nødvendig! i displayet,
og tryk derefter på tasten start (10). Afkalk-
ningsproceduren starter.
Tryk på tasten eoff / j (13) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at afkalke
apparatet en gang imellem. Tryk derefter
to gange kort på tasten eoff / j (13).
Drej den øverste drejeknap (15) indtil
Start afkalkn. vises i displayet.
Tryk på tasten start (10) for at starte
afkalkningsproceduren.
Displayet guider gennem programmet.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Bemærk: Hvis vandilteret er aktiveret,
vises den tilsvarende anmodning om at
fjerne ilteret og derefter at trykke på tasten
start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort
det, så fjern ilteret nu. Tryk på start (10).
Side: 19
16 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
16 da
Påfyld afkalker
Tryk på start
● Fyld lunkent vand i den tomme vandbe-
holder (17) op til markeringen ”0,5l”, og
opløs 1 Bosch afkalkningstablet TCZ8002
deri. Ved anvendelse af TCZ6002 skal
der altid opløses 2 tabletter.
● Tryk på start (10).
Placer beholder
Tryk på start
● Sæt en beholder med en volumen på
mindst 0,5 liter under udløbet (6a).
● Tryk på start (10).
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 20 min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
● Skyl vandbeholderen (17) og fyld rent
vand på op til markeringen max.
● Tryk på start (10).
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
3 minutter og skyller maskinen.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Hvis der anvendes et ilter, så sæt det i igen
nu. Maskinen er nu afkalket og klar til drift
igen.
Vigtigt: Tør maskinen af med en blød, fug-
tig klud for straks at fjerne rester af afkalk-
ningsmidlet. Der kan opstå korrosion under
sådanne rester. Nye svampe eller klude kan
være belagt med salt. Salt kan forårsage
lyverust på rustfrit stål, derfor skal svam-
pene/kludene skylles grundigt før brug.
Rensning
Varighed: ca. 10 minutter
Vigtigt: Rens bryggeenheden før start af
serviceprogrammet, se kapitel ”Rensning af
bryggeenhed”.
Tryk på tasten eoff / j (13) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises meddelel-
sen Rensning nødvendig! i displayet, og
tryk derefter på tasten start (10).
Rensningen starter.
Tryk på tasten eoff / j (13) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at rense
apparatet en gang imellem. Tryk derefter
to gange kort på tasten eoff / j (13). Drej
den øverste drejeknap (15) indtil Start
rensning vises i displayet. Tryk på tasten
start (10) for at starte rensningen.
Displayet guider gennem programmet.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Rensning kører
Apparatet skyller to gange.
Åbn skuffe
● Pulverskuffe åbnes (4).
Påfyld rensemid.
● Læg en Bosch rengøringstablet ind i
skuffen (4) og luk denne.
Rensning kører
Rengøringsprogrammet kører nu i
ca. 8 min.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Maskinen er nu renses og driftsklar.
Side: 20
17
de
TES506.. | 01/2014
17
da
Calc‘n‘Clean
Varighed: ca. 35 minutter
Calc‘n‘Clean kombinerer de to enkeltfunk-
tioner Afkalkning og Rengøring. Hvis pro-
grammernes service intervaller ligger tæt op
ad hinanden, foreslår espresso fuldautoma-
ten automatisk dette serviceprogram.
Vigtigt: Hvis der sidder et vandilter i
vandbeholderen (17), skal dette fjernes før
start af serviceprogrammet. Rens brygge-
enheden før start af serviceprogrammet, se
kapitel ”Rensning af bryggeenhed”.
Tryk på tasten eoff / j (13) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises meddelel-
sen calc‘n‘clean nødvendig! i displayet,
og tryk derefter på tasten start (10).
Serviceprogrammet starter.
Tryk på tasten eoff / j (13) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at udføre
Calc‘n‘Clean en gang imellem. Tryk derefter
to gange kort på tasten eoff / j (13). Drej
den øverste drejeknap (15) indtil Start
calc‘n‘clean vises i displayet. Tryk på
tasten start (10) for at starte Calc‘n‘Clean.
Displayet guider gennem programmet.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
calc‘n‘clean kører
Apparatet skyller to gange.
Åbn skuffe
● Pulverskuffe åbnes (4).
Påfyld rensemid.
● Læg en Bosch rengøringstablet ind i
skuffen (4) og luk denne.
Bemærk: Hvis vandilteret er aktiveret,
vises den tilsvarende anmodning om at
fjerne ilteret og derefter at trykke på tasten
start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort
det, så fjern ilteret nu. Tryk på start (10).
Påfyld afkalker
Tryk på start
● Fyld lunkent vand i den tomme vandbe-
holder (17) op til markeringen ”0,5l”, og
opløs 1 Bosch afkalkningstablet TCZ8002
deri. Ved anvendelse af TCZ6002 skal
der altid opløses 2 tabletter.
● Tryk på start (10).
Placer beholder
Tryk på start
● Sæt en beholder med en volumen på
mindst 1 liter under udløbet (6a).
● Tryk på start (10).
calc‘n‘clean kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 22 min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
● Skyl vandbeholderen (17) og fyld rent
vand på op til markeringen max.
● Tryk på start (10).
calc‘n‘clean kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i
ca. 10 minutter og skyller maskinen.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Hvis der anvendes et ilter, så sæt det i igen
nu. Maskinen er nu renses og driftsklar.
Vigtigt: Tør maskinen af med en blød, fug-
tig klud for straks at fjerne rester af afkalk-
ningsmidlet. Der kan opstå korrosion under
sådanne rester. Nye svampe eller klude kan
være belagt med salt. Salt kan forårsage
lyverust på rustfrit stål, derfor skal svam-
pene/kludene skylles grundigt før brug.
Side: 21
18 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
18 da
Frostbeskyttelse
¡ Maskinen tømmes i forbindelse med
transport og opbevaring for at undgå
frostrelaterede skader.
Info: Maskinen skal være klar til drift, vand-
beholderen (17) skal være fyldt op.
1. Stil en stor beholder under udløbet (6a).
2. Tryk på tasten h / g (12) og lad auto-
maten dampe i ca. 15 sekunder.
3. Sluk for maskinen med
netafbryderen O/I (9).
4. Tøm vandbeholder (17) og drypbakke (8).
Tilbehør
Følgende tilbehør kan købes i handlen eller
hos kundeservice.
Tilbehør Bestillingsnr.
Handel /
Kundeservice
Rensetabletter TCZ6001 / 00310575
Afkalkningstabletter TCZ8002 / 00576694
Vandilter TCZ7003 / 00575491
Plejesæt TCZ8004 / 00576331
Mælkebeholder, med
låg ”Fresh Lock”
TCZ8009N/00576165
Tekniske data
Elektrisk tilslutning (spænding – frekvens) 220-240 V – 50/60 Hz
Varmesystemets effekt 1600 W
Maksimalt pumpetryk, statisk 15 bar
Maksimal kapacitet vandbeholder (uden ilter) 1,7 l
Maksimal kapacitet kaffebønnebeholder 300 g
Tilførselsledningens længde 100 cm
Mål (H x B x D) 385 x 280 x 479 mm
Vægt, ufyldt 9,3 kg
Kværntype Keramik
Bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig
vis. Dette apparat er klassiiceret iht. det
europæiske direktiv 2012/19/EF om affald
af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Dette direktiv angiver rammerne
for indlevering og recycling af kasserede
apparater gældende for hele EU. Du kan
få nærmere informationer om aktuelle
muligheder for bortskaffelse i faghandlen.
Garantibetingelser
På dette apparat yder Bosch 2 års rekla-
mationsret. Købsnota skal altid vedlægges
ved indsendelse til reparation, hvis denne
ønskes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købsnota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.
A
Side: 22
19
de
TES506.. | 01/2014
19
da
Problem Årsag Afhjælpning
Display siger
Påfyld bønner!
selvom den er fuld, eller
maleværket maler ingen
kaffebønner.
Bønner falder ikke ned i
maleværket (der benyttes for
olieholdige bønner).
Bank ganske let på bønne-
beholderen (1). Gå evt. over
til anden kaffesort.
Er bønnebeholderen (1) tom,
så tør den ren med en tør
klud.
Der kommer ingen varmt
vand.
Mælkeskummeren (6) eller
dens holder er snavset.
Mælkeskummer (6) eller
dens holder renses, se
kapitlet ”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
For lidt eller slet ingen
mælkeskum
eller
mælkeskummeren (6) suger
ikke mælken op.
Mælkeskummeren (6) eller
dens holder er snavset.
Mælkeskummer (6) eller
dens holder renses, se
kapitlet ”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
Uegnet mælk. Mælken skal have en
fedtprocent på 1,5.
Mælkeskummeren (6)
er ikke blevet sat rigtigt
sammen.
Fugt mælkeskummerens
dele og pres dem godt
sammen.
Maskinen er tilkalket. Afkalk maskinen iht.
vejledningen.
Kaffen løber kun dråbevis,
eller der kommer slet ingen
kaffe.
For in malingsgrad.
For in pulverkaffe.
Indstil grovere malingsgrad.
Benyt mere groftmalet kaffe.
Maskinen er fuldstændig
tilkalket.
Afkalk maskinen iht.
vejledningen.
Kaffen har ingen ”crema”. Uegnet kaffesort. Anvend en kaffesort
med en større andel af
Robustabønner.
Bønnerne er ikke friskristet. Benyt friske bønner.
Malingsgraden svarer ikke til
kaffebønnerne.
Indstil in malingsgrad.
Kaffen er ”sur”. For grov malingsgrad eller
for groftmalet kaffepulver.
Indstil inere malingsgrad
eller benyt inere kaffepulver.
Uegnet kaffetype. Brug en lidt mørkere ristning.
Kaffen er for ”bitter”. For in malingsgrad eller for
inmalet kaffepulver.
Indstil grovere malingsgrad
eller benyt mere groftmalet
kaffepulver.
Uegnet kaffesort. Skift til anden kaffesort.
Display siger
Fejl hotline
Maskinen har en fejl. Kontakt venligst hotline.
Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!
Telefonnumrene kan indes på de sidste side i denne vejledning.
Små problemer kan man selv afhjælpe
Side: 23
20 de
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
20 da
Problem Årsag Afhjælpning
Vandilteret holder ikke i
vandbeholderen (17).
Vandilteret er ikke fastgjort
korrekt.
Tryk vandilteret lige og
fast ned i vandbeholderens
tilslutning.
Display siger
Kontroller
vandbeh.
Vandbeholder sat forkert i
eller nyt vandilter ikke skyl-
let ifølge vejledningen.
Sæt vandbeholderen korrekt
i eller skyl vandilteret ifølge
vejledningen og tænd for
maskinen.
Kulsyreholdigt vand i
vandbeholderen.
Fyld vandbeholderen med
rent vand fra vandhanen.
Kaffegrumset er ikke
kompakt og for vådt.
Formalingsgraden er indstil-
let for int eller for groft,
eller der anvendes for lidt
formalet kaffe.
Indstil formalingsgraden
grovere eller inere, eller
brug 2 strøgne måleskeer
kaffepulver.
Display siger
Rens bryg.enhed
Bryggeenhed (5) snavset. Rengør bryggeenhed (5).
For meget kaffepulver i
bryggeenhed (5).
Rengør bryggeenhed (5).
Påfyld max. 2 strøgne
måleskeer med kaffepulver.
Bryggeenhedens
mekanisme er stram.
Fjern bryggeenheden og
rengør den, se kapitlet
”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
Stærkt svingende kvalitet af
kaffe eller mælkeskum.
Maskinen er tilkalket. Afkalk maskinen iht.
vejledningen.
Der drypper vand på bund-
laden inde i maskinen, når
drypbakken (8) er taget ud.
Drypbakken (8) er fjernet for
tidligt.
Vent nogle sekunder med at
fjerne drypbakken (8), efter
at sidste drik er taget af.
Display siger
Indsæt Bryg. enhed
Bryggeenhed (5) mangler
eller blev ikke genkendt.
Sluk for apparatet med
bryggeenheden indsat (5),
vent i tre sekunder, og tænd
så igen.
Fabriksindstillingerne blev
ændret og skal aktiveres
igen (”Reset”).
Der blev foretaget person-
lige, ikke længere ønskede
indstillinger.
Sluk apparatet med afbryde-
ren O/I (9). Tryk på tasten
eoff / j (13) og tasten
h / g (12), og hold dem
nede og tænd apparatet
med afbryderen O/I (9).
Bekræft derefter med tasten
start (10). Fabriksindstil-
lingerne er aktiverede.
Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!
Telefonnumrene kan indes på de sidste side i denne vejledning.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch TES50621RW.

Stil et spørgsmål om Bosch TES50621RW

Har du et spørgsmål om Bosch TES50621RW men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch TES50621RW. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch TES50621RW så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.