Bosch TES50328RW manual

Få vist brugermanualen for Bosch TES50328RW below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: TES50328RW
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Spansk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Italiensk, Tyrkisk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 5
2 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Kære	kaffeelskere,
hjertelig	tillykke	med	købet	af	denne		
espresso	fuldautomat	fra	Bosch.
Læs	venligst	medfølgende	korte	instruktion.	
Denne	kan	opbevares	i	det	dertil	beregnede	
rum	(5c)	i	maskinen.
Sikkerhedshenvisninger
Læs og opbevar betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den!
Lad vejledningerne følge med, hvis du
overdrager apparatet til andre.
Denne espresso-fuldautomat er beregnet
til håndtering af almindelige mængder i
husholdningen, og til husholdningslig-
nende, ikke-kommercielle formål. Under
husholdningslignende formål forstås bl.a.
anvendelsen i køkkener for ansatte i bu-
tikker, kontorer, landbrugsbedrifter og
andre kommercielle virksomheder, eller
gæsters brug af espresso-fuldautomaten
i pensioner, små hoteller og lignende.
¡ Fare for elektrisk stød!
Apparatet	er	udstyret	med	et	EU-Schuko-
stik	(sikkerhedsstik).	For	at	sikre	korrekt	
jordforbindelse	i	stikkontakter	i	Danmark	
skal	apparatet	tilsluttes	med	en	egnet	stik-
adapter.	Denne	adapter	(tilladt	til	maks.	13	
ampere)	kan	bestilles	via	kundeservice	
(reservedel	nr.	616581).
Maskinen	tilsluttes	og	benyttes	iht.	oplys-
ningerne	på	typeskiltet.	Må	kun	benyttes,	
hvis	maskinen	eller	ledningerne	ikke	er	
beskadiget.	Maskinen	er	beregnet	til	inden-
dørs	brug	ved	stuetemperatur.	
Personer	(også	børn)	med	nedsatte	fysiske	
sanseevner,	nedsat	åndsevne	eller	perso-
ner,	der	mangler	erfaring	og	viden,	må	ikke	
benytte	maskinen,	medmindre	dette	sker	
under	opsyn	eller	de	har	fået	en	grundig	
instruktion	af	en	person,	der	har	ansvaret	
for	deres	sikkerhed.
Indhold
Pakken	indeholder	
......................................3
Oversigt	......................................................3
Betjeningselementer	
...................................4
−	Netafbryder	O/I	
.......................................4
−	Knap	e	off /	j	
..........................................4
−	Knap	h...................................................4
−	Knap	start	...............................................4
−	Drejeknappen	“Kaffens	styrke“	
................4
−	Drejeknappen	“Valg	af	drik“	
.....................4
−	Mælkeskummer	
.......................................4
−	Drejeknap	
................................................5
Display	meddelelser	...................................5
aroma	
Double	
Shot.......................................5
Før	brug	
......................................................5
Vandfilter	
.....................................................6
Menuindstillinger.........................................7
−	Sluk	
.......................................................7
−	Filter	
.....................................................7
−	Start Calc‘n‘Clean	..........................7
−	Temperatur.	........................................7
−	Sprog	
....................................................7
−	Vandhårdhed	.....................................8
Indstilling	af	malingsgrad	............................8
Tilberedning	med	kaffebønner	
....................8
Tilberedning	med	malet	kaffe	.....................9
Varmt	vand	.................................................9
Tilberedning	af	mælkeskum	og	varm	
mælk	
...........................................................9
Vedligeholdelse	og	daglig	rengøring	........10
−	Rensning	af	mælkesystem	
....................11
−	Rensning	af	bryggeenhed	.....................12
Sådan	sparer	du	energi	............................12
Serviceprogrammer	..................................13
−	Afkalkning..............................................13
−	Rensning	...............................................14
−	Calc‘n‘Clean	..........................................15
Frostbeskyttelse	.......................................16
Tilbehør	....................................................16	
Bortskaffelse	
.............................................16
Reklamationsret........................................16
Små	problemer	kan	man	selv	afhjælpe	....17
Tekniske	data............................................19
Side: 6
3
da
TES503..			01/2011
Oversigt
Fig. A, B, C, D og E
	 1	 Bønnebeholder
2	 Aromalåg
	 3	 Drejeknap	til	indstilling	af	malingsgrad
4	 	
Pulverskuffe	(kaffepulver/rensetablet)
	 5	 Bryggeenhed	(ig.	E)
	 	 a)	Bryggeenhed
	 	 b)	Dør
	 	 c)	Opbevaringsrum	til	kort	vejledning
	 	 d)	Trykknap
	 	 e)	Låseanordning
	 6		Mælkeskummer	(ig.	C)
	 	 a)	Dampventil
	 	 b)	Luftdyse
	 	 c)	Udløb
	 	 d)	Drejeknap	varm	mælk/mælkeskum
	 	 e)	Mælkeslange
	 7	 	
Højdejusterbar	kaffeudløb
	 8	 Drypskål	(ig.	D)
	 	 a)	Skærm	til	drypskåle
	 	 b)	Beholder	til	kaffegrums
	 	 c)	Drypskål	til	kaffeudløb
	 	 d)	Gitter	til	kaffeudløb
	 	 e)	Flyder
	 9	 Netafbryder	O	/	I
	
10	 	
Knap	start
	
11	 Knap	h
12	 Knap	e	off /	j
13	 Drejeknappen	“Kaffens	styrke“
	
14	 Drejeknappen	“Valg	af	drik“
	
15	 Display
	
16	 Aftagelig	vandbeholder
	
17	 Låg	til	vandbeholder
18	 Pulverske	(påsætningshjælp
	 	 til	vandilter)
19	 Opbevaringsrum	til	pulverske
20	 Strømforsyningskabel	med	
	 	 opbevaringsrum
Børn	må	ikke	komme	i	nærheden	af	maski-
nen	og	skal	holdes	under	opsyn	for	at	for-
hindre,	at	de	benytter	maskinen	til	leg.
I	tilfælde	af	forstyrrelser	trækkes	stikket	ud	
med	det	samme.
Af	hensyn	til	sikkerheden	skal	reparationer,	
f.eks.	af	en	defekt	ledning,	udføres	af	vor	
kundeservice.
Hverken	maskinen	eller	ledningen	må	dyp-
pes	i	vand.
Hold	ingrene	væk	fra	maleværket.
Anvend	apparatet	udelukkende	i	frostsikre	
rum.
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskummerens	udløb	(6c)	bliver	meget	
varmt.	Rør	først	ved	den,	når	den	er	afkølet.
Anvend	kun	mælkeskummeren	(6),	når	den	
er	fuldstændig	samlet	og	monteret.
¡ Kvælningsfare!
Lad	ikke	børn	lege	med	emballagen.
Pakken indeholder
se	oversigtsbilledet	foran	i	vejledningen
1		 	
Espresso-fuldautomat	TES503
2		 Kort	vejledning
3		 Brugsanvisning
4		 Mælkeskummer/Drejeknap
5		 Strimmel	til	måling	af	vandhårdhed
6		 Pulverske
7		 Fedt	(tube)
Side: 7
4 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Betjeningselementer
Netafbryder O/I
Apparatet	tændes	eller	slukkes	helt	(strøm-
forsyningen	afbrydes)	med	hovedafbryde-
ren	O/I (9).
Vigtigt:	Kør	rengøringsprogrammet,	inden	
apparatet	slukkes,	eller	sluk	med	tasten	e	
off /	j	(12).
Knap eoff / j
Efter	et	kort	tryk	på	tasten	e	off /	j		(12)	
kører	apparatet	rengøringsprogrammet	og	
slukker.	Efter	et	langt	tryk	på	tasten	e	off /	
j		(12)	åbnes	de	brugerdei
	nerede	indstillin-
ger,	eller	afkalknings-	og	rensefunktionen	
startes.
Knap h
Med	et	tryk	på	tasten	h	(11)	produceres	
damp	til	tilberedning	af	mælkeskum	eller	
varm	mælk.
Knap start
Når	der	trykkes	på	start (10)	startes	tilbe-
redning	af	drikke	eller	serviceprogram.
Trykkes	der	på	start-knappen	(10)	en	gang	
til	i	forbindelse	med	tilberedning,	kan	bryg-
ningen	standses	før	tid.
Drejeknappen “Kaffens styrke“
Med	denne	drejeknap	(13)	
indstilles	kaffens	styrke.
h
til
g
Meget mild
Mild
Normal
Stærk
DoubleShot Stærk+
DoubleShot Stærk++
Ved	disse	kaffestyrker	bryg-
ges	kaffen	i	2	trin	(se	kapitel	
“aroma	
Double	
Shot“	på	side	
5).
Drejeknappen “Valg af drik“
Med	denne	drejeknap	(14)	
vælges	den	ønskede	drik	og	
mængden.	Desuden	anven-
des	den	til	ændring	af	bru-
gerdei
	nerede	indstillinger.
a	
til	
c
Lille espresso
Espresso
Lille café crème
Café crème
Stor café crème
b	
til
d
2 små espressi
2 espressi
2 små café crème
2 café crème
2 stor café crème
e Skyl apparatet
f Rens mælkesys.
Bemærk:	Når	der	vælges	en	drik,	som	ikke	
kan	tilberedes,	vises	Ugyldig
kombination	i	displayet.	Ændr	kaffestyr-
ken	eller	udvalget	af	drikke.
Mælkeskummer
Mælkeskummeren	(6)	kan	åbnes	og	lukkes	
ved	at	trække	den	ud	eller	skubbe	den	ind.
Side: 8
5
da
TES503..			01/2011
Drejeknap
For	at	få	mælkeskum	–	f.eks.	til	Latte	
Macchiato	eller	Cappuccino	–	drejes	sym-
bolet	j	frem.	For	at	få	varm	mælk	drejes	
symbolet	i	frem.
For	at	få	varmt	vand	stilles	drejeknappen	
vandret.
Display meddelelser
I	displayet	(15)	vises	udover	den	aktuelle	
driftsstatus	også	forskellige	meddelelser,	
som	informerer	om	tilstanden	eller	medde-
ler,	hvis	din	indgriben	er	nødvendig.	Når	du	
har	udført	den	fornødne	handling,	forsvin-
der	meddelelsen	og	menuen	for	udvalg	af	
drikke	vises	igen.
aromaDoubleShot
Jo	længere	kaffen	brygges,	desto	l
	ere	bit-
terstoffer	og	uønskede	aromaer	frigøres.	
Kaffens	smag	og	fordøjelighed	påvirkes	
derved	negativt.	Derfor	er	TES503	udstyret	
med	en	særlig	DoubleShot-aromafunktion	til	
ekstra	stærk	kaffe.	Når	halvdelen	af	mæng-
den	er	tilberedt,	males	og	brygges	der	igen	
kaffepulver,	så	der	altid	kun	frigives	velsma-
gende	aromastoffer,	der	er	skånsomme	for	
maven.
DoubleShot-aromafunktionen	er	aktiveret	
ved	følgende	indstillinger:
Før brug
Generelle oplysninger
Fyld	kun	rent,	koldt	vand	uden	kulsyre	og	
fortrinsvis	Espresso-	eller	fuldautomat-	
bønneblandinger	i	beholderne.	Der	må	ikke	
benyttes	glaserede,	karameliserede	eller	
andre	sukkerholdige	kaffebønner,	da	de	
tilstopper	bryggeenheden.	
Vandhårdheden	kan	indstilles	for	maskinen.	
På	fabrikken	indstilles	vandhårdhed	4.	
Vandets	hårdhedsgrad	måles	med	medføl-
gende	prøvestrimmel.	Hvis	kontrollens	re-
sultat	viser	en	anden	værdi	end	4,	skal	ap-
paratet	programmeres	tilsvarende	efter	
ibrugtagning	(se	Vandhårdhed i	kapitel	
“Menuindstillinger“	på	side	8).
Ibrugtagning af maskinen
1.	 Den	fuldautomatiske	espressomaskine	
stilles	på	et	jævnt	underlag,	som	kan	
bære	vægten	og	er	vandfast.	Apparatets	
ventilationshuller	skal	holdes	fri.
2.	 Træk	stikket	ud	af	ledningsrummet	(20)	
og	slut	det	til.	Længden	kan	justeres	ved	
at	skubbe	det	tilbage	og	trække	det	ud.	
Stil	f.eks.	maskinen	med	bagsiden	ind	
mod	bordkanten	og	træk	kablet	ned	
eller	skub	det	op.	
3.	 Monter	mælkeskummeren.	Anvend	kun	
mælkeskummeren	(6),	når	den	er	fuld-
stændig	samlet	og	monteret.
4.	 Låget	på	vandbeholder	(17)	klappes	op.
5.	 Vandbeholder	(16)	aftages,	skyldes	og	
fyldes	med	rent	koldt	vand	op	til	marke-
ringen	max.
Side: 9
6 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
6.	 Vandbeholderen	(16) sættes	lige	på	
maskinen	og	trykkes	helt	ned.
7.	 Luk	låget	på	vandbeholderen	(17).
8.	 Fyld	bønnebeholderen	(1)	med	kaffe-
bønner.	(For	tilberedning	med	kaffepul-
ver	se	kapitel	“Tilberedning	med	malet	
kaffe“	på	side	9.)
9.	 Tryk	på	netafbryderen	O/I (9).	I	display-
et	(15)	vises	menuen	til	instilling	af	dis-
playsproget.
10.	Vælg	det	ønskede	displaysprog	med	
den	øverste	drejeknap	(14).		
Du	kan	vælge	mellem	følgende	sprog:	
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
11.	Tryk	på	start (10).	Det	valgte	sprog	
	
gemmes.	I	displayet	vises	Træk
m.skummer.
12.	Stil	beholderen	under	udløbet	(6c).
13.	Træk	mælkeskummeren	(6)	forsigtigt	ud	
for	at	åbne	den.	Apparatet	skyller	mæl-
keskummeren	(6)	med	vand.	I	displayet	
vises Tryk på m.skummer.
14.	Skub	mælkeskummeren	(6)	ind	for	at	
lukke	den.
Apparatet	varmer	op	og	skyller.	Der	løber	
lidt	vand	ud	af	kaffeudløbet.	Når	udvalget	af	
drikke	vises	i	displayet,	er	apparatet	
driftsklar.
Sluk apparatet
Hvis	apparatet	ikke	betjenes	i	en	time,	
	
skyller	det	automatisk	og	slukker	(varighe-
den	er	indstillelig,	se	Sluk i	kaptitel	
“Menuindstillinger“	på	side	6).	
Undtagelse:	Hvis	der	kun	er	blevet	udtaget	
varmt	vand	eller	damp,	slukker	apparatet	
uden	at	skylle.
For	at	slukke	apparatet	manuelt	først	skal	
du	trykke	på	knappen	e	off /	j	(12).	
Apparatet	skyller	og	slukker.
Bemærk: Ved	første	ibrugtagning	af	appa-
ratet,	efter	et	serviceprogram	er	blevet	ud-
ført,	eller	hvis	apparatet	ikke	har	været	i	
brug	i	længere	tid,	har	den	første	drik	endnu	
ikke	den	fulde	aroma	og	bør	ikke	drikkes.
Efter	ibrugtagning	af	espressomaskinen	vil	
man	først	opnå	en	passende	og	stabil	kon-
sistens	af	produktet,	efter	at	man	har	truk-
ket	nogle	få	kopper.
Ved	længerevarende	brug	er	det		
normalt,		
at	der	danner	sig	vanddråber	på	
ventilations	
hullerne.
Vandilter
Et	vandilter	kan	formindske	kalkalejringer.
Husk	at	skylle	nye	vandiltre,	inden	disse	
benyttes.	Gå	hertil	frem	på	følgende	måde:
1.	 Tryk	vandilteret	godt	ned	i	vandbeholde-
ren	med	pulverskeen	(18).
2.	 Vandbeholderen	(16)	fyldes	med	vand	
op	til	markeringen	max.
3.	 Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	i	mindst	3	
sekunder.	Menuindstillingen	åbnes.
4.	 Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	lere	gange,	
indtil	Filter	Nej/gam.	vises	på	dis-
playet.
5.	 Vælg	Aktiver filter	med	den	øver-
ste	drejeknap	(14).
6.	 Tryk	på	start (10).	
7.	 Sæt	en	beholder	med	en	volumen	på	
0,5	liter	under	udløbet	(6c).
8.	 Tryk	på	start (10).	
9.	 Åbn	mælkeskummeren	(6)	ved	at	træk-
ke	den	ud.
10.	Vandet	løber	gennem	ilteret	for	at	skylle	
dette.	
11.	Luk	mælkeskummeren	(6)	ved	at	trykke	
den	ind.
12.	Herefter	tømmes	beholderen.	
Maskinen	er	atter	driftsklar.
Side: 10
7
da
TES503..			01/2011
Info: Indstilling	for	visning	af	i
	lterskift	akti-
veres	samtidigt	med	at	i
	lter	skylles.
Filter	skal	udskiftes	efter	visning	af	Skift
filter	eller	senest	efter	2	måneder.	Filteret	
udskiftes	af	hygiejniske	grunde	for	at	forhin-
dre,	at	maskinen	tilkalkes,	da	den	kan	tage	
skade	heraf.	Reservei
	ltre	kan	købes	i	
handlen	(TCZ7003)	eller	bestilles	hos	kun-
deservice	(467873).	Hvis	der	ikke	sættes	et	
nyt	i
	lter	i,	drejes	indstillingen	Filter	hen	
på	Nej/gam.
Info:	Med	i
	lterindikatoren	kan	du	markere	
den	måned,	hvor	du	har	isat	i
	lteret.	Du	kan	
også	markere	den	måned,	hvor	du	skal	
skifte	i
	lter	(senest	efter	to	måneder).
Info: Hvis	maskinen	ikke	er	blevet	benyttet	i	
længere	tid	(f.eks.	på	grund	af	ferie),	bør	
det	aktuelle	i
	lter	skylles	før	maskinen	atter	
benyttes.Udtag	hertil	en	kop	varmt	vand	og	
hæld	den	ud.
Menuindstillinger
I	menuindstillingerne	kan	du	tilpasse	appa-
ratet	individuelt.	
1.	 Knap	e	off /	j	(12)	holdes	nedtrykket	i	
mindst	3	sek.
2.	 Tryk	gentagne	gange	på	tasten	e	off /	j	
(12)	indtil	det	ønskede	menupunkt	vises	
i	displayet.
3.	 Vælg	den	ønskede	indstilling	med	den	
øverste	drejeknap	(14).
4.	 Bekræft	med	tasten	start (10).
Sæt	drejeknappen	på	Tilbage	og	tryk	på	
tasten	start (10)	for	at	forlade	menuen	uden	
at	foretage	ændringer.
Du	kan	indstille	følgende:
Sluk:	Her	kan	tidsrummet	indstilles,	hvor-
efter	apparatet	slukkes	automatisk	efter	den	
sidste	tilberedning	af	en	drik.	En	indstilling	
fra	15	minutter	til	4	timer	er	mulig.	Den	for-
udindstillede	tid	er	1	time;	den	kan	forkortes	
for	at	spare	energi.
Filter:	Her	kan	det	indstilles,	om	der	be-
nyttes	et	vandi
	lter.	Benyttes	der	ikke	noget	
vandi
	lter,	drejes	indstillingen	hen	på	
Filter Nej / gam..	Benyttes	et	vandi
	l-
ter,	drejes	indstillingen	hen	på	Aktiver
filter	Inden	et	nyt	vandi
	lter	kan	benyttes,	
skal	det	skylles	(se	kapitel	“Vandi
	lter“	på	
side	6).
Start Calc‘n‘Clean:	Her	kan	service-
programmerne	(Calc‘n‘Clean	/	
Afkalkning	/	Rensning)	vælges	manu-
elt.	Tryk	på	knappen	start	(10)	og	kør	det	
valgte	program	(se	kapitel	
“Serviceprogrammer“	på	side	13).
Temperatur:	Her	kan	du	indstille	brygge-
temperaturen	(høj	/	middel	/	lav).
Sprog:	Her	kan	du	indstille	displaysproget.
Side: 11
8 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Vandhårdhed:	Denne	maskine	kan	ind-
stilles	til	forskellige	hårdhedsgrader	af	vand.	
Det	er	vigtigt,	at	hårdhedsgraden	indstilles	
korrekt,	så	maskinen	kan	afkalkes	rettidigt.	
Fra	fabrikken	er	vandets	hårdhedsgrad	
indstillet	til	4.	
Hårdhedsgraden	kan	måles	med	den	ved-
lagte	stick	eller	oplyses	på	det	lokale	vand-
værk.	
Dyp	sticken	et	kort	øjeblik	i	vandet,	ryst	
overskydende	vand	af	og	alæs	resultatet	
efter	et	minut.
Hårdhedsgrader	og	indstillinger:
Trin Hårdhedsgrad
Tysk	(°dH) Fransk	(°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Indstilling af malingsgrad
Med	drejekontakten	(3)	til	indstilling	af	ma-
lingsgrad	kan	man	indstille,	hvor	int	kaffen	
skal	males.
Bemærk
Malingsgraden må kun indstilles, når male-
værket er i gang! Ellers er der risiko for at
maskinen går i stykker. Hold fingrene væk
fra maleværket.
	
● Når	maleværket	er	i	gang,	indstilles	dreje-
kontakten	(3)	fra	inere	(a:	Drejning	mod	
uret)	til	mere	groftmalet	kaffepulver		
(b:	Drejning	med	uret).
	
	
	
	
	
	
	
a b
Info: Den	nye	indstilling	gør	sig	først	be-
mærket	fra	den	2.	kop	kaffe.
Godt råd: Ved	kraftigt	ristede	bønner	ind-
stilles	en	inere	og	ved	lyse	bønner	en	gro-
vere	malingsgrad.
Tilberedning med
kaffebønner
Denne	espresso-fuldautomat	maler	frisk	
kaffe	til	hver	brygning.	
Godt råd:	Der	skal	helst	benyttes	kaffeblan-
dinger	til	espresso-	eller	fuldautomater.	For	
optimal	kvalitet	opbevares	bønnerne	køligt	
og	under	tætsluttende	låg	eller	dybfrosset.	
Bønnerne	kan	også	males	i	dybfrossen	
tilstand.
Vigtigt:	Kom	friskt	vand	i	vandbeholderen	
(16)	hver	dag.	Der	skal	altid	være	tilstræk-
keligt	med	vand	i	beholderen	til	drift	af	ma-
skinen.
Du	har	mulighed	for	at	få	lavet	forskellige	
kaffedrikke	bare	med	et	tryk	på	knappen.	
Tilberedning
Maskinen	skal	være	driftsklar.
1.	 Stil	forvarmet/forvarmede	kop(per)	
	
under	kaffeudløbet	(7).	
Godt råd:	Ved	lille	espresso	venligst	
altid	forvarm	koppen	f.eks.	med	varmt	
vand.
2.	 Vælg	den	ønskede	kaffe	og	den	øn-
skede	mængde	ved	at	dreje	den	øverste	
drejeknap	(14).	Den	valgte	kaffe	og	
mængden	vises	i	displayet.
3.	 Vælg	den	ønskede	styrke	for	kaffen	ved	
at	dreje	den	nederste	drejeknap	(13).	
Den	valgte	styrke	vises	i	displayet.
4.	 Tryk	på	start (10).
Kaffen	brygges	og	løber	derefter	ned	i	
	
koppen/kopperne.	
Bemærk:	Ved	nogle	indstillinger	tilberedes	
kaffen	i	to	trin	(se	kapitel	“aroma	
Double-
Shot“	på	side	5).	Vent,	indtil	proceduren	er	
afsluttet	helt.
Side: 12
9
da
TES503..			01/2011
Ved	at	trykke	på	tasten	start (10)	igen	kan	
kaffebrygningen	al
	sluttes	før	tiden.
Tilberedning med malet
kaffe
Til	denne	espresso	fuldautomat	kan	der	
også	benyttes	malet	kaffe	(ingen	instant-
kaffe).
Bemærk: Ved	tilberedning	af	formalet	kaffe	
er	DoubleShot-aromafunktionen	ikke	til-
gængelig.
Vigtigt:	Kom	friskt	vand	i	vandbeholderen	
(16)	hver	dag.	Der	skal	altid	være	
tilstrækkeligt	med	vand	i	beholderen	til	drift	
af	maskinen.
Tilberedning
1.	 Pulverskuffe	åbnes	(4).
2.	 Kom	max.	2	strøgne	måleskeer	med	
kaffepulver	ned	i	skuffen.	
Bemærk:	Der	må	hverken	benyttes	hele	
bønner	eller	instantkaffe.
3.	 Skuffen	til	kaffepulver	(4)	lukkes.
4.	 Vælg	den	ønskede	drik	ved	at	dreje	den	
øverste	drejeknap	(14)	(kun	én	kop	er	
mulig).
5.	 Tryk	på	start (10).
Kaffen	forbrygges	og	løber	derefter	ned	i	
koppen.	
Bemærk:	Hvis	der	ønskes	endnu	en	kop	
kaffe,	gentages	proceduren.	Hvis	kaffen	
ikke	efterspørges	inden	for	90	sek.,	tømmes	
bryggekammeret	automatisk	for	at	undgå	
overfyldning.	Maskinen	skyller.
Varmt vand
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskummeren	(6)	bliver	meget	varm.	
Rør	kun	ved	kunststofdelen	af	mælkeskum-
meren	(6).
Maskinen	skal	være	klar	til	drift.
1.	 Stil	forvarmet	kop	eller	glas	under	mæl-
keskummerens	udløb	(6).
2.	 Stil	drejeknappen	(6d)	vandret.
3.	 Åbn	mælkeskummeren	(6)	ved	at	træk-
ke	den	ud.	Apparatet	varmer	op.	Der	
løber	varmt	vand	ud	af	mælkeskumme-
rens	(6)	udløb	i	ca.	40	sekunder.
4.	 Stop	processen	ved	at	skubbe	mælke-
skummeren	(6)	ind.
Tilberedning af
mælkeskum og varm
mælk
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskummeren	(6)	bliver	meget	varm.	
Rør	kun	ved	kunststofdelen	af	mælkeskum-
meren	(6).
Godt råd:	Skum	først	mælken	og	udtag	
derefter	kaffe	eller	skum	mælken	separat	
og	kom	den	på	kaffen.
Maskinen	skal	være	klar	til	drift.
1.	 Stil	den	forvarmede	kop	under	udløbet	
(6c).
2.	 Før	mælkeslangen	(6e)	ind	i	mælkebe-
holderen.
3.	 Stil	drejeknappen	(6d)	på	“varm	mælk“	
i	eller	“mælkeskum“	j.
Side: 13
10 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
4.	 Tryk	på	tasten	h	(11) .
Tasten	h	(11)	blinker,	apparatet	varmer	
nu	op	i	ca.	20	sekunder.	Derefter	vises	
Træk m.skummer	i	displayet.
5.	 Åbn	mælkeskummeren	(6)	ved	at	træk-
ke	den	ud.
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskum	og	varm	mælk	kommer	ud	af	
mælkeskummeren	(6)	under	højt	tryk.	
Mælkstænk	kan	føre	til	skoldning.	Åbn	mæl-
keskummer	(6)	forsigtigt.	Rør	ikke	ved	udlø-
bet	(6c)	og	ret	det	ikke	mod	personer.
6.	 Luk	mælkeskummeren	(6)	ved	at	trykke	
den	ind.
Godt råd: For	at	få	den	optimale	mælke-
skum,	benyttes	kold	mælk	med	et	fedtind-
hold	på	mindst	1,5%.
Vigtigt: Indtørrede	mælkerester	er	vanske-
lige	at	fjerne,	derfor	er	det	tvingende nød-
vendigt,	at	mælkeskummeren	(6)	renses	
med	lunkent	vand	efter	hver	brug	og	at	den	
skylles	igennem	med	programmet	Rens
mælkesys. (se	side	11).
Vedligeholdelse og daglig
rengøring
¡ Fare for elektrisk stød!
Træk	stikket	ud	i	forbindelse	med	rengøring	
af	maskinen.	Maskinen	må	ikke	dyppes	i	
vand.	Der	må	ikke	benyttes	damprens.
	
● Huset	aftørres	med	en	blød	fugtig	klud.	
	
● Anvend	aldrig	ridsende	klude	eller	rengø-
ringsmidler.
	
● Kalk-,	kaffe-,	mælkerester	og	rester	af	
afkalkningsmiddel	skal	fjernes	omgående.	
Der	kan	opstå	korrosion	under	sådanne	
rester.
	
● Træk	drypskålen	(8c)	med	kaffegrumsbe-
holderen	(8b)	fremover	og	ud.	Tag	kanten	
(8a)	og	dryppladen	(8d)	af.	Tøm	drypskå-
len	og	kaffegrumsbeholderen	og	rens	
dem.	
	
● Tag	pulverskuffen	(4)	ud	og	rens	den.	
	
● Afmonter	svømmeren	(8e)	og	rens	den	
med	en	fugtig	klud.
	
● Følgende dele må ikke kommes i opva-
skemaskinen:	Lukning	opbevaringsrum	
til	den	korte	vejledninge	(5c),	kant	(8a),	
svømmer	(8e),	pulverskuffe	(4),	brygge-
enhed	(5a).
Side: 14
11
da
TES503..			01/2011
	
● Følgende	dele	må	kommes	i	opvaskema-
skinen:	Drypbakke	(8c),	kaffegrumsbehol-
der	(8b),	drypplade	(8d),	aromadæksel	(2)	
og	pulverske	(18).
	
● Tør	indersiden	af	maskinen	(holder	skåle	
og	pulverskuffe)	af.
Vigtigt:	Drypskålen	(8c)	og	kaffebeholderen	
(8b)	bør	tømmes	og	rengøres	dagligt	for	at	
undgå	skimmeldannelse.
Bemærk:	Hvis	apparatet	tændes	i	kold	
tilstand	med	afbryderen	O/I (9)	eller	slukker	
automatisk	efter	udtagning	af	kaffe,	skyller	
apparatet	automatisk.	Systemet	er	dermed	
selvrensende.
Vigtigt:	Hvis	kaffemaskinen	ikke	anvendes	i	
længere	tid	(f.eks.	ferie),	skal	hele	appara-
tet	inkl.	mælkesystemet	og	bryggeenheden	
rengøres	grundigt.
Rensning af mælkesystem
Hvis	mælkesystemet	ikke	er	blevet	rengjort	
efter	udtagning	af	mælk,	kommer	meddelel-
sen	Rens mælkesys.!	frem	på	displayet	
efter	et	stykke	tid.
Mælkesystem	renses	efter	hver	brug!	Lad	
drejeknappen	(6d)	til	rensning	stå	i	den	
senest	brugte	position.	
Automatisk	forrensning	af	mælkesystem:
1.	 Vælg	f	med	drejeknappen	(14).
2.	 Stil	en	tom	beholder,	så	høj	som	mulig,	
neden	under	udløbet	(6c).
3.	 Skub	kaffeudløbet	så	tæt	hen	til	behol-
deren	som	muligt.
4.	 Kom	enden	af	mælkeslangen	(6e)	ned	i	
beholderen.
5.	 Tryk	på	start (10).
6.	 Åbn	mælkeskummeren	(6)	ved	at	træk-
ke	den	ud.
Apparatet	fylder	nu	automatisk	beholderen	
med	vand	og	suger	det	til	skylning	op	igen	
via	mælkeslangen	(6e).	Skylningen	stand-
ser	automatisk	efter	ca.	1	min.
7.	 Luk	mælkeskummeren	(6)	ved	at	trykke	
den	ind.
8.	 Tøm	beholderen,	og	rens	mælkeslan-
gen	(6e).
Derudover	skal	mælkesystemet	rengøres	
grundigt	med	jævne	mellemrum	(manuelt	
eller	i	opvaskemaskine).
Mælkesystem	skilles	ad	før	det	renses:
1.	 Træk	udløbet	(6c)	af	dampventilen	(6a).	
(ig. C).
2.	 Rengør	de	enkelte	dele	med	en	rengø-
ringsmiddelopløsning	og	en	blød	børste.	
Ved	behov	lægges	delene	i	en	varm	
rengøringsmiddelopløsning.
3.	 Alle	delene	skylles	med	rent	vand	og	
tørres	af.
4.	 Sæt	de	enkelte	dele	sammen	igen	og	
tryk	dem	ind	til	anslaget.
¡ Fare for forbrænding!
Anvend	kun	mælkeskummeren	(6),	når	den	
er	fuldstændig	samlet	og	monteret.
Side: 15
12 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Rensning af bryggeenhed
Rens	bryggeenheden	jævnligt!	
Automatisk	forrensning	af	bryggeenhed:
1.	 Vælg	e	med	drejeknappen	(14).
2.	 Sæt	et	tomt	glas	under	udløbet	(7).
3.	 Tryk	på	start (10).
Maskinen	skyller.
Ud	over	det	automatiske	rengøringspro-
gram	skal	brygenheden	(5a) regelmæssigt	
tages	ud	og	rengøres	(Billede E	i	starten	af	
vejledningen).
1.	 Sluk	for	maskinen	med	netafbryderen	
O/I (9).	Ingen	af	knapperne	må	lyse.
2.	 Lågen	(5b)	til	bryggeenhed	åbnes.
3.	 Den	røde	lås	(5e)	på	bryggeenheden	
skubbes	helt	til	venstre.
4.	 Tryk	den	røde	trykknap	(5d)	ind,	grib	
ned	i	bryggeenhedens	fordybninger	og	
træk	den	forsigtigt	ud.
5.	 Bryggeenheden	(5a)	rengøres	grundigt	
under	rindende	vand.
	
Vigtigt: Rengør	apparatet	uden	skylle-	og	
andre	rensemidler,	og	put	den	ikke	i	opva-
skemaskinen.
6.	 Apparatets	inderside	rengøres	grundigt	
med	en	fugtig	klud.	Fjern	eventuelle	
kafferester.
7.	 Lad	bryggenheden	(5a)	og	det	indre	af	
apparatet	tørre.
8.	 Tryk	bryggeenheden	(5a)	ind	i	maskinen	
til	anslaget.
9.	 Skub	den	røde	lås	(5e)	helt	til	højre	og	
luk	døren	(5b).	
Bemærk:	Efter	grundig	rengøring	bør	bryg-
geenhedens	tætninger	smøres	jævnligt.	
Påfør	hertil	et	tyndt	lag	af	det	dertil	specielt	
beregnede	fedt	(bestillingsnr.	311368)	på	
tætningerne	hele	vejen	rundt.
Sådan sparer du energi
	
● Espresso-fuldautomaten	slukker	automa-
tisk	efter	en	time	(fabriksindstilling).	Det	
forudindstillede	tidsrum	på	en	time	kan	
forkortes	(se	Sluk	i	kapitel	
	
“Menuindstillinger“	på	side	7).
	
● Hvis	Espresso-fuldautomaten	ikke	benyt-
tes,	skal	apparatet	slukkes.	Det	gøres	
med	tasten	e	off /	j	(12).	Apparatet	skyl-
ler	og	slukker.
	
● Proceduren	for	tilberedning	af	kaffe	og	
mælkeskum	må	helst	ikke	afbrydes,	da	
dette	fører	til	et	øget	strømforbrug	og	
øget	forekomst	af	restvand	i	drypskålen.
	
● Maskinen	skal	afkalkes	med	jævne	mel-
lemrum	for	at	undgå	kalkal
	ejringer,	da	
disse	vil	bevirke	at	strømforbruget	stiger.
Side: 16
13
da
TES503..			01/2011
Serviceprogrammer
Godt råd:	Se	også	kort	betjening-svejled-
ning	i	opbevaringsrummet	(5c).
Alt	efter	brug	vises	følgende	meddelelser	
på	displayet	inden	for	bestemte	tidsrum:
Afkalkning nødvendig!
eller
Rensning nødvendig!
eller
Calc‘n‘Clean nødvendig!
Maskinen	renses	eller	afkalkes	med	det	
pågældende	program	straks.	
Programmerne	kan	også	kombineres	med	
funktionen	Calc‘n‘Clean	(se	kapitel	
“Calc‘n‘Clean“	på	side	15).	Hvis	anvisnin-
gerne	for	serviceprogrammet	ikke	følges,	
kan	dette	føre	til	beskadigelse	af	maskinen.
Bemærk
I forbindelse med serviceprogrammerne
skal afkalknings- og rengøringsmidler be-
nyttes efter anvisning. Overhold sikker-
hedsanvisningerne på rensemidlernes em-
ballage.
Serviceprogrammet må under ingen om-
stændigheder afbrydes!
Væsker må ikke drikkes!
Der må ikke benyttes eddike eller midler på
eddikebasis, citronsyre eller midler på ci-
tronsyrebasis!
Der må ikke kommes afkalkningstabletter
eller andre afkalkningsmidler ned i pulver-
skuffen (4)!
Specielt udviklede og egnede afkalk-
nings- og rensetabletter kan købes i
handlen og via kundeservice.
Ordrenummer Handel Kundeservice
Rensetabletter TCZ6001 310575
Afkalknings-
tabletter
TCZ6002 310967
Vigtigt:	Hvis	der	sidder	et	vandilter i	vand-
beholderen	(16),	skal	dette	fjernes	før	start	
af	serviceprogrammet.
Afkalkning
Varighed:	ca.	25	minutter.
Vigtigt:	Hvis	der	er	isat	et	vandilter	i	vand-
beholderen	(16),	er	det	tvingende	nødven-
digt,	at	ilteret	fjernes	inden	afkalkningspro-
ceduren	startes.
Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	og	hold	den	
nede	i	3	sekunder,	når	der	vises	meddelel-
sen	Afkalkning nødvendig!	i	display-
et,	og	tryk	derefter	på	tasten	start (10).	
Afkalkningsproceduren	starter.
Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	og	hold	den	
nede	i	mindst	3	sekunder	for	at	afkalke	
apparatet	en	gang	imellem.	Tryk	derefter	to	
gange	kort	på	tasten	e	off /	j	(12).	Drej	den	
øverste	drejeknap	(14)	indtil	Start
afkalkn.	vises	i	displayet.	Tryk	på	tasten	
start (10)	for	at	starte	afkalkningsprocedu-
ren.
Displayet	guider	gennem	programmet.
Tøm skål
Isæt skål
	
● Drypbakken	(8)	tømmes	og	isættes	igen.
Bemærk:	Hvis	vandilteret	er	aktiveret,	
vises	den	tilsvarende	anmodning	om	at	
fjerne	ilteret	og	derefter	at	trykke	på	tasten	
start (10)	igen.	Hvis	du	endnu	ikke	har	gjort	
det,	så	fjern	ilteret	nu.	Tryk	på	start (10).
Påfyld afkalker
Tryk på start
	
● Fyld	lunkent	vand	på	den	tomme	vandbe-
holder	(16)	op	til	markeringen	0,5l	og	
opløs	2	Bosch	afkalkningstabletter	heri.
	
● Tryk	på	start (10).
Side: 17
14 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet	kører	herefter	i	ca.	
10	min.
Placer beholder
Træk m.skummer
	
● Sæt	en	beholder	med	en	volumen	på	
mindst	0,5	liter	under	udløbet	(6c).
	
● Åbn	mælkeskummeren	(6)	ved	at	trække	
den	ud.
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet	kører	herefter	i	ca.	
12	min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
	
● Skyl	vandbeholderen	(16)	og	fyld	rent	
vand	på	op	til	markeringen	max.
	
● Tryk	på	start (10).
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet	kører	herefter	i	ca.	
30	sekunder	og	skyller	maskinen.
Tryk på m.skummer
	
● Luk	mælkeskummeren	(6)	ved	at	trykke	
den	ind.
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet	kører	herefter	i	ca.	
1	min.
Tøm skål
Isæt skål
	
● Drypbakken	(8)	tømmes	og	isættes	igen.
Hvis	der	anvendes	et	ilter,	så	sæt	det	i	igen	
nu.	Maskinen	er	nu	afkalket	og	klar	til	drift	
igen.
Rensning
Varighed:	ca.	10	minutter.
Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	og	hold	den	
nede	i	3	sekunder,	når	der	vises	meddelel-
sen	Rensning nødvendig!	i	displayet,	
og	tryk	derefter	på	tasten	start (10).	
Rensningen	starter.	
Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	og	hold	den	
nede	i	mindst	3	sekunder	for	at	rense	appa-
ratet	en	gang	imellem.	Tryk	derefter	to	gan-
ge	kort	på	tasten	e	off /	j	(12).	Drej	den	
øverste	drejeknap	(14)	indtil	Start
rensning	vises	i	displayet.	Tryk	på	tasten	
start (10) for	at	starte	rensningen.
Displayet	guider	gennem	programmet.
Tøm skål
Isæt skål
	
● Drypbakken	(8)	tømmes	og	isættes	igen.
Rensning kører
Apparatet	skyller	to	gange.
Åbn skuffe
	
● Pulverskuffe	åbnes	(4).
Påfyld rensemid.
	
● Læg	en	Bosch	rengøringstablet	ind	i	skuf-
fen	(4)	og	luk	denne.
Rensning kører
Rengøringsprogrammet	kører	nu	i	ca.	8	
min.
Tøm skål
Isæt skål
	
● Drypbakken	(8)	tømmes	og	isættes	igen.
Maskinen	er	nu	renses	og	driftsklar.
Side: 18
15
da
TES503..			01/2011
Calc‘n‘Clean
Varighed:	ca.	35	minutter.
Calc‘n‘Clean	kombinerer	de	to	enkeltfunk-
tioner	Afkalkning	og	Rengøring.	Hvis	pro-
grammernes	service	intervaller	ligger	tæt	op	
ad	hinanden,	foreslår	espresso	fuldautoma-
ten	automatisk	dette	serviceprogram.
Vigtigt:	Hvis	der	sidder	et	vandilter i	vand-
beholderen	(16),	skal	dette	fjernes	før	start	
af	serviceprogrammet.
Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	og	hold	den	
nede	i	3	sekunder,	når	der	vises	meddelel-
sen	Calc‘n‘Clean nødvendig!	i	dis-
playet,	og	tryk	derefter	på	tasten	start (10).
Serviceprogrammet	starter.
Tryk	på	tasten	e	off /	j	(12)	og	hold	den	
nede	i	mindst	3	sekunder	for	at	udføre	
Calc‘n‘Clean	en	gang	imellem.	Tryk	derefter	
to	gange	kort	på	tasten	e	off /	j	(12).	Drej	
den	øverste	drejeknap	(14)	indtil	Start
Calc‘n‘Clean	vises	i	displayet.	Tryk	på	
tasten	start (10) for	at	starte	Calc‘n‘Clean.
Displayet	guider	gennem	programmet.
Tøm skål
Isæt skål
	
● Drypbakken	(8)	tømmes	og	isættes	igen.
Calc‘n‘Clean kører
Apparatet	skyller	to	gange.
Åbn skuffe
	
● Pulverskuffe	åbnes	(4).
Påfyld rensemid.
	
● Læg	en	Bosch	rengøringstablet	ind	i	skuf-
fen	(4)	og	luk	denne.
Bemærk:	Hvis	vandilteret	er	aktiveret,	
vises	den	tilsvarende	anmodning	om	at	
fjerne	ilteret	og	derefter	at	trykke	på	tasten	
start (10)	igen.	Hvis	du	endnu	ikke	har	gjort	
det,	så	fjern	ilteret	nu.	Tryk	på	start (10).
Påfyld afkalker
Tryk på start
	
● Fyld	lunkent	vand	på	den	tomme	vandbe-
holder	(16)	op	til	markeringen	0,5l	og	
opløs	2	Bosch	afkalkningstabletter	heri.
	
● Tryk	på	start	(10).
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet	kører	herefter	i	ca.	
10	min.
Placer beholder
Træk m.skummer
	
● Sæt	en	beholder	med	en	volumen	på	
mindst	1	liter	under	udløbet	(6c).
	
● Åbn	mælkeskummeren	(6)	ved	at	trække	
den	ud.
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet	kører	herefter	i	ca.	
12	min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
	
● Skyl	vandbeholderen	(16)	og	fyld	rent	
vand	på	op	til	markeringen	max.
	
● Tryk	på	start (10).
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet	kører	herefter	i	ca.	
30	sekunder	og	skyller	maskinen.
Tryk på m.skummer
	
● Luk	mælkeskummeren	(6)	ved	at	trykke	
den	ind.
Calc‘n‘Clean kører
Rengøringsprogrammet	kører	nu	i	ca.	8	
min.
Tøm skål
Isæt skål
	
● Drypbakken	(8)	tømmes	og	isættes	igen.
Hvis	der	anvendes	et	ilter,	så	sæt	det	i	igen	
nu.	Maskinen	er	nu	renses	og	driftsklar.
Side: 19
16 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Frostbeskyttelse
¡ Maskinen tømmes i forbindelse med
transport og opbevaring for at undgå
frostrelaterede skader.
Info:	Maskinen	skal	være	klar	til	drift,	vand-
beholderen	(16)	skal	være	fyldt	op.
1.	 Stil	en	stor	beholder	under	udløbet	(6c).
2.	 Tryk	på	tasten	h	(11).
Tasten	h	(11)	blinker,	apparatet	varmer	
nu	op	i	ca.	20	sekunder.	Derefter	vises	
Træk m.skummer i	displayet.
3.	 Åbn	mælkeskummeren	(6)	ved	at	træk-
ke	den	ud	og	lad	det	dampe	i	ca.	15	
sekunder.
4.	 Sluk	for	maskinen	med	netafbryderen		
O/I (9).
5.	 Tøm	vandbeholder	(16)	og	drypbakke
(8).
Tilbehør
Følgende	tilbehør	kan	købes	i	handlen	eller	
hos	kundeservice.
Ordrenummer Handel Kundeservice
Rensetabletter TCZ6001 310575
Afkalknings-
tabletter
TCZ6002 310967
Vandilter TCZ7003 467873
Mælke-
beholder	
(isoleret)
TCZ7009 674992
Fedt	(tube) – 311368
Bortskaffelse A
Emballagen	skal	bortskaffes	på	miljøvenlig	
vis.	Maskinen	er	mærket	iht.	det	europæi-
ske	direktiv	2002/96/EC	om	affald	af	elektri-
ske	og	elektroniske	produkter	(waste	elec-
trical	and	electronic	equipment-WEEE).	
Direktivet	fastsætter	fælles	EU-regler	om	
tilbagetagelse,	håndtering	og	genbrug	af	
elskrot.	Du	kan	få	nærmere	informationer	
om	aktuelle	muligheder	for	bortskaffelse	i	
faghandlen.
Reklamationsret
På	dette	apparat	yder	Bosch	2	års	reklama-
tionsret.	Købsnota	skal	altid	vedlægges	ved	
indsendelse	til	reparation,	hvis	denne	øn-
skes	udført	indenfor	retten	til	reklamation.	
Medfølger	købs	
nota	ikke,	vil	reparationen	
altid	blive	udført	mod	beregning.	
Indsendelse til reparation
Skulle	Deres	Bosch	apparat	gå	i	stykker,	
kan	det	indsendes	til	vort	serviceværksted:
BSH	Hvidevarer	A/S,	Telegrafvej	4,		
2750	Ballerup,	tlf.	44	89	88	10.
Ret	til	ændringer	forbeholdes.
Side: 20
17
da
TES503..			01/2011
Problem Årsag Afhjælpning
Display	siger		
Påfyld bønner!	selvom	
den	er	fuld,	eller	malevær-
ket	maler	ingen	kaffebønner.
Bønner	falder	ikke	ned	i	
maleværket	(der	benyttes	
for	olieholdige	bønner).
Bank	ganske	let	på	bønne-
beholderen	(1).	Gå	evt.	over	
til	anden	kaffesort.	
Er	bønnebeholderen	(1)	
tom,	så	tør	den	ren	med	en	
tør	klud.
Der	kommer	ingen	varmt	
vand.
Mælkeskummeren	(6)	eller	
dens	holder	er	snavset.
Mælkeskummer	(6) eller	
dens	holder	renses,	se	ka-
pitlet	”Vedligeholdelse	og	
daglig	rengøring”.
For	lidt	eller	slet	ingen	mæl-
keskum
eller
mælkeskummeren	(6)	suger	
ikke	mælken	op.
Mælkeskummeren	(6)	eller	
dens	holder	er	snavset.
Mælkeskummer	(6) eller	
dens	holder	renses,	se	ka-
pitlet	”Vedligeholdelse	og	
daglig	rengøring”.
Maskinen	er	fuldstændig	
tilkalket.
Maskine	afkalkes.
Uegnet	mælk. Mælken	skal	have	en	fedt-
procent	på	1,5.
Mælkeskummeren	(6)	er	
ikke	blevet	sat	rigtigt	sam-
men.
Fugt	mælkeskummerens	
dele	og	pres	dem	godt	sam-
men.
Kaffen	løber	kun	dråbevis,	
eller	der	kommer	slet	ingen	
kaffe.
For	in	malingsgrad.	
For	in	pulverkaffe.
Indstil	grovere	malingsgrad.	
Benyt	mere	groftmalet	kaffe.
Maskinen	er	fuldstændig	
tilkalket.
Maskine	afkalkes.
Kaffen	har	ingen	“crema“. Uegnet	kaffesort. Anvend	en	kaffesort	med	en	
større	andel	af	
Robustabønner.
Bønnerne	er	ikke	friskristet. Benyt	friske	bønner.
Malingsgraden	svarer	ikke	
til	kaffebønnerne.
Indstil	in	malingsgrad.
Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!
Små problemer kan man selv afhjælpe
Side: 21
18 da
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
Problem Årsag Afhjælpning
Kaffen	er	“sur“. For	grov	malingsgrad	eller	
for	groftmalet	kaffepulver.
Indstil	inere	malingsgrad	
eller	benyt	inere	kaffepul-
ver.
Uegnet	kaffetype. Brug	en	lidt	mørkere	rist-
ning.
Kaffen	er	for	“bitter“. For	in	malingsgrad	eller	for	
inmalet	kaffepulver.
Indstil	grovere	malingsgrad	
eller	benyt	mere	groftmalet	
kaffepulver.
Uegnet	kaffesort. Skift	til	anden	kaffesort.
Display	siger	
Fejl hotline.
Maskinen	har	en	fejl. Kontakt	venligst	hotline.
Vandilteret	holder	ikke	i	
vandbeholderen	(16).
Vandilteret	er	ikke	fastgjort	
korrekt.
Tryk	vandilteret	lige	og	fast	
ned	i	vandbeholderens	til-
slutning.
Kaffegrumset	er	ikke	kom-
pakt	og	for	vådt.
Formalingsgraden	er	indstil-
let	for	fint	eller	for	groft,	eller	
der	anvendes	for	lidt	forma-
let	kaffe.
Indstil	formalingsgraden	
grovere	eller	finere,	eller	
brug	2	strøgne	måleskeer	
kaffepulver.
Display
Rens bryg.enhed
Brygenhed	(5)	snavset. Rengør	brygenhed	(5).
For	meget	kaffepulver	i	
brygenhed	(5).
Rengør	brygenhed	(5)	(på-
fyld	max.	2	strøgne	måle-
skeer	med	kaffepulver).
Bryggeenhedens	meka-
nisme	er	stram.
Tag	bryggeenheden	ud	og	
påfør	et	dertil	specielt	be-
regnet	fedt	(bestillingsnr.	
311368),	se	kapitlet	
”Vedligeholdelse	og	daglig	
rengøring”.
Stærkt	svingende	kvalitet	af	
kaffe	eller	mælkeskum.	
Maskinen	er	tilkalket. Afkalk	maskinen	ifølge	
brugsanvisningen	med	to	
afkalkningstabletter.
Der	drypper	vand	på	bund-
fladen	inde	i	maskinen,	når	
drypbakken	(8)	er	taget	ud.
Drypbakken	(8)	er	fjernet	
for	tidligt.
Vent	nogle	sekunder	med	at	
fjerne	drypbakken	(8),	efter	
at	sidste	drik	er	taget	af.
Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!
Små problemer kan man selv afhjælpe
Side: 22
19
da
TES503..			01/2011
Små problemer kan man selv afhjælpe
Problem Årsag Afhjælpning
Display	
Indsæt Bryg. enhed.
Bryggeenhed	(5)	mangler	
eller	blev	ikke	genkendt.
Sluk	for	apparatet	med	
bryggeenheden	indsat	(5),	
vent	i	tre	sekunder,	og	tænd	
så	igen.
Fabriksindstillingerne	blev	
ændret	og	skal	aktiveres	
igen	(“Reset“).
Der	blev	foretaget	
personlige,	ikke	længere	
ønskede	indstillinger.
Sluk	apparatet	med	afbryde-
ren	O/I	(9).	Tryk	på	tasten	
e	off /	j		(12)	og	tasten	h	
(11),	og	hold	dem	nede	og	
tænd	apparatet	med	afbry-
deren	O/I	(9).	Bekræft	der-
efter	med	tasten	start	(10).	
Fabriksindstillingerne	er	
aktiverede.
Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!
Tekniske data
Elektrisk	tilslutning	(spænding/frekvens) 220-240	V	/	50-60	Hz
Varmesystemets	effekt 1600	W
Maksimalt	pumpetryk,	statisk 15	bar
Maksimal	kapacitet	vandbeholder	(uden	filter)	 1,7	l
Maksimal	kapacitet	kaffebønnebeholder 300	g
Tilførselsledningens	længde 100	cm
Mål	(H	x	B	x	D) 385	x	280	x	479	mm
Vægt,	ufyldt 9,3	kg
Kværntype Keramik

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch TES50328RW.

Stil et spørgsmål om Bosch TES50328RW

Har du et spørgsmål om Bosch TES50328RW men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch TES50328RW. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch TES50328RW så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.