Bosch Styline TKA8653 manual

Få vist brugermanualen for Bosch Styline TKA8653 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: Styline TKA8653
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Polsk, Russisk, Tyrkisk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 30
TKA863. | TKA865.   07/2011
27
da
Tillykke med dit nye produkt fra Bosch!
Du har købt et kvalitetsprodukt, som du
vil få stor glæde af.
Læs og opbevar betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den!
I denne brugervejledning beskrives to
modeller:
–	TKA863.
Model med glaskande
–	TKA865.
Model med termokande
Sikkerhedshenvisninger
Dette apparat er udformet til brug i
husholdningen og til husholdningslignende,
ukommercielle formål.
Under husholdningslignende formål forstås
bl.a. anvendelsen i køkkener for ansatte
i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og
andre kommercielle virksomheder, eller
gæsters brug af espresso-fuldautomaten i
pensioner, små hoteller og lignende.

! 	 Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt
jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet
stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplys­
ningerne på typeskiltet. Må kun benyttes,
hvis maskinen eller ledningerne ikke er
beskadiget.
Personer (også børn) med nedsatte fysiske
sanseevner, nedsat åndsevne eller perso-
ner, der mangler erfaring og viden, må ikke
benytte maskinen, medmindre dette sker
under opsyn eller de har fået en grundig
instruktion af en person, der har ansvaret
for deres sikkerhed.
Børn må ikke komme i nærheden af
maskinen og skal holdes under opsyn for at
forhindre, at de benytter maskinen til leg.
Stikket skal trækkes ud efter hver anven-
delse eller i tilfælde af fejl.
For at undgå farer må reparationer
på apparatet, f.eks. udskiftning af en
beskadiget elledning, kun udføres af vores
kunde­
service.
Elledningen må ikke:
–	komme i kontakt med varme dele,
–	trækkes over skarpe kanter,
–	benyttes som bæregreb.
Stil ikke maskine eller kande på eller i
nærheden af varme overflader, som f.eks.
kogeplader. Kanden må kun anvendes
sammen med denne kaffemaskine og må
kun fyldes op med kaffe.
Tildæk aldrig varmepladen.
Under driften må man kun tage fat i
apparatdele ved de dertil beregnede greb.
Lad kaffemaskinen aldrig være uden
opsyn mens den er i brug!
TKA863_110708.indd 27 11.07.2011 15:26:52
Side: 31
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
28 da
Generelle oplysninger
–	Fyld vandbeholderen 1 udelukkende
med rent, koldt vand. Fyld den aldrig
med mælk eller drikkevarer såsom
te eller kaffe, da dette vil beskadige
kaffemaskinen.
–	Kom aldrig mere vand i vandbeholderen 1
end til markeringen “8 À“ (TKA865.) eller
“10 À“ (TKA863.).
–	Brug kaffe, som er mellemformalet (ca. 6
g pr. kop = strøget pulverske 17).
–	Bryg ikke mindre end minimumsmæng-
den på tre kopper, da kaffen ellers ikke vil
have den ønskede styrke og temperatur
(1 kop = ca. 125 ml).
–	Fjern aldrig kanden 6 mens maskinen
brygger kaffe, da det kan medføre at
kaffefilteret 4 flyder over.
–	Sørg for at kandens låg er lukket, når du
placerer kanden 6 på kaffemaskinen.
–	Brug ikke andre kander, da den særlige
drypbeskyttelse vil hindre kaffen i at flyde
ned i beholderen.
–	En mindre vandansamling i filterholderen
4 er normalt; det betyder ikke, at
kaffemaskinen er defekt.
Inden første ibrugtagning
●	Fjern alle mærkater og film.
●	Træk tilstrækkelig strømkabel ud af ka-
beloprulningen 11 og tilslut det lysnettet.
●	Tryk på O ON/OFF-knappen 7; displayet
blinker.
●	Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at
trykke på knappen	
13 h for timer og på knappen 14 min for
minutter.
Bemærk: Du kan ændre klokkeslættet. Tryk
på knapperne 13 h og 14 min samtidigt, og
indstil det korrekte klokkeslæt.
●	Til rengøring: Fyld vandebeholderen med
6 kopper vand og skift det. Tryk på knap
9 start; rengøringsproceduren startes.
●	Gentag rengøringsproceduren.
Dele og
betjeningselementer
	 1	Vandbeholder med niveauindikator
	 	(aftageligt)
	 2	Låg til vandbeholder (aftageligt)
	 3	Filterhus (drejeligt)
	 4	Filterholder (kan kommes i
opvaskemaskinen)
	 5	Drypstop
	 6	TKA863.	 Glaskande med låg (kan
	 kommes i opvaskemaskinen)	
TKA865.	 Termokande med låg
	 7	O ON/OFF-knap
	 8	K Indikator for lav vandstand
	 9	start -knap
	
10	Afkalkningsknap med indikator calc
	
11	Kabeloprulning
	
12	Ur
	
13	Programmeringsknap h
	
14	Programmeringsknap min
	
15	prog -knap
	
16	Display (automatisk slukning) auto off
17	Pulverske
Kun TKA863.
	
18	Varmeplade
Kun TKA865.
	
19	Glideknap til åbning af låg
(på kandens håndtag)
TKA863_110708.indd 28 11.07.2011 15:26:53
Side: 32
TKA863. | TKA865.   07/2011
29
da
Timerfunktion
Kaffemaskinen er udstyret med en timer.
Med timerfunktionen kan du indstille, hvor-
når maskinen automatisk skal starte kaf-
febrygningen. Timeren virker kun, hvis ma-
skinen er tændt eller er i strømbesparende
tilstand.
●	Uret skal være sat til det korrekte,
aktuelle klokkeslæt.
●	Tryk på knappen 15 prog og hold den
nede, mens du programmerer timeren
(Fig. a).
●	Brug knappen 13 h for at indstille timer og
knappen 14 min til at indstille minutter for
starttidspunktet for kaffebrygningen. (Fig.
b og c).
●	Slip knappen 15 prog for at gemme
starttidspunktet. På displayet 12 vises et
lille uret for at indikere, at timerfunktionen
er aktiveret.
●	Fyld kaffemaskinen med vand og kaffe
som du plejer, og placer kanden 6 under
filterhuset 3.
●	Kaffebrygningen starter automatisk på det
indstillede tidspunkt; det lille ur forsvinder.
Bemærk: Tryk på knappen 15 prog og hold
den nede for at tjekke det programmerede
tidspunkt.
Aktivering/deaktivering af
timerfunktionen
Tryk på knappen 15 prog. Hvis det lille
ur lyser, er timerfunktionen aktiveret. Hvis
det lille ur slukkes, er timerfunktionen
deaktiveret.
Bemærk: Hvis du slukker kaffemaskinen
med knappen 7 eller strømforsyningen
afbrydes ( stikket er ikke sat i, strømsvigt),
gemmes indstillingerne for uret og timeren
i ca. fire dage. Hvis strømafbrydelsen varer
længere, skal du indstille klokkeslættet
igen.
Tip: Hvis du ikke anvender kaffemaskinen i
længere tid, så sluk den med knappen 7.
Bemærk: Du lægger måske mærke til
en lugt af “ny maskine“; dette er normalt.
Hvis det er tilfældet, så påfyld en fortyndet
eddikeopløsning (5 kopper vand og 1 kop
eddike) og start rengøringsproceduren. Skyl
derefter maskinen to gange med 6 kopper
vand.
●	Gør kanden grundigt rent.
Kaffebrygning
●	Tag vandbeholderen 1 af, fyld den med
vand og sæt den på igen.
●	Drej filterhuset 3 udad.
●	Sæt en 1x4 papirfilter i filterholderen 4, og
kom den ønskede mængde kaffe i.
●	Flyt filterhuset 3 tilbage indtil det går i
indgreb.
●	Placer kanden 6 med lukket låg under
filterhuset 3.
●	Tryk på knap 9 start for at starte
kaffebrygningen.
●	Samtidigt aktiveres auto off  (automatisk
slukning); displayet lyser.
Kun TKA863.
Maskinen er udstyret med en automatisk
auto off strømbesparende funktion, som
sætter maskinen i strømbesparende tilstand
efter ca. 2 timer.
Kun TKA865.
Maskinen er udstyret med en automatisk
auto off strømbesparende funktion, som
sætter apparatet i strømbesparende
tilstand, når kaffen er brygget.
Tip: Hvis du skyller termokanden med
varmt vand inden brug, holder kaffen sig
længere varm.
Vigtig: Når kaffebrygningen er afsluttet,
så vent et øjeblik indtil al kaffen er løbet
gennem filteret og ned i kanden.
Lad maskinen køle af i fem minutter før
du brygger en ny kande.
TKA863_110708.indd 29 11.07.2011 15:26:53
Side: 33
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
30 da
Indikator for lav
vandstand K
Kaffemaskinen detekterer om vandstanden
i vandbeholderen er for lav (mindre end ca.
4 kopper).
Hvis vandstanden er lav, lyser K op,
og maskinen forlænger automatisk
bryggetiden. Dette sikrer, at kaffen bevarer
sin ideelle smag.
Kun TKA865.
Skænkekande
Vigtigt: Må ikke benyttes til at holde
mælkeprodukter eller babymad varmt,
bakteriedannelse. Kanden må ikke
varmes op i mikrobølgeovn eller bageovn.
Kulsyreholdige drikkevarer må ikke
opbevares eller transporteres i kanden.
Skyl kanden grundigt efter rengøring.
Låget er af tekniske grunde ikke hermetisk
tæt, så det ikke kan suge sig fast.
Transporter derfor aldrig termokanden
liggende, da der vil kunne løbe kaffe ud.
Termokanden kan rumme ca. 8 kopper.
Skænkekandens låg kan åbnes med
glideknappen 19.
●	Åbn låget (Fig. d)
●	Luk låget (Fig. e)
●	Fjern låget (Fig. f)
Tips til kaffebrygning
Opbevar formalet kaffe på et køligt sted; du
kan også fryse den.
Når en pose kaffe er blevet åbnet, skal
posen lukkes tæt for at bevare kaffens
aroma.
Den måde kaffebønnerne ristes påvirker
deres smag og aroma.
Mørkere ristning	= mere smag
Lysere ristning	 = mere syrlig smag
Rengøring
Nedsænk aldrig kaffemaskinen i vand. Sæt
den aldrig i opvaskemaskinen!
Kaffemaskinen må ikke damprenses.
Frakobl kaffemaskinen lysnettet inden du
gør den rent.
–	Gør alle dele, som er kommet i kontakt
med kaffe, rent efter hver brug.
–	Gør ydersiden af kaffemaskinen rent
med en fugtig klud; brug ikke stærke
rengøringsmidler eller skuremidler.
–	Gør vandbeholderen 1 rent under
rindende vand; anvend ikke en stiv
børste.
Kun TKA863.
–	Glaskanden 6 og dens låg kan kommes i
opvaskemaskinen.
Kun TKA865.
–	Skyl skænkekanden 6 og låget og tør
ydersiden af med en fugtig klud. Kanden
må ikke kommes i opvaskemaskine eller i
opvaskevand.
	 Tip: Genstridige aflejringer kan fjernes
med en opløsning af soda, granulat
til opvaskemaskine eller protese-
rensetabletter.
–	Opbevar termokanden uden låg for at
undgå lugt og bakteriedannelse.
Afkalkning
Kaffemaskinen er udstyret med en automa-
tisk afkalkningsindikator. Hvis calc lyser,
skal kaffemaskinen afkalkes.
Regelmæssig afkalkning
–	forlænger kaffemaskinens levetid,
–	sikrer problemfri funktion,
–	forhindrer for meget damp,
–	fremskynder brygningen,
–	sparer energi.
Afkalk kaffemaskinen med en gængs
afkalker.
TKA863_110708.indd 30 11.07.2011 15:26:53
Side: 34
TKA863. | TKA865.   07/2011
31
da
●	Der skal være tændt for apparatet.
●	Sørg for at kandens låg er lukket, når du
placerer kanden 6 på kaffemaskinen.
●	Klargør afkalkningsopløsningen i henhold
til producentens instruktioner og hæld
den i vandbeholderen 1.
Advarsel: Fyld ikke mere end 6 kopper
på.
●	Tryk på knappen descale 10 (afkalknings-
knappen) calc og hold den nede i mindst
2 sekunder. Afkalkningsprocessen starter.
●	Programmet afbryder processen flere
gange nogle få minutter, så afkalkeren
kan trænge ind i aflejringerne. Hele
afkalkningsprocessen tager ca. 30
minutter. Når programmet er i gang,
blinker indikatoren calc.
●	Når afkalkningen er afsluttet, går
indikatoren calc ud. Brug apparatet to
gange med rent vand uden kaffe. Fyld
ikke vandbeholderen med mere end 6
kopper vand.
●	Skyl alle aftagelige dele og kanden
grundigt.
Fejlfinding
Maskinen er betydelig længere om at slukke
automatisk inden brygningen er udført.
�	
Maskinen skal afkalkes.
●	Afkalk kaffemaskinen i henhold til
instruktionerne. Tryk på knappen 10 calc
og hold den nede i mindst to sekunder for
at starte afkalkningsprogrammet.
Tip: Hvis det vand, du bruger, er meget
hård, skal du afkalke kaffemaskinen oftere
end indikeret af calc-indikatoren.
Drypstop 5 drypper.
�	
Det skal gøres rent.
●	Gør drypstop 5 (i filterholderen 4) rent
under rindende vand mens du betjener
det flere gange med din finger.
Bortskaffelse A
Maskinen er mærket iht. det europæiske
direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske
og elektroniske produkter (waste electrical
and electronic equipment-WEEE). Direktivet
fastsætter fælles EU-regler om tilbageta-
gelse, håndtering og genbrug af elskrot. Du
kan få nærmere informationer om aktuelle
muligheder for bortskaffelse i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Bosch 2 års reklama-
tionsret. Købsnota skal altid vedlægges ved
indsendelse til reparation, hvis denne øn-
skes udført indenfor retten til reklamation.
Medfølger købs­
nota ikke, vil reparationen
altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation 	
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 	
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.
TKA863_110708.indd 31 11.07.2011 15:26:53

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Styline TKA8653.

Stil et spørgsmål om Bosch Styline TKA8653

Har du et spørgsmål om Bosch Styline TKA8653 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Styline TKA8653. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Styline TKA8653 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.