Bosch Styline TKA8631 manual

Få vist brugermanualen for Bosch Styline TKA8631 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: Styline TKA8631
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Hollandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Ungarer, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 28
TKA863. | TKA865.   11/2009
25
da
Læs og opbevar betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den!
I denne brugervejledning beskrives to
modeller:
–
– TKA863.
Model med glaskande
–
– TKA865.
Model med termokande
Sikkerhedshenvisninger
Dette apparat er udformet til brug i
husholdningen og til husholdningslignende,
ukommercielle formål.
Under husholdningslignende formål forstås
bl.a. anvendelsen i køkkener for ansatte
i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og
andre kommercielle virksomheder, eller
gæsters brug af espresso-fuldautomaten i
pensioner, små hoteller og lignende.

! 	 Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt
jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet
stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplys­
ningerne på typeskiltet. Må kun benyttes,
hvis maskinen eller ledningerne ikke er
beskadiget.
Personer (også børn) med nedsatte fysiske
sanseevner, nedsat åndsevne eller perso-
ner, der mangler erfaring og viden, må ikke
benytte maskinen, medmindre dette sker
under opsyn eller de har fået en grundig
instruktion af en person, der har ansvaret
for deres sikkerhed.
Børn må ikke komme i nærheden af
maskinen og skal holdes under opsyn for at
forhindre, at de benytter maskinen til leg.
Stikket skal trækkes ud efter hver anven-
delse eller i tilfælde af fejl.
For at undgå farer må reparationer
på apparatet, f.eks. udskiftning af en
beskadiget elledning, kun udføres af vores
kunde­
service.
Elledningen må ikke
–
– komme i kontakt med varme dele
–
– trækkes over skarpe kanter
–
– benyttes som bæregreb.
Kaffemaskinen må ikke placeres på eller
i nærheden af varme overflader, f.eks. en
kogeplade.
Tildæk aldrig varmepladen.
Lad kaffemaskinen aldrig være uden
opsyn mens den er i brug!
Dele og
betjeningselementer
	 1	Vandbeholder med niveauindikator
	 	(aftageligt)
	 2	Låg til vandbeholder (aftageligt)
	 3	Filterhus (drejeligt)
	 4	Filterholder (kan kommes i
opvaskemaskinen)
	 5	Drypstop
	 6	TKA863.	 Glaskande med låg (kan
	 kommes i opvaskemaskinen)	
TKA865.	 Termokande med låg
	 7	O ON/OFF-knap
	 8	K Indikator for lav vandstand
	 9	start -knap
	
10	Afkalkningsknap med indikator calc
	
11	Kabeloprulning
	
12	Ur
	
13	Programmeringsknap h
	
14	Programmeringsknap min
	
15	prog -knap
	
16	Display (automatisk slukning) auto off
Kun TKA863.
17	Varmeplade
Kun TKA865.
18 Glideknap til åbning af låg
(på kandens håndtag)
Side: 29
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
26 da
Bemærk: Du lægger måske mærke til
en lugt af ”ny maskine”; dette er normalt.
Hvis det er tilfældet, så påfyld en fortyndet
eddikeopløsning (5 kopper vand og 1 kop
eddike) og start rengøringsproceduren. Skyl
derefter maskinen to gange med 6 kopper
vand.
●
● Gør kanden grundigt rent.
Kaffebrygning
●
● Tag vandbeholderen 1 af, fyld den med
vand og sæt den på igen.
●
● Ryk filterhuset 3 ud og lad det gå i
indgreb.
●
● Sæt en 1x4 papirfilter i filterholderen 4, og
kom den ønskede mængde kaffe i.
●
● Flyt filterhuset 3 tilbage indtil det går i
indgreb.
●
● Placer kanden 6 med lukket låg under
filterhuset 3.
●
● Tryk på knap 9 start for at starte
kaffebrygningen.
●
● Samtidigt aktiveres auto off  (automatisk
slukning); displayet lyser.
Kun TKA863.
Maskinen er udstyret med en automatisk
auto off strømbesparende funktion, som
sætter maskinen i strømbesparende tilstand
efter ca. 2 timer.
Kun TKA865.
Maskinen er udstyret med en automatisk
auto off strømbesparende funktion, som
sætter apparatet i strømbesparende
tilstand, når kaffen er brygget.
Tip: Hvis du skyller termokanden med
varmt vand inden brug, holder kaffen sig
længere varm.
Vigtig: Når kaffebrygningen er afsluttet,
så vent et øjeblik indtil al kaffen er løbet
gennem filteret og ned i kanden.
Lad maskinen køle af i fem minutter før
du brygger en ny kande.
Generelle oplysninger
–
– Fyld vandbeholderen 1 udelukkende
med rent, koldt vand. Fyld den aldrig
med mælk eller drikkevarer såsom
te eller kaffe, da dette vil beskadige
kaffemaskinen.
–
– Kom aldrig mere vand i vandbeholderen 1
end til markeringen “8 À” (TKA865.) eller
“10 À” (TKA863.).
–
– Brug kaffe, som er mellemformalet (ca. 6
g pr. kop).
–
– Bryg ikke mindre end minimumsmæng-
den på tre kopper, da kaffen ellers ikke vil
have den ønskede styrke og temperatur
(1 kop = ca. 125 ml).
–
– Fjern aldrig kanden 6 mens maskinen
brygger kaffe, da det kan medføre at
kaffefilteret 4 flyder over.
–
– Sørg for at kandens låg er lukket, når du
placerer kanden 6 på kaffemaskinen.
–
– Brug ikke andre kander, da den særlige
drypbeskyttelse vil hindre kaffen i at flyde
ned i beholderen.
–
– En mindre vandansamling i filterholderen
4 er normalt; det betyder ikke, at
kaffemaskinen er defekt.
Inden første ibrugtagning
●
● Fjern alle mærkater og film.
●
● Træk tilstrækkelig strømkabel ud af
kabeloprulningen 11 og tilslut det
lysnettet.
●
● Tryk på O ON/OFF-knappen 7; displayet
blinker.
●
● Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at
trykke på knappen	
13 h for timer og på knappen 14 min for
minutter.
Bemærk: Du kan ændre klokkeslættet. Tryk
på knapperne 13 h og 14 min samtidigt, og
indstil det korrekte klokkeslæt.
●
● Til rengøring: Fyld vandebeholderen med
6 kopper vand og skift det. Tryk på knap
9 start; rengøringsproceduren startes.
●
● Gentag rengøringsproceduren.
Side: 30
TKA863. | TKA865.   11/2009
27
da
Indikator for lav
vandstand K
Kaffemaskinen detekterer om vandstanden
i vandbeholderen er for lav (mindre end ca.
4 kopper).
Hvis vandstanden er lav, lyser K op,
og maskinen forlænger automatisk
bryggetiden. Dette sikrer, at kaffen bevarer
sin ideelle smag.
Kun TKA865.
Skænkekande
Skænkekandens låg kan åbnes med
glideknappen 18.
●
● Åbn låget (Fig. d)
●
● Luk låget (Fig. e)
●
● Fjern låget (Fig. f)
Tips til kaffebrygning
Opbevar formalet kaffe på et køligt sted; du
kan også fryse den.
Når en pose kaffe er blevet åbnet, skal
posen lukkes tæt for at bevare kaffens
aroma.
Den måde kaffebønnerne ristes påvirker
deres smag og aroma.
Mørkere ristning	= mere smag
Lysere ristning	 = mere syrlig smag
Rengøring
Nedsænk aldrig kaffemaskinen i vand. Sæt
den aldrig i opvaskemaskinen!
Kaffemaskinen må ikke damprenses.
Frakobl kaffemaskinen lysnettet inden du
gør den rent.
–
– Gør alle dele, som er kommet i kontakt
med kaffe, rent efter hver brug.
–
– Gør ydersiden af kaffemaskinen rent
med en fugtig klud; brug ikke stærke
rengøringsmidler eller skuremidler.
–
– Gør vandbeholderen 1 rent under
rindende vand; anvend ikke en stiv
børste.
Timerfunktion
Kaffemaskinen er udstyret med en timer.
Med timerfunktionen kan du indstille, hvor-
når maskinen automatisk skal starte kaf-
febrygningen. Timeren virker kun, hvis ma-
skinen er tændt eller er i strømbesparende
tilstand.
●
● Uret skal være sat til det korrekte,
aktuelle klokkeslæt.
●
● Tryk på knappen 15 prog og hold den
nede, mens du programmerer timeren
(Fig. a).
●
● Brug knappen 13 h for at indstille timer og
knappen 14 min til at indstille minutter for
starttidspunktet for kaffebrygningen. (Fig.
b og c).
●
● Slip knappen 15 prog for at gemme
starttidspunktet. På displayet 12 vises et
lille uret for at indikere, at timerfunktionen
er aktiveret.
●
● Fyld kaffemaskinen med vand og kaffe
som du plejer, og placer kanden 6 under
filterhuset 3.
●
● Kaffebrygningen starter automatisk på det
indstillede tidspunkt; det lille ur forsvinder.
Bemærk: Tryk på knappen 15 prog og hold
den nede for at tjekke det programmerede
tidspunkt.
Aktivering/deaktivering af
timerfunktionen
Tryk på knappen 15 prog. Hvis det lille
ur lyser, er timerfunktionen aktiveret. Hvis
det lille ur slukkes, er timerfunktionen
deaktiveret.
Bemærk: Hvis du slukker kaffemaskinen
med knappen 7 eller strømforsyningen
afbrydes ( stikket er ikke sat i, strømsvigt),
gemmes indstillingerne for uret og timeren
i ca. fire dage. Hvis strømafbrydelsen varer
længere, skal du indstille klokkeslættet
igen.
Tip: Hvis du ikke anvender kaffemaskinen i
længere tid, så sluk den med knappen 7.
Side: 31
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
28 da
Kun TKA863.
–
– Glaskanden 6 og dens låg kan kommes i
opvaskemaskinen.
Kun TKA865.
–
– Skyl skænkekanden 6 og låget og tør
ydersiden af med en fugtig klud. Kom den
ikke i opvaskemaskinen.
Afkalkning
Kaffemaskinen er udstyret med en automa-
tisk afkalkningsindikator. Hvis calc lyser,
skal kaffemaskinen afkalkes.
Regelmæssig afkalkning
–
– forlænger kaffemaskinens levetid,
–
– sikrer problemfri funktion
–
– forhindrer for meget damp
–
– fremskynder brygningen
–
– sparer energi
Afkalk kaffemaskinen med en gængs
afkalker.
●
● Sørg for at kandens låg er lukket, når du
placerer kanden 6 på kaffemaskinen.
●
● Klargør afkalkningsopløsningen i henhold
til producentens instruktioner og hæld
den i vandbeholderen 1.
Advarsel: Fyld ikke mere end 6 kopper
på.
●
● Tryk på knappen descale 10 (afkalknings-
knappen) calc og hold den nede i mindst
2 sekunder. Afkalkningsprocessen starter.
●
● Programmet afbryder processen flere
gange nogle få minutter, så afkalkeren
kan trænge ind i aflejringerne. Hele
afkalkningsprocessen tager ca. 30
minutter.
●
● 	
Når afkalkningsprocessen er udført, skal
kaffemaskinen anvendes to gange med
rent vand, men uden kaffe. Fyld ikke
vandbeholderen med mere end 6 kopper
vand.
●
● Skyl alle aftagelige dele og kanden
grundigt.
Fejlfinding
Maskinen er betydelig længere om at slukke
automatisk inden brygningen er udført.
Æ
ÆMaskinen skal afkalkes.
●
● Afkalk kaffemaskinen i henhold til
instruktionerne. Tryk på knappen 10 calc
og hold den nede i mindst to sekunder for
at starte afkalkningsprogrammet.
Tip: Hvis det vand, du bruger, er meget
hård, skal du afkalke kaffemaskinen oftere
end indikeret af calc-indikatoren.
Drypstop 5 drypper.
Æ
ÆDet skal gøres rent.
●
● Gør drypstop 5 (i filterholderen 4) rent
under rindende vand mens du betjener
det flere gange med din finger.
Bortskaffelse A
Maskinen er mærket iht. det europæiske
direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske
og elektroniske produkter (waste electrical
and electronic equipment-WEEE). Direktivet
fastsætter fælles EU-regler om tilbageta-
gelse, håndtering og genbrug af elskrot. Du
kan få nærmere informationer om aktuelle
muligheder for bortskaffelse i faghandlen.
Reklamationsret
På dette apparat yder Bosch 2 års
reklamationsret. Købsnota skal altid
vedlægges ved indsendelse til reparation,
hvis denne ønskes udført indenfor retten
til reklamation. Medfølger købs­
nota ikke,
vil reparationen altid blive udført mod
beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker,
kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 	
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Styline TKA8631.

Stil et spørgsmål om Bosch Styline TKA8631

Har du et spørgsmål om Bosch Styline TKA8631 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Styline TKA8631. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Styline TKA8631 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.