Bosch Rotak 40 manual

Få vist brugermanualen for Bosch Rotak 40 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Plæneklipper
  • Model/navn: Rotak 40
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
32 | Dansk
da
Sikkerhedsinstrukser
Pas på! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt.
Gør dig fortrolig med haveværktøjets betjeningsan-
ordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betje-
ningsvejledningen til senere brug.
Forklaring af billedsymbolerne
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs betjeningsvejledningen.
Pas på udkastede eller flyvende genstande,
der kan kvæste tilskuere.
Hold tilskuere i sikker afstand fra haveværk-
tøjet.
Skarp tand (skarpe tænder). Pas på tæerne
og fingrene – de kan blive skåret af.
Gælder ikke.
Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud af
stikdåsen, før værktøjet indstilles eller ren-
gøres, hvis ledningen er sammenfiltret eller
før haveværktøjet forlades uden opsyn i
længere tid. Hold elledningen borte fra
skæreknivene.
Vent til alle haveværktøjets dele er standset
helt, før de berøres. Knivene fortsætter
med at rotere, efter at der er blevet slukket
for haveværktøjet. En roterende kniv kan
forårsage kvæstelser.
Brug ikke haveværktøjet, når det regner, og
udsæt ikke værktøjet for regn.
Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
Hold tilslutningskablet borte fra skærekni-
vene.
Betjening
f Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gen-
nemlæst denne betjeningsvejledning, anvende ha-
veværktøjet. Lokale regler kan bestemme alderen
på den person, som må betjene haveværktøjet. Ha-
veværktøjet skal opbevares utilgængeligt for børn,
når det ikke er i brug.
f Dette haveværktøj er ikke egnet til at blive brugt af
personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske,
sensoriske eller psykiske evner eller manglende er-
faring og/eller manglende viden, medmindre de
overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller
modtager instruktioner fra denne person om, hvor-
dan haveværktøjet skal håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
haveværktøjet.
f Slå aldrig græs, mens der er nogen, især børn eller
kæledyr, i nærheden.
f Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der
sker på andre mennesker eller deres ejendom.
f Betjen ikke haveværktøjet med bare fødder eller
åbne sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og
lange bukser.
f Undersøg det område, der skal bearbejdes, og
fjern sten, pinde, ståltråd, kødben og andre frem-
medlegemer.
f Kontrollér altid inden brug, at knivene, knivboltene
og klippeenheden ikke er slidte eller beskadigede.
Udskift altid slidte eller beskadigede knive samt
knivbolte sammen for at undgå ubalance.
f Slå kun græs i dagslys eller i god kunstig belysning.
f Haveværktøjet må helst ikke anvendes i vådt græs.
f Gå altid – løb aldrig.
f Brug aldrig haveværktøjet med defekte beskyttel-
sesanordninger, afdækninger eller uden sikker-
hedsudstyr som f.eks. udkastningsskærm og/eller
græsboks.
f Det kan være farligt at arbejde på skråninger:
– Slå aldrig græs på alt for stejle skråninger.
– Man skal altid passe på ikke at miste fodfæstet
på skråninger eller vådt græs.
– Slå altid græs på tværs af skråninger – aldrig
op og ned.
– Vær altid meget forsigtig, når du vender.
– Vær altid meget forsigtig, når haveværktøjet kø-
rer tilbage eller trækkes.
– Skub altid haveværktøjet frem under græsslå-
ningen og træk det aldrig hen mod kroppen.
f Knivene skal stå stille, når haveværktøjet vippes til
transport, når der køres hen over andre overflader
end græs og ved transport af haveværktøjet til og
fra det område, hvor plænen skal slås.
f Vip ikke haveværktøjet ved start eller når motoren
startes, medmindre dette er nødvendigt for at star-
te det i højt græs. I dette tilfælde hæves den side
af haveværktøjet, som vender bort fra brugeren,
ved at trykke håndgrebet ned. Haveværktøjet må
ikke hæves mere end nødvendigt. Sørg for, at beg-
ge hænder er på grebet, når haveværktøjet sænkes
ned igen.
f Tænd for haveværktøjet som beskrevet i betje-
ningsvejledningen og sørg for, at dine fødder er til-
strækkeligt langt væk fra roterende dele.
f Anbring ikke hænder eller fødder i nærheden af el-
ler under roterende dele.
f Hold afstand til udkastningszonen, når haveværk-
tøjet kører.
f Løft eller bær aldrig haveværktøjet, når motoren
kører.
f Hold strøm- og forlængerledninger borte fra kni-
ven. Kniven kan beskadige ledningerne og bringe
dig i berøring med spændingsførende dele. Fare
for elektrisk stød.
Man skal altid tage stikket ud af stikkon-
takten:
– før du fjerner dig fra haveværktøjet,
– inden man fjerner en blokering,
– før du kontrollerer, rengør eller arbejder på ha-
veværktøjet,
– efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kon-
troller straks haveværktøjet for beskadigelser
og få det repareret, hvis det er nødvendigt,
– hvis haveværktøjet begynder at vibrere unor-
malt meget (kontrollér omgående).
Strømtilslutning
f Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller
arbejder i nærheden af skarpe knive.
f Strømkildens spænding skal stemme overens med
angivelserne på maskinens typeskilt.
f Det anbefales, at denne maskine kun tilsluttes til
en stikdåse, der er sikret med en afbrydelsesstrøm
på 30 mA.
f Skal ledningen udskiftes, må man kun benytte den
af fabrikanten fastlagte nettilslutningsledning (be-
stil.nr. und type, se betjeningsvejledning).
f Tag aldrig fat omkring netstikket med våde hæn-
der.
f Kør ikke hen over ledningen eller forlængerlednin-
gen, mas dem ikke og træk ikke i dem, da de kan
blive beskadiget. Beskyt ledningen mod varme,
olie og skarpe kanter.
f Forlængerledningen skal være stænkvandsbeskyt-
tet og have det tværsnit, der er angivet i betje-
ningsvejledningen. Stikforbindelsen må ikke ligge i
vand.
Vedligeholdelse
f Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller
arbejder i nærheden af skarpe knive.
f Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder
rigtigt, så haveværktøjets arbejdstilstand er sikret.
f Kontrollér græsboksens tilstand og slidniveau med
regelmæssige mellemrum.
f Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikker-
heds skyld slidte eller beskadigede dele.
f Sørg for kun at montere reservedele, der er god-
kendt af Bosch.
STOP
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 32 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Side: 32
Dansk | 33
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
Elektrisk sikkerhed
f Pas på! Sluk maskinen og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde påbe-
gyndes. Gør det samme, når strømkablet er be-
skadiget, hvis der er blevet skåret i kablet eller
hvis kablet har viklet sig sammen.
f Når haveværktøjet slukkes, roterer knivene sig i
endnu et par sekunder.
f Pas på – berør ikke den roterende skærekniv.
Dit haveværktøj er for din egen sikkerheds skyld be-
skyttelsesisoleret og har ikke brug for nogen jordfor-
bindelse. Driftsspændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ik-
ke-EU-lande 220 V, 240 V afhængigt af modellen). Brug
kun godkendte forlængerledninger. Nærmere oplys-
ninger fås ved henvendelse til din nærmeste autorise-
rede forhandler.
De benyttede forlængerledninger skal være af typen
H05VV-F, H05RN-F eller IEC (60227 IEC 53, 60245
IEC 57).
Er der brug for en forlængerledning, må der kun bru-
ges ledninger med følgende ledertværsnit:
– 1,0 mm2
: max. længde 40 m
– 1,5 mm2
: max. længde 60 m
– 2,5 mm2
: max. længde 100 m
Henvisning: Hvis der benyttes en forlængerledning,
skal denne – som beskrevet under sikkerhedsforskrif-
terne – være forsynet med en jordledning, der skal
være forbundet med jordledningen til det elektriske
anlæg via stikket.
Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet elektriker eller
henvend dig til det nærmeste Bosch serviceværksted.
f VÆR FORSIGTIG: Ikke forskriftsmæssige forlæn-
gerledninger kan være farlige. Forlængerledning,
stik og kobling skal være vandtætte og de skal
være godkendt til udendørs brug.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed
anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm
på ikke over 30 mA. Dette fejlstrømsrelæ skal altid
kontrolles, før haveværktøjet anvendes.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autori-
seret Bosch værksted.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er det nødvendigt, at
stikket på haveværktøjet forbindes med forlængerled-
ningen. Koblingen på forlængerledningen skal være
beskyttet mod stænkvand, være fremstillet af gummi
eller være overtrukket med gummi. Forlængerlednin-
gen skal benyttes med en trækaflastning.
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadigel-
ser med regelmæssige mellemrum og må kun benyt-
tes, når den er i fejlfri tilstand.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne
læse og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til
symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig for-
ståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sik-
ker brug af haveværktøjet.
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til græsslåning i private ha-
ver.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Brug beskyttelseshandsker
Vægt
Start
Stop
Tilladt handling
Forbudt handling
Tilbehør/reservedele
Plæneklipper Rotak 40 Rotak 43
Typenummer 3 600 H81 C.. 3 600 H81 D..
Nominel optagen effekt W 1700 1800
Knivbredde cm 40 43
Slåhøjde mm 20 –70 20 – 70
Volumen, græsboks l 50 50
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 13,4 13,5
Beskyttelsesklasse /II /II
Serienummer se typeskilt på haveværktøjet
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændin-
ger og i landespecifikke udførelser.
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværk-
tøjer kan variere.
Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefol-
ket område kan andre apparater blive påvirket heraf. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end
0,36 Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF (1,60 m højde, 1 m afstand). 3 600 ... H81 C.. H81 D..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
85
94
=2
85
94
=2
Samlede svingningsværdier (vektorsum for tre retninger) beregnet iht. EN 60335:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 33 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Side: 33
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
34 | Dansk
Overensstemmelseserklæring
Produktkategori: 32
Bemyndiget kontrolorgan:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.08.2010
Montering og drift
Fejlsøgning
Kundeservice og kunderådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets type-
skilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling
af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Smid ikke haveværktøjet ud sammen med det alminde-
lige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk ud-
styr (WEEE) og omsætning af dette til na-
tional ret skal kasseret elektrisk og elek-
tronisk udstyr indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tek-
niske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative do-
kumenter: EN 60335 iht. bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag VI.
dB(A) 96 96
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handlingsmål Fig.
Leveringsomfang 1
Montering af bøjlegrebene 2
Græsboks føjes sammen 3
Græsboks sættes i/tages af 3
Slåhøjde indstilles 4
Forlængerledning anbringes 5
Tænding 5
Slukning 5
Arbejdsanvisninger 5 – 6
Vedligeholdelse af kniv 7
Valg af tilbehør 8
STOP
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Motor går ikke i
gang
Strøm er afbrudt Kontroller og tænd for strømmen
Stikkontakt er defekt Prøv en anden stikkontakt
Forlængerledning er beskadiget Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er
beskadiget
Defekt/sprunget sikring Udskift sikring
Græs for langt Indstil en større slåhøjde og vip haveværktø-
jet for at reducere belastningen i starten
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle og indstil en større slå-
højde
Haveværktøj kører i
intervaller
Forlængerledning er beskadiget Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er
beskadiget
Haveværktøjets indvendige ledninger er be-
skadiget
Kontakt serviceforhandleren
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle og indstil en større slå-
højde
Haveværktøj klip-
per ikke jævnt
og/eller
Motoren arbejder
tungt
Slåhøjden er for lav Indstil en større slåhøjde
Knive er sløve Kniv skiftes
Tilstopning mulig Kontrollér haveværktøjet og frigør det evt.
for græs (brug altid havehandsker)
Kniven er monteret forkert Montér kniven rigtigt
Når haveværktøjet
tændes, drejer kni-
ven ikke
Kniven bremses af græsset Sluk for haveværktøjet
Fjern tilstopning (brug altid havehandsker)
Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
For stor vibration/
støj
Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
Knivene er beskadigede Kniv skiftes
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 34 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Rotak 40.

Stil et spørgsmål om Bosch Rotak 40

Har du et spørgsmål om Bosch Rotak 40 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Rotak 40. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Rotak 40 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.