Bosch Rotak 370 LI manual

Få vist brugermanualen for Bosch Rotak 370 LI below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Plæneklipper
  • Model/navn: Rotak 370 LI
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 75
76 | Dansk
F 016 L81 430 | (8.9.16) Bosch Power Tools
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Paspå!Læsefterfølgendeinstrukser
omhyggeligt. Gør dig fortrolig med
haveværktøjets betjeningsanordnin-
ger og korrekte anvendelse. Opbe-
var betjeningsvejledningen til sene-
re brug.
Forklaring af symboler på haveværk-
tøjet
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs brugsanvisningen.
Paspåudkastedeellerflyvende
genstande, der kan kvæste til-
skuere.
Advarsel: Hold god afstand til
haveværktøjet, når det arbej-
der.
Vær forsigtig: Berør ikke de ro-
terende knive. Knivene er skar-
pe. Pas på tæerne og fingrene -
de kan blive skåret af.
Sluk for haveværktøjet og løsn
strømkredsafbryderen, før ved-
ligeholdelses- eller rengørings-
arbejde gennemføres; dette gælder og-
så, hvis haveværktøjet også kun
forlades uden opsyn i kort tid.
Gælder ikke.
Venttilallehaveværktøjetsdele
erstandsethelt,førdeberøres.
Knivene fortsætter med at rote-
re, efter at der er blevet slukket
for haveværktøjet. En roterende kniv
kan forårsage kvæstelser.
Brug ikke haveværktøjet, når
det regner, og udsæt ikke værk-
tøjet for regn.
Beskyt dig selv mod elektrisk
stød.
Gælder ikke.
Anvend kun ladeaggregatet i
tørre rum.
Ladeaggregatet er udstyret
med en sikkerhedstransforma-
tor.
Betjening
Lad aldrig børn eller personer, der ik-
kehargennemlæstdennebetjenings-
vejledning, anvende haveværktøjet.
Lokale regler kan bestemme alderen
på den person, som må betjene have-
værktøjet. Haveværktøjet skal opbe-
vares utilgængeligt for børn, når det
ikke er i brug.
Dette haveværktøj er ikke egnet til at
blive brugt af personer (inkl. børn)
medbegrænsedefysiske,sensoriske
eller psykiske evner eller manglende
erfaring og/eller manglende viden,
medmindre de overvåges af en sik-
kerhedsansvarlig person eller modta-
ger instruktioner fra denne person
om, hvordan haveværktøjet skal
håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de
ikke leger med haveværktøjet.
Slå aldrig græs, mens der er nogen,
især børn eller kæledyr, i nærheden.
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 76 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 76
Dansk | 77
Bosch Power Tools F 016 L81 430 | (8.9.16)
Brugeren er ansvarlig for ulykker og
skader,derskerpåandremennesker
eller deres ejendom.
Betjen ikke haveværktøjet med bare
fødder eller åbne sandaler. Bær altid
fastsiddende fodtøj og lange bukser.
Undersøg det område, der skal bear-
bejdes, og fjern sten, pinde, ståltråd,
kødben og andre fremmedlegemer.
Kontrollér altid inden brug, at knive-
ne, knivboltene og klippeenheden ik-
keerslidteellerbeskadigede.Udskift
altid slidte eller beskadigede knive
samt knivbolte sammen for at undgå
ubalance.
Slå kun græs i dagslys eller i god kun-
stig belysning.
Arbejd ikke med græsslåmaskinen,
hvis det er dårligt vejr, især ikke hvis
der er tegn på uvejr.
Haveværktøjet må helst ikke anven-
des i vådt græs.
Gå altid – løb aldrig.
Brug aldrig haveværktøjet med de-
fekte beskyttelsesanordninger, af-
dækninger eller uden sikkerhedsud-
styr som f.eks. udkastningsskærm
og/eller græsboks.
Brug høreværn.
Det kan være farligt at arbejde på
skråninger.
– Slå aldrig græs på alt for stejle skrå-
ninger.
– Man skal altid passe på ikke at miste
fodfæstet på skråninger eller vådt
græs.
– Slå altid græs på tværs af skråninger
– aldrig op og ned.
– Vær altid meget forsigtig, når du ven-
der.
Vær altid meget forsigtig, når have-
værktøjet kører tilbage eller trækkes.
Skub altid haveværktøjet frem under
græsslåningen og træk det aldrig hen
mod kroppen.
Knivene skal stå stille, når haveværk-
tøjet vippes til transport, når der kø-
res hen over andre overflader end
græs og ved transport af haveværktø-
jet til og fra det område, hvor plænen
skal slås.
Vip ikke haveværktøjet ved start eller
når motoren startes, medmindre det-
teernødvendigtforatstartedetihøjt
græs. I dette tilfælde hæves den side
af haveværktøjet, som vender bort
fra brugeren, ved at trykke håndgre-
bet ned. Haveværktøjet må ikke hæ-
vesmereendnødvendigt.Sørgfor,at
begge hænder er på grebet, når have-
værktøjet sænkes ned igen.
Tænd for haveværktøjet som beskre-
vet i betjeningsvejledningen og sørg
for, at dine fødder er tilstrækkeligt
langt væk fra roterende dele.
Anbring ikke hænder eller fødder i
nærheden af eller under roterende
dele.
Hold afstand til udkastningszonen,
når haveværktøjet kører.
Løft eller bær aldrig haveværktøjet,
når motoren kører.
Udør ikke ændringer på haveværk-
tøjet. Ikke tilladte ændringer kan for-
ringe dit haveværktøjs sikkerhed og
føre til mere støj og større vibratio-
ner.
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 77 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 77
78 | Dansk
F 016 L81 430 | (8.9.16) Bosch Power Tools
Kontrollertilslutningsledningenogen
anvendt forlængerledning med regel-
mæssige mellemrum. Tilslut ikke en
beskadiget ledning til strømnettet el-
ler berør den ikke, før du har afbrudt
den fra strømnettet. Er ledningen be-
skadiget,kanspændingsførendedele
berøres.Beskytdigselvmodfarerfra
elektrisk stød.
Løvsamling
Løvsamlekniven er formet på en sådan
måde, at den kan samle efterårsløv op
fra din græsplæne. For at denne funkti-
onkansikreetoptimaltresultatskalføl-
gende overholdes:
– saml kun løv ved en klippehøjde på
70 mm
– saml kun løv på din græsplæne
– inspicer arbejdsfladen, før løv sam-
les, og hold mennesker, husdyr, glas-
genstande og biler på afstand
Strømkredsafbryder løsnes:
– før du fjerner dig fra haveværktøjet,
– inden man fjerner en blokering,
– før du kontrollerer, rengør eller arbej-
der på haveværktøjet,
– efter at man har ramt et fremmedle-
geme. Kontroller straks haveværktø-
jet for beskadigelser og få det repare-
ret, hvis det er nødvendigt,
– hvis haveværktøjet begynder at vi-
brere unormalt meget (kontrollér om-
gående).
Vedligeholdelse
Brug altid havehandsker, hvis du
håndterer eller arbejder i nærhe-
den af skarpe knive.
Kontroller, at alle møtrikker, bolte og
skruer sidder rigtigt, så haveværktø-
jets arbejdstilstand er sikret.
Kontrollér græsboksens tilstand og
slidniveau med regelmæssige mel-
lemrum.
Kontroller haveværktøjet og erstat
forensikkerhedsskyldslidteellerbe-
skadigede dele.
Brug udelukkende de specielle knive
til haveværktøjet.
Sørg for kun at montere reservedele,
der er godkendt af Bosch.
Sikr før opbevaringen, at haveværk-
tøjet er rent og fri for rester. Rengør
det med en blød, tør børste efter be-
hov.
Henvisninger til optimal håndtering
af akkuen
Sikre,athaveværktøjeterslukket,
før akku’en sættes i. Der kan opstå
uheld, hvis en akku sættes i et have-
værktøj, der er tændt.
Brug kun Bosch akkuerne, der er
beregnet til dette haveværktøj.
Brug af andre akkuer kan føre til kvæ-
stelser og er forbundet med brandfa-
re.
Åben ikke akkuen. Fare for kortslut-
ning.
Beskyt akkuen mod varme
(f.eks. også mod varige sol-
stråler, brand, vand og fugtig-
hed). Fare for eksplosion.
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 78 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 78
Dansk | 79
Bosch Power Tools F 016 L81 430 | (8.9.16)
Ikke benyttede akku’er må ikke
kommeiberøringmedkontorclips,
mønter, nøgler, søm, skruer eller
andre små metalgenstande, da dis-
se kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem akku-kontakter-
ne øger risikoen for personskader i
form af forbrændinger.
Beskadiges akkuen eller bruges
denforkert,kandersivedampeud.
Tilførfriskluftogsøglæge,hvisdu
følerdigutilpas.Dampenekanirrite-
re luftvejene.
Anvend kun akkuen i forbindelse
med dit Bosch produkt. Kun på den-
ne måde beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.
Akkuen kan blive beskadiget af
spidse genstande som f.eks. nåle
eller skruetrækkere eller ekstern
kraftpåvirkning. Der kan opstå ind-
vendig kortslutning, så akkuen kan
antændes, ryge, eksplodere eller
overophedes.
Kortslut ikke akkuen. Fare for eks-
plosion.
Beskyt akkuen mod fugtighed og
vand.
Opbevar kun akkuen i et temperatur-
område mellem –20 °C og 50 °C.
Opbevarikkeakkuenibilenf.eks.om
sommeren.
Rengørakkuensventilationsåbninger
en gang imellem med en blød, ren og
tør pensel.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå brugsanvisningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af haveværktøjet.
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til græsslåning i private haver.
Tekniske data
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Brug beskyttelseshandsker
Vægt
Start
Stop
Tilladt handling
Forbudt handling
Tilbehør/reservedele
Akku-plæneklipper Rotak 370 LI Rotak 430 LI
Typenummer 3 600 HA4 4.. 3 600 HA4 5..
Knivbredde cm 37 43
Slåhøjde mm 20 – 70 20 – 70
Volumen, græsboks l 40 50
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 13,2 13,8
Serienummer se typeskilt på haveværktøjet
*med ladeaggregat AL 3640 CV Professional
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 79 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 79
80 | Dansk
F 016 L81 430 | (8.9.16) Bosch Power Tools
Akku Li-Ion Li-Ion
Typenummer
– 1,3 Ah
– 2,0 Ah
2 607 336 001
1 607 A35 02V
2 607 336 001
1 607 A35 02V
Nominel spænding V= 36 36
Kapacitet
– 2 607 336 001
– 1 607 A35 02V
Ah
Ah
1,3
2,0
1,3
2,0
Antal akkuceller 10 10
Akku Li-Ion Li-Ion
Typenummer 2 607 336 633 2 607 336 633
Nominel spænding V= 36 36
Kapacitet Ah 2,6 2,6
Antal akkuceller 20 20
Akku Li-Ion Li-Ion
Typenummer 2 607 337 047 2 607 337 047
Nominel spænding V= 36 36
Kapacitet Ah 4,0 4,0
Antal akkuceller 20 20
Ladeaggregat AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Typenummer EU
UK
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 657
2 607 225 659
Ladestrøm A 2,0 2,0
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0 – 45 0 – 45
Ladetid (tom akku)
– 1,3
– 2,0
– 2,6
– 4,0
min
min
min
min
55
70
95
140
55
70
95
140
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,6 0,6
Beskyttelsesklasse /II /II
Ladeaggregat AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
Typenummer EU
UK
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 099
2 607 225 101
Ladestrøm A 4,0 4,0
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0 – 45 0 – 45
Ladetid (tom akku)
– 1,3
– 2,0
– 2,6
– 4,0
min
min
min
min
45
45
65
80
45
45
65
80
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,0 1,0
Beskyttelsesklasse /II /II
Akku-plæneklipper Rotak 370 LI Rotak 430 LI
*med ladeaggregat AL 3640 CV Professional
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 80 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 80
Dansk | 81
Bosch Power Tools F 016 L81 430 | (8.9.16)
Støj-/vibrationsinformation
Montering og drift
Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
 Pas på! Sluk for haveværktøjet, løsn strømkredsafbry-
deren og fjern akkuen, før vedligeholdelses- eller ren-
gøringsarbejde gennemføres. Gør det samme, hvis
kontaktledningenerbeskadiget,hvisdererblevetskå-
ret i den eller hvis den har viklet sig sammen.
 Nårhaveværktøjetslukkes,rotererknivenesigiendnu
et par sekunder.
 Pas på – berør ikke den roterende skærekniv.
Opladning af akku
 Anvend ikke noget andet ladeaggregat. Det medlevere-
deladeaggregaterafstemtiforholdtildenLi-ion-akku,der
er monteret i haveværktøjet.
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på ladeaggregatets ty-
peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Akkuen er udstyret med en temperaturovervågning, som kun
tillader en ladning i et temperaturområde mellem 0 °C og
45 °C. Derved opnås en høj levetid for akkuen.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at
sikreatakkuenfungerer100 %opladesakkuenheltførførste
ibrugtagning.
Li-ion-akkuenkanopladestilenhvertid,udenatlevetidenfor-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.
Li-ion-akkuenerbeskyttetmodafladningmed„ElectronicCell
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes haveværktøjet
med en beskyttelseskontakt: Skærekniven bevæger sig ikke
mere.
Tryk efter automatisk slukning af have-
værktøjet ikke mere på start-stop-kontak-
ten. Akkuen kan blive beskadiget.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til ladeag-
gregatet stættes i stikdåsen og akkuen placeres i ladeskak-
ten.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens ladetil-
standautomatiskerkendesog ladesmeddenmestvelegnede
ladestrøm, afhængigt af akkumulatorens temperatur og
spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, når
den opbevares i ladeaggregatet.
Hurtig opladning
Hurtigopladningen signaliseres ved, at den grønne LED-lam-
pe blinker.
Lampeelement på akkuen: Under opladningen lyser og sluk-
ker akkuens tre grønne LED-lamper kort en ad gangen. Akku-
en er helt opladet, når de tre grønne LED-lamper lyser hele ti-
den. Ca.5 minutter efter atakkuenerheltopladet, slukkerde
tre grønne LED-lamper igen.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkumulato-
rens temperatureridettilladteladetemperaturområde,seaf-
snit „Tekniske data“.
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60335-2-77. 3 600 ... HA4 4.. HA4 5..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
75
89
=1,0
76
90
=1,0
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht.
EN 60335-2-77:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
Handlingsmål Fig. Side
Leveringsomfang 1 305
Montering af bøjlegrebene 2 306
Græsboks føjes sammen
Græsboks sættes i/tages af 3 306–307
Opladning af akku 4 307
Akku sættes i 5 307
Strømkredsafbryder løsnes og stilles i
parkeringsposition 6 308
Slåhøjde indstilles 7 308
Tænding 8 308–309
Arbejdsanvisninger 9 309
Slukning, Strømkredsafbryder løsnes 10 309–310
Akku tages ud 11 310
Vedligeholdelse af kniv 12 310
Valg af tilbehør 13 311
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
PAS PÅ
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 81 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 81
82 | Dansk
F 016 L81 430 | (8.9.16) Bosch Power Tools
Akkuopladning
Når den grønne LED-lampe lyser konstant, betyder det, at
akkuen er helt opladet.
Der høres desuden en signaltone i ca. 2 sekunder, hvilket sig-
naliserer, at akkuen er 100 % opladt.
Herefter kan akkumulatoren tages ud til øjelikkelig brug.
Er akkuen ikke sat i, betyder etkonstant grøntlys i LED-lam-
pen , at netstikket er sat i stikdåsen og at ladeaggregatet er
klart.
Akku-temperatur under 0 °C eller over 45 °C
Ses et konstant rødt lys i LED-lampen , ligger akkuens tem-
peratur uden for hurtigopladningstemperaturområdet på
0 °C – 45 °C.Såsnartdettilladtetemperaturområdeernået,
kobler ladeaggregatet automatisk om til hurtigopladning.
Er akkuens temperatur uden for det tilladte ladetemperatur-
område, lyser akkuens røde LED-lampe, når akkuen sættes i
ladeaggregatet.
Opladning er ikke mulig
Hvis opladningen ikke er mulig på grund af en anden fejl, sig-
naliseres dette ved, at den røde LED-lampe blinker.
Opladningenkanikkestarteogdeterikkemuligtatopladeak-
kuen (se afsnit „Fejlsøgning“).
Tips vedr. opladning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus følger den næste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn på en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.
Nårdriftstiden pr.opladningforkortesvæsentligt,erdettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Akku-køling (Active Air Cooling)
Ventilatorstyringen, der er integreret i ladeaggregatet, over-
våger temperaturen for den isatte akku. Ligger akkutempera-
turen over 30 °C, køles akkuen til den optimale ladetempera-
tur vha. en ventilator. Den tændte ventilator producerer en
ventilatorlyd.
Går ventilatoren ikke, ligger akkutemperaturen i det optimale
ladetemperaturområde eller ventilatoren er defekt. I dette til-
fælde forlænges akkuens ladetid.
Arbejdsvejledning
Akku-ladetilstandsindikator
Akkuen er udstyret med en ladetilstandsindikator , der viser
akkuens ladetilstand. Ladetilstandsindikatoren består af 3
grønne LED-lamper.
Betjen tasten til ladetilstandsindikatoren for at aktivere lade-
tilstandsindikatoren . Ladetilstandsindikatoren slukker auto-
matisk efter ca. 5 sekunder.
Ladetilstanden kan også kontrolleres, når akkuen er fjernet.
LyserderikkenogenLED-lampe,nårdertrykkespåtasten,er
akkuen defekt og skal skiftes.
Af sikkerhedstekniske grunde kan ladetilstanden kun kontrol-
leres, når haveværktøjet står stille.
Under opladningen lyser og slukker akkuens tre grønne LED-
lamper kort en ad gangen. Akkuen er helt opladet, når de tre
grønne LED-lamper lyser hele tiden. Ca. 5 minutter efter at
akkuen er helt opladet, slukker de tre grønne LED-lamper
igen.
Visning for temperaturovervågning
Den røde LED-lampe i indikatoren til temperaturovervågning
signaliserer, at akkuen eller haveværktøjets elektroniske sy-
stem (når akkuen er sat i) ikke er i det optimale temperatur-
område.Idettetilfældearbejderhaveværktøjetikkeellerikke
med fuld kapacitet.
Temperaturovervågning af akkuen
Den røde LED blinker, når du trykker på tasten eller
tænd/sluk-knappen (med isat batteri): Batteriet ligger uden
for det tilladte driftstemperaturområde.
Vedtemperaturerover70 °Cslukkerakkuen, tildenbefinder
sig i det tilladte temperaturområde igen.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Kontrollampe Akku-kapacitet
Konstant lys 3 grøn LED-lampe ≥ 2/3
Konstant lys 2 grøn LED-lampe ≥ 1/3
Konstant lys 1 grøn LED-lampe ≤ 1/3
Blinklys 1 grøn LED-lampe Reserve
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 82 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 82
Dansk | 83
Bosch Power Tools F 016 L81 430 | (8.9.16)
Temperaturovervågning for haveværktøjets
elektroniske system
Den røde LED-lampe lyserkonstant, når der trykkes på start-
stop-kontakten : Temperaturen for haveværktøjets elektroni-
ske system er under 5 °C eller mere end 75 °C.
Ved temperaturer over 90 °C slukker haveværktøjets elektro-
niske system, til det befinder sig i det tilladte driftstempera-
turområde igen.
Snitkapacitet (akku-løbetid)
Slåkapaciteten(akku-løbetid)afhængerafgræssetsegenska-
ber f.eks. græssets tæthed, fugtighed, græslængde og slåhøj-
de.
Tændes og slukkes haveværktøjet hyppigt under græslånin-
gen, reduceres slåkapaciteten ligeledes (akku-løbetid).
For at optimere slåkapaciteten (akku-løbetid) anbefales det
at slå græsset noget oftere, øge slåhøjden og gå med normalt
tempo.
Eksemplet forneden viser sammenhængen mellem slåhøjde
og slåkapacitet for en akkuopladning.
Løbetiden forlænges ved at købe en ekstra akku eller en akku
medstørrekapacitet(Ah)hosetautoriseretservicecenterfor
Bosch haveværktøj.
Fejlsøgning
Snitbetingelser
Meget lyst, tørt græs Lyst, tørt græs
Slåkapacitet
op til 450 m2
op til 225 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
STOP
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Haveværktøj kører
ikke
Tilstopning mulig Strømkredsafbryder løsnes:
Kontrollér haveværktøjet og frigør det evt. for græs
(brug altid havehandsker)
Akkuen er ikke helt opladet Opladning af akku
Akkuen er ikke sat (rigtigt) i Isæt akku
Græs for langt Indstil en større slåhøjde og vip haveværktøjet for at
reducere belastningen i starten
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle og indstil en større slåhøjde
Akkuen er for kold/varm Opvarm/afkøl akkuen
Strømkredsafbryderen er ikke blevet sat rigtigt
i/fuldstændigt i
Sæt den rigtigt i
Motoren starter efter betjening af start-stop-
kontakten med en lille tidsforsinkelse
Tryk på start-stop-kontakten og hold den nede i ca. 1
– 3 s for at starte motoren
Motoren starter og
stopper herefter igen
Akkuen er ikke helt opladet Opladning af akku
Strømkredsafbryderen er ikke blevet sat rigtigt
i/fuldstændigt i
Sæt den rigtigt i
Akkuen er ikke sat (rigtigt) i Isæt akku
Akkuen er for kold/varm Opvarm/afkøl akkuen
Indstil en større slåhøjde
Haveværktøj kører i
intervaller
Haveværktøjets indvendige ledninger er beska-
diget
Kontakt serviceforhandleren
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle og indstil en større slåhøjde
Haveværktøj klipper
ikke jævnt
og/eller
Motoren arbejder
tungt
Slåhøjden er for lav Indstil en større slåhøjde
Knive er sløve Kniv skiftes
Tilstopning mulig Kontrollér haveværktøjet og frigør det evt. for græs
(brug altid havehandsker)
Kniven er monteret forkert Montér kniven rigtigt
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 83 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 83
84 | Dansk
F 016 L81 430 | (8.9.16) Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og service
Akku-pleje
 Pas på! Sluk for haveværktøjet, løsn strømkredsafbry-
deren og fjern akkuen samt græsboksen, før vedlige-
holdelses- eller rengøringsarbejde gennemføres.
 Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller arbej-
der i nærheden af skarpe knive.
Overhold følgende forskrifter og foranstaltninger for at mulig-
gøre en optimal brug af akkuen:
– Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
– Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mellem
–20 °C og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om
sommeren.
– Lad ikke akkuen blive siddende i haveværktøjet i solskins-
vejr.
– Den optimale temperatur til opbevaring af akkuen er 5 °C.
– Rengørakkuensventilationsåbningerengangimellemmed
en blød, ren og tør pensel.
Nårdriftstiden pr.opladning forkortesvæsentligt,er dettegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akkuer/batterier
ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Slåkapaciteten (akku-
løbetid) er ikke til-
strækkelig
Slåhøjden er for lav Indstil en større slåhøjde og gå noget langsommere
Græsset er for højt Indstil en større slåhøjde og gå noget langsommere
Græsset er for vådt eller fugtigt Vent til græsset er tørt og gå noget langsommere
Græsset er for tæt Indstil en større slåhøjde, gå noget langsommere og
slå græsset noget oftere
En ekstra akku kan fås hos et autoriseret kunde-
center for Bosch haveværktøj
Kontakt serviceforhandleren
Når haveværktøjet
tændes, drejer klippe-
kniven ikke
Kniven bremses af græsset Sluk for haveværktøjet
Fjern tilstopning (brug altid havehandsker)
Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
For stor vibration/støj Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
Knivene er beskadigede Kniv skiftes
Opladning er ikke mu-
lig
Akkukontakter er snavset Rengørakkukontakter;f.eks.vedatsætteakkueniog
tage den ud flere gange eller erstatte den
Akkuen er defekt, da en kapacitet er blevet af-
brudt i akkuen (enkeltceller)
Skift akkuen
LED-lamperne lyser ik-
ke, når netstikket sæt-
tes i stikdåsen
Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er defekt Kontrollér netspændingen og få evt. opladningsag-
gregatet blive kontrolleret af et autoriseret service-
værksted for Bosch-elektroværktøj
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-2332-002.book Page 84 Thursday, September 8, 2016 9:24 AM
Side: 314
IV
Bosch Power Tools F 016 L81 430 | (16.11.16)
it Rotak 370 LI
2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 89 dB(A), incertezza K =1 dB, livello di potenza sonora garantito
89 dB(A); procedimento di valutazione della conformità secondo l’Allegato VI. Categoria prodotto: 32
Ente incaricato: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Rotak 430 LI
2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 90 dB(A), incertezza K =1 dB, livello di potenza sonora garantito
90 dB(A); procedimento di valutazione della conformità secondo l’Allegato VI. Categoria prodotto: 32
Ente incaricato: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Documentazione Tecnica presso: *
nl Rotak 370 LI
2000/14/EG:gemetengeluidsvermogensniveau89dB(A),onzekerheidK=1dB,gegarandeerdgeluidsvermogensniveau
89 dB(A); beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage VI. Productcategorie: 32
Aangewezen instantie: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Rotak 430 LI
2000/14/EG:gemetengeluidsvermogensniveau90dB(A),onzekerheidK=1dB,gegarandeerdgeluidsvermogensniveau
90 dB(A); beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage VI. Productcategorie: 32
Aangewezen instantie: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Technisch dossier bij: *
da Rotak 370 LI
2000/14/EF: Måltlydeffektniveau89 dB(A),usikkerhedK=1 dB,garanteretlydeffektniveau 89 dB(A);overensstemmel-
sesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag VI. Produktkategori: 32
Bemyndiget organ: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Rotak 430 LI
2000/14/EF: Måltlydeffektniveau90 dB(A),usikkerhedK=1 dB,garanteretlydeffektniveau 90 dB(A);overensstemmel-
sesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag VI. Produktkategori: 32
Bemyndiget organ: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Tekniske bilag ved: *
sv Rotak 370 LI
2000/14/EG: Uppmätt bullernivå 89 dB(A), osäkerhet K =1 dB, garanterad bullernivå 89 dB(A); konformitetens bedöm-
ningsmetod enligt bilaga VI. Produktkategori: 32
Angivet provningsställe: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Rotak 430 LI
2000/14/EG: Uppmätt bullernivå 90 dB(A), osäkerhet K =1 dB, garanterad bullernivå 90 dB(A); konformitetens bedöm-
ningsmetod enligt bilaga VI. Produktkategori: 32
Angivet provningsställe: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk dokumentation: *
no Rotak 370 LI
2000/14/EC:Måltlydeffektnivå89 dB(A),usikkerhetK=1 dB,garantertlydeffektnivå89 dB(A);samsvarsvurderingsme-
tode i henhold til vedlegg VI. Produktkategori: 32
Bemyndiget organ: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Rotak 430 LI
2000/14/EC:Måltlydeffektnivå90 dB(A),usikkerhetK=1 dB,garantertlydeffektnivå90 dB(A);samsvarsvurderingsme-
tode i henhold til vedlegg VI. Produktkategori: 32
Bemyndiget organ: SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk dokumentasjon hos: *
OBJ_DOKU-55928-002.fm Page IV Wednesday, November 16, 2016 2:19 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Rotak 370 LI.

Stil et spørgsmål om Bosch Rotak 370 LI

Har du et spørgsmål om Bosch Rotak 370 LI men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Rotak 370 LI. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Rotak 370 LI så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.