Bosch Rotak 37 Li manual

Få vist brugermanualen for Bosch Rotak 37 Li below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Plæneklipper
  • Model/navn: Rotak 37 Li
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 49
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
50 | Dansk
da
Sikkerhedsinstrukser
Pas på! Læs efterfølgende instrukser omhyggeligt.
Gør dig fortrolig med haveværktøjets betjeningsan-
ordninger og korrekte anvendelse. Opbevar betje-
ningsvejledningen til senere brug.
Forklaring af symboler på haveværktøjet
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs betjeningsvejledningen.
Pas på udkastede eller flyvende genstande,
der kan kvæste tilskuere.
Hold tilskuere i sikker afstand fra haveværk-
tøjet.
Skarp tand (skarpe tænder). Pas på tæerne
og fingrene – de kan blive skåret af.
Sluk for haveværktøjet og løsn strømkreds-
afbryderen, før vedligeholdelses- eller ren-
gøringsarbejde gennemføres; dette gælder
også, hvis haveværktøjet også kun forlades
uden opsyn i kort tid.
Gælder ikke.
Vent til alle haveværktøjets dele er standset
helt, før de berøres. Knivene fortsætter
med at rotere, efter at der er blevet slukket
for haveværktøjet. En roterende kniv kan
forårsage kvæstelser.
Brug ikke haveværktøjet, når det regner, og
udsæt ikke værktøjet for regn.
Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
Hold tilslutningskablet borte fra skærekni-
vene.
Anvend kun ladeaggregatet i tørre rum.
Ladeaggregatet er udstyret med en sikker-
hedstransformator.
Betjening
f Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gen-
nemlæst denne betjeningsvejledning, anvende ha-
veværktøjet. Lokale regler kan bestemme alderen
på den person, som må betjene haveværktøjet. Ha-
veværktøjet skal opbevares utilgængeligt for børn,
når det ikke er i brug.
f Dette haveværktøj er ikke egnet til at blive brugt af
personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske,
sensoriske eller psykiske evner eller manglende er-
faring og/eller manglende viden, medmindre de
overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller
modtager instruktioner fra denne person om, hvor-
dan haveværktøjet skal håndteres.
Bør skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
haveværktøjet.
f Slå aldrig græs, mens der er nogen, især børn eller
kæledyr, i nærheden.
f Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der
sker på andre mennesker eller deres ejendom.
f Betjen ikke haveværktøjet med bare fødder eller
åbne sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og
lange bukser.
f Undersøg det område, der skal bearbejdes, og
fjern sten, pinde, ståltråd, kødben og andre frem-
medlegemer.
f Kontrollér altid inden brug, at knivene, knivboltene
og klippeenheden ikke er slidte eller beskadigede.
Udskift altid slidte eller beskadigede knive samt
knivbolte sammen for at undgå ubalance.
f Slå kun græs i dagslys eller i god kunstig belysning.
f Haveværktøjet må helst ikke anvendes i vådt græs.
f Gå altid – løb aldrig.
f Brug aldrig haveværktøjet med defekte beskyttel-
sesanordninger, afdækninger eller uden sikker-
hedsudstyr som f.eks. udkastningsskærm og/eller
græsboks.
f Det kan være farligt at arbejde på skråninger:
– Slå aldrig græs på alt for stejle skråninger.
– Man skal altid passe på ikke at miste fodfæstet
på skråninger eller vådt græs.
– Slå altid græs på tværs af skråninger – aldrig
op og ned.
– Vær altid meget forsigtig, når du vender.
– Vær altid meget forsigtig, når haveværktøjet kø-
rer tilbage eller trækkes.
– Skub altid haveværktøjet frem under græsslå-
ningen og træk det aldrig hen mod kroppen.
f Knivene skal stå stille, når haveværktøjet vippes til
transport, når der køres hen over andre overflader
end græs og ved transport af haveværktøjet til og
fra det område, hvor plænen skal slås.
f Vip ikke haveværktøjet ved start eller når motoren
startes, medmindre dette er nødvendigt for at star-
te det i højt græs. I dette tilfælde hæves den side
af haveværktøjet, som vender bort fra brugeren,
ved at trykke håndgrebet ned. Haveværktøjet må
ikke hæves mere end nødvendigt. Sørg for, at beg-
ge hænder er på grebet, når haveværktøjet sænkes
ned igen.
f Tænd for haveværktøjet som beskrevet i betje-
ningsvejledningen og sørg for, at dine fødder er til-
strækkeligt langt væk fra roterende dele.
f Anbring ikke hænder eller fødder i nærheden af el-
ler under roterende dele.
f Hold afstand til udkastningszonen, når haveværk-
tøjet kører.
f Løft eller bær aldrig haveværktøjet, når motoren
kører.
f Udør ikke ændringer på haveværktøjet. Ikke til-
ladte ændringer kan forringe dit haveværktøjs sik-
kerhed og føre til mere støj og større vibrationer.
Strømkredsafbryder løsnes:
– før du fjerner dig fra haveværktøjet,
– inden man fjerner en blokering,
– før du kontrollerer, rengør eller arbejder på ha-
veværktøjet,
– efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kon-
troller straks haveværktøjet for beskadigelser
og få det repareret, hvis det er nødvendigt,
– hvis haveværktøjet begynder at vibrere unor-
malt meget (kontrollér omgående).
Vedligeholdelse
f Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller
arbejder i nærheden af skarpe knive.
f Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder
rigtigt, så haveværktøjets arbejdstilstand er sikret.
f Kontrollér græsboksens tilstand og slidniveau med
regelmæssige mellemrum.
f Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikker-
heds skyld slidte eller beskadigede dele.
f Brug udelukkende de specielle knive til haveværk-
tøjet.
f Sørg for kun at montere reservedele, der er god-
kendt af Bosch.
Henvisninger til optimal håndtering af ak-
kuen
f Sikre, at haveværktøjet er slukket, før akku’en
sættes i. Der kan opstå uheld, hvis en akku sættes
i et haveværktøj, der er tændt.
f Ladeaggregatet må ikke udsættes for regn eller
fugtighed. Indtrængning af vand i ladeaggregatet
øger risikoen for elektrisk stød.
f Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbe-
falet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet
til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med
andre batterier – brandfare.
f Lad ikke fremmede akkuer. Ladeaggregatet er kun
beregnet til ladning af Bosch Li-ion-akkuer med de
spændinger, der er angivet i de tekniske data. El-
lers er der fare for brand og eksplosion.
f Renhold ladeaggregatet. Snavs øger faren for
elektrisk stød.
STOP
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 50 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Side: 50
Dansk | 51
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
f Kontrollér ladeaggregat, kabel og stik før brug.
Anvend ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadi-
get. Forsøg ikke at åbne ladeaggregatet og sørg
for at det repareres af kvalificerede fagfolk, og at
der kun benyttes originale reservedele. Beskadi-
gede ladeaggregater, kabler og stik øger risikoen
for elektrisk stød.
f Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar un-
dergrund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i
brændbare omgivelser. Pas på! Ladeaggregatet
bliver varmt under opladningen. Brandfare!
f Brug kun Bosch akkuerne, der er beregnet til det-
te haveværktøj. Brug af andre akkuer kan føre til
kvæstelser og er forbundet med brandfare.
f Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring
med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer el-
ler andre små metalgenstande, da disse kan kort-
slutte kontakterne. En kortslutning mellem akku-
kontakterne øger risikoen for personskader i form
af forbrændinger.
f Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe
væske ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt
med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske,
skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer
i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation eller
forbrændinger.
f Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
f Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod vari-
ge solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare for
eksplosion.
f Kortslut ikke akkuen. Fare for eksplosion.
f Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan
der sive dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis
du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
f Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
f Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mel-
lem 0 °C og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen
f.eks. om sommeren.
f Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imel-
lem med en blød, ren og tør pensel.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne
læse og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til
symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig for-
ståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sik-
ker brug af haveværktøjet.
Beregnet anvendelse
Haveværktøjet er beregnet til græsslåning i private haver.
Tekniske data
da
Symbol Betydning
Bevægelsesretning
Brug beskyttelseshandsker
Vægt
Start
Stop
Tilladt handling
Forbudt handling
Tilbehør/reservedele
Akku-plæneklipper Rotak 34 LI Rotak 37 LI Rotak 43 LI
Typenummer 3 600 H81 E.. 3 600 H81 J.. 3 600 H81 K..
Knivbredde cm 34 37 43
Slåhøjde mm 20 – 70* 20 –70* 20 – 70*
Volumen, græsboks l 40 40 50
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 12,8 13,0 13,7
Serienummer se typeskilt på haveværktøjet
Akku Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Typenummer 2 607 336 107 2 607 336 107 2 607 336 107
Nominel spænding V= 36 36 36
Kapacitet Ah 2,6 2,6 2,6
Ladetid (tom akku)** min 60 60 60
Antal akkuceller 20 20 20
Akku Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Typenummer 2 607 336 005 2 607 336 005 2 607 336 005
Nominel spænding V= 36 36 36
Kapacitet Ah 4,5 4,5 4,5
Ladetid (tom akku)** min 95 95 95
Antal akkuceller 30 30 30
Ladeaggregat AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Typenummer EU
UK
AU
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
2 607 225 657
2 607 225 659
2 607 225 661
Ladestrøm A 2,0 2,0 2,0
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,6 0,6 0,6
Beskyttelsesklasse /II /II /II
Ladeaggregat AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
Typenummer EU
UK
AU
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
2 607 225 099
2 607 225 101
2 607 225 103
Ladestrøm A 4,0 4,0 4,0
Tilladt temperaturområde for opladning °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0 1,0 1,0
Beskyttelsesklasse /II /II /II
*med fjernet afdækning
**med ladeaggregat AL 3640 CV Professional
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværk-
tøjer kan variere.
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 51 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Side: 51
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
52 | Dansk
Støj-/vibrationsinformation
Overensstemmelseserklæring
Produktkategori: 32
Bemyndiget kontrolorgan:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Teknisk dossier hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
08
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.09.2010
Montering og drift
Ibrugtagning
For din egen sikkerheds skyld
f Pas på! Sluk for haveværktøjet, løsn strømkreds-
afbryderen og fjern akkuen, før vedligeholdelses-
eller rengøringsarbejde gennemføres. Gør det
samme, hvis kontaktledningen er beskadiget,
hvis der er blevet skåret i den eller hvis den har
viklet sig sammen.
f Når haveværktøjet slukkes, roterer knivene sig i
endnu et par sekunder.
f Pas på –berør ikke den roterende skærekniv.
Opladning af akku
f Anvend ikke noget andet ladeaggregat. Det med-
leverede ladeaggregat er afstemt i forhold til den
Li-ion-akku, der er monteret i haveværktøjet.
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens spæn-
ding skal stemme overens med angivelserne på la-
deaggregatets typeskilt. Ladeaggregater til 230 V
kan også tilsluttes 220 V.
Akkuen er udstyret med en temperaturovervågning,
som kun tillader en ladning i et temperaturområde
mellem 0 °C og 45 °C. Derved opnås en høj levetid for
akkuen.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen.
For at sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen
helt før første ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at leve-
tiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadi-
ger ikke akkuen.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med „Elec-
tronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, sluk-
kes haveværktøjet med en beskyttelseskontakt: Skæ-
rekniven bevæger sig ikke mere.
Tryk efter automatisk slukning af ha-
veværktøjet ikke mere på start-stop-
kontakten. Akkuen kan blive beskadi-
get.
Opladning
Opladningen starter, så snart netstikket netstikket til
ladeaggregatet stættes i stikdåsen og akkuen placeres
i ladeskakten.
Den intelligente ladeproces gør, at akkumulatorens la-
detilstand automatisk erkendes og lades med den
mest velegnede ladestrøm, afhængigt af akkumulato-
rens temperatur og spænding.
Derved skånes akkumulatoren og er altid opladet
100 %, når den opbevares i ladeaggregatet.
Hurtig opladning
Hurtigopladningen signaliseres ved, at den grønne
LED-lampe blinker.
Lampeelement på akkuen: Under opladningen lyser og
slukker akkuens tre grønne LED-lamper kort en ad gan-
gen. Akkuen er helt opladet, når de tre grønne LED-
lamper lyser hele tiden. Ca. 5 minutter efter at akkuen
er helt opladet, slukker de tre grønne LED-lamper igen.
Bemærk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akku-
mulatorens temperatur er i det tilladte ladetempera-
turområde, se afsnit „Tekniske data“.
Måleværdier for støj beregnet iht. 2000/14/EF
(1,60 m højde, 1 m afstand).
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtryksniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
81,0
89,4
=0,6
81,0
89,7
=0,3
81,0
90,2
=0,8
Samlede svingningsværdier (vektorsum for tre retninger) beregnet iht.
EN 60335:
Svingningsemissionsværdi ah
Usikkerhed K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... H81 E.. H81 J.. H81 K..
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet
under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60335, EN 50338 (akku-apparat) og
EN 60335 (akku-ladeaggregater) iht. bestemmelserne i retningslinjerne
2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF.
2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau
Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag VI.
dB(A) 90,0 90,0 91,0
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handlingsmål Fig.
Leveringsomfang 1
Montering af bøjlegrebene 2
Græsboks føjes sammen 3
Græsboks sættes i/tages af 4
Opladning af akku 5
Akku sættes i/tages ud 6
Strømkredsafbryder løsnes og stilles i par-
keringsposition
7
Slåhøjde indstilles 8
Tænding 9
Slukning 9
Arbejdsanvisninger 9 – 10
Vedligeholdelse af kniv 11
Valg af tilbehør 12
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
PAS PÅ
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 52 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Side: 52
Dansk | 53
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (24.5.11)
Akkuopladning
Når den grønne LED-lampe lyser konstant, betyder
det, at akkuen er helt opladet.
Der høres desuden en signaltone i ca. 2 sekunder, hvil-
ket signaliserer, at akkuen er 100 % opladt.
Herefter kan akkumulatoren tages ud til øjelikkelig
brug.
Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant grønt lys i
LED-lampen, at netstikket er sat i stikdåsen og at lade-
aggregatet er klart.
Akku-temperatur under 0 °C eller over
45 °C
Ses et konstant rødt lys i LED-lampen, ligger akkuens
temperatur uden for hurtigopladningstemperaturom-
rådet på 0 °C – 45 °C. Så snart det tilladte tempera-
turområde er nået, kobler ladeaggregatet automatisk
om til hurtigopladning.
Er akkuens temperatur uden for det tilladte ladetem-
peraturområde, lyser akkuens røde LED-lampe, når ak-
kuen sættes i ladeaggregatet.
Opladning er ikke mulig
Hvis opladningen ikke er mulig på grund af en anden
fejl, signaliseres dette ved, at den røde LED-lampe
blinker.
Opladningen kan ikke starte og det er ikke muligt at
oplade akkuen (se afsnit „Fejlsøgning“).
Tips vedr. opladning
Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det opla-
des hele tiden eller en opladningscyklus følger den
næste uden afbrydelser. Dette er dog uden betydning
og er ikke tegn på en teknisk defekt af ladeaggregatet.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er
det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Akku-køling (Active Air Cooling)
Ventilatorstyringen, der er integreret i ladeaggregatet,
overvåger temperaturen for den isatte akku. Ligger ak-
kutemperaturen over 30 °C, køles akkuen til den opti-
male ladetemperatur vha. en ventilator. Den tændte
ventilator producerer en ventilatorlyd.
Går ventilatoren ikke, ligger akkutemperaturen i det
optimale ladetemperaturområde eller ventilatoren er
defekt. I dette tilfælde forlænges akkuens ladetid.
Arbejdsvejledning
Akku-ladetilstandsindikator
Akkuen er udstyret med en ladetilstandsindikator, der
viser akkuens ladetilstand. Ladetilstandsindikatoren
består af 3 grønne LED-lamper.
Betjen tasten til ladetilstandsindikatoren for at aktive-
re ladetilstandsindikatoren. Ladetilstandsindikatoren
slukker automatisk efter ca. 5 sekunder.
Ladetilstanden kan også kontrolleres, når akkuen er
fjernet.
Lyser der ikke nogen LED-lampe, når der trykkes på ta-
sten, er akkuen defekt og skal skiftes.
Af sikkerhedstekniske grunde kan ladetilstanden kun
kontrolleres, når haveværktøjet står stille.
Under opladningen lyser og slukker akkuens tre grøn-
ne LED-lamper kort en ad gangen. Akkuen er helt opla-
det, når de tre grønne LED-lamper lyser hele tiden. Ca.
5 minutter efter at akkuen er helt opladet, slukker de
tre grønne LED-lamper igen.
Visning for temperaturovervågning
Den røde LED-lampe i indikatoren til temperaturover-
vågning signaliserer, at akkuen eller haveværktøjets
elektroniske system (når akkuen er sat i) ikke er i det
optimale temperaturområde. I dette tilfælde arbejder
haveværktøjet ikke eller ikke med fuld kapacitet.
Temperaturovervågning af akkuen
Den røde LED-lampe blinker, når der trykkes på tasten
eller start-stop-kontakten (når akkuen er sat i): Akkuen
er uden for driftstemperaturområdet fra – 10 °C til
+60 °C.
Ved temperaturer over 70 °C slukker akkuen, til den
befinder sig i det tilladte temperaturområde igen.
Temperaturovervågning for haveværktø-
jets elektroniske system
Den røde LED-lampe lyser konstant, når der trykkes på
start-stop-kontakten: Temperaturen for haveværktø-
jets elektroniske system er under 5 °C eller mere end
75 °C.
Ved temperaturer over 90 °C slukker haveværktøjets
elektroniske system, til det befinder sig i det tilladte
driftstemperaturområde igen.
Snitkapacitet (akku-løbetid)
Slåkapaciteten (akku-løbetid) afhænger af græssets
egenskaber f.eks. græssets tæthed, fugtighed, græs-
længde og slåhøjde.
Tændes og slukkes haveværktøjet hyppigt under
græslåningen, reduceres slåkapaciteten ligeledes
(akku-løbetid).
For at optimere slåkapaciteten (akku-løbetid) anbefa-
les det at slå græsset noget oftere, øge slåhøjden og
gå med normalt tempo.
Eksemplet forneden viser sammenhængen mellem slå-
højde og slåkapacitet for en akkuopladning.
*her bruges akkuen med best.nr. 2 607 336 107
Løbetiden forlænges ved at købe en ekstra akku eller
en akku med større kapacitet (Ah) hos et autoriseret
servicecenter for Bosch haveværktøj.
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
AL 3640 CV
Professional
AL 3620 CV
Professional
Kontrollampe Akku-kapacitet
Konstant lys 3 grøn LED-lampe ≥ 2/3
Konstant lys 2 grøn LED-lampe ≥ 1/3
Konstant lys 1 grøn LED-lampe ≤ 1/3
Blinklys 1 grøn LED-lampe Reserve
Snitbetingelser
Meget lyst, tørt
græs
Lyst, tørt græs Normalt, tæt
græs
Slåkapacitet (Rotak 34 LI)*
op til 300 m2
op til 150 m2
op til 100 m2
Slåkapacitet (Rotak 37 LI)*
op til 300 m2
op til 150 m2
op til 100 m2
Slåkapacitet (Rotak 43 LI)*
op til 300 m2
op til 150 m2
op til 100 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
15cm
4cm
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 53 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Side: 53
F 016 L70 763 | (24.5.11) Bosch Power Tools
54 | Dansk
Fejlsøgning
Vedligeholdelse og service
Akku-pleje
f Pas på! Sluk for haveværktøjet, løsn strømkreds-
afbryderen og fjern akkuen samt græsboksen, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde gen-
nemføres.
f Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller
arbejder i nærheden af skarpe knive.
Overhold følgende forskrifter og foranstaltninger for at
muliggøre en optimal brug af akkuen:
– Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
– Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mel-
lem 0 °C og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen
f.eks. om sommeren.
– Lad ikke akkuen blive siddende i haveværktøjet i
solskinsvejr.
– Den optimale temperatur til opbevaring af akkuen
er 5 °C.
– Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imel-
lem med en blød, ren og tør pensel.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er
det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Kundeservice og kunderådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets type-
skilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling
af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
STOP
Symptom Mulig årsag Afhjælpning
Haveværktøj kører
ikke
Tilstopning mulig Kontrollér haveværktøjet og frigør det evt. for
græs (brug altid havehandsker)
Akkuen er ikke helt opladet Opladning af akku
Akkuen er ikke sat (rigtigt) i Isæt akku
Sikringen i strømkredsafbryderen er de-
fekt/overbrændt
Kontakt serviceforhandleren
Græs for langt Indstil en større slåhøjde og vip haveværktøjet
for at reducere belastningen i starten
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle og indstil en større slåhøjde
Akkuen er for kold/varm Opvarm/afkøl akkuen
Strømkredsafbryderen er ikke blevet sat
rigtigt i/fuldstændigt i
Sæt den rigtigt i
Motoren starter efter betjening af start-
stop-kontakten med en lille tidsforsinkel-
se
Tryk på start-stop-kontakten og hold den nede i
ca. 1 – 3 s for at starte motoren
Motoren starter og
stopper herefter
igen
Akkuen er ikke helt opladet Opladning af akku
Strømkredsafbryderen er ikke blevet sat
rigtigt i/fuldstændigt i
Sæt den rigtigt i
Akkuen er ikke sat (rigtigt) i Isæt akku
Akkuen er for kold/varm Opvarm/afkøl akkuen
Indstil en større slåhøjde
Haveværktøj kører i
intervaller
Haveværktøjets indvendige ledninger er
beskadiget
Kontakt serviceforhandleren
Motorværn er aktiveret Lad motoren afkøle og indstil en større slåhøjde
Haveværktøj klip-
per ikke jævnt
og/eller
Motoren arbejder
tungt
Slåhøjden er for lav Indstil en større slåhøjde
Knive er sløve Kniv skiftes
Tilstopning mulig Kontrollér haveværktøjet og frigør det evt. for
græs (brug altid havehandsker)
Kniven er monteret forkert Montér kniven rigtigt
Slåkapaciteten
(akku-løbetid) er ik-
ke tilstrækkelig
Slåhøjden er for lav Indstil en større slåhøjde og gå noget langsom-
mere
Græsset er for højt Indstil en større slåhøjde og gå noget langsom-
mere
Græsset er for vådt eller fugtigt Vent til græsset er tørt og gå noget langsomme-
re
Græsset er for tæt Indstil en større slåhøjde, gå noget langsomme-
re og slå græsset noget oftere
En ekstra akku kan fås hos et autoriseret
kundecenter for Bosch haveværktøj
Kontakt serviceforhandleren
Når haveværktøjet
tændes, drejer klip-
pekniven ikke
Kniven bremses af græsset Sluk for haveværktøjet
Fjern tilstopning (brug altid havehandsker)
Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
For stor vibrati-
on/støj
Knivmøtrikken/-skruen er løs Spænd knivmøtrikken/-skruen (17 Nm)
Knivene er beskadigede Kniv skiftes
Opladning er ikke
mulig
Akkukontakter er snavset Rengør akkukontakter; f.eks. ved at sætte akku-
en i og tage den ud flere gange eller erstatte den
Akkuen er defekt, da en kapacitet er ble-
vet afbrudt i akkuen (enkeltceller)
Skift akkuen
LED-lamperne ly-
ser ikke, når net-
stikket sættes i stik-
dåsen
Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rig-
tigt) i
Sæt netstikket (helt) ind i stikdåsen
Stikdåse, netkabel eller ladeaggregat er
defekt
Kontrollér netspændingen og få evt. opladnings-
aggregatet blive kontrolleret af et autoriseret
serviceværksted for Bosch-elektroværktøj
OBJ_BUCH-1329-002.book Page 54 Tuesday, May 24, 2011 4:24 PM
Side: 54
Dansk | 55
Bosch Power Tools F 016 L70 763 | (26.5.11)
Miljøbeskyttelse
Rotak 34/37 LI
Miljøtegn „Blauer Engel“.
Ses på støjsvagt og miljøvenligt have-
værktøj.
RAL-UZ 129
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelser-
ne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af bru-
geren på offentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttrans-
port eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage
og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en fa-
regodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb
åbne kontakter og indpak akkuen på en sådan måde,
at den ikke kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale
forskrifter.
Bortskaffelse
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akkuer/bat-
terier ud sammen med det almindelige husholdnings-
affald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
skal affald af elektrisk og elektronisk ud-
styr (WEEE) og iht. det europæiske direk-
tiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrug-
te akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Følg venligst henvisninger i afsnit
„Transport“.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_DOKU-24049-002.fm Page 55 Thursday, May 26, 2011 10:01 AM

Spørgsmål & besvarelser

Hvor sidder sikringen når den stopper bosch rotak 37 li

Udgivet den 1 år siden af jørgen

Stil et spørgsmål om Bosch Rotak 37 Li

Har du et spørgsmål om Bosch Rotak 37 Li men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Rotak 37 Li. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Rotak 37 Li så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.