Bosch PST 700 E manual

Få vist brugermanualen for Bosch PST 700 E below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Sav
  • Model/navn: PST 700 E
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 34
Dansk | 35
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende elektrische en elektronische
oude apparaten en de omzetting van de
richtlijninnationaalrechtmoetennietmeer
bruikbare elektrische gereedschappen
apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisninger og in-
strukser. I tilfælde af manglende over-
holdelse af advarselshenvisningerneog instrukserne er der ri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til se-
nere brug.
Detiadvarselshenvisningerne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
f Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
f Brug ikke el-værktøjet ieksplosionsfarlige omgivelser,
hvor derfindesbrændbare væsker,gassereller støv.
El-værktøjkanslågnister,derkanantændestøvellerdampe.
f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
f El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
f Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
f Maskinenmåikkeudsættesforregnellerfugt.Indtræng-
ning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
f Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
f Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
f Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
f Det er vigtigtatvære opmærksom, se,hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
f Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
f Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værk-
tøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
f Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
f Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
f Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
f Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 35 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Side: 35
36 | Dansk
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
f Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
f Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
f Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
f Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
f El-værktøjetbørvedligeholdesomhyggeligt.Kontroller,
ombevægeligemaskindelefungererkorrektogikkesid-
derfast,ogomdeleneerbrækketellerbeskadiget,såle-
des at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersig ikkesåhurtigtfastog ernemmere atføre.
f Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
f Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til stiksave
f Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du ud-
fører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøje-
de strømledninger eller el-værktøjets eget kabel. Kon-
takt med en spændingsførende ledning kan også sætte el-
værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til
elektrisk stød.
Yderligere sikkerheds- og
arbejdsinstrukser
f Hold hænderne væk fra saveområdet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvæstet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.
f El-værktøjetskalaltidværetændt, nårdetføreshentil
emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsatsværk-
tøjet sætter sig fast i emnet.
f Sørg for, at fodpladen ligger sikkert, når der saves. En
savklinge, der sidder i klemme, kan brække eller føre til til-
bageslag.
f Sluk for el-værktøjet, når du er færdig med at save, og
træk først savklingen ud af snittet, når den står helt
stille. Således undgås tilbageslag, desuden kan el-værktø-
jet lægges sikkert fra.
f Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bøjede
eller uskarpe savklinger kan brække, påvirke snittet nega-
tivt eller føre til tilbageslag.
f Forsøgikkeatbremsesavklingenvedattrykkedenind
i siden, efter den er blevet slukket. Savklingen kan be-
skadiges, brække eller føre til tilbageslag.
f Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
f Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le. Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan
medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f Rengør skaftet på savklingen, før det sættes i. Et snav-
set skaft kan ikke fastgøres sikkert.
f Kontrollér at savklingen sidder rigtigt fast. En løs sav-
klinge kan falde ud og kvæste dig.
f Savklingen bør ikke være længere end det snit, der er
nødvendigt. Brug en smal savklinge til at save smalle
kurver.
f Sidder savklingen i klemme, når den tages ud, trykkes sav-
klinge-holderen let fremad (maks. 2 mm).
f Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle
træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarli-
ge og føre til allergiske reaktioner, luftvejssygdomme
og/eller kræft. Asbestholdigt materiale må kun bearbej-
des af fagfolk.
– Brughelstenstøvopsugning,deregnersigtilmaterialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder idit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
f Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
f Beskyttelsesbøjlen, der er anbragt på huset (se
Fig. 13, side 67) forhindrer en utilsigtet berøring af
savklingen under arbejdet og må ikke fjernes.
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 36 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Side: 36
Dansk | 37
Bosch Power Tools 2 609 005 186 | (1.7.11)
f Kontrollér træ, spånplader, byggematerialer osv. for
fremmedlegemer som f.eks. søm, skruer o.lign., før
der saves i disse materialer.
f Bearbejd kun bløde materialer som f.eks. træ, gipskar-
ton o.lign. ved dyksavning. Brug kun korte savklinger
til dyksavning.
f Tilpas dit elektroværktøjs indstillinger, så de passer til
den pågældende opgave. Reducer slagtal f.eks. ved
metalbearbejdning eller smalle kurvesnit.
f Ved lange og lige snit i tykt træ (>40 mm) kan snitlinjen
forløbe unøjagtigt. Til præcise snit anbefales det at bruge
en Bosch rundsav i dette tilfælde.
f Anvend altid et stabilt underlag eller en savestation til
savning af små eller tynde materialer (Bosch PLS 300).
f Brug så vidt muligt altid et opsugningsanlæg ved eks-
treme brugsbetingelser. Blæs ventilationsåbningerne
igennem med hyppige mellemrum og forkoble en fejl-
strømbeskyttelseskontakt (FI-kontakt). Ved bearbejd-
ningafmetalkanledendestøvaflejresigindeielværktøjet.
Elværktøjets beskyttelsesisolering kan forringes.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Symbol Betydning
PST 700 E: Stiksav med regulerings-
elektronik
Gråt markeret område: Håndgreb
(isoleret gribeflade)
Læs alle sikkerhedsinstrukser og
anvisninger
Træk stikket ud af stikdåsen, før der
arbejdes på elværktøjet
Brug beskyttelseshandsker
Supplerende informationer
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Næste handlingsskridt
Forbudt handling
Rigtigt resultat
Opsugning
Spåneblæseanordning
Start
Stop
Start-stop-kontakt fastlåses
Lille slagtal
Stort slagtal
Påfør køle- og smøremiddel langs
med snitlinjen, når der saves i metal
Typenummer (10-cifret)
P1 Nominel optagen effekt
n0 Slagantal ubelastet
Max. snitdybde
Træ
Aluminium
Metal
Spånplade
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003
/II Symbol for beskyttelsesklasse II
(helt isoleret)
LpA Lydtrykniveau
LwA Lydeffektniveau
K Usikkerhed
ah Samlet værdi for svingning
Symbol Betydning
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 37 Friday, July 1, 2011 10:58 AM
Side: 37
38 | Dansk
2 609 005 186 | (1.7.11) Bosch Power Tools
Leveringsomfang
Stiksav.
Snitlinjekontrol „Cut Control“, overfladebeskytter, indsats-
værktøjogyderligereillustreret ellerbeskrevet tilbehørhører
ikke til standardleveringen.
Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til – på et fast underlag – at udføre gen-
nemskæringer, udsnit i træ, plast, metal, keramikplader og
gummi. Den er egnet til lige og kurvede snit med en gerings-
vinkel på op til 45°. Benyt de anbefalede savklinger.
Tekniske data
Produktets tekniske data er angivet i tabellen på side 60.
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V.
Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i
landespecifikke udførelser.
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnel-
serne for de enkelte el-værktøjer kan variere.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 17.06.2011
Støj-/vibrationsinformation
Produktets måleværdier er angivet i tabellen på side 60.
Samlede støj- og vibrationsværdier (værdisum for tre retnin-
ger) beregnet iht. EN 60745.
Detsvingningsniveau,dererangiveti nærværendeinstruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medafvigendeindsatsværktøjellerutilstræk-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Montering og drift
Vedligeholdelse og rengøring
f Hold el-værktøj, ventilationsåbningerne og værktøjs-
holderen rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør savklingeholderen med regelmæssige mellemrum.
Tag savklingen ud af el-værktøjet og bank el-værktøjet let på
en lige flade.
Kontrollér føringsrullen regelmæssigt. Er den slidt, skal den
udskiftes på et autoriseret Bosch-kundeværksted.
Smør af og til en dråbe olie på føringsrullen (se Fig. 14,
side 67).
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegningeroginformationeromreservedelefindesogsåunder:
www.bosch-pt.com
Boschkundeservice-teamvilgernehjælpedigmedatbesvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehør.
El-værktøjets10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handlingsmål Fig. Side
Isætning af savklinge 1 61
Udtagning af savklinge 2 61
Tilpasning af føringsrullens position 3 61
Montering af overfladebeskytter 4 62
Montering og brug af snitlinjekontrol-
len „Cut Control“ 5 62
Tilslutning af opsugning 6 63
Indstilling af geringsvinkel 7 63–64
Spåneblæseanordning tændes 8 64
Tænd/sluk 9 65
El-værktøjet skal altid være tændt, når
det føres hen til emnet 10 65
Dyksavning 11 66
Smøring ved metalbearbejdning 12 66
Valg af tilbehør – 68–69
OBJ_BUCH-1067-002.book Page 38 Friday, July 1, 2011 10:58 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PST 700 E.

Stil et spørgsmål om Bosch PST 700 E

Har du et spørgsmål om Bosch PST 700 E men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PST 700 E. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PST 700 E så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.