Bosch PSR 14,4 LI manual

Få vist brugermanualen for Bosch PSR 14,4 LI below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: PSR 14,4 LI
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 74
Dansk | 75
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
da
Sikkerhedsinstrukser
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
„el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj
(med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden
netkabel).
1) Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste ar-
bejdsområder øger faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarli-
ge omgivelser, hvor der findes brændba-
re væsker, gasser eller støv. El-værktøj
kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke
mindst børn holdes væk fra arbejdsom-
rådet, når maskinen er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontak-
ten. Stikket må under ingen omstændig-
heder ændres. Brug ikke adapterstik
sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakter-
ne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
c) Maskinen må ikke udsættes for regn el-
ler fugt. Indtrængning af vand i et el-værk-
tøj øger risikoen for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke
er beregnet til (f.eks. må man aldrig bæ-
re el-værktøjet i ledningen, hænge
el-værktøjet op i ledningen eller rykke i
ledningen for at trække stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod var-
me, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse. Beskadigede eller ind-
viklede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må
der kun benyttes en forlængerledning,
der er egnet til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug ned-
sætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at bruge
el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal
der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-re-
læ reducerer risikoen for at få elektrisk
stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se,
hvad man laver, og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj,
hvis du er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærk-
somhed ved brug af el-værktøjet kan føre
til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller på. Brug af sikkerheds-
udstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert
fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn
afhængig af maskintype og anvendelse
nedsætter risikoen for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrol-
lér, at el-værktøjet er slukket, før du til-
slutter det til strømtilførslen og/eller ak-
kuen, løfter eller bærer det. Undgå at
bære el-værktøjet med fingeren på afbry-
deren og sørg for, at el-værktøjet ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette
øger risikoen for personskader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-900-001.book Page 75 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 75
76 | Dansk
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
d) Gør det til en vane altid at fjerne indstil-
lingsværktøj eller skruenøgle, før
el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værk-
tøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
e) Undgå en anormal legemsposition. Sørg
for at stå sikkert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance. Dermed har du
bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uvente-
de situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse be-
klædningsgenstande eller smykker. Hold
hår, tøj og handsker væk fra dele, der be-
væger sig. Dele, der er i bevægelse, kan
gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller
langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsud-
styr kan monteres, er det vigtigt, at det-
te tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
en støvopsugning kan reducere støv-
mængden og dermed den fare, der er for-
bundet støv.
4) Omhyggelig omgang med og brug af
el-værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid et el-værktøj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udføres. Med
det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angiv-
ne effektområde.
b) Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er
defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes
og stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles,
der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen
lægges fra. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af
el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med maskinen eller
ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
e) El-værktøjet bør vedligeholdes omhyg-
geligt. Kontroller, om bevægelige ma-
skindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er brækket eller be-
skadiget, således at el-værktøjets funkti-
on påvirkes. Få beskadigede dele repare-
ret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte
el-værktøjer.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skære-
værktøjer med skarpe skærekanter sætter
sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at
føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet
til formål, som ligger uden for det fastsat-
te anvendelsesområde, kan føre til farlige
situationer.
5) Omhyggelig omgang med og brug af
akku-værktøj
a) Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der
er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggre-
gat, der er egnet til en bestemt type bat-
terier, må ikke benyttes med andre batte-
rier – brandfare.
b) Brug kun de akku’er, der er beregnet til
el-værktøjet. Brug af andre akku’er øger
risikoen for personskader og er forbundet
med brandfare.
c) Ikke benyttede akku’er må ikke komme i
berøring med kontorclips, mønter, nøg-
ler, søm, skruer eller andre små metal-
genstande, da disse kan kortslutte kon-
takterne. En kortslutning mellem batteri-
kontakterne øger risikoen for personska-
der i form af forbrændinger.
d) Hvis akku’en anvendes forkert, kan der
slippe væske ud af akku’en. Undgå at
komme i kontakt med denne væske. Hvis
det alligevel skulle ske, skylles med
vand. Søg læge, hvis væsken kommer i
øjnene. Akku-væske kan give hudirritati-
on eller forbrændinger.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 76 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 76
Dansk | 77
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
6) Service
a) Sørg for, at el-værktøj kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til boremaskiner
og skruemaskiner
f Hold maskinen i de isolerede gribeflader,
når du udfører arbejde, hvor indsatsværktø-
jet eller skruen kan ramme bøjede strøm-
ledninger. Kontakt med en spændingsføren-
de ledning kan også sætte maskinens
metaldele under spænding, hvilket kan føre
til elektrisk stød.
f Anvend egnede søgeinstrumenter til at fin-
de frem til skjulte forsyningsledninger eller
kontakt det lokale forsyningsselskab. Kon-
takt med elektriske ledninger kan føre til
brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en
gasledning kan føre til eksplosion. Beskadi-
gelse af en vandledning kan føre til materiel
skade.
f Sluk for el-værktøjet med det samme, hvis
indsatsværktøjet blokerer. Vær klar, hvis
maskinen arbejder med høje reaktionsmo-
menter, da dette kan føre til tilbageslag.
Indsatsværktøjet blokerer, hvis:
— el-værktøjet overbelastes eller
— det sætter sig fast i det emne, der er ved at
blive bearbejdet.
f Hold el-værktøjet godt fast. Når skruer
spændes og løsnes, kan der opstå korte, høje
reaktionsmomenter.
f Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med
spændeanordninger eller skruestik end med
hånden.
f Renhold arbejdspladsen. Blandede materia-
ler er særlig farlige. Letmetalstøv kan bræn-
de eller eksplodere.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det
står helt stille. Indsatsværktøjet kan sætte
sig i klemme, hvilket kan medføre, at man ta-
ber kontrollen over el-værktøjet.
f Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. og-
så mod varige solstråler og brand).
Fare for eksplosion.
f Beskadiges akkuen eller bruges den for-
kert, kan der sive dampe ud. Tilfør frisk luft
og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dam-
pene kan irritere luftvejene.
f Er akkuen defekt, kan væske trænge ud og
befugte nærliggende genstande. Kontrollér
berørte dele. Rengør disse eller skift dem i
givet fald ud.
f Anvend kun akkuen i forbindelse med dit
Bosch el-værktøj. Kun på denne måde be-
skyttes akkuen mod farlig overbelastning.
Funktionsbeskrivelse
Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende
overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til i- og udskruning af
skruer samt til boring i træ, metal, keramik og
kunststof.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af el-værktøjet på illu-
strationssiden.
1 Skruebit*
2 Hurtigspændende borepatron
3 Ring til indstilling af drejningsmoment
4 Gearomskifter
5 Indikator for højreløb
6 Indikator for venstreløb
OBJ_BUCH-900-001.book Page 77 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 77
78 | Dansk
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
7 Akku*
8 Lampe „Power Light“
9 Akku-ladetilstandsindikator
10 Retningsomskifter
11 Start-stop-kontakt
12 Akku-udløserknap
13 Universalbitholder*
14 Sikringsskrue til hurtigspændeborepatron
15 Unbraconøglen*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betje-
ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det
fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørspro-
gram.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier er beregnet iht. EN 60745.
Maskinens A-vægtede lydtrykniveau er typisk
70 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Støvniveauet under arbejdet kan overskride
80 dB(A).
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre
retninger) beregnet iht. EN 60745:
Boring i metal: Vibrationseksponering
ah =2,5 m/s2
, usikkerhed K =1,0 m/s2
,
Skruer: Vibrationseksponering ah =2,5 m/s2
,
usikkerhed K =1,0 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærvæ-
rende instruktioner, er blevet målt iht. en stan-
dardiseret måleproces i EN 60745, og kan bru-
ges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også
egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbe-
lastningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer
de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis
el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med
afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig
vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan føre til en betydelig forøgelse af sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastnin-
gen bør der også tages højde for de tider, i hvil-
ke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men
rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en
betydelig reduktion af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af brugeren mod svingningers virkning
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og ind-
satsværktøj, holde hænder varme, organisation
af arbejdsforløb.
Akku-boreskruetrækker PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2
Typenummer 3 603 J56 4.. 3 603 J56 3..
Nominel spænding V= 14,4 18
Omdrejningstal, ubelastet
– 1. gear
– 2. gear
min-1
min-1
0–370
0–1150
0–400
0–1250
Max. drejningsmoment hårdt/blødt skruearbejde iht.
ISO 5393 Nm 38/20 46/25
Max. skrue-Ø mm 8 8
Max. bore-Ø
– Stål
– Træ
mm
mm
10
30
10
35
Borepatronens spændeområde mm 0–10 0–10
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,35 1,45
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-værktøjer kan variere.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 78 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 78
Dansk | 79
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er
i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60745 iht. be-
stemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra
29.12.2009).
Teknisk dossier hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
28.11.2008
Montering
Opladning af akku (se Fig. A)
f Brug kun de ladeaggregater, der findes på
tilbehørssiden. Kun disse ladeaggregater er
afstemt i forhold til den Li-ion-akku, der bru-
ges på dit el-værktøj.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleve-
ringen. For at sikre at akkuen fungerer 100 %
oplades akkuen helt før første ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at
levetiden forkortes. En afbrydelse af opladnin-
gen beskadiger ikke akkuen.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med
„Electronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen af-
ladet, slukkes el-værktøjet med en beskyttelses-
kontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig ikke me-
re.
Tryk ikke videre på start-stop-
kontakten efter automatisk sluk-
ning af el-værktøjet. Akkuen kan blive beskadi-
get.
Akkuen tages ud 7 ved at trykke på udløserta-
sten 12 og trække akkuen bagud ud af el-værk-
tøjet. Undgå brug af vold.
Du kan også anbringe akkuen 7 i el-værktøjet til
opladning. Under opladningen kan el-værktøjet
ikke tændes. Tryk på start-stop-kontakten 11 for
at hente akkuens ladetilstand frem, se afsnit
„Akku-ladetilstandsindikator“.
Akkuen er udstyret med en NTC-tempera-
turovervågning, som kun tillader en opladning i
temperaturområdet mellem 0 °C og 45 °C. Der-
ved opnås en høj levetid for akkuen.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaf-
felse.
Værktøjsskift (se Fig. B)
f Retningsomskifteren skal altid stå i midten,
før der indstilles på maskinen (f.eks. vedli-
geholdelse, værktøjsskift osv.) samt før ma-
skinen transporteres og stilles til opbeva-
ring. Utilsigtet start ved aktivering af start-
stop-kontakten kan føre til kvæstelser.
Borespindlen er fastlåst, hvis start-stop-kontak-
ten 11 ikke er trykket ned. Dette gør det muligt
at udskifte indsatsværktøjet i borepatronen på
en hurtig, behagelig og enkelt måde.
Åbn hurtigspændeborepatronen 2 ved at dreje
den i drejeretning n, til værktøjet kan sættes i.
Sæt værktøjet i.
Drej kappen på hurtigspændeborepatronen 2
kraft i med hånden i drejeretning o. Herefter er
borepatronen automatisk låst.
Låsen løsnes igen, hvis kappen drejes i modsat
retning, når værktøjet skal fjernes.
Borepatron skiftes (se Fig. D–F)
f Retningsomskifteren skal altid stå i midten,
før der indstilles på maskinen (f.eks. vedli-
geholdelse, værktøjsskift osv.) samt før ma-
skinen transporteres og stilles til opbeva-
ring. Utilsigtet start ved aktivering af start-
stop-kontakten kan føre til kvæstelser.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
PAS PÅ
OBJ_BUCH-900-001.book Page 79 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 79
80 | Dansk
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Sikringsskrue fjernes (se Fig. D)
Hurtigspændeborepatronen 2 er sikret mod util-
sigtet løsning fra borespindlen med en sikrings-
skrue 14. Åbn hurtigspændeborepatronen 2 helt
og drej sikringsskruen 14 ud i drejeretningen n.
Vær opmærksom på, at sikringsskruen har et
venstregevind.
Sidder sikringsskruen 14 fast, anbringes en
skruetrækker på skruehovedet, hvorefter sik-
ringsskruen løsnes ved at slå på skruetrække-
rens greb.
Borepatron demonteres (se Fig. E)
Spænd en sekskantnøgle 15 med et kort skaft
foran ind i den selvspændende borepatron 2.
Placér el-værktøjet på et standfast underlag
f.eks. en værktøjsbænk. Hold el-værktøjet fast
og løsne hurtigspændeborepatronen 2 ved at
dreje unbraconøglen 15 i drejeretning n. En
fastsiddende hurtigspændeborepatron løsnes
med et slag slag på det lange skaft på unbraco-
nøglen 15. Fjern unbraconøglen fra hurtigspæn-
deborepatronen og skru hurtigspændeborepa-
tronen helt af.
Borepatron monteres (se Fig. F)
Den selvspændende borepatron monteres i om-
vendt rækkefølge.
Borepatronen skal spændes med et til-
spændingsmoment på ca. 7–9 Nm.
Skru sikringsskruen 14 til venstre ind i den åb-
nede selvspændende borepatron, tilspændings-
moment ca. 1,5–2,5 Nm. Anvend en ny sikrings-
skrue, da dens gevind er forsynet med en
sikringsklæbemasse, der taber sin virkning ved
gentagen brug.
Støv-/spånudsugning
f Støv fra materialer som f.eks. blyholdig ma-
ling, nogle træsorter, mineraler og metal kan
være sundhedsfarlige. Berøring eller indån-
ding af støv kan føre til allergiske reaktioner
og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren
eller personer, der opholder sig i nærheden
af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv
gælder som kræftfremkaldende, især i for-
bindelse med ekstra stoffer til træbehandling
(chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbest-
holdigt materiale må kun bearbejdes af fag-
folk.
– Sørg for god udluftning af arbejdsplad-
sen.
– Det anbefales at bære åndeværn med fil-
terklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land
vedr. de materialer, der skal bearbejdes.
Brug
Ibrugtagning
Isæt akku
f Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch,
der skal have den spænding, der er angivet
på dit el-værktøjs typeskilt. Brug af andre
akku´er øger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
Stil retningsomskifteren 10 i midten for at for-
hindre en utilsigtet start. Sæt den opladede
akku 7 ind i grebet, til denne falder mærbart i
hak og flugter med grebet.
Indstil drejeretning (se Fig. C)
Med retningsomskifteren 10 kan du ændre el-
værktøjets drejeretning. Ved nedtrykket start-
stop-kontakt 11 er dette ikke muligt.
Højreløb: Til boring og iskruning af skruer tryk-
kes retningsomskifteren 10 helt mod venstre.
Drejeretningsindikatoren højreløb 5 ly-
ser, når der trykkes på start-stop-kontak-
ten 11 og motoren går.
Venstreløb: Skruer løsnes og drejes ud ved at
trykke drejeretningsomskifteren 10 helt mod
højre.
Drejeretningsindikatoren venstreløb 6 ly-
ser, når der trykkes på start-stop-kontak-
ten 11 og motoren går.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 80 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 80
Dansk | 81
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Vælg drejningsmoment
Ringen til indstilling af drejningsmoment 3 bru-
ges til at indstille det nødvendige drejningsmo-
ment i 25 trin. Er indstillingen rigtig, stoppes
indsatsværktøjet, så snart skruen er drejet ind i
materialet, så den flugter med materialets kant
eller det indstillede drejningsmoment er nået.
Vælg til løsning af skruer evt. en højere indstil-
ling eller stil på symbolet „Boring“.
Boring
I position „Boring“ er momentkoblingen deakti-
veret.
Mekanisk gearvalg
f Tryk kun på gearvælgeren 4, når el-værktø-
jet står stille.
Med gearomskifteren 4 kan der vælges 2 om-
drejningstal-områder.
Gear I:
Lavt hastighedsområde; til iskruning eller arbej-
de med stor borediameter.
Gear II:
Højt hastighedsområde; til arbejde med lille bo-
rediameter.
Er det ikke muligt at svinge gearvælgeren 4 indtil
anslag, drejes drivspindlen med boret en smule.
Tænd/sluk
Til ibrugtagning af el-værktøjet tryk på start-
stopkontakten 11 og hold den nede.
Lampen 8 lyser, når start-stop-kontakten 11
trykkes halvt eller helt ned, hvilket gør det mu-
ligt at oplyse arbejdsområdet ved dårlige lysfor-
hold.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-
kontakten 11.
Indstil omdrejningstal
Du kan regulere omdrejningstallet til det tændte
el-værktøj trinløst afhængigt af hvor meget du
trykker på start-stop-kontakten 11.
Let tryk på start-stop-kontakten 11 fører til et
lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk øges
omdrejningstallet.
Automatisk spindellås (Auto-Lock)
Borespindlen og dermed værktøjsholderen er
fastlåst, når start-stop-kontakten 11 ikke er tryk-
ket ned.
Dette gør det muligt at idreje skruer, selv om ak-
kuen er afladet, og at bruge el-værktøjet som
skruetrækker.
Udløbsbremse
Når start-stop-kontakten slippes 11, bremses
borepatronen, hvorved et efterløb af indsats-
værktøjet forhindres.
Slip først under iskruning af skruer start-stop-
kontakten 11, når skruen er skruet helt ind i
flugt med emnet. Skruehovedet trænger så ikke
ind i emnet.
Akku-ladetilstandsindikator
Akku-ladetilstandsindikatoren 9 viser – når
start-stop-kontakten 11 er trykket halvt eller
helt ned – akkuens ladetilstand i nogle sekun-
der; den består af 3 grønne LED-lamper.
De 3 LED-lamper til akku-ladetilstandsvisningen
9 og lampen 8 blinker hurtigt, når akkuens tem-
peratur er uden for driftstemperaturområdet fra
–10 til +70 °C.
Temperaturafhængig overbelastningsbeskyt-
telse
El-værktøjet kan ikke overbelastes, hvis det bru-
ges iht. formålet. Udsættes el-værktøjet for for
meget belastning eller overskrides den tilladte
akku-temperatur på 70 °C, slukker el-værktøjets
elektroniske system, til dette igen befinder sig i
det optimale driftstemperaturområde.
De 3 LED-lamper til akku-ladetilstandsvisningen
9 og lampen 8 blinker hurtigt, hvis akkuens tem-
peratur er uden for driftstemperaturområdet fra
–10 til +70°C og/eller overbelastningsbeskyttel-
sen er aktiveret.
LED Kapacitet
Konstant lys 3 x grøn ≥ 71%
Konstant lys 2 x grøn 35—70%
Konstant lys 1 x grøn 11—34%
Langsomt blinklys 1 x grøn ≤ 10%
OBJ_BUCH-900-001.book Page 81 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 81
82 | Dansk
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Beskyttelse mod dybdeafladning
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med
„Electronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen af-
ladet, slukkes el-værktøjet med en beskyttelses-
kontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig ikke me-
re.
Arbejdsvejledning
f El-værktøjet skal altid være slukket, når det
anbringes på skruen. Roterende indsats-
værktøj kan glide af.
Tips
Efter længere tids arbejde med lille omdrej-
ningstal skal værktøjet afkøles ved at lade det
køre i ca. 3 minutter i ubelastet tilstand med
max. omdrejningstal.
Anvend til boring i metal kun fejlfrie, slebede
HSS-bor (HSS=Highspeed-stål). Bosch-tilbe-
hørs-program garanterer den tilsvarende kvali-
tet.
Før større og længere skruer skrues i hårde ma-
terialer, før du forbore til ca. 2
/3 af skruelæng-
den med gevindets kernediameter.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Retningsomskifteren skal altid stå i midten,
før der indstilles på maskinen (f.eks. vedli-
geholdelse, værktøjsskift osv.) samt før ma-
skinen transporteres og stilles til opbeva-
ring. Utilsigtet start ved aktivering af start-
stop-kontakten kan føre til kvæstelser.
f El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåb-
ninger skal altid holdes rene for at sikre et
godt og sikkert arbejde.
Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kon-
takte et autoriseret serviceværksted for Bosch
el-værktøj.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation
og kontrol holde op med at fungere, skal repara-
tionen udføres af et autoriseret serviceværksted
for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se type-
skilt) skal altid angives ved forespørgsler og be-
stilling af reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
Akkuen er testet iht. UN-manualen
ST/SG/AC.10/11/rev.3 del III, underafsnit 38.3.
Den har en effektiv beskyttelse mod indvendigt
overtryk og kortslutning; desuden er den udsty-
ret med anordninger, der forhindrer brud som
følge af vold og farlig tilbagestrøm.
Litiumækvivalent-mængden i akkuen ligger un-
der de almindelige grænseværdier. Af den grund
er akkuen hverken som enkeltstående del eller
som del indsat i et værktøj underkastet nationa-
le og internationale forskrifter vedr. farligt gods.
Forskrifterne vedr. farligt gods kan dog være re-
levant, hvis flere akkuer transporteres. I dette
tilfælde kan det være nødvendigt at overholde
særlige betingelser (f.eks. i forbindelse med em-
ballage). Du kan læse mere herom i det engelsk-
sprogede indsatskort under følgende iternet-
adresse: http://purchasing.bosch.com/en/
start/Allgemeines/Download/index.htm.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 82 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Side: 82
Dansk | 83
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Gælder kun i EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen
med det almindelige hushold-
ningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasse-
ret elektrisk udstyr indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisnin-
gerne i afsnit „Transport“,
side 82.
Gamle akkuer/batterier må ikke smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald, ej heller brændes eller smides i vandet.
Akkuer/batterier skal indsamles, genbruges el-
ler bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter.
Gælder kun i EU-lande:
Iht. direktivet 91/157/EØF skal defekte eller
brugte akkuer/batterier genbruges.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 83 Friday, December 5, 2008 9:09 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PSR 14,4 LI.

Stil et spørgsmål om Bosch PSR 14,4 LI

Har du et spørgsmål om Bosch PSR 14,4 LI men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PSR 14,4 LI. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PSR 14,4 LI så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.