Bosch PMF 350 CES manual

Få vist brugermanualen for Bosch PMF 350 CES below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: PMF 350 CES
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 67
68 | Dansk
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende elektrische en elektronische
oude apparaten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten niet meer
bruikbareelektrischegereedschappenapart
worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til
senere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akku-
drevet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 68 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Side: 68
Dansk | 69
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele,
eller maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjetbørvedligeholdesomhyggeligt.Kontroller,
ombevægeligemaskindelefungererkorrektogikkesid-
derfast,ogomdeleneerbrækketellerbeskadiget,såle-
des at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersigikkesåhurtigt fastogernemmereatføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til multifunktionsværktøj
 Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du ud-
fører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøje-
de strømledninger eller el-værktøjets eget kabel. Kon-
takt med en spændingsførende ledning kan også sætte
maskinens metaldele under spænding, hvilket kan føre til
elektrisk stød.
 Anvendkunel-værktøjettiltørsavning.Indtrængningaf
vand i el-værktøjet øger risikoen for elektrisk stød.
 Pas på brandfare! Undgå overophedning af slibeemnet
og sliberen. Tøm altid støvbeholderen, før arbejdspau-
ser indtages. Slibestøv i støvpose, mikrofilter, papirpose
(eller i filterpose eller støvsugerens filter) kan antænde sig
selv under ugunstige forhold som f.eks. gnistregn, der op-
står under metalslibning. Det er særlig farligt, hvis støvet
erblandetmedlak-,polyurethanresterellerandrekemiske
stoffer og slibeemnet er varmt efter lang tids arbejde.
 Hold hænderne væk fra saveområdet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvæstet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
 Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 Brug beskyttelseshandsker, når indsatsværktøjet skif-
tes. Indsatsværktøj bliver varmt, hvis det anvendes i læn-
gere tid.
 Skrab ikke fugtigt materiale (f.eks. tapet) og ikke på
fugtig undergrund. Indtrængning af vand i et el-værktøj
øger risikoen for elektrisk stød.
 Behandle ikke den flade, der skal bearbejdes, med op-
løsningsmiddelholdigevæsker.Giftigedampekanopstå
under skrabearbejdet, da materialerne bliver varme.
 Håndtérskrabereogknivesærligforsigtig.Værktøjeter
meget skarpt, fare for kvæstelser.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til savning og gennemsavning af træ-
materialer, kunststof, gips, ikke-jernholdige metaller og fast-
gørelseselementer (f.eks. søm, klemmer). Det er ligeledes
egnet til behandling af bløde vægfliser samt tør slibning og
skrabning af små flader. Det er især egnet til kantnært og
kantflugtende arbejde.
Lyset på el-værktøjet er beregnet til at oplyse el-værktøjets
umiddelbare arbejdsområde og er ikke beregnet som rumbe-
lysning i private hjem.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 AutoClic-håndtag til oplåsning af værktøj
2 Start-stop-kontakt
3 Ventilationsåbninger
4 Hjul til indstilling af svingtal
5 Gevind til ekstrahåndtag
6 Ekstrahåndtag (isoleret gribeflade)
7 Værktøjsholder
8 180°-lysbånd
9 Dyksavklinge*
10 Pudsesål*
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 69 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Side: 69
70 | Dansk
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
11 Slibeblad*
12 Dybdeanslag*
13 Segmentsavklinge*
14 Håndgreb (isoleret gribeflade)*
15 Opsugningsslange*
16 Opsugningsstuds
17 Støvopsugning*
18 Spændehåndtag til støvudsugning
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-2-4.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau
83 dB(A); lydeffektniveau 94 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Arbejde uden ekstrahåndtag
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-4:
Slibning: ah=6 m/s2
, K=1,5 m/s2
Savning med dyksavklinge: ah=10 m/s2
, K=2 m/s2
Savning med segmentsavklinge: ah=10 m/s2
, K=3 m/s2
Skrabning: ah=10 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Arbejde med ekstrahåndtag
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-4:
Slibning: ah=5 m/s2
, K=1,5 m/s2
Savning med dyksavklinge: ah=13 m/s2
, K=3 m/s2
Savning med segmentsavklinge: ah=12 m/s2
, K=3 m/s2
Skrabning: ah=12 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Detsvingningsniveau,dererangivetinærværendeinstruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medforskelligetilbehørsdele,medafvigende
indsatsværktøjellerutilstrækkeligvedligeholdelse,kansving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet
under „Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiver-
ne 2009/125/EF (forordning 1194/2012), 2011/65/EU,
frem til 19. april 2016: 2004/108/EF, fra 20. april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhørende ændringer samt
følgende standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 02.09.2015
Montering
Værktøjsskift
 Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres
arbejde på el-værktøjet.
 Brug beskyttelseshandsker, når værktøjet skiftes.
Berøring med indsatsværktøjet er forbundet med kvæstel-
sesfare.
Vær opmærksom på de værktøjer, der er godkendt til din
maskine.
Multifunktionsværktøj PMF 350 CES
Typenummer 3 603 A02 2..
Indstilling af svingningsantal 
Konstantelektronik 
Blød opstart 
Værktøjsholder AutoClic 
Nominel optagen effekt W 350
Afgiven effekt W 185
Omdrejningstal i tomgang n0 min-1
15000–20000
Oscillationsvinkel venstre/højre ° 1,4
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6
Beskyttelsesklasse /II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udfø-
relser.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Indsatsværktøj PMF 350 CES
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 70 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Side: 70
Dansk | 71
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
Indsatsværktøj vælges
Efterfølgende tabel viser eksempler på indsatsværktøj. Yderligere indsatsværktøjer findes i det omfangsrige tilbehørsprogram
fra Bosch.
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
Bi-metal-seg-
mentsavklinge
Træemner,
Kunststof,
Ikke-jernholdige metaller
Gennemskære- og dyksavsnit; også til kantnær savning,
i hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel: allerede installerede gulvlister eller dørkarme
afkortes, dyksnit i forbindelse med tilpasning af gulvpa-
neler
Slibeplade til slibe-
blade serie Delta
93 mm
Afhængigt af slibebladet Fladeslibningvedkanter,ihjørnerellervanskeligttilgænge-
lige områder;
afhængigt af slibeblad f.eks. til slibning af træ, farve, lak,
sten
Fleece til rengøring og strukturering af træ, fjernelse af rust
fra metal og slibning af lak, poleringsfilt til forpolering
Profilsliber Træ,
Rør/Profiler,
Farve,
Lak,
Filler,
Metal
Komfortabel og effektiv slibning af profiler til en diameter
på 55 mm;
røde slibeblade til slibning af træ, rør/profiler, lak, filler og
metal
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Blødt træ,
bløde kunststoffer,
Gipskarton,
tynde profiler i aluminium
og uædle metaller,
tynde metalplader,
ikke-hærdede søm og
skruer
Mindre dele- og dyksnit;
Eksempel: Skæring af udsparinger til stikkontakter, niveau-
skæring af kobberrør, dyksnit i gipskartonplader
Fint tilpasningsarbejde i træ;
Eksempel: Eftersavning af udsparinger til låse og beslag
HCS-dyksavklinge
til træ
Træemner,
bløde kunststoffer
Gennemskæresnit og dybe dyksavsnit; også til kantnær
savning, i hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel: smalt dyksnit i massivt træ til indbygning af et
ventilationsgitter
Bi-metal-dyksav-
klinge til hårdt træ
Hårdt træ,
coatede plader
Dyksnit i coatede plader eller hårdt træ;
Eksempel: Montering af tagvinduer
HM-dyksavkinge
metal
Metal,
meget slibende emner,
Glasfiber,
Gipskarton,
cementbundne fiberpla-
der
Dyksnit i meget slibende emner eller metal;
Eksempel: Skæring af køkkenfrontafdækninger, enkel skæ-
ring gennem hærdede skruer, søm og rustfrit stål
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Blødt træ,
Hårdt træ,
finerplader,
kunststofcoatede plader,
ikke-hærdede søm og
skruer
Dyksnit i coatede plader eller hårdt træ;
Eksempel: Afkortning af dørkarme, udsparinger til en hylde
HM-riff-seg-
mentsavklinge
Cementfuger,
bløde vægfliser,
glasfiberforstærket kunst-
stof,
Porebeton
Skæring og gennemskæring i kantnære områder, i hjørner
eller vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel: fuger fjernes mellem vægfliser til udbedrings-
arbejde, udsparinger skæres i fliser, gipsplader eller kunst-
stof
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 71 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Side: 71
72 | Dansk
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
Diamant-Riff-seg-
mentsavklinge
Cementfuger,
bløde vægfliser,
Epoxid-harpiks,
glasfiberforstærket kunst-
stof
Præcis udfræsning og skæring af flise-/fugemateriale,
epoxid-harpiks og glasfiberforstærkede kunststoffer;
Eksempel: Skæring af mindre udsnit i bløde vægfliser og
fræsning af udsparinger i glasfiberforstærket kunststof
HM-riff-deltaplade Mørtel,
Betonrester,
Træ,
slibende materialer
Raspning og slibning på hårdt underlag;
Eksempel: Fjernelse af mørtel og fliseklæb (f.eks. ved
udskiftning af beskadigede fliser), fjernelse af tæppelims-
rester
HM-Riff-mørtel-
fjerner
Mørtel,
Fuger,
Epoxid-harpiks,
glasfiberforstærket kunst-
stof,
slibende materialer
Udfræsning og skæring af fuge-og flisemateriale samt rasp-
ning og slibning på hårdt underlag;
Eksempel: Fjernelse af fliseklæb og fugemørtel
HCS Multi-kniv Tagpap,
Tæpper,
Kunstgræs,
Karton,
Pvc-gulv
Hurtig og præcis skæring af bløde materiale og fleksible sli-
bende emner;
Eksempel: Skæring af tæpper, karton, pvc-gulve, tagpap
etc.
Skraber, stiv Tæpper,
Mørtel,
Beton,
Fliseklæb
Skrabning på hårdt underlag;
Eksempel: Fjernelse af mørtel, fliseklæb, beton- og tæppe-
limsrester
Skraber, fleksibel Tæppelim,
Malingsrester,
Silikone
Fleksibel skrabning på blødt underlag;
Eksempel: Fjernelse af silikoneuger, tæppelims- og
malingsrester
Bi-metal-segment
bølgeformet kniv
Isoleringsmateriale,
Dæmpningsplader,
Gulvplader,
Trinstøjdæmpningspla-
der,
Karton,
Tæpper,
Gummi,
Læder
Præcis skæring af bløde materialer;
Eksempel: Tilskæring af dæmpningsplader, niveauafkort-
ning af fremstående isoleringsmateriale
HM-Riff-slibefinger Træ,
Farve
Slibningaftræogmalingpåsvært tilgængelige steder uden
slibepapir;
Eksempel: Bortslibning af maling mellem skodder, slibning
af hjørner på trægulve
HM-Riff-dyksav-
klinge
Glasfiber,
Mørtel,
Træ
Dyksnit i meget slibende emner;
Eksempel: Udfræsning af tynde mosaikfliser
HCS-universalfuge-
skærer
Ekspansionsfuger,
Vindueskit,
Isoleringsmateriale (mine-
raluld)
Skæring og deling af bløde materialer;
Eksempel: Skæring af silikone-ekspansionsfuger eller
vindueskit
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 72 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Side: 72
Dansk | 73
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
Indsatsværktøj monteres/skiftes (AutoClic)
(se Fig. A og B)
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
ÅbnidenforbindelseAutoClic-håndtaget1tilanslag.Indsats-
værktøjet kastes ud.
Læg indsatsværktøjet på et jævnt underlag. Tryk el-værktøjet
mod indsatsværktøjet i den ønskede vinkel, indtil det går hør-
bart i indgreb (se afbildningen på grafiksiden, teksten på ind-
satsværktøjet kan læses oppefra).
 Kontrollér indsatsværktøjet for korrekt positionering.
Forkertellerikkesikkertfastgjortindsatsværktøjkanløsne
sig under arbejdet og udsætte dig for fare.
Montering og indstilling af dybdeanslag
Dybdeanslaget 12 kan bruges ved arbejde med segmentsav-
klinger.
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Skub dybdeanslaget 12 helt hen til anslaget og med den tek-
stede side opad hen over værktøjsholderen 7 og hen på el-
værktøjets gearhoved.
Dybdeanslaget er beregnet til følgende snitdybder:
– Med segmentsavklinger ACZ 85 .. med diameter 85 mm:
Snitdybder8 mm,10 mm,12 mmog14 mm(angivelsepå
dybdeanslag med større skrift og uden parentes).
– MedsegmentsavklingerACZ 100 ..meddiameter100 mm:
Snitdybder14 mm,16 mm,18 mmog20 mm(angivelsepå
dybdeanslag med mindre skrift og i parentes).
Brug den segmentsavklinge, der passer til den ønskede snit-
dybde. Skub dybdeanslaget 12 fra værktøjsholderen 7 i ret-
ning mod værktøjet, indtil du kan dreje det frit. Drej dybde-
anslaget 12, så den ønskede snitdybde ligger over afsnittet
for den savklinge, som der skal skæres med. Skub dybde-
anslaget 12 videre, indtil det ligger an mod el-værktøjets
gearhus.
Tag dybdeanslaget 12 af til alle andre snitdybder og til arbej-
de med andet indsatsværktøj. Fjern indsatsværktøjet og tag
dybdeanslaget af gearhovedet.
Montering af ekstrahåndtag
Det vibrationsdæmpende ekstrahåndtag muliggør behageligt
og sikkert arbejde.
Skru ekstrahåndtaget 6 ind i gearhovedet på højre eller ven-
stre side afhængigt af, hvilket arbejde, de skal udføres.
 Fortsæt ikke med at bruge el-værktøjet, hvis ekstra-
håndtaget er beskadiget. Udfør ikke ændringer på eks-
trahåndtaget.
Slibeblad skiftes/anbringes på slibeplade
Pudsesålen10erudstyretmedvelcrostof,hvilketgørdethur-
tigt og nemt at fastgøre slibeblade med velcrolukning.
Bank på pudsesålens 10 velcrostof før slibebladet 11 sættes
på for at sikre en optimal vedhæftning.
Anbring slibebladet 11 langs med den ene side af pudsesålen
10, læg herefter slibebladet på pudsesålen og tryk det godt
fast.
En optimal støvopsugning forudsætter, at udstansningerne i
slibebladet passer til boringerne i pudsesålen.
Til aftagning af slibebladet 11 tages fat i en spids, hvorefter
det trækkes af pudsesålen 10.
Du kan anvende alle slibeblade, poler- og rengøringsfilt fra se-
rien Delta 93 mm i Bosch tilbehørsprogrammet.
Slibetilbehør som f.eks. filt/poleringsfilt fastgøres på slibeså-
len på samme måde.
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Blødt træ,
Hårdt træ,
finerplader,
kunststofcoatede plader,
ikke-hærdede søm og
skruer
Hurtige og dybe dyksnit i træ og metal;
Eksempel: Hurtig skæring af træ med søm, dyksnit i coa-
tede plader og præcis afkortning af dørkarme
HM-dyksavkinge
metal
Specialstål (Inox),
Skruer og søm,
Epoxid-harpiks,
glasfiberforstærket kunst-
stof,
Glasfiber,
Gipskarton,
Porebeton
Hurtige og dybde dyksnit i meget slibende emner eller
metal;
Eksempel: Hurtig skæring af køkkenfrontafdækninger,
enkel skæring gennem hærdede skruer, søm og rustfrit stål
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Træ,
slibende emner i træ,
Kunststof,
hærdede søm og skruer,
Ikke-jernholdige rør
Hurtige og dybde dyksnit i træ, slibende emner og kunst-
stof;
Eksempel:Hurtigskæringafikke-jernholdigerørogprofiler
i mindre dimensioner, enkel skæring af ikke-hærdede søm,
skruer og stålprofiler i mindre dimensioner
HCS-dyksavklinge
til træ
Blødt træ,
Dyvler,
Tapper,
Møbelelementer
Hurtige og dybde dele- og dyksnit; også til savning langs
kanten og i hjørner samt på svært tilgængelige steder;
Eksempel: Dybere dyksnit i bløde træ til montering af
udluftningsgitre
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 73 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Side: 73
74 | Dansk
1 609 92A 1G5 | (6.10.15) Bosch Power Tools
Valg af slibeblad
Vælg det slibeblad og den afslibningsmåde, som passer bedst til det materiale, som skal bearbejdes:
Støv-/spånudsugning
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
 Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Tilslutning af støvudsugning
Støvopsugningen 17 er kun beregnet til arbejde med pudse-
sålen 10, i kombination med andet indsatsværktøj kan den ik-
ke bruges.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Tag indsatsværktøjet og dybdeanslaget 12 af, når støvopsug-
ningen 17 skal monteres (tilbehør).
Skub støvudsugningen 17 over værktøjsholderen 7 til anslag
og videre på el-værktøjets spændehals. Drej støvudsugningen
tildenønskedeposition(ikkedirekteunderel-værktøjet).Tryk
spændehåndtaget 18 til for at fastgøre støvudsugningen.
Sæt værktøjsmuffen fra udsugningsslangen 15 på udsug-
ningsstudsen 16. Forbind udsugningsslangen 15 med en
støvsuger (tilbehør).
En oversigt over tilslutning til forskellige støvsugere findes på
siden over grafikker.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal op-
suges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på el-værktøjets type-
skilt.
Tænd/sluk
El-værktøjet tændes ved at skubbe start-stop-kontakten 2
frem, så „I“ fremkommer på kontakten.
Den elektroniske bløde opstart begrænser drejningsmomen-
tet, når værktøjet starter, og forlænger motorens levetid.
Konstantelektronik holder svingtallet næsten konstant ved
tomgang og belastning og sikrer en jævn arbejdsydelse.
El-værktøjetslukkesvedatskubbestart-stop-kontakten2til-
bage, så „0“ fremkommer på kontakten.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
180°-lysbåndet forbedrer synsforholdene i arbejdsområdet.
Dettændesogslukkesautomatisk sammen med el-værktøjet.
 Ret ikke blikket direkte ind i arbejdslyset, det kan
blænde.
Indstilling af svingtal
Med stillehjulet indstilling af svingtal 4 kan du indstille det
nødvendige svingtal under driften.
Det krævede svingtal afhænger af arbejdsmaterialet og ar-
bejdsbetingelserne;detfastlæggesbedstvedpraktiskeforsøg.
Til savning i samt gennemsavning og slibning af hårde materi-
aler som f.eks. træ eller metal anbefales det at bruge svingtal-
Slibeblad Materiale Anvendelse Korn
rød kvalitet
– Alle træsorter (f.eks.
hårdt træ, blødt træ,
spånplader, byggeplader)
– Metalmaterialer
Tilforslibningf.eks.afru,uhøvledebjælkerogbrædder grov 40
60
Til planslibning og udjævning af små ujævnheder middel 80
100
120
Til færdig- og finslibning af træ fin 180
240
320
400
hvid kvalitet
– Farve
– Lak
– Fylder
– Spartel
Til afslibning af farve grov 40
60
Til afslibning af farve (f.eks. fjernelse af penselstreger
og farvedråber)
middel 80
100
120
Til endelig slibning af grundering før lakering fin 180
240
320
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 74 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM
Side: 74
Dansk | 75
Bosch Power Tools 1 609 92A 1G5 | (6.10.15)
trinnene „6“, til bløde materialer som f.eks. kunststof sving-
taltrinnet „4“.
Arbejdsvejledning
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stille.
 Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
Bemærk: Sørg for, at ventilationsåbningerne 3 på el-værktø-
jet ikke tildækkes under arbejdet, da el-værktøjets levetid el-
lers forringes.
Sørg for, at værktøjets belægning er ubeskadiget, når der ar-
bejdes med HCS-værktøj.
Arbejdsprincip
Detoscillerendedrevsætterindsatsværktøjetisvingninger –
op til 20000 gange/minuttet med 2,8° frem og tilbage. Det
muliggør præcist arbejde i et lille område.
Arbejd med lavt og jævnt modtryk, da ar-
bejdsydelsen ellers forringes, og indsats-
værktøjet kan blokere.
Bevægel-værktøjet frem og tilbage under
arbejdet, så indsatsværktøjet ikke opvar-
mes alt for meget og ikke blokerer.
Savning
 Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bøjede
eller uskarpe savklinger kan brække, påvirke snittet nega-
tivt eller føre til tilbageslag.
 Gældende lovbestemmelser og anbefalinger fra mate-
rialefabrikanterne skal overholdes, når der saves i let-
te byggematerialer.
 Ved dyksavning må der kun bearbejdes bløde materia-
ler som f.eks. træ, gipskarton el.lign.!
Kontrollér før savning med HCS-savklinger i træ, spånplader,
byggematerialer osv. disse for fremmedlegemer som f.eks.
søm, skruer o.lign. Fjern fremmedlegemerne i givet fald eller
anvend bi-metal-savklinger.
Gennemskære
Bemærk: Vær ved gennemskæring af vægfliser opmærksom
på, at værktøjet slides hurtigt, hvis det anvendes i længere tid.
Slibe
Afslibningsarbejdet og slibebilledet bestemmes især af det
valgte slibeblad, det valgte svingtaltrin og det tryk, som bru-
geren udøver på maskinen.
Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skåner
el-værktøjet.
Sørg for jævnt slibetryk, da dette er med til at forlænge slibe-
bladenes levetid.
Et overdrevet tryk fører ikke til en større slibekapacitet, men
derimod til et større slid af el-værktøj og slibepapir.
Til punktnøjagtig slibning af hjørner, kanter og vanskeligt til-
gængelige områder kan man også bare bruge spidsen eller en
af slibesålens kanter.
Slibebladet kan opvarmes stærkt ved punktuelt slibearbejde.
Reducer svingtal og modtryk og lad slibebladet afkøle med re-
gelmæssige mellemrum.
Anvend ikke et slibeblad, der forinden har været brug til slib-
ning af metal, til andre materialer.
Anvend kun originalt Bosch slibetilbehør.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Skrabning
Vælg et højt svingtaltrin til skrabning.
Arbejd på blød undergrund (f.eks. træ) i en flad vinkel og med
et lille modtryk. Ellers kan spartlen skære ned i undergrunden.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør riff-indsatsværktøj (tilbehør) med en trådbørste med
regelmæssige mellemrum.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-2652-001.book Page 75 Tuesday, October 6, 2015 2:04 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PMF 350 CES.

Stil et spørgsmål om Bosch PMF 350 CES

Har du et spørgsmål om Bosch PMF 350 CES men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PMF 350 CES. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PMF 350 CES så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.