Bosch PMF 190 E manual

Få vist brugermanualen for Bosch PMF 190 E below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: PMF 190 E
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 52
Dansk | 53
Bosch Power Tools 2 609 007 126 | (12.4.13)
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende elektrische en elektronische
oude apparaten en de omzetting van de
richtlijninnationaalrechtmoetennietmeer
bruikbare elektrische gereedschappen
apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseafsikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørgfor,atarbejdsområdeterrentogrigtigtbelyst.Uor-
den eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinenmåikkeudsættesforregnellerfugt.Indtræng-
ning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-345-009.book Page 53 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Side: 53
54 | Dansk
2 609 007 126 | (12.4.13) Bosch Power Tools
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjetbørvedligeholdesomhyggeligt.Kontroller,
ombevægeligemaskindelefungererkorrektogikkesid-
derfast,ogomdeleneerbrækketellerbeskadiget,såle-
des at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersigikkesåhurtigt fastogernemmereatføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til multifunktionsværktøj
 Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du ud-
fører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøje-
de strømledninger eller el-værktøjets eget kabel. Kon-
takt med en spændingsførende ledning kan også sætte el-
værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til
elektrisk stød.
 Anvendkunel-værktøjettiltørsavning.Indtrængningaf
vand i el-værktøjet øger risikoen for elektrisk stød.
 Pas på brandfare! Undgå overophedning af slibeemnet
og sliberen. Tøm altid støvbeholderen, før arbejdspau-
ser indtages. Slibestøv i støvpose, mikrofilter, papirpose
(eller i filterpose eller støvsugerens filter) kan antænde sig
selv under ugunstige forhold som f.eks. gnistregn, der op-
står under metalslibning. Det er særlig farligt, hvis støvet
erblandetmedlak-,polyurethanresterellerandrekemiske
stoffer og slibeemnet er varmt efter lang tids arbejde.
 Hold hænderne væk fra saveområdet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvæstet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
 Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 Brug beskyttelseshandsker, når indsatsværktøjet skif-
tes. Indsatsværktøj bliver varmt, hvis det anvendes i læn-
gere tid.
 Skrab ikke fugtigt materiale (f.eks. tapet) og ikke på
fugtig undergrund. Indtrængning af vand i et el-værktøj
øger risikoen for elektrisk stød.
 Behandle ikke den flade, der skal bearbejdes, med op-
løsningsmiddelholdigevæsker.Giftigedampekanopstå
under skrabearbejdet, da materialerne bliver varme.
 Håndtérskrabereogknivesærligforsigtig.Værktøjeter
meget skarpt, fare for kvæstelser.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til savning og gennemsavning af træ-
materialer, kunststof, gips, ikke-jernholdige metaller og fast-
gørelseselementer (f.eks. uhærdede søm, klemmer). Det er
ligeledes egnet til behandling af bløde vægfliser samt tør slib-
ningogskrabningafsmåflader. Deterisæregnettilkantnært
og kantflugtende arbejde. El-værktøjet må udelukkende an-
vendes med Bosch-tilbehør.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Start-stop-kontakt
2 Hjul til indstilling af svingtal
3 Ventilationsåbninger
4 Håndgreb (isoleret gribeflade)
5 Værktøjsholder
6 Dyksavklinge
7 Spændeskrue med skive
8 Unbraconøglen
9 Pudsesål
10 Slibeblad
11 Dybdeanslag
12 Segmentsavklinge
13 Opsugningsslange*
14 Opsugningsstuds*
15 Fastgørelsesskrue til støvopsugning*
16 Støvopsugning*
17 Filtring til støvopsugning*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i
vores tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-345-009.book Page 54 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Side: 54
Dansk | 55
Bosch Power Tools 2 609 007 126 | (12.4.13)
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau
86 dB(A); lydeffektniveau 97 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Slibning: ah=3,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
Savning med dyksavklinge: ah=12,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
Savning med segmentsavklinge: ah=14 m/s2
, K=2,5 m/s2
Skrabning: ah=12 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruk-
ser, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer.
Det er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbe-
lastningen.
Detangivedesvingningsniveaurepræsentererdevæsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
til andre formål, med afvigende indsatsværktøj eller util-
strækkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelast-
ningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket el-
lergodtnokkører,menrentfaktiskikkeanvendes.Dettekan
føretilenbetydeligreduktionafsvingningsbelastningenihe-
le arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 06.03.2013
Montering
Værktøjsskift
 Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
 Brug beskyttelseshandsker, når værktøjet skiftes.
Berøring med indsatsværktøjet er forbundet med kvæstel-
sesfare.
Indsatsværktøj vælges
Efterfølgende tabel viser eksempler på indsatsværktøj. Yderligere indsatsværktøjer findes i det omfangsrige tilbehørsprogram
fra Bosch.
Multifunktionsværktøj PMF 190 E
Typenummer 3 603 A00 5..
Indstilling af svingningsantal 
Nominel optagen effekt W 190
Afgiven effekt W 89
Omdrejningstal i tomgang n0 min-1
15000 –21000
Oscillationsvinkel venstre/højre ° 1,4
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,2
Beskyttelsesklasse /II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udfø-
relser.
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for
de enkelte el-værktøjer kan variere.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
Bi-metal-seg-
mentsavklinge
Træmaterialer, kunststof,
ikke-jernholdige metaller
Gennemskære- og dyksavsnit; også til kantnær savning,
i hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel:alleredeinstalleredegulvlisterellerdørkarmeaf-
kortes, dyksnit i forbindelse med tilpasning af gulvpaneler
Slibeplade til slibe-
blade serie Delta
93 mm
Afhængigt af slibebladet Fladeslibningvedkanter,ihjørnerellervanskeligttilgænge-
lige områder;
afhængigt af slibeblad f.eks. til slibning af træ, farve, lak,
sten
HCS-dyksavklinge
til træ
Træmaterialer, bløde
kunststoffer
Gennemskæresnit og dybe dyksavsnit; også til kantnær
savning, i hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel: smalt dyksnit i massivt træ til indbygning af et
ventilationsgitter
OBJ_BUCH-345-009.book Page 55 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Side: 55
56 | Dansk
2 609 007 126 | (12.4.13) Bosch Power Tools
Indsatsværktøj monteres/skiftes
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Indsatsværktøjet tages ud ved at løsne skruen 7 med unbra-
konøglen 8 og tage værktøjet af.
Anbring indsatsværktøjet (f.eks. dyksavklinge 6) på værk-
tøjsholderen 5 på en sådan måde, at værktøjets udsparinger
falder i hak på værktøjsholderens knaster.
Ensikkerogbehageligarbejdsholdningopnåsvedatanbringe
indsatsværktøjet i den ønskede positionn på værktøjsholde-
ren. Anbring værktøjet på en sådan måde, at forkrøpningen
peger nedad (værktøjsskriften skal kunne læses oppefra, se
illustration på billedsiden).
Fastgør indsatsværktøjet med skruen 7. Spænd skruen 7
godt med unbrakonøglen 8.
 Kontrollér indsatsværktøjet for korrekt positionering.
Forkertellerikkesikkertfastgjortindsatsværktøjkanløsne
sig under arbejdet og udsætte dig for fare.
Montering og indstilling af dybdeanslag
Dybdeanslaget 11 kan anvendes til arbejde med segmentsav-
klinger, rif-segmentsavklinger o segmentknive.
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Skub dybdeanslaget 11 helt hen til anslaget og med den tek-
stede side opad hen over værktøjsholderen 5 og hen på el-
værktøjets gearhoved.
Dybdeanslaget er beregnet til følgende snitdybder:
– Med segmentsavklinger ACZ 85 .. med diameter 85 mm:
Snitdybder8 mm,10 mm,12 mmog14 mm(angivelsepå
dybdeanslag med større skrift og uden parentes).
– MedsegmentsavklingerACZ 100 ..meddiameter100 mm:
Snitdybder14 mm,16 mm,18 mmog20 mm(angivelsepå
dybdeanslag med mindre skrift og i parentes).
Brug den segmentsavklinge, der passer til den ønskede snit-
dybde. Skub dybdeanslaget 11 fra værktøjsholderen 5 i ret-
ning mod værktøjet, indtil du kan dreje det frit. Drej dybde-
anslaget 11, så den ønskede snitdybde ligger over afsnittet
for den savklinge, som der skal skæres med. Skub dybde-
anslaget 11 videre, indtil det ligger an mod el-værktøjets
gearhus.
Tag dybdeanslaget 11 af til alle andre snitdybder og til arbej-
de med andet indsatsværktøj. Fjern indsatsværktøjet og tag
dybdeanslaget af gearhovedet.
Slibeblad skiftes/anbringes på slibeplade
Pudsesålen 9 er udstyret med velcrostof, hvilket gør det hur-
tigt og nemt at fastgøre slibeblade med velcrolukning.
Bank på pudsesålens 9 velcrostof før slibebladet 10 sættes
på for at sikre en optimal vedhæftning.
Anbring slibebladet 10 langs med den ene side af pudsesålen
9, læg herefter slibebladet på pudsesålen og tryk det godt fast.
HCS-dyksavklinge
til træ
Træmaterialer, bløde
kunststoffer
Små gennemskærings- og dyksavsnit;
eksempel: udsnit i møbler til kabeltilslutninger
Bi-metal-dyksav-
klinger til metal
Metal (f.eks. uhærdede
søm,skruer,småprofiler),
ikke-jernholdige metaller
Små gennemskærings- og dyksavsnit;
eksempel: smalle profiler afkortes, gennemskæring af fast-
gørelseselementer som f.eks. klemmer
HM-riff-seg-
mentsavklinge
Cementfuger, bløde væg-
fliser, glasfiberforstærket
kunststof og andet porøst
materiale
Skæring og gennemskæring i kantnære områder, i hjørner
eller vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel: fuger fjernes mellem vægfliser til udbedrings-
arbejde, udsparinger skæres i fliser, gipsplader eller kunst-
stof
HM-riff-deltaplade Mørtel, betonrester, træ,
porøst materiale
Rivning og slibning på hård undergrund;
eksempel: mørtel eller fliseklæber fjernes (f.eks. ved skift
af fliser)
Skraber, stiv Tæpper, belægninger Skrabning på hård undergrund;
eksempel: fjernelse af tæppe- og fliseklæber
Bi-metal-segment
bølgeformet kniv
Isoleringsmateriale, iso-
leringsplader, bundpla-
der, trinlydsisolerings-
plader, karton, tæppe,
gummi, læder
Gennemskæring af bløde materialer
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
OBJ_BUCH-345-009.book Page 56 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Side: 56
Dansk | 57
Bosch Power Tools 2 609 007 126 | (12.4.13)
En optimal støvopsugning forudsætter, at udstansningerne i
slibebladet passer til boringerne i pudsesålen.
Til aftagning af slibebladet 10 tages fat i en spids, hvorefter
det trækkes af pudsesålen 9.
Du kan anvende alle slibeblade, poler- og rengøringsfilt fra se-
rien Delta 93 mm i Bosch tilbehørsprogrammet.
Slibetilbehør som f.eks. filt/poleringsfilt fastgøres på slibeså-
len på samme måde.
Valg af slibeblad
Vælg det slibeblad og den afslibningsmåde, som passer bedst til det materiale, som skal bearbejdes:
Støv-/spånudsugning
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
 Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Tilslutning af støvudsugning (se Fig. A)
Støvopsugningen 16 er kun beregnet til arbejde med pudse-
sålen9,ikombinationmedandetindsatsværktøjkandenikke
bruges.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Tag indsatsværktøjet og dybdeanslaget 11 af, når støvopsug-
ningen 16 skal monteres (tilbehør).
Skub støvopsugningen 16 helt hen over værktøjsholderen 5
og fast på el-værktøjets gearhoved. Sæt fastgørelsesskruen
15 ind i den pågældende udsparing på huset. Skruen låses
ved at dreje den i position .
Sørg for, at filtringen 17 er ubeskadiget og ligger tæt op ad
pudsesålen 9. Skift en beskadiget filtring med det samme.
Sæt udsugningsslangen 13 (tilbehør) på udsugningsstudsen
14. Forbind udsugningsslangen 13 med en støvsuger (tilbe-
hør).
En oversigt over tilslutning til forskellige støvsugere findes på
siden over grafikker.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal opsu-
ges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Støvopsugningen 16 tages af ved at dreje fastgørelsesskruen
15 i position og trække støvopsugningen af el-værktøjets
gearhoved.
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal
stemme overens med angivelserne på el-værktøjets type-
skilt.
Tænd/sluk
El-værktøjet tændes ved at skubbe start-stop-kontakten 1
frem, så „I“ fremkommer på kontakten.
El-værktøjetslukkesvedatskubbestart-stop-kontakten1til-
bage, så „0“ fremkommer på kontakten.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
Slibeblad Materiale Anvendelse Korn
rød kvalitet
– Alle træsorter (f.eks.
hårdt træ, blødt træ,
spånplader, byggeplader)
– Metalmaterialer
Tilforslibningf.eks.afru,uhøvledebjælkerogbrædder grov 40
60
Til planslibning og udjævning af små ujævnheder middel 80
100
120
Til færdig- og finslibning af træ fin 180
240
320
400
hvid kvalitet
– Farve
– Lak
– Fylder
– Spartel
Til afslibning af farve grov 40
60
Til afslibning af farve (f.eks. fjernelse af penselstreger
og farvedråber)
middel 80
100
120
Til endelig slibning af grundering før lakering fin 180
240
320
OBJ_BUCH-345-009.book Page 57 Friday, April 12, 2013 11:38 AM
Side: 57
58 | Dansk
2 609 007 126 | (12.4.13) Bosch Power Tools
Indstilling af svingtal
Med stillehjulet indstilling af svingtal 2 kan du indstille det
nødvendige svingtal under driften.
Det krævede svingtal afhænger af arbejdsmaterialet og ar-
bejdsbetingelserne;detfastlæggesbedstvedpraktiskeforsøg.
Til savning i samt gennemsavning og slibning af hårde materi-
aler som f.eks. træ eller metal anbefales det at bruge svingtal-
trinnene „6“, til bløde materialer som f.eks. kunststof sving-
taltrinnet „4“.
Arbejdsvejledning
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stille.
 Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
Bemærk: Sørg for, at ventilationsåbningerne 3 på el-værktø-
jet ikke tildækkes under arbejdet, da el-værktøjets levetid el-
lers forringes.
Sørg for, at værktøjets belægning er ubeskadiget, når der ar-
bejdes med HCS-værktøj.
Arbejdsprincip
Detoscillerendedrevsætterindsatsværktøjetisvingninger –
op til 21000 gange/minuttet med 2,8° frem og tilbage. Det
muliggør præcist arbejde i et lille område.
Arbejd med lavt og jævnt modtryk, da ar-
bejdsydelsen ellers forringes, og indsats-
værktøjet kan blokere.
Bevægel-værktøjet frem og tilbage under
arbejdet, så indsatsværktøjet ikke opvar-
mes alt for meget og ikke blokerer.
Savning
 Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bøjede
eller uskarpe savklinger kan brække, påvirke snittet nega-
tivt eller føre til tilbageslag.
 Gældende lovbestemmelser og anbefalinger fra mate-
rialefabrikanterne skal overholdes, når der saves i let-
te byggematerialer.
 Ved dyksavning må der kun bearbejdes bløde materia-
ler som f.eks. træ, gipskarton el.lign.!
Kontrollér før savning med HCS-savklinger i træ, spånplader,
byggematerialer osv. disse for fremmedlegemer som f.eks.
søm, skruer o.lign. Fjern fremmedlegemerne i givet fald eller
anvend bi-metal-savklinger.
Gennemskære
Bemærk: Vær ved gennemskæring af vægfliser opmærksom
på, at værktøjet slides hurtigt, hvis det anvendes i længere tid.
Slibe
Afslibningsarbejdet og slibebilledet bestemmes især af det
valgte slibeblad, det valgte svingtaltrin og det tryk, som bru-
geren udøver på maskinen.
Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skåner
el-værktøjet.
Sørg for jævnt slibetryk, da dette er med til at forlænge slibe-
bladenes levetid.
Et overdrevet tryk fører ikke til en større slibekapacitet, men
derimod til et større slid af el-værktøj og slibepapir.
Til punktnøjagtig slibning af hjørner, kanter og vanskeligt til-
gængelige områder kan man også bare bruge spidsen eller en
af slibesålens kanter.
Slibebladet kan opvarmes stærkt ved punktuelt slibearbejde.
Reducer svingtal og modtryk og lad slibebladet afkøle med re-
gelmæssige mellemrum.
Anvend ikke et slibeblad, der forinden har været brug til slib-
ning af metal, til andre materialer.
Anvend kun originalt Bosch slibetilbehør.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Skrabning
Vælg et højt svingtaltrin til skrabning.
Arbejd på blød undergrund (f.eks. træ) i en flad vinkel og med
et lille modtryk. Ellers kan spartlen skære ned i undergrunden.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør riff-indsatsværktøj (tilbehør) med en trådbørste med
regelmæssige mellemrum.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditproduktsamtreservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
OBJ_BUCH-345-009.book Page 58 Friday, April 12, 2013 11:38 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PMF 190 E.

Stil et spørgsmål om Bosch PMF 190 E

Har du et spørgsmål om Bosch PMF 190 E men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PMF 190 E. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PMF 190 E så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.