Bosch PMF 180 E Multi manual

manual_loading

Få vist brugermanualen for Bosch PMF 180 E Multi below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: PMF 180 E Multi
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk

Indholdsfortegnelse

Side: 46
Dansk | 47
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle advarselshenvisninger for el-værktøj
Læs alle advarselshenvisninger og in-
strukser. I tilfælde af manglende over-
holdelse af advarselshenvisningerneog instrukserne er der ri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til se-
nere brug.
Detiadvarselshenvisningerne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
f Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
f Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
f El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
f Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
f Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
f Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
f Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
f Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
f Det er vigtigtatvære opmærksom, se,hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
f Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
f Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værk-
tøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
f Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
f Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
f Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
f Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
f Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
f Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
f Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
f Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
f El-værktøjetbørvedligeholdesomhyggeligt.Kontroller,
ombevægeligemaskindelefungererkorrektogikkesid-
derfast,ogomdeleneerbrækketellerbeskadiget,såle-
des at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-345-007.book Page 47 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 47
48 | Dansk
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersig ikkesåhurtigtfastog ernemmere atføre.
f Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
f Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til multifunktionsværktøj
f Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du ud-
fører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøje-
de strømledninger eller el-værktøjets eget kabel. Kon-
takt med en spændingsførende ledning kan også sætte el-
værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til
elektrisk stød.
f Anvendkunel-værktøjettiltørsavning.Indtrængningaf
vand i el-værktøjet øger risikoen for elektrisk stød.
f Hold hænderne væk fra saveområdet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvæstet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.
f Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
f Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
f Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
f Brug beskyttelseshandsker, når indsatsværktøjet skif-
tes. Indsatsværktøj bliver varmt, hvis det anvendes i læn-
gere tid.
f Skrab ikke fugtigt materiale (f.eks. tapet) og ikke på
fugtig undergrund. Indtrængning af vand i et el-værktøj
øger risikoen for elektrisk stød.
f Behandle ikke den flade, der skal bearbejdes, med op-
løsningsmiddelholdigevæsker.Giftigedampekanopstå
under skrabearbejdet, da materialerne bliver varme.
f Håndtér skraberen særlig forsigtig. Værktøjet er meget
skarpt, fare for kvæstelser.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til savning og gennemsavning af træ-
materialer, kunststof, gips, ikke-jernholdige metaller og fast-
gørelseselementer (f.eks. uhærdede søm, klemmer). Det er
ligeledes egnet til behandling af bløde vægfliser samt tør slib-
ningogskrabningafsmåflader.Deterisær egnettilkantnært
og kantflugtende arbejde. El-værktøjet må udelukkende an-
vendes med Bosch-tilbehør.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Start-stop-kontakt
2 Hjul til indstilling af svingtal
3 Opsugningsstuds
4 Opsugningsslange*
5 Håndgreb (isoleret gribeflade)
6 Ventilationsåbninger
7 Værktøjsholder
8 Dyksavklinge
9 Spændeskrue med skive
10 Unbraconøglen
11 Pudsesål
12 Slibeblad
13 Segmentsavklinge
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejlednin-
gen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør fin-
des i vores tilbehørsprogram.
Tekniske data
Multifunktionsværktøj PMF 180 E
Typenummer 3 603 A00 0..
Indstilling af svingningsantal z
Nominel optagen effekt W 180
Afgiven effekt W 74
Omdrejningstal i tomgang n0 min-1
15000–21000
Oscillationsvinkel venstre/højre ° 1,4
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,2
Beskyttelsesklasse /II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udfø-
relser.
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for
de enkelte el-værktøjer kan variere.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 48 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 48
Dansk | 49
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau
85 dB(A); lydeffektniveau 96 dB(A). Usikkerhed K<1,5 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Slibning: ah=6,4 m/s2
, K<2,0 m/s2
Savning med dyksavklinge: ah=9,9 m/s2
, K<1,5 m/s2
Savning med segmentsavklinge: ah=5,0 m/s2
, K<1,5 m/s2
Skrabning: ah=11,4 m/s2
, K=2,2 m/s2
.
Detsvingningsniveau,dererangiveti nærværendeinstruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medafvigendeindsatsværktøjellerutilstræk-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
2006/42/EF.
Teknisk dossier hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 18.03.2010
Montering
Værktøjsskift
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f Brug beskyttelseshandsker, når værktøjet skiftes. Be-
røring med indsatsværktøjet er forbundet med kvæstel-
sesfare.
Indsatsværktøj vælges
Efterfølgende tabel viser eksempler på indsatsværktøj. Yderligere indsatsværktøjer findes i det omfangsrige tilbehørsprogram
fra Bosch.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
Bi-metal-seg-
mentsavklinge
Træmaterialer, kunststof,
ikke-jernholdige metaller
Gennemskære- og dyksavsnit; også til kantnær savning, i
hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel:allerede installerede gulvlistereller dørkarmeaf-
kortes, dyksnit i forbindelse med tilpasning af gulvpaneler
Slibeplade til slibe-
blade serie Delta
93 mm
Afhængigt af slibebladet Fladeslibningvedkanter,ihjørnerellervanskeligttilgænge-
lige områder;
afhængigt af slibeblad f.eks. til slibning af træ, farve, lak,
sten
HCS-dyksavklinge
til træ
Træmaterialer, bløde
kunststoffer
Gennemskæresnit og dybe dyksavsnit; også til kantnær
savning, i hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel: smalt dyksnit i massivt træ til indbygning af et
ventilationsgitter
HCS-dyksavklinge
til træ
Træmaterialer, bløde
kunststoffer
Små gennemskærings- og dyksavsnit;
eksempel: udsnit i møbler til kabeltilslutninger
OBJ_BUCH-345-007.book Page 49 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 49
50 | Dansk
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Indsatsværktøj monteres/skiftes
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Indsatsværktøjet tages ud ved at løsne skruen 9 med unbra-
konøglen 10 og tage værktøjet af.
Anbring indsatsværktøjet (f.eks. dyksavklinge 8) på værk-
tøjsholderen 7 på en sådan måde, at værktøjets udsparinger
falder i hak på værktøjsholderens knaster.
Ensikkerogbehageligarbejdsholdningopnåsvedatanbringe
indsatsværktøjet i den ønskede positionn på værktøjsholde-
ren. Anbring værktøjet på en sådan måde, at forkrøpningen
peger nedad (værktøjsskriften skal kunne læses oppefra, se
illustration på billedsiden).
Fastgør indsatsværktøjet med skruen 9. Spænd skruen 9
godt med unbrakonøglen 10.
f Kontrollér indsatsværktøjet for korrekt positionering.
Forkertellerikkesikkertfastgjortindsatsværktøjkanløsne
sig under arbejdet og udsætte dig for fare.
Slibeblad skiftes/anbringes på slibeplade
Pudsesålen11erudstyretmedvelcrostof,hvilketgørdethur-
tigt og nemt at fastgøre slibeblade med velcrolukning.
Bank på pudsesålens 11 velcrostof før slibebladet 12 sættes
på for at sikre en optimal vedhæftning.
Anbringslibebladet 12 langs med den ene side af pudsesålen
11, læg herefter slibebladet på pudsesålen og tryk det godt
fast.
En optimal støvopsugning forudsætter, at udstansningerne i
slibebladet passer til boringerne i pudsesålen.
Til aftagning af slibebladet 12 tages fat i en spids, hvorefter
det trækkes af pudsesålen 11.
Du kananvende alle slibeblade, poler- ogrengøringsfilt fra se-
rien Delta 93 mm i Bosch tilbehørsprogrammet.
Slibetilbehør som f.eks. filt/poleringsfilt fastgøres på slibeså-
len på samme måde.
Valg af slibeblad
Vælg det slibeblad og den afslibningsmåde, som passer bedst til det materiale, som skal bearbejdes:
Bi-metal-dyksav-
klinger til metal
Metal (f.eks. uhærdede
søm,skruer,småprofiler),
ikke-jernholdige metaller
Små gennemskærings- og dyksavsnit;
eksempel: smalle profiler afkortes, gennemskæring af fast-
gørelseselementer som f.eks. klemmer
HM-riff-seg-
mentsavklinge
Cementfuger, bløde væg-
fliser, glasfiberforstærket
kunststof og andet porøst
materiale
Skæring og gennemskæring i kantnære områder, i hjørner
eller vanskeligt tilgængelige områder;
eksempel: fuger fjernes mellem vægfliser til udbedrings-
arbejde, udsparinger skæres i fliser, gipsplader eller kunst-
stof
HM-riff-deltaplade Mørtel, betonrester, træ,
porøst materiale
Rivning og slibning på hård undergrund;
eksempel: mørtel eller fliseklæber fjernes (f.eks. ved skift
af fliser)
Skraber, stiv Tæpper, belægninger Skrabning på hård undergrund;
eksempel: fjernelse af tæppe- og fliseklæber
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
Slibeblad Materiale Anvendelse Korn
rød kvalitet
– Alle træsorter (f.eks.
hårdt træ, blødt træ,
spånplader, byggeplader)
– Metalmaterialer
Tilforslibningf.eks. afru,uhøvlede bjælkerogbrædder grov 40
60
Til planslibning og udjævning af små ujævnheder middel 80
100
120
Til færdig- og finslibning af træ fin 180
240
320
400
OBJ_BUCH-345-007.book Page 50 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 50
Dansk | 51
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Støv-/spånudsugning
f Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, deregner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder idit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
f Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Tilslutning af støvudsugning
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Sætudsugningsslangen4(tilbehør)påudsugningsstudsen3.
Forbind udsugningsslangen 4 med en støvsuger (tilbehør).
En oversigt over tilslutning til forskellige støvsugere findes
bag i denne vejledning.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal op-
suges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Brug
Ibrugtagning
f Kontrollérnetspændingen!Strømkildensspændingskal
stemme overens med angivelserne på el-værktøjets ty-
peskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes 220 V.
Tænd/sluk
El-værktøjet tændes ved at skubbe start-stop-kontakten 1
frem, så „I“ fremkommer på kontakten.
El-værktøjet slukkes ved at skubbe start-stop-kontakten 1
tilbage, så „0“ fremkommer på kontakten.
Indstilling af svingtal
Med stillehjulet indstilling af svingtal 2 kan du indstille det
nødvendige svingtal under driften.
Det krævede svingtal afhænger af arbejdsmaterialet og ar-
bejdsbetingelserne;detfastlæggesbedstvedpraktiskeforsøg.
Arbejdsvejledning
f Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres
arbejde på el-værktøjet.
Bemærk: Sørg for, at ventilationsåbningerne 6 på el-værktø-
jet ikke tildækkes under arbejdet, da el-værktøjets levetid el-
lers forringes.
Sørg for, at værktøjets belægning er ubeskadiget, når der ar-
bejdes med HCS-værktøj.
Arbejdsprincip
Detoscillerendedrevsætterindsatsværktøjetisvingninger –
op til 21000 gange/minuttet med 2,8° frem og tilbage. Det
muliggør præcist arbejde i et lille område.
Arbejd med lavt og jævnt modtryk, da ar-
bejdsydelsen ellers forringes, og indsats-
værktøjet kan blokere.
Bevægel-værktøjet frem og tilbage under
arbejdet, så indsatsværktøjet ikke opvar-
mes alt for meget og ikke blokerer.
Savning
f Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bøjede,
uskarpe eller på anden måde beskadigede savklinger kan
brække.
f Gældende lovbestemmelser og anbefalinger fra mate-
rialefabrikanterne skal overholdes, når der saves i let-
te byggematerialer.
f Ved dyksavning må der kun bearbejdes bløde materia-
ler som f.eks. træ, gipskarton el.lign.!
Kontrollér før savning med HCS-savklinger i træ, spånplader,
byggematerialer osv. disse for fremmedlegemer som f.eks.
søm, skruer o.lign. Fjern fremmedlegemerne i givet fald eller
anvend bi-metal-savklinger.
Gennemskære
Bemærk: Vær ved gennemskæring af vægfliser opmærksom
på, at værktøjet slides hurtigt, hvis det anvendes i længere
tid.
Slibe
Afslibningsarbejdet og slibebilledet bestemmes især af det
valgte slibeblad, det valgte svingtaltrin og det tryk, som bru-
geren udøver på maskinen.
hvid kvalitet
– Farve
– Lak
– Fylder
– Spartel
Til afslibning af farve grov 40
60
Til afslibning af farve (f.eks. fjernelse af penselstreger
og farvedråber)
middel 80
100
120
Til endelig slibning af grundering før lakering fin 180
240
320
Slibeblad Materiale Anvendelse Korn
OBJ_BUCH-345-007.book Page 51 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Side: 51
52 | Svenska
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skåner
el-værktøjet.
Sørg for jævnt slibetryk, da dette er med til at forlænge slibe-
bladenes levetid.
Et overdrevet tryk fører ikke til en større slibekapacitet, men
derimod til et større slid af el-værktøj og slibepapir.
Til punktnøjagtig slibning af hjørner, kanter og vanskeligt til-
gængelige områder kan man også bare bruge spidsen eller en
af slibesålens kanter.
Anvend ikke et slibeblad, der forinden har været brug til slib-
ning af metal, til andre materialer.
Anvend kun originalt Bosch slibetilbehør.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Skrabning
Vælg et højt svingtaltrin til skrabning.
Arbejd på blød undergrund (f.eks. træ) i en flad vinkel og med
et lille modtryk. Ellers kan spartlen skære ned i undergrunden.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør riff-indsatsværktøj (tilbehør) med en trådbørste med
regelmæssige mellemrum.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
holde opmedatfungere,skalreparationen udføresaf etauto-
riseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets10-cifrede typenummer(se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Boschkundeservice-teamvilgernehjælpedigmedatbesvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-
står till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga
personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
f Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
f Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
f Hållunderarbetetmedelverktygetbarnochobehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
f Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
f Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
f Skyddaelverktygetmotregnochväta.Trängervattenin
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
f Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
f När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
VARNING
OBJ_BUCH-345-007.book Page 52 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PMF 180 E Multi.

Stil et spørgsmål om Bosch PMF 180 E Multi

Har du et spørgsmål om Bosch PMF 180 E Multi men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PMF 180 E Multi. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PMF 180 E Multi så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.