Bosch PLS 300 manual

Få vist brugermanualen for Bosch PLS 300 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Båndsav
  • Model/navn: PLS 300
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 64
Dansk | 65
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
da
Sikkerhedsinstrukser
Almindelige sikkerhedsinstrukser
Læs alle de advarselshenvisninger
og instrukser, der følger med sa-
vestationen eller det el-værktøj,
der skal monteres. I tilfælde af
manglende overholdelse af sikker-
hedsinstrukserne og anvisningerne
er der risiko for elektrisk stød,
brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Sikkerhedsinstrukser til savestationer
f Træk stikket ud af stikdåsen og/eller tag ak-
kuen ud af el-værktøjet, før du foretager
indstillinger på bordet eller skifter tilbe-
hørsdele. Utilsigtet start af el-værktøj er år-
sagen til nogle uheld.
f Samle savestationen korrekt, før du monte-
rer el-værktøjet. Kun en korrekt opbygning
muliggør en sikker føring af el-værktøjet.
f Stil savestationen på en fast, lige og vand-
ret flade. Kan savestationen skride eller vak-
le, kan el-værktøjet eller emnet hverken føres
jævnt eller sikkert.
f Anbring el-værktøjet sikkert på savestatio-
nen, før du tager det i brug. Hvis el-værktøjet
skrider på savestationen, kan man tabe kon-
trollen over værktøjet.
f Vær opmærksom på, at el-værktøjets kabel
ikke kommer ind mellem basisenhed og sty-
reskinne. En beskadigelse eller gennemskæ-
ring af kablet er forbundet med fare for elek-
trisk stød.
f Fjern el-værktøjet, før du ombygger sa-
vestationen eller klapper styreskinnen op.
El-værktøjet kan falde ned, blive beskadiget
eller føre til kvæstelser.
f Brug ikke savestationen, hvis den er defekt.
Kun en intakt savestation kan føre el-værktø-
jet sikkert.
f Sørg for, at lange og tunge emner ikke brin-
ger savestationen ud af ligevægt. Lange og
tunge emner skal understøttes i den frie en-
de ved at lægge noget ind under dem eller
støtte dem mod noget.
f Brug beskyttelseshandsker, når der skæres
i fliser. På brækkede fliser opstår der skarpe
kanter, som kan føre til kvæstelser.
f Brug kun savestationen til skæring i materi-
aler, der er angivet under Beregnet anven-
delsesområde. Det er ikke muligt at skære i
marmor eller granit samt fliser med grov
overfladestruktur.
Funktionsbeskrivelse
Beregnet anvendelse
PLS 300: Sammen med el-værktøjet er savesta-
tionen beregnet til at save længde- og tværsnit
med et lige snitforløb i brædder og profiler af
hårdt og blødt træ samt af aluminium og kunst-
stof.
Der kan indstilles vandrette geringsvinkler på
maks. –45° til +45° samt lodrette geringsvinkler
på maks. 0° til 45°.
Savestationen er udelukkende beregnet til at
blive drevet med stiksave fra Bosch hobbypro-
grammet PST.
f Brug kun de af Bosch anbefalede savklinger
(se side 223). Bruges for tynde savklinger, er
der fare for, at savsnittet ikke forløber rigtigt.
PLS 300 Set, PTC 1: Sammen med fliseskære-
ren er savestationen beregnet til at skære i kera-
mik- og stengodsfliser indtil en maks. tykkelse
på 10 mm.
Der kan indstilles vandrette geringsvinkler på
maks. –45° til +45°.
Side: 65
66 | Dansk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af savestationen på il-
lustrationssiderne.
PLS 300
1 Basisenhed
2 Skala til geringsvinkel (vandret)
3 Justeringsknop til højdejustering
4 Styreskinne med saveslids
5 Sideanslag til styreskinne
6 Underlagsforlængelse
7 Ekstra underlag
8 Bro
9 Endestop til lodrette geringssnit
10 Arm til fastlåsning af styreskinne
11 Markering til justering
12 Knop til indstilling af geringsvinkler
(vandret)
13 Vinkelviser (vandret)
PTC 1*
14 Fliseskærer
15 Anslag med skala
16 Brudkegler
* kun i kombination med PLS 300 Set
Tekniske data
f Brug kun de af Bosch anbefalede savklinger
(se side 223). Bruges for tynde savklinger, er
der fare for, at savsnittet ikke forløber rigtigt.
Savestation PLS 300 PLS 300 Set
(PLS 300 + PTC 1)
Typenummer 3 603 M04 0.. 3 603 M04 1..
Savning
– Max. snitlængde ved tværsnit (90°)
– Max. snithøjde
– Geringsvinkel
Vandret
Lodret
mm
mm
°
°
315
25
± 45
± 45
315
25
± 45
± 45
Fliser skæres
– Max. snitlængde ved tværsnit (90°)
– Max. snithøjde
– Geringsvinkel
Vandret
mm
mm
°
–
–
–
340
10
± 45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,4 + 0,2
Mål på egnede savklinger
Max. samlet længde mm 100
Max. fortandet længde mm 76
Side: 66
Dansk | 67
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Brug
Savning
Arbejdsforberedelse
Savestationen skal samles afhængigt af de for-
skellige anvendelser:
– Savning af paneler
(f. eks. laminat)
– Savning af profiler
(f. eks. sokkellister)
En sammenskruning er ikke nødvendig.
Paneler (tværsnit) (se Fig. A1–A3)
– Stik underlagsforlængelserne 6 ind i basisen-
heden til højre og venstre 1.
– Stik de ekstra underlag 7 ind i den indvendi-
ge eller udvendige føring på underlagsfor-
længelserne afhængigt af emnets længde.
– Løsne justeringsknoppen 3 med få omdrej-
ninger.
– Drej armen 10 til fastlåsning af styreskinnen
til venstre og klap styreskinnen 4 opad.
– Markér den ønskede snitlinje på emnet.
– Anbring den synlige side på emnet nedad
mod basisenhedens anslag, så det ligger
fladt 1.
– Klap styreskinnen ned og justér emnet med
snitlinjen på markeringen 11.
– Fastlås føringsskinnen 4 med armen 10.
– Drej justeringsknoppen 3 fast.
Paneler (vandret geringssnit) (se Fig. B)
Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et
område på 45° (venstre side) til 45° (højre si-
de).
– Løsne justeringsknoppen 12.
– Drej styreskinnen 4 til højre eller venstre, til
vinkelviseren 13 viser den ønskede gerings-
vinkel.
– Spænd knoppen 12 igen.
Til hurtig og præcis indstilling af standardvinkler
falder styreskinnen i ved 0° og 45°.
– Yderligere arbejdsskridt se
„Paneler (tværsnit)“ på side 67.
Profiler (lodret geringssnit) (se Fig. C1–C3)
– Stik underlagsforlængelserne 6 ind i broens
forreste position til højre eller venstre 8.
– Klap det røde endestop 9 180°bagud.
– Løsne justeringsknoppen 3 med få omdrej-
ninger.
– Drej armen 10 til fastlåsning af styreskinnen
til venstre og klap styreskinnen 4 opad.
– Markér den ønskede snitlinje på emnet.
– Anbring emnet op ad
underlagsforlængel-
sernes anslag, så det
ligger fladt 6.
– Klap styreskinnen
ned og justér emnet med snitlinjen på marke-
ringen 11.
– Fastlås føringsskinnen 4 med armen 10.
– Drej justeringsknoppen 3 fast.
– Indstil stiksavens fodplade, så den passer til
den ønskede vinkel.
Henvisninger vedr. indstilling findes i stiksa-
vens betjeningsvejledning.
Bemærk: Det røde bagudklappede endestop 9
bruges som anslag til el-værktøjets fodplade.
Side: 67
68 | Dansk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Paneler (længdesnit, udsparing) (se Fig. D)
– Løsne justeringsknoppen 3 med få omdrej-
ninger.
– Fjern styreskinnen 4 og broen 8 fra basisen-
heden 1.
– Stik underlagsforlængelserne 6 ind i basisen-
heden til højre og venstre 1.
– Stik de ekstra underlag 7 afhængigt af em-
nets længde omvendt (se Fig. D) ind i den
indvendige eller udvendige føring på under-
lagsforlængelserne.
f Sørg for, at snitlinjen ligger i den i det ud-
sparede område mellem de ekstra underlag,
så du ikke kommer til at save i savestatio-
nen.
Bemærk: Når der saves i længdesnit, bruges sa-
vestationen kun som underlagsflade. Emnet kan
ikke spændes fast. Hold derfor godt fast på det
under savearbejdet.
Arbejdsvejledning
f Brug kun de af Bosch anbefalede savklinger
(se side 223). Bruges for tynde savklinger, er
der fare for, at savsnittet ikke forløber rigtigt.
Stiksavens fodplade skal altid findes i den forre-
ste position.
Tykkelsen af det materiale, der skal skæres, af-
hænger af den pågældende stiksavs savekapaci-
tet.
Henvisninger findes i stiksavens betjeningsvej-
ledning.
Emnet skal altid være fastgjort for at sikre en op-
timal arbejdssikkerhed.
Savning
– Anbring el-værktøjet med fodpladen på styre-
skinnen 4, så du altid saver i retning juste-
ringsknop 3.
– Tænd for el-værktøjet.
– Sav emnet igennem med jævn fremføring.
– Sluk for el-værktøjet og vent til savklingen
står helt stille.
– Fjern el-værktøjet fra styreskinnen og løsne
emnet.
Transport
– Fjern el-værktøjet før transporten.
Side: 68
Dansk | 69
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Brugertips
I det følgende findes tips til, hvordan længde- eller geringssnit på (90°/45°) gennemføres.
Arbejdsinstrukser og brugertips til savestation
PLS 300 findes under:
www.bosch-do-it.com/pls300
Har du yderligere spørgsmål, bedes du kontakte
vores kundehotline:
Dansk
Tel.: +45 (4489) 8410
Problem Årsag Afhjælpning
Savsnit forløber ikke rig-
tigt
Styreskinne 4 ikke fastgjort Fastgør styreskinnen iht. emnets
højde, sørg for at emnet spændes
godt fast
For tynd savklinge Brug den medleverede savklinge
T144DP
Savhastighed for høj (el-værktøj er
blevet skubbet for stærkt)
Gennemsav emne med jævn, ringe
fremføring
Tryk ikke mod sideanslgene 5
Fodplade er indstillet i en forkert
vinkel i forhold til savklinge
Indstil fodplade i forhold til sav-
klinge og spænd den igen
Savklinge løber ikke i føringsrulle
(se Fig. E)
Juster føringsrulle på en sådan
måde, at savklinge føres
(se driftsvejledning til stiksav)
Træets overflade er ikke
ren
Emne er savet med den synlige si-
de opad
Sav emne med den synlige side
nedad (se Fig. A3)
Savklinge er slidt Sæt en ny savklinge i
Savhastighed for høj (el-værktøj er
blevet skubbet for stærkt)
Gennemsav emne med jævn, ringe
fremføring
Tryk ikke mod sideanslgene 5
Der er blevet savet med pen-
dulslag
Sluk for pendulslag
Side: 69
70 | Dansk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Brug
Fliser skæres
Arbejdsforberedelse
Skal savestationen bruges til at skære i fliser,
skal du bruge ekstrasættet PTC 1.
Anslaget 15 er klappet sammen i to dele ved le-
veringen.
– Før første ibrugtagning samles anslagets to
dele 15 på en sådan måde, at det herefter ik-
ke kan skilles ad mere.
Længdesnit (se Fig. F1–F3)
– Løsne justeringsknoppen 3 med få omdrej-
ninger.
– Drej armen 10 til fastlåsning af styreskinnen
til venstre og klap styreskinnen 4 opad.
– Anbring anslaget 15 midt i noten på broen 8
og skub det hen til basisenheden, så det flug-
ter 1.
– Markér den ønskede snitlinje på emnet.
– Anbring den synlige side på emnet opad mod
anslaget 15, så det ligger fladt.
– Klap føringsskinnen 4 ned og juster emnet
med snitlinjen på anslagets skala 15.
– Tryk føringsskinnen 4 ned i emnets område
med den flade hånd.
– Drej justeringsknoppen 3 fast.
– Fastlås føringsskinnen 4 med armen 10.
Diagonalsnit (se Fig. G)
Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et
område på 45° (venstre side) til 45° (højre si-
de).
– Løsne justeringsknoppen 12.
– Drej styreskinnen 4 til højre eller venstre, til
vinkelviseren 13 viser den ønskede gerings-
vinkel.
– Spænd knoppen 12 igen.
Til hurtig og præcis indstilling af standardvinkler
falder styreskinnen i ved 0° og 45°.
– Yderligere arbejdsskridt se „Længdesnit“ på
side 70.
Arbejdsvejledning
Skæring i fliser (se Fig. H1–H3)
– Sæt fliseskæreren 14 ind i føringsskinnens
saveslids 4 over anslaget 15.
Pilen på fliseskæreren skal pege hen mod dig
selv.
– Træk fliseskæreren 14 hen over hele flisen
med jævnt tryk.
– Fjern fliseskæreren 14 fra føringsskinnen 4.
– Drej armen 10 til fastlåsning af styreskinnen
til venstre og klap styreskinnen 4 opad.
– Anbring brudkeglerne 16 på et stabilt under-
lag.
Læg flisen på brudkeglerne, så brudkeglerne
er positioneret under snitlinjen og op ad fli-
sens kanter.
Ved diagonale snit bør du positionere brud-
keglerne under snitlinjen og en smule mere
indad.
– Tryk samtidigt på flisens udvendige sider
med begge håndballer, til den brækker.
Side: 70
Dansk | 71
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Brugertips
Arbejdsinstrukser og brugertips til savestation
PLS 300 findes under:
www.bosch-do-it.com/pls300
Har du yderligere spørgsmål, bedes du kontakte
vores kundehotline:
Dansk
Tel.: +45 (4489) 8410
Problem Årsag Afhjælpning
Flise brækker ikke langs
med snitlinjen
Markeringslinje ikke gennemgåen-
de
Øg trykket mod fliserne, når de
skæres, og marker jævnt
Fliseskærer 14 er sat forkert i Sæt fliseskæreren rigtigt i
(se fig. H1)
Flisens overfladestruktur er ujævn Øg trykket mod fliserne, når de
skæres, og øg desuden skæreha-
stigheden
Brudkegler er positioneret forkert,
når flisen brækkes
Positioner brudkeglerne under
snitlinjen og op ad flisens kanter
(se fig. H3)
Ved diagonale snit positioneres
brudkeglerne under snitlinjen og
en smule mere indad
Markeringslinje ikke gennemgåen-
de
Øg trykket mod fliserne, når de
skæres
Side: 71
72 | Dansk
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Skulle savestationen trods omhyggelig fabrikati-
on og kontrol gå i stykker, skal reparationen ud-
føres af et autoriseret serviceværksted for
Bosch-elektroværktøj.
Det 10-cifrede typenummer på savestationens
typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og
bestilling af reservedele.
Rengøring
Fjern støv og spåner med trykluft eller en pensel
efter hver arbejdsgang.
Garantibetingelser
Forkert brug kan medføre, at der saves i styre-
skinnen 4 eller i broen 8. Deraf kan der ikke af-
ledes garantikrav, da savestationens funktion ik-
ke påvirkes heraf.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Savestation, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PLS 300.

Stil et spørgsmål om Bosch PLS 300

Har du et spørgsmål om Bosch PLS 300 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PLS 300. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PLS 300 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.