Bosch PLR 25 manual

Få vist brugermanualen for Bosch PLR 25 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Måling
  • Model/navn: PLR 25
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 110
Dansk | 111
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
da
Sikkerhedsinstrukser
Alle instruktioner skal læses og følges, for at man
kan arbejde fareløst og sikkert med måleværktø-
jet. Advarselsskilte på måleværktøjet må aldrig
gøres ukendelige. DISSE INSTRUKSER BØR OP-
BEVARES TIL SENERE BRUG.
f Forsigtig – hvis der bruges betjenings- eller justeringsud-
styr eller hvis der udføres processer, der afviger fra de her
angivne, kan dette føre til alvorlig strålingseksposition.
f Måleværktøjet leveres med et advarselsskilt på tysk
(på den grafiske illustration over måleværktøjet har det
nummer 13).
f Klæb den medleverede etiket på dit sprog oven på ad-
varselsskiltets tekst, før måleværktøjet tages i brug første
gang.
f Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr og ret ikke
blikket ind i laserstrålen. Dette måleværktøj udsender
laserstråler fra laserklasse 2 iht. IEC 60825-1. Derved kan
du komme til at blænde personer.
f Anvend ikke de specielle laserbriller som beskyttelses-
briller. Laserbrillerne anvendes til bedre at kunne se laser-
strålen, de beskytter dog ikke mod laserstråler.
f Anvend ikke de specielle laserbriller som solbriller eller i
trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ultra-
violette (UV) stråler og reducerer ens evne til at registrere
og iagttage farver.
f Sørg for, at måleværktøjet kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres det, at måleværktøjet bliver ved med at være
sikkert.
f Sørg for, at børn ikke kan komme i kontakt med laser-
måleværktøjet. Du kan utilsigtet komme til at blænde
personer.
f Brug ikke måleværktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
I måleværktøjet kan der opstå gnister, der antænder støv
eller dampe.
Side: 111
112 | Dansk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Funktionsbeskrivelse
Beregnet anvendelse
Måleværktøjet er beregnet til at måle afstande, længder, høj-
der og afstande og til at beregne arealer og rumfang. Måleværk-
tøjet er egnet til målearbejde indendørs og udendørs.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af måleværktøjet på illustrationssiden.
1 Taste til længdemåling
2 Hukommelse-additionstaste „M+“
3 Taste til flade- og volumenmåling
4 Taste til fremkaldelse af værdier „M=“
5 Taste til indirekte længdemåling
6 Taste til konstant måling
7 Start-stop-taste og hukommelses-slettetaste
8 Hukommelse-subtraktionstaste „M–“
9 Taste til valg af referenceniveau
10 Display
11 Justering
12 Taste måling
13 Laser-advarselsskilt
14 Anslagsstift
15 Fastlåsning af anslagsstift
16 Libelle
17 Låsning af låg til batterirum
18 Låg til batterirum
19 Udgang laserstråling
20 Modtagelinse
21 Serienummer
22 Specielle laserbriller*
23 Bærerem
24 Laser-måltavle*
25 Beskyttelsestaske
* Tilbehør, som er illustreret eller beskrevet i betjeningsvejledningen,
hører ikke til standard-leveringen.
Side: 112
Dansk | 113
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Displayelementer
a Målefunktioner
Længdemåling
Konstant måling
Flademåling
Volumenmåling
Indirekte længdemåling
b Batteriadvarsel
c Temperaturadvarsel
d Måleværdi/resultat
e Måleenhed
f Referenceniveau for måling
g Laser tændt
h Enkelt måleværdi (ved længdemåling: resultat)
i Lagring af måleværdier
Side: 113
114 | Dansk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Tekniske data
Digital laser-afstandsmåler PLR 50
Typenummer 3 603 K16 300
Måleområde 0,05–50 mA)
Målenøjagtighed (typisk) ±2,0 mmB)
Mindste visningsenhed 1 mm
Driftstemperatur – 10 °C ... +50 °CC)
Opbevaringstemperatur – 20 °C ... +70 °C
Relativ luftfugtighed max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Diameter laserstråle (ved 25 °C) i
10 m afstand ca. 6 mm
Batterier
Akkuceller
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Batteriets levetid ca.
– Enkelte målinger
– Konstant måling
30000D)
5 hD)
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Mål 58 x 104 x 36 mm
Tæthedsgrad
(ikke batterirum)
IP 54 (støv- og sprøj-
tevandsbeskyttet)
A) Rækkevidden bliver større, jo bedre laserlyset kastes tilbage af målets
overflade (ikke spejlende) og jo lysere laserpunktet er i forhold til omgi-
velsernes lyshed (indendørs, dæmring). Under ugunstige betingelser
(f.eks. ved målearbejde i det fri, ved stærk sol) kan det blive nødvendigt
at benytte måltavlen.
B) Ved ugunstige betingelser som f.eks. stærk sol eller dårligt reflek-
terende overflade er den max. afvigelse ±10 mm på 50 m. Ved gunstige
betingelser skal der regnes med en indflydelse på ±0,05 mm/m.
C) I funktionen konstant måling er den max. driftstemperatur +40 °C.
D) Med 1,2-V-akku-celler er færre målinger mulige end med 1,5-V-bat-
terier.
Vær opmærksom på dit måleværktøjs typenummer (på typeskiltet),
handelsbetegnelserne for de enkelte måleværktøjer kan variere.
Dit måleværktøj identificeres entydigt vha. serienummeret 21 på type-
skiltet.
Side: 114
Dansk | 115
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Montering
Isætning/udskiftning af batterier
Det anbefales, at måleværktøjet drives med Alkali-Mangan-
batterier eller akkuceller.
Med 1,2-V-akku-celler er færre målinger mulige end med 1,5-V-
batterier.
Låget til batterirummet åbnes 18 ved at trykke låsen 17 i pilens
retning og tage låget til batterirummet af. Sæt de medleverede
batterier eller akkucellerne i. Kontrollér at polerne vender rig-
tigt som vist på indersiden af batterirummet.
Fremkommer batterisymbolet første gang i displayet, kan
der udføres endnu mindst 100 målinger. Blinker batterisymbo-
let, skal batterierne eller akkucellerne skiftes, målinger er ikke
mere mulig.
Skift altid alle batterier eller akkuceller på en gang. Batterier
eller akkuceller skal stamme fra den samme producent og have
den samme kapacitet.
f Tag batterierne eller akkucellerne ud af måleværktøjet,
hvis måleværktøjet ikke skal bruges i længere tid. Batte-
rierne og akkucellerne kan korrodere og aflade sig selv, hvis
de lagres i længere tid.
Drift
Ibrugtagning
f Beskyt måleværktøjet mod fugtighed og direkte solstråler.
f Udsæt ikke måleværktøjet for ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. Lad det f.eks. ikke ligge i bilen i læn-
gere tid. Sørg altid for, at måleværtøjet er tempereret ved
større temperatursvingninger, før det tages i brug. Ved
ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan
måleværktøjets præcision forringes.
f Undgå at udsætte måleværktøjet for voldsomme stød eller
fald. Hvis måleværktøjet udsættes for stærke, udvendige
påvirkninger, skal du altid gennemføre en nøjagtigheds-
kontrol, før der arbejdes videre med det (se „Måleværktøjets
nøjagtighedskontrol“, side 122).
Side: 115
116 | Dansk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Tænd/sluk
Måleværktøjet tændes ved kort at trykke på start-stop-tasten 7
eller på tasten til måling 12. Når måleværktøjet tændes, tæn-
des laserstrålen endnu ikke.
Måleværktøjet slukkes ved at trykke lang tid på start-stop-
tasten 7.
Trykkes der ikke på nogen taste på måleværktøjet i ca. 5 min,
slukker måleværktøjet automatisk for at skåne batteriet.
Er en måleværdi blevet gemt, gemmes den efter automatisk af-
brydelse. Når måleværktøjet tændes igen, vises „M“ i displayet.
Målemetode
Når måleværktøjet tændes, befinder det sig i funktionen læng-
demåling. Andre målefunktioner indstilles ved at trykke på den
pågældende funktionstaste (se „Målefunktioner“, side 117).
Som referenceniveau for målingen er måleværktøjets bagkant
valgt efter tændingen. Til skift af referenceniveauet se „Vælg
referenceniveau“, side 117.
Når målefunktionen og referenceniveauet er valgt, gennem-
føres alle øvrige skridt ved at trykke på tasten måling 12.
Anbring måleværktøjet med det valgte referenceniveau op ad
den ønskede målelinje (f.eks. væg).
Laserstrålen tændes ved at trykke på tasten måling 12.
f Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr og ret ikke
blikket ind i laserstrålen, heller ikke fra stor afstand.
Ret laserstrålen mod målfladen. Målingen udløses ved at trykke
på tasten måling en gang til 12.
I funktionen konstant måling starter målingen, så snart der
trykkes på tasten måling 12.
Måleværdien fremkommer typisk i løbet af 0,5 s og senest efter
4 s. Målingens varighed afhænger af afstanden til målefladen,
lysforholdene og refleksionsegenskaberne ved målefladen. Når
målingen er færdig, høres et akustisk signal. Når målingen er
færdig, slukkes laserstrålen automatisk.
Udføres der ikke nogen måling ca. 20 s efter at strålen er rettet
mod målet, slukker laserstrålen automatisk for at skåne batte-
rierne.
Side: 116
Dansk | 117
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Vælg referenceniveau (se Fig. A–C)
Til målingen kan du vælge mellem tre forskellige reference-
niveauer:
– bagkanten på måleværktøjet (f.eks. placering på vægge),
– anslagsstiftens bagkant 14 (f.eks. til målinger fra hjørner),
– forkanten på måleværktøjet (f.eks. til måling fra en bord-
kant).
Referenceniveauet skiftes ved at trykke på tasten 9, til det øn-
skede referenceniveau fremkommer i displayet. Hver gang må-
leværktøjet tændes, fungerer bagkanten på måleværktøjet som
referenceniveau.
Målefunktioner
Længdemåling
Tryk til længdemålinger på tasten 1. I displayet fremkommer
visningen for længdemåling .
Tryk på tasten måling 12 en gang for at
rette strålen mod målet og på ny til må-
ling.
Måleværdien ses nederst i displayet.
Flademåling
Til flademålinger trykkes på tasten 3, til visningen for længde-
måling fremkommer i displayet.
Mål herefter længde og bredde en ad gangen lige som ved en
længdemåling. Mellem de to målinger er laserstrålen tændt.
Når den anden måling er færdig, beregnes
fladen automatisk, før den vises. Den sid-
ste enkelte måleværdi ses nederst i dis-
playet, slutresultatet foroven.
Volumenmåling
Til volumenmålinger trykkes på tasten 3, til visningen for volu-
menmåling fremkommer i displayet.
Mål herefter længde, bredde og højde, lige som ved en længde-
måling. Mellem de tre målinger er laserstrålen tændt.
Når den tredje måling er færdig, beregnes
voluminet automatisk, før det vises. Den
sidste enkelte måleværdi ses nederst i
displayet, slutresultatet foroven.
Side: 117
118 | Dansk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Indirekte længdemåling (se Fig. D)
Den indirekte længdemåling bruges til at beregne afstande, der
ikke kan måles direkte, da strålen hindres af en forhindring
eller fordi der ikke står nogen målflade til rådighed som reflek-
tor. Korrekte resultater opnås kun ved denne måling, hvis laser-
stråle og søgt afstand danner en nøjagtig lige vinkel (den pytha-
goræiske læresætning).
I det viste eksempel skal længden B bestemmes. Dette gøres
ved at måle A og C. A og B skal danne en lige vinkel.
Tryk til indirekte længdemålinger på tasten 5. I displayet frem-
kommer visningen til indirekte længdemåling .
Mål afstanden A lige som en længdemåling. Sørg for, at stræk-
ningen A og den søgte afstand B danner en lige vinkel. Mål her-
efter afstanden C. Mellem de to målinger er laserstrålen tændt.
Sørg for, at målingens referencepunkt (f.eks. bagkant på måle-
værktøj) er nøjagtigt samme sted ved begge målinger.
Når den anden måling er færdig, beregnes
afstanden B automatisk. Den sidste en-
kelte måleværdi ses nederst i displayet,
slutresultatet B foroven.
Konstant måling (se Fig. E)
Ved den konstante måling kan måleværktøjet bevæges relativt
i forhold til målet. Måleværdien aktualiseres ca. hver 0,5 sek.
Du kan fjerne dig f.eks. fra en væg til den ønskede afstand, den
aktuelle afstand kan aflæses hele tiden.
Trykl til konstante målinger på tasten 6. I displayet fremkom-
mer visningen for konstant måling .
Tryk på tasten Måling 12 for at udløse
målingen. Bevæg måleværktøjet, indtil den
ønskede afstandsværdi vises forneden i
displayet.
Trykkes på tasten måling 12, afbrydes den
konstante måling. Den aktuelle måleværdi
ses i displayet. Den konstante måling starter igen ved at trykke
på tasten måling 12 en gang til.
Den konstante måling slukker automatisk efter 5 min. Den
sidste måleværdi ses i displayet. Den konstante måling afslut-
tes tidligere ved at trykke på tasterne 1, 3 eller 5, hvorved
målefunktionerne skifter.
Måleværdier slettes
Med et kort tryk på tasten 7 kan du slette den sidst beregnede
enkelte måleværdi i alle målefunktioner. Ved at trykke flere
gange kort på tasten slettes de enkelte måleværdier i omvendt
rækkefølge.
Side: 118
Dansk | 119
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Gemmefunktioner
Når måleværktøjet slukkes, forbliver værdien i hukommelsen
uændret.
Måleværdier gemmes/adderes
Tryk på gemme-additionstasten 2 for at
gemme den aktuelle måleværdi – en læng-
de-, flade- eller volumenmål afhængigt af
den aktuelle målefunktion. Så snart en
værdi er blevet gemt, fremkommer „M“ i
displayet, „+“ bagved blinker kort.
Hvis hukommelsen allerede indeholder en værdi, adderes den
nye værdi til den værdi, der allerede findes i hukommelsen.
Dette sker dog kun, hvis måleenhederne stemmer overens.
Hvis hukommelsen f.eks. indeholder et flademål og den aktuelle
måleværdi er et volumenmål, adderes de to værdier ikke. I dis-
playet blinker kort „Error“.
Måleværdier subtraheres
Tryk på gemme-subtraktionstasten 8 for at trække den aktuelle
måleværdi fra værdien i hukommelsen. Så snart værdien er
blevet trukket fra, fremkommer „M“ i displayet, „–“ bagved
blinker kort.
Er der allerede gemt en værdi, kan den nye måleværdi kun
trækkes fra, hvis måleenhederne stemmerne overens (se
„Måleværdier gemmes/adderes“).
Hukommelsesværdi vises
Tryk på tasten til fremkaldelse af måle-
værdier 4 for at få vist den værdi, der fin-
des i hukommelsen. I displayet fremkom-
mer „M=“. Vises indholdet i hukommelsen
„M=“ i displayet, kan det fordobles ved at
trykke på hukommelse-additionstasten 2
og nulstilles ved at trykke på hukommelse-
subtraktionstasten 8.
Hukommelse slettes
Indholdet i hukommelsen slettes ved først at trykke på tasten
til fremkaldelse af måleværdier 4, så „M=“ fremkommer i dis-
playet. Tryk herefter kort på tasten 7; i displayet vises der ikke
mere noget „M“.
Side: 119
120 | Dansk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Arbejdsvejledning
Generelle henvisninger
Modtagerlinsen 20 og udgangen på laserstrålen 19 må ikke
være tildækket under målingen.
Måleværktøjet må ikke bevæges, mens der måles (med undta-
gelse af funktionen konstant måling). Anbring derfor måleværk-
tøjet op ad eller på målepunkterne.
Måling gennemføres i laserstrålens midte, også når laserstrålen
er rettet mod skrå målflader.
Påvirkninger af måleområdet
Måleområdet afhænger af lysforholdene og målfladens reflek-
tionsegenskaber. For bedre at kunne se laserstrålen, når der
arbejdes ude i det fri og når solen er meget stærk, anbefales
det at bruge de specielle laserbriller 22 (tilbehør) og lasermål-
tavlen 24 (tilbehør), eller sørg for at afskygge målfladen.
Påvirkninger af måleresultatet
På grund af fysiske effekter kan det ikke udelukkes, at der opstår
fejlmålinger, når der måles på forskellige overflader. Herunder
forstås:
– gennemsigtige overflader (f.eks. glas, vand),
– spejlende overflader (f.eks. poleret metal, glas),
– porøse overflader (f.eks. isoleringsmaterialer),
– strukturerede overflader (f.eks. råpuds, natursten).
Brug på disse overflader i givet fald laser-måltavlen 24 (til-
behør).
Ligeledes kan luftlag med forskellige temperaturer eller in-
direkte modtagede reflektioner påvirke måleværdien.
Måle med anslagsstift (se billede B og F)
Anslagsstiften 14 er god at bruge f.eks. til måling fra hjørner
(rumdiagonal) eller vanskeligt tilgængelige steder som f.eks.
rullejalousiskinner.
Skub låsen 15 på anslagsstiften til side for at klappe stiften ud.
Indstil referenceniveauet til målinger med anslagsstift ved at
trykke på tasten 9 tilsvarende.
Anslagsstiften 14 klappes ind ved at trykke den helt ind i huset.
Stiften låses automatisk.
Positionering med libelle
Libellen 16 muliggør en nem vandret indstilling af måleværk-
tøjet. Dermed kan strålen nemmere rettes mod målflader, især
mod større afstande.
Libellen 16 er i kombination med laserstrålen ikke egnet til
nivellering.
Side: 120
Dansk | 121
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Rette strålen mod målfladen med indstillingshjælp
(se Fig. G)
Indstillingshjælpen 11 gør det nemmere at rette strålen mod
målfladen over større afstande. Ret blikket langs med indstil-
lingshjælpen på oversiden af måleværktøjet. Laserstrålen for-
løber parallelt med denne linje.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Årsag Afhjælpning
Temperaturadvarsel (c) blinker, måling er ikke mulig
Måleværktøjet er uden for
driftstemperaturen fra
– 10 °C til + 50 °C (i funk-
tionen konstant måling op
til +40 °C).
Vent til måleværktøjet har
nået driftstemperatur
Batteriadvarsel (b) fremkommer
Batterispænding bliver
svagere (måling er stadigvæk
mulig)
Batterier eller akkuceller
skiftes
Batteriadvarsel (b) blinker, måling er ikke mulig
Batterispænding er for lav Batterier eller akkuceller
skiftes
Visninger „Error“ og „––––“ i displayet
Vinkel mellem laserstråle og
mål er for spids.
Forstør vinkel mellem laser-
stråle og mål
Målflade reflekterer for meget
(f.eks. spejl) eller for lidt
(f.eks. sort stof) eller omgivel-
seslys er for stærkt.
Brug laser-måltavle 24
(tilbehør)
Udgang laserstråling 19 eller
modtagerlinse 20 er dugget
(f.eks. på grund af hurtig
temperaturskift).
Tør udgang laserstråling 19
eller modtagerlinse 20 tør
med en blød klud
Beregnet værdi er større end
99999 m/m2
/m3
.
Inddel beregning i mellem-
skridt
Visning „Error“ blinker øverst i displayet
Addition/subtraktion af
måleværdier med forskellige
måleenheder
Addér/fratræk kun målevær-
dier med samme måleenheder
Side: 121
122 | Dansk
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Måleværktøjet, at hver enkelt måling gennemfø-
res korrekt. Konstateres en defekt, blinker kun
det symbol, der ses her til venstre, i displayet.
I dette tilfælde eller hvis ovennævnte afhjælp-
ningsforanstaltninger ikke kan afhjælpe en fejl,
afleveres måleværktøjet til din forhandler, der sørger for at
lede det videre til Bosch-kundeservice.
Måleværktøjets nøjagtighedskontrol
Måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres på følgende måde:
– Vælg en uforanderlig målestrækning med en længde på ca.
3 til 10 m, som du kender længden på (f.eks. rumbredde,
døråbning). Målestrækningen skal ligge i det indvendige rum,
målingens målflade skal være glat og godt reflekterende.
– Mål strækningen 10 gange i træk.
De enkelte målinger må max. afvige ±3 mm fra middelværdien.
Fasthold måleresultaterne i en måleprotokol, så det er muligt
at sammenligne nøjagtigheden af resultaterne på et senere
tidspunkt.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Opbevar og transportér kun måleværktøjet i den medleverede
beskyttelsestaske.
Renhold måleværtøjet.
Dyp ikke måleværktøjet i vand eller andre væsker.
Tør snavs af værktøjet med en fugtig, blød klud. Anvend ikke
rengørings- eller opløsningsmidler.
Især modtagerlinsen 20 skal plejes på den samme omhyggelige
måle som briller eller linsen på et fotoapparat.
Måleresultat upålideligt
Målflade reflekterer ikke enty-
digt (f.eks. vand, glas).
Afdæk målflade
Udgang laserstråling 19
eller modtagerlinse 20 er
tildækket.
Hold udgang lasestråling 19
eller modtagerlinse 20 fri
Måleresultat ikke plausibelt
Forkert referenceniveau
indstillet
Vælg referenceniveau, så det
passer til måling
Forhindring i laserstrålens
forløb
Laserpunkt skal ligge komplet
på målflade.
Årsag Afhjælpning
Side: 122
Dansk | 123
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Skulle måleværktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
alligevel holde op med at fungere, skal reparationen udføres af
et autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj. Forsøg ikke
at åbne måleværktøjet selv.
Måleværktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Send altid måleværktøjet til reparation i beskyttelsestasken 25.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og ved-
ligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedelsteg-
ninger og informationer om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter og
tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Måleværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.
Gælder kun i EU-lande:
Smid ikke måleværktøj ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal
kasseret måleværktøj indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Akkucellen/batterier:
Gamle akkuceller/batterier må ikke smides ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald, ej heller brændes eller
smides i vandet. Akkuceller/batterier skal indsamles, gen-
bruges eller bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter.
Gælder kun for EU-lande:
Iht. direktivet 91/157/EØF skal defekte eller brugte akkuceller/
batterier genbruges.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PLR 25.

Stil et spørgsmål om Bosch PLR 25

Har du et spørgsmål om Bosch PLR 25 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PLR 25. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PLR 25 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.