Bosch PLL 5 manual

Få vist brugermanualen for Bosch PLL 5 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Måling
  • Model/navn: PLL 5
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 108
Dansk | 109
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
da
Sikkerhedsinstrukser
Alle instruktioner skal læses og følges, for
at man kan arbejde fareløst og sikkert med
måleværktøjet. Advarselsskilte på måle-
værktøjet må aldrig gøres ukendelige. DIS-
SE INSTRUKSER BØR OPBEVARES TIL SE-
NERE BRUG.
f Forsigtig – hvis der bruges betjenings- eller juste-
ringsudstyr eller hvis der udføres processer, der
afviger fra de her angivne, kan dette føre til alvor-
lig strålingseksposition.
f Måleværktøjet leveres med et advarselsskilt på
tysk (på den grafiske illustration over måleværktø-
jet har det nummer 13).
f Klæb den medleverede etiket på dit sprog oven på
advarselsskiltets tekst, før måleværktøjet tages i
brug første gang.
f Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr og ret
ikke blikket ind i laserstrålen. Dette måleværktøj ud-
sender laserstråler fra laserklasse 2 iht. IEC 60825-1.
Derved kan du komme til at blænde personer.
f Anvend ikke de specielle laserbriller som beskyt-
telsesbriller. Laserbrillerne anvendes til bedre at
kunne se laserstrålen, de beskytter dog ikke mod la-
serstråler.
Side: 109
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
110 | Dansk
f Anvend ikke de specielle laserbriller som solbriller
eller i trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke
100 % mod ultraviolette (UV) stråler og reducerer
ens evne til at registrere og iagttage farver.
f Sørg for, at måleværktøjet kun repareres af kvali-
ficerede fagfolk og at der kun benyttes originale
reservedele. Dermed sikres det, at måleværktøjet
bliver ved med at være sikkert.
f Sørg for, at børn ikke kan komme i kontakt med la-
sermåleværktøjet. Du kan utilsigtet komme til at
blænde personer.
f Brug ikke måleværktøjet i eksplosionsfarlige om-
givelser, hvor der findes brændbare væsker, gas-
ser eller støv. I måleværktøjet kan der opstå gni-
ster, der antænder støv eller dampe.
Måleværktøjet må ikke komme i nærhe-
den af pacemakere. Magneterne 14 dan-
ner et felt, som kan påvirke pacemaker-
nes funktion.
f Hold måleværktøjet væk fra magnetiske databæ-
rere og magnetisk sarte maskiner. Magneternes
virkning 14 kan føre til irreversibelt datatab.
Side: 110
Dansk | 111
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Funktionsbeskrivelse
Beregnet anvendelse
Måleværktøjet er beregnet til at beregne og vise nøjag-
tigt vandrette og lodrette linjer. Det er desuden egnet til
at kontrollere lodder og vandrette højdeforløb og flader.
Måleværktøjet er udelukkende beregnet til drift på luk-
kede steder.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer
til illustrationen af måleværktøjet på illustrationssiden.
1 Vægholder
2 Pin
3 Metalplade på vægholder
4 Klæbestrimmel*
5 Bælteholdeclip
6 Libelle til lodret indstilling
7 Libelle til vandret indstilling
8 Kontaktflade af aluminium
9 Åbning til laserstråle
10 Låsning af låg til batterirum
11 Låg til batterirum
12 Kontaktpunkter
13 Laser-advarselsskilt
14 Magnete
15 Start-stop-kontakt
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbe-
hør findes i vores tilbehørsprogram.
Side: 111
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
112 | Dansk
Tekniske data
Linienlaser PLL 5
Typenummer 3 603 K15 000
Arbejdsområde indtil ca.* 5 m
Nivelleringsnøjagtighed** ±1 mm/m
Driftstemperatur +5 °C...+40 °C
Opbevaringstemperatur –20 °C...+70 °C
Relativ luftfugtighed max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <2 mW
C6 9,33
Batterier 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 0,12 kg
Mål 142 x 27 x 30 mm
* ved anvendelse af vægholderen 1; ved ufordelagtige betingel-
ser som f.eks. stærkesolstråler mindre rækkevidde
** ved rigtig position af måleværktøjet (se „Måleværktøj positi-
oneres“, side 115)
Vær opmærksom på dit måleværktøjs typenummer (på typeskil-
tet), handelsbetegnelserne for de enkelte måleværktøjer kan
variere.
Side: 112
Dansk | 113
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Montering
Isætning/udskiftning af batterier (se Fig. A)
Det anbefales, at måleværktøjet drives med Alkali-Man-
gan-batterier.
Låget til batterirummet åbnes 11 ved at trykke låsen 10
i pilens retning og tage låget til batterirummet af.
Læg batteri-tilbagehentebåndet ind under det første
batteri, der skal bruges. Sæt de medleverede batterier
i den rækkefølge, der vises på billedet, og kontrollér, at
polerne vender rigtigt.
Skift altid alle batterier på en gang. Batterierne skal
stamme fra den samme fabrikant og have den samme
kapacitet.
f Tag batterierne ud af måleværktøjet, hvis måle-
værktøjet ikke skal bruges i længere tid. Batterier-
ne kan korrodere og aflade sig selv, hvis de bliver
siddende i måleværktøjet i længere tid.
Side: 113
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
114 | Dansk
Drift
Ibrugtagning
f Beskyt måleværktøjet mod fugtighed og direkte
solstråler.
f Udsæt ikke måleværktøjet for ekstreme tempera-
turer eller temperatursvingninger. Lad dem f.eks.
ikke ligge i bilen i længere tid. Sørg altid for, at må-
leværtøjet er tempereret ved større tempera-
tursvingninger, før det tages i brug.
f Undgå at udsætte måleværktøjet for voldsomme
stød eller fald. Beskadigelser af måleværktøjet kan
føre til forringelser af nøjagtigheden. Sammenlign
efter et kraftigt stød eller fald laserlinjen med en
kendt vandret eller lodret referencelinje.
Tænd/sluk
Måleværktøjet tændes ved at trykke på start-stop-
kontakten 15. Måleværktøjet sender straks efter
tænding en laserstråle ud af udgangsåbningen 9.
f Ret ikke laserstrålen mod personer eller dyr og ret
ikke blikket ind i laserstrålen, heller ikke fra stor
afstand.
Måleværktøjet slukkes ved at trykke på start-stop-
kontakten 15 igen.
f Sørg for, at måleværktøjet altid er under opsyn og
sluk for måleværktøjet efter brug. Andre personer
kan blive blændet af laserstrålen.
Side: 114
Dansk | 115
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Målefunktioner
Bemærk: Den angivede nivelleringsnøjagtighed gælder
for justeringen af laserstrålen mht. libellerne 6 og 7.
Måleværktøj positioneres (se Fig. B)
Måleværktøjets position er vigtig for den præcise juste-
ring vha libeller.
Den angivede nivelleringsnøjagtighed nås kun, hvis må-
leværktøjet positioneres rigtigt:
– Ved den vandrette justering vha. libellen 7 skal kon-
taktfladen af aluminium 8 på måleværktøjet pege
nedad.
– Ved den lodrette justering vha. libellen 6 skal lase-
rens udgangsåbning 9 pege opad.
Justering vha. laserlinje
Vandret justering (se Fig. C–D): Placér de tre kontakt-
punkter på måleværktøjet 12 på væggen eller fastgør
det med magneterne 14 på vægholderen 1 hhv. på en
anden magnetisk flade. Måleværktøjets kontaktflade af
aluminium 8 skal pege nedad. Justér måleværktøjet
vandret vha. libellen 7. Langs med den vandrette laser-
linje kan du f.eks. justere billedrammer eller fliser.
Lodret justering (se Fig. D): Placér de tre kontakt-
punkter på måleværktøjet 12 på væggen eller fastgør
det med magneterne 14 på vægholderen 1 hhv. på en
anden magnetisk flade. Laser-udgangsåbningen 9 skal
pege opad. Justér måleværktøjet lodret vha. libellen 6.
Langs med den lodrette laserlinje kan du f.eks. justere
over- og underskabe.
Side: 115
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
116 | Dansk
Justering på referencepunkter (se Fig. E): Placér de
tre kontaktpunkter på måleværktøjet 12 på væggen el-
ler fastgør det med magneterne 14 på vægholderen 1
hhv. på en anden magnetisk flade. Drej måleværktøjet i
en hvilken som helst vinkel for at justere laserstrålen i
forhold til referencepunkter. Dermed kan du f.eks.
hænge billedrammer op parallelt med en trappe eller
en tagskråning.
Vandret/lodret position kontrolleres vha. libeller
(se Fig. F)
Måleværktøjet kan anvendes som et vaterpas til kontrol
af vandrette eller lodrette positioner (f.eks. til at opstil-
le en vaskemaskine eller et køleskab lige). Anbring må-
leværktøjets kontaktflade af aluminium 8 på den over-
flade, der skal kontrolleres. Når værktøjet anbringes på
vandrette overflader, skal kontaktfladen af aluminium 8
pege nedad, når værktøjet anbringes på lodrette over-
flader, skal laser-udgangsåbningen 9 pege opad.
Arbejdsvejledning
f Hold klæbestrimlerne 4 væk fra småbørn. Børn kan
komme til at forveksle strimlerne med tyggegummi.
Fastgørelse på væg
Vægholderen fastgøres til forskellige overflader på fire
forskellige måder:
– Fastgørelse med klæbestrimler (se Fig. G): Med de
aftagelige klæbestrimler 4 fastgøres vægholderen til
sarte overflader, uden at disse beskadiges. Under-
grunden skal være lige, fast, tør, ren, fedtfri og
mindst 15 °C varm. Træk en af beskyttelsesfolierne
Side: 116
Dansk | 117
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
af klæbestrimlen (c) og anbring klæbestrimlen med
udragende ende bag på vægholderen (d). Træk den
anden beskyttelsesfolie af klæbestrimlen (e) og
tryk vægholderen med klæbestrimlen kraftigt mod
undergrunden (f) i mindst 5 sekunder. Vægholde-
ren tages af ved at trække langsomt i den udragende
ende af klæbestrimlen og så parallelt som muligt
med undergrunden (g).
– Fastgørelse med pins (se Fig. H): Med de medleve-
rede pins 2 kan du fastgøres vægholderen til gips-
eller trævægge. Stik pinnene gennem udsparinger-
ne i vægholderen som vist på billedet.
– Fastgørelse med en skrue: Anbring udsparingen
bag på vægholderen 1 på en skrue, der rager en
smule ud fra væggen.
– Fastgørelse med klæbebånd (se Fig. I): Du kan og-
så fastgøre vægholderen med almindelig tape (føl-
ger ikke med leveringen) som vist på billedet.
Sørg ved alle fire fastgørelsesmåder for, at vægholde-
ren 1 er fastgjort sikkert på undergrunden. En vækglid-
ning af vægholderen kan føre til fejlmålinger.
Anbring måleværktøjet på vægholderens 1 metalplade
3 med magneterne 14.
Bælteholdeclip
Med bælteholdeclippen 5 kan du hænge måleværktøjet
fast i f.eks. et bælte.
Side: 117
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
118 | Dansk
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Kontrollér altid måleværktøjet før brug. Ses synli-
ge skader på måleværktøjet eller er der løse dele
inde i måleværktøjet, er det ikke sikkert, at måle-
værktøjet fungerer i henhold til hensigten.
Måleværktøjet skal altid holdes rent og tørt for at sikre
et godt og sikkert arbejde.
Tør snavs af værktøjet med en fugtig, blød klud. Anvend
ikke rengørings- eller opløsningsmidler.
Skulle måleværktøjet trods omhyggelig fabrikation og
kontrol alligevel holde op med at fungere, skal repara-
tionen udføres af et autoriseret servicecenter for
Bosch el-værktøj. Forsøg ikke at åbne måleværktøjet
selv.
Måleværktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt)
skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af
reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation
og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele.
Reservedelstegninger og informationer om reservedele
findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling
af produkter og tilbehør.
Side: 118
Dansk | 119
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Måleværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på
en miljøvenlig måde.
Gælder kun i EU-lande:
Smid ikke måleværktøj ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk ud-
styr skal kasseret måleværktøj indsamles
separat og genbruges iht. gældende mil-
jøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Akkuer/batterier må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, ej heller brændes eller
smides i vandet. Akkuer/batterier skal hvis muligt
aflades, indsamles, genbruges eller bortskaffes iht.
gældende miljøforskrifter.
Gælder kun i EU-lande:
Iht. direktivet 2006/66/EF skal defekte eller brugte
akkuer/batterier genbruges.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PLL 5.

Stil et spørgsmål om Bosch PLL 5

Har du et spørgsmål om Bosch PLL 5 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PLL 5. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PLL 5 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.