Bosch PBH 2900 RE manual

Få vist brugermanualen for Bosch PBH 2900 RE below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: PBH 2900 RE
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 61
62 | Dansk
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinenmåikkeudsættesforregnellerfugt.Indtræng-
ning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigtatværeopmærksom, se, hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjetbørvedligeholdesomhyggeligt.Kontroller,
ombevægeligemaskindelefungererkorrektogikkesid-
der fast, og omdeleneer brækket eller beskadiget, såle-
des at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke såhurtigt fast og ernemmere atføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hamre
 Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
 Brug ekstrahåndgrebet, hvis det følger med el-værktø-
jet. Tabes kontrollen over el-værktøjet, kan det føre til
kvæstelser.
 Hold fast i el-værktøjets isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor indsatsværktøjet eller skruen
kan ramme bøjede strømledninger eller el-værktøjets
eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning
kan også sætte værktøjets metaldele under spænding,
hvilket kan føre til elektrisk stød.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 62 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 62
Dansk | 63
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
 Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le. Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan
medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at hammerbore i beton, tegl og
sten samt til let mejselarbejde. Det er også egnet til boring
uden slag i træ, metal, keramik og plast. El-værktøj med elek-
troniskregulering oghøjre-/venstreløberogsåegnettilskrue-
arbejde.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Udskiftningsborepatron med lynspændefunktion
(PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus-udskiftningsborepatron
(PBH 3000-2 FRE)
3 Værktøjsholder SDS-plus
4 Støvbeskyttelseskappe
5 Låsekappe
6 Udskiftningsborepatron-låsering (PBH 3000-2 FRE)
7 Låsetast til start-stop-kontakt
8 Start-stop-kontakt
9 Indstillingshjul omdrejningstal
10 Retningsomskifter
11 Sikkerhedstaste til slag-/drejestop-kontakt
12 Slag-/drejestop-kontakt
13 Gearomskifter (PBH 3000-2 FRE)
14 Sikkerhedskontakt til gearomskifter (PBH 3000-2 FRE)
15 Taste til indstilling af dybdeanslag
16 Vingeskrue til indstilling af ekstrahåndtag
17 Ekstrahåndtag (isoleret gribeflade)
18 Dybdeanslag
19 Håndgreb (isoleret gribeflade)
20 Sikringsskrue til tandkransborepatron*
21 Tandkransborepatron*
22 SDS-plus-holdeskaft til borepatron*
23 Hurtigspændende borepatron
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Borepatronholder (PBH 3000-2 FRE)
25 Forreste kappe
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Bageste kappe
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Opsugningsåbning Sugfix*
28 Klemmeskrue Sugfix*
29 Dybdeanslag Sugfix*
30 Teleskoprør Sugfix*
31 Vingeskrue Sugfix*
32 Føringsrør Sugfix*
33 Universalholder med SDS-plus-holdeskaft*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.
El-værktøjetsA-vægtedestøjniveauertypisk:Lydtryksniveau
89 dB(A); lydeffektniveau 100 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set:
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Hammerboring i beton: ah=19 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Mejsling: ah=16,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Boring i metal: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Skruning: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 3000-2 FRE:
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Hammerboring i beton: ah=16 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Mejsling: ah=14 m/s2
, K=2 m/s2
,
Boring i metal: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Skruning: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE:
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Deter
også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.
Detangivedesvingningsniveaurepræsentererdevæsentligean-
vendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til an-
dre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende ind-
satsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan
svingningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig for-
øgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtigvurderingaf svingningsbelastningen bør der også
tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt
nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en
betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejds-
tidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af bru-
geren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af
el-værktøjogindsatsværktøj,holdehændervarme,organisation
af arbejdsforløb.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 63 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 63
64 | Dansk
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Tekniske data
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgendestandarderellernormativedokumenter:EN 60745,
EN 50581:2012 iht. bestemmelserne i direktiverne
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Montering
 Trækstikket ud afstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
Ekstrahåndtag
 Brug altid el-værktøjet med ekstrahåndtaget 17.
Ekstra håndgreb svinges (se Fig. A)
Du kan svinge ekstrahåndtaget 17 efter ønske for at opnå en
sikker arbejdsholdning, hvor du ikke bliver så hurtigt træt.
– Drej vingeskruen til indstiling af ekstrahåndtaget 16 mod
venstre (imod uret) og sving ekstrahåndtaget 17 i den øn-
skede position. Drej herefter vingeskruen 16 mod højre
(med uret) igen.
Indstil boredybde (se Fig. B)
Med dybdeanslaget 18 kan den ønskede boredybde X fast-
lægges.
– Tryk på tasten til indstilling af dybdeanslag 15 og sæt dyb-
deanslaget ind i ekstrahåndtaget 17.
Den riflede side på dybdeanslaget 18 skal pege nedad.
– Skub SDS-plus-indsatsværtøjet helt ind i værktøjsholde-
ren SDS-plus 3. Ellers kan SDS-plus-værktøjets bevæge-
lighed føre til en forkert indstilling af boredybden.
Borehammer PBH ... 2800 RE 2900 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Typenummer 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Hastighedsstyring     
Drejestop     
Højre-/venstreløb     
Udskiftningsborepatron – – – – 
Leveringsomfang
– Hurtigspændende borepatron – –   
Nominel optagen effekt W 720 730 730 750 750
Slagtal ved nom. omdrejningstal min-1
4000 4000 4000 4000 4000
Enkelt slagstyrke iht.
EPTA-Procedure 05/2009 J 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8
Nominelt omdrejningstal min-1
1100 1100 1100 1100 1100
Omdrejningstal, ubelastet
– 1. gear
– 2. gear
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Værktøjsholderen SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Diameter spindelhals mm 43 43 43 43 43
Borediameter max.:
– Beton
– Murværk (med hulborekrone)
– Stål
– Træ
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01:2014 kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3
Beskyttelsesklasse / II / II / II / II / II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-318-007.book Page 64 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 64
Dansk | 65
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
– Træk dybdeanslaget så meget ud, at afstanden mellem bo-
rets spids og dybdeanslagets spids svarer til den ønskede
boredybde X.
Borepatron og værktøj vælges
Til hammerboring og mejsling har man brug for SDS-plus-
værktøj, der kan sættes i SDS-plus-borepatronen.
Tilboringudenslagitræ,metal,keramikogplastsamttilskru-
ning anvendes værktøj uden SDS-plus (f.eks. bor med cylin-
drisk skaft). Til sådant værktøj skal der bruges en selvspæn-
dende borepatron hhv. en tandkransborepatron.
PBH 3000-2 FRE:SDS-plus-udskiftningsborepatronen2 kan
let erstattes af den medleverede udskiftningsborepatron 1
med lynspændefunktion.
Skift borepatron
(PBH 2800 RE/PBH 2900RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
Arbejde med værktøj uden SDS-plus (f.eks. bor med cylin-
drisk skaft) kræver, at tandkrans- hhv. hurtigspændeborepa-
tronen monteres.
Tandkransborepatron monteres (tilbehør)
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE) (se Fig. C)
– Skru SDS-plus-holdeskaftet 22 ind i tandkransborepatro-
nen 21. Sikre tandkransborepatronen 21 med sikrings-
skruen 20. Vær opmærksom på, at sikringsskruen har
et venstregevind.
Tandkrans- hhv. hurtigspændeborepatron monteres
(se Fig. D)
– Rengør istikningsenden på holdeskaftet og smør et tyndt
lag fedt på den.
– Sæt tandkransborepatronen 21 hhv. hurtigspændebore-
patronen 23 med holdeskaftet drejende ind i værktøjshol-
deren, til den fastlåses af sig selv.
– Kontrollér, at tandkrans- hhv. hurtigspændeborepatronen
sidder rigtigt fast ved at trække i den.
Tandkrans- hhv. hurtigspændeborepatron tages ud
– Skub låsekappen 5 bagud og tag tandkransborepatronen
21 hhv. hurtigspændeborepatronen 23 af.
Udskiftningsborepatron tages ud/sættes i
(PBH 3000-2 FRE)
Udskiftningsborepatron tages ud (se Fig. E)
– Gribomkringudskiftningsborepatron-låseringen6ogtræk
denkraftigtipilensretning.Udskiftningsborepatronenløs-
ner sig og kan tages af fortil.
– Beskyt udskiftningsborepatronen mod snavs, når den er
taget ud.
Udskiftningsborepatron sættes i (se Fig. F)
– Rengør udskiftningsborepatronen, før den sættes i og
smør et tyndt lag fedt på indstikenden.
– Grib fat omkring SDS-plus-udskiftningsborepatronen 2
hhv. hurtigspænde-udskiftningsborepatronen 1 med hele
hånden. Skub udskiftningsborepatronen drejende på bo-
repatronholderen 24, til der høres et tydeligt klik.
– Udskiftningsborepatronen fastlåses automatisk. Kontrol-
lér at udskiftningsborepatronen sidder rigtigt fast ved at
trække i låsen.
Værktøjsskift
Støvbeskyttelseskappen 4 forhindrer i stort omfang, at bore-
støv trænger ind i værktøjsholderen under brug. Når værktø-
jet sættes i, skal man være opmærksom på, at støvbeskyttel-
seskappen 4 ikke beskadiges.
 Enbeskadigetstøvbeskyttelseskappeskalskiftesmed
det samme. Det anbefales, at få dette gjort af en servi-
cetekniker.
SDS-plus-indsatsværktøj sættes i (se Fig. G)
SDS-plus-borepatronen bruges til at skifte indsatsværktøj
nemt og hurtigt uden brug af ekstra værktøj.
– PBH 3000-2 FRE: Sæt SDS-plus-udskiftningsborepatro-
nen 2 i.
– Rengør istikningsenden på indsatsværktøjet og smør et
tyndt lag fedt på den.
– Sæt indsatsværktøjet drejende ind i værktøjsholderen, til
det fastlåses af sig selv.
– Kontrollér at værktøjet sidder rigtigt fast ved at trække i lå-
sen.
SDS-plus-indsatsværktøjetersystembetingetfritbevægeligt.
Derved opstår en rundløbafvigelse i tomgang. Dette påvirker
ikkeborehulletsnøjagtighed,daboretcentrerersigafsigselv
under borearbejdet.
SDS-plus-indsatsværktøj tages ud (se Fig. H)
– Skub låsekappen 5 bagud og tag indsatsværktøjet ud.
Indsatsværktøj uden SDS-plus sættes ind i tandkransbo-
repatronen (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
Bemærk: Brug ikke værktøjer uden SDS-plus til hammerbo-
ringellermejsling!VærktøjudenSDS-plusogdetsborepatron
beskadiges under hammerboring og mejsling.
– Sæt tandkransborepatronen 21 i.
– Åben tandkransborepatronen 21 ved at dreje på den, ind-
til værktøjet kan sættes i. Sæt værktøjet i.
– Stik borepatronnøglen i de pågældende boringer på tand-
kransborepatronen 21 og spænd værktøjet jævnt.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position „Boring“.
Indsatsværktøj uden SDS-plus tages ud af tandkransbore-
patronen (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
– Drej kappenpåtandkransborepatronen21 tilvenstrevha.
borepatronnøglen, til indsatsværktøjet kan tages ud.
Indsatsværktøj uden SDS-plus sættes ind i hurtigspænde-
borepatronen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(se Fig. I)
Bemærk: Brug ikke værktøjer uden SDS-plus til hammerbo-
ringellermejsling!VærktøjudenSDS-plusogdetsborepatron
beskadiges under hammerboring og mejsling.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Sæt hurtigspænebo-
repatronen 23 i.
– PBH 3000-2 FRE:Sætudskiftningsborepatronenmedlyn-
spændefunktion 1 i.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 65 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 65
66 | Dansk
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
– Hold fast i den bageste kappe 26 på hurtigspændeborepa-
tronen 23 og drej den forreste kappe 25 til venstre, til
værktøjet kan sættes i. Sæt værktøjet i.
– Hold fast i den bageste kappe på hurtigspændeborepatro-
nen 23 og drej den forreste kappe kraftigt med hånden
mod højre (med uret), til der ikke høres noget klik mere.
Borepatronen låses derved automatisk.
– Kontrollér at værktøjet sidder rigtigt fast ved at trække i lå-
sen.
Bemærk: Er værktøjsholderen blevet åbnet helt, kan der evt.
høres en skraldende lyd, når værktøjsholderen drejes i, og
værktøjsholderen lukker ikke.
Dreji dette tilfældedenforrestekappe25 engangtilvenstre.
Herfter kan værktøjsholderen lukkes.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position „Boring“.
Indsatsværktøj uden SDS-plus tages ud af hurtigspænde-
boreaptronen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(se Fig. J)
– Hold fast i den bageste kappe 26 på hurtigspændeborepa-
tronen og drej den forreste kappe 25 på hurtigspændebo-
repatronen til venstre, til indsatsværktøjet kan tages ud.
Støvopsugning med sugfix (tilbehør)
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materia-
ler, der skal bearbejdes.
 Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Sugfix monteres (se Fig. K)
Tilstøvopsugningenbenyttesetsugfix(tilbehør).Underbore-
arbejdet fjedrer sugfix tilbage, så sugfix-hovedet altid holdes
tæt mod undergrunden.
– Tryk på tasten til dybdeanslagsindstillingen 15 og tag dyb-
deanslaget ud 18. Tryk på tasten 15 igen og sæt sugfix for-
fra ind i ekstrahåndtaget 17.
– Tilslut enopsugningsslange (diameter 19 mm, tilbehør)til
opsugningsåbningen 27 på sugfix.
Støvsugerenskalværeegnettildetmateriale,somskalopsuges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Boredybde indstilles på sugfix (se Fig. L)
Den ønskede boredybde X kan også fastlægges, når sugfix er
monteret.
– Skub SDS-plus-indsatsværtøjet helt ind i værktøjsholde-
ren SDS-plus 3. Ellers kan SDS-plus-værktøjets bevæge-
lighed føre til en forkert indstilling af boredybden.
– Løsne vingeskruen 31 på sugfix.
– Anbringel-værktøjetfastdetsted,derskalboresi,udenat
tænde for værktøjet. SDS-plus-indsatsværktøjet skal be-
finde sig på fladen.
– Forskyd føringsrøret 32 på sugfix på en sådan måde, at
sugfix-hovedet hviler på den flade, der skal bores i. Skub
ikke føringsrøret 32 mere end nødvendigt hen over tele-
skoprøret30,såensåstordelafskalaenforbliversynligpå
teleskoprøret 30.
– Spænd vingeskruen 31 igen. Løsne klemmeskruen 28 på
dybdeanslaget på sugfix.
– Forskyd dybdeanslaget 29 på teleskoprøret 30 på en så-
dan måde, at den afstand X, der vises på billedet, er i over-
ensstemmelse med den ønskede boredybde.
– Spænd klemmeskruen 28 i denne position.
Brug
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Indstil funktion
Med slag-/drejestop-kontakten 12 vælges funktionen til
el-værktøjet.
Bemærk: Ændre kun funktionen, når el-værktøjet er slukket!
Ellers kan el-værktøjet blive beskadiget.
– Funktionen ændres ved at trykke på sikkerhedstastenkon-
takten 11 og dreje slag-/drejestop-kontakten 12 i den øn-
skede position, til den går hørbart i indgreb.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Positiontilboring udenslag itræ,metal,ke-
ramik og plast samt til skruning og gevind-
skruning
Positiontilhammerboringibetonellersten
Position Vario-Lock til indstilling af mejsel-
positionen
I denne position går slag-/drejestop-kontak-
ten 12 ikke i indgreb.
Position til mejsling
OBJ_BUCH-318-007.book Page 66 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Side: 66
Dansk | 67
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Indstil drejeretning (se Fig. M)
Med retningsomskifteren 10 kan du ændre el-værktøjets dre-
jeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt 8 er dette ikke
muligt.
Højreløb: Tryk retningsomskifteren 10 helt til højre.
Venstreløb: Tryk retningsomskifteren 10 helt til venstre.
Stil altid drejeretningen til hammerboring, boring og
mejsling på højreløb.
Tænd/sluk
– El-værktøjettændesvedat trykkepåstart-stop-kontakten8.
– Start-stop-kontakten fastlåses ved at trykke den ned og
holde den nede og desuden trykke på låsetasten 7.
– El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 8.
Er start-stop-kontakten 8 fastlåst, trykkes på den, før den
slippes.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
Omdrejningstal/slagtal indstilles
Omdrejningstallet/slagtallet indstilles trinløst til det tændte
el-værktøj, afhængigt af hvor meget start-stop-kontakten 8
trykkes ind.
Lettrykpåstart-stop-kontakten8førertiletlavtomdrejnings-
tal/slagtal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet/slag-
tallet.
Omdrejningstal/slagtal vælges
Stillehjulet til indstilling af omdrejningstallet 9 bruges til at
indstille det nødvendige omdrejningstal – også under driften.
På grund af begrænsningen kan start-stop-kontakten 8 tryk-
kes ind indtil den indstillede max. grænse.
Mekanisk gearvalg (PBH 3000-2 FRE)
Med gearomskifteren 13 kan der vælges 2 omdrejningstal-
områder.
Gear 1:
Lavt hastighedsområde; til hammerboring, mejsling, boring
med stor borediameter, skruning og gevindskæring.
Gear 2:
Højt hastighedsområde; til boring med lille borediameter.
– Gearet skiftes ved at trykke sikkerhedskontakten 11 på
slag-/drejestop-kontakten 12 og dreje slag-/drejestop-
kontakten i position „Boring“. Tryk herefter på sikkerheds-
kontakten 14pågearomskifteren 13ogdrejgearomskifte-
ren hen på gear 2.
Bemærk: Slag-/drejestop-kontakten 12 må kun drejes, når
el-værktøjet er slukket. Også når gearomskifteren drejes 13
skal el-værktøjet være slukket.
Hammerboring og mejsling er udelukkende mulige i gear 1. Den
specielle udformning af gearomskifter 13 og slag-/drejestop-
kontakt 12 forhindrer i disse funktioner, at der skiftes til gear 2.
Førdriftsformenskiftesfraboringtilhammerboring,Vario-Lock
hhv. mejsling skal gearomskifteren 13 stilles tilbage på gear 1.
Overbelastningskobling
 Sidder indsatsværktøjet i klemme, afbrydes rotatio-
nen.Idenforbindelseopstårstorekræfter.Holdderfor
altid el-værktøjet sikkert med begge hænder og sørg
for at stå fast under arbejdet.
 Sluk for el-værktøjet og løsne indsatsværktøjet, hvis
el-værktøjet blokerer. Der opstår store reaktionsmo-
menter, hvis maskinen tændes med et blokeret bore-
værktøj.
Arbejdsvejledning
Omdrejningsretning til mejsling
Stil altid omdrejningsretningen til mejsling på højreløb. Der-
ved undgås øget slid af kulbørsterne.
Ændring af mejselstilling (Vario-Lock)
Du kan fastlåse mejslen i 36 stillinger. Dette gør det muligt al-
tid at indtage den optimale arbejdsposition.
– Anbring mejslen i værktøjsholderen.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position „Vario-Lock“
(se „Indstil funktion“, side 66).
– Drej værktøjsholderen i den ønskede mejselstilling.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position „mejsling“.
Dermed er værktøjsholderen låst fast.
– Stil omdrejningsretningen til mejsling på højreløb.
Skruebits sættes i (se Fig. N)
 Sætkunel-værktøjetpå møtrikken/skrueniafbrudttil-
stand. Roterende indsatsværktøjer kan skride.
Brug af skruebits kræver en universalholder med 33 med
SDS-plus-skaft (tilbehør).
– Rengør istikningsenden på holdeskaftet og smør et tyndt
lag fedt på den.
– Sætuniversalholderendrejendeindiværktøjsholderen,til
den fastlåses af sig selv.
PBH 3000-2 FRE
Til funktionerne hammerboring, Vario-Lock og mejsling skal
gearomskifteren13 stå på 1.
Position til boring uden slag
(gear 1) i træ, metal, keramik og
kunststof samt til skruning og ge-
vindskæring
Position til boring uden slag
(gear 2) i træ, metal, keramik og
kunststof
Position til hammerboring i be-
ton eller sten
PositionVario-Locktil indstilling
af mejselpositionen
I denne position går slag-/dreje-
stop-kontakten 12ikke i indgreb.
Position til mejsling
OBJ_BUCH-318-007.book Page 67 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PBH 2900 RE.

Stil et spørgsmål om Bosch PBH 2900 RE

Har du et spørgsmål om Bosch PBH 2900 RE men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PBH 2900 RE. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PBH 2900 RE så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.