Bosch PBH 2800 RE manual

Få vist brugermanualen for Bosch PBH 2800 RE below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: PBH 2800 RE
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 93
94 | Dansk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
da
Sikkerhedsinstrukser
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
„el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj
(med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden
netkabel).
1) Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste ar-
bejdsområder øger faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarli-
ge omgivelser, hvor der findes brændba-
re væsker, gasser eller støv. El-værktøj
kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke
mindst børn holdes væk fra arbejdsom-
rådet, når maskinen er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontak-
ten. Stikket må under ingen omstændig-
heder ændres. Brug ikke adapterstik
sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakter-
ne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
c) Maskinen må ikke udsættes for regn el-
ler fugt. Indtrængning af vand i et el-værk-
tøj øger risikoen for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke
er beregnet til (f.eks. må man aldrig bæ-
re el-værktøjet i ledningen, hænge
el-værktøjet op i ledningen eller rykke i
ledningen for at trække stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod var-
me, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse. Beskadigede eller ind-
viklede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må
der kun benyttes en forlængerledning,
der er egnet til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug ned-
sætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at bruge
el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal
der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-re-
læ reducerer risikoen for at få elektrisk
stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se,
hvad man laver, og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj,
hvis du er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærk-
somhed ved brug af el-værktøjet kan føre
til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller på. Brug af sikkerheds-
udstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert
fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn
afhængig af maskintype og anvendelse
nedsætter risikoen for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrol-
lér, at el-værktøjet er slukket, før du til-
slutter det til strømtilførslen og/eller ak-
kuen, løfter eller bærer det. Undgå at
bære el-værktøjet med fingeren på afbry-
deren og sørg for, at el-værktøjet ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette
øger risikoen for personskader.
d) Gør det til en vane altid at fjerne indstil-
lingsværktøj eller skruenøgle, før
el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værk-
tøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
ADVARSEL
Side: 94
Dansk | 95
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
e) Undgå en anormal legemsposition. Sørg
for at stå sikkert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance. Dermed har du
bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uvente-
de situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse be-
klædningsgenstande eller smykker. Hold
hår, tøj og handsker væk fra dele, der be-
væger sig. Dele, der er i bevægelse, kan
gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller
langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsud-
styr kan monteres, er det vigtigt, at det-
te tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
en støvopsugning kan reducere støv-
mængden og dermed den fare, der er for-
bundet støv.
4) Omhyggelig omgang med og brug af
el-værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid et el-værktøj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udføres. Med
det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angiv-
ne effektområde.
b) Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er
defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes
og stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles,
der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen
lægges fra. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af
el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med maskinen eller
ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
e) El-værktøjet bør vedligeholdes omhyg-
geligt. Kontroller, om bevægelige ma-
skindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er brækket eller be-
skadiget, således at el-værktøjets funkti-
on påvirkes. Få beskadigede dele repare-
ret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte
el-værktøjer.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skære-
værktøjer med skarpe skærekanter sætter
sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at
føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet
til formål, som ligger uden for det fastsat-
te anvendelsesområde, kan føre til farlige
situationer.
5) Service
a) Sørg for, at el-værktøj kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hamre
f Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til
tab af hørelse.
f Brug de ekstra håndgreb, der følger med el-
værktøjet. Tabes kontrollen over el-værktø-
jet, kan det føre til kvæstelser.
f Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader,
når du udfører arbejde, hvor indsatsværktø-
jet kan ramme bøjede strømledninger eller
el-værktøjets eget kabel. Kontakt med en
spændingsførende ledning kan også sætte el-
værktøjets metaldele under spænding, hvil-
ket kan føre til elektrisk stød.
f Anvend egnede søgeinstrumenter til at fin-
de frem til skjulte forsyningsledninger eller
kontakt det lokale forsyningsselskab. Kon-
takt med elektriske ledninger kan føre til
brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en
gasledning kan føre til eksplosion. Brud på et
vandrør kan føre til materiel skade eller elek-
trisk stød.
f Hold altid maskinen fast med begge hænder
og sørg for at stå sikkert under arbejdet.
El-værktøjet føres sikkert med to hænder.
Side: 95
96 | Dansk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
f Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med
spændeanordninger eller skruestik end med
hånden.
f Renhold arbejdspladsen. Blandede materia-
ler er særlig farlige. Letmetalstøv kan bræn-
de eller eksplodere.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det
står helt stille. Indsatsværktøjet kan sætte
sig i klemme, hvilket kan medføre, at man ta-
ber kontrollen over el-værktøjet.
f El-værktøjet må ikke benyttes, hvis lednin-
gen er beskadiget. Berør ikke den beskadi-
gede ledning og træk netstikket ud, hvis
ledningen beskadiges under arbejdet. Be-
skadigede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
Funktionsbeskrivelse
Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende
overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at hammerbore i be-
ton, tegl og sten samt til let mejselarbejde. Det
er også egnet til boring uden slag i træ, metal,
keramik og plast. El-værktøj med elektronisk re-
gulering og højre-/venstreløb er også egnet til
skruearbejde.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af el-værktøjet på illu-
strationssiden.
1 Udskiftningsborepatron med lynspænde-
funktion (PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus-udskiftningsborepatron
(PBH 3000-2 FRE)
3 Værktøjsholder SDS-plus
4 Støvbeskyttelseskappe
5 Låsekappe
6 Udskiftningsborepatron-låsering
(PBH 3000-2 FRE)
7 Låsetast til start-stop-kontakt
8 Start-stop-kontakt
9 Indstillingshjul omdrejningstal
10 Retningsomskifter
11 Sikkerhedstaste til slag-/drejestop-kontakt
12 Slag-/drejestop-kontakt
13 Gearomskifter (PBH 3000-2 FRE)
14 Sikkerhedskontakt til gearomskifter
(PBH 3000-2 FRE)
15 Taste til indstilling af dybdeanslag
16 Vingeskrue til indstilling af ekstrahåndtag
17 Ekstrahåndtag (isoleret gribeflade)
18 Dybdeanslag
19 Håndgreb (isoleret gribeflade)
20 Sikringsskrue til tandkransborepatron*
21 Tandkransborepatron*
22 SDS-plus-holdeskaft til borepatron*
23 Hurtigspændende borepatron
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Borepatronholder (PBH 3000-2 FRE)
25 Forreste kappe (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Bageste kappe (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Opsugningsåbning Sugfix*
28 Klemmeskrue Sugfix*
29 Dybdeanslag Sugfix*
30 Teleskoprør Sugfix*
31 Vingeskrue Sugfix*
32 Føringsrør Sugfix*
33 Universalholder med SDS-plus-holdeskaft*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betje-
ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det
fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørspro-
gram.
Side: 96
Dansk | 97
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier er beregnet iht. EN 60745.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lyd-
tryksniveau 89 dB(A); lydeffektniveau
100 dB(A). Usikkerhed K2 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (vektorsum for tre
retninger) beregnet iht. EN 60745:
Hammerboring i beton: Vibrationseksponering
ah=14 m/s2
, usikkerhed K=1,5 m/s2
,
Mejsling: Vibrationseksponering ah=12 m/s2
,
usikkerhed K=1,5 m/s2
,
Boring i metal: Vibrationseksponering
ah<2,5 m/s2
, usikkerhed K=1,5 m/s2
,
Skruning: Vibrationseksponering ah<2,5 m/s2
,
usikkerhed K=1,5 m/s2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærvæ-
rende instruktioner, er blevet målt iht. en stan-
dardiseret måleproces i EN 60745, og kan bru-
ges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også
egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbe-
lastningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer
de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis
el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med
afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig
vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan føre til en betydelig forøgelse af sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastnin-
gen bør der også tages højde for de tider, i hvil-
ke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men
rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en
betydelig reduktion af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af brugeren mod svingningers virkning
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og ind-
satsværktøj, holde hænder varme, organisation
af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er
i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60745 iht. be-
stemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra
29.12.2009).
Teknisk dossier hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 29.03.2007
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Side: 97
98 | Dansk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Tekniske data
Borehammer
PBH ...
2800 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Typenummer 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Hastighedsstyring z z z z
Drejestop z z z z
Højre-/venstreløb z z z z
Udskiftningsborepatron – – – z
Leveringsomfang
– Hurtigspændende borepa-
tron – z z z
Nominel optagen effekt W 720 730 750 750
Slagtal ved nom. omdrej-
ningstal min-1
4000 4000 4000 4000
Enkelt slagstyrke J 0–2,6 0–2,7 0–2,8 0–2,8
Nominelt omdrejningstal min-1
1100 1100 1100 1100
Omdrejningstal, ubelastet
– 1. gear
– 2. gear
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Værktøjsholderen SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Diameter spindelhals mm 43 43 43 43
Borediameter max.:
– Beton
– Murværk
(med hulborekrone)
– Stål
– Træ
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,0 3,0 3,0 3,3
Beskyttelsesklasse / II / II / II / II
Angivelserne gælder for nominelle spændinger [U] 230/240 V. Disse angivelser kan variere ved lavere spændinger og
i landespecifikke udførelser.
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-værktøjer kan variere.
Side: 98
Dansk | 99
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Montering
f Træk stikket ud af stikkontakten, før der
udføres arbejde på el-værktøjet.
Ekstrahåndtag
f Brug altid el-værktøjet med ekstrahåndta-
get 17.
Ekstrahåndtag svinges (se Fig. A)
Du kan svinge ekstrahåndtaget 17 efter ønske
for at opnå en sikker arbejdsholdning, hvor du
ikke bliver så hurtigt træt.
– Drej vingeskruen til indstiling af ekstrahånd-
taget 16 mod venstre (imod uret) og sving
ekstrahåndtaget 17 i den ønskede position.
Drej herefter vingeskruen 16 mod højre (med
uret) igen.
Indstil boredybde (se Fig. B)
Med dybdeanslaget 18 kan den ønskede bore-
dybde X fastlægges.
– Tryk på tasten til indstilling af dybdeanslag
15 og sæt dybdeanslaget ind i ekstrahåndta-
get 17.
Den riflede side på dybdeanslaget 18 skal pe-
ge nedad.
– Skub SDS-plus-indsatsværtøjet helt ind i
værktøjsholderen SDS-plus 3. Ellers kan
SDS-plus-værktøjets bevægelighed føre til en
forkert indstilling af boredybden.
– Træk dybdeanslaget så meget ud, at afstan-
den mellem borets spids og dybdeanslagets
spids svarer til den ønskede boredybde X.
Borepatron og værktøj vælges
Til hammerboring og mejsling har man brug for
SDS-plus-værktøj, der kan sættes i SDS-plus-bo-
repatronen.
Til boring uden slag i træ, metal, keramik og
plast samt til skruning og gevindskæring anven-
des værktøj uden SDS-plus (f.eks. bor med cy-
lindrisk skaft). Til sådant værktøj skal der bru-
ges en selvspændende borepatron hhv. en
tandkransborepatron.
PBH 3000-2 FRE: SDS-plus-udskiftningsborepa-
tronen 2 kan let erstattes af den medleverede
udskiftningsborepatron 1 med lynspændefunk-
tion.
Skift borepatron (PBH 2800 RE/
PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set)
Arbejde med værktøj uden SDS-plus (f.eks. bor
med cylindrisk skaft) kræver, at tandkrans- hhv.
hurtigspændeborepatronen monteres.
Tandkransborepatron monteres (tilbehør)
(PBH 2800 RE) (se Fig. C)
– Skru SDS-plus-holdeskaftet 22 ind i tand-
kransborepatronen 21. Sikre tandkransbore-
patronen 21 med sikringsskruen 20. Vær op-
mærksom på, at sikringsskruen har et
venstregevind.
Tandkrans- hhv. hurtigspændeborepatron
monteres (se Fig. D)
– Rengør istikningsenden på holdeskaftet og
smør et tyndt lag fedt på den.
– Sæt tandkransborepatronen 21 hhv. hurtig-
spændeborepatronen 23 med holdeskaftet
drejende ind i værktøjsholderen, til den fast-
låses af sig selv.
– Kontrollér, at tandkrans- hhv. hurtigspænde-
borepatronen sidder rigtigt fast ved at træk-
ke i den.
Tandkrans- hhv. hurtigspændeborepatron ta-
ges ud
– Skub låsekappen 5 bagud og tag tandkrans-
borepatronen 21 hhv. hurtigspændeborepa-
tronen 23 af.
Udskiftningsborepatron tages ud/sæt-
tes i (PBH 3000-2 FRE)
Udskiftningsborepatron tages ud (se Fig. E)
– Grib omkring udskiftningsborepatron-låse-
ringen 6 og træk den kraftigt i pilens retning.
Udskiftningsborepatronen løsner sig og kan
tages af fortil.
– Beskyt udskiftningsborepatronen mod snavs,
når den er taget ud.
Side: 99
100 | Dansk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Udskiftningsborepatron sættes i (se Fig. F)
– Rengør udskiftningsborepatronen, før den
sættes i og smør et tyndt lag fedt på indsti-
kenden.
– Grib fat omkring SDS-plus-udskiftningsbore-
patronen 2 hhv. hurtigspænde-udskiftnings-
borepatronen 1 med hele hånden. Skub ud-
skiftningsborepatronen drejende på
borepatronholderen 24, til der høres et tyde-
ligt klik.
– Udskiftningsborepatronen fastlåses automa-
tisk. Kontrollér at udskiftningsborepatronen
sidder rigtigt fast ved at trække i låsen.
Værktøjsskift
Støvbeskyttelseskappen 4 forhindrer i stort om-
fang, at borestøv trænger ind i værktøjsholderen
under brug. Når værktøjet sættes i, skal man væ-
re opmærksom på, at støvbeskyttelseskappen 4
ikke beskadiges.
f En beskadiget støvbeskyttelseskappe skal
skiftes med det samme. Det anbefales, at få
dette gjort af en servicetekniker.
SDS-plus-indsatsværktøj sættes i (se Fig. G)
SDS-plus-borepatronen bruges til at skifte ind-
satsværktøj nemt og hurtigt uden brug af ekstra
værktøj.
– PBH 3000-2 FRE: Sæt SDS-plus-udskiftnings-
borepatronen 2 i.
– Rengør istikningsenden på indsatsværktøjet
og smør et tyndt lag fedt på den.
– Sæt indsatsværktøjet drejende ind i værk-
tøjsholderen, til det fastlåses af sig selv.
– Kontrollér at værktøjet sidder rigtigt fast ved
at trække i låsen.
SDS-plus-indsatsværktøjet er systembetinget
frit bevægeligt. Derved opstår en rundløbafvigel-
se i tomgang. Dette påvirker ikke borehullets
nøjagtighed, da boret centrerer sig af sig selv
under borearbejdet.
SDS-plus-indsatsværktøj tages ud (se Fig. H)
– Skub låsekappen 5 bagud og tag indsats-
værktøjet ud.
Indsatsværktøj uden SDS-plus sættes ind i
tandkransborepatronen (PBH 2800 RE)
Bemærk: Brug ikke værktøjer uden SDS-plus til
hammerboring eller mejsling! Værktøj uden
SDS-plus og dets borepatron beskadiges under
hammerboring og mejsling.
– Sæt tandkransborepatronen 21 i.
– Åben tandkransborepatronen 21 ved at dreje
på den, indtil værktøjet kan sættes i. Sæt
værktøjet i.
– Stik borepatronnøglen i de pågældende bo-
ringer på tandkransborepatronen 21 og
spænd værktøjet jævnt.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position
„Boring“.
Indsatsværktøj uden SDS-plus tages ud af
tandkransborepatronen (PBH 2800 RE)
– Drej kappen på tandkransborepatronen 21 til
venstre vha. borepatronnøglen, til indsats-
værktøjet kan tages ud.
Indsatsværktøj uden SDS-plus sættes ind i hur-
tigspændeborepatronen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (se Fig. I)
Bemærk: Brug ikke værktøjer uden SDS-plus til
hammerboring eller mejsling! Værktøj uden
SDS-plus og dets borepatron beskadiges under
hammerboring og mejsling.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Sæt hur-
tigspæneborepatronen 23 i.
– PBH 3000-2 FRE: Sæt udskiftningsborepa-
tronen med lynspændefunktion 1 i.
– Hold fast i den bageste kappe 26 på hurtig-
spændeborepatronen 23 og drej den forreste
kappe 25 til venstre, til værktøjet kan sættes
i. Sæt værktøjet i.
– Hold fast i den bageste kappe på hurtigspæn-
deborepatronen 23 og drej den forreste kap-
pe kraftigt med hånden mod højre (med
uret), til der ikke høres noget klik mere. Bo-
repatronen låses derved automatisk.
– Kontrollér at værktøjet sidder rigtigt fast ved
at trække i låsen.
Side: 100
Dansk | 101
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Bemærk: Er værktøjsholderen blevet åbnet helt,
kan der evt. høres en skraldende lyd, når værk-
tøjsholderen drejes i, og værktøjsholderen luk-
ker ikke.
Drej i dette tilfælde den forreste kappe 25 en
gang til venstre. Herfter kan værktøjsholderen
lukkes.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position
„Boring“.
Indsatsværktøj uden SDS-plus tages ud af hur-
tigspændeboreaptronen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (se Fig. J)
– Hold fast i den bageste kappe 26 på hurtig-
spændeborepatronen og drej den forreste
kappe 25 på hurtigspændeborepatronen til
venstre, til indsatsværktøjet kan tages ud.
Støvopsugning med sugfix (tilbehør)
Sugfix monteres (se Fig. K)
Til støvopsugningen benyttes et sugfix (tilbe-
hør). Under borearbejdet fjedrer sugfix tilbage,
så sugfix-hovedet altid holdes tæt mod under-
grunden.
– Tryk på tasten til dybdeanslagsindstillingen
15 og tag dybdeanslaget ud 18. Tryk på ta-
sten 15 igen og sæt sugfix forfra ind i ekstra-
håndtaget 17.
– Tilslut en opsugningsslange (diameter
19 mm, tilbehør) til opsugningsåbningen 27
på sugfix.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale,
som skal opsuges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af
særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende el-
ler tørt støv.
Boredybde indstilles på sugfix (se Fig. L)
Den ønskede boredybde X kan også fastlægges,
når sugfix er monteret.
– Skub SDS-plus-indsatsværtøjet helt ind i
værktøjsholderen SDS-plus 3. Ellers kan
SDS-plus-værktøjets bevægelighed føre til en
forkert indstilling af boredybden.
– Løsne vingeskruen 31 på sugfix.
– Anbring el-værktøjet fast det sted, der skal
bores i, uden at tænde for værktøjet. SDS-
plus-indsatsværktøjet skal befinde sig på fla-
den.
– Forskyd føringsrøret 32 på sugfix på en så-
dan måde, at sugfix-hovedet hviler på den fla-
de, der skal bores i. Skub ikke føringsrøret 32
mere end nødvendigt hen over teleskoprøret
30, så en så stor del af skalaen forbliver syn-
lig på teleskoprøret 30.
– Spænd vingeskruen 31 igen. Løsne klemme-
skruen 28 på dybdeanslaget på sugfix.
– Forskyd dybdeanslaget 29 på teleskoprøret
30 på en sådan måde, at den afstand X, der
vises på billedet, er i overensstemmelse med
den ønskede boredybde.
– Spænd klemmeskruen 28 i denne position.
Side: 101
102 | Dansk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Brug
Ibrugtagning
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens
spænding skal stemme overens med angi-
velserne på el-værktøjets typeskilt.
El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Indstil funktion
Med slag-/drejestop-kontakten 12 vælges funkti-
onen til el-værktøjet.
Bemærk: Ændre kun funktionen, når el-værktø-
jet er slukket! Ellers kan el-værktøjet blive be-
skadiget.
– Funktionen ændres ved at trykke på sikker-
hedstastenkontakten 11 og dreje slag-/dreje-
stop-kontakten 12 i den ønskede position, til
den går hørbart i indgreb.
Indstil drejeretning (se Fig. M)
Med retningsomskifteren 10 kan du ændre el-
værktøjets drejeretning. Ved nedtrykket start-
stop-kontakt 8 er dette ikke muligt.
Højreløb: Tryk retningsomskifteren 10 helt til
højre.
Venstreløb: Tryk retningsomskifteren 10 helt
til venstre.
Stil altid drejeretningen til hammerboring, bo-
ring og mejsling på højreløb.
PBH 2800 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Position til boring uden slag i
træ, metal, keramik og plast samt
til skruning og gevindskruning
Position til hammerboring i be-
ton eller sten
Position Vario-Lock til indstilling
af mejselpositionen
I denne position går slag-/dreje-
stop-kontakten 12 ikke i indgreb.
Position til mejsling
PBH 3000-2 FRE
Til funktionerne hammerboring, Vario-Lock og
mejsling skal gearomskifteren13 stå på 1.
Position til boring uden
slag (gear 1) i træ, metal,
keramik og kunststof
samt til skruning og ge-
vindskæring
Position til boring uden
slag (gear 2) i træ, metal,
keramik og kunststof
Position til hammerbo-
ring i beton eller sten
Position Vario-Lock til
indstilling af mejselpositi-
onen
I denne position går
slag-/drejestop-kontak-
ten 12 ikke i indgreb.
Position til mejsling
Side: 102
Dansk | 103
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Tænd/sluk
– El-værktøjet tændes ved at trykke på start-
stop-kontakten 8.
– Start-stop-kontakten fastlåses ved at trykke
den ned og holde den nede og desuden tryk-
ke på låsetasten 7.
– El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-
kontakten 8. Er start-stop-kontakten 8 fast-
låst, trykkes på den, før den slippes.
Omdrejningstal/slagtal indstilles
Omdrejningstallet/slagtallet indstilles trinløst til
det tændte el-værktøj, afhængigt af hvor meget
start-stop-kontakten 8 trykkes ind.
Let tryk på start-stop-kontakten 8 fører til et lavt
omdrejningstal/slagtal. Med tiltagende tryk
øges omdrejningstallet/slagtallet.
Omdrejningstal/slagtal vælges
Stillehjulet til indstilling af omdrejningstallet 9
bruges til at indstille det nødvendige omdrej-
ningstal – også under driften.
På grund af begrænsningen kan start-stop-kon-
takten 8 trykkes ind indtil den indstillede max.
grænse.
Mekanisk gearvalg (PBH 3000-2 FRE)
Med gearomskifteren 13 kan der vælges 2 om-
drejningstal-områder.
Gear 1:
Lavt hastighedsområde; til hammerboring,
mejsling, boring med stor borediameter, skru-
ning og gevindskæring.
Gear 2:
Højt hastighedsområde; til boring med lille bore-
diameter.
– Gearet skiftes ved at trykke sikkerhedskon-
takten 11 på slag-/drejestop-kontakten 12 og
dreje slag-/drejestop-kontakten i position
„Boring“. Tryk herefter på sikkerhedskontak-
ten 14 på gearomskifteren 13 og drej
gearomskifteren hen på gear 2.
Bemærk: Slag-/drejestop-kontakten 12 må kun
drejes, når el-værktøjet er slukket. Også når
gearomskifteren drejes 13 skal el-værktøjet væ-
re slukket.
Hammerboring og mejsling er udelukkende mu-
lige i gear 1. Den specielle udformning af
gearomskifter 13 og slag-/drejestop-kontakt 12
forhindrer i disse funktioner, at der skiftes til
gear 2.
Før driftsformen skiftes fra boring til hammerbo-
ring, Vario-Lock hhv. mejsling skal gearomskifte-
ren 13 stilles tilbage på gear 1.
Overbelastningskobling
f Sidder indsatsværktøjet i klemme, afbrydes
rotationen. I den forbindelse opstår store
kræfter. Hold derfor altid el-værktøjet sik-
kert med begge hænder og sørg for at stå
fast under arbejdet.
f Sluk for el-værktøjet og løsne indsatsværk-
tøjet, hvis el-værktøjet blokerer. Der opstår
store reaktionsmomenter, hvis maskinen
tændes med et blokeret boreværktøj.
Arbejdsvejledning
Omdrejningsretning til mejsling
Stil altid omdrejningsretningen til mejsling på
højreløb. Derved undgås øget slid af kulbørster-
ne.
Ændring af mejselstilling (Vario-Lock)
Du kan fastlåse mejslen i 36 stillinger. Dette gør
det muligt altid at indtage den optimale arbejds-
position.
– Anbring mejslen i værktøjsholderen.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position
„Vario-Lock“ (se „Indstil funktion“,
side 102).
– Drej værktøjsholderen i den ønskede mejsel-
stilling.
– Drej slag-/drejestop-kontakten 12 i position
„mejsling“. Dermed er værktøjsholderen låst
fast.
– Stil omdrejningsretningen til mejsling på høj-
reløb.
Side: 103
104 | Dansk
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Skruebits sættes i (se Fig. N)
f Sæt kun el-værktøjet på møtrikken/skruen i
afbrudt tilstand. Roterende indsatsværktø-
jer kan skride.
Brug af skruebits kræver en universalholder med
33 med SDS-plus-skaft (tilbehør).
– Rengør istikningsenden på holdeskaftet og
smør et tyndt lag fedt på den.
– Sæt universalholderen drejende ind i værk-
tøjsholderen, til den fastlåses af sig selv.
– Kontrollér at universalholderen sidder rigtigt
ved at trække i låsen.
– Sæt en skruebit i universalholderen. Brug
kun passende skruebits til skruehovedet.
– Universalholderen tages ud ved at skubbe lå-
sekappen 5 bagud og tage universalholderen
33 ud af værktøjsholderen.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Træk stikket ud af stikkontakten, før der
udføres arbejde på el-værktøjet.
f El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåb-
ninger skal altid holdes rene for at sikre et
godt og sikkert arbejde.
f En beskadiget støvbeskyttelseskappe skal
skiftes med det samme. Det anbefales, at få
dette gjort af en servicetekniker.
Rengør altid værktøjsholderen 3 efter brug.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation
og kontrol holde op med at fungere, skal repara-
tionen udføres af et autoriseret serviceværksted
for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se type-
skilt) skal altid angives ved forespørgsler og be-
stilling af reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Gælder kun i EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen
med det almindelige hushold-
ningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasse-
ret elektrisk udstyr indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch PBH 2800 RE.

Stil et spørgsmål om Bosch PBH 2800 RE

Har du et spørgsmål om Bosch PBH 2800 RE men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PBH 2800 RE. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PBH 2800 RE så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.