Bosch PBD 40 manual

Få vist brugermanualen for Bosch PBD 40 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: PBD 40
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 65
66 | Dansk
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Når man benytter el-værktøj, bør man altid
følge nedenstående principielle sikkerheds-
reglerforatundgå,atderopstårelektriskstød,personskader
eller brandfare.
Læs alle disse instrukser, inden el-værktøjet tages i brug,
og gem derefter sikkerhedsinstrukserne.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
gældernetdrevetel-værktøj (mednetkabel)ogakkudrevetel-
værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
f Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
f Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
f El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
f Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
f Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
f Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
f Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
f Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
f Det er vigtigtatvære opmærksom, se,hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
f Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
f Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værk-
tøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
f Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
f Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
f Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
f Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
f Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
f Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
f Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
f Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
f El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værk-
tøjer.
PAS PÅ
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 66 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Side: 66
Dansk | 67
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sættersig ikkesåhurtigt fast og ernemmere atføre.
f Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
f Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til standerboremaskiner
f El-værktøjet udleveres med et advarselsskilt på tysk
(på den grafiske illustration over el-værktøjet har det
nummer 10).
f Klæb den medleverede etiket på dit sprog oven på ad-
varselsskiltets tekst, før måleværktøjet tages i brug
første gang.
f Sørg for, at advarselsskilte aldrig gøres ukendelige på
el-værktøjet.
f Fastgør el-værktøjet på en fast, jævn og vandret flade.
Kan el-værktøjet skride eller vakle, kan indsatsværktøjet
ikke føres jævnt og sikkert.
f Hold arbejdsfladen ren, bortset fra emnet, der skal be-
arbejdes. Skarpkantede borespåner og genstande kan fø-
re til kvæstelser. Blandede materialer er særlig farlige. Let
metalstøv kan brænde eller eksplodere.
f Indstil det rigtige omdrejningstal, før arbejdet startes.
Omdrejningstalletskalpassetilborediameterenogdet
materiale, der skal bores i. Indstilles et forkert omdrej-
ningstal, kan indsatsværktøjet sætte sig i klemme i emnet.
f Indsatsværktøjet skal altid være tændt, når det føres
hen til emnet. Ellers er der fare for, at indsatsværktøjet
sættersigfastiemnetogatemnettagesmed.Dettekanfø-
re til kvæstelser.
f Hold fingrene væk fra boreområdet, når el-værktøjet
kører. Kontakt med indsatsværktøjet er forbundet med
kvæstelsesfare.
f Fjern aldrig borespåner fra boreområdet, så længe el-
værktøjet kører. Stil altid først drivenheden i hvilepositi-
on, før el-værktøjet slukkes.
f Fjern ikke borespåner, der opstår i forbindelse med ar-
bejdet, med de blotte hænder. Især varme og skarpkan-
tede metalspåner er forbundet med fare for kvæstelser.
f Bræk lange borespåner ved at afbryde borearbejdet
med en kort tilbagedrejning af drejehjulet. Lange bore-
spåner er forbundet med fare for kvæstelser.
f Holdgrebenetørre,reneogfriforolieogfedt.Fedtede,
oliesmurte greb er glatte og medfører, at man taber kon-
trollen.
f Anvend spændeanordninger, lynspændefunktionen el-
ler et maskinskruestik (tilbehør) for at spænde emnet
fast.Bearbejdikkeemner,derersåsmå,atdeikkekan
spændesfast. Holder dufasti emnetmed hånden, kan du
ikke sikre det nok mod at fordreje sig, hvilket kan føre til
kvæstelser.
f Sluk for el-værktøjet med det samme, hvis indsats-
værktøjet blokerer. Indsatsværktøjet blokerer, hvis:
– el-værktøjet overbelastes eller
– det sætter sig fast i emnet, der skal bearbejdes.
f Berør først indsatsværktøjet efter arbejdet, når det er
kølet helt af. Indsatsværktøjet meget varmt under arbej-
det.
f Undersøg kablet med regelmæssige mellemrum og få
altid et beskadiget kabel repareret af et autoriseret
servicecenter for Bosch el-værktøj. Erstat beskadige-
de forlængerledninger. Dermed sikres det, at el-værktø-
jet bliver ved med at være sikkert.
f Opbevar el-værktøjet et sikkert sted, hvis det ikke er i
brug. Opbevaringsstedet skal være tørt og kunne aflå-
ses. Dette forhindrer, at el-værktøjet beskadiges under
opbevaringen eller betjenes af uerfarne personer.
f Retikkelaserstrålenmodpersonerellerdyrogretikke
blikket ind i laserstrålen. Dette el-værktøj udsender la-
serstråler fra laserklasse 2 iht. EN 60825-1. Derved kan
du komme til at blænde personer.
f Erstat ikke den indbyggede laser med en laser af en an-
den type. Fra en laser, der ikke passer til dette el-værktøj,
kan personer udsættes for fare.
f Forlad aldrig værktøjet, før det står helt stille. Efterlø-
bende indsatsværktøj kan føre til kvæstelser.
f El-værktøjet må ikke benyttes, hvis ledningen er be-
skadiget. Berør ikke den beskadigede ledning og træk
netstikket ud, hvis ledningen beskadiges under arbej-
det. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk
stød.
Symboler
De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-
værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betyd-
ning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en
god og sikker brug af el-værktøjet.
Symboler og deres betydning
Laserstråling
Ret ikke blikket ind i strålen
Laserklasse 2
Brug sikkerhedsbriller.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 67 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Side: 67
68 | Dansk
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læsalle sikkerhedsinstrukserog anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er sammen med de egnede indsatsværktøjer be-
regnet til at bore i træ, metal og kunststof.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiderne.
1 Grundplade
2 Hurtigspændegreb
3 Lynspændefunktion
4 Boresøjle
5 Tandstang
6 Diagram med omdrejningstal
7 Klemmearm til højdeindstilling
8 Klemmearm til dybdeanslag
9 Dybdeanslag
10 Laser-advarselsskilt
11 Drejehjul
12 Drivenhed
13 Start-stop-kontakt med quick-stop-funktion
14 Display
15 Omdrejningstalregulator
16 Hurtigspændende borepatron
17 Indsatsværktøj*
18 Boringer til montering
19 Parallelanslag
20 Vingeskruer til parallelanslag
21 Gearomskifter
22 Belysnings- og laserenhed
23 Unbraconøgle (4 mm)
24 Fastgørelsesskrue til boresøjle
25 Føringstap til boresøjle
26 Føringsnot til grundplade
27 Sikringsring
28 Holdering
29 Spændekappe
30 Taste til belysning
31 Taste til laserkors
32 Taste til omdrejningstalindikator/boredybdeindikator
33 Taste til nulpunkt
34 Stilleskruer til indstilling af bremsens klemmekraft
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 61029.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau
77 dB(A); lydeffektniveau 90 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 61029:
ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Detsvingningsniveau,dererangiveti nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 61029,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medafvigendeindsatsværktøjellerutilstræk-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.
Start-stop-kontakt
Stop
Display tages i brug
Boring
Diagram med omdrejningstal
Diagrammet viser omdrejningstallet, der skal indstilles
(rpm)afhængigtafboretsdiameter(Ø i mm)tilmaterialerne
stål (Steel) og aluminium (Aluminium).
Symboler og deres betydning
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 68 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Side: 68
Dansk | 69
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Tekniske data
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgendestandarderellernormativedokumenter:EN 61029,
EN 60825-1 iht. bestemmelserne i direktiverne
2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.10.2011
Montering
f Undgåutilsigtetigangsætningafmaskinen.Netstikket
skal altid være trukket ud, når maskinen monteres og
når der arbejdes på el-værktøjet.
Leveringsomfang
Kontrollér at alle dele, der nævnes i det følgende, er blevet le-
veret sammen med maskinen, før den tages i brug første
gang:
– Drivenhed 12 med boresøjle 4
– Grundplade 1
– Lynspændefunktion 3
– Parallelanslag 19
– Indvendig sekskantnøgle 23
Bemærk: Kontrollér el-værktøjet for eventuelle beskadigel-
ser.
Indenfortsatbrugafel-værktøjetskalsikkerhedsanordninger
eller andre beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt for at
konstatere, om værktøjet kan fungere rigtigt til de formål, det
erberegnettil.Kontrollér,atdebevægeligedelefungererkor-
rektogikkesidderfast,elleromdeleneerbeskadiget.Allede-
le skal være monteret rigtigt og alle betingelser opfyldt for at
sikre en fejlfri drift.
Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres
eller udskiftes korrekt på et anerkendt værksted.
Montering af enkelte dele (se Fig. A)
Samle el-værktøjet på følgende måde, før det tages i brug før-
ste gang:
– Skub lynspændefunktionen 3 hen over boresøjlen 4.
– Sæt boresøjlen 4 ned i grundpladen 1 på en sådan måde,
at føringstappen 25 fanges af føringsnoten 26.
– Spænd fastgørelsesskruen 24 med unbraconøglen 23.
Montering på en arbejdsflade (se Fig. B)
f For at sikre en sikker håndering skal el-værktøjet mon-
teres på en lige og stabil arbejdsflade (f.eks. værktøjs-
bænk), før det tages i brug.
– Fastgør el-værktøjet på arbejdsfladen med en egnet skrue-
forbindelse. Hertil benyttes boringerne 18.
Støv-/spånudsugning
Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træsor-
ter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring
eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner og/el-
leråndedrætssygdommehosbrugerenellerpersoner,derop-
holder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer til
træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbest-
holdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materia-
ler, der skal bearbejdes.
f Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Standerboremaskine PBD 40
Typenummer 3 603 M07 0..
Nominel optagen effekt W 710
Omdrejningstal, ubelastet
– 1. gear
– 2. gear
min-1
min-1
200–850
600–2500
Lasertype nm
mW
650
< 1
Laserklasse 2
Max. bore-Ø
– Stål
– Træ
mm
mm
13
40
Borepatronens spændeområde mm 1,5–13
Arbejdslængde max. mm 90
Samlet højde mm 650
Mål grundplade
(Bredde x dybde x højde) mm 330 x 350 x 30
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 11,2
Beskyttelsesklasse /II
Angivelserne gælder for ennominel spænding [U] på 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udfø-
relser.
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for
de enkelte el-værktøjer kan variere.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 69 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Side: 69
70 | Dansk
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Værktøjsskift (se Fig. C)
Drivenheden 12 udleveres fra fabrikken med en tokappet
hurtigspændeborepatron 16.
Isætning af indsatsværktøj
– Drej sikringsringen 27 i retning „UNLOCK“.
– Drej spændekappen29til venstre, til indsatsværktøjet 17
kan sættes i.
– Sæt indsatsværktøjet 17 helt i, hold det i værktøjsholde-
ren og drej spændekappen 29 kraftigt til højre med hån-
den.
Hold i denne forbindelse fast i holderingen 28.
– Drej sikringsringen 27 i retning „LOCK“.
Bemærk: Før små bor sættes i, værktøjsholderen forinden
indstillespådenca.borediameter.Ellerserderfarefor,atbo-
remaskinen ikke sættes rigtigt centreret i.
Udtagning af indsatsværktøj
– Drej sikringsringen 27 i retning „UNLOCK“.
– Drej spændekappen29til venstre, til indsatsværktøjet 17
kan tages ud.
Drift
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f Spænd skruer og klemmearm fast igen, hver gang der
er stillet på el-værktøjet.
Arbejdsforberedelse
Belysning af arbejdsområde (se Fig. D)
Sørg for, at det umiddelbare arbejdsområde er tilstrækkeligt
oplyst.
– Drejtilibrugtagningafdisplayet14start-stop-kontakten
13 i position .
– Tænd for belysningsenheden 22 med tasten 30.
I displayet 14 vises indikatoren „Light“.
Emne positioneres rigtigt (se Fig. E)
Et laserkors viser det nøjagtige borested.
– Drejtilibrugtagningafdisplayet14start-stop-kontakten
13 i position .
– Tænd for laserenheden 22 med tasten 31.
I displayet 14 vises indikatoren „Laser“.
– Indstil markeringen på emnet i laserkorset.
Fastgørelse af emne (se Fig. F1–F2)
Emnet skal altid være spændt fast for at sikre en optimal ar-
bejdssikkerhed.
Bearbejd ikke emner, der er så små, at de ikke kan spændes
fast.
– Positioner emnet vha. laserkorset (se „Emne positioneres
rigtigt“, side 70).
– Løsne lynspændegrebet 2 med lynspændefunktionen 3.
– Lad lynspændefunktionen hvile på emnet. Drej hurtigs-
pændegrebet 2 til højre, til emnet er spændt fast.
– Løsne lynspændegrebet 2 til venstre, når borearbejdet er
færdigt.
– Drej lynspændefunktionen 3 ud til siden og tag emnet ud.
Parallelanslaget 19 bruges til at sikre store emner, så de ikke
kan fordreje sig.
– Løsne vingeskruerne 20 på parallelanslaget 19 og sæt pa-
rallelanslaget ind i noterne på grundpladen 1.
– Spænd vingeskruerne fast igen.
– Fastgør emnet vha. lynspændefunktionen 3.
Bemærk: Brug et maskinskruestik (f.eks. bosch MS 80) til at
spænde små emner fast med.
Drivenhedens højde indstilles (se Fig. G)
f Indstil ikke drivenhedens højde, når maskinen kører.
Betjen kun klemmearmen 7, hvis drejehjulet er i ud-
gangspositionen. Denne forsigtighedsforanstaltning fo-
rebygger mulige kvæstelser.
Drivenhedens højde 12 kan indstilles afhængigt af indsats-
værktøjets længde og emnets størrelse.
Bemærk: Når højden på drivenheden er indstillet, skal em-
nets positionering kontrolleres igen vha. laserkorset. I givet
fald skal du indstille emnet igen.
Enbremseforhindrer,atdrivenheden12falderutilsigtetned,
når klemmearmen 7 er åben12. Kontroller ved lejlighed
bremsens klemmekraft og indstil den efter behov (se „Indstil
drivenhedens bremse“, side 72).
– Sikre, at drejehjulet 11 er i udgangspositionen.
– Tag fat i drejehjulet 11 med en hånd og løsne klemmear-
men 7 til venstre med den anden hånd.
– Indstil vha. drejehjulet højden på drivenheden 12, så den
passer til det isatte indsatsværktøj og emnets højde.
– Spænd klemmearmen 7 igen til højre.
Bemærk: Klemmearmen 7 har et friløb, som gør det muligt at
dreje den i en ergonomisk god eller pladsbesparende positi-
on.
Træk grebet væk fra drivenheden, mens der er trukket i klem-
mearmen, drej det idenønskede position oglad detfjedre på
plads igen.
Ibrugtagning
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Start
– Drejtilibrugtagningafdisplayet14start-stop-kontakten
13 i position .
– Drej til ibrugtagning af el-værktøjet start-stop-kontak-
ten 13 i position .
Nu kan omdrejningstallet indstilles (se „Indstil omdrej-
ningstal“, side 71).
Stop
– Drej til afslutning af borearbejdet start-stop-kontakten
13 i position .
eller
– Drej til komplet slukning af el-værktøjet start-stop-kon-
takten 13 i position „0“.
Bemærk: Nu er el-værktøjet strømløst. Alle aktuelle ind-
stillinger for omdrejningstal og boredybde slettes.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 70 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Side: 70
Dansk | 71
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Quick-stop-funktion
El-værktøjet kan hurtigt slukkes med quick-stop-funktionen,
hvis f.eks. indsatsværktøjet har sat sig fast i emnet.
– Tryk kort og hurtigt på start-stop-kontakten 13.
El-værktøjet og displayet slukkes med det samme.
Bemærk: Nu er el-værktøjet strømløst. Alle aktuelle ind-
stillinger for omdrejningstal og boredybde slettes.
– El-værktøjet tages i brug igen ved at dreje start-stop-kon-
takten 13 tilbage i position „0“.
Herefter kan el-værktøjet tændes igen (start-stop-kontakt
13 i position ).
Elektrisk beskyttelse mod genindkobling
Beskyttelsen mod genindkobling forhindrer en ukontrolleret
start af el-værktøjet efter et strømsvigt (f.eks. hvis elstikket
trækkes ud, mens maskinen kører).
– El-værktøjet tages i brug igen ved at dreje start-stop-kon-
takten 13 tilbage i position .
Herefter kan el-værktøjet tændes igen (start-stop-kontakt
13 i position ).
Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse
El-værktøjetkanikkeoverbelastes,hvisdetbrugesiht.formå-
let. Udsættes el-værktøjet for for meget belastning eller over-
skrides den tilladte driftstemperatur, slukker el-værktøjets
elektroniske system, til dette igen befinder sig i det optimale
driftstemperaturområde.
– El-værktøjet tages i brug igen ved at dreje start-stop-kon-
takten 13 tilbage i position .
Herefter kan el-værktøjet tændes igen (start-stop-kontakt
13 i position ).
Indstil omdrejningstal
f Indstil det rigtige omdrejningstal, før arbejdet startes.
Omdrejningstalletskalpassetilborediameterenogdet
materiale, der skal bores i. Indstilles et forkert omdrej-
ningstal, kan indsatsværktøjet sætte sig i klemme i emnet.
Orienter dig under indstillingen af det passende omdrejnings-
tal efter diagrammet med omdrejningstal 6.
Det viser det omdrejningstal, der skal indstilles (rpm) afhæn-
gigt af borets diameter (Ø i mm) til emnerne stål (Steel) og
aluminium (Aluminium).
Mekanisk gearvalg
Trykkunpågearomskifteren21,nårel-værktøjetstårstil-
le.
Med gearomskifteren 21 kan der vælges 2 omdrejningstal-
områder.
Gear 1:
Lavt omdrejningstalområde; til arbejde med store boredia-
metre.
Gear 2:
Højt omdrejningstalområde; til arbejde med små borediame-
tre.
– Drej gearomskifteren 21 i den ønskede position.
Bemærk: Kan gearomskifteren 21 ikke drejes indtil anslag,
drejes borepatronen med boret en smule.
Elektronisk regulering af omdrejningstal (se Fig. H)
Vha.omdrejningstalregulatoren 15 kan du indstille el-værktø-
jets omdrejningstal trinløst.
– Drej til ibrugtagning af el-værktøjet start-stop-kontak-
ten 13 i position .
– Stil displayets indikatorområde på „Speed“ med tasten
32.
– Drej på omdrejningstalregulatoren 15, til det ønskede om-
drejningstal fremkommer i displayet 14.
Arbejdsvejledning
Generelle henvisninger
Kontroller før borearbejdet startes, at lynspændefunktionen
3, parallelanslaget 19 eller maskinens skruestik (tilbehør) er
spændt fast.
Trængerboretudafemnet,kanboretsættesigfastiemnetog
tage emnet med. Reducer af den grund den fremførende be-
vægelse, når borearbejdet er næsten færdigt.
Blokerer indsatsværktøjet, slukkes el-værktøjet. Lad indsats-
værktøjet og emnet køle af. Fjern borespånerne. Find frem til
årsagen til, at indsatsværktøjet har sat sig fast, og afhjælp
denne.
Specielle henvisninger vedr. boring i metal
Kørn emner af metal, før borearbejdet påbegyndes.
Forbor til borediametre over 10 mm.
Brug skæreolie til afkøling af borestedet (f.eks. Bosch univer-
salskæreolie) for bedre at kunne arbejde.
Brugerens position
f Stil dig foran el-værktøjet. Dermed har du altid et godt
overblik over borestedet.
– Hold hænder og fingre væk fra det roterende indsatsværk-
tøj.
– Kryds ikke armene foran drivenheden.
Boring
– Anbring emnet på grundpladen 1.
– Indstil drivenhedens højde (se „Drivenhedens højde ind-
stilles“, side 70).
– Positioner emnet vha. laserkorset (se „Emne positioneres
rigtigt“, side 70).
– Spænd emnet fast (se „Fastgørelse af emne“, side 70).
– Indstil et passende omdrejningstal (se „Indstil omdrej-
ningstal“, side 71).
– Tænd for el-værktøjet.
– Drej til boring drejehjulet 11 med jævn fremføring, til den
ønskede boredybde er nået (se „Vis boredybde“, side 72).
– Nrå den ønskede boredybde er nået, føres drejehjulet 11
tilbage, til drivenheden igen befinder sig i udgangspositio-
nen.
– Sluk for el-værktøjet.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 71 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Side: 71
72 | Dansk
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Vis boredybde (se Fig. I)
Vha. displayet 14 kan man få vist den aktuelle boredybde.
– Nåromdrejningstalleterindstillet,stildadisplayetsindika-
torområde på „Depth“ vha. tasten 32.
– Indstil drivenhedens højde (se „Drivenhedens højde ind-
stilles“, side 70).
– Anbring borets spids forsigtigt på emnet.
– Tryk på tasten 33 for at fastlægge nulpunktet.
I displayet 14 fremkommer „Reset“.
– Bormedjævnfremføring,tildenønskedeboredybdevises
i displayet.
Indstil boredybde (se Fig. J)
Med dybdeanslaget 9 fastlægges boredybden t.
– Løsne klemmearmen 8 til venstre.
– Gennemførenprøveboring.Fremkommer14denønskede
boredybde t i displayet (se „Vis boredybde“, side 72),
spændes klemmearmen 8 igen.
For efterfølgende boringer er boredybden således be-
grænset til værdien t.
Transport
– Transport: Hold el-værktøjet på grundpladen 1.
f El-værktøjet skal altid bæres af to personer for at und-
gå rygskader.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør efter behov boresøjlen 4 med en tør klud og sprøjt et
tyndt lag Bosch universalolie (tilbehør) på den.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
holde opmedatfungere,skalreparationen udføresaf etauto-
riseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets10-cifredetypenummer(se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Indstil drivenhedens bremse (se Fig. K)
Bremsens klemmekraft til drivenheden 12 kan efterjusteres.
Kontrol:
– Bremsens klemmekraft skal holde drivenheden sikkert i
enhver højde.
Indstilling:
– Drej de to stilleskruer 34 til venstre med unbraconøglen
23 for at reducere klemmekrafte eller drej den til højre for
at øge klemmekraften.
Spænd de to stilleskruer jævnt.
– Kontroller, om den ønskede klemmekraft er blevet nået.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Boschkundeservice-teamvilgernehjælpedigmedatbesvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 72 Monday, October 24, 2011 11:35 AM

Spørgsmål & besvarelser

Nykøb: Hvorfor virker drejehjulet ikke på Bosch PBD 40? Hvordan løsne dette? Sidder fast - også om man løsner de to håndtag i venstre side på maskinen. Mvh Hjalmar

Udgivet den 1 år siden af Hjalmar Rasmussen

Stil et spørgsmål om Bosch PBD 40

Har du et spørgsmål om Bosch PBD 40 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch PBD 40. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch PBD 40 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.