Bosch MUM57810 Styline manual

Få vist brugermanualen for Bosch MUM57810 Styline below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Køkkenmaskine
  • Model/navn: MUM57810 Styline
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 94
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 95
Indhold
For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . . . . 95
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Rengøring og pleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Hjælp i tilfælde af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Eksempler på brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ekstratilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
For din egen sikkerheds skyld
Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af apparatet.
Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller
husholdningslignende indretninger. Det må ikke bruges til erhvervsmæssig
brug. Ved husholdningslignende indretninger forstås f.eks. brug i med-
arbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssig og anden
erhvervsmæssig drift samt brug på pensioner, små hoteller og andre
former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv. Apparatet er
kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en
normal husholdning. Overskrid ikke tilladte maks. mængder (se „Eksempler
på brug“)!
Dette produkt er egnet til at røre, ælte og piske levnedsmidler. Det må ikke
bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser. Bruges det at
producenten tilladte tilbehør, kan produktet evt. også bruges til andre ting.
Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør. Tilbehør skal bruges iht.
bestemmelserne i vedlagte brugsanvisninger.
Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en
senere ejer.
, Generelle sikkerhedstips
Risiko for elektrisk stød
Dette apparat må ikke bruges af børn.
Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns
rækkevidde.
Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges
eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de
farer, der er forbundet hermed.
Apparatet er ikke legetøj for børn.
da
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~=
Ñáêã~Éí=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=
Ñ›êëíÉâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK
vÇÉêäáÖÉêÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçÇìâíÉê=
ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
Side: 95
96 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Må kun
tages i brug, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede.
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før
det samles, før det skilles ad eller før det rengøres.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, fabrikantens kundeservice eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af vor kundeservice.
, Sikkerhedsoplysninger til dette apparat
Kvæstelsesfare
Risiko for elektrisk stød!
Sæt først elstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er
afsluttet.
Dyp aldrig grundmodellen i væske og hold den aldrig ind under rindende
vand.
Brug ikke nogen damprenser.
Forsøg ikke at indstille svingarmen, mens apparatet er tændt. Vent til
drevudtaget står helt stille.
Udskift kun redskab/tilbehør, når maskinen står stille – drevet kører kort
efter, at apparatet er slukket.
Apparatet må kun tændes og slukkes med drejekontakten.
Træk netstikket ud, når apparatet ikke er i brug.
Træk altid netstikket ud forinden du afhjælper en fej!
Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber!
Stik aldrig hånden ned i skålen, når apparatet er i gang. Arbejd altid med
påsat låg (12)!
Udskift kun redskab, når apparatet står stille – apparatet kører kort efter, at
det er slukket (efterløb) og bliver stående i den position, hvor redskabet
skiftes. Bevæg først svingarmen, når redskabet står stille.
Apparatet kan af sikkerhedsmæssige grunde kun bruges, hvis ikke brugte
drevudtag er beskyttet med beskyttelseslåg (5, 8).
Motoren skal stå stille og netstikket være trukket ud, når hurtigsnitteren
sættes på/tages af apparatet. Stik ikke fingrene ind i påfyldningsskakten.
da
Side: 96
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 97
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!
Stik ikke fingrene ind i de skarpe knive og kanter på finhakningsskiverne.
Tag altid kun fat i kanten på finhakningsskiverne!
Berør ikke blenderknivene med de bare fingre.
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!
Stik aldrig hånden ned i den påsatte blender! Blenderen skal være sat rigtigt
på og låget være strammet helt fast, når der arbejdes med blenderen.
Blenderen må kun sættes på og tages af, når apparatet står helt stille.
Fare for skoldning!
Ved blanding af varme ingredienser kommer der damp ud gennem tragten
i låget. Påfyld max. 0,5 liter varm eller skummende væske.
Vigtigt!
Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør. Tilbehør skal bruges iht.
bestemmelserne i vedlagte brugsanvisninger.
Brug kun et redskab eller et tilbehør ad gangen.
, Forklaring af symbolerne på apparat og tilbehør
Følg instrukserne i brugsanvisningen.
Vær forsigtig! Roterende knive.
Vær forsigtig! Roterende redskaber.
Stik ikke fingrene ind i påfyldningsåbningen.
Sikkerhedssystemer
Indkoblingssikring
Se tabel „Arbejdspositioner“
Apparatet kan kun tændes i pos. 1 og 3:
– hvis skålen (11) er sat i og drejet helt fast og
– låget til drevudtag til blender (8) er sat på.
Indkoblingssikring
Ved strømsvigt forbliver apparatet tændt, men
motoren kører ikke videre, når strømmen vender
tilbage. Apparatet tændes igen ved at dreje
grebet hen på 0/off og tænde for det igen.
Overbelastningssikring
Slukker motoren automatisk, mens den er i
brug, er overbelastningssikringen slået fra. En
mulig årsag kan være, at for store mængder
levnedsmidler er blevet forarbejdet på en gang.
Værd at vide hvis sikkerhedssystemet
aktiveres (se „Hjælp i tilfælde af fejl“).
da
Side: 97
98 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Brugsanvisningen beskriver forskellige modeller
(se også modeloversigt, Billede ). Apparatet
er vedligeholdelsesfrit.
Overblik
Fold billedsiderne ud. Billede 
Motorenhed
1 Sikkerhedsknap
2 Svingarmen
„Easy Armlift“-funktion til understøttelse af
armens bevægelse opad
(se „Arbejdspositioner“).
3 Drejekontakt
Efter slukningen (position 0/off) kører
apparatet automatisk i den optimale
position til udskiftning af redskaberne.
0/off = stop
M = momentfunktion med højeste
omdrejningstal, hold kontakten fast for
ønsket blendetid.
Trin 1–7 = arbejdshastighed:
1 = lav hastighed – langsom,
7 = høj hastighed – hurtig.
4 Driftsindikator
Lyser under driften (drejekontakt på M eller
1–7).
Blinker, hvis apparatet betjenes forkert, hvis
den elektroniske sikring udløses hhv. hvis der
opstår en defekt på apparatet, se kapitel
„Hjælp i tilfælde af fejl“.
5 Låg til drevudtag
Låget til drevudtag fjernes ved at trykke på
det bageste område og tage låget af.
6 Drev til
– hurtigsnitter og
– citruspresse (ekstratilbehør *).
Sæt beskyttelseskappen på, når drevet ikke
er i brug.
7 Drev til redskaber (røreris, piskeris,
æltekrog) og kødhakker (ekstra-
tilbehør *)
8 Låg til drevudtag til blender
9 Drevudtag til blender (ekstratilbehør *)
Beskyttelseskappen sættes på drevet,
når blenderen ikke er i brug.
10 Automatisk ledningsoprul
Skål med tilbehør
11 Røreskål af stål
12 Låg
Redskab
13 Røreris „Profi Flexi“
14 Piskeris „Profi“
15 Æltekroge med dejskraber
16 Tilbehørstaske
Bruges til at opbevare redskaber og
finhakningsskiver.
Hurtigsnitter
17 Frugt-/grøntsagsstopper
18 Låg med påfyldningsåbning
19 Finhakningsskiver
19a Vende-skive „Profi Supercut“ – grov/
fin
19b Vende-riveskive – grov/fin
19c Riveskive – middelfin
19d Riveskive – grov *
19e Asiengrøntsags-skive *
20 Skiveholder
21 Hus med åbning
Blender *
22 Blenderbæger
23 Låg
24 Tragt
* Følger en tilbehørsdel ikke med leveringen,
kan den købes i handlen og hos
kundeservice.
da
Side: 98
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 99
Arbejdspositioner Billede 
l_p>
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=êÉÇëâ~ÄL
íáäÄÉÜ›ê=Éê=~åÄê~Öí=êáÖíáÖí=ÉÑíÉê=ÇÉååÉ=í~ÄÉä=çÖ=
ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK
pîáåÖ~êãÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~â=á=ÉåÜîÉê=
~êÄÉàÇëéçëáíáçåK
Indstilling af arbejdsposition
 Tryk på sikkerhedsknappen og bevæg
svingarmen.
Understøt bevægelsen med en hånd.
 Bevæg svingarmen, til den falder i hak i den
ønskede position.
* Isætning/udtagning af røreris, piskeris og
æltekroge; Tilsætning af store mængder.
Betjening
l_p>
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=å™ê=íáäÄÉÜ›êL
êÉÇëâ~Ä=ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK
q‹åÇ=áââÉ=Ñçê=~éé~ê~íÉíI=Üîáë=ÇÉí=Éê=íçãíK=
rÇë‹í=áââÉ=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉ=Ñçê=
î~êãÉâáäÇÉêK=aÉäÉåÉ=ã™=áââÉ=ë‹ííÉë=á=
ãáâêçÄ›äÖÉçîåÉåK
 Rengør apparat og tilbehør, før den tages i
brug første gang (se „Rengøring og pleje“).
Forberedelse
 Stil grundmodellen på en glat, ren flade.
 Træk ledningen i et træk ud i den ønskede
længde (max. 100 cm) og slip den langsomt;
ledningen er fastlåst (billede ).
 Ledningens arbejdslængde reduceres:
ved at trække let i ledningen og rulle den op,
til den ønskede længde er nået. Træk igen let
i ledningen og slip den langsomt; ledningen
er fastlåst.
l_p>
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=ÇêÉàÉëI=å™ê=ÇÉå=ëâìÄÄÉë=
áåÇ=é™=éä~ÇëK=
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=ëâìÄÄÉë=ã~åìÉäí=áåÇ=é™=
éä~ÇëI=Üîáë=~éé~ê~íÉí=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ=
~ìíçã~íáëâ=äÉÇåáåÖëçéêìäK=eîáë=äÉÇåáåÖÉå=
âçããÉê=íáä=~í=ëáÇÇÉ=á=âäÉããÉI=íê‹ââÉë=
äÉÇåáåÖÉå=ìÇI=Ñ›ê=ÇÉå=êìääÉë=çé=áÖÉåK
 Netstikket sættes i stikkontakten.
da
Bemærk:
Svingarmen er udstyret med „Easy Armlift“-
funktionen, der understøtter svingarmens
bevægelse opad.
Position Drev Redskab/
tilbehør
Arbejdshastighed
1 7
1–5
1–7
1–3
2 7 * –
3 6
3–7
3–5
4
9 5–7
7 5–7
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
p‹í=Ñ›êëí=ÉäëíáââÉí=áI=å™ê=~ääÉ=ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉê=íáä=
~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí=Éê=~ÑëäìííÉíK
Vigtig henvisning
I nærværende brugsanvisning findes en etiket
med vejledende værdier for apparatets
arbejdshastighed, når der bruges redskaber og
tilbehør.
Vi anbefaler, at denne etiket anbringes på
apparatet (billede ).
Side: 99
100 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Skål og redskaber
l_p>
_êìÖ=âìå=ëâ™äÉå=íáä=~êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ÇÉííÉ=~éé~ê~íK
Røreris „Profi Flexi“ (13)
bruges til at røre dej (f.eks. mørdej)
Piskeris „Profi“(14)
bruges til piskede æggehvider,
piskefløde og til let dej (f.eks. lagkagedej)
Æltekrog (15)
bruges til at ælte tung dej og iblanding af
ingredienser, som ikke skal finhakkes
(f.eks. rosiner, tynde chokoladeblade)
Vigtig henvisning mht. brug
af piskeris Billede 
Piskeriset skal næsten berøre skålens bund, for
at ingredienserne blandes godt. Hvis dette ikke
er tilfældet, indstilles piskeriset i højden på
følgende måde:
 Træk netstikket ud.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 2.
 Sæt piskeriset rigtigt fast i drevudtaget.
 Hold fast i piskeriset og løsn møtrikken til
højre med gaffelnøglen (SW 8).
 Indstil piskeriset i den optimale højde ved at
dreje riset:
– Drej til højre: Løft
– Drej til venstre: Sænk
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 1.
Kontrollér piskerisets højde og korrigér
den efter behov.
 Når højden er indstillet rigtigt, trykkes på
sikkerhedsknappen og svingarmen
stilles i position 2 .
 Hold fast i piskeriset og spænd møtrikken til
venstre med gaffelnøglen (SW 8).
Arbejde med skål
og redskaber Billede 
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 2.
 Sæt skålen på plads:
– vip skålen fremad og sæt den på plads,
– drej den til venstre, indtil den falder i hak.
 Isæt det ønskede redskab (røreris, piskeris
eller æltekrog).
Bemærk:
Ved æltekrogen drejes dejskraberen,
indtil æltekrogen kan trykkes på plads
(billede -4b).
 Kom ingredienserne i skålen.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 1.
 Sæt låget på.
 Stil drejekontakten på det ønskede trin.
Anbefaling:
– Røreris „Profi Flexi“:
Ingredienserne røres sammen på trin 1–2,
herefter på trin 3–5 efter behov
– Piskeris „Profi“:
Trin 7, ingredienserne røres sammen på trin 1
– Æltekrog:
Ingredienserne røres forsigtigt sammen på
trin 1, herefter æltes på trin 3
Påfyldning af flere ingredienser
 Sluk for apparatet med drejekontakt.
 Påfyld ingredienserne gennem åbning i låget.
eller
 Tag låget af.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 2.
 Påfyld ingredienserne.
Efter arbejdet
 Sluk for apparatet med drejekontakt.
 Træk netstikket ud.
 Tag låget af.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 2.
 Tag redskabet ud.
 Tag skålen af.
 Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.
da
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=
êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê
píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉåI=å™ê=~éé~ê~íÉí=
Éê=á=Ö~åÖK=^êÄÉàÇ=~äíáÇ=ãÉÇ=é™ë~í=ä™Ö=ENOF>
rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó=
~éé~ê~íÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=ÇÉí=Éê=ëäìââÉí=
EÉÑíÉêä›ÄF=çÖ=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=éçëáíáçåI=Üîçê=
êÉÇëâ~ÄÉí=ëâáÑíÉëK=_Éî‹Ö=Ñ›êëí=ëîáåÖ~êãÉåI=
å™ê=êÉÇëâ~ÄÉí=ëí™ê=ëíáääÉK
^éé~ê~íÉí=ã™=~Ñ=ëáââÉêÜÉÇëã‹ëëáÖÉ=ÖêìåÇÉ=
âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=áââÉ=ÄêìÖíÉ=ÇêÉîìÇí~Ö=Éê=
ÄÉëâóííÉí=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=ERI=UFK
Side: 100
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 101
Hurtigsnitter
l_p>
eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉëI=å™ê=ÇÉå=Éê=
ë~ãäÉí=êáÖíáÖíK=cçêë›Ö=~äÇêáÖ=~í=ë~ãäÉ=
ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=é™=â›ââÉåã~ëâáåÉåK
eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=á=ÇÉå=~åÖáîåÉ=
ÇêáÑíëéçëáíáçåK
Beskyttelse mod over-
belastning Billede 
Hurtigsnitterens drivaksel har et hak (fast
brudsted), som modvirker større skader på dit
apparat, hvis hurtigsnitteren overbelastes.
Drivakslen brækker på dette sted i tilfælde af
overbelastning.
En ny skiveholder med drivaksel kan købes hos
kundeservice.
Vende-skive „Profi Supercut“ –
grov/fin
til skæring af frugt og grønt. Indstilling: trin 5.
Betegnelse på vende-skæreskive:
„Grob“ (grov) for den grove snitteside
„Fein“ (fin) for den fine snitteside
l_p>
sÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=ëâ‹êÉ=
Ü™êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ÅÜçâçä~ÇÉK=
hçÖíÉ=â~êíçÑäÉê=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=âçäÇÉI=Ñ›ê=ÇÉ=
ëâ‹êÉëK
Vende-riveskive – grov/fin
til rivning af grønt, frugt og ost, undtagen
hård ost (f.eks. parmesan). Indstilling: trin 3 eller
4.
Betegnelse på vende-riveskive:
„2“ for den grove råkostside
„4“ for den fine råkostside
l_p>
sÉåÇÉJêáîÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=êáîåáåÖ=~Ñ=
å›ÇÇÉêK=_ä›Ç=çëí=ã™=âìå=êáîÉë=é™=ÇÉå=ÖêçîÉ=
ëáÇÉ=íêáå=TK
Riveskive – middelfin
til at rive rå kartofler, hård ost (f.eks.
parmesan), kølet chokolade og nødder.
Indstilling: trin 7.
l_p>
jáåáÜ~ââÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=íáä=~í=Ü~ââÉ=
â~ÑÑÉÄ›ååÉê=çÖ=éÉÄÉêêçÇK
Riveskive – grov
til at rive rå kartofler til f.eks.
kartoffelfrikadeller/søsterkage eller
kartoffelboller.
Indstilling: trin 7.
Asiengrøntsags-skive
Skærer frugt og grønt i fine strimler til
asiatiske grøntsagsretter.
Indstilling: trin 5.
Arbejde med hurtigsnitteren Billede 
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 2.
 Sæt skålen på plads:
– vip skålen fremad og sæt den på plads,
– drej den til venstre, indtil den falder i hak.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 3.
 Tag låget til drevudtag af drevet på
hurtigsnitteren (billede -5a).
 Hold fast i den nederste ende på
skiveholderen, her skal de to spidser pege
opad.
 Anbring den ønskede skære- eller riveskive
forsigtigt på spidserne af skiveholderen
(billede -6a). Hvis der benyttes en
vendeskive, skal man være opmærksom på,
at den rigtige side vender opad.
 Tag fat i den øverste ende på skiveholderen
og sæt den ind i huset (billede -6b).
 Sæt låget på (hold øje med markeringen) og
drej det til højre indtil stop.
 Sæt hurtigsnitteren på drevet og drej den til
højre indtil stop som vist i billede -8.
 Stil grebet på det ønskede trin.
 Kom levnedsmidlerne i påfyldningsåbningen
og brug stopperen til at stoppe med.
l_p>
råÇÖ™=íáäëíçéåáåÖ=á=ìÇÖ~åÖë™ÄåáåÖÉåK
Tip: Snit tynde levnedsmidler i bundter, det giver
et mere ensartet snit.
Bemærk: Sluk for køkkenmaskinen, træk
stikket ud og vent til drevet står helt stille. Tag
herefter låget af hurtigsnitteren og tøm
påfyldningsåbningen.
da
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ=çÖ=
â~åíÉê=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉK=q~Ö=~äíáÇ=âìå=Ñ~í=
á=â~åíÉå=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉ>
jçíçêÉå=ëâ~ä=ëí™=ëíáääÉ=çÖ=åÉíëíáââÉí=î‹êÉ=
íêìââÉí=ìÇI=å™ê=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=ë‹ííÉë=é™Lí~ÖÉë=
~Ñ=~éé~ê~íÉíK
píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âíÉåK
Side: 101
102 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Efter arbejdet
 Sluk for apparatet med drejekontakt.
 Drej hurtigsnitteren mod venstre og tag den
af.
 Drej låget mod venstre og tag det af.
 Tag skiveholder med skive af. Tryk hertil
fingeren mod drivakslen nedefra (billede ).
 Rengør delene.
Blender
l_p>
_äÉåÇÉêÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=_É~êÄÉàÇ=áââÉ=
ÇóÄÑêçëëÉÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇí~ÖÉå=
áëíÉêåáåÖÉêFK=_äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=áââÉ=~êÄÉàÇÉI=Üîáë=
ÇÉå=Éê=íçãK
Arbejde med blenderen Billede 
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 4.
 Tag låg til drevudtag til blender af.
 Sæt blenderen på (markering på greb på
markering på grundmodel) og drej den til
venstre indtil stop.
 Påfyld ingredienserne.
Maksimal bearbejdningsmængde, flydende
konsistens = 1,25 liter; maksimal
bearbejdningsmængde, skummende eller
varme væsker = 0,5 liter; optimal
forarbejdningsmængde, fast =
50 til 100 gram;
 Sæt låget på og drej det helt til venstre ind i
blendergrebet. Låget skal være faldet i hak.
 Stil drejekontakten på det ønskede trin.
Påfyldning af flere ingredienser
(billede -8)
 Sluk for apparatet med drejekontakt.
 Tag låget af og påfyld ingredienserne
eller
 fjern tragten og påfyld faste ingredienserne
lidt ad gangen
eller
 påfyld flydende ingredienser gennem
tragten.
Efter arbejdet
 Sluk for apparatet med drejekontakt.
 Drej blenderen mod højre og tag den af.
Tip: Det anbefales at rengøre blenderen straks
efter brug.
Rengøring og pleje
l_p>
_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK=
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=
Rengøring af motorenheden
 Træk netstikket ud.
 Tør grundmodel og låg af med en fugtig klud.
Benyt en smule opvaskemiddel i efter behov.
 Tør apparatet af med en tør klud.
Rengøring af skål og redskab
Skål og redskaber kan sættes i
opvaskemaskinen.
Plastdele må ikke klemmes fast i
opvaskemaskinen, da de kan blive deformeret
under opvasken!
Rengøring af hurtigsnitter
Alle dele på hurtigsnitteren kan tåle
opvaskemaskine.
Tip: Ved rivning af gulerødder opstår der en rød
belægning, som fjernes med et par dråber
spiseolie. Olien smøres på hurtigsnitteren (ikke
på snitteskiverne) med en klud. Herefter
rengøres hurtigsnitteren.
da
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî>
píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉê>=
_äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=ë~í=êáÖíáÖí=é™=çÖ=ä™ÖÉí=
î‹êÉ=ëíê~ããÉí=ÜÉäí=Ñ~ëíI=å™ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=
ÄäÉåÇÉêÉåK=_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë=é™=çÖ=
í~ÖÉë=~ÑI=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK
c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇåáåÖ>
sÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=î~êãÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=âçããÉê=
ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉå=á=ä™ÖÉíK=m™ÑóäÇ=
ã~ñK=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK
oáëáâç=Ñçê=ëíê›ãëí›Ç>
aóé=~äÇêáÖ=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
_êìÖ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉêK
Side: 102
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 103
Rengøring af blender
Blenderbæger, låg og tragt tåler
opvaskemaskine.
Tip: Hvis blenderen kun har været brugt til
blendning af væske, behøver man normalt ikke
at tage den af maskinen. Kom en smule vand
med opvaskemiddel i blenderen, mens den er
på apparatet. Tænd for blenderen og lad den
køre i et par sekunder (trin M). Hæld vandet ud
og skyl blenderen med rent vand.
Opbevaring
Billede 
 Opbevar redskaber og finhakningsskiver
i tilbehørstasken.
 Opbevar tilbehørstasken i skålen.
Hjælp i tilfælde af fejl
Svingarmen skal være faldet i hak i enhver
arbejdsposition.
Forsøg altid først at afhjælpe det opståede
problem ved hjælp af efterfølgende
henvisninger.
Fejl
Apparatet starter ikke.
Afhjælpning
 Kontrollér strømtilførslen.
 Kontrollér netstikket.
 Kontrollér svingarmen. Rigtig position?
Faldet i hak?
 Drej blenderen eller skålen helt fast.
 Sæt blenderlåget på og drej det fast indtil
stop.
 Sæt låg på de drevudtag, der ikke er i brug.
 Genindkoblingssikringen er aktiveret. Stil først
apparatet på 0/off og herefter tilbage på det
ønskede trin.
Fejl
Apparatet slukker under brug.
Overbelastningssikringen er aktiveret. Der er
blevet forarbejdet for mange levnedsmidler på en
gang.
Afhjælpning
 Sluk for apparatet.
 Reducerforarbejdningsmængden.Overskrid
ikke tilladte maks. mængder (se „Eksempler
på brug“)!
Fejl
Sikkerhedstasten blev ved en fejltagelse betjent,
mens maskinen var i gang. Svingarmen
bevæger sig opad. Drevet slukker, men bliver
ikke stående i redskabsskiftepositionen.
Afhjælpning
 Stil drejekontakten på 0/off.
 Stil svingarmen i position 1.
 Tænd for maskinen (trin 1).
 Sluk for maskinen igen.
Redskabet bliver stående i den position, hvor
redskabet skiftes.
Fejl
Blenderen starter ikke eller bliver stående under
brug, drevudtaget „brummer“. Kniven er
blokeret.
Afhjælpning
 Sluk for apparatet og træk stikket ud.
 Tag blenderen af og fjern det, som generer.
 Sæt blenderen på igen.
 Tænd for apparatet.
da
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=
ëâ~êéÉ=âåáîÉ>
_Éê›ê=áââÉ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK
Vigtig henvisning
Rengør tilbehørstasken efter behov.
Følg plejehenvisningerne i tasken.
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=å™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=Éê=
á ÄêìÖK
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
qê‹â=~äíáÇ=åÉíëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉå=Çì=~ÑÜà‹äéÉê=
Éå=ÑÉà>
Bemærk:
Forkert betjening af apparatet, en udløsning af
de elektroniske sikringer hhv. en defekt på
apparatet vises med en blinkende
driftsindikator.
Vigtig henvisning
Kan fejlen ikke afhjælpes, kontaktes
serviceafdelingen.
Side: 103
104 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Eksempler på brug
Piskefløde
100 g–600 g
 Pisk fløden i 1½ til 4 minutter på trin 7
(afhængigt af mængde og kvalitet) med
piskeriset.
Æggehvider
1 til 8 æggehvider
 Pisk æggehviderne i 4 til 6 minutter
på trin 7 med piskeriset.
Lagkagebund
dêìåÇçéëâêáÑí
2 æg
2–3 spsk varmt vand
100 g sukker
1 pakke vanillesukker
70 g mel
70 g maizenamel
evt. bagepulver
 Rør ingredienserne (undtagen mel og
maizenamel) sammen i ca. 4–6 minutter på
trin 7 med piskeriset, til det skummer.
 Stil apparatet på trin 1 og tilsæt det sigtede
mel og maizenamel skevis i løbet af et halvt til
et minut.
Max. mængde: 2 x grunddej
Rørdej
dêìåÇçéëâêáÑí
3–4 æg
200–250 g sukker
1 knivspids salt
1 pakke vanillesukker eller skal af en ½ citron
200–250 g smør eller margarine
(rumtemperatur)
500 g mel
1 pakke bagepulver
125 ml mælk
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på
trin 1, herefter i ca. 3–4 minutter på trin 5 med
røreriset.
Max. mængde: 1,5 x grunddej
Mørdej
dêìåÇçéëâêáÑí
125 g smør (stuetemperatur)
100–125 g sukker
1 æg
1 knivspids salt
En smule citronskal eller vanillesukker
250 g mel
evt. bagepulver
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på
trin 1, herefter i ca. 2–3 minutter på trin 3 med
røreriset.
Fra 500 g mel:
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på
trin 1 med æltekrogen, herefter dejen æltes
i ca. 3–4 minutter på trin 3.
Max. mængde: 2 x grunddej
Gærdej
dêìåÇçéëâêáÑí
500 g mel
1 æg
80 g fedt (stuetemperatur)
80 g sukker
200–250 ml lunken mælk
25 g frisk gær eller 1 pakke tørgær
Skal af ½ citron
1 knivspids salt
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på
trin 1, herefter i ca. 3–6 minutter på trin 3 med
æltekrogen.
Max. mængde: 1,5 x grunddej
Nudeldej
dêìåÇçéëâêáÑí
300 g mel
3 æg
Efter behov 1–2 spsk. (10-20 g) koldt vand
 Alle ingredienser røres til en dej i ca.
3 til 5 minutter på trin 3.
Max. mængde: 1,5 x grunddej
Brøddej
dêìåÇçéëâêáÑí
750 g mel
2 små pakker tørgær
2 tsk salt
450–500 ml varmt vand
Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut på trin
1, herefter i ca. 4–5 minutter på trin 3 med
æltekrogen.
da
Side: 104
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 105
Mayonnaise
2 æg
2 tsk sennep
¼ l olie
2 spsk citronsaft eller eddike
1 knivspids salt
1 knivspids sukker
Det er vigtigt, at ingredienserne har samme
temperatur.
 Æg, sennep, citronsaft, salt og sukker
kommes i blenderen og blandes i nogle
sekunder på trin 3 eller 4.
 Stil blenderen på trin 7. Hæld langsomt olie
gennem hullet i låget og bliv ved med at
blande mayonnaisen, til den har fået en fast
konsistens.
Mayonnaise skal bruges i løbet af kort tid.
Honning til at smøre på brød
30 g smør (fra køleskabet, 7 °C)
190 g honning (fra køleskabet, 7 °C)
 Skær smørret i små stykker og kom det
i blenderen.
 Tilsæt honning og bland det hele
i 15 sekunder på trin 7.
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht.
bestemmelserne i det europæiske
direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE).
Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur
og brug af gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr, der gælder i hele EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og ældre apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan
kommunen kontaktes.
Garantibetingelser
På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse
til reparation, hvis denne ønskes udført på
garanti. Medfølger købsnota ikke, vil
reparationen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation. Skulle Deres BOSCH
apparat gå i stykker, kan indsendes til vort
serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
da
Side: 105
106 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ekstratilbehør
MUZ5ZP1
Citruspresse
Til presning af appelsiner, citroner og grapefrugter.
MUZ5CC1
Terningsnitter
Til at skære frugt og grønt i lige store terninger
MUZ5FW1
Kødhakker
Til hakning af råt kød til tartar eller frikadeller/bøffer.
MUZ45LS1
Hulskive-sæt
fin (3 mm),
grov (6 mm)
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Fin til postejer og smurt pålæg, grov til pølser og bacon.
MUZ45SV1
Småkageformsæt
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Med metalskabelon til 4 forskellige småkageformer.
MUZ45RV1
Kornkværn
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Til at rive nødder, mandler, chokolade og tørrede
rundstykker.
MUZ45FV1
Frugtpresse
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Til at presse bærfrugt til mos – undtagen hindbær,
tomater og hyben. Samtidigt fjernes stilk og kerner
automatisk fra f.eks. ribs.
MUZ45RS1
Pommes-frites-skive
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Til at skære rå kartofler til pommes frites.
MUZ45AG1
Asiengrøntsags-skive
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Skærer frugt og grønt i fine strimler til asiatiske
grøntsagsretter.
da
Side: 106
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 107
Følger en tilbehørsdel ikke med leveringen, kan den købes i handlen eller hos kundeservice.
MUZ45RS1
Riveskive grov
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Til at rive rå kartofler til f.eks. kartoffelfrikadeller/søsterkage
eller kartoffelboller.
MUZ45KP1
Kartoffelrösti-skive
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Til at rive rå kartofler til rösti og til at skære frugt og
grøntsager i tykke skiver.
MUZ5ER2
Røreskål af stål
Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 750 g mel plus
ingredienser.
MUZ5KR1
Kunststof-røreskål
Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 750 g mel plus
ingredienser.
MUZ5MX1
Blender af kunststof
Til at blande drikkevarer, til at purere frugt og grønt, til at
fremstille mayonnaise, til at småhakke frugt og grønt og
nødder og til at crushe isterninger.
MUZ5MM1
Multiblender
Bruges til at hakke krydderurter, grøntsager, æbler og
kød, til råkost af gulerødder, selleri og ost og til at rive
nødder og kølet chokolade.
da
Ret til ændringer forbeholdes.
Side: 180
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 181
Coªep²a¸åe
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . 181
O¢óåe c­eªe¸åø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Õ®cÿæºa¹aýåø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ñåc¹®a å ºxoª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Xpa¸e¸åe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø . . . . . . . . . . . 192
š¹åæåμaýåø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø . . . . . . . . . . . . . . 193
Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å . . . . . . 198
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
¥epeª åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ­¸å¯a¹e濸o ÿpoñ¹å¹e õ¹º
å¸c¹pº®ýå÷, ªæø ÿoæºñe¸åø ­a²¸¾x º®aμa¸å¼ ÿo ¹ex¸å®e
¢eμoÿac¸oc¹å å õ®cÿæºa¹aýåå ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa.
¥poåμ­oªå¹eæ¿ ¸e ¸ece¹ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å μa ÿo­pe²ªe¸åø,
­oμ¸å®òåe ­ peμºæ¿¹a¹e ¸eco¢æ÷ªe¸åø º®aμa¸å¼ ÿo ÿpa­å濸o¯º
ÿpå¯e¸e¸å÷ ÿpå¢opa.
©a¸¸¾¼ ÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­
­ o¢¾ñ¸o¯ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a ®oæåñec¹­e ­ ªo¯aò¸åx åæå
¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx å ¸e paccñå¹a¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ®o¯¯ep-
ñec®åx ýeæøx. ¥på¯e¸e¸åe ­ ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx ­®æ÷ñae¹, ¸aÿp.:
åcÿoæ¿μo­a¸åe ­ ®ºx¸øx ªæø co¹pºª¸å®o­ ¯a¨aμå¸o­, oíåco­,
ceæ¿c®oxoμø¼c¹­e¸¸¾x å ªpº¨åx ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ÿpeªÿpåø¹å¼,
a ¹a®²e ÿoæ¿μo­a¸åe ¨oc¹ø¯å ÿa¸cåo¸o­, ¸e¢oæ¿òåx o¹eæe¼
å ÿoªo¢¸¾x μa­eªe¸å¼. ¥på¢op åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ªæø
ÿepepa¢o¹®å ¹a®o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o
­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
He ÿpe­¾òa¹¿ ¯a®cå¯a濸o ªoÿºc¹å¯o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­
(c¯. «¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø»)!
©a¸¸¾¼ ÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø, μa¯eca
å ­μ¢å­a¸åø ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø. E¨o ¸eæ¿μø åcÿoæ¿μo­a¹¿ ªæø
ÿepepa¢o¹®å ªpº¨åx ÿpeª¯e¹o­ åæå cº¢c¹a¸ýå¼. ¥på åcÿoæ¿μo-
­a¸åå paμpeòe¸¸¾x ÿpoåμ­oªå¹eæe¯ ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼,
­oμ¯o²¸¾ ªpº¨åe ­apåa¸¹¾ ÿpå¯e¸e¸åø. ¥på¢op åcÿoæ¿μo­a¹¿
¹oæ¿®o c opå¨å¸a濸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. ¥på åcÿoæ¿μo­a¸åå
ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ pº®o­oªc¹­o­a¹¿cø coo¹­e¹c¹­º÷óå¯å
å¸c¹pº®ýåø¯å ÿo õ®cÿæºa¹aýåå, ­xoªøóå¯å ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å.
¥o²a溼c¹a, coxpa¸å¹e å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
¥på ÿepeªañe ÿpå¢opa ¹pe¹¿e¯º æåýº ¸eo¢xoªå¯o ¹a®²e
ÿepeªa¹¿ e¯º õ¹º å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
ru
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
BOSCH.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼,
­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼
ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
Side: 181
182 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
, O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
©a¸¸¾¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ªe¹¿¯å.
¥på¢op å e¨o ce¹e­o¼ ò¸ºp ªep²a¹¿ ­ªaæå o¹ ªe¹e¼.
Æåýa c o¨pa¸åñe¸¸¾¯å íåμåñec®å¯å, ce¸cop¸¾¯å åæå º¯c¹­e¸-
¸¾¯å cÿoco¢¸oc¹ø¯å åæå c ¸eªoc¹a¹®o¯ oÿ¾¹a å μ¸a¸å¼ ¯o¨º¹
ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿpå¢opa¯å ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå ecæå o¸å
ÿoæºñåæå º®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ÿpå¢opa
å ocoμ¸aæå c­øμa¸¸¾e c õ¹å¯ oÿac¸oc¹å.
©e¹ø¯ ¸eæ¿μø å¨pa¹¿ c ÿpå¢opo¯.
¥oª®æ÷ña¹¿ å åcÿoæ¿μo­a¹¿ ÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ coo¹­e¹c¹­åå
c ¹ex¸åñec®å¯å ªa¸¸¾¯å ¸a ¹åÿo­o¼ ¹a¢æåñ®e. Åcÿoæ¿μo­a¹¿
¹oæ¿®o ­ ¹o¯ cæºñae, ecæå º ÿpå¢opa å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹
¸å®a®åx ÿo­pe²ªe¸å¼.
¥på¢op ­ce¨ªa o¹coeªå¸ø¹¿ o¹ õæe®¹poce¹å, ®o¨ªa o¸ oc¹ae¹cø
¢eμ ÿpåc¯o¹pa, a ¹a®²e ÿepeª e¨o c¢op®o¼, paμ¢op®o¼ å ñåc¹®o¼.
He ¸a¹ø¨å­a¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp ÿpå¢opa ñepeμ oc¹p¾e ®paø åæå
¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å. Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa ¢ºªe¹
ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸¾x c幺aýå¼, e¨o ªoæ²e¸
¢ºªe¹ μa¯e¸å¹¿ ÿpoåμ­oªå¹eæ¿, åæå e¨o cep­åc¸aø c溲¢a åæå
æåýo c a¸aæo¨åñ¸o¼ ®­aæåíå®aýåe¼.
Pe¯o¸¹ ÿpå¢opa ÿopºña¹¿ ¹oæ¿®o ¸aòe¼ cep­åc¸o¼ c溲¢e.
, š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
c¹a­æø¹¿ ­å殺 ­ poμe¹®º ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¨o o®o¸ña¸åø
ÿoª¨o¹o­®å ® pa¢o¹e c ÿpå¢opo¯.
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¹¿ ­ ²åª®oc¹¿ å ¸e ªep²a¹¿
ÿoª ÿpo¹oñ¸o¼ ­oª o¼. He åcÿoæ¿μo­a¹¿ ÿapooñåc¹å¹eæ¿.
¥o®a ÿpå¢op ­®æ÷ñe¸, ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ¸eæ¿μø ÿepe­oªå¹¿
­ ªpº¨oe ÿoæo²e¸åe. C¸añaæa cæeªºe¹ ªo²ªa¹¿cø ÿoæ¸o¼
oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa.
Hacaª®å/ÿpå¸aªæe²¸oc¹å μa¯e¸ø¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼
oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa — ÿpå­oª ª­å²e¹cø eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø
ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø.
®æ÷ña¹¿ å ­¾®æ÷ña¹¿ ÿpå¢op ¹oæ¿®o c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o
ÿepe®æ÷ña¹eæø.
¥på ¸eåcÿoæ¿μo­a¸åå ÿpå¢opa åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
¥epeª ºc¹pa¸e¸åe¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹å åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø ­paóa÷óå¯åcø ¸acaª®a¯å!
o ­pe¯ø õ®cÿæºa¹aýåå ¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¹¿ pº®å ­
c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº. Pa¢o¹a¹¿ ¹oæ¿®o c ¸a®p¾¹o¼ ®p¾ò®o¼ (12)!
ru
Side: 182
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 183
³a¯e¸ø¹¿ ¸acaª®å ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa —
ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø ÿpå­oª ª­å²e¹cø eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø
å μa¹e¯ oc¹a¸a­æå­ae¹cø ­ ÿoæo²e¸åå μa¯e¸¾ ¸acaªo®.
¥epeª­å¨a¹¿ ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ªpº¨oe ÿoæo²e¸åe ¹oæ¿®o
ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ¸acaª®å.
Åμ coo¢pa²e¸å¼ ¢eμoÿac¸oc¹å ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹oæ¿®o ¹o¨ªa, ®o¨ªa ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾ μa®p¾¹¾
μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å (5, 8).
šc¹a¸a­æå­a¹¿/c¸å¯a¹¿ º¸å­epca濸º÷ peμ®º ¹oæ¿®o ÿocæe
ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa å åμ­æeñe¸åø ­åæ®å åμ poμe¹®å.
He oÿºc®a¹¿ pº®å ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å!
He ¹po¨a¹¿ oc¹p¾e ¸o²å å ­¾c¹ºÿ¾ ªåc®o­-åμ¯eæ¿ñå¹eæe¼.
©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå ¢pa¹¿ ¹oæ¿®o μa ®paø!
He ¹po¨a¹¿ ¸o²å ¯å®cepa ¨o澯å pº®a¯å.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å/­paóa÷óå¼cø
ÿpå­oª!
Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¹¿ pº®å ­ ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¯å®cep! Må®cep
c¸å¯a¹¿/ºc¹a¸a­æå­a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa!
Åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¯å®cep ¹oæ¿®o ­ co¢pa¸¸o¯ ­åªe å c ¸a®p¾¹o¼
®p¾ò®o¼.
Oÿac¸oc¹¿ oòÿapå­a¸åø!
¥på ÿepepa¢o¹®e ­ ¯å®cepe ¨opøñåx ÿpoªº®¹o­ ñepeμ ­opo¸®º
­ ®p¾ò®e ­¾xoªå¹ ÿap. ³aæå­a¹¿ ¸e ¢oæee 0,5 æå¹pa ¨opøñe¼ åæå
cå濸oÿe¸øóe¼cø ²åª®oc¹å.
a²¸o!
¥på¢op åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o c opå¨å¸a濸¾¯å
ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. ¥på åcÿoæ¿μo­a¸åå ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼
pº®o­oªc¹­o­a¹¿cø coo¹­e¹c¹­º÷óå¯å å¸c¹pº®ýåø¯å ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå, ­xoªøóå¯å ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å.
Oª¸o­pe¯e¸¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o oª¸º ¸acaª®º åæå
ÿpå¸aªæe²¸oc¹¿.
, Paμ½øc¸e¸åe c寭oæo­ ¸a ÿpå¢ope å ÿpå¸aªæe²¸oc¹øx
Co¢æ÷ªa¹¿ º®aμa¸åø ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
Oc¹opo²¸o! paóa÷óåecø ¸o²å.
Oc¹opo²¸o! paóa÷óåecø ¸acaª®å.
He oÿºc®a¹¿ pº®º ­ ªoμa¨pºμoñ¸oe o¹­epc¹åe.
ru
Side: 183
184 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cåc¹e¯¾ ¢eμoÿac¸oc¹å
¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
c¯. ¹a¢æåýº «Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø»
¥på¢op ­®æ÷ñae¹cø ­ ÿoæ. 1 å 3 ¹oæ¿®o
­ ¹o¯ cæºñae:
— ecæå c¯ecå¹e濸aø ñaòa (11) ­c¹a­æe¸a
å ÿo­ep¸º¹a ªo íå®caýåå å
— μaó幸aø ®p¾ò®a ÿpå­oªa ¯å®cepa (8)
¸a®p¾¹a.
¡æo®åpo­®a ÿo­¹op¸o¨o ­®æ÷ñe¸åø
¥pe ÿepep¾­e ­õæe®¹poc¸a¢²e¸åå ÿpå¢op
oc¹ae¹cø ­®æ÷ñe¸¸¾¯, ¸o ª­å¨a¹eæ¿ ÿocæe
õ¹o¨o ¸e μaÿºc®ae¹cø c¸o­a. ©æø
ÿo­¹op¸o¨o ­®æ÷ñe¸åø ÿpå¢opa ÿo­ep¸º¹¿
ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ¸a «0/off»,
a μa¹e¯ ­®æ÷ñ广.
³aóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å
Ecæå ª­å¨a¹eæ¿ ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾
a­¹o¯a¹åñec®å ­¾®æ÷ñae¹cø, ¹o õ¹o
μ¸añå¹, ñ¹o cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾
o¹ ÿepe¨pºμ®å. Õ¹o ¯o¨æo ÿpoåμo¼¹å ­
peμºæ¿¹a¹e oª¸o­pe¯e¸¸o¼ ÿepepa¢o¹®å
¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­.
Ka® ce¢ø ­ec¹å ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå oª¸o¼
åμ cåc¹e¯ ¢eμoÿac¸oc¹å, oÿåca¸o
­ paμªeæe «¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼».
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå oÿåc¾­ae¹
ÿpå¢op¾ paμæåñ¸¾x åcÿoæ¸e¸å¼,
c¯. ¹a®²e o¢μop paμæåñ¸¾x ¯oªeæe¼
ÿpå¢opo­ (Påcº¸o® ). ©a¸¸¾¼ ÿpå¢op ¸e
¸º²ªae¹cø ­ ¹ex¸åñec®o¯ o¢c溲å­a¸åå.
O¢óåe c­eªe¸åø
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å. Påcº¸o® 
Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
1 K¸oÿ®a paμ¢æo®åpo­®å
2 ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
ͺ¸®ýåø «Easy Armlift» ªæø ÿoªªep²®å
ª­å²e¸åø ®po¸ò¹e¼¸a ­­epx
(c¯. «Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø»).
3 ¥o­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø (ÿoæo²e¸åe
«0/off») ÿpå¢op a­¹o¯a¹åñec®å
ÿpåxoªå¹ ­ oÿ¹å¯a濸oe ÿoæo²e¸åe
ªæø c¯e¸¾ ¸acaªo®.
«0/off» = oc¹a¸o­®a
«M» = ¯¨¸o­e¸¸oe ­®æ÷ñe¸åe ¸a
¯a®cå¯a濸º÷ c®opoc¹¿, ºªep²å­a¹¿
ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ­ ¹eñe¸åe ­ce¨o
ÿpoýecca ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­.
C¹ºÿe¸å 1–7, = pa¢oñaø c®opoc¹¿:
1 = ¸åμ®oe ñåcæo o¢opo¹o­ — ¯eªæe¸¸o,
7 = ­¾co®oe ñåcæo o¢opo¹o­ — ¢¾c¹po.
4 Ÿªå®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø
C­e¹å¹cø ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾ (ÿo­opo¹-
¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ¸a «M» åæå 1—7).
Må¨ae¹ ­ cæºñae oòå¢o® ºÿpa­æe¸åø
ÿpå¢opo¯, ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå
õæe®¹po¸¸o¨o ÿpeªoxpa¸å¹eæø åæå ÿpå
¸eåcÿpa­¸oc¹å ÿpå¢opa, c¯. paμªeæ
«¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼».
5 ³aó幸aø ®p¾ò®a ªæø ÿpå­oªa
ѹo¢¾ c¸ø¹¿ μaó幸º÷ ®p¾ò®º
ÿpå­oªa, ¸a²a¹¿ ¸a ¸ee cμaªå å c¸ø¹¿.
6 ¥på­oª ªæø
— º¸å­epca濸o¼ peμ®å å
— co®o­¾²å¯aæ®å ªæø ýå¹pºco­¾x
(cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å *
).
¥på ¸eåcÿoæ¿μo­a¸åå ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹e¼ ¸a®p¾¹¿ ÿpå­oª μaó幸o¼
®p¾ò®o¼.
7 ¥på­oª ªæø ¸acaªo® (­e¸ñå® ªæø
ÿepe¯eòå­a¸åø, ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a-
¸åø, ¯ecå濸¾¼ ®p÷®) å ¯øcopº¢®å
(cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å *
)
8 ³aó幸aø ®p¾ò®a ªæø ÿpå­oªa
¯å®cepa
ru
Side: 184
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 185
9 ¥på­oª ªæø ¯å®cepa (cÿeýåa濸¾e
ÿpå¸aªæe²¸oc¹å *
)
¥på ¸eåcÿoæ¿μo­a¸åå ¯å®cepa
¸a®p¾¹¿ ÿpå­oª μaó幸o¼ ®p¾ò®o¼.
10 ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø a­¹o¯a-
¹åñec®o¼ ¸a¯o¹®å õæe®¹poò¸ºpa
C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹ø¯å
11 C¯ecå¹e濸aø ñaòa åμ
¸ep²a­e÷óe¼ c¹aæå
12 Kp¾ò®a
Hacaª®å
13 e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø
«Profi Flexi»
14 ¥poíeccåo¸a濸¾¼ ­e¸ñå® ªæø
­μ¢å­a¸åø
15 Mecå濸¾¼ ®p÷® c o¹®æo¸å¹eæe¯
¹ec¹a
16 Cº¯®a ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼
©æø xpa¸e¸åø ¸acaªo® å ªåc®o­-
åμ¯eæ¿ñå¹eæe¼.
š¸å­epca濸aø peμ®a
17 ™oæ®a¹eæ¿
18 Kp¾ò®a c μa¨pºμoñ¸¾¯ c¹­oæo¯
19 ©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå
19a ©­ºc¹opo¸¸å¼ pe²ºóå¼ ªåc®
«Profi Supercut» — ®pºÿ¸oe/¯eæ®oe
¸a¹åpa¸åe
19b ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a —
c ¢oæ¿òå¯å/¯aæe¸¿®å¯å
o¹­epc¹åø¯å
19c ©åc®-¹ep®a ªæø cpeª¸e¨o
åμ¯eæ¿ñe¸åø
19d ©åc®-¹ep®a ªæø ®pºÿ¸o¨o
åμ¯eæ¿ñe¸åø *
19e ©åc® ªæø ¸apeμa¸åø o­oóe¼ ªæø
¢æ÷ª aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å *
20 ©ep²a¹eæ¿ ªåc®o­
21 Kopÿºc c ­¾ÿºc®¸¾¯ o¹­epc¹åe¯
Må®cep *
22 C¹a®a¸ ¯å®cepa
23 Kp¾ò®a
24 opo¸®a
* ¥på¸aªæe²¸oc¹å, ®o¹op¾e ¸e ­xoªø¹ ­
®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å, ¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å
­ ¯a¨aμå¸e åæå ­ cep­åc¸o¼ c溲¢e.
Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø Påcº¸o® 
¸å¯a¸åe!
¥på¢op åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ecæå ¸acaª-
®a/ÿpå¸aªæe²¸oc¹¿ ¢¾æa ÿpå®peÿæe¸a
® ÿpa­å濸o¯º ÿpå­oªº å ­ ÿpa­å濸o¼
ÿoμåýåå, co¨æac¸o ÿpå­eªe¸¸o¼ ¸å²e
¹a¢æåýe, a ¹a®²e ¸axoªå¹cø ­ pa¢oñe¯
ÿoæo²e¸åå. ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
ªoæ²e¸ ¢¾¹¿ μaíå®cåpo­a¸ ­ ®a²ªo¯
pa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå.
šc¹a¸o­®a pa¢oñe¨o ÿoæo²e¸åø:
 Ha²a¹¿ ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸.
¥oªªep²å¹e ª­å²e¸åe pº®o¼.
 ¥epe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ¸e-
o¢xoªå¯oe ÿoæo²e¸åe ªo íå®caýåå.
* šc¹a¸o­®a/c¸ø¹åe ­e¸ñå®o­ ªæø
­μ¢å­a¸åø, c¯eòå­a¸åø å ¯ecå濸o¨o
®p÷®a; ©o¢a­æe¸åe ¢oæ¿òo¨o
®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ ªæø ÿepepa¢o¹®å.
ru
š®aμa¸åe
¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ oc¸aóe¸
íº¸®ýåe¼ «Easy Armlift», ®o¹opaø
ÿoªªep²å­ae¹ ª­å²e¸åe ÿo­opo¹¸o¨o
®po¸ò¹e¼¸a ­­epx.
¥oæo-
²e¸åe
¥på­oª Hacaª®a/
¥på¸aªæe²¸oc¹¿
Pa¢oñaø
c®opoc¹¿
1 7
1—5
1—7
1—3
2 7 * —
3 6
3—7
3—5
4
9 5—7
7 5—7
Side: 185
186 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
šÿpa­æe¸åe
¸å¯a¸åe!
Åcÿoæ¿μo­a¹¿ ÿpå¢op ¹oæ¿®o ÿocæe
ÿepe­oªa ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼/¸acaªo®
­ pa¢oñee ÿoæo²e¸åe.
He ­®æ÷ña¹¿ ÿºc¹o¼ ÿpå¢op.
¥på¢op å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ¸e ÿoª­ep¨a¹¿
­oμªe¼c¹­å÷ åc¹oñ¸å®o­ ¹eÿæa. ©e¹aæå
¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸¾ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø
­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå.
 ¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯
¹óa¹e濸o ÿoñåc¹å¹¿ ÿpå¢op å
ÿpå¸aªæe²¸oc¹å, c¯. paμªeæ «Ñåc¹®a
å ºxoª».
¥oª¨o¹o­®a
 ¥oc¹a­å¹¿ oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸a ¨æaª®º÷ å
ñåc¹º÷ ÿo­epx¸oc¹¿.
 Åμ­æeñ¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp μa oªå¸ paμ ¸a
¸eo¢xoªå¯º÷ ªæ帺 (¯a®c. 100 c¯) å
¯eªæe¸¸o o¹ÿºc¹å¹¿: ce¹e­o¼ ò¸ºp
μaíå®cåpºe¹cø (påcº¸o® ).
 š¯e¸¿òe¸åe pa¢oñe¼ ªæ帾 ce¹e­o¨o
ò¸ºpa:
Cæe¨®a ÿo¹ø¸º¹¿ μa ce¹e­o¼ ò¸ºp å ªa¹¿
e¯º ¸a¯o¹a¹¿cø ªo ¸eo¢xoªå¯o¼
ªæ帾. ³a¹e¯ c¸o­a cæe¨®a ÿo¹ø¸º¹¿ μa
ce¹e­o¼ ò¸ºp å ¯eªæe¸¸o o¹ÿºc¹å¹¿:
ce¹e­o¼ ò¸ºp μaíå®cåpºe¹cø.
¸å¯a¸åe!
He ÿepe®pºñå­a¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp ÿpå e¨o
μaÿpa­®e.
š ÿpå¢opo­ c a­¹o¯a¹åñec®o¼ ¸a¯o¹®o¼
ce¹e­o¨o ò¸ºpa e¨o ¸eæ¿μø μaÿpa­æø¹¿
­pºñ¸º÷. Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp μa®æå¸åæo,
åμ­æeñ¿ e¨o ÿoæ¸oc¹¿÷ å μa¹e¯ ªa¹¿ e¯º
¸a¯o¹a¹¿cø.
 c¹a­å¹¿ ­å殺 ­ poμe¹®º.
C¯ecå¹e濸aø ñaòa å ¸acaª®å
¸å¯a¸åe!
C¯ecå¹e濸º÷ ñaòº åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o
c õ¹å¯ ÿpå¢opo¯.
e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø
«Profi Flexi» (13)
ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø ¹ec¹a, ¸aÿp.,
cªo¢¸o¨o ¹ec¹a
¥poíeccåo¸a濸¾¼ ­e¸ñå® ªæø
­μ¢å­a¸åø (14)
ªæø ­μ¢å­a¸åø øåñ¸¾x ¢eæ®o­,
cæå­o® å ªæø ­μ¢å­a¸åø æe¨®o¨o ¹ec¹a,
¸aÿp., ¢åc®­å¹¸o¨o
Mecå濸¾¼ ®p÷® (15)
ªæø μa¯eòå­a¸åø ¹ø²eæo¨o ¹ec¹a
å ªæø ªo¢a­æe¸åø 帨peªåe¸¹o­,
®o¹op¾e ¸e ªo沸¾ åμ¯eæ¿ña¹¿cø
(¸aÿp.: åμ÷¯a, òo®oæaª¸¾x ÿæac¹å¸o®)
a²¸aø å¸íop¯aýåø ÿo
åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ­e¸ñå®a
ªæø ­μ¢å­a¸åø Påcº¸o® 
ѹo¢¾ªoc¹å¨aæcøoÿ¹å¯a濸¾¼peμºæ¿¹a¹
ÿepe¯eòå­a¸åø 帨peªåe¸¹o­, ­e¸ñå® ªæø
­μ¢å­a¸åø ªoæ²e¸ ÿoñ¹å ®aca¹¿cø ª¸a
c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå.
ru
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
c¹a­æø¹¿ ­å殺 ­ poμe¹®º ¹oæ¿®o
ÿocæe ÿoæ¸o¨o o®o¸ña¸åø ÿoª¨o¹o­®å
® pa¢o¹e c ÿpå¢opo¯.
a²¸oe º®aμa¸åe
©a¸¸aø å¸c¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
coªep²å¹ ¸a®æe¼®º c ºc¹a¸o­®a¯å
pa¢oñe¼ c®opoc¹å ÿpå¢opa ÿpå
åcÿoæ¿μo­a¸åå ¸acaªo® åæå
ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼.
M¾ pe®o¯e¸ªºe¯ ÿpå®æe广 õ¹º
¸a®æe¼®º ® ÿo­epx¸oc¹å ÿpå¢opa
(påcº¸o® ).
oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
o ­paóa÷óåecø ¸acaª®å
o ­pe¯ø õ®cÿæºa¹aýåå ¸å®o¨ªa ¸e
oÿºc®a¹¿ pº®å ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº.
Pa¢o¹a¹¿ ¹oæ¿®o c ¸a®p¾¹o¼
®p¾ò®o¼ (12)!
³a¯e¸ø¹¿ ¸acaª®å ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼
oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa — ÿocæe
­¾®æ÷ñe¸åø ÿpå­oª ª­å²e¹cø eóe
¸e®o¹opoe ­pe¯ø å μa¹e¯
oc¹a¸a­æå­ae¹cø ­ ÿoæo²e¸åå μa¯e¸¾
¸acaªo®. ¥epeª­å¨a¹¿ ÿo­opo¹¸¾¼
®po¸ò¹e¼¸ ­ ªpº¨oe ÿoæo²e¸åe ¹oæ¿®o
ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ¸acaª®å.
Åμ coo¢pa²e¸å¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
¹o¨ªa, ®o¨ªa ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾
μa®p¾¹¾ μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å (5, 8).
Side: 190
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 191
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼
¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ªoæ²e¸ ¢¾¹¿
μaíå®cåpo­a¸ ­ ®a²ªo¯ pa¢oñe¯
ÿoæo²e¸åå.
¥oÿ¾¹a¼¹ec¿ c¸añaæa ºc¹pa¸å¹¿
­oμ¸å®òº÷ ÿpo¢æe¯º c ÿo¯oó¿÷
¸å²eÿpå­eªe¸¸¾x º®aμa¸å¼.
Heåcÿpa­¸oc¹¿
¥på¢op ¸e ­®æ÷ñae¹cø.
šc¹pa¸e¸åe
 ¥po­ep广 ¸aæåñåe õæe®¹poc¸a¢²e¸åø.
 ¥po­ep广 ò¹eÿce濸º÷ ­å殺.
 ¥po­ep广 ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸.
 ÿpa­å濸o¯ ÿoæo²e¸åå?
³aíå®cåpo­a¸?
 ³a®pº¹å¹¿ ¯å®cep åæå c¯ecå¹e濸º÷
ñaòº ªo ºÿopa.
 Ha®p¾¹¿ ¯å®cep ®p¾ò®o¼ å ÿo­ep¸º¹¿
ee ªo ºÿopa.
 Ha®p¾¹¿ μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å ªæø
ÿpå­oªo­ ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾.
 A®¹å­åpo­a¸a ¢æo®åpo­®a ÿo­¹op¸o¨o
­®æ÷ñe¸åø. ¥epe­ec¹å ÿpå¢op ­ ÿoæo-
²e¸åe «0/off» å μa¹e¯ ¸aμaª ¸a
¸eo¢xoªå¯º÷ c¹ºÿe¸¿.
Heåcÿpa­¸oc¹¿
¥på¢op ­¾®æ÷ñae¹cø ­o ­pe¯ø åcÿoæ¿μo-
­a¸åø. A®¹å­åpo­a¸a μaóå¹a o¹ ÿepe-
¨pºμ®å. Oª¸o­pe¯e¸¸o ÿepepa¢a¹¾­aæoc¿
cæåò®o¯ ¢oæ¿òoe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­.
šc¹pa¸e¸åe
 O¹®æ÷ñ广 ÿpå¢op.
 Co®pa¹å¹¿ ®oæåñec¹­o ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­.
He ÿpe­¾òa¹¿ ¯a®cå¯a濸o
ªoÿºc¹å¯o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­
(c¯. «¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø»)!
Heåcÿpa­¸oc¹¿
o ­pe¯ø pa¢o¹¾ ÿpå­oªa cæºña¼¸o ¢¾æa
¸a²a¹a ®¸oÿ®a paμ¢æo®åpo­®å.
¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ÿoª¸å¯ae¹cø
­­epx. ¥på­oª o¹®æ÷ñae¹cø, ¸o ¸e oc¹ae¹cø
­ ÿoæo²e¸åå ªæø μa¯e¸¾ ¸acaªo®.
šc¹pa¸e¸åe
 ¥epe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
­ ÿoæo²e¸åe «0/off».
 ¥o­opo¹¸¾¼®po¸ò¹e¼¸ ÿpå­ec¹å ­
ÿoæo²e¸åe 1.
 ®æ÷ñ广 ÿpå¢op (1-ø c¹ºÿe¸¿).
 c¸o­a o¹®æ÷ñ广 ÿpå¢op.
Hacaª®a oc¹ae¹cø ­ ÿoæo²e¸åå ªæø
μa¯e¸¾ ¸acaªo®.
Heåcÿpa­¸oc¹¿
Må®cep ¸e ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿ åæå
oc¹a¸a­æå­ae¹cø ­o ­pe¯ø åcÿoæ¿μo­a¸åø,
ÿpå­oª «¨ºªå¹». Ho² μa¢æo®åpo­a¸.
šc¹pa¸e¸åe
 O¹®æ÷ñ广 ÿpå¢op å åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ
poμe¹®å.
 C¸ø¹¿ ¯å®cep å ºªaæ广 ÿpeÿø¹c¹­åe.
 C¸o­a ºc¹a¸o­å¹¿ ¯å®cep ¸a oc¸o­¸o¼
¢æo®.
 ®æ÷ñ广 ÿpå¢op.
ru
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
¥epeª ºc¹pa¸e¸åe¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹å
åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
š®aμa¸åe:
Ha oò墮º ­ ºÿpa­æe¸åå ÿpå¢opo¯,
cpa¢a¹¾­a¸åe õæe®¹po¸¸¾x ÿpeªo-
xpa¸å¹eæe¼ åæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿
ÿpå¢opa º®aμ¾­ae¹ ¯å¨a÷óå¼
帪å®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø.
a²¸oe º®aμa¸åe
Ecæå ¹a®å¯ o¢paμo¯ ¸e ºªae¹cø
ºc¹pa¸å¹¿ ¸eåcÿpa­¸oc¹¿, ¹o
o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a, ­ cep­åc¸º÷
c溲¢º.
Side: 191
192 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø
μ¢å¹¾e cæå­®å
100 ¨—600 ¨
 μ¢å­a¹¿ cæå­®å o¹ 1,5 ªo 4 ¯å¸º¹
¸a 7-¼ c¹ºÿe¸å ­ μa­åcå¯oc¹å o¹
®oæåñec¹­a åc­o¼c¹­cæå­o®c ÿo¯oó¿÷
­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø.
μ¢å¹¾e ¢eæ®å
O¹ 1 ªo 8 øåñ¸¾x ¢eæ®o­
 μ¢å­a¹¿ ¢eæ®å o¹ 4 ªo 6 ¯å¸º¹
¸a 7-¼ c¹ºÿe¸å c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø
­μ¢å­a¸åø.
¡åc®­å¹¸oe ¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
2 ø¼ýa
2—3 c¹. æ. ¨opøñe¼ ­oª¾
100 ¨ caxapa
1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa
70 ¨ ¯º®å
70 ¨ ®pax¯aæa
ÿpå ¸eo¢x. ¸e¯¸o¨o xå¯åñec®o¨o
paμp¾xæå¹eæø
 μ¢å­a¹¿ ­ce 帨peªåe¸¹¾ (®po¯e ¯º®å
å ®pax¯aæa) ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o
4—6 ¯å¸º¹ ¸a 7-¼ c¹ºÿe¸å c ÿo¯oó¿÷
­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø ªo o¢paμo­a¸åø
ÿe¸¾.
 ¥epe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
¸a 1-÷ c¹ºÿe¸¿ å ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o
½—1 ¯å¸º¹¾ ÿo c¹oæo­o¼ æo²®e
ªo¢a­æø¹¿ ÿpoceø¸¸º÷ ¯º®º å ®pax¯aæ.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
2-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o 帨peªåe¸¹o­
åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a
Cªo¢¸oe ¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
3—4 ø¼ýa
200—250 ¨ caxapa
1 óeÿo¹®a coæå
1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa åæå ýeªpa
c ½ æå¯o¸a
200—250 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa åæå
¯ap¨apå¸a (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾)
500 ¨ ¯º®å
1 ÿa®e¹å® xå¯åñec®o¨o paμp¾xæå¹eæø
125 ¯æ ¯oæo®a.
 ce 帨peªåe¸¹¾ ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o
½ ¯å¸º¹¾ ÿepe¯eòå­a¹¿ c ÿo¯oó¿÷
­e¸ñå®a ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø ¸a 1-¼
c¹ºÿe¸å, a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe 3-4 ¯å¸º¹
¸a 5-¼ c¹ºÿe¸å.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
1,5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o 帨peªåe¸¹o­ åμ
oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a
¥ecoñ¸oe ¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
125 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa
(®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾)
100—125 ¨ caxapa
1 ø¼ýo
1 óeÿo¹®a coæå
¸e¯¸o¨o æå¯o¸¸o¼ ýeªp¾ åæå ­a¸å濸o¨o
caxapa
250 ¨ ¯º®å
ÿpå ¸eo¢x. ¸e¯¸o¨o xå¯åñec®o¨o
paμp¾xæå¹eæø
 ce 帨peªåe¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¹¿
­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o ÿo溯帺¹¾
c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø
ÿepe¯eòå­a¸åø ¸a 1-¼ c¹ºÿe¸å, a μa¹e¯
­ ¹eñe¸åe 2—3 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ c¹ºÿe¸å.
¥på åcÿoæ¿μo­a¸åå ¢oæee 500 ¨ ¯º®å:
 ce 帨peªåe¸¹¾ μa¯eòå­a¹¿
c ÿo¯oó¿÷¯ecå濸o¨o ®p÷®a­¹eñe¸åe
ÿpå¯ep¸o ÿo溯帺¹¾ ¸a 1-¼ c¹ºÿe¸å,
μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o 3—4 ¯å¸º¹
¸a 3-¼ c¹ºÿe¸å.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
2-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o 帨peªåe¸¹o­ åμ
oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a
©po²²e­oe ¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
500 ¨ ¯º®å
1 ø¼ýo
80 ¨ ²åpa (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾)
80 ¨ caxapa
200—250 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a
25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼
ýeªpa c ÿoæo­å¸¾ æå¯o¸a
1 óeÿo¹®a coæå
 ce 帨peªåe¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¹¿
c ÿo¯oó¿÷¯ecå濸o¨o ®p÷®a­¹eñe¸åe
ÿpå¯ep¸o ÿo溯帺¹¾ ¸a 1-¼ c¹ºÿe¸å,
a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o 3—6 ¯å¸º¹
¸a 3-¼ c¹ºÿe¸å.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
1,5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o 帨peªåe¸¹o­ åμ
oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a
ru
Side: 192
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 193
™ec¹o ªæø æaÿòå
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
300 ¨ ¯º®å
3 ø¼ýa
ÿo ¸eo¢xoªå¯oc¹å 1—2 c¹. æ. (10—20 ¨)
xoæoª¸o¼ ­oª¾
 ce 帨peªåe¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¹¿
o¹ 3 ªo 5 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ c¹ºÿe¸å ªo
ÿoæºñe¸åø oª¸opoª¸o¨o ¹ec¹a.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
1,5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o 帨peªåe¸¹o­ åμ
oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a
Tec¹a ªæø xæe¢a
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
750 ¨ ¯º®å
2 ÿa®e¹å®a cºxåx ªpo²²e¼
2 ñ. æ. coæå
450—500 ¯æ ¹eÿæo¼ ­oª¾
ce 帨peªåe¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¹¿
c ÿo¯oó¿÷ ¯ecå濸o¨o ®p÷®a ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¯ep¸o ÿo溯帺¹¾ ¸a 1-¼ c¹ºÿe¸å,
a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o 4—5 ¯å¸º¹
¸a 3-¼ c¹ºÿe¸å.
Ma¼o¸eμ
2 ø¼ýa
2 ñ. æ. ¨opñåý¾
¼ æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa
2 c¹. æ. æå¯o¸¸o¨o co®a åæå º®cºca
1 óeÿo¹®a coæå
1 óeÿo¹®a caxapa
帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿ oªå¸a®o­º÷
¹e¯ÿepa¹ºpº.
 ce 帨peªåe¸¹¾ (®po¯e pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa) ÿepe¯eòå­a¹¿ ­ ¹eñe¸åe
¸ec®oæ¿®åx ce®º¸ª ­ ¯å®cepe ¸a 3-¼ åæå
4-¼ c¹ºÿe¸å.
 ¥epe®æ÷ñ广 ¯å®cep ¸a 7-÷ c¹ºÿe¸¿,
å ¯eªæe¸¸o ­æå­a¹¿ ¯acæo ñepeμ
­opo¸®º. ¥poªoæ²a¹¿ ÿepe¯eòå­a¸åe
ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸eμ ¸e
õ¯ºæ¿¨åpºe¹cø.
Åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¯a¼o¸eμ ­ ®opo¹®åe
cpo®å, ¸e xpa¸å¹¿ e¨o.
Meªo­aø ¢º¹ep¢poª¸aø
¯acca
30 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa
(åμ xoæoªå濸å®a, 7 °C)
190 ¨ ¯eªa (åμ xoæoªå濸å®a, 7 °C)
 Paμpeμa¹¿ cæå­oñ¸oe ¯acæo ¸a ¯eæ®åe
®ºcoñ®å å ÿoæo²å¹¿ e¨o ­ ¯å®cep.
 ©o¢a­å¹¿ ¯eª å ÿepe¯eòå­a¹¿ ­ce
­ ¹eñe¸åe 15 ce®º¸ª ¸a 7-¼ c¹ºÿe¸å.
š¹åæåμaýåø
Õ¹o¹¢¾¹o­o¼õæe®¹poÿpå¢opå¯ee¹
o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o-
­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ EC 2012/19/EG
o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹på-
ñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
 õ¹o¼ ©åpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa,
ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC,
ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ™ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
ru
Side: 198
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 199
¥på¸aªæe²¸oc¹å, ¸e ­xoªøóåe ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å, ¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å ­ ¯a¨aμå¸e åæå
­ cep­åc¸o¼ c溲¢e.
MUZ45AG1
©åc® ªæø ¸apeμ®å
o­oóe¼ ªæø ¢æ÷ª
aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å
©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1.
Hapeμae¹ ípº®¹¾ å o­oóå ¹o¸®å¯å ÿoæoc®a¯å ªæø
o­oó¸¾x ¢æ÷ª aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å.
MUZ45RS1
©åc®-¹ep®a ªæø
c¾p¾x o­oóe¼
©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1.
©æø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø, ¸aÿp., ªæø
ªpa¸å®o­ åæå ®æeýo®.
MUZ45KP1
©åc®-¹ep®a ªæø
ªpa¸å®o­
©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1.
©æø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø ªæø
®ap¹oíe濸¾x oæaªå¼ å ªpa¸å®o­, ªæø ¸apeμa¸åø
ípº®¹o­ å o­oóe¼ ¹oæc¹¾¯å æo¯¹å®a¯å.
MUZ5ER2
C¯ecå¹e濸aø ñaòa
åμ ¸ep²a­e÷óe¼
c¹aæå
 c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ªo
750 ¨ ¯º®å ÿæ÷c 帨peªåe¸¹¾.
MUZ5KR1
C¯ecå¹e濸aø ñaòa
åμ ÿæac¹¯acc¾
 c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ªo
750 ¨ ¯º®å ÿæ÷c 帨peªåe¸¹¾.
MUZ5MX1
¥æac¹å®o­aø
¸acaª®a-¯å®cep
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¸aÿå¹®o­, ªæø ÿ÷påpo­a¸åø
ípº®¹o­ å o­oóe¼, ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμa,
ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ípº®¹o­ å opexo­, ªæø
åμ¯eæ¿ñe¸åø ®º¢å®o­ 濪a.
MUZ5MM1
M¸o¨oíº¸®ýåo¸aæ¿-
¸¾¼ ¯å®cep
©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø μeæe¸å, o­oóe¼, ø¢æo® å ¯øca,
ªæø ò帮o­a¸åø ¯op®o­å, peªåca å c¾pa, ªæø
¸a¹åpa¸åø opexo­ å oxæa²ªe¸¸o¨o òo®oæaªa.
ru
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch MUM57810 Styline.

Stil et spørgsmål om Bosch MUM57810 Styline

Har du et spørgsmål om Bosch MUM57810 Styline men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch MUM57810 Styline. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch MUM57810 Styline så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.