Bosch MUM56340 manual

Få vist brugermanualen for Bosch MUM56340 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Køkkenmaskine
  • Model/navn: MUM56340
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Tyrkisk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 53
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Indhold
For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . . . . 54
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rengøring og pleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hjælp i tilfælde af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Opskrifter/ingredienser/forarbejdning . . . . . 60
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ekstratilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Dette apparat er beregnet til brug i hushold-
ningen eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug.
Ved husholdningslignende indretninger forstås
f. eks. brug i medarbejderkøkkener i forretnin-
ger, på kontorer, i landbrugsmæssig og anden
erhvervsmæssig drift samt brug på pensioner,
små hoteller og andre former for boliger, hvor
apparatet betjenes af gæsterne selv.
Benyt kun apparatet til de fastlagte formål og
til de mængder og -tider, som er almindelige
i husholdningen. Overskrid ikke de foreskrevede
max. mængder.
Læs venligst brugsanvisningen grundigt igen-
nem og opbevar den et sikkert sted til senere
brug. Producenten fraskriver sig ansvaret for
skader, der skyldes en manglende overholdelse
af instrukserne vedr. korrekt brug af apparatet.
Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer.
Brugsanvisningen beskriver forskellige modeller
(se også modeloversigt, Billede ).
Apparatet er vedligeholdelsesfrit.
For din egen sikkerheds skyld
Generelle sikkerhedstips
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
Apparatet skal tilsluttes og bruges i henhold til
angivelserne på typeskiltet. Det må kun bruges
i lukkede rum.
Må kun tages i brug, hvis ledningen og appara-
tet er ubeskadigede.
Hold børn væk fra apparatet.
Personer (også børn) med reduceret fysisk
registreringsevne eller psykisk evne eller med
manglende erfaring og viden må ikke betjene
apparatet, medmindre de er under opsyn eller
er blevet instrueret i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for din sikkerhed.
Efter brugen, før rengøring, før rummet forlades
eller ved fejl tages stikket ud af stikkontakten.
Apparatet må kun bruges under opsyn.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe
kanter eller varme flader.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er
beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten,
fabrikantens serviceværksted eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af fabrikantens
servicepersonale.
Sikkerhedstips til dette apparat
Stik ikke fingrene ind i roterende dele.
Apparatet må af sikkerhedsmæssige grunde
kun bruges, hvis ikke brugte drevudtag
er beskyttet med beskyttelseslåg (6, 9).
Forsøg ikke at indstille svingarmen, mens
apparatet er tændt. Vent til drevudtaget står
helt stille.
Dyp aldrig grundmodellen i vand og hold den
aldrig ind under rindende vand.
Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør.
Tilbehør skal bruges iht. bestemmelserne
i vedlagte brugsanvisninger.
Brug kun et redskab eller et tilbehør ad gangen.
Apparatet må kun tændes og slukkes med
drejekontakten.
Sikkerhedssystemer
Indkoblingssikring
Se tabel „Arbejdspositioner“
Apparatet kan kun tændes i pos. 1 og 3:
– hvis skålen (11) er sat i og drejet helt fast og
– låget til drevudtag til blender (9) er sat på.
Indkoblingssikring
Ved strømsvigt forbliver apparatet tændt, men
motoren kører ikke videre, når strømmen vender
tilbage. Apparatet tændes igen ved at dreje
grebet hen på 0/off og tænde for det igen.
Overbelastningssikring
Slukker motoren automatisk, mens den er
i brug, er overbelastningssikringen slået fra.
En mulig årsag kan være, at for store mængder
levnedsmidler er blevet forarbejdet på en gang.
Værd at vide hvis sikkerhedssystemet
aktiveres (se „Hjælp i tilfælde af fejl“).
da
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~=
Ñáêã~Éí=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=
Ñ›êëíÉâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK
vÇÉêäáÖÉêÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
Vigtige råd
Udskift kun redskab/tilbehør, når maskinen
står stille – maskinen kører kort, efter at den
er slukket (efterløb).
MUM5xxx_de-ar.book Seite 54 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55
Forklaring af symbolerne på apparat
og tilbehør
Følg instrukserne i brugsanvis-
ningen.
Vær forsigtig! Roterende knive.
Vær forsigtig! Roterende redskaber!
Stik ikke fingrene ind i påfyldnings-
åbningen.
Overblik
Fold billedsiderne ud. Billede 
Motorenhed
1 Sikkerhedsknap
2 Svingarmen
„Easy Armlift“-funktion til understøttelse
af armens bevægelse opad (se „Arbejds-
positioner“).
3 Drejekontakt
Efter slukningen (position 0/off) kører
apparatet automatisk i den optimale
position til udskiftning af redskaberne.
MUM52..:
0/off = stop
M = momentfunktion med højeste
hastighed, hold kontakten fast for ønsket
blendetid.
Trin 1–4 = arbejdshastighed:
1 = lav hastighed – langsom,
4 = høj hastighed – hurtig.
MUM54../MUM56..:
0/off = stop
M = momentfunktion med højeste
hastighed, hold kontakten fast for ønsket
blendetid.
Trin 1–7 = arbejdshastighed:
1 = lav hastighed – langsom,
7 = høj hastighed – hurtig.
4 Driftsindikator (MUM54../56..)
Lyser under driften (drejekontakt på M
eller 1–7).
Blinker, hvis apparatet betjenes forkert, hvis
den elektroniske sikring udløses hhv. hvis der
opstår en defekt på apparatet, se kapitel
„Hjælp i tilfælde af fejl“.
5 Drev til
– hurtigsnitter og
– citruspresse (specialtilbehør *).
Sæt beskyttelseskappen på, når drevet ikke
er i brug.
6 Låg til drevudtag
Låget til drevudtag fjernes ved at trykke
på det bageste område og tage låget af.
7 Drev til redskaber (røreris, piskeris, dej-
krog) og kødhakker (specialtilbehør *)
8 Drevudtag til blender (specialtilbehør *)
Beskyttelseskappen sættes på drevet,
når blenderen ikke er i brug.
9 Låg til drevudtag til blender
10 Opbevaring af ledning
MUM52../MUM54..: Opbevar ledningen
i ledningsrummet
MUM56..: Automatisk ledningsoprul
Skål med tilbehør
11 Røreskål af stål
12 Låg
Redskab
13 Røreris
14 Piskeris
15 Dejkroge med dejskraber
16 Tilbehørstaske
Bruges til at opbevare redskaber og finhak-
ningsskiver.
Hurtigsnitter
17 Frugt-/grøntsagsstopper
18 Låg med påfyldningsåbning
19 Finhakningsskiver
19a Vende-snitteskive – tyk/tynd
19b Vende-råkostskive – grov/fin
19c Riveskive – middelfin
20 Drivaksel med medbringer
21 Hus med åbning
Blender *
22 Blenderbæger
23 Låg
24 Tragt
* Følger en tilbehørsdel ikke med leveringen,
kan den købes i handlen og hos kunde-
service.
Arbejdspositioner Billede 
l_p>
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=êÉÇëâ~ÄLíáäÄÉÜ›ê=
Éê=~åÄê~Öí=êáÖíáÖí=ÉÑíÉê=ÇÉååÉ=í~ÄÉä=çÖ=ÄÉÑáåÇÉê=
ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK
pîáåÖ~êãÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~â=á=ÉåÜîÉê=
~êÄÉàÇëéçëáíáçåK
da
Bemærk
Svingarmen er udstyret med „Easy Armlift“-
funktionen, der understøtter svingarmens
bevægelse opad.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 55 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 55
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Indstilling af arbejdsposition
 Tryk på sikkerhedsknappen og bevæg
svingarmen.
Understøt bevægelsen med en hånd.
 Bevæg svingarmen, til den falder i hak i den
ønskede position.
* Isætning/udtagning af røreris, piskeris og
dejkroge; Tilsætning af store mængder
Betjening
l_p>
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=å™ê=íáäÄÉÜ›êLêÉÇëâ~Ä=
ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK
q‹åÇ=áââÉ=Ñçê=~éé~ê~íÉíI=Üîáë=ÇÉí=Éê=íçãíK=
rÇë‹í=áââÉ=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉ=Ñçê=î~êãÉJ
âáäÇÉêK=aÉäÉåÉ=ã™=áââÉ=ë‹ííÉë=á=ãáâêçÄ›äJ
ÖÉçîåÉåK
 Rengør apparat og tilbehør, før den tages
i brug første gang (se „Rengøring og pleje“).
Forberedelse
 Stil grundmodellen på en glat, ren flade.
 Træk ledningen ud (Billede ).
MUM52../MUM54..
Kabelrum:
Træk ledningen ud i den
ønsnkede længde.
MUM56..
Automatisk ledningsoprul:
Træk ledningen i et træk ud i den
ønskede længde (max. 100 cm)
og slip den langsomt; ledningen
er fastlåst.
Ledningens arbejdslængde reduceres:
ved at trække let i ledningen og rulle den op,
til den ønskede længde er nået.
Træk igen let i ledningen og slip den
langsomt; ledningen er fastlåst.
m~ë=é™>
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=ÇêÉàÉëI=å™ê=ÇÉå=ëâìÄÄÉë=áåÇ=
é™=éä~ÇëK=
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=ëâìÄÄÉë=ã~åìÉäí=áåÇ=
é™ éä~ÇëI=Üîáë=~éé~ê~íÉí=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ=
~ìíçã~íáëâ=äÉÇåáåÖëçéêìäK=
eîáë äÉÇåáåÖÉå âçããÉê=íáä=~í=ëáÇÇÉ=á=âäÉããÉI=
íê‹ââÉë=äÉÇåáåÖÉå=ìÇI=Ñ›ê=ÇÉå=êìääÉë=çé=áÖÉåK
 Sæt stikket i.
Skål og redskaber
da
Position Drev MUM52.. MUM54..
MUM56..
1 7
1–4
1–4
1–2
1–7
1–7
1–3
2 7 * – –
3 5
2–4 3–7
2–4 3–7
4
8 3–4 5–7
7 3–4 5–7
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
p‹í=Ñ›êëí=ÉäëíáââÉí=áI=å™ê=~ääÉ=ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉê=
íáä ~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí=Éê=~ÑëäìííÉíK
Vigtige råd
Vejledende værdier mht. arbejdshastighed, der
er anbefalet i denne brugsanvisning, refererer
til apparaterne med 7-trinnet greb.
Vigtige råd
Til apparater med 4-trinnet greb findes
værdierne i parentes bagefter.
I nærværende brugsanvisning findes en etiket
med vejledende værdier for apparatets
arbejdshastighed, når der bruges redskaber
og tilbehør.
Vi anbefaler, at denne etiket anbringes
på apparatet (Billede ).
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê
píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉåI=å™ê=~éé~ê~íÉí=
Éê=á=Ö~åÖK=^êÄÉàÇ=~äíáÇ=ãÉÇ=é™ë~í=ä™Ö=ENOF>
rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó=
~éé~ê~íÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=ÇÉí=Éê=ëäìââÉí=
EÉÑíÉêä›ÄF=çÖ=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=éçëáíáçåI=Üîçê=
êÉÇëâ~ÄÉí=ëâáÑíÉëK=_Éî‹Ö=Ñ›êëí=ëîáåÖ~êãÉåI=
å™ê=êÉÇëâ~ÄÉí=ëí™ê=ëíáääÉK
^éé~ê~íÉí=ã™=~Ñ=ëáââÉêÜÉÇëã‹ëëáÖÉ=ÖêìåÇÉ=
âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=áââÉ=ÄêìÖíÉ=ÇêÉîìÇí~Ö=
Éê ÄÉëâóííÉí=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=ESI=VFK
MUM5xxx_de-ar.book Seite 56 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
l_p>
_êìÖ=âìå=ëâ™äÉå=íáä=~êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ÇÉííÉ=~éé~ê~íK
Røreris (13)
bruges til at røre dej (f. eks. mørdej)
Piskeris (14)
bruges til piskede æggehvider, piske-
fløde og til let dej (f. eks. lagkagedej)
Æltekrog (15)
bruges til at ælte tung dej og iblanding af
ingredienser, som ikke skal finhakkes
(f. eks. rosiner, tynde chokoladeblade)
Arbejde med skål
og redskaber Billede 
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 2.
 Sæt skålen på plads:
– vip skålen fremad og sæt den på plads,
– drej den til venstre, indtil den falder i hak.
 Isæt det ønskede redskab (røreris, piskeris
eller æltekrog).
Bemærk:
Ved drej krogen drejes dejskraberen,
indtil dejkrogen kan trykkes på plads
(Billede –4b).
 Kom ingredienserne i skålen.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil sving-
armen i position 1.
 Sæt låget på.
 Stil grebet på det ønskede trin.
Anbefaling:
– Røreris:
Ingredienserne røres forsigtigt sammen
på trin 1 (1), herefter på trin 7 (4)
– Piskeris:
Trin 7 (4), ingredienserne røres sammen
på trin 1 (1)
– Æltekrog:
Ingredienserne røres forsigtigt sammen
på trin 1 (1), herefter æltes på trin 3 (2)
Påfyldning af flere ingredienser
 Sluk for apparatet med grebet.
 Påfyld ingredienserne gennem åbning i låget.
ÉääÉê
 Tag låget af.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 2.
 Påfyld ingredienserne.
Efter arbejdet
 Sluk for apparatet med grebet.
 Træk stikket ud.
 Tag låget af.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil sving-
armen i position 2.
 Tag redskabet ud.
 Tag skålen af.
 Vask de enkelte dele af, se „Rengøring
og pleje“.
Hurtigsnitter
m~ë=é™>
eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉëI=å™ê=ÇÉå=
Éê ë~ãäÉí=êáÖíáÖíK=cçêë›Ö=~äÇêáÖ=~í=ë~ãäÉ=
ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=é™=â›ââÉåã~ëâáåÉåK
eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=á=ÇÉå=~åÖáîåÉ=
ÇêáÑíëéçëáíáçåK
Fast brudsted Billede 
Det faste brudsted beskytter apparatets drev.
Drivakslen på hurtigsnitteren brækker, hvis den
overbelastes. Den er nem at udskifte.
En ny drivaksel med medbringer kan købes
hos kundeservice.
Vende-snitteskive –
tyk/tynd
til snitning af frugt og grønt.
Forarbejdning på trin 5 (3).
Betegnelse på vende-snitteskive:
„1“ for den tykke skæreside
„3“ for den tynde skæreside
m~ë=é™>
sÉåÇÉJëåáííÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=ëåáííÉ=
Ü™êÇ çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ÅÜçâçä~ÇÉK=
hçÖíÉ=â~êíçÑäÉê=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=âçäÇÉI=Ñ›ê=
ÇÉ ëåáííÉëK
Vende-råkostskive – grov/fin
til råkost af frugt, grønt og ost, undtagen
hård ost (f. eks. parmesan). Indstilling
på trin 3 (2) eller 4 (3).
Betegnelse på vende-råkostskive:
„2“ for den grove råkostside
„4“ foro den fine råkostside
m~ë=é™>
sÉåÇÉJê™âçëíëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=ê™âçëí=
~Ñ å›ÇÇÉêK=_ä›Ç=çëí=ã™=âìå=êáîÉë=é™=ÇÉå=
ÖêçîÉ ëáÇÉ=íêáå=T=EQFK
da
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ=çÖ=
â~åíÉê=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉK=q~Ö=~äíáÇ=âìå=
Ñ~í á=â~åíÉå=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉ>
jçíçêÉå=ëâ~ä=ëí™=ëíáääÉ=çÖ=åÉíëíáââÉí=î‹êÉ=
íêìââÉí=ìÇI=å™ê=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=ë‹ííÉë=é™Lí~ÖÉë=
~Ñ=~éé~ê~íÉíK
píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âíÉåK
MUM5xxx_de-ar.book Seite 57 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 57
58 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Riveskive – middelfin
til at rive rå kartofler, hård ost (f. eks.
parmesan), kølet chokolade og nødder.
Forarbejdning på trin 7 (4).
m~ë=é™>
jáåáÜ~ââÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=íáä=~í=Ü~ââÉ=
â~ÑÑÉÄ›ååÉê=çÖ=éÉÄÉêêçÇK
Arbejde med
hurtigsnitteren Billede 
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil sving-
armen i position 2.
 Sæt skålen på plads:
– vip skålen fremad og sæt den på plads,
– drej den til venstre, indtil den falder i hak.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 3.
 Tag låget til drevudtag af drevet på hurtig-
snitteren.
 Hold det faste brudsted på drivakslen nedad
med en hånd.
 Anbring den ønskede rive- eller råkostskive.
Hvis der benyttes en vendeskive, skal man
være opmærksom på, at den rigtige side
vender opad.
 Tag fat i den øverste ende på drivakslen
og sæt den ind i huset.
 Sæt låget på (hold øje med markeringen)
og drej det til højre indtil stop.
 Sæt hurtigsnitteren på drevet og drej den
til højre indtil stop.
 Stil grebet på det ønskede trin.
 Kom levnedsmidlerne i påfyldningsåbningen
og brug stopperen til at stoppe med.
m~ë=é™>
råÇÖ™=íáäëíçéåáåÖ=á=ìÇÖ~åÖë™ÄåáåÖÉåK
Tip: Snit tynde levnedsmidler i bundter, det giver
et mere ensartet snit.
Bemærk: Hvis levnedsmidler sætter sig
i klemme i hurtigsnitteren: Sluk for køkken-
maskinen, træk stikket ud og vent til drevet står
helt stille. Tag herefter låget af hurtigsnitteren og
tøm påfyldningsåbningen.
Efter arbejdet
 Sluk for apparatet med grebet.
 Drej hurtigsnitteren til venstre og tag den af.
 Drej låget mod venstre og tag det af.
 Tag drivaksel med skive af.
Tryk hertil fingeren mod drivakslen nedefra
(Billede ).
 Rengør delene.
Blender
m~ë=é™>
_äÉåÇÉêÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=_É~êÄÉàÇ=áââÉ=
ÇóÄÑêçëëÉÇÉ=ã~Çî~êÉê=EìåÇí~ÖÉå=áëíÉêåáåÖÉêFK=
_äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ÑóäÇí=ãÉÇ=áåÖêÉJ
ÇáÉåëÉêI=å™ê=ÇÉå=Éê=á=Ö~åÖK
Arbejde med blenderen Billede 
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 4.
 Tag låg til drevudtag til blender af.
 Sæt blenderen på (markering på greb på
markering på grundmodel) og drej den til
venstre indtil stop.
 Påfyld ingredienserne.
Maksimal bearbejdningsmængde, flydende
konsistens = 1,25 liter; maksimal
bearbejdningsmængde, skummende
eller varme væsker = 0,5 liter;
optimal forarbejdningsmængde,
fast = 50 til 100 gram.
 Sæt låget på og drej det helt til venstre ind
i blendergrebet.
Næsen skal være faldet i hak.
 Stil grebet på det ønskede trin.
Påfyldning af flere ingredienser
 Sluk for apparatet med grebet.
 Tag låget af og påfyld ingredienserne
eller
 Fjern tragten og påfyld ingredienserne lidt
ad gangen
eller
 Påfyld flydende ingredienser gennem
tragten.
da
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî>
píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉê>=
_äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=ë~í=êáÖíáÖí=é™=çÖ=ä™ÖÉí=
î‹êÉ=ëíê~ããÉí=ÜÉäí=Ñ~ëíI=å™ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=
ãÉÇ ÄäÉåÇÉêÉåK=_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë=
é™ çÖ=í~ÖÉë=~ÑI=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK
c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇåáåÖ>
sÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=î~êãÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=âçããÉê=
ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉåë=ä™ÖK=
m™ÑóäÇ ã~ñK=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ=
î‹ëâÉK
MUM5xxx_de-ar.book Seite 58 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 58
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 59
Efter arbejdet
 Sluk for apparatet med grebet.
 Drej blenderen mod højre og tag den af.
Tip: Det anbefales at rengøre blenderen straks
efter brug.
Rengøring og pleje
l_p>
_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK=
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=
Rengøring af grundmodel
 Træk stikket ud.
 Tør grundmodel og låg af med en fugtig klud.
Kom en smule opvaskemiddel i
rengøringsvandet efter behov.
 Tør apparatet af med en tør klud.
Rengøring af skål og redskab
Skål og redskaber kan sættes i opvaske-
maskinen.
Plastdele må ikke klemmes fast i opvaske-
maskinen, da de kan blive deformeret under
opvasken!
Rengøring af hurtigsnitter
Alle dele på hurtigsnitteren kan tåle opvaske-
maskine.
Tip: Ved rivning af gulerødder opstår der en rød
belægning, som fjernes med et par dråber
spiseolie. Olien smøres på hurtigsnitteren
(ikke på snitteskiverne) med en klud.
Herefter rengøres hurtigsnitteren.
Rengøring af blender
Blender, låg og tragt kan tåle opvaskemaskine.
Tip: Hvis blenderen kun har været brugt til
blendning af væske, behøver man normalt ikke
at tage den af maskinen. Kom en smule vand
med opvaskemiddel i blenderen, mens den
er på apparatet. Tænd for blenderen og lad den
køre i et par sekunder (trin M). Hæld vandet ud
og skyl blenderen med rent vand.
Opbevaring
Billede 
 Opbevar redskaber og finhakningsskiver
i tilbehørstasken.
 Opbevar tilbehørstasken i skålen.
 Til opbevaring i den originale emballage,
se Billede .
Hjælp i tilfælde af fejl
Svingarmen skal være faldet i hak i enhver
arbejdsposition.
Forsøg altid først at afhjælpe det opståede
problem ved hjælp af efterfølgende henvis-
ninger.
Fejl
Apparatet starter ikke.
Afhjælpning
 Kontrollér strømtilførslen.
 Kontrollér netstikket.
 Kontrollér svingarmen. Rigtig position?
Faldet i hak?
 Drej blenderen eller skålen helt fast.
 Sæt blenderlåget på og drej det fast indtil
stop.
 Sæt låg på de drevudtag, der ikke er i brug.
 Genindkoblingssikringen er aktiveret.
Stil først apparatet på 0/off og herefter
tilbage på det ønskede trin.
da
oáëáâç=Ñçê=ëíê›ãëí›Ç>
aóé=~äÇêáÖ=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
_êìÖ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉêK
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ ëâ~êéÉ=âåáîÉ>
_Éê›ê=áââÉ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK
Vigtige råd
Rengør tilbehørstasken efter behov.
Følg plejehenvisningerne i tasken.
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
qê‹â=ÉäëíáââÉí=ìÇI=å™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
qê‹â=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉåK
Vigtig henvisning for
MUM54../MUM56..
Forkert betjening af apparatet, en udløsning
af de elektroniske sikringer hhv. en defekt på
apparatet vises med en blinkende driftslampe.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 59 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 59
60 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Fejl
Apparatet slukker under brug.
Overbelastningssikringen er aktiveret.
Der er blevet forarbejdet for mangelevnedsmidler
på en gang.
Afhjælpning
 Sluk for apparatet.
 Reducer forarbejdningsmængden.
Overskrid ikke tilladte maks. mængder
(se „Eksempler på brug“)!
Fejl
Sikkerhedstasten blev ved en fejltagelse betjent,
mens maskinen var i gang.
Svingarmen bevæger sig opad.
Drevet slukker, men bliver ikke stående
i redskabsskiftepositionen.
Afhjælpning
 Stil grebet på 0/off.
 Stil svingarmen i position 1.
 Tænd for maskinen (trin 1).
 Sluk for maskinen igen.
 Redskabet bliver stående i den position,
hvor redskabet skiftes.
Fejl
Blenderen starter ikke eller bliver stående under
brug, drevudtaget „brummer“. Kniven er blokeret.
Afhjælpning
 Sluk for apparatet og træk stikket ud.
 Tag blenderen af og fjern det, som generer.
 Sæt blenderen på igen.
 Tænd for apparatet.
Opskrifter/ingredienser/
forarbejdning
Flødeskum
100 g–600 g
 Pisk fløden i 1,5 til 4 minutter
på trin 7 (4) (afhængigt af mængde
og kvalitet) med piskeriset.
Æggehvider
1 til 8 æggehvider
 Pisk æggehviderne i 4 til 6 minutter
på trin 7 (4) med – med piskeriset.
Lagkagebund
dêìåÇçéëâêáÑí
2 æg
2–3 spsk varmt vand
100 g sukker
1 lille pakke vanillesukker
70 g mel
70 g maizenamel
evt. bagepulver
 Rør ingredienserne (undtagen mel og
maizenamel) sammen i ca. 4–6 minutter på
trin 7 (4) med piskeriset, til det skummer.
 Stil apparatet på trin 1 (1) og tilsæt det
sigtede mel og maizenamel skevis i løbet
af et halvt til et minut.
Max. mængde: 2 x grunddej
Rørdej
dêìåÇçéëâêáÑí
3–4 æg
200–250 g sukker
1 knivspids salt
1 lille pakke vanillesukker eller skal af en ½ citron
200–250 g smør eller margarine
(rumtemperatur)
500 g mel
1 lille pakke bagepulver
125 ml mælk
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut
på trin 1 (1), herefter i ca. 3–4 minutter på trin
7 (4) med røreriset.
Max. mængde: 1,5 x grunddej
Mørdej
dêìåÇçéëâêáÑí
125 g smør (stuetemperatur)
100–125 g sukker
1 æg
1 knivspids salt
En smule citronskal eller vanillesukker
250 g mel
evt. bagepulver
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut
på trin 1 (1), herefter i ca. 2–3 minutter
på trin 6 (3) med røreriset.
Fra 500 g mel:
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut
på trin 1 (1) med æltekrogen, herefter dejen
æltes i ca. 3–4 minutter på trin 3 (2).
Max. mængde: 2 x grunddej
da
Vigtige råd
Kan fejlen ikke afhjælpes, kontaktes
serviceafdelingen.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 60 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 60
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 61
Gærdej
dêìåÇçéëâêáÑí
500 g mel
1 æg
80 g fedt (stuetemperatur)
80 g sukker
200–250 ml lunken mælk
25 g frisk gær eller 1 pakke tørgær
Skal af ½ citron
1 knivspids salt
 Rør alle ingredienserne i ca. et halvt minut
på trin 1 (1), herefter i ca. 3–6 minutter
på trin 3 (2) med æltekrogen.
Max. mængde: 1,5 x grunddej
Nudeldej
dêìåÇçéëâêáÑí
300 g mel
3 æg
Efter behov 1–2 spsk. (10-20 g) koldt vand
 Alle ingredienser røres til en dej i ca. 3 til 5
minutter på trin 3 (2).
Max. mængde: 1,5 x grunddej
Mayonnaise
2 æg
2 tsk sennep
¼ l olie
2 spsk citronsaft eller eddike
1 knivspids salt
1 knivspids sukker
Det er vigtigt, at ingredienserne har samme
temperatur.
 Æg, sennep, citronsaft, salt og sukker
kommes i blenderen og blandes i nogle
sekunder på trin 3 (2) eller 4 (3).
 Stil blenderen på trin 7 (4). Hæld langsomt
olie gennem hullet i låget og bliv ved med at
blande mayonnaisen, til den har fået en fast
konsistens.
Mayonnaise skal bruges i løbet af kort tid.
Honning til at smøre på brød
30 g smør (fra køleskabet, 7 °C)
190 g honning (fra køleskabet, 7 °C)
 Skær smørret i små stykker og kom
det i blenderen.
 Tilsæt honning og bland det hele
i 15 sekunder på trin 7 (4).
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht. bestem-
melserne i det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktivet indeholder bestemmelser
mht. retur og brug af gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr, der gælder i hele
EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage og
ældre apparater og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugs-
pladserne er placeret, kan kommunen
kontaktes.
Garantibetingelser
På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse
til reparation, hvis denne ønskes udført på
garanti. Medfølger købsnota ikke, vil repara-
tionen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation. Skulle Deres BOSCH
apparat gå i stykker, kan indsendes til vort
serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
da
MUM5xxx_de-ar.book Seite 61 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 61
62 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ekstratilbehør
MUZ5ZP1
Citruspresse
Til presning af appelsiner, citroner og grapefrugter.
MUZ5FW1
Kødhakker
Til hakning af råt kød til tartar eller frikadeller/bøffer.
MUZ45LS1
Hulskive-sæt fin
(3 mm), grov (6 mm)
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Fin til postejer og smurt pålæg, grov til pølser og bacon.
MUZ45SV1
Småkageformsæt
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Med metalskabelon til 4 forskellige småkageformer.
MUZ45RS1
Kornkværn
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Til at rive nødder, mandler, chokolade og tørrede
rundstykker.
MUZ45FV1
Frugtpresse
Til kødhakkeren MUZ5FW1.
Til at presse bærfrugt til mos – undtagen hindbær,
tomater og hyben. Samtidigt fjernes stilk og kerner
automatisk fra f. eks. ribs.
MUZ45PS1
Pommes-frites-jern
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Til at skære rå kartofler til pommes frites.
MUZ45AG1
Asia-grønt-skive
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Skærer frugt og grønt i fine strimler til asiatiske
grøntsagsretter.
MUZ45RS1
Riveskive grov
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Til at rive rå kartofler til f. eks. kartoffelfrikadeller/
søsterkage eller kartoffelboller.
da
MUM5xxx_de-ar.book Seite 62 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 62
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 63
* Tilbehørsdel kan købes hos serviceteknikeren (bestill.nr. 572185).
da
MUZ45KP1
Kartoffelrösti-skive
Til hurtigsnitteren MUZ5DS1.
Til at rive rå kartofler til rösti og til at skære frugt og grønt-
sager i tykke skiver.
MUZ5ER2
Røreskål af stål
Skålen er beregnet til forarbejdning af op til 750 g mel plus
ingredienser.
MUZ5MX1
Blender af kunststof
Til at blande drikkevarer, til at purere frugt og grønt,
til at fremstille mayonnaise, til at småhakke frugt og grønt
og nødder og til at crushe isterninger.
MUZ5MM1 *
Multimixer
Bruges til at hakke krydderurter, grøntsager, æbler og
kød, til råkost af gulerødder, selleri og ost og til at rive
nødder og kølet chokolade.
Ændringer forbeholdes.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 63 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 162
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 163
³¯ic¹
©æø aòoï ¢eμÿe®å . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Kopo¹®å¼ o¨æøª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
å®opåc¹a¸¸ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª . . . . . . . . . . . . . . . . 169
³¢epi¨a¸¸ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
©oÿo¯o¨a º paμi ¸eÿoæaªo® . . . . . . . . . 170
¥på®æaªå ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø . . . . . . . . 171
š¹åæiμaýiø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
¦apa¸¹i¼¸i º¯o­å . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å . . 172
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ÿepepo¢®å
ÿpoªº®¹i­ º μ­åña¼¸i¼ ªæø ªo¯aò¸¿o¨o
¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i ­ ªo¯aò¸ix a¢o
ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax i ¸e poμpaxo­a¸å¼
ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ÿpo¯åcæo­åx ýiæøx.
³ac¹ocº­a¸¸ø ­ ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax
­®æ÷ñaƒ, ¸aÿp, ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ®ºx¸øx
ªæø cÿi­po¢i¹¸å®i­ ¯a¨aμå¸i­, oíici­,
ciæ¿c¿®o¨ocÿoªapc¿®åx i i¸òåx
ÿpo¯åcæo­åx ÿiªÿp僯c¹­, a ¹a®o²
®opåc¹º­a¸¸ø ¨oc¹ø¯å ÿa¸cio¸i­,
¸e­eæå®åx ¨o¹eæi­ i ÿoªi¢¸åx μa®æaªi­.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe μa ÿpåμ¸a-
ñe¸¸ø¯ ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­
º ®iæ¿®oc¹i ¹a ÿpo¹ø¨o¯ ñacº, ø®i
­iªÿo­iªa÷¹¿ μ­åña¼¸å¯ ªæø ªo¯aò¸¿o¨o
¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯. He ÿepe­å󺼹e
pe®o¯e¸ªo­a¸oï ¯a®cå¯a濸oï ®iæ¿®oc¹i.
¡ºª¿æac®a, ÿpoñå¹a¼¹e º­a²¸o i¸c¹pº®ýi÷
μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¹a μ¢epi¨a¼¹e ïï ª¢a¼æå­o.
š paμi ¸eªo¹på¯a¸¸ø ­®aμi­o® óoªo
ÿpa­å濸o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø ÿpåæaªº
­åpo¢¸å® ¸e ¸ece ­iªÿo­iªa濸oc¹i μa
μ¢å¹®å, ø®i ­å¸å®æi ­¸acæiªo® ý¿o¨o.
¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø
¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º­aña¯ paμo¯ iμ
ÿpåæaªo¯.
©a¸a i¸c¹pº®ýiø μ ­å®opåc¹a¸¸ø oÿåcºƒ
piμ¸i ¯oªeæi (ªå­i¹¿cø ¹a®o² o¨æøª
¯oªeæe¼, ¯aæ÷¸o® ).
¥påæaª ¸e ÿo¹pe¢ºƒ ¹ex¸iñ¸o¨o ªo¨æøªº.
©æø aòoï ¢eμÿe®å
³a¨a濸i ­®aμi­®å μ ¹ex¸i®å
¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯!
¥påæaªÿiª®æ÷ña¹å¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ¹ex¸iñ¸å¯å ªa¸å¯å,
μaμ¸añe¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi.
Æåòe ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ μa®på¹åx
ÿpå¯ióe¸¸øx.
Kopåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯ æåòe μa º¯o­å
­iªcº¹¸oc¹i ÿoò®oª²e¸¿ eæe®¹poÿpo­oªº
¹a ÿpåæaªº.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (­ ¹. ñ. ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯, iμ
¸epoμ­å¸e¸å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a μ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
μ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ
μa ïx ¢eμÿe®º.
å¼¯a¼¹e ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å
ÿicæø ®o²¸o¨o ®opåc¹º­a¸¸ø, ÿepeª
ñåc¹®o÷, ÿpå ­åxoªi iμ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a
º paμi ªeíe®¹º
He μaæåòa¼¹e ÿpåæaª ÿiª ñac po¢o¹å ¢eμ
¸a¨æøªº.
He ¹ø¨¸i¹¿ ò¸ºp ñepeμ ¨oc¹pi ®paï ¹a ¨apøñi
ÿo­epx¸i. Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o
ÿpåæaªº ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o μa¯i¸a
ÿo­å¸¸a ­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o
c溲¢o÷ cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o
®­aæiíi®o­a¸å¯ íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷
º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷
c溲¢o÷ cep­icº.
®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø
ý¿o¨o ÿpåæaªº
He ¹op®a¼¹ecø o¢ep¹o­åx ªe¹aæe¼.
E®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ªoÿºc®aƒ¹¿cø æåòe
μa º¯o­å ªo¹på¯a¸¸ø ­å¯o¨ ¢eμÿe®å,
μ¨iª¸o ø®åx ÿpå­oªå, óo ¸e ­å®opåc¹o­º-
÷¹¿cø, ÿo­å¸¸i ¢º¹å μa®på¹å¯å μaxåc¸å¯å
®påò®a¯å (6, 9).
He pºxa¼¹e ­a²iæ¿, ÿo®å ÿpåæaª ­­i¯®¸e-
¸å¼. ³añe®a¼¹e ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº.
Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¨oæo­¸å¼ ¢æo®
ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸i®oæå ¸e ¯å¼¹e ¼o¨o
ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷.
uk
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å BOSCH.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 163 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 163
164 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe μ opå¨i¸aæ¿-
¸å¯å ®o¯ÿæe®¹º÷ñå¯å eæe¯e¸¹a¯å.
¥på ­å®opåc¹a¸¸i a®cecºapi­ ªo¹på-
¯º¼¹ecø ªoªa¸åx i¸c¹pº®ýi¼ μ ­å®o-
påc¹a¸¸ø.
Oª¸oñac¸o ¯o²¸a ®opåc¹º­a¹åcø æåòe
oª¸iƒ÷ ¸acaª®o÷ a¢o oª¸å¯ a®cecºapo¯.
©æø ­¯å®a¸¸ø ¹a ­å¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº
®opåc¹º¼¹ecø æåòe ÿepe¯å®añe¯.
Cåc¹e¯å ¢eμÿe®å
¡æo®º­a¸¸ø ÿpo¹å ­­i¯®¸e¸¸ø
©å­i¹¿cø ¹a¢æåý÷ «Po¢oñi ÿoæo²e¸¸ø».
¥påæaª ­¯å®aƒ¹¿cø ­ ÿoæ. 1 ¹a 3 æåòe ¹oªi:
— ®oæå ñaòa (11) ­c¹a­æe¸a i ÿo­ep¸º¹a
­ μaíi®co­a¸e ÿoæo²e¸¸ø ¹a
— μaxåc¸a ®påò®a ÿpå­oªº ¢æe¸ªepa (9)
μa®på¹a.
¡æo®º­a¸¸ø ÿo­¹op¸o¨o ­­i¯®¸e¸¸ø
¥iª ñac ÿepep­å ­ ÿoªañi c¹pº¯º ÿpåæaª
μaæåòaƒ¹¿cø ­­i¯®¸e¸å¯, aæe ª­å¨º¸
¸e μa­oªå¹¿cø ÿiμ¸iòe ÿpå ÿoªañi c¹pº¯º.
©æø ÿo­¹op¸o¨o ­­i¯®¸e¸¸ø ºc¹a¸o­i¹¿
ÿepe¯å®añ ¸a 0/off, a ÿo¹i¯ ­­i¯®¸i¹¿.
³axåc¹ ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø
 paμi a®¹å­o­a¸o¨o μaxåc¹º ­iª ÿepe-
­a¸¹a²e¸¸ø, ª­å¨º¸ ­å¯å®aƒ¹¿cø
ca¯oc¹i¼¸o ÿiª ñac e®cÿæºa¹aýiï.
Ýe ¯o²e ¢º¹å cÿpåñå¸e¸e oª¸oñac¸o÷
ÿepepo¢®o÷ μa¸aª¹o ­eæå®oï ®iæ¿®oc¹i
ÿpoªº®¹i­.
³axoªå ­ paμi ­­i¯®¸e¸¸ø cåc¹e¯å
¢eμÿe®å oÿåca¸i ­ poμªiæi «©oÿo¯o¨a
ÿpå ¸eÿoæaª®ax».
¥oøc¸e¸¸ø c寭oæi­ ¸a ÿpåæaªi
¹a a®cecºapax
©o¹p寺¼¹ecø ­®aμi­o®
i¸c¹pº®ýiï μ e®cÿæºa¹aýiï.
O¢epe²¸o! O¢ep¹o­i ¸o²i.
O¢epe²¸o! O¢ep¹o­i ¸acaª®å!
He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo
o¹­opº ªæø μa­a¸¹a²º­a¸¸ø ÿiª
ñac po¢o¹å.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿
c¹opi¸®å μ ¯aæ÷¸®a¯å. Maæ÷¸o® 
Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
1 K¸oÿ®a poμ¢æo®º­a¸¸ø
2 ¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿
ͺ¸®ýiø «Easy Armlift» ªæø ÿiª¹på-
¯a¸¸ø pºxº ­a²eæ÷ ªo­epxº
(ªå­i¹¿cø «Po¢oñi ÿoæo²e¸¸ø»).
3 ¥epe¯å®añ
¥icæø ­å¯®¸e¸¸ø (ÿoæo²e¸¸ø 0/off)
ÿpåæaª a­¹o¯a¹åñ¸o ÿpåxoªå¹¿
­ oÿ¹å¯a濸e ÿoæo²e¸¸ø ªæø μ¯i¸å
¸acaªo®.
MUM52..:
0/off = c¹oÿ
M = I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯ μ ¸a¼­åóo÷
ò­åª®ic¹÷, ¹på¯a¼¹e ÿepe¯å®añ
ÿpo¹ø¨o¯ ñacº ÿo¹pi¢¸o¨o ªæø
ÿepepo¢®å.
C¹ºÿe¸i 1—4, po¢oña ò­åª®ic¹¿:
1 = ¸åμ¿®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø
ÿo­i濸o,
4 = ­åco®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø
ò­åª®o.
MUM54../MUM56..:
0/off = c¹oÿ
M = I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯ μ ¸a¼­åóo÷
ò­åª®ic¹÷, ¹på¯a¼¹e ÿepe¯å®añ
ÿpo¹ø¨o¯ ñacº ÿo¹pi¢¸o¨o ªæø
ÿepepo¢®å.
C¹ºÿe¸i 1—7, po¢oña ò­åª®ic¹¿:
1 = ¸åμ¿®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø
ÿo­i濸o,
7 = ­åco®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø
ò­åª®o.
4 I¸ªå®a¹op¸e ¹a¢æo (MUM54../56..)
C­i¹å¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å (ÿepe¯å®añ
¸a M a¢o 1—7).
¡æå¯aƒ ­ paμi ¸eÿoæaªo® ­ ºÿpa­æi¸¸i
ÿpåæaªº, ÿpå cÿpaý÷­a¸¸i eæe®¹po¸-
¸o¨o μaÿo¢i²¸å®a a¢o ªeíe®¹i ÿpåæaªº,
ªå­i¹¿cø poμªiæ «©oÿo¯o¨a ÿpå
¸eÿoæaª®ax».
5 ¥på­iª ªæø
— ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å i
— ÿpeca ªæø ýå¹pºco­åx (Cÿeýia濸i
®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å *).
³a®på¼¹e ÿpå­iª μaxåc¸o÷ ®påò®o÷,
ø®óo å ¸å¯ ¸e ®opåc¹ºƒ¹ecø.
uk
a²æå­a ­®aμi­®a
Hacaª®å/a®cecºapå ¯i¸ø¹å æåòe ÿicæø
ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº — ÿpå­iª
ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø óe ªeø®å¼
ñac ÿicæø ­å¯®¸e¸¸ø.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 164 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 164
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 165
6 ³axåc¸a ®påò®a ÿpå­oªº
Óo¢ μ¸ø¹å, ¸a¹åc¸i¹¿ ¸a μaxåc¸º
®påò®º ÿpå­oªº μμaªº i μ¸i¯i¹¿.
7 ¥på­iª ªæø ¸acaªo® (­i¸åño®-
¯iòaæ®a, ­i¸åño®-μ¢å­aæ®a, ¨año®
ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø) i ¯’øcopº¢®å
(Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi
eæe¯e¸¹å *)
8 ¥på­iª ªæø ¢æe¸ªepa (Cÿeýia濸i
®o¯ÿæe®¹º÷ñi ªåc®å *)
³a®på¼¹e ÿpå­iª μaxåc¸o÷ ®påò®o÷,
ø®óo å ¸å¯ ¸e ®opåc¹ºƒ¹ecø.
9 ³axåc¸a ®påò®a ÿpå­oªº ¢æe¸ªepa
10 iªci® ªæø ®a¢eæ÷
MUM52../MUM54..: Poμ¯ic¹i¹¿ ®a¢eæ¿
º ­iªci®º ªæø ®a¢eæ÷.
MUM56..: A­¹o¯a¹åñ¸e μ¯o¹º­a¸¸ø
®a¢eæ÷.
Ñaòa μ a®cecºapa¯å
11 Ñaòa iμ ­åco®oø®ic¸oï c¹aæi
12 Kpåò®a
Hacaª®å
13 i¸ñå®-¯iòaæ®a
14 i¸ñå®-μ¢å­aæ®a
15 ¦año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø μ ­iªxåæ÷-
­añe¯ ¹ic¹a
16 ¥iªc¹a­®a ªæø a®cecºapi­
©æø μ¢epi¨a¸¸ø ¸acaªo® i pi²ºñåx
ªåc®i­.
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸a ¸apiμ®a
17 Ò¹o­xañ
18 Kpåò®a μ ¹pº¢®o÷ ªæø μaÿo­¸e¸¸ø
i¸¨peªiƒ¸¹i­
19 Pi²ºñi ªåc®å
19a ª­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø —
®pºÿ¸o/ªpi¢¸o
19b ª­oc¹opo¸¸ø òa¹®i­¸åýø —
®pºÿ¸o/ªpi¢¸o
19c ª­oc¹opo¸¸ø ¹ep¹®a — cepeª¸¿o
20 ¥på­iª¸å¼ ­aæ μ μax­a¹o¯
21 Kopÿºc μ ­åÿºc®¸å¯ o¹­opo¯
Mi®cep *
22 Ñaòa ¢æe¸ªepa
23 Kpåò®a
24 opo¸®a
* ©e¹aæi, ø®i ¸e ­xoªø¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º
ÿoc¹a­®å, ¯o²¸a μa¯o­å¹å ñepeμ
¯a¨aμå¸ a¢o c溲¢º cep­icº.
Po¢oñi ÿoæo²e¸¸ø Maæ÷¸o® 
š­a¨a!
E®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª æåòe μa º¯o­å,
óo a®cecºapå/¸acaª®å ­c¹a­æe¸i ªo
ÿpa­å濸o¨o ÿpå­oªº ¹a ­ ÿpa­å濸o¯º
po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ýiƒ÷
¹a¢æåýe÷.
a²iæ¿ ÿo­å¸e¸ ¢º¹å μaíi®co­a¸å¯ ­ ÿaμº
­ ®o²¸o¯º po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i.
šc¹a¸o­®a po¢oño¨o ÿoæo²e¸¸ø
 Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿.
¥iª¹på¯a¼¹e pºx pº®o÷.
 ¥o­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ¢a²a¸e ÿoæo²e¸¸ø
¹a®, óo¢ ­i¸ μa¼òo­ ­ ÿaμ.
* šc¹a¸o­®a/³¸i¯a¸¸ø ­i¸åñ®a-μ¢å­aæ®å,
­i¸åñ®a-¯iòaæ®å, ¨añ®a ªæø ­å¯iòº-
­a¸¸ø. ©oªa­a¸¸ø ­eæå®oï ®iæ¿®oc¹i
ÿpoªº®¹i­ ªæø ÿepepo¢®å.
uk
®aμi­®a
¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ ºc¹a¹®o­a¸å¼
íº¸®ýiƒ÷ «Easy Armlift», ø®a ÿiª¹p寺ƒ
pºx ÿo­opo¹¸o¨o ­a²eæ÷ ªo­epxº.
¥oæo-
²e¸¸ø
¥på­iª MUM52.. MUM54..
MUM56..
1 7
1—4
1—4
1—2
1—7
1—7
1—3
2 7 * — —
3 5
2—4 3—7
2—4 3—7
4
8 3—4 5—7
7 3—4 5—7
MUM5xxx_de-ar.book Seite 165 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 165
166 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
å®opåc¹a¸¸ø
š­a¨a!
E®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª æåòe μ a®cecºapa¯å/
¸acaª®a¯å ­ po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i.
He e®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª ÿopo²¸i¯.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ¹a ¼o¨o ®o¯ÿæe®¹º÷ñi
ÿoªaæi ­iª ª²epeæ ¹eÿæa. ©e¹aæi ¸e ¯o²¸a
­å®opåc¹o­º­a¹å ­ ¯i®pox­åæ¿o­i¼ ÿeñi.
 ¥epeª ÿepòå¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯
ÿoñåc¹i¹¿ ª¢a¼æå­o ÿpåæaª ¹a
ÿpåæaªªø, ªå­i¹¿cø «Ñåóe¸¸ø ¹a
ªo¨æøª».
¥iª¨o¹o­®a
 šc¹a¸o­i¹¿ ¨oæo­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
¸a pi­¸i¼ ¹a ñåc¹i¼ ÿo­epx¸i.
 å¼¯i¹¿ ®a¢eæ¿ (Maæ÷¸o® ).
MUM52../MUM54..
iªci® ªæø ®a¢eæ÷:
å¹ø¨¸i¹¿ ®a¢eæ¿ ªo ¢a²a¸oï
ªo­²å¸å.
MUM56..
A­¹o¯a¹åñ¸e μ¯o¹º­a¸¸ø
®a¢eæ÷:
å¹ø¨¸i¹¿ ®a¢eæ¿ oª¸å¯
pºxo¯ ªo ¢a²a¸oï ªo­²å¸å
(¯a®c. 100 c¯) ¹a ­iªÿºc¹i¹¿ ÿo­i濸o;
®a¢eæ¿ μºÿå¸å¹¿cø ¸a ¯icýi.
C®opoñe¸¸ø po¢oñoï ªo­²å¸å ®a¢eæ÷:
¥o¹ø¨¸i¹¿ μæe¨®a μa ®a¢eæ¿, a ÿo¹i¯
μ¯o¹a¼¹e ¼o¨o ªo ¢a²a¸oï ªo­²å¸å.
¥o¹i¯ μ¸o­º μæe¨®a ÿo¹ø¨¸i¹¿ μa ®a¢eæ¿
¹a ­iªÿºc¹i¹¿ ÿo­i濸o; ®a¢eæ¿
μºÿå¸å¹¿cø ¸a ¯icýi.
š­a¨a!
He ÿepe®pºñº¼¹e ®a¢eæ¿ ÿiª ñac ¼o¨o
μ¯o¹º­a¸¸ø.
He ­®æaªa¼¹e ®a¢eæ¿ ­iª pº®å ­ ÿpåæaªax
μ a­¹o¯a¹åñ¸å¯ μ¯o¹º­a¸¸ø¯.
Ø®óo ®a¢eæ¿ μac¹oÿop广cø, ¼o¨o cæiª
ÿo­¸ic¹÷ ­å¼¸ø¹å, a ÿo¹i¯ μ¸o­º μ¯o¹a¹å.
 ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
Ñaòa i ÿpåæaªªø
š­a¨a!
å®opåc¹o­º¼¹e ñaòº æåòe ªæø po¢o¹å
μ ýå¯ ÿpåæaªo¯.
i¸ñå®-¯iòaæ®a (13)
ªæø ÿepe¯iòº­a¸¸ø ¹ic¹a, ¸aÿp,
μªo¢¸o¨o ¹ic¹a
i¸ñå®-μ¢å­aæ®a (14)
ªæø μ¢å­a¸¸ø øƒñ¸åx ¢iæ®i­, ­epò®i­
¹a æe¨®åx ­åªi­ ¹ic¹a, ¸aÿp,
¢ic®­i¹¸o¨o ¹ic¹a
¦año® ªæø μa¯iòº­a¸¸ø (15)
ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ­a²®o¨o ¹ic¹a ¹a
ÿiª¯iòº­a¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­, ø®i ¸e
ÿo­å¸¸i ÿoªpi¢¸÷­a¹åcø (¸aÿp,
poªμå¸o®, òo®oæaª¸åx ÿæac¹i­ýi­)
uk
He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯!
¯å®a¼¹e ­å殺 ªo poμe¹®å æåòe ÿicæø
μa®i¸ñe¸¸ø ÿiª¨o¹o­®å ÿpåæaªº ªo
po¢o¹å.
a²æå­a ­®aμi­®a
Pe®o¯e¸ªo­a¸i ­ ýi¼ i¸c¹pº®ýiï μ e®cÿæºa-
¹aýiï ºc¹a¸o­®å po¢oñoï ò­åª®oc¹i μaμ¸a-
ñe¸i ªæø ÿpåæaªi­ μ ÿepe¯å®añe¯ ¸a
7 ò­åª®oc¹e¼. šc¹a¸o­®å ªæø ÿpåæaªi­
μ ÿepe¯å®añe¯ ¸a 4 ò­åª®oc¹i ¸a­eªe¸i
ÿopøª ­ ªº²®ax.
©a¸a i¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï ¯ic¹å¹¿
¸a®æe¼®º μ ºc¹a¸o­®a¯å po¢oñoï
ò­åª®oc¹i ÿpåæaªº ÿpå ­å®opåc¹a¸¸i
¸acaªo® ¹a a®cecºapi­.
Må pe®o¯e¸ªºƒ¯o ÿpå®æeï¹å ý÷ ¸a®æe¼®º
¸a ÿpåæaª (Maæ÷¸o® ).
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
o¢ep¹o­å¯å ¸acaª®a¯å
He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ñaòi ÿiª
ñac po¢o¹å. ¥iª ñac po¢o¹å ®påò®a (12)
ÿo­å¸¸a ¢º¹å o¢o­’øμ®o­o μa®på¹o÷!
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
o¢ep¹o­å¯å ¸acaª®a¯å
Mi¸ø¼¹e ¸acaª®å æåòe ÿicæø ÿo­¸oï
μºÿ帮å ÿpå­oªº — ÿicæø ­å¯®¸e¸¸ø
ÿpå­iª óe ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ
pºxa¹åcø ¹a μºÿå¸øƒ¹¿cø ­ ÿoæo²e¸¸i
ªæø μ¯i¸å ¸acaªo®. a²iæ¿ pºxa¹å æåòe
ÿicæø ÿo­¸oï μºÿå¸®å ¸acaª®å.
E®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ªoÿºc®aƒ¹¿cø
æåòe μa º¯o­å ªo¹på¯a¸¸ø ­å¯o¨
¢eμÿe®å, μ¨iª¸o ø®åx ÿpå­oªå, óo
¸e ­å®opåc¹o­º÷¹¿cø, ÿo­å¸¸i ¢º¹å
μa®på¹å¯å μaxåc¸å¯å ®påò®a¯å (6, 9).
MUM5xxx_de-ar.book Seite 166 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 166
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 167
Po¢o¹a μ ñaòe÷ ¹a ¸acaª®a¯å
Maæ÷¸o® 
 Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 2.
 c¹a­¹e ñaòº:
— ­c¹a­¹e ñaòº ¸axåæe¸o÷ ­ÿepeª
¹a ºc¹a¸o­i¹¿ pi­¸o,
— ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å
ªo íi®caýiï ­ ÿaμº.
  μaæe²¸oc¹i ­iª ¯e¹å ÿepepo¢®å
ÿp僪¸a¼¹e ªo ÿpå­oªº ­i¸ñå®-¯iòa殺,
­i¸ñå®-μ¢å­a殺 ñå ¨año® ªæø μa¯iòº-
­a¸¸ø ¹a®, óo¢ ¸acaª®a ñº¹¸o μa¼òæa
­ ÿaμ.
®aμi­®a:
¥o­ep¸i¹¿ ­iªxåæ÷­añ ¹ic¹a ¸a ¨añ®º ªæø
μa¯iòº­a¸¸ø ¹a®, óo¢ ¨año® ¯i¨ ­­i¼¹å
­ ÿaμ (Maæ÷¸o® —4b).
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªæø ÿepepo¢®å
ªo ñaòi.
 Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 1.
 ³a®på¼¹e ®påò®º.
 šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a ¢a²a¸å¼
c¹ºÿi¸¿.
Haòa ÿopaªa:
— ­i¸ñå®-¯iòaæ®a:
cÿoña¹®º ÿepe¯iòº­a¹å ¸a c¹ºÿe¸i 1 (1),
ÿo¹i¯ ­­i¯®¸º¹å c¹ºÿi¸¿ 7 (4)
— ­i¸ñå®-μ¢å­aæ®a:
c¹ºÿi¸¿ 7 (4), ÿiª¯iòº­a¹å ¸a
c¹ºÿe¸i 1 (1)
— ¦año® ªæø μa¯iòº­a¸¸ø:
cÿoña¹®º ÿepe¯iòº­a¹å ¸a c¹ºÿe¸i
1 (1), ­å¯iòº­a¹å ¸a c¹ºÿe¸i 3 (2)
©oªa­a¸¸ø ÿpoªº®¹i­
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ÿo­ep¸º­òå
ÿepe¯å®añ.
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ñepeμ o¹­ip ªæø
μa­a¸¹a²º­a¸¸ø ­ ®påòýi.
a¢o
 ³¸i¯i¹¿ ®påò®º.
 Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 2.
 ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å.
¥icæø po¢o¹å
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ÿo­ep¸º­òå
ÿepe¯å®añ.
 å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ³¸i¯i¹¿ ®påò®º.
 Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 2.
 å¼¯i¹¿ ¸acaª®º iμ ÿpå­oªº.
 å¼¯i¹¿ ñaòº.
 ¥oñåc¹i¹¿ ­ci eæe¯e¸¹å, ªå­i¹¿cø
«Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª».
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸a ¸apiμ®a
š­a¨a!
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸º ¸apiμ®º ­å®opåc¹o-
­º­a¹å æåòe º ÿo­¸ic¹÷ μi¢pa¸o¯º ­å¨æøªi.
Hapiμ®º ¸i®oæå ¸e μ¢åpa¹å ¸a oc¸o­¸o¯º
ÿpåæaªi i ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸º ¸apiμ®º
­å®opåc¹o­º­a¹å æåòe ­ μaμ¸añe¸o¯º
po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i.
Micýe μaªa¸o¨o μæo¯º Maæ÷¸o® 
¢ºªo­a¸e ¯icýe μaªa¸o¨o μæo¯º μaxåóaƒ
ÿpå­iª ÿpåæaªº.  paμi ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø
ÿpå­iª¸å¼ ­aæ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï
¸apiμ®å æa¯aƒ¹¿cø. Oª¸a®, ¼o¨o ¯o²¸a
æe¨®o μa¯i¸å¹å.
Ho­å¼ ÿpå­iª¸å¼ ­aæ ¯o²¸a ÿp媢a¹å
­ c溲¢i cep­icº.
©­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø —
®pºÿ¸o/ªpi¢¸o
ªæø ¸apiμa¸¸ø ípº®¹i­ ¹a o­oñi­.
¥epepo¢®a ¸a c¹ºÿi¸i 5 (3).
¥oμ¸añe¸¸ø ¸a ª­oc¹opo¸¸¿o¯º ªåc®º ªæø
piμa¸¸ø:
«1» — c¹opo¸a ªæø ¸apiμa¸¸ø ¹o­c¹å¯å
c®å¢®a¯å
«3» — c¹opo¸a ªæø piμa¸¸ø ¹o¸®å¯å òapa¯å
š­a¨a!
©­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø ¸e
ÿpåªa¹¸å¼ ªæø piμa¸¸ø ¹­epªo¨o cåpº,
xæi¢a, ¢ºæoño® i òo®oæaªº. ape¸º, ¹­epªº
®ap¹oÿæ÷ piμa¹å æåòe xoæoª¸o÷.
uk
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
He ¹op®a¹åcø ¨oc¹påx ¸o²i­ i ®a¸¹i­
ªåc®i­ ªæø piμa¸¸ø. ¡pa¹å ªåc®å ªæø
piμa¸¸ø æåòe μa ®paï!
c¹a­æø¼¹e i μ¸i¯a¼¹e ¢a¨a¹oíº¸®ýio-
¸a濸º ¸apiμ®º æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å
ÿpå­oªº, ­å¼¸ø­òå ÿoÿepeª ­å殺
iμ poμe¹®å.
He ­c¹po¯æø¼¹e pº® ªo ¹pº¢®å ªæø
μaÿo­¸e¸¸ø.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 167 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 168
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 169
Po¢o¹a μ ¢æe¸ªepo¯ Maæ÷¸o® 
 Ha¹åc¸i¹¿ ¸a ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
i ºc¹a¸o­i¹¿ ÿo­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿
­ ÿoæo²e¸¸i 4.
 ³¸i¯i¹¿ μaxåc¸º ®påò®º ÿpå­oªº
¢æe¸ªepa.
 c¹a­¹e ñaòº ¢æe¸ªepa (ÿoμ¸añ®a ¸a
pºñýi ÿo­å¸¸a cxoªå¹åcø μ ÿoμ¸añ®o÷
¸a oc¸o­¸o¯º ¢æoýi) i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å
¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo ºÿopº.
 ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å.
¯a®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ piªå¸å =
1,25 æi¹p; ¯a®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿
ÿi¸åc¹oï a¢o ¨apøñoï piªå¸å = 0,5 æi¹p;
oÿ¹å¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ¹­epªåx ÿpoªº®¹i­
ªæø ÿepepo¢®å = 50—100 ¨pa¯.
 ³a®på¼¹e ®påò®º i ÿo­ep¸i¹¿ ïï ÿpo¹å
¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo ºÿopº ­ ¸oc宺
®påò®å ¢æe¸ªepa.
Hocå® ÿo­å¸e¸ ­­i¼¹å ªo ÿaμº.
 šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a ¢a²a¸å¼
c¹ºÿi¸¿.
©oªa­a¸¸ø ÿpoªº®¹i­
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ÿo­ep¸º­òå
ÿepe¯å®añ.
 ³¸ø¹å ®påò®º i ªoªa¹å i¸¨peªiƒ¸¹å
a¢o
 å¼¸ø¹å ­opo¸®º i ªoªa¹å ¹­epªi
i¸¨peªiƒ¸¹å ÿoc¹ºÿo­o ñepeμ o¹­ip
ªæø ªoªa­a¸¸ø ®o¯ÿo¸e¸¹i­
a¢o
 ³aæå¼¹e piª®i ÿpoªº®¹å ñepeμ ­opo¸®º.
¥icæø po¢o¹å
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ÿo­ep¸º­òå
ÿepe¯å®añ.
 ¥o­ep¸i¹¿ ¢æe¸ªep μa ¨oªå¸¸o÷
c¹piæ®o÷ ¹a μ¸i¯i¹¿ ¼o¨o.
¥opaªa: ¡æe¸ªep ÿoñåc¹i¹¿ ¸a¼®paóe
oªpaμº ² ÿicæø ­å®opåc¹a¸¸ø.
Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª
š­a¨a!
He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx a¢paμå­¸åx μaco¢i­
ªæø ñåc¹®å. Ha ÿo­epx¸øx ¯o²º¹¿
­å¸å®¸º¹å ÿoò®oª²e¸¸ø.
Ñåóe¸¸ø ¨oæo­¸o¨o ¢æo®º ÿpåæaªº
 å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ¥po¹pi¹¿ ¨oæo­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº
­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷. ³a ÿo¹pe¢å ¯o²¸a
®opåc¹º­a¹åcø ¸e­eæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷
¯å÷ño¨o μaco¢º.
 ¥icæø ý¿o¨o ÿpo¹ep¹å ÿpåæaª ¸acºxo.
Ñåóe¸¸ø ñaòi ¹a a®cecºapi­
Ñaòº ¹a a®cecºapå ¯o²¸a ¯å¹å
­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
He μa¹åc®a¼¹e ÿæac¹¯aco­i eæe¯e¸¹å
­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i, ýe ¯o²e
ÿpåμ­ec¹å ªo ïx c¹aæoï ªeíop¯aýiï
ÿiª ñac ¯å¹¹ø!
Ñåóe¸¸ø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï
¸apiμ®å
ci ªe¹aæi ¸apiμ®å ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo-
¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
¥opaªa: ©æø ºcº¸e¸¸ø ñep­o¸o¨o ¸aæ¿o¹º
ÿicæø ÿepepo¢®å ªeø®åx ÿpoªº®¹i­, ¸aÿp,
¯op®­å, ¸aæå¼¹e ¹poxå xapño­oï oæiï ¸a
¹®a¸å¸º i ÿpo¹pi¹¿ ¸e÷ ¢a¨a¹oíº¸®ýio-
¸a濸º ¸apiμ®º (¹iæ¿®å ¸e pi²ºñi ªåc®å).
¥icæø ý¿o¨o ¸apiμ®º cÿoæoc¸º¹å.
Ñåóe¸¸ø ¢æe¸ªepa
Keæåx, ®påò®º ¹a ­opo¸®º ¯o²¸a ¯å¹å
­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
¥opaªa: ©æø ñåc¹®å ¢æe¸ªepa ÿicæø
ÿepepo¢®å piªå¸ ñac¹o ¸eo¢o­'øμ®o­o
μ¸i¯a¹å ¼o¨o μ ÿpåæaªº.
©æø ý¿o¨o ¸aæå¼¹e ¹poxå ­oªå μ ¯å÷ñå¯
μaco¢o¯ ªo ºc¹a¸o­æe¸o¨o ¸a ÿpå­oªi
¢æe¸ªepa. ­i¯®¸i¹¿ ¢æe¸ªep ¸a ªe®iæ¿®a
ce®º¸ª (c¹ºÿi¸¿ M). åæå¼¹e ÿoæoc®a濸º
­oªº ¹a cÿoæoc¸i¹¿ ¢æe¸ªep ñåc¹o÷ ­oªo÷.
uk
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø
eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯!
Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¨oæo­¸å¼ ¢æo®
ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸i®oæå ¸e ¹på¯a¼¹e
¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷.
He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx ÿapo­åx ¯aòå¸
ªæø ñåc¹®å.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å!
He ¹op®a¼¹ecø ¸o²a ¢æe¸ªepa
o¨oæe¸å¯å pº®a¯å.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 169 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 169
170 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
³¢epi¨a¸¸ø
Maæ÷¸o® 
 ¥o®æaªi¹¿ ¸acaª®å i pi²ºñi ªåc®å
ªo ÿiªc¹a­®å ªæø ÿpåæaªªø.
 ³¢epi¨a¼¹e ÿiªc¹a­®º ªæø ÿpåæaªªø
­ ñaòi.
 Óoªo μ¢epi¨a¸¸ø ­ opå¨i¸a濸i¼
ºÿa®o­ýi ªå­i¹¿cø, ¯aæ÷¸o® .
©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax
a²iæ¿ ÿo­å¸e¸ ¢º¹å μaíi®co­a¸å¯
­ ÿaμº ­ ®o²¸o¯º po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i.
Cÿpo¢º¼¹e cÿoña¹®º ºcº¸º¹å ­å¸å®æº
ÿpo¢æe¯º μa ªoÿo¯o¨o÷ ¸ac¹ºÿ¸åx
­®aμi­o®.
Heÿoæaª®a
¥påæaª ¸e ­¯å®aƒ¹¿cø.
šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
 ¥epe­ip¹e ÿoªañº c¹pº¯º.
 ¥epe­ip¹e ò¹eÿce濸º ­å殺.
 ¥po®o¸¹poæ÷¼¹e ­a²iæ¿. Ñå ÿpa­å濸e
ÿoæo²e¸¸ø? Ñå μaíi®co­a¸å¼ ­ ÿaμº?
 ¡æe¸ªep ñå ñaòº ÿo­ep¸i¹¿ ªo ºÿopº.
 ³a®på¼¹e ®påò®º ¢æe¸ªepa ¹a ÿo­ep¸i¹¿
ïï ªo ºÿopº.
 ³a®på¼¹e μaxåc¸å¯å ®påò®a¯å
ÿpå­oªå, ø®i ¸e ­å®opåc¹o­º÷¹¿cø.
 ³axåc¹ ­iª ÿo­¹op¸o¨o ­­i¯®¸e¸¸ø
a®¹å­o­a¸å¼. ¥epe¯®¸i¹¿ ÿpåæaª ¸a
0/off, a ÿo¹i¯ ¸aμaª ¸a ¢a²a¸º c¹ºÿi¸¿.
Heÿoæaª®a
¥påæaª ­å¯å®aƒ¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å.
­i¯®¸º­cø μaxåc¹ ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø.
³a¸aª¹o ¢a¨a¹o ÿpoªº®¹i­ ÿepepo¢æøæåcø
oª¸oñac¸o.
šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
 ³¯e¸ò¹e ®iæ¿®ic¹¿ ÿepepo¢æ÷­a¸åx
ÿpoªº®¹i­. He ÿepe­å󺼹e ªoÿºc¹å¯oï
¯a®cå¯a濸oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­
(ªå­i¹¿cø «¥på®æaªå ªæø ­å®opåc-
¹a¸¸ø»)!
Heÿoæaª®a
¥iª ñac po¢o¹å ÿpå­oªº ¯å¯o­i濸o ¢ºæa
¸a¹åc¸º¹a ®¸oÿ®a poμ¢æo®º­a¸¸ø.
¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ ÿiª¸i¯aƒ¹¿cø ªo­epxº.
¥på­iª ­å¯å®aƒ¹¿cø, oª¸a®, ¸e μaæåòaƒ¹¿cø
­ ÿoæo²e¸¸i ªæø μ¯i¸å ¸acaªo®.
šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
 ­i¯®¸i¹¿ ÿo­opo¹¸å¼ ÿepe¯å®añ
¸a 0/off.
 ¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ ÿpå­eªi¹¿
­ ÿoæo²e¸¸ø 1.
 ­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª (c¹ºÿi¸¿ ò­åª®oc¹i 1).
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª μ¸o­º.
 Hacaª®a μaæåòaƒ¹¿cø ­ ÿoæo²e¸¸i ªæø
μ¯i¸å ¸acaªo®.
Heÿoæaª®a
¡æe¸ªep ¸e ÿoñå¸aƒ ÿpaý÷­a¹å a¢o μºÿå-
¸øƒ¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å, ÿpå­iª «¨ºªå¹¿».
Hi² μa¢æo®o­a¸å¼.
šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª ¹a ­å¹ø¨¸i¹¿
ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ³¸i¯i¹¿ ¢æe¸ªep ¹a ºcº¸¿¹e ÿepeò®oªº.
 c¹a­¹e ¢æe¸ªep μ¸o­º.
 ­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
uk
a²æå­a ­®aμi­®a
¥iªc¹a­®º ªæø ÿpåæaªªø ÿoñåc¹i¹¿ μa
ÿo¹pe¢å. ©o¹p寺¼¹ecø pe®o¯e¸ªaýi¼
μ ªo¨æøªº ­ ÿiªc¹a­ýi.
He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯!
Ø®óo å ¸e ®opåc¹ºƒ¹ecø ÿpåæaªo¯,
¹o ­å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å.
He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯!
å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å
ÿepeª ¹å¯, ø® ÿpåc¹ºÿa¹å ªo ºcº¸e¸¸ø
¸eÿoæaª®å.
a²æå­a ­®aμi­®a ªæø
MUM54../MUM56..
 paμi ¸eÿoæaª®å ­ ºÿpa­æi¸¸i ÿpåæaªº,
ÿpå cÿpaý÷­a¸¸i eæe®¹po¸¸o¨o μaÿo¢i²-
¸å®a a¢o ªeíe®¹i ÿpåæaªº ¢æå¯aƒ
i¸ªå®a¹op¸e ¹a¢æo.
a²æå­a ­®aμi­®a
³­ep¸i¹¿cø, ¢ºª¿ æac®a, μa ªoÿo¯o¨o÷
ªo c溲¢å cep­icº, ø®óo a¯ ¸e ­ªaæocø
ºcº¸º¹å ¸eÿoæaª®º.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 170 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 170
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 171
¥på®æaªå ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø
³¢å¹i ­epò®å
100 ¨—600 ¨
 epò®å μ¢å­a¼¹e ­i¸ñå®o¯-
μ¢å­aæ®o÷ 1½—4 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i
7 (4) (­ μaæe²¸oc¹i ­iª ®iæ¿®oc¹i ¹a
­æac¹å­oc¹e¼ ­epò®i­).
؃ñ¸å¼ ¢iæo®
1—8 ¢iæ®i­
 ¡iæ®å μ¢å­a¼¹e ­i¸ñå®o¯-μ¢å­aæ-
®o÷ 4—6 x­åæå¸ ¸a c¹ºÿe¸i 7 (4).
¡ic®­i¹¸e ¹ic¹o
Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹
2 ø¼ýø
2—3 c¹. æ. ¨apøñoï ­oªå
100 ¨ ýº®pº
1 ÿa®e¹å® ­a¸i濸o¨o ýº®pº
70 ¨ ¢opoò¸a
70 ¨ ®pox¯aæ÷
¯o²¸a poμÿºòº­añ ¹ic¹a
 I¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ ¢opoò¸a i ®pox¯aæ÷)
ÿpå¢æ. 4—6 x­åæå¸ μ¢å­a¹å ­ ÿi¸º
­i¸åñ®o¯-μ¢å­aæ®o÷ ¸a c¹ºÿi¸i 7 (4).
 ¥epe¯å®añ ­®æ÷ñå¹å ¸a c¹ºÿi¸¿ 1 (1)
i ªoªa­a¹å ÿo æo²ýi ÿepeciø¸e ¢opoò¸o
i ®pox¯aæ¿ ÿpo¹ø¨o¯ ÿpå¢æ. ½—1
x­åæå¸å.
Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 2 x oc¸o­¸å¼
peýeÿ¹
³ªo¢¸e ¹ic¹o
Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹
3—4 ø¼ýø
200—250 ¨ ýº®pº
1 ÿºñ®a coæi
1 ÿa®e¹å® ­a¸i濸o¨o ýº®pº a¢o ò®ip®a
½ æå¯o¸º
200—250 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa a¢o
¯ap¨ap帺 (®i¯¸a¹¸oï ¹e¯ÿepa¹ºpå)
500 ¨ ¢opoò¸a
1 ÿa®e¹å® poμÿºòº­aña ¹ic¹a
125 ¯æ ¯oæo®a
 ¥epe¯iòa¼¹e ­i¸ñå®o¯-¯iòaæ®o÷ ­ci
i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. ½—1 x­åæå¸å ¸a
c¹ºÿe¸i 1 (1), a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ. 3—4 x­åæå¸å
¸a c¹ºÿe¸i 7 (4).
Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 1,5 x oc¸o­¸å¼
peýeÿ¹
¥icoñ¸e ¹ic¹o
Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹
125 ¨ ¯acæa (®i¯¸a¹¸oï
¹e¯ÿepa¹ºpå)
100—125 ¨ ýº®pº
1 ø¼ýe
1 ÿºñ®a coæi
¹poxå ò®ip®å æå¯o¸º a¢o ­a¸i濸o¨o ýº®pº
250 ¨ ¢opoò¸a
¯o²¸a poμÿºòº­añ ¹ic¹a
 ¥epe¯iòa¼¹e μa ªoÿo¯o¨o÷ ­i¸åñ®a-
¯iòaæ®å ­ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ.
½ x­åæå¸å ¸a c¹ºÿi¸i 1 (1), a ÿo¹i¯
ÿpå¢æ. 2—3 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿi¸i 6 (3).
©æø 500 ¨ ¢opoò¸a i ¢iæ¿òe:
 å¯iòa¼¹e ¨añ®o¯ ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø
i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. ½ x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i
1 (1), a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ. 3—4 x­åæå¸å
¸a c¹ºÿe¸i 3 (2).
Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 2 x oc¸o­¸å¼
peýeÿ¹
©pi²ª²o­e ¹ic¹o
Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹
500 ¨ ¢opoò¸a
1 ø¼ýe
80 ¨ ²åpº (®i¯¸a¹¸oï ¹e¯ÿepa¹ºpå)
80 ¨ ýº®pº
200—250 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a
25 ¨ c­i²åx ªpi²ª²i­ a¢o 1 ÿa®e¹å® cºxåx
ªpi²ª²i­
ò®ip®a ½ æå¯o¸º
1 ÿºñ®a coæi
 å¯iòa¼¹e ¨añ®o¯ ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø
­ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. ½ x­åæå¸å ¸a
c¹ºÿe¸i 1, a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ. 3—6 x­åæå¸
¸a c¹ºÿe¸i 3 (2).
Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 1,5 x oc¸o­¸å¼
peýeÿ¹
™ic¹o ªæø æo®òå¸å
Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹
300 ¨ ¢opoò¸a
3 ø¼ýø
­ μaæe²¸oc¹i ­iª ÿo¹pe¢å 1—2 c¹. æ.
(10—20 ¨) xoæoª¸oï ­oªå
 ³a¯iòa¼¹e ¹ic¹o iμ i¸¨peªiƒ¸¹i­ ÿpå¢æ.
3—5 x­åæå¸ ¸a c¹ºÿe¸i 3 (2).
Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 1,5 x oc¸o­¸å¼
peýeÿ¹
uk
MUM5xxx_de-ar.book Seite 171 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 171
172 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ma¼o¸eμ
2 ø¼ýø
2 ñ. æ. ¨ipñåýi
¼ æ oæiï
2 c¹. æ. æå¯o¸¸o¨o co®º a¢o oý¹º
1 ÿºñ®a coæi
1 ÿºñ®a ýº®pº
I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo­å¸¸i ¯a¹å oª¸a®o­º
¹e¯ÿepa¹ºpº.
 ¥epe¯iòa¼¹e i¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ oæiï)
ªe®iæ¿®a ce®º¸ª ¸a c¹ºÿi¸i 3 (2) a¢o 4 (3)
­ ¢æe¸ªepi.
 Mi®cep ÿepe®æ÷ñå¹å ¸a c¹ºÿi¸¿ 7 (4)
i μaæå­a¹å ÿo­i濸o oæi÷ ñepeμ ­opo¸®º
— μ¢å­a¹å ªo ¹åx ÿip, ÿo®å ¯a¼o¸eμ
¸e e¯ºæ¿¨ºƒ.
Ma¼o¸eμ ­å®opåc¹a¼¹e ø®¸a¼ò­åªòe
¼ ¸e μ¢epi¨a¼¹e ¼o¨o.
Meªo­a ¢º¹ep¢poª¸a ¯aca
30 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa (iμ xoæoªåæ¿-
¸å®a 7 °C)
190 ¨ ¯eªº (iμ xoæoªå濸å®a 7 °C)
 epò®o­e ¯acæo ÿoªiæi¹¿ ¸a ¯aæe¸¿®i
ò¯a¹oñ®å ¹a ÿo®æaªi¹¿ ªo ¢æe¸ªepa.
 ©oªa¼¹e ¯eª ¹a μ¢å­a¼¹e 15 ce®º¸ª
¸a c¹ºÿe¸i 7 (4).
š¹åæiμaýiø
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸
‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo
c­o¨o cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o
ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹i¼¸i º¯o­å
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº ­åμ¸a-
ña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯ º ®paï¸i,
ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª-
¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å
uk
MUZ5ZP1
¥pec ªæø
ýå¹pºco­åx
©æø ­åña­æ÷­a¸¸ø co®º iμ aÿeæ¿cå¸i­, æå¯o¸i­
i ¨pe¼ÿípº¹i­.
MUZ5FW1
M’øcopº¢®a
©æø ÿoªpi¢¸e¸¸ø c­i²o¨o ¯’øca ªæø íapòº a¢o
c¹pa­ iμ íapòº.
MUZ45LS1
Ha¢ip peòi¹o®
μ ¯aæå¯å o¹­opa¯å
(3 ¯¯), μ ­eæå®å¯å
o¹­opa¯å (6 ¯¯)
©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1.
μ ¯aæå¯å o¹­opa¯å ªæø ÿaò¹e¹i­ ¹a ¢º¹ep¢poª¸åx
¯ac, μ ­eæå®å¯å o¹­opa¯å ªæø ²ape¸åx ®o­¢ac
i caæa.
MUZ45SV1
Hacaª®a ªæø ÿeñå­a
©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1.
³ ¯e¹aæe­å¯ òa¢æo¸o¯ ªæø 4 piμ¸åx íop¯ ÿeñå­a.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 172 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 172
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 173
* Hacaª®º ¯o²¸a ÿp媢a¹å ­ cep­ic¸i¼ c溲¢i (Ho¯ep ªæø μa¯o­æe¸¸ø 572185).
MUZ45RS1
Hacaª®a-¹ep¹®a
©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1.
©æø ¸a¹åpa¸¸ø ¨opixi­, ¯å¨ªaæ÷, òo®oæaªº i cºxåx
¢ºæo®.
MUZ45FV1
Hacaª®a-ÿpec ªæø
ípº®¹i­
©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1.
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ¯ºcº iμ ÿæoªi­, ®pi¯ ¯aæå¸å,
ÿo¯iªopi­ i òåÿòå¸å. A­¹o¯a¹åñ¸o ­åªaæøƒ
­oª¸oñac ñepeò®å i ®ic¹oñ®å ÿæoªi­, ¸aÿp,
c¯opoªå¸å.
MUZ45PS1
©åc® ªæø ¸apiμa¸¸ø
®ap¹oÿæi ípi
©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1.
©æø ¸apiμa¸¸ø cåpoï ®ap¹oÿæi ªæø ®ap¹oÿæi ípi.
MUZ45AG1
©åc® ªæø ¸apiμa¸¸ø
o­oñi­ ªæø c¹pa­
aμia¹c¿®oï ®ºx¸i
©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1.
Pi²e ípº®¹å i o­oñi ¹o¸®å¯å c¯º²®a¯å ªæø
o­oñe­åx c¹pa­ aμia¹c¿®oï ®ºx¸i.
MUZ45RS1
Kpºÿ¸a ¹ep¹®a
©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1.
©æø ¸a¹åpa¸¸ø cåpoï ®ap¹oÿæi, ¸aÿp, ªæø ªepº¸i­
ñå ®¸åªæi­.
MUZ45KP1
©åc® ªæø ªepº¸i­
©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1.
©æø ¸a¹åpa¸¸ø cåpoï ®ap¹oÿæi ªæø ®ap¹oÿæø¸åx
¯æå¸ýi­ ñå ªepº¸i­, ªæø ¸apiμa¸¸ø ípº®¹i­ i o­oñi­
¹o­c¹å¯å c®å¢®a¯å.
MUZ5ER2
Ñaòa iμ ­åco®o-
ø®ic¸oï c¹aæi
 ñaòi ¯o²¸a ÿepepo¢æø¹å ¢opoò¸o i i¸¨peªiƒ¸¹å
­a¨o÷ ªo 750 ¨.
MUZ5MX1
Hacaª®a-¢æe¸ªep
iμ ÿæac¹¯acå
©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ¸aÿoï­, ÿ÷pe iμ ípº®¹i­ i o­oñi­,
¯a¼o¸eμº, ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ípº®¹i­ i ¨opixi­, ªæø
¸a®oæ÷­a¸¸ø æ¿oªº.
MUZ5MM1 *
Mºæ¿¹i¢æe¸ªep
©æø ÿoªpi¢¸e¸¸ø μeæe¸i, o­oñi­, ø¢æº® i ¯’øca, ªæø
¸a¹åpa¸¸ø ¯op®­å, peª¿®å i cåpº, ªæø ¸a¹åpa¸¸ø
¨opixi­ i oxoæoª²e¸o¨o òo®oæaªº.
uk
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 173 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 173
174 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Coªep²a¸åe
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . 174
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Õ®cÿæºa¹aýåø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Ñåc¹®a å ºxoª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Xpa¸e¸åe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø . . . . . . . . . . . . 182
š¹åæåμaýåø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø . . . . . . . . . . . . . . 184
Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å . . . . . .184
Õ¹o¹ ÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepe-
pa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­ ­ o¢¾ñ¸o¯ ªæø ªo¯aò-
¸e¨o xoμø¼c¹­a ®oæåñec¹­e ­ ªo¯aò¸åx
åæå ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx å ¸e paccñå¹a¸ ªæø
åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ýeæøx.
¥på¯e¸e¸åe ­ ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx
­®æ÷ñae¹ ÿpå¨o¹o­æe¸åe ®oíe, ¸aÿp.,
­ ®ºx¸øx ªæø co¹pºª¸å®o­ ¯a¨aμå¸o­,
oíåco­, ceæ¿c®oxoμø¼c¹­e¸¸¾x å ªpº¨åx
ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ÿpeªÿpåø¹å¼, a ¹a®²e
åcÿoæ¿μo­a¸åe õæe®¹poÿpå¢opa ¨oc¹ø¯å
ÿa¸cåo¸o­, ¸e¢oæ¿òåx o¹eæe¼ å ÿoªo¢¸¾x
μa­eªe¸å¼.
©a¸¸¾¼ õæe®¹poÿpå¢op ¯o²¸o åcÿoæ¿μo-
­a¹¿ ¹oæ¿®o ÿo ¸aμ¸añe¸å÷ å ÿepepa¢a¹¾-
­a¹¿ c e¨o ÿo¯oó¿÷ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæå-
ñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o
­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò-
¸e¨o xoμø¼c¹­a. Koæåñec¹­o ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ¸e ªo沸o ÿpe­¾òa¹¿
¯a®cå¯a濸o ªoÿºc¹å¯o¨o ®oæåñec¹­a,
º®aμa¸¸o¨o ­ õ¹o¼ å¸c¹pº®ýåå.
¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o
ªa¸¸º÷ å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
å ÿoæo²å¹e ee ¸a xpa¸e¸åe ­ ¸aªe²¸oe
¯ec¹o. ¥poåμ­oªå¹eæ¿ ¸e ¸ece¹ o¹­e¹c¹-
­e¸¸oc¹å μa º¢¾¹®å, ­oμ¸å®òåe ­ peμºæ¿-
¹a¹e ¸eco¢æ÷ªe¸åø pe®o¯e¸ªaýå¼ ÿo
ÿpa­å濸o¯º ÿpå¯e¸e¸å÷ ¢¾¹o­o¨o
ÿpå¢opa.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹po-
ÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e μa¢ºª¿¹e
o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå oÿåc¾­a÷¹cø
®ºxo¸¸¾e ®o¯¢a¼¸¾ paμæåñ¸¾x ¯oªeæe¼
(c¯o¹på¹e ¹a®²e o¢μop paμæåñ¸¾x
¯oªeæe¼ ®ºxo¸¸¾x ®o¯¢a¼¸o­,
Påcº¸o® ). ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹po-
ÿpå¢op ¸e ¸º²ªae¹cø ­ ¹ex¸åñec®o¯
o¢c溲å­a¸åå.
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e
¢eμoÿac¸oc¹å
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹på-
ñec®å¯ ¹o®o¯!
¥oª®æ÷ña¼¹e å åcÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op
¹oæ¿®o ­ coo¹­e¹c¹­åå c ¹ex¸åñec®å¯å
ªa¸¸¾¯å ¸a ¹åÿo­o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õ¹o¹ õæe®¹poÿpå¢op paccñå¹a¸ ¸a
åcÿoæ¿μo­a¸åe ¹oæ¿®o ­ μa®p¾¹¾x
ÿo¯eóe¸åøx.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø,
¹oæ¿®o ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp å ca¯ õæe®¹po-
ÿpå¢op ¸e å¯e÷¹ ÿo­pe²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹po-
ÿpå¢opº.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å
μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo-
­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.
å殺 åμ poμe¹®å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿
®a²ª¾¼ paμ ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø
ÿpå¢opa, ÿepeª ñåc¹®o¼, ecæå ¾ ÿo®å-
ªae¹e ÿo¯eóe¸åe åæå ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o-
­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹å.
He oc¹a­æø¼¹e pa¢o¹a÷óå¼ õæe®¹po-
ÿpå¢op ¢eμ ÿpåc¯o¹pa.
Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿
ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e
®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa
ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼
c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾
cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå
e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo, å¯e÷óee
¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷. o åμ¢e²a¸åe
oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø c幺aýå¼,
pe¯o¸¹ ÿpå¢opa ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼ cep­åc¸o¼
c溲¢¾.
ru
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
BOSCH.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o-
®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 174 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 174
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 175
š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å
ªæø ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa
He ÿpå®aca¼¹ec¿ ® ­paóa÷óå¯cø ªe¹aæø¯.
Åμ coo¢pa²e¸å¼ ¢eμoÿac¸oc¹å ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
¹o¨ªa, ®o¨ªa ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾
μa®p¾¹¾ μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å (6, 9).
¥o®a õæe®¹poÿpå¢op ­®æ÷ñe¸, ÿo­opo¹¸¾¼
®po¸ò¹e¼¸ ¸eæ¿μø ÿepe­oªå¹¿ ­ ªpº¨oe
ÿoæo²e¸åe. C¸añaæa cæeªºe¹ ªo²ªa¹¿cø
ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa.
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸eæ¿μø
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº åæå ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼
­oªe.
Åcÿoæ¿μº¼¹e õæe®¹poÿpå¢op ¹oæ¿®o
­ ®o¯ÿæe®¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹ø¯å. ¥på åcÿoæ¿μo­a¸åå ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹e¼ cæeªºe¹ pº®o­oªc¹­o­a¹¿cø
coo¹­e¹c¹­º÷óå¯å å¸c¹pº®ýåø¯å ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå, ­xoªøóå¯å ­ ®o¯ÿæe®¹
ÿoc¹a­®å õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa.
Oª¸o­pe¯e¸¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¯o²¸o
¹oæ¿®o oª¸º ¸acaª®º åæå ÿpå¸aªæe²¸oc¹¿.
¾®æ÷ña¼¹e å ­®æ÷ña¼¹e ÿpå¢op ¹oæ¿®o
c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.
Cåc¹e¯¾ ¢eμoÿac¸oc¹å
¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
c¯. ¹a¢æåýº «Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø»
¥på¢op ­®æ÷ñae¹cø ­ ÿoæ. 1 å 3 ¹oæ¿®o
­ ¹o¯ cæºñae:
— ecæå ñaòa (11) ­c¹a­æe¸a å ÿo­ep¸º¹a
­ μaíå®cåpo­a¸¸oe ÿoæo²e¸åe å
— μaó幸aø ®p¾ò®a ÿpå­oªa ¯å®cepa (9)
μa®p¾¹a.
¡æo®åpo­®a ÿo­¹op¸o¨o ­®æ÷ñe¸åø
¥på ÿoªañe ¹o®a ÿocæe o¹®æ÷ñe¸åø
®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ ­®æ÷ñae¹cø, ¸o
ª­å¨a¹eæ¿ ¸e ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿.
¥epeª ¹e¯, ®a® c¸o­a ­®æ÷ñ广 ÿpå¢op,
ºc¹a¸o­å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a 0/off, å ¹oæ¿®o
ÿocæe õ¹o¨o ­®æ÷ña¼¹e.
³aóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å
Ecæå ª­å¨a¹eæ¿ ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾
a­¹o¯a¹åñec®å ­¾®æ÷ñae¹cø, ¹o õ¹o
μ¸añå¹, ñ¹o cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾
o¹ ÿepe¨pºμ®å. Õ¹o ¯o¨æo ÿpoåμo¼¹å ­
peμºæ¿¹a¹e oª¸o­pe¯e¸¸o¼ ÿepepa¢o¹®å
¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­.
Ka® ce¢ø ­ec¹å ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå oª¸o¼
åμ cåc¹e¯ ¢eμoÿac¸oc¹å, oÿåca¸o
­ paμªeæe «¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼».
Paμ½øc¸e¸åe c寭oæo­ ¸a ÿpå¢ope
å ÿpå¸aªæe²¸oc¹øx
Co¢æ÷ªa¼¹e º®aμa¸åø
­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
Oc¹opo²¸o!
paóa÷óåecø ¸o²å.
Oc¹opo²¸o!
paóa÷óåecø ¸acaª®å!
He oÿºc®a¼¹e pº®º ­ o¹­epc¹åe
ªæø ªo¢a­æe¸åø ÿpoªº®¹o­.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a,
c¹pa¸åý¾ c påcº¸®a¯å. Påcº¸o® 
Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
1 K¸oÿ®a paμ¢æo®åpo­®å
2 ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
ͺ¸®ýåø «Easy Armlift» ªæø ÿoªªep²®å
ª­å²e¸åø ®po¸ò¹e¼¸a ­­epx
(c¯. «Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø»).
3 ¥o­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿
¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø (ÿoæo²e¸åe 0/off)
ÿpå¢op a­¹o¯a¹åñec®å ÿpåxoªå¹
­ oÿ¹å¯a濸oe ÿoæo²e¸åe ªæø
c¯e¸¾ ¸acaªo®.
MUM52..:
0/off = ­¾®æ÷ñe¸o,
M = ¯o¯e¸¹a濸oe ­®æ÷ñe¸åe ¸a
¯a®cå¯a濸º÷ c®opoc¹¿, ­¾®æ÷ña¹eæ¿
cæeªºe¹ ªep²a¹¿ ¸a²a¹¾¯ ­ ¹eñe¸åe
­ce¨o ÿpoýecca ÿepepa¢o¹®å
ÿpoªº®¹o­.
¥oæo²e¸åø 1—4 = c®opoc¹¿ pa¢o¹¾:
1 = ca¯oe ¸åμ®oe ñåcæo o¢opo¹o­ —
¯eªæe¸¸aø c®opoc¹¿,
4 = ¸aå­¾còee ñåcæo o¢opo¹o­ —
¢¾c¹paø c®opoc¹¿.
ru
a²¸aø å¸íop¯aýåø
Hacaª®å/ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ¯e¸ø¹¿ ¹oæ¿®o
ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa —
ÿpå­oª ÿpoªoæ²ae¹ ª­å¨a¹¿cø eóe
¸e®o¹opoe ­pe¯ø cÿºc¹ø ÿocæe
­¾®æ÷ñe¸åø.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 175 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 175
176 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
MUM54../MUM56..:
0/off = ­¾®æ÷ñe¸o,
M = ¯o¯e¸¹a濸oe ­®æ÷ñe¸åe ¸a
¯a®cå¯a濸º÷ c®opoc¹¿, ­¾®æ÷ña¹eæ¿
cæeªºe¹ ªep²a¹¿ ¸a²a¹¾¯ ­ ¹eñe¸åe
­ce¨o ÿpoýecca ÿepepa¢o¹®å
ÿpoªº®¹o­.
¥oæo²e¸åø 1—7 = c®opoc¹¿ pa¢o¹¾:
1 = ca¯oe ¸åμ®oe ñåcæo o¢opo¹o­ —
¯eªæe¸¸aø c®opoc¹¿,
7 = ¸aå­¾còee ñåcæo o¢opo¹o­ —
¢¾c¹paø c®opoc¹¿.
4 Ÿªå®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø
(MUM54../56..)
C­e¹å¹cø ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾ (ÿo­opo¹-
¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a M åæå 1—7).
Må¨ae¹ ­ cæºñae oòå¢o® ­ ºÿpa­æe¸åå
ÿpå¢opo¯, ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå õæe®¹po¸-
¸o¨o ÿpeªoxpa¸å¹eæø åæå ¸eåcÿpa­-
¸oc¹å ÿpå¢opa, c¯o¹på¹e paμªeæ
«¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa­-
¸oc¹e¼».
5 ¥på­oª ªæø
— º¸å­epca濸o¼ peμ®å å
— ÿpecca ªæø ýå¹pºco­¾x
(Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å *).
Ecæå ¾ ¸e ÿoæ¿μºe¹ec¿ õ¹å¯å
ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å, ¹o μa®p¾­a¼¹e
ÿpå­oª μaó幸o¼ ®p¾ò®o¼.
6 ³aó幸aø ®p¾ò®a ªæø ÿpå­oªa
ѹo¢¾ c¸ø¹¿ μaó幸º÷ ®p¾ò®º
ÿpå­oªa, ¸a²¯å¹e ¸a ¸ee cμaªå
å c¸å¯å¹e.
7 ¥på­oª ªæø ¸acaªo® (­e¸ñå® ªæø
ÿepe¯eòå­a¸åø, ­e¸ñå® ªæø
­μ¢å­a¸åø, ®p÷® ªæø ¹ec¹a)
å ¯øcopº¢®å (Cÿeýåa濸¾e
ÿpå¸aªæe²¸oc¹å *)
8 ¥på­oª ªæø ¢æe¸ªepa
(Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å *)
Ecæå ¾ ¸e ÿoæ¿μºe¹ec¿ ¢æe¸ªepo¯,
¹o ¸a®po¼¹e ÿpå­oª ®p¾ò®o¼.
9 ³aó幸aø ®p¾ò®a ªæø ÿpå­oªa
¢æe¸ªepa
10 O¹ce® ªæø ce¹e­o¨o ò¸ºpa
MUM52../MUM54..: š¢epå¹e ce¹e­o¼
ò¸ºp ­ o¹ªeæe¸åe ªæø e¨o xpa¸e¸åø
MUM56..: ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø
a­¹o¯a¹åñec®o¼ ¸a¯o¹®å
õæe®¹poò¸ºpa
C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹ø¯å
11 C¯ecå¹e濸aø ñaòa åμ ¸ep²a­e-
÷óe¼ c¹aæå
12 Kp¾ò®a
Hacaª®å
13 e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø
14 e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
15 Kp÷® ªæø ¹ec¹a c o¹ªeæå¹eæe¯
16 ¥oªc¹a­®a ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼
©æø xpa¸e¸åø ¸acaªo® å pe²ºóåx
ªåc®o­.
š¸å­epca濸aø peμ®a
17 ™oæ®a¹eæ¿
18 Kp¾ò®a c μa¨pºμoñ¸¾¯ c¹­oæo¯
19 ©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå
19a ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a —
ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­
¸a ¹oæc¹¾e/¹o¸®åe æo¯¹å®å
19b ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-¹ep®a —
c ¢oæ¿òå¯å/¯aæe¸¿®å¯å
o¹­epc¹åø¯å
19c ©åc®-¹ep®a — c o¹­epc¹åø¯å
cpeª¸e¼ ­eæåñ帾
20 ¥på­oª¸o¼ ­aæ c μax­a¹o¯
21 Kopÿºc c ­¾ÿºc®¸¾¯ o¹­epc¹åe¯
¡æe¸ªep *
22 C¹a®a¸ ¢æe¸ªepa
23 Kp¾ò®a
24 opo¸®a
* ¥på¸aªæe²¸oc¹å, ®o¹op¾e ¸e ­xoªø¹
­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å ÿpå¢opa, ¯o²¸o
ÿpåo¢pec¹å ­ ¯a¨aμå¸e åæå ­ cep­åc¸o¼
c溲¢e.
Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø Påcº¸o® 
¸å¯a¸åe!
Kºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ ¯o²¸o ­®æ÷ña¹¿
¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a® ¸acaª®å/
ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ¢¾æå ÿpå®peÿæe¸¾,
co¨æac¸o ÿpå­eªe¸¸o¼ ¸å²e ¹a¢æåýe,
® ÿpa­å濸o¯º ÿpå­oªº ­ ÿpa­å濸o¼
ÿoμåýåå å ÿepe­eªe¸¾ ­ pa¢oñee
ÿoæo²e¸åe.
¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ªoæ²e¸
íå®cåpo­a¹¿cø ­ ®a²ªo¯ pa¢oñe¯
ÿoæo²e¸åå.
ru
š®aμa¸åe:
¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ oc¸aóe¸
íº¸®ýåe¼ «Easy Armlift», ®o¹opaø
ÿoªªep²å­ae¹ ª­å²e¸åe ÿo­opo¹¸o¨o
®po¸ò¹e¼¸a ­­epx.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 176 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 176
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 177
šc¹a¸o­®a ­ pa¢oñee ÿoæo²e¸åe
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ¸añ¸å¹e ÿepe¯eóe¸åe ÿo­opo¹¸o¨o
®po¸ò¹e¼¸a.
¥oªªep²å¹e ª­å²e¸åe pº®o¼.
  ¸eo¢xoªå¯o¯ a¯ pa¢oñe¯
ÿoæo²e¸åå ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
ªoæ²e¸ μaíå®cåpo­a¹¿cø.
* šc¹a¸o­®a/c¸ø¹åe ­e¸ñå®o­ ªæø ÿepe-
¯eòå­a¸åø å ­μ¢å­a¸åø å ®p÷®a ªæø
¹ec¹a; ªo¢a­æe¸åe ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾x ªæø ÿepepa¢o¹®å
ÿpoªº®¹o­.
Õ®cÿæºa¹aýåø
¸å¯a¸åe!
Hañå¸a¼¹e ÿoæ¿μo­a¹¿cø ®ºxo¸¸¾¯
®o¯¢a¼¸o¯ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿepe­oªa
ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼/¸acaªo® ­ pa¢oñee
ÿoæo²e¸åe.
Heæ¿μø ­®æ÷ña¹¿ ÿºc¹o¼ ®ºxo¸¸¾¼
®o¯¢a¼¸.
¥på¢op å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ¸eæ¿μø
ÿoª­ep¨a¹¿ ­oμªe¼c¹­å÷ åc¹oñ¸å®o­
¹eÿæa.
©e¹aæå ¸eæ¿μø åcÿoæ¿μo­a¹¿
­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå.
 ¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯
õæe®¹poÿpå¢op å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å
® ¸e¯º cæeªºe¹ ¹óa¹e濸o ÿoñåc¹å¹¿,
®a® º®aμa¸o ­ paμªeæe «Ñåc¹®a å ºxoª».
¥oª¨o¹o­®a
 ¥oc¹a­¿¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ®ºxo¸¸o¨o
®o¯¢a¼¸a ¸a ¨æaª®º÷ å ñåc¹º÷
ÿo­epx¸oc¹¿.
 Åμ­æe®å¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp (påcº¸o® ).
MUM52../MUM54..
O¹ªeæe¸åe ªæø ce¹e­o¨o
ò¸ºpa:
åμ­æe®å¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp
¸a ¸º²¸º÷ ªæ帺.
MUM56..
¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø a­¹o-
¯a¹åñec®o¼ ¸a¯o¹®å
õæe®¹poò¸ºpa:
ÿo¹ø¸º­ μa ò¸ºp, åμ­æe®å¹e
e¨o μa oªå¸ paμ ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷
a¯ ªæ帺 (¯a®c. 100 c¯) å μa¹e¯
¯eªæe¸¸o o¹ÿºc¹å¹e: ce¹e­o¼ ò¸ºp
μaíå®cåpºe¹cø.
š¯e¸¿òe¸åe pa¢oñe¼ ªæ帾 ce¹e­o¨o
ò¸ºpa:
cæe¨®a ÿo¹ø¸å¹e μa ò¸ºp å ªa¼¹e e¯º
¸a¯o¹a¹¿cø ªo ¸eo¢xoªå¯o¼ a¯
ªæ帾. ³a¹e¯ c¸o­a cæe¨®a ÿo¹ø¸å¹e
μa ò¸ºp å ¯eªæe¸¸o o¹ÿºc¹å¹e: ce¹e­o¼
ò¸ºp μaíå®cåpºe¹cø.
ru
¥oæo-
²e¸åe
¥på­oª Kºxo¸-
¸¾¼
®o¯¢a¼¸
MUM52...
MUM54..
MUM56..
1 7
1—4
1—4
1—2
1—7
1—7
1—3
2 7 * — —
3 5
2—4 3—7
2—4 3—7
4
8 3—4 5—7
7 3—4 5—7
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º ¹oæ¿®o ÿocæe
ÿoæ¸o¨o o®o¸ña¸åø ÿoª¨o¹o­®å ÿpå¢opa
® pa¢o¹e.
a²¸aø å¸íop¯aýåø
Pe®o¯e¸ªo­a¸¸¾e ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ºc¹a¸o­®å pa¢oñe¼
c®opoc¹å º®aμa¸¾ ªæø ÿpå¢opo­
c ÿo­opo¹¸¾¯ ­¾®æ÷ña¹eæe¯ ¸a 7
c®opoc¹e¼. šc¹a¸o­®å ªæø ÿpå¢opo­
c ÿo­opo¹¸¾¯ ­¾®æ÷ña¹eæe¯ ¸a 4
c®opoc¹å ÿpå­eªe¸¾ pøªo¯ ­ c®o¢®ax.
©a¸¸aø å¸c¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
coªep²å¹ ¸a®æe¼®º c ºc¹a¸o­®a¯å
pa¢oñe¼ c®opoc¹å ÿpå¢opa ÿpå åcÿoæ¿μo-
­a¸åå ¸acaªo® åæå ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼.
M¾ pe®o¯e¸ªºe¯ ÿpå®æe广 õ¹º ¸a®æe¼®º
® ÿo­epx¸oc¹å ÿpå¢opa (påcº¸o® ).
MUM5xxx_de-ar.book Seite 177 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 177
178 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
¸å¯a¸åe!
¥på μaÿpa­®e ce¹e­o¨o ò¸ºpa e¨o ¸eæ¿μø
ÿepe®pºñå­a¹¿.
š ®ºxo¸¸¾x ®o¯¢a¼¸o­ c a­¹o¯a¹åñec®o¼
¸a¯o¹®o¼ ce¹e­o¨o ò¸ºpa e¨o ¸eæ¿μø
μaÿpa­æø¹¿ ­pºñ¸º÷. Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp
μa®æå¸åæo, ¹o åμ­æe®å¹e e¨o ÿoæ¸oc¹¿÷
å μa¹e¯ ªa¼¹e e¯º ¸a¯o¹a¹¿cø.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
C¯ecå¹e濸aø ñaòa å ¸acaª®å
¸å¯a¸åe!
Åcÿoæ¿μº¼¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ¹oæ¿®o
ªæø pa¢o¹¾ c õ¹å¯ ÿpå¢opo¯.
e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø (13)
åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø
¹ec¹a, ¸aÿpå¯ep, cªo¢¸o¨o ¹ec¹a
e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø (14)
åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø ­μ¢å­a¸åø
øåñ¸¾x ¢eæ®o­, cæå­o® å æe¨®o¨o
¹ec¹a, ¸aÿpå¯ep, ¢åc®­å¹¸o¨o
Kp÷® ªæø ¹ec¹a (15)
ªæø μa¯eòå­a¸åø ¹ø²eæo¨o ¹ec¹a å
ªo¢a­æe¸åø 帨peªåe¸¹o­, ®o¹op¾e
¸e ªo沸¾ åμ¯eæ¿ña¹¿cø (¸aÿpå¯ep,
åμ÷¯a, òo®oæaª¸¾x ÿæac¹å¸o®)
¾ÿoæ¸e¸åe pa¢o¹ c åcÿoæ¿μo­a¸åe¯
c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ¸acaªo®
Påcº¸o® 
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe «2».
 šc¹a¸o­®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå:
— ¸a®æo¸å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº
­ÿepeª å μa¹e¯ ºc¹a¸o­å¹e ee
¸a ®o¯¢a¼¸,
— ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å ªo íå®caýåå.
  μa­åcå¯oc¹å o¹ ­åªa ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ­c¹a­¿¹e ­ ÿpå­oª ªo
íå®caýåå ­e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø,
­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø åæå ®p÷® ªæø
¹ec¹a.
š®aμa¸åe:
¥på ºc¹a¸o­®e ®p÷®a ªæø ¹ec¹a
ÿo­opañå­a¼¹e o¹ªeæå¹eæ¿ ªo ¹ex ÿop,
ÿo®a ¸acaª®a ¸e μaíå®cåpºe¹cø
(påcº¸o® —4b).
 ³a¨pºμå¹e ­ ñaòº ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾e
ªæø ÿepepa¢o¹®å ®o¯ÿo¸e¸¹¾.
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe «1».
 Ha®po¼¹e ®p¾ò®o¼.
 šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿.
Haòa pe®o¯e¸ªaýåø:
— e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø: c¸añaæa
μa¯eòå­a¸åe ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å,
μa¹e¯ ÿepe¯eòå­a¸åe ¸a 7-¼ (4)
c®opoc¹å
— e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø: 7-ø (4) c®opoc¹¿,
ªo¢a­æe¸åe ®o¯ÿo¸e¸¹o­ ¸a 1-¼ (1)
c®opoc¹å
— Kp÷® ªæø ¹ec¹a: c¸añaæa ÿepe¯eòå-
­a¸åe ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å, μa¹e¯
μa¯eòå­a¸åe ¸a 3-¼ (2)
©oμa¨pºμ®a ®o¯ÿo¸e¸¹o­
 ¾®æ÷ñå¹e ºc¹po¼c¹­o c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.
 ¾ÿoæ¸å¹e ªoμa¨pºμ®º ®o¯ÿo¸e¸¹o­
ñepeμ o¹­epc¹åe ­ ®p¾ò®e.
åæå
 C¸å¯å¹e ®p¾ò®º.
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe «2».
 ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 C¸å¯å¹e ®p¾ò®º.
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ÿoæo²e¸åe «2».
ru
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o ­paóa÷-
óåecø ¸acaª®å
o ­pe¯ø pa¢o¹¾ õæe®¹poÿpå¢opa
¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ c¯ecå¹eæ¿-
¸º÷ ñaòº. Pa¢o¹a¼¹e ¹oæ¿®o c μa®p¾¹o¼
®p¾ò®o¼ (12)!
³a¯e¸ø¼¹e ¸acaª®å ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼
oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa: ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø
ÿpå­oª eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø pa¢o¹ae¹
ÿo å¸epýåå å μa¹e¯ oc¹a¸a­æå­ae¹cø
­ ÿoæo²e¸åå μa¯e¸¾ ¸acaªo®.
¥epe­oªå¹¿ ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸
­ ªpº¨oe ÿoæo²e¸åe ¯o²¸o ¹oæ¿®o
ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ¸acaª®å.
Åμ coo¢pa²e¸å¼ ¢eμoÿac¸oc¹å ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
¹o¨ªa, ®o¨ªa ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾
μa®p¾¹¾ μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å (6, 9).
MUM5xxx_de-ar.book Seite 178 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 179
180 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 c¹a­¿¹e ÿpå­oª¸o¼ ­aæ ­ ®opÿºc,
ºªep²å­aø e¨o μa ­epx¸å¼ ®o¸eý.
 ³a®po¼¹e ®p¾ò®º (o¢pa¹å¹e ­¸å¯a¸åe
¸a ¯e¹®º) å ÿo­ep¸å¹e ÿo ñaco­o¼
c¹peæ®e ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º
¸a ÿpå­oªe å ÿo­ep¸å¹e ÿo ñaco­o¼
c¹peæ®e ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿
¸a pe®o¯e¸ªºe¯º÷ c®opoc¹¿.
 ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ªæø ÿepepa¢o¹®å
­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ, ªæø ÿoª¹aæ®å-
­a¸åø ÿpoªº®¹o­ ÿoæ¿μº¼¹ec¿
¹oæ®a¹eæe¯.
¸å¯a¸åe!
¥oc¹apa¼¹ec¿ åμ¢e¨a¹¿ c®oÿæe¸åø
¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a åμ¯eæ¿ñe¸¸¾x
ÿpoªº®¹o­ ­ ­¾xoª¸o¯ o¹­epc¹åå.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ѹo¢¾ ¹o¸®åe å ªæ常¾e
ÿpoªº®¹¾ åμ¯eæ¿ñaæåc¿ pa­¸o¯ep¸o,
åx cæeªºe¹ c­øμa¹¿ ­ ÿºño®.
š®aμa¸åe:  cæºñae μa®æå¸å­a¸åø ÿepe-
pa¢a¹¾­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ­ º¸å­epcaæ¿-
¸o¼ peμ®e — ­¾®æ÷ñå¹e ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸,
åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å, ªo²ªå¹ec¿
ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa, c¸å¯å¹e
®p¾ò®º c º¸å­epca濸o¼ peμ®å å oc­o¢o-
ªå¹e μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ o¹ ÿpoªº®¹o­.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹-
¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.
 ¥o­ep¸å¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º
ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å å c¸å¯å¹e.
 ¥o­ep¸å¹e ®p¾ò®º ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å å c¸å¯å¹e ee.
 C¸å¯å¹e ÿpå­oª¸o¼ ­aæ c ªåc®o¯.
©æø õ¹o¨o ¸a²¯å¹e ¸a ÿpå­oª¸o¼
­aæ c¸åμº ÿaæ¿ýe¯ (påcº¸o® ).
 ¥po­eªå¹e ñåc¹®º ªe¹aæe¼.
¡æe¸ªep
¸å¯a¸åe!
Må®cep ¯o²¸o ÿo­peªå¹¿.
Heæ¿μø ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¸å®a®åe μa¯opo-
²e¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ (μa åc®æ÷ñe¸åe¯
®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a).
Må®cep ¸e ªoæ²e¸ pa¢o¹a¹¿ ­xoæoc¹º÷.
Pa¢o¹a c ¢æe¸ªepo¯ Påcº¸o® 
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å
å ÿepe­eªå¹e ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo-
²e¸åe «4».
 C¸å¯å¹e c ÿpå­oªa ¢æe¸ªepa μaó幸º÷
®p¾ò®º.
 šc¹a¸o­å¹e c¹a®a¸ ¢æe¸ªepa (¯e¹®a
¸a pºñ®e ªo沸a co­ÿaªa¹¿ c ¯e¹®o¼
¸a oc¸o­¸o¯ ¢æo®e) å ÿo­ep¸å¹e ÿpo¹å­
ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa.
 ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾.
¯a®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ²åª®oc¹å =
1,25 æå¹pa; ¯a®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o
ÿe¸øóe¼cø åæå ¨opøñe¼ ²åª®oc¹å =
0,5 æå¹pa;
oÿ¹å¯a濸oe ®oæåñec¹­o ªæø ÿepe-
pa¢o¹®å ¹­epª¾x ÿpoªº®¹o­ =
50—100 ¨pa¯¯.
 ³a®po¼¹e ®p¾ò®ºå ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­
ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa ­ pºñ®e
¯å®cepa.
Hocå® ªoæ²e¸ ­o¼¹å ­ ÿaμ.
 šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿.
©oμa¨pºμ®a ®o¯ÿo¸e¸¹o­
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.
 C¸å¯å¹e ®p¾ò®º å ªo¢a­¿¹e
¸eo¢xoªå¯¾e ®o¯ÿo¸e¸¹¾
åæå
 åμ­æe®å¹e ­opo¸®º å ÿoc¹eÿe¸¸o
μa¨pº²a¼¹e ¹­epª¾e ®o¯ÿo¸e¸¹¾
ñepeμ o¹­epc¹åe ®p¾ò®å
åæå
 μaæe¼¹e ²åª®oc¹¿ ñepeμ ­opo¸®º.
ru
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
o æeμ­åø ¸o²a/­paóa÷óå¼cø
ÿpå­oª!
Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ ¢æe¸ªep,
ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo®!
¡æe¸ªep ¯o²¸o c¸å¯a¹¿/ºc¹a¸a­æå­a¹¿
¸a ¯ec¹o ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å
ÿpå­oªa. ¡æe¸ªepo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo-
­a¹¿cø ¹oæ¿®o ¹o¨ªa, ®o¨ªa o¸ ¸axoªå¹cø
­ co¢pa¸¸o¯ ­åªe å μa®p¾¹ ®p¾ò®o¼.
Oÿac¸oc¹¿ oòÿapå­a¸åø!
¥på ÿepepa¢o¹®e ­ ¢æe¸ªepe ¨opøñåx
ÿpoªº®¹o­ ñepeμ ­opo¸®º ®p¾ò®å
­¾xoªå¹ ÿap.  ¢æe¸ªep ¸eæ¿μø
μaæå­a¹¿ ¢oæee 0,5 æå¹pa ¨opøñe¼
åæå cå濸oÿe¸øóe¼cø ²åª®oc¹å.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 180 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 180
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 181
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷
ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.
 ¥o­ep¸å¹e ¢æe¸ªep ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e
å c¸å¯å¹e e¨o.
Pe®o¯e¸ªaýåø: æºñòe ­ce¨o ÿo¯¾¹¿
¢æe¸ªep cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø.
Ñåc¹®a å ºxoª
¸å¯a¸åe!
He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
cpeªc¹­a¯å. ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa
¯o²e¹ ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a.
Ñåc¹®a oc¸o­¸o¨o ¢æo®a
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 ¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ®ºxo¸¸o¨o
®o¯¢a¼¸a å μaó幸¾e ®p¾ò®å ÿpå­oªo­
­æa²¸o¼ ¹®a¸¿÷. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å
ªo¢a­¿¹e ­ ­oªº ªæø ÿpo¹åp®å ¸e¯¸o¨o
cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷.
  μa®æ÷ñe¸åe ÿpo¹på¹e õæe®¹poÿpå¢op
¸acºxo.
Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ¸acaªo®
C¯ecå¹e濸º÷ ñaòº å ¸acaª®å ¯o²¸o
¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
¥æac¹¯acco­¾e ªe¹aæå ¸eæ¿μø μa²å¯a¹¿
¯e²ªº ¸axoªøóe¼cø ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e ÿocºªo¼, ¹a® ®a® o¸å ­ ÿpoýecce
¯¾¹¿ø ¯o¨º¹ o®o¸ña¹e濸o ªeíop¯åpo-
­a¹¿cø!
Ñåc¹®a º¸å­epca濸o¼ peμ®å
ce ªe¹aæå º¸å­epca濸o¼ peμ®å ¯o²¸o
¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ºc¹pa¸e¸åø ®pac¸o¨o
¸aæe¹a ÿocæe ÿepepa¢o¹®å ¹a®åx ÿpo-
ªº®¹o­, ®a®, ¸aÿpå¯ep, ¯op®o­¿, ¸aæe¼¹e
¸e¯¸o¨o ÿåóe­o¨o pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa
¸a ¹®a¸¿ å ÿpo¹på¹e e÷ º¸å­epca濸º÷
peμ®º (¹oæ¿®o ¸e pe²ºóåe ªåc®å).
¥ocæe õ¹o¨o ÿo¯o¼¹e º¸å­epca濸º÷
peμ®º.
Ñåc¹®a ¢æe¸ªepa
C¹a®a¸ ¢æe¸ªepa, ®p¾ò®º å ­opo¸®º
¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ñåc¹®å ¯å®cepa
ÿocæe ÿepepa¢o¹®å ²åª®oc¹e¼ μañac¹º÷
e¨o ¸eo¢øμa¹e濸o c¸å¯a¹¿ c ÿpå¢opa.
©æø õ¹o¨o ­ ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¸a ®o¯¢a¼¸
¢æe¸ªep ªo¢a­¿¹e ¸e¯¸o¨o ­oª¾ co
cpeªc¹­o¯ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷.
³a¹e¯ ­®æ÷ñå¹e ¢æe¸ªep ¸a ¸ec®oæ¿®o
ce®º¸ª (ÿoæo²e¸åe M). ³a¹e¯ ­¾æe¼¹e
pac¹­op ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a å ÿpo¯o¼¹e
¢æe¸ªep ­ ñåc¹o¼ ­oªo¼.
Xpa¸e¸åe
Påcº¸o® 
 šæo²å¹e ¸acaª®å å pe²ºóåe ªåc®å
­ ÿoªc¹a­®º ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼.
 Xpa¸å¹e ÿoªc¹a­®º ªæø ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹e¼ ­ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe.
 ©æø xpa¸e¸åø ­ opå¨å¸a濸o¼ ºÿa®o­®e
c¯. påcº¸o® .
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼
ru
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸å
­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº
å ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe.
Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a!
³a ¸o² ¢æe¸ªepa ¸eæ¿μø ¢pa¹¿cø ¨oæo¼
pº®o¼.
a²¸aø å¸íop¯aýåø
¥oñåc¹å¹e ÿoªc¹a­®º ªæø ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹e¼ ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å.
O¢pa¹å¹e ­¸å¯a¸åe ¸a pe®o¯e¸ªaýåå
ÿo ºxoªº ­ ÿoªc¹a­®e.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å, ecæå ¾
¸e ÿoæ¿μºe¹ec¿ ÿpå¢opo¯.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
¥epeª ºc¹pa¸e¸åe¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹å
åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 181 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 181
182 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ªoæ²e¸ íå®cå-
po­a¹¿cø ­ ®a²ªo¯ pa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå.
¥oÿ¾¹a¼¹ec¿ c¸añaæa ºc¹pa¸å¹¿
­oμ¸å®òº÷ ÿpo¢æe¯º c ÿo¯oó¿÷
¸å²eÿpå­eªe¸¸¾x º®aμa¸å¼.
Heåcÿpa­¸oc¹¿
Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ­®æ÷ñae¹cø.
šc¹pa¸e¸åe
 ¥po­ep¿¹e, ¸e o¹®æ÷ñåæå æå
õæe®¹poõ¸ep¨å÷.
 ¥po­ep¿¹e ce¹e­º÷ ­å殺.
 ¥po­ep¿¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸:
­ ÿpa­å濸o¯ ÿoæo²e¸åå?
μaíå®cåpo­a¸?
 ¥o­ep¸å¹e ¢æe¸ªep åæå c¯ecå¹e濸º÷
ñaòº ªo ºÿopa.
 ³a®po¼¹e ¢æe¸ªep ®p¾ò®o¼ å ÿo­ep¸å¹e
ee ªo ºÿopa.
 ³a®po¼¹e μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å
¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾.
 A®¹å­åpo­a¸o ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾
o¹ ÿo­¹op¸o¨o ­®æ÷ñe¸åø. ¥epe­eªå¹e
­¾®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe «0/off» å
μa¹e¯ ¸aμaª ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿.
Heåcÿpa­¸oc¹¿
Kºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ ­¾®æ÷ñae¹cø ­o ­pe¯ø
åcÿoæ¿μo­a¸åø. Cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o
μaóå¹¾ o¹ ÿepe¨pºμ®å. Oª¸o­pe¯e¸¸o
ÿepepa¢a¹¾­aæoc¿ cæåò®o¯ ¢oæ¿òoe
®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­.
šc¹pa¸e¸åe
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op.
 Co®pa¹å¹e ®oæåñec¹­o ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­.
He ÿpe­¾òa¼¹e ªoÿºc¹å¯o¨o ¯a®cå-
¯a濸o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ ÿpå
ÿepepa¢o¹®e (c¯o¹på¹e «¥på¯ep¾
åcÿoæ¿μo­a¸åø»)!
Heåcÿpa­¸oc¹¿
o ­pe¯ø pa¢o¹¾ ÿpå­oªa cæºña¼¸o ¢¾æa
¸a²a¹a ®¸oÿ®a paμ¢æo®åpo­®å.
¥o­opo¹¸¾¼®po¸ò¹e¼¸ÿoª¸å¯ae¹cø­­epx.
¥på­oª ­¾®æ÷ñae¹cø, oª¸a®o, ¸e oc¹ae¹cø
­ ÿoæo²e¸åå ªæø μa¯e¸¾ ¸acaªo®.
šc¹pa¸e¸åe
 šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿
¸a 0/off.
 ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ÿpå­eªå¹e
­ ÿoæo²e¸åe 1.
 ®æ÷ñå¹e ÿpå¢op (c®opoc¹¿ 1).
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c¸o­a.
 Hacaª®a oc¹ae¹cø ­ ÿoæo²e¸åå ªæø
μa¯e¸¾ ¸acaªo®.
Heåcÿpa­¸oc¹¿
¡æe¸ªep ¸e ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿ åæå
oc¹a¸a­æå­ae¹cø ­o ­pe¯ø åcÿoæ¿μo­a¸åø,
ÿpå­oª «¨ºªå¹». Ho² μa¢æo®åpo­a¸.
šc¹pa¸e¸åe
 ¾®æ÷ñå¹e ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸
å åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 C¸å¯å¹e ¢æe¸ªep å º¢epå¹e
ÿpeÿø¹c¹­åe.
 C¸o­a ºc¹a¸o­å¹e ¢æe¸ªep ¸a oc¸o­¸o¼
¢æo®.
 ®æ÷ñå¹e ÿpå¢op.
¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø
μ¢å¹¾e cæå­®å
100—600 ¨
 μ¢å­a¼¹e cæå­®å o¹ 1,5 ªo 4
¯å¸º¹ (­ μa­åcå¯oc¹å o¹ ®oæåñec¹­a
å c­o¼c¹­ cæå­o®) ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å
c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø.
μ¢å¹¾e ¢eæ®å
O¹ 1 ªo 8 øåñ¸¾x ¢eæ®o­
 μ¢å­a¼¹e ¢eæ®å o¹ 4 ªo 6 ¯å¸º¹
¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å c ÿo¯oó¿÷
­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø.
¡åc®­å¹¸oe ¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
2 ø¼ýa,
2—3 c¹. æ. ¨opøñe¼ ­oª¾,
100 ¨ caxapa,
1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa,
70 ¨ ¯º®å,
70 ¨ ®pax¯aæa,
ÿpå ¸eo¢x. ¸e¯¸o¨o xå¯åñec®o¨o
paμp¾xæå¹eæø ¹ec¹a.
 μ¢å­a¼¹e ­ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ (®po¯e
¯º®å å ®pax¯aæa) ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o
4—6 ¯å¸º¹ ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å c ÿo¯o-
ó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø ªo o¢paμo-
­a¸åø ÿe¸¾.
ru
a²¸oe º®aμa¸åe ªæø
MUM54../MUM56..
 cæºñae oòå¢®å ­ ºÿpa­æe¸åå ÿpå¢opo¯,
ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå õæe®¹po¸¸o¨o ÿpeªox-
pa¸å¹eæø åæå ¸eåcÿpa­¸oc¹å ÿpå¢opa
¯å¨ae¹ 帪å®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø.
a²¸aø å¸íop¯aýåø
Ecæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿ ºc¹pa¸å¹¿ ¸e
ºªac¹cø, ¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a,
­ cep­åc¸º÷ c溲¢º.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 182 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 182
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 183
 ³a¹e¯ ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷-
ña¹eæ¿ ¸a 1-÷ c®opoc¹¿ (1) å ­ ¹eñe¸åe
0,5—1 ¯å¸º¹¾ ÿo c¹oæo­o¼ æo²®e
ªo¢a­æø¼¹e ­ c¯ec¿ ÿpoceø¸¸¾e ¯º®º
å ®pax¯aæ.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
2-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­
åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a.
Cªo¢¸oe ¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
3—4 ø¼ýa,
200—250 ¨ caxapa,
1 óeÿo¹®a coæå,
1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa åæå ýeªpa
c ÿoæo­å¸¾ æå¯o¸a,
200—250 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa åæå
¯ap¨apå¸a (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾),
500 ¨ ¯º®å,
1 ÿa®e¹å® xå¯åñec®o¨o paμp¾xæå¹eæø
¹ec¹a,
125 ¯æ ¯oæo®a.
 ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ­ ¹eñe¸åe ÿo溯帺¹¾
ÿepe¯eòå­a¼¹e c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø
­μ¢å­a¸åø ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å, a μa¹e¯
­ ¹eñe¸åe 3—4 ¯å¸º¹ ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
1,5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ
oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a.
Cªo¢¸oe ÿecoñ¸oe
¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
125 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (®o¯¸a¹¸o¼
¹e¯ÿepa¹ºp¾),
100—125 ¨ caxapa,
1 ø¼ýo,
1 óeÿo¹®a coæå,
¸e¯¸o¨o æå¯o¸¸o¼ ýeªp¾ åæå ­a¸å濸o¨o
caxapa,
250 ¨ ¯º®å,
ÿpå ¸eo¢x. ¸e¯¸o¨o xå¯åñec®o¨o
paμp¾xæå¹eæø ¹ec¹a.
 ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¼¹e
c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ÿepe¯eòå-
­a¸åø ÿpå¢æåμå¹e濸o ÿoæ¯å¸º¹¾
¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å, a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe
o®. 2—3 ¯å¸º¹ — ¸a 6-¼ (3) c®opoc¹å.
Hañå¸aø c 500 ¨ ¯º®å:
 ÿepe¯eòå­a¼¹e ¹ec¹o c ÿo¯oó¿÷ ®p÷®a
ªæø ¹ec¹a ÿpå¯ep¸o ÿoæ¯å¸º¹¾ ¸a 1-¼
(1) c®opoc¹å, μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o
3—4 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ (2) c®opoc¹å.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
2-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­
åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a.
©po²²e­oe ¹ec¹o
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
500 ¨ ¯º®å,
1 ø¼ýo,
80 ¨ ²åpa (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾),
80 ¨ caxapa,
200—250 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a ,
25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼,
ýeªpa c ÿoæo­å¸¾ æå¯o¸a,
1 óeÿo¹®a coæå.
 ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ÿoæ¯å¸º¹¾ ÿepe¯eòå-
­a¼¹e c ÿo¯oó¿÷ ®p÷®a ªæø ¹ec¹a
¸a 1-¼ c®opoc¹å, a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe
3—6 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ (2) c®opoc¹å.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
1,5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ
oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a.
™ec¹o ªæø æaÿòå
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
300 ¨ ¯º®å,
3 ø¼ýa,
ÿo ¸eo¢xoªå¯oc¹å 1—2 c¹. æo²®å (10—20 ¨)
xoæoª¸o¼ ­oª¾.
 ¥epe¯eòå­a¼¹e ­ce 帨peªåe¸¹¾ o¹
3 ªo 5 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ (2) c®opoc¹å ªo
ÿoæºñe¸åø oª¸opoª¸o¨o ¹ec¹a.
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a:
1,5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ
oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a.
Ma¼o¸eμ
2 ø¼ýa,
2 ñ. æo²®å ¨opñåý¾,
¼ æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa,
2 c¹. æo²®å æå¯o¸¸o¨o co®a åæå c¹oæo­o¨o
º®cºca,
1 óeÿo¹®a coæå,
1 óeÿo¹®a caxapa.
ce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº.
 ¥epe¯eòå­a¼¹e ­ ¢æe¸ªepe
®o¯ÿo¸e¸¹¾ (®po¯e pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa) ­ ¹eñe¸åe ¸ec®oæ¿®åx ce®º¸ª
¸a 3-¼ (2) åæå 4-¼ (3) c®opoc¹å.
 ¥epe®æ÷ñå¹e ¢æe¸ªep ¸a 7-÷ (4)
c®opoc¹¿ å ¯eªæe¸¸o ­æå­a¼¹e ¯acæo
ñepeμ ­opo¸®º. μ¢å­a¼¹e ­ce ­¯ec¹e
ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸eμ ¸e
õ¯ºæ¿¨åpºe¹cø.
¥på¨o¹o­æe¸¸¾¼ ¯a¼o¸eμ ¸e cæeªºe¹
ªoæ¨o xpa¸å¹¿.
ru
MUM5xxx_de-ar.book Seite 183 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15
Side: 183
184 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Meªo­aø ¢º¹ep¢poª¸aø ¯acca
30 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (åμ xoæoªåæ¿-
¸å®a, 7 °C)
190 ¨ ¯eªa (åμ xoæoªå濸å®a, 7 °C)
 Paμpe²¿¹e cæå­oñ¸oe ¯acæo ¸a ¯eæ®åe
®ºcoñ®å å ÿoæo²å¹e e¨o ­ ¢æe¸ªep.
 ©o¢a­¿¹e ¯eª å ­μ¢å­a¼¹e ­ce
­ ¹eñe¸åe 15 ce®º¸ª ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å.
š¹åæåμaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾ EC 2002/
96/EG o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo®
õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x
ÿpå¢opax (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
 õ¹o¼ ªåpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾
ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼
¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º å
º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º
aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ¹ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å
ru
MUZ5ZP1
¥pecc ªæø ýå¹pºco­¾x
©æø ­¾²å¯a¸åø co®a åμ aÿeæ¿cå¸o­,
æå¯o¸o­ å ¨pe¼ÿípº¹o­.
MUZ5FW1
Møcopº¢®a
©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø c­e²e¨o ¯øca ªæø
ÿpå¨o¹o­æe¸åø íapòa åæå ¢æ÷ª åμ íapòa.
MUZ45LS1
Ko¯ÿæe®¹ íop¯o­oñ-
¸¾x ªåc®o­ c ¯eæ®å¯å
o¹­epc¹åø¯å (3 ¯¯),
c ®pºÿ¸¾¯å
o¹­epc¹åø¯å (6 ¯¯)
©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1.
C ¯eæ®å¯å o¹­epc¹åø¯å ªæø ÿaò¹e¹o­
å ¢º¹ep¢poª¸¾x ¯acc, c ®pºÿ¸¾¯å o¹­epc¹åø¯å
ªæø ²ape¸¾x ®oæ¢aco® å caæa.
MUZ45SV1
Hacaª®a-òa¢æo¸
ªæø ­¾ÿeñ®å
©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1.
C ¯e¹aææåñec®å¯å òa¢æo¸a¯å ªæø 4 paμæåñ¸¾x
íop¯ ÿeñe¸¿ø.
MUZ45RS1
Hacaª®a-¹ep®a
©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1.
©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø opexo­, ¯å¸ªaæø, òo®oæaªa
å cºxåx ¢ºæo®.
MUM5xxx_de-ar.book Seite 184 Dienstag, 14. Dezember 2010 3:46 15

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch MUM56340.

Stil et spørgsmål om Bosch MUM56340

Har du et spørgsmål om Bosch MUM56340 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch MUM56340. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch MUM56340 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.