Bosch MES3000 manual

Få vist brugermanualen for Bosch MES3000 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Saftpresser
  • Model/navn: MES3000
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Polsk, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 16
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 17
Dette apparat er beregnet til brug i hushold-
ningen eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug.
Ved husholdningslignende indretninger forstås
f. eks. brug i medarbejderkøkkener i forret-
ninger, på kontorer, i landbrugsmæssig og
anden erhvervsmæssig drift samt brug på
pensioner, små hoteller og andre former for
boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne
selv.
Apparatet er kun beregnet til at blive brugt
til mængder og tider, som er almindelige
i en normal husholdning.
Læs brugsvejledningen grundigt, følg den
og opbevar den på et sikkert sted!
Sikkerhedsanvisninger
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne
på typeskiltet.
Hold børn væk fra maskinen.
Hold børn under opsyn for at forhindre,
at de leger med maskinen.
Personer (også børn) med reduceret fysisk
registreringsevne eller psykisk evne eller med
manglende erfaring og viden må ikke betjene
maskinen, medmindre de er under opsyn eller
er blevet instrueret i brugen af maskinen
af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed.
Efter brugen, før rengøring, før rummet forlades
eller ved fejl tages stikket ud af stikkontakten.
Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet, hvis
ledningen eller apparatet er behæftet med fejl.
Kontroller hele maskinen, især si og siskål,
for beskadigelser (revner, brist) før brug.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat
er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten,
fabrikantens serviceværksted eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af fabrikantens
servicepersonale. Udtjente apparater bør gøres
ubrugelige.
Ledningen må ikke komme i berøring med
varme dele, trækkes hen over skarpe kanter
eller benyttes til at bære genstande.
Maskinen eller netkablet må aldrig dyppes
i vand.
Skil først maskinen ad, når motoren står stille.
Maskinen er beregnet til at blive brugt
af en person.
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê>
píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK=
_Éåóí=~äíáÇ=ÇÉå=ãÉÇäÉîÉêÉÇÉ=ÑêìÖíJLÖê›åíë~ÖëJ
ëíçééÉê>
_Éê›ê=áââÉ=ê™âçëíJâäáåÖÉêLâäáåÖÉê=é™=ÄìåÇÉå=
~Ñ ëáÉåK=páÉå=êÉåÖ›êÉë=Ñ›êëí=ãÉÇ=Ä›êëíÉåI=
ÜÉêÉÑíÉê=ëâóääÉë=ÇÉå=~Ñ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=
î~åÇ ÉääÉê=ëíáääÉë=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
Indkoblingssikring
Maskinen kan kun tændes, hvis
– siskålen og låget er sat rigtigt på og
– lukkebøjerne er lukket rigtigt og faldet
i hak.
Kontroller altid låglåsen før brug!
Overblik
Fold siden med illustrationerne ud.
Billede A
1 Motorenhed (med kabelrum)
2 Drejekontakt
0/off Sluk maskinen
1 Tænd for apparatet/Lav hastighed
2 Tænd for apparatet/Høj hastighed
3 Beholder til frugt-/grøntsagskød
4 Lukkebøjle
5 Siskål (med udløb)
6 Si
7 Låg
8 Påfyldningsåbning
9 Frugt-/grøntsagsstopper
10 Saftbæger
11 Skumadskiller
12 Låg til saftbæger
13 Rengøringsbørste
da
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
Side: 17
18 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Betjening
Billede B
Maskinen samles
 Sæt siskålen ind i motorenheden.
 Sæt sien i. Kontrollér først om den
er beskadiget!
 Sæt beholderen til frugt-/grøntsagskødet
i motorenheden.
 Sæt låget på.
 Fastgør de to lukkebøjler i lågnæserne (1.)
og tryk dem ned, indtil de falder i hak (2.).
 Stil saftbægeret med hældetuden ind under
udløbet.
– Fjern skumadskilleren fra saftbægeret,
hvis man ønsker saft med skum.
– Fjern låget fra saftbægeret for at undgå
stænk.
 Anbring stopperen i påfyldningsåbningen.
Stopperen har en føringsrille!
Forberedelse af frugter og grøntsager
m~ë=é™>
aÉê=ã™=âìå=~åîÉåÇÉë=ãçÇåÉ=çÖ=áââÉ=ÑêçëåÉ=
ÑêìÖíÉê=çÖ=Öê›åíë~ÖÉêK=páÉå=ëíçééÉë=ÜìêíáÖíI=
Üîáë=ÇÉ=Éê=ìãçÇåÉK
 Skyl først frugterne og grøntsagerne.
 Tag stenen i stenfrugter ud. Fjern grove
stilke.
 Findel store stykker frugt eller grøntsager,
så det passer til påfyldningsåbningen.
 Brug kun frisk frugt og grønt.
 Skal forinden frugter med tyk og hård skal
(f.eks. ananas, melon, appelsin, rødbeder).
Fjern den hvide hud fra citrusfrugter!
 Konsistensen af æblesaften afhænger
af den anvendte æblesort. Jo saftigere
æblerne er, desto tyndere er saften.
Kom et par dråber citronsaft i æblesaften,
så saften ikke bliver så hurtig brun.
 Blade og stilke (f.eks. stokke fra bladsalat)
kan ligeledes forarbejdes i denne saftpresser.
 Saft skal helst drikkes umiddelbart efter
tilberedelsen, da den hurtigt taber smag
og næringsværdi.
 Saftpresseren er ikke egnet til hårdt, fiber-
holdigt og stivelsesholdigt frugt og grønt
(f.eks. sukkerrør, bananer, papayaer,
avocadoer, figner og mangoer).
Presning af citrusfrugter
 Stil den samlede maskine på en glat
og ren arbejdsflade.
 Træk netkablet ud af kabelrummet i den
ønskede længde.
 Sæt stikket i.
 Tænd for apparatet.
Trin 1 er især egnet til blødt frugt/grønt f.eks.
vandmeloner, vindruer, tomater, agurker
og hindbær.
Trin 2 er egnet til alle slags frugt og grønt.
Apparatet kan bruges i 10 minutter til alle
former for frugt og grønt som f.eks.
gulerødder, agurker, æbler og pærer.
Presses større mængder, må maskinen ikke
være i brug i længere end 40 sekunder.
Sluk derefter maskinen.
Lad maskinen afkøle.
 Kom frugter eller grøntsager i påfyldnings-
åbningen, mens motoren er i gang.
 Anvend kun stopperen til at skubbe med.
Stik aldrig fingrene ind i påfyldningsskakten!
Tryk kun lidt på stopperen.
Derved presses der mere saft ud,
og maskinen beskyttes.
 Sluk maskinen. Stil kontakten på 0/off.
Sluk først maskinen, når der ikke mere løber
saft ud.
m~ë=é™>
sÉåí=~äíáÇ=íáä=ãçíçêÉå=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉI=áåÇÉå=
ã~ëâáåÉå=™ÄåÉëK
da
Vigtige oplysninger
– Tøm beholderen med faste bestanddele,
før de faste bestanddele når op til kanten
af siskålen.
– Vibrerer maskinen under presningen, er det
tegn på en tilstoppet eller beskadiget si.
Sluk straks for maskinen. Kontroller sien.
Anvend ikke sien, hvis den er beskaget!
Side: 18
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 19
Tømning af beholder til frugt-/
grøntsagskød og si
Billede C
Tøm beholderen med faste bestanddele,
før de faste bestanddele når op til kanten
af siskålen. Sluk for maskinen:
 Stil kontakten på 0/off.
 Tag fat i gribefordybningen, når beholderen
med faste bestanddele skal tages ud,
og sving den ud.
Sæt beholderen med faste bestanddele i igen,
før arbejdet fortsættes.
Tøm sien, hvis
– motorens omdrejningstal reduceres
meget,
– saften bliver mere tyktflydende,
– maskinen tydeligt begynder at vibrere.
Tip: Tøm beholderen til frugt-/grøntsagskød
og sien samtidigt.
Vigtigt!
Er saft løbet ind under siskålen, fjernes denne
straks med en fugtig klud.
Maskinen skilles ad
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=Ñ›ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=
é™ ã~ëâáåÉåK
Billede D
 Sluk maskinen og træk netstikket ud.
 Vent til motoren står stille (ca. 10–12 sek.).
 Tag stopperen og beholderen til frugt-/
grøntsagskød ud.
 Træk begge lukkebøjlerne forneden udad.
Løft dem herefter af lågnæserne.
 Tag låget af.
 Løft siskålen ud af motorenheden med
begge hænder og tag den ud.
 Tag sien ud af siskålen.
Rengøring og pleje
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
m~ë=é™>
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=_Éåóí=áåÖÉå=
ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK=
 Rengør først sien med børsten, skyl den
herefter af under rindende vand eller stil den
i opvaskemaskinen.
 Tør motorenheden af med en fugtig klud
og tilsæt et opvaskemiddel om nødvendigt.
Tør omgående motorenheden af.
 Alle andre dele tåler opvaskemaskine.
Misfarvninger (f.eks. fra gulerødder, rødbeder)
på plastdelene kan let fjernes med lidt
planteolie. Kom derefter delene i
opvaskemaskinen (hvis de er egnet hertil).
Sien udskiftes
Udskift sien så snart det tyder på, at den
er slidt eller beskadiget for at undgå, at den
brister. Benyttes maskinen dagligt, bør sien
udskiftes efter 5 år.
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht.
bestemmelserne i det europæiske
direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Direktivet indeholder
bestemmelser mht. retur og brug af
gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr, der gælder i hele EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og ældre apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan
kommunen kontaktes.
Garanti
På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved
indsendelse til reparation, hvis denne ønskes
udført på garanti. Medfølger købsnota ikke,
vil reparationen altid blive udført mod
beregning. Indsendelse til reparation.
Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker,
kan indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
da
Ændringer forbeholdes.
Side: 51
52 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿo­å¸e¸ ÿpo­oªå¹¿cø
æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº. ¥påæaªå,
ø®i ­å¼òæå iμ ­²å¹®º, cæiª μpo¢å¹å
¸eÿpåªa¹¸å¯å ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø.
š¸å®a¼¹e ®o¸¹a®¹º ò¸ºpa ²å­æe¸¸ø
μ ¨apøñå¯å ÿpeª¯e¹a¯å i ¨oc¹på¯å
®paø¯å, ¸e ÿepe¸oc¿¹e ÿpåæaªº,
¹på¯a÷ñå ¼o¨o μa ò¸ºp. Hi ­ ø®o¯º paμi
¸e μa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª a¢o ò¸ºp ²å­æe¸¸ø
­ ­oªº.
Poμ¢åpa¼¹e ÿpåæaª æåòe ÿicæø ÿo­¸oï
μºÿå¸®å ª­å¨º¸a.
¥påæaª ÿepeª¢añe¸å¼ ªæø ®opåc¹º­a¸¸ø
oª¸iƒ÷ oco¢o÷.
He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯!
Hi®oæå ¸e oÿºc®a¼¹e ÿaæ¿ýi ªo
ÿpå¼o¯¸o¨o ¢º¸®epº. Kopåc¹º¼¹ecø
μa­²ªå ¹iæ¿®å ò¹o­xañe¯, ø®å¼ ­xoªå¹¿
ªo ®o¯ÿæe®¹º ÿoc¹a­®å!
He ¹op®a¼¹ecø piμa濸åx æeμ/æeμ,
poμ¹aòo­a¸åx ¸a cÿoªi íi濹pa. ¥icæø
­å®opåc¹a¸¸ø ÿoñåc¹i¹¿ íi濹p cÿoña¹®º
ói¹®o÷, a ÿo¹i¯ cÿoæoc¸i¹¿ ¼o¨o ÿiª
ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷ a¢o ÿo®æaªi¹¿ ªo
ÿocºªo¯å¼¸oï ¯aòå¸å.
¡æo®º­a¸¸ø ÿpo¹å ­­i¯®¸e¸¸ø
Ýe¼ ÿpåæaª ­¯å®aƒ¹¿cø æåòe ¹oªi,
— ®oæå ñaòa íi濹pa ¹a ®påò®a
ÿpa­å濸o ­c¹a­æe¸i i
— íi®ca¹opå ÿpa­å濸o μa¯®¸º¹i
i μa®piÿæe¸i.
¥epe­ipø¼¹e ÿepeª ®o²¸å¯ ­å®o-
påc¹a¸¸ø¯, ñå ÿpa­å濸o μa®piÿæe¸a
®påò®a!
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®º
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
Maæ÷¸o® A
1 ¡æo® ª­å¨º¸a (μ ­iªci®o¯ ªæø
eæe®¹po®a¢eæ÷)
2 ¥epe¯å®añ
0/off ­å¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº
1 ­¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº /
¸åμ¿®a ò­åª®ic¹¿
2 ­¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº /
­åco®a ò­åª®ic¹¿
3 ‚¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­
4 Íi®ca¹opå
5 Ñaòa íi濹pa (μ o¹­opo¯ ªæø
­å¹i®a¸¸ø co®º)
6 Íi濹p
7 Kpåò®a
8 ¥på¼o¯¸å¼ ¢º¸®ep
9 Ò¹o­xañ
10 ‚¯¸ic¹¿ ªæø co®º
11 Ceÿapa¹op ÿi¸å
12 Kpåò®a ƒ¯¸oc¹i ªæø co®º
13 Ói¹®a ªæø ñåc¹®å
å®opåc¹a¸¸ø
Maæ÷¸o® B
C®æaªa¸¸ø
 c¹a­¹e ñaòº íi濹pa ­ ¢æo® ª­å¨º¸a.
 c¹a­¹e íi濹p. ¥epe®o¸a¼¹ecø
cÿoña¹®º º ­iªcº¹¸oc¹i ÿoò®oª²e¸¿!
 c¹a­¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ­ ¢æo®
ª­å¨º¸a.
 ³a®piÿi¹¿ ®påò®º.
 c¹a­¹e o¢åª­a íi®ca¹opa ­ ¸ocå®å
®påò®å (1.) i ¸a¹åc¸i¹¿ ¸a ¸åx ¹a®,
óo¢ ­o¸å ñº¹¸o ­­i¼òæå ­ ÿaμ (2.).
 ¥oc¹a­¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø co®º μ ¸acaª®o÷
ªæø ­åæå­a¸¸ø ÿiª o¹­ip ªæø ­å¹i®a¸¸ø
co®º.
— å¼¯i¹¿ ceÿapa¹op ÿi¸å iμ ƒ¯¸oc¹i
ªæø co®º, ø®óo a¯ ¢iæ¿òe
ÿoªo¢aƒ¹¿cø ci® iμ ÿi¸o÷.
— ³a®på¼¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø co®º
®påò®o÷, óo¢ º¸å®¸º¹å ¢påμo®.
 c¹a­¹e ò¹o­xañ ªo ÿpå¼o¯¸o¨o
¢º¸®epº. Ha ò¹o­xañe­i ­å¹ic¸e¸a
®a¸a­®a!
¥iª¨o¹o­®a ípº®¹i­ i o­oñi­
š­a¨a!
å®opåc¹o­º¼¹e ªæø ÿepepo¢®å æåòe
c¹å¨æi i ¸e μa¯opo²e¸i ípº®¹å i o­oñi.
Hec¹å¨æi ípº®¹å i o­oñi μa¸aª¹o ò­åª®o
μa¢å­a÷¹¿ íi濹p.
 Ípº®¹å i o­oñi ÿepeª ÿepepo¢®o÷ cæiª
ÿo¯å¹å.
 å¼¯i¹¿ ®ic¹oñ®å iμ ®ic¹oñ®o­åx ÿæoªi­.
iªo®pe¯¹e ¨pº¢i ñepeò®å.
 eæå®i ípº®¹å i o­oñi ÿopiμa¹å ¹a®,
óo¢ ­o¸å ÿo¯ic¹åæåcø ªo ÿpå¼o¯¸o¨o
¢º¸®epº.
 ¥epepo¢æø¹å cæiª æåòe c­i²i ípº®¹å
i o­oñi.
 Ípº®¹å μ ¹o­c¹o÷ i ¨pº¢o÷ ò®ip®o÷
(¸aÿp., a¸a¸ac, ®a­º¸å, aÿeæ¿cå¸å,
ñep­o¸å¼ ¢ºpø®) cæiª cÿoña¹®º
ÿoñåc¹å¹å. ¡iæº ¹®a¸å¸º μ ýå¹pºco­åx
cæiª ­åªaæå¹å!
uk
Side: 52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 53
 Ko¸cåc¹e¸ýiøø¢æºñ¸o¨oco®ºμaæe²å¹¿
­iª ­å®opåc¹o­º­a¸o¨o cop¹º ø¢æº®.
Ñå¯ co®o­å¹iòe ø¢æº®o, ¹å¯ piª®iòå¼
ci®. ©oªa¼¹e ªo ø¢æºñ¸o¨o co®º
ªe®iæ¿®a ®paÿeæ¿ æå¯o¸¸o¨o co®º,
óo¢ cÿo­i濸å¹å ÿo¹e¯¸i¸¸ø co®º.
 Æåc¹ø i c¹e¢æa (¸aÿp., c¹e¢æi æåc¹®o­o¨o
caæa¹º) ¯o²¸a ¹a®o² ÿepepo¢æø¹å
­ ýi¼ co®o­åña­¸åýi.
 Ci® cæiª ­åÿå¹å ø®o¯o¨a c®opiòe ÿicæø
ÿpå¨o¹º­a¸¸ø, ÿo®å ­i¸ óe ¸e ­¹pa¹å­
c­oïx c¯a®o­åx i ÿo²å­¸åx
­æac¹å­oc¹e¼.
 Co®o­åña­¸åýø ¸e ÿpåªa¹¸a ªæø
ÿepepo¢®å oco¢æå­o ¹­epªåx, ¢a¨a¹åx
­oæo®¸a¯å i ®pox¯aæe¯ ípº®¹i­ i o­oñi­
(¸aÿp., ýº®po­a ¹poc¹å¸a, ¢a¸a¸å,
ÿaÿa¼ø, a­o®aªo, c¯o®i­¸åýi i ¯a¸¨o).
åña­æ÷­a¸¸ø co®º
 šc¹a¸o­i¹¿ c®æaªe¸å¼ ÿpåæaª ¸a pi­¸i¼,
ñåc¹i¼ po¢oñi¼ ÿo­epx¸i.
 å¼¯i¹¿ ò¸ºp ²å­æe¸¸ø iμ ­iªci®º
¢a²a¸oï ªo­²å¸å.
 ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
 ­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
C¹ºÿi¸¿ 1 ÿpåªa¹¸a ªæø oco¢æå­o
¯'ø®åx ípº®¹i­ / o­oñi­, ¸aÿp., ®a­º¸å,
­å¸o¨paª, ÿo¯iªopå, o¨ip®å i ¯aæå¸a.
C¹ºÿi¸¿ 2 ÿpåªa¹¸a ªæø ­cix cop¹i­
ípº®¹i­ i o­oñi­.
™på­aæic¹¿ μac¹ocº­a¸¸ø ÿpåæaªº
c¹a¸o­å¹¿ 10 x­åæå¸ ªæø ­cix cop¹i­
ípº®¹i­ i o­oñi­, ¸aÿp., ¯op®­a, o¨ip®å,
ø¢æº®a i ¨pºòi. ¥iª ñac ÿepepo¢®å
­eæå®oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­ ¸i®oæå
¸e ÿepe­å󺼹e 40 ce®º¸ª ¹på­aæoc¹i
po¢o¹å μ ÿpåæaªo¯.
¥icæø ý¿o¨o ­å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
³añe®a¼¹e, ÿo®å ÿpåæaª oxoæo¸e.
 ³a­a¸¹a²º¼¹e ípº®¹å / o­oñi ªo
ÿpå¼o¯¸o¨o ¢º¸®epº ÿiª ñac po¢o¹å
ª­å¨º¸a.
 ©æø ÿiªò¹o­xº­a¸¸ø ®opåc¹º¼¹ecø
¹iæ¿®å ò¹o­xañe¯. Hi®oæå ¸e oÿºc®a¼¹e
ÿaæ¿ýi­ ªo ÿpå¼o¯¸o¨o ¢º¸®epº!
Ha²å¯a¼¹e ¸a ò¹o­xañ æåòe
μ æe¨®å¯ ¸a¹åc®o¯. Ýe ÿiª­åó广
­åxiª co®º i μa¢eμÿeñ广 ¢epe²æå­e
ÿo­oª²e¸¸ø μ ÿpåæaªo¯.
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.
šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.
å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª æåòe ÿicæø ¹o¨o,
ø® ci® ÿepec¹a¸e ¹e®¹å.
š­a¨a!
¥epeª ¹å¯, ø® ­iª®på­a¹å ÿpåæaª,
ªoñe®a¼¹ecø o¢o­'øμ®o­o ÿo­¸oï
μºÿå¸®å ª­å¨º¸a.
åÿopo²¸e¸¸ø ƒ¯¸oc¹i
ªæø ­åña­®i­ i íi濹pa
Maæ÷¸o® C
åÿopo²¸i¹¿ ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ÿepeª
¹å¯, ø® ­åña­®å ÿiª¸i¯º¹¿cø ªo ®pa÷ ñaòi
íi濹pa. å¯®¸i¹¿ ªæø ý¿o¨o ÿpåæaª:
 šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.
 å¼¯i¹¿ ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­,
¹på¯a÷ñå ïï μa ÿpopiμi ªæø μax­a¹º
i ÿo­ep¸º­òå ­ ¢i®.
¥epeª ¹å¯, ø® ÿpoªo­²å¹å po¢o¹º,
­c¹a­¹e ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ¸a ¯icýe.
åÿopo²¸i¹¿ íi濹p,
— ø®óo ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø ª­å¨º¸a
μ¸añ¸o cÿo­i濸广cø,
— ci® c¹a¸e ¨ºc¹iòå¯,
— ÿpåæaª ÿoñ¸e ­iªñº¹¸o ­i¢pº­a¹å.
¥opaªa: åÿopo²¸ø¼¹e ƒ¯¸ic¹¿
ªæø ­åña­®i­ i íi濹p oª¸oñac¸o.
a²æå­a i¸íop¯aýiø!
Ø®óo ci® ÿiª¹i® ÿiª ñaòº íi濹pa, ­å¹pi¹¿
¼o¨o oªpaμº ² ­oæo¨o÷ cep­e¹®o÷.
Poμ¢åpa¸¸ø
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø c¹pº¯o¯!
å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å
ÿepeª ÿoña¹®o¯ po¢o¹å ¸aª ÿpåæaªo¯.
Maæ÷¸o® D
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª i ­å¹ø¨¸i¹¿
ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ³añe®a¼¹e, ÿo®å ª­å¨º¸ μºÿå¸å¹¿cø
(ÿpå¢æåμ¸o 10—12 ce®.).
 å¼¯i¹¿ ò¹o­xañ i ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­.
 ¥o¹ø¨¸i¹¿ o¢åª­a íi®ca¹opa μ¸åμº
­ c¹opo¸å. ¥icæø ý¿o¨o μ¸i¯i¹¿ ïx μ­epxº
μ ¸ocå®i­ ®påò®å, ÿiª¸ø­òå ªo­epxº.
 ³¸i¯i¹¿ ®påò®º.
 ¥iª¸i¯i¹¿ ñaòº íi濹pa o¢o¯a pº®a¯å
i ­å¼¯i¹¿ iμ ¢æo®º ª­å¨º¸a.
 å¼¯i¹¿ íi濹p iμ ñaòi íi濹pa.
uk
a²æå­i ­®aμi­®å
— åÿopo²¸i¹¿ ƒ¯¸ic¹¿ ªæø ­åña­®i­ ÿepeª
¹å¯, ø® ­åña­®å ÿiª¸i¯º¹¿cø ªo ®pa÷ ñaòi
íi濹pa.
— i¢paýiï ÿpåæaªº ÿiª ñac ­åña­æ÷­a¸¸ø
co®º c­iªña¹¿ ÿpo ¹e, óo íi濹p μa¢å¹å¼
a¢o ÿoò®oª²e¸å¼. He¨a¼¸o ­å¯®¸i¹¿
ÿpåæaª. ¥epe­ip¹e íi濹p.
He ®opåc¹º¼¹ecø ÿoò®oª²e¸å¯ íi濹po¯!
Side: 53
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ñåc¹®a i ªo¨æøª
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø c¹pº¯o¯!
Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¢æo®
ª­å¨º¸a ­ ­oªº i ¹på¯a¼¹e ¼o¨o ÿiª
ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷.
š­a¨a!
¥o­epx¸i ¯o²º¹¿ o¹på¯a¹å
ÿoò®oª²e¸¸ø.
He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx a¢paμå­¸åx
μaco¢i­ ªæø ñåc¹®å.
 ¥oñåc¹i¹¿ íi濹p cÿoña¹®º ói¹®o÷,
a ÿo¹i¯ cÿoæoc¸i¹¿ ¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷ a¢o ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼
¯aòå¸i.
 ¡æo® ª­å¨º¸a ÿpo¹pi¹¿ ­oæo¨o÷
cep­e¹®o÷, μa ÿo¹pe¢å c®opåc¹º¼¹ecø
¸e­eæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷ ¯å÷ño¨o μaco¢º.
³paμº ² ÿicæø ý¿o¨o ­å¹pi¹¿ ¢æo®
ª­å¨º¸a ¸acºxo.
 ci i¸òi eæe¯e¸¹å ¯o²¸a ¯å¹å
­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
³a¢ap­æe¸¸ø (¸aÿp., ­iª ¯op®­å,
ñep­o¸o¨o ¢ºpø®a) ¸a ÿæac¹¯aco­åx
eæe¯e¸¹ax ¯o²¸a ºcº¸º¹å μa ªoÿo¯o¨o÷
ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿ pocæ常oï oæiï. ¥icæø
ý¿o¨o ýi eæe¯e¸¹å ¯o²¸a ÿo®æac¹å ªo
ÿocºªo¯å¼¸oï ¯aòå¸å (ø®óo ïx ¯o²¸a
¯å¹å ­ ¸i¼).
³a¯i¸a íi濹pa
³a¯i¸i¹¿ íi濹p ÿpå ÿepòåx oμ¸a®ax
μ¸oòº­a¸¸ø ñå ÿoò®oª²e¸¿, óo¢
º¸å®¸º¹å ¸e¢eμÿe®å μæa¯º.  paμi
óoªe¸¸o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø íi濹p cæiª
μa¯i¸å¹å ÿpå¢æåμ¸o ñepeμ 5 po®i­.
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸
‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c­o¨o
cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o ªo
aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª-
¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
uk
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
Side: 54
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸
ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, å¯
¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ ªo¯aò¸e¯
xoμø¼c¹­e.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæå-
ñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o
­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø
ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o
õ¹º å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå,
pº®o­oªc¹­º¼¹ec¿ ÿpå­eªe¸¸¾¯å ­ ¸e¼
º®aμa¸åø¯å å coxpa¸å¹e å¸c¹pº®ýå÷ ªæø
ÿoμª¸e¼òe¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø!
š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹po-
ÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼
¢eμ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo-
­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å
μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º
åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹
æåýa, o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx
¢eμoÿac¸oc¹¿.
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, ÿepeª
ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿ ÿo¯eóe-
¸åe å ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­-
¸oc¹å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ­å殺 õæe®¹po-
ÿpå¢opa åμ poμe¹®å.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
¥epeª ®a²ª¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ­ec¿
¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op (oco¢e¸¸o cå¹eñ®o å
­c¹a­®º ªæø ¸e¨o) cæeªºe¹ ÿpo­epø¹¿
¸a o¹cº¹c¹­åe ÿo­pe²ªe¸å¼ (¹peóå¸,
c®oæo­ å ÿp.).
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa
ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼
c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾
cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå
e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø
c幺aýå¼, pe¯o¸¹ ÿpå¢opa ªoæ²e¸
­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å
¸aòe¼ C溲¢¾ cep­åca. O¹c溲å­òåe
c­o¼ cpo® ¢¾¹o­¾e ÿpå¢op¾ cæeªºe¹
ÿpå­ec¹å ­ ¸e¨oª¸oc¹¿.
Heæ¿μø ªoÿºc®a¹¿, ñ¹o¢¾ ce¹e­o¼ ò¸ºp
ÿpå®acaæcø ® ¨opøñå¯ ªe¹aæø¯, ¢¾æ
ÿpo¹ø¸º¹ ñepeμ oc¹p¾e ®po¯®å åæå
åcÿoæ¿μo­aæcø ªæø ÿepe¸oc®å co®o­¾-
²å¯aæ®å. Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e ­ ­oªº
¸å õæe®¹poÿpå¢op, ¸å e¨o ce¹e­o¼ ò¸ºp.
Co®o­¾²å¯a殺 ¯o²¸o paμ¢åpa¹¿
¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a® ª­å¨a¹eæ¿
ÿoæ¸oc¹¿÷ oc¹a¸o­åæcø.
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
c®o¸c¹pºåpo­a¸ ¹a®å¯ o¢paμo¯,
ñ¹o¢¾ å¯ ¯o¨ ÿoæ¿μo­a¹¿cø oªå¸
ñeæo­e®, ¢eμ ÿoc¹opo¸¸e¼ ÿo¯oóå.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
He oÿºc®a¼¹e ÿaæ¿ý¾ ­ μa¨pºμoñ¸¾¼
c¹­oæ. ¥oæ¿μº¼¹ec¿ ¹oæ¿®o å¯e÷óå¯cø
­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ¹oæ®a¹eæe¯!
Heæ¿μø ÿpå®aca¹¿cø ® ª¸º cå¹eñ®a,
®o¹opoe ÿo®p¾¹o oc¹p¾¯å ­¾c¹ºÿa¯å.
©æø ñåc¹®å cå¹eñ®a c¸añaæa cæeªºe¹
­ocÿoæ¿μo­a¹¿cø óe¹®o¼ å μa¹e¯ ÿo¯¾¹¿
e¨o ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe åæå ­ ÿocºªo¯oeñ-
¸o¼ ¯aòå¸e.
¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
Co®o­¾²å¯a殺 ºªae¹cø ­®æ÷ñ广
¹oæ¿®o ecæå
— ­c¹a­®a ªæø cå¹eñ®a å ®p¾ò®a
ÿpa­å濸o ºc¹a¸o­æe¸¾ å
— ®p¾ò®a ÿpa­å濸o μaíå®cåpo­a¸a
c ÿo¯oó¿÷ ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾x ªæø
õ¹o¨o íå®ca¹opo­.
¥epeª ®a²ª¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ co®o­¾-
²å¯aæ®å ÿpo­epø¼¹e, xopoòo æå
μaíå®cåpo­a¸a ®p¾ò®a!
ru
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
BOSCH.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o-
®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
Side: 55
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åýº
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® A
1 ¡æo® ª­å¨a¹eæø (c o¹ªeæe¸åe¯ ªæø
õæe®¹poò¸ºpa)
2 ¾®æ÷ña¹eæ¿
0/off ¾®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å
1 ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/
¸åμ®aø c®opoc¹¿
2 ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/
­¾co®aø c®opoc¹¿
3 E¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o®
4 Íå®ca¹op
5 c¹a­®a ªæø cå¹eñ®a (c ÿpåcÿoco¢æe-
¸åe¯ ªæø cæå­a co®a)
6 Cå¹eñ®o
7 Kp¾ò®a
8 ³a¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ
9 ™oæ®a¹eæ¿
10 E¯®oc¹¿ ªæø c¢opa co®a
11 ¥e¸oo¹ªeæå¹eæ¿
12 Kp¾ò®a ªæø e¯®oc¹å c co®o¯
13 Óe¹®a ªæø ñåc¹®å cå¹eñ®a
Õ®cÿæºa¹aýåø
Påcº¸o® 
C¢op®a
 c¹a­¿¹e ­ ¢æo® ª­å¨a¹eæø ­c¹a­®º
ªæø cå¹eñ®a.
 c¹a­¿¹e ­o ­c¹a­®º ca¯o cå¹eñ®o.
C¸añaæa ÿpo­ep¿¹e e¨o ¸a o¹cº¹c¹­åe
ÿo­pe²ªe¸å¼!
 ¥påcoeªå¸å¹e ® ¢æo®º ª­å¨a¹eæø
e¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o®.
 ³a®po¼¹e co®o­¾²å¯a殺 ®p¾ò®o¼.
 c¹a­¿¹e o¢a íå®ca¹opa ­ o¹­epc¹åø,
å¯e÷óåecø ­ ®p¾ò®e (1.) å ¸a²¯å¹e
¸a ¸åx ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­¸åμ ¹a®å¯
o¢paμo¯, ñ¹o¢¾ o¸å μaíå®cåpo­aæåc¿
co óeæñ®o¯ (2.).
 ¥oc¹a­¿¹e ÿoª cæå­¸oe ÿpåcÿoco¢æe-
¸åe e¯®oc¹¿ c ¸ocå®o¯ ªæø c¢opa co®a.
— Ecæå a¯ ¢oæ¿òe ¸pa­å¹cø co®
c ÿe¸o¼, ¹o ÿe¸oo¹ªeæå¹eæ¿
cæeªºe¹ åμ­æeñ¿ åμ e¯®oc¹å
ªæø c¢opa co®a.
— ѹo¢¾ ¸e o¢p¾μ¨a¹¿cø co®o¯,
μa®po¼¹e e¯®oc¹¿ ªæø e¨o c¢opa
®p¾ò®o¼.
 c¹a­¿¹e ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ
¹oæ®a¹eæ¿. ©æø ¹oæ®a¹eæø
ÿpeªºc¯o¹pe¸ ¸aÿpa­æø÷óå¼ ÿaμ!
¥oª¨o¹o­®a o­oóe¼ å ípº®¹o­
¸å¯a¸åe!
¥epepa¢a¹¾­a¹¿ ¯o²¸o ¹oæ¿®o cÿeæ¾e
å ¸eμa¯opo²e¸¸¾e o­oóå å ípº®¹¾.
Hecÿeæ¾e ÿæoª¾ oñe¸¿ ¢¾c¹po μa¢å­a÷¹
cå¹eñ®o.
 O­oóå å ípº®¹¾ c¸añaæa cæeªºe¹
ÿo¯¾¹¿.
 Ípº®¹¾ c ®oc¹oñ®a¯å cæeªºe¹ oñåc¹å¹¿
o¹ ®oc¹oñe®. š¢epå¹e ®pºÿ¸¾e c¹e¢æå.
 ¡oæee ®pºÿ¸¾e o­oóå å ípº®¹¾
cæeªºe¹ ¹a® åμ¯eæ¿ñ广, ñ¹o¢¾ o¸å
ÿpoòæå ñepeμ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.
 Pe®o¯e¸ªºe¹cø ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ æåò¿
c­e²åe o­oóå å ípº®¹¾.
 Ípº®¹¾ å o­oóå c ¹oæc¹o¼ å ¹­epªo¼
®o²ºpo¼ (¹a®åe, ¸aÿpå¯ep, ®a®
a¸a¸ac¾, ª¾¸å, aÿeæ¿c帾, ®pac¸aø
c­e®æa) ÿepeª ÿepepa¢o¹®o¼ cæeªºe¹
ÿoñåc¹å¹¿. C ýå¹pºco­¾x cæeªºe¹
ºªaæø¹¿ å ¢eæ¾¼ cæo¼ ¯ø®o¹å,
pacÿoæo²e¸¸¾¼ ÿoª ®o²ºpo¼!
 Ko¸cåc¹e¸ýåø ø¢æoñ¸o¨o co®a μa­åcå¹
o¹ cop¹a åcÿoæ¿μºe¯¾x ø¢æo®. Ñe¯
coñ¸ee ø¢æo®å, ¹e¯ ¢oæee ­oªø¸åc¹¾¼
co® åμ¸åx ÿoæºñae¹cø. ѹo¢¾ ø¢æoñ¸¾¼
co® ¸e ¹e¯¸eæ cæåò®o¯ ¢¾c¹po, ­ ¸e¨o
¯o²¸o ªo¢a­å¹¿ ¸ec®oæ¿®o ®aÿeæ¿
æå¯o¸¸o¨o co®a.
  õ¹o¼ co®o­¾²å¯aæ®e ¯o²¸o ¹a®²e
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ æåc¹¿ø å c¹e¢æå
(¸aÿpå¯ep, c¹e¢æå æåc¹o­¾x caæa¹o­).
 ¥ocæe ÿpå¨o¹o­æe¸åø co® cæeªºe¹ ®a®
¯o²¸o c®opee ­¾ÿ广, ¹a® ®a® o¸ oñe¸¿
¢¾c¹po ¹epøe¹ ­®ºc å ÿå¹a¹e濸¾e
­eóec¹­a.
 ©a¸¸aø co®o­¾²å¯aæ®a ¸e ÿpå¨oª¸a
ªæø ÿepepa¢o¹®å oñe¸¿ ¹­epª¾x, ­oæo®-
¸åc¹¾x o­oóe¼ å ípº®¹o­, a ¹a®²e
ípº®¹o­, coªep²aóåx ®pax¯aæ (® ¸å¯
o¹¸ocø¹cø, ¸aÿpå¯ep, caxap¸¾¼
¹poc¹¸å®, ¢a¸a¸¾, ÿaÿa¼ø, a­o®aªo,
íå¨å å ¯a¸¨o).
¥oæºñe¸åe co®a
 ¥oc¹a­¿¹e co¢pa¸¸º÷ co®o­¾²å¯a殺
¸a ¨æaª®º÷, ñåc¹º÷ pa¢oñº÷
ÿo­epx¸oc¹¿.
 Åμ­æe®å¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp åμ o¹ªeæe¸åø
ªæø e¨o xpa¸e¸åø ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ a¯
ªæ帺.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
ru
Side: 56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
 ®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺.
Ha ÿep­o¼ c®opoc¹å æºñòe ­ce¨o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹a®åe ¯ø¨®åe o­oóå
å ípº®¹¾, ®a®, ¸aÿpå¯ep, ª¾¸å,
­å¸o¨paª, ¹o¯a¹¾, o¨ºpý¾ å ¯aæ帺.
¹opaø c®opoc¹¿ ÿoªxoªå¹ ªæø
ÿepepa¢o¹®å o­oóe¼ å ípº®¹o­ æ÷¢¾x
cop¹o­.
¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿ åcÿoæ¿μo­a¸åø
ÿpå¢opa coc¹a­æøe¹ 10 ¯å¸º¹ ªæø ­cex
cop¹o­ ípº®¹o­ å o­oóe¼, ¸aÿp.,
¯op®o­¿, o¨ºpý¾, ø¢æo®å å ¨pºòå.
¥på ÿepepa¢o¹®e ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a
o­oóe¼ åæå ípº®¹o­ co®o­¾²å¯a殺
cæeªºe¹ ­®æ÷ña¹¿ ®a²ª¾¼ paμ ¸e
ªoæ¿òe ñe¯ ¸a 40 ce®º¸ª. ¥ocæe ñe¨o
co®o­¾²å¯a殺 cæeªºe¹ ­¾®æ÷ñ广.
©a¼¹e co®o­¾²å¯aæ®e oc¹¾¹¿.
 ¥på pa¢o¹a÷óe¯ª­å¨a¹eæe ÿo¯ec¹å¹e
o­oóå/ípº®¹¾ ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.
 ©æø ÿoª¹aæ®å­a¸åø o­oóe¼ å ípº®¹o­
cæeªºe¹ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
¹oæ®a¹eæe¯. Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e
ÿaæ¿ý¾ pº® ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ!
Ha ¹oæ®a¹eæ¿ ¯o²¸o æåò¿ cæe¨®a
¸a²å¯a¹¿.
Õ¹o ÿoμ­oæøe¹ ÿoæºñ广 ¢oæ¿òe
co®a å μaóå¹å¹¿ co®o­¾²å¯a殺
o¹ ÿo­¾òe¸¸o¼ ¸a¨pºμ®å.
 ¾®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺.
¥epe­eªå¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe
«0/off».
Co®o­¾²å¯a殺 ¯o²¸o ­¾®æ÷ña¹¿
¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a® ­¾¹eñe¹ ­ec¿
co®.
¸å¯a¸åe!
¥pe²ªe ñe¯ o¹®p¾¹¿ co®o­¾²å¯a殺,
o¢øμa¹e濸o ªo²ªå¹ec¿ ÿoæ¸o¼
oc¹a¸o­®å ª­å¨a¹eæø.
Oÿopo²¸e¸åe e¯®oc¹å
ªæø ­¾²å¯o® å cå¹eñ®a
Påcº¸o® C
E¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o® cæeªºe¹
oÿopo²¸ø¹¿ ÿpe²ªe, ñe¯ ºpo­e¸¿
­¾²å¯o® ªoc¹å¨¸e¹ ®paø ÿoªªo¸a ªæø
cå¹eñ®a. ©æø õ¹o¨o co®o­¾²å¯a殺
cæeªºe¹ ­¾®æ÷ñ广:
 ¥epe­eªå¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe
«0/off».
 ѹo¢¾ c¸ø¹¿ e¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o®,
cæeªºe¹ ­μø¹¿cø μa å¯e÷óeecø
­ ¸e¼ c¸åμº º¨æº¢æe¸åe å ÿo¹ø¸º¹¿
ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­­epx.
¥pe²ªe ñe¯ ÿpoªoæ²å¹¿ ­¾²å¯a¸åe
co®a, e¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o®
cæeªºe¹ c¸o­a ºc¹a¸o­å¹¿ ¸a ¯ec¹o.
Cå¹eñ®o cæeªºe¹ oÿopo²¸ø¹¿, ecæå
— c®opoc¹¿ ­paóe¸åø ª­å¨a¹eæø
μ¸añå¹e濸o c¸å²ae¹cø,
— co® c¹a¸o­å¹cø ¢oæee ¨ºc¹¾¯,
— co®o­¾²å¯aæ®a ¸añå¸ae¹ oóº¹å¯o
­å¢påpo­a¹¿.
M¾ pe®o¯e¸ªºe¯ a¯ oÿopo²¸ø¹¿
e¯®oc¹¿ ªæø ­¾²å¯o® å cå¹eñ®o
oª¸o­pe¯e¸¸o.
Õ¹o ­a²¸o!
Ecæå co® ÿoÿaæ ÿoª ­c¹a­®º ªæø cå¹eñ®a,
¹o e¨o cæeªºe¹ cpaμº ²e co¢pa¹¿ ­æa²¸o¼
¹pøÿ®o¼.
Paμ¢op®a co®o­¾²å¯aæ®å
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹ ÿo ºxoªº
μa co®o­¾²å¯aæ®o¼ åμ­æe®å¹e
­å殺 åμ poμe¹®å.
Påcº¸o® D
 ¾®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺 å åμ­æe-
®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 ¥oªo²ªå¹e, ÿo®a ª­å¨a¹eæ¿ ¸e oc¹a¸o-
­å¹cø (ÿpå¯ep¸o 10—12 ce®º¸ª¾).
 Åμ­æe®å¹e ¹oæ®a¹eæ¿ å c¸å¯å¹e
e¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o®.
 oμ¿¯å¹ec¿ μa íå®ca¹op¾ c¸åμº
å paμ­eªå¹e åx ­ c¹opo¸¾.
³a¹e¯ åμ­æe®å¹e ­­epxº ®o¸ý¾
íå®ca¹opo­ åμ o¹­epc¹å¼ ­ ®p¾ò®e.
 C¸å¯å¹e ®p¾ò®º.
 O¢eå¯å pº®a¯å ÿpåÿoª¸å¯å¹e ­c¹a­®º
ªæø cå¹eñ®a å åμ­æe®å¹e ee åμ ¢æo®a
ª­å¨a¹eæø.
 Åμ­æe®å¹e åμ ­c¹a­®å cå¹eñ®o.
ru
a²¸aø å¸íop¯aýåø
— E¯®oc¹¿ ªæø c¢opa ­¾²å¯o® cæeªºe¹
oÿopo²¸ø¹¿ ÿpe²ªe, ñe¯ ºpo­e¸¿
­¾²å¯o® ªoc¹å¨¸e¹ ®paø ­c¹a­®å
ªæø cå¹eñ®a.
— Ecæå co®o­¾²å¯aæ®a ¸añå¸ae¹ ­å¢på-
po­a¹¿, μ¸añå¹ ee cå¹eñ®o μacopåæoc¿
åæå cæo¯aæoc¿. He¯eªæe¸¸o ­¾®æ÷-
ñå¹e co®o­¾²å¯a殺. ¥po­ep¿¹e,
­ ®a®o¯ coc¹oø¸åå ¸axoªå¹cø cå¹eñ®o.
¥o­pe²ªe¸¸¾¯ cå¹eñ®o¯ ¢oæ¿òe
¸eæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø!
Side: 57
58 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ñåc¹®a å ºxoª
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
¡æo® ª­å¨a¹eæø ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ÿo¨pº-
²a¹¿ ­ ­oªº åæå ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe.
¸å¯a¸åe!
¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a.
He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
cpeªc¹­a¯å.
 C¸añaæa cå¹eñ®o cæeªºe¹ ÿoñåc¹å¹¿
óe¹®o¼, μa¹e¯ ÿo¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼
­oªe åæå ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 ¥po¹på¹e ¢æo® ª­å¨a¹eæø ­æa²¸o¼
¹pøÿ®o¼, ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­¿¹e
­ ­oªº ªæø ÿpo¹åp®å ¸e¯¸o¨o cpeªc¹­a
ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷.
¥ocæe õ¹o¨o ¢æo® ª­å¨a¹eæø cæeªºe¹
cpaμº ²e ÿpo¹epe¹¿ ¸acºxo.
 ce oc¹a濸¾e ªe¹aæå co®o­¾²å¯aæ®å
¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x
ªe¹aæøx co®o­¾²å¯aæ®å (¸aÿpå¯ep,
o¹ ¯op®o­¸o¨o åæå c­e®o濸o¨o co®a)
¯o²¸o æe¨®o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸e¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa. ³a¹e¯ ÿoæo²å¹e ªe¹aæå ­ ÿocº-
ªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 (ecæå o¸å ªæø õ¹o¨o
ÿpeª¸aμ¸añe¸¾).
³a¯e¸a cå¹eñ®a
­o åμ¢e²a¸åe ÿoæo¯®å, μa¯e¸ø¼¹e
cå¹eñ®o ÿpå o¢¸apº²e¸åå ÿep­¾x
ÿpåμ¸a®o­ åμ¸oca åæå ÿo­pe²ªe¸å¼.
¥på e²eª¸e­¸o¯ åcÿoæ¿μo­a¸åå
co®o­¾²å¯aæ®å cå¹eñ®o ­ ¹eñe¸åe cpo®a
c溲¢¾ ÿpå¢opa ¯o²¸o ¸e ¯e¸ø¹¿.
š¹åæåμaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å
õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE).  õ¹o¼ ©åpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ™ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
ru
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch MES3000.

Stil et spørgsmål om Bosch MES3000

Har du et spørgsmål om Bosch MES3000 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch MES3000. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch MES3000 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.