Bosch KAD92HI31 manual

Få vist brugermanualen for Bosch KAD92HI31 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Køleskab
  • Model/navn: KAD92HI31
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
da
2
da IndholdsfortegnelsedaMonterings-ogbrugsanvisningKøle-/frysekombination
Sikkerheds- og advarselshenvisninger ............ 3
Bortskaffelse .......................................................... 4
Leveringsomfang .................................................. 4
Skabet opstilles .................................................... 5
Opstillingsmål ....................................................... 5
Døråbningsvinkel .................................................. 6
Justering af skabet ............................................... 7
Tilslut skabet ......................................................... 7
Skabets døre og greb demonteres .................. 9
Lær skabet at kende ......................................... 10
Tænde for apparatet ......................................... 12
Temperaturenhed indstilles ............................. 12
Temperaturindstilling ........................................ 12
Specialfunktionen .............................................. 13
Home Connect .................................................. 14
Sabbat-funktionen ............................................. 17
Alarmfunktion ..................................................... 17
Rumindhold ........................................................ 17
Fryseafdeling ...................................................... 18
Frysekapacitet .................................................... 18
Indfrysning af ferske fødevarer ....................... 18
Superfrysning ..................................................... 19
Optøning af dybfrostvarer ................................ 19
Køleafdeling ........................................................ 19
Superkøling ........................................................ 21
Is og vandhentning ........................................... 21
Vandfilter ............................................................. 23
Specifikations- og kapacitetsdatablad .......... 24
Udstyr til fryseren .............................................. 25
Forandringsmuligheder i indretningen .......... 25
Sluk, ikke i brug ................................................. 26
Afrimning ............................................................. 26
Rengør skabet ................................................... 26
Belysning (LED) ................................................. 28
Sådan sparer du energi ................................... 28
Driftsstøj .............................................................. 28
Afhjælpning af små forstyrrelser .................... 29
Skab-selvtest ...................................................... 31
Service ................................................................. 31
Side: 2
da
3
m Sikkerheds- og
advarselshenvisninger
Før skabet tages i brug
Læs brugsanvisningen
og monteringsvejledningen grundigt!
De indeholder vigtige oplysninger
om opstilling, brug og vedligeholdelse.
Fabrikanten hæfter ikke, hvis anvisningerne
og advarslerne i brugsanvisningen ikke
overholdes. Opbevar venligst brugs-
og opstillingsvejledningen og øvrigt
materiale til senere brug og giv dem videre
til en senere ejer.
Teknisk sikkerhed
I kølekredsløbets rør løber der små
mængder af et miljøvenligt, men brændbart
kølemiddel (R600a). Det beskadiger ikke
ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten.
Hvis kølemidlet siver ud, kan det kvæste
øjnene eller antændes.
I tilfælde af beskadigelser
■ Hold åben ild og tændkilder væk
fra skabet,
■ luft rummet ud et par minutter,
■ sluk skabet og træk stikket ud,
■ kontakt en servicetekniker.
Rumstørrelsen, hvor skabet placeres,
er afhængig af kølemiddelmængden
i skabet. Hvis skabet lækker, kan der opstå
en brandbar gas-luft-blanding, hvis
opstillingsrummet er for lille.
Pr. 8 g kølemiddel skal rummet være
mindst 1 m³. Kølemiddelmængden i dit
skab finder du på typeskiltet inde i skabet.
Hvis strømtilslutningsledningen til dette
skab beskadiges, skal den udskiftes
af producenten, producentens
kundeservice eller en lignende, kvalificeret
person. Udføres installations-
og reparationsarbejde forkert, kan der
opstår fare for brugeren.
Reparationer må kun udføres
af producenten, kundeservice eller
en lignende kvalificeret person.
Der må kun bruges originale dele
fra producenten. Producenten kan kun
sikre, at sikkerhedskravene opfyldes, hvis
der bruges originale dele.
Brug ikke multistikdåser,
forlængerledninger eller adaptere.
Under brug
■ Der må aldrig benyttes elektriske
apparater i dette apparatet (f. eks.
varmeapparater, elektriske ismaskiner
osv.). Eksplosionsfare!
■ Apparatet må aldrig afrimes eller
rengøres med et damprengøringsapparat!
Dampen kan komme i kontakt med
elektriske dele og udløse kortslutning.
Fare for elektrisk stød!
■ Anvend hverken spidse eller skarpe
genstande til at fjerne rim og islag.
Dermed kan du beskadige
kølemiddelrørene. Udsivende kølemiddel
kan antændes eller føre til øjenskader.
■ Opbevar ikke produkter med brandbare
drivgasser (f.eks. spraydåser) og ikke
eksplosive stoffer. Eksplosionsfare!
■ Anvend ikke sokkel, skuffer og dør som
trinbræt eller støtte.
■ For rengøring træk netstikket ud eller slå
sikringen fra. Træk i netstikket, ikke i
tilslutningskablet.
■ Spiritus med høj alkoholprocent må kun
opbevares i tætlukkede og opretstående
flasker.
■ Plastikdele og dørpakning må ikke
komme i kontakt med olie eller fedt.
Plastikdele og dørpakning bliver ellers
porøse.
■ Ventilations- og udluftningsåbningerne på
apparatet må aldrig dækkes til eller
spærres.
■ Undgå risici for børn og personer, der er
i fare:
Personer, der er i fare er børn, personer
med nedsatte fysiske, psykiske eller
sansemæssige evner, samt personer, der
ikke råder over tilstrækkelig viden om en
sikker brug af apparatet.
Sikr, at børn og personer, der er i fare,
har forstået farerne.
En sikkerhedsansvarlig person skal
overvåge eller vejlede børn og personer,
der er i fare, når de bruger apparatet.
Lad kun børn, der er fyldt 8 år, bruge
apparatet.
Overvåg børn under rengørings- og
vedligeholdelsesarbejde.
Lad aldrig børn lege med apparatet.
Side: 3
da
4
■ Opbevar ikke væsker i flasker og dåser
(især kulsyreholdige drinkkevarer) i
fryseafdelingen. Flasker og dåser kan
eksplodere!
■ Frostvarer, der tages ud af
fryseafdelingen, må aldrig puttes direkte i
munden.
Fare for forbrænding!
■ Undgå længere håndkontakt med
frostvarer, is eller fordamperrør osv.
Fare for forbrænding!
Børn i husholdningen
■ Emballage og emballagedele må ikke
opbevares i nærheden af, hvor der
er børn.
De kan blive kvalt, hvis de pakker sig ind
i foldekartoner og folie!
■ Skabet er ikke legetøj for børn!
■ Hvis skabet har en dørlås:
Opbevar nøglen uden for børns
rækkevidde!
Generelle bestemmelser
Skabet er egnet
■ til køling og indfrysning af fødevarer,
■ til fremstilling af isterninger,
■ til drikkevandsaftapning.
Dette apparat er beregnet til brug i den
private husholdning og de huslige
omgivelser.
Skabet er støjdæmpet iht. EF-direktiv 2004/
108/EC.
Kuldekredsløbet er afprøvet
for uigennemtrængelighed.
Dette produkt er i overensstemmelse
med pågældende sikkerhedsbestemmelser
for elektriske apparater (EN 60335-2-24).
Dette apparat er beregnet til brug i en højde
på op til maksimalt 2000 meter over havets
overflade.
Bortskaffelse
* Bortskaffelse af emballage
Emballagen beskytter dit skab mod transportskader.
Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer,
der kan genbruges. Vær med til at hjælpe: Bortskaf
emballagen iht. gældende regler og bestemmelser.
Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre
apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl
om ordningerne og hvor genbrugspladserne
er placeret, kan kommunen kontaktes.
* Bortskaffelse af det gamle skab
Gamle skabe er ikke værdiløst affald! Desuden
indeholder gamle skabe værdifulde stoffer, der kan
genanvendes.
m Advarsel
Gamle apparater
1. Træk stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket.
3. Lad hylder og beholdere blive i skabet, så børn ikke
har så nemt ved at klatre ind i skabet!
4. Skabet er ikke legetøj for børn. Fare for kvælning!
Køleskabe indeholder kølemiddel og isolationsgas.
Kølemiddel og gas skal bortskaffes iht. gældende
regler og bestemmelser. Vær opmærksom på,
at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget under
transporten til en miljøvenlig genbrugsstation.
Leveringsomfang
Kontroller alle dele for eventuelle transportskader efter
udpakningen.
I tilfælde af reklamationer kontakt da forhandleren, hvor
du har købt skabet, eller vores kundeservice.
Leveringen består af følgende dele:
■ Gulvmodel
■ Udstyr (modelafhængig)
■ Pose med monteringsmateriale
■ Brugsanvisning
■ Monteringsvejledning
■ Kundeservicehæfte
■ Garantitillæg
■ Informationer vedr. energiforbrug og støj
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering
og recycling af kasserede apparater gældende
for hele EU.
Side: 4
da
5
Skabet opstilles
Transport
Apparatet er tungt. Sikr det ved transport og
installation!
På grund af apparatets vægt og dimensioner samt for
at minimere risikoen for kvæstelser eller skader på
apparatet skal der mindst være to personer til en sikker
opstilling af apparatet.
Opstillingssted
Som opstillingssted egner sig et tørt og godt ventileret
rum. Skabet bør ikke placeres et sted, hvor det er
udsat for direkte sollys og ikke være i nærheden
af en varmekilde som komfur, radiator osv. Hvis
det ikke kan undgås at placere skabet ved siden
af en varmekilde, skal der anvendes en egnet
isoleringsplade eller følgende mindsteafstand skal
overholdes til varmekilden:
■ Til elektro- eller gaskomfurer 3 cm.
■ Til brændeovn 30 cm.
Ved opstilling ved siden af et andet køle/fryseskab, bør
der holdes en mindste afstand på 25 mm
for at forhindre kondensvand.
Hvis der monteres et blændstykke eller et skab over
skabet, skal der være en spalte på 30 mm, så det er
muligt at trække skabet ud af nichen, hvis der er behov
for det.
Den opvarmede luft på skabets bagside skal uhindret
kunne undvige.
Undergrund
m Pas på
Skabet er meget tungt.
Apparatets vægt kan være op til 165 kg afhængigt af
modellen.
Gulvet på opstillingsstedet må ikke kunne give efter.
Forstærk evt. gulvet.
For at dørene kan åbnes helt er det nødvendigt
at overholde visse mindstemål i siden, hvis skabet
stilles i et hjørne eller i en niche (se kapitel
Opstillingsmål).
Overstiger dybden på de nærliggende
køkkenelementer 60 cm, skal mindste afstande i siden
overholdes for at udnytte den fulde døråbningsvinkel.
Iagttag rumtemperaturen og ventilationen
Rumtemperatur
Klimaklassen står på typeskiltet.Den angiver, inden for
hvilke rumtemperaturer apparatet kan anvendes.
Typeskiltet findes til højre i køleafdelingen.
Bemærk
Skabet er fuldt funktionsdygtigt inden
for stuetemperaturgrænserne fra den angivede
klimaklasse. Kører et skab fra klimaklassen SN ved
koldere stuetemperaturer, kan beskadigelser på skabet
udelukkes indtil en temperatur på +5 °C.
Ventilation
Tildæk under ingen omstændigheder ventilations- og
udluftningsåbningerne på skabets bagvæg. Den
opvarmede luft skal kunne cirkulere frit. Ellers skal
kompressoren yde mere. Dermed øges strømforbruget.
Anbring vedlagte afstandsholdere på de passende
holder bag på skabet. Derved overholdes den mindste
afstand til væggen.
Opstillingsmål
Klimaklasse tilladt rumtemperatur
SN +10 °C til 32 °C
N +16 °C til 32 °C
ST +16 °C til 38 °C
T +16 °C til 43 °C
Side: 5
da
6
Døråbningsvinkel


  
 
 
 
Side: 6
da
7
Justering af skabet
Skabet skal altid være justeret med et vaterpas for
at fungere rigtigt.
Hvis skabet står skævt, kan det ske, at vand løber ud af
ismaskinen, at de producerede isterninger er
forskellige eller at dørene ikke kan lukkes rigtigt.
Tilslut skabet
Skabet skal opstilles og tilsluttes iht. vedlagte
monteringsvejledning. Opstillings-
og tilslutningsarbejdet skal udføres af en fagmand.
Transportsikringerne til hylderne må først fjernes, når
skabet er opstillet.
Vandtilslutningen skal ubetinget gennemføres før den
elektriske tilslutning.
De nationale tilslutningsbetingelser
og tilslutningsbetingelserne fra de lokale elektricitets-
og vandværker skal følges.
Når skabet er opstillet, bør man vente i mindst 1 time,
før skabet tages i brug. Under transporten kan det ske,
at olien i kompressoren strømmer ind i kølesystemet.
Den indvendige side af skabet skal rengøres,
før det tages i brug for første gang (se kapitel „Rengør
skabet“).
Vandtilslutning
Vandtilslutningsarbejdet må kun udføres
af en kvalificeret installatør i henhold til det lokale
vandværks betingelser for tilslutning.
m Pas på
Brug kun det vedlagte slangesæt til at tilslutte
til drikkevandsnettet. Brug under ingen
omstændigheder eksisterende eller allerede
ibrugtagede slangesæt.
Apparatet forbindes kun med en drikkevandsledning:
■ Min. tryk: 0,2 MPa (2 bar)
■ Max. tryk: 0,8 MPa (8 bar)
■ Tryk over 0,8 MPa (8 bar): Installer en trykbegrænser
mellem drikkevandstilslutning og slangesæt
Bemærk
Den max. udvendige diameter for vandledningen (uden
forbindelsesstykker) er 10 mm.
Side: 7
da
8
Elektrisk tilslutning
m Advarsel
Fare for elektrisk stød!
Hvis tilslutningsledningen ikke er lang nok, så brug
under ingen omstændigheder multistikdåser eller
forlængerledninger. Kontakt i stedet kundeservice
vedrørende alternativer.
Dette apparat skal tilsluttes via en fast installeret
stikdåse.
Stikdåsen skal være anbragt i nærheden af apparatet
og være frit tilgængelig også efter opstillingen af
apparatet.
Apparatet hører til i beskyttelsesklasse I. Apparatet skal
tilsluttes 220–240 V/50 Hz vekselstrøm via en
forskriftsmæssig installeret stikdåse med jordledning.
Stikdåsen skal være sikret med en 10 til 16 A sikring
eller højere.
Kontrollér ved apparater til ikke europæiske lande, om
den angivne spænding og strømtype stemmer overens
med værdierne, der gælder for dit strømnet. Typeskiltet
findes nederst til højre i apparatet. En eventuelt
nødvendig udskiftning af tilslutningsledningen må kun
foretages af en fagmand.
Dette skab skal forsynes med ekstra beskyttelse iht.
gældende forskrifter for stærkstrøm. Dette gælder
også, når et allerede eksisterende skab skiftes, der
ikke er forsynet med en ekstra beskyttelse.
Formålet med den ekstra beskyttelse er at beskytte
brugeren mod farlig elektrisk stød i tilfælde af fejl.
I beboelsesejendomme, der er opført efter den
1. april 1975, er alle stikdåser i køkkener og evt. også i
vaskerummet forsynet med en ekstra sikring.
I lejligheder, der er opført før den 1. april 1975, er den
ekstra beskyttelse sikret, hvis stikdåsen, som skabet
skal tilsluttes, er sikret med et HFI-relæ.
I begge tilfælde gælder følgende:
■ Ved en stikdåse til et trebenet stik skal den grøn/
gule isolering tilsluttes til jordklemmen (med
mærkningen <-417-IEC-5019-a).
■ Ved en stikdåse til et tobenet stik skal der bruges et
tobenet stik. Lederen med den grøn-gule isolering
skal skæres over så tæt som muligt ved stikket.
I alle andre tilfælde bør du få en fagmand til at
kontrollere, hvordan man bedst kan forsyne skabet
med en ekstra beskyttelse.
Det "Elektriske råd" anbefaler, at den krævede
beskyttelse oprettes med et HFI-relæ med en
udløsende nominel værdi på 0,03 Ampere.
m Advarsel
Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik
(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en
egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks.
13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel
nr. 616581).
m Advarsel
Skabet må under ingen omstændigheder tilsluttes
til elektroniske energisparestik.
Vores skabe kan bruges med net- og sinusførte
vekselrettere. Netførte vekselrettere bruges
til fotovoltaikanlæg, der tilsluttes direkte til det offentlige
strømnet. Til installation (f.eks. på skibe eller i
bjerghytter), der ikke har nogen direkte tilslutning til det
offenetlige strømnet, skal der anvendes sinusførte
vekselrettere.
Side: 8
da
9
Skabets døre og greb
demonteres
Hvis skabet er for stort til at blive transporteret gennem
indgangsdøren, kan skabets døre og greb skrues af.
m Pas på
Skabets døre må kun skrues af, af en autoriseret
servicetekniker.
Side: 9
da
10
Lær skabet at kende
Denne brugsanvisning gælder for flere modeller.
Illustrationerne kan afvige fra modellerne.
* Ikke alle modeller.

A Fryseafdeling
B Køleafdeling
1 Lyskontakt køle- og fryseafdelingen
2 Betjenings- og displayfelt
3 Dørhylde
4 Maskine/isterningsbeholder
5 Ventilations- og udluftningsåbning
6 Is og vandhentning
7 Frysekalender
8 Glashylde i fryseafdelingen
9 Dørhylde
10 Frostvarebeholder
11 Dørhylde (2-stjernet rum) til kortfristet opbevaring
af fødevarer og spiseis.
12 Belysning
13 Partikelfilter/vandfilter
14 Smør og osteboks
15 Kamera
16 Ventilations- og udluftningsåbning
17 Flaskehylde *
18 Indstilbar glashylde
19 Glashylde i køleafdelingen
20 Ekstra kold beholder
21 Hylde til store flasker
22 Grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator
23 Skruefødder
Side: 10
da
11
Betjenings- og displayfelt
Betjenings og displayfeltet på døren består af et
berøringsfelt.
Berøres et tastefelt, udløses den pågældende funktion.
1 Indstillingstaste
Til valg af specialfunktioner. Tryk på tasten igen
og igen, til den ønskede funktion er markeret
med en pil (se kapitel „Specialfunktioner“).
2 Taste „select“
For at kunne foretage indstillinger i de forskellige
temperaturzoner (fryseafdeling, køleafdeling).
Tryk på tasten igen og igen, til den ønskede zone
er markeret med en pil.
3 Visning fryseafdeling
Viser den aktuelle temperaturindstilling
i fryseafdelingen.
4 Visning tid
Viser det akuelle klokkeslæt eller tidsforløbet ved
aktiveret specialfunktion for timeren.
5 Visning specialfunktioner
Viser de disponible specialfunktioner (se kapitel
„Specialfunktioner“).
6 Visning køleafdeling
Viser den aktuelle temperaturindstilling
i køleafdelingen.
7 Super-tast
Tasten bruges til at tænde for funktionerne
superkøling (køleafdeling) eller superfrysning
(fryseafdeling) (se kapitlet Superkøling eller
Superfrysning).
8 Taste „alarm off/lock“
Tasten bruges til at
■ slukke for advarselstonen (se kapitel
„Alarmfunktion“),
■ tænde og slukke for tastespærren.
Tryk på tasten i 5 sekunder for at tænde
og slukke for tastespærren. Er funtionen tændt,
lyser „lock“ i displayfeltet.
9 Indstillingstaster +/–
Tasterne bruges til at
■ Indstille temperaturer for de forskellige
kølezoner.
■ Tænde og slukke for specialfunktioner.
■ Ændre tidsindstilling af specialfunktion „timer“.
10 Tænd/sluktasten belysning is og vandaftapning
11 Is-aftapningstaste
12 Aftapningstaste småhakket is
13 Aftapningstaste vand
Side: 11
da
12
Tænde for apparatet
Apparatet er tændt, så snart det tilsluttes. Der høres en
advarselstone.
Tryk på tasten „alarm off/lock“. Advarselstonen slukker.
Visningen „alarm“ slukker, når apparatet har nået den
indstillede temperatur.
Bemærk
Foretag ingen yderligere indstillinger på apparatet i
løbet af de første 30 sekunder efter tændingen.
De forindstillede temperaturer nås efter flere timer. Læg
ikke fødevarer i skabet forinden.
Følgende temperaturer er anbefalet på fabrikken:
■ Fryseafdeling: -18 °C
■ Køleafdeling: +4 °C
Temperaturenhed indstilles
Temperaturen kan vises i grad celsius (°C) eller i grad
fahrenheit (°F).
Indstilling af temperaturenhed
Tryk samtidigt på super-tasten og options-tasten i 5
sekunder for at indstille temperaturenheden.
Afhængigt af den tidligere indstilling skiftes der om til
den anden temperaturenhed.
Temperaturindstilling
For at kunne foretage temperaturindstillinger til de
forskellige klimazoner (køleafdeling, fryseafdeling) skal
det ønskede område være valgt forinden.
1. Tryk på tasten „select“ igen og igen, til den ønskede
klimazone er markeret med en pil.
2. Indstil temperaturen med indstillingstasterne
„+“(varmere) eller „-“(koldere).
Den sidst viste værdi gemmes i systemet.
Fryseafdeling
Temperaturen i fryseafdelingen kan indstilles fra -16 °C
til -24 °C.
Vi anbefaler en indstilling på -18 °C.
Køleafdeling
Temperaturen i køleafdelingen kan indstilles fra +2 °C
til +8 °C.
Temperaturen kan indstilles i skridt på 1 °C.
Sarte levnedsmidler bør ikke opbevares over +4 °C.
Vi anbefaler en indstilling på +4 °C.
Side: 12
da
13
Specialfunktionen
[timer]
Med denne funktion kan man indstille
et tidsforløb på 0 - 99 minutter. Du gøres opmærksom
herpå med et signal f. eks. hvis fødevarer skal tages ud
af rummet efter et vist stykke tid.
På fabrikken er der indstillet en værdi på 20 minutter.
m Pas på
Drikkeflasker kan eksplodere, hvis de opbevares
i fryseafdelingen i mere end 20 minutter.
Aktivering af [timer]
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [timer] er
markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten + eller -
(funktion er forsynet med en kant).
3. Indstil det ønskede tid med indstillingstasterne +/-.
Bemærk
Ved at trykke flere gange på tasten kan tiden ændres
i minuttakt. Hvis der trykkes på tasten i længere tid,
ændrer tiden sig i 3 minutters takt.
4. Start tidsforløbet med options-tasten.
[timer] slukkes
Funktionen deaktiveres ved at trykke samtidigt på
indstillingstasterne + og - i 3 sekunder.
[eco]
Med denne funktion stilles skabet på energibesparende
drift.
Skabet indstiller automatisk følgende temperaturer:
■ Fryseafdeling: -16 °C
■ Køleafdeling: +6 °C
[eco] tændes
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [eco] er
markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er
forsynet med en kant).
[eco] slukkes
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [eco] er
markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion
er ikke mere forsynet med en kant).
[vacation]
Er du væk i længere tid, kan du stille skabet på den
energibesparende ferie-funktion. Temperaturen
i køleafdelingen omstilles automatisk til en +14 °C.
m Pas på
Opbevar ikke fødevarer i køleafdelingen i denne tid!
[vacation] tændes
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [vacation] er
markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er
forsynet med en kant).
[vacation] slukkes
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [vacation] er
markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion
er ikke mere forsynet med en kant).
[clock]
I visningen tid vises klokkeslættet. Med [clock]
funktionen kan klokkeslættet indstilles.
Klokkeslæt indstilles
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [clock] er
markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten„+“ (funktion er
forsynet med en kant).
3. Indstil det ønskede klokkeslæt med
indstillingstasterne„+/-“.
4. Gem det indstillede klokkeslæt med options-tasten.
Bemærk
Er [timer] funktionen tændt, vises klokkeslættet ikke.
[IWD off]
Med denne funktion slukkes is og vandaftapningen.
m Pas på
■ Afbryd ubetinget vandtilførslen til skabet et par timer,
før ismaskinen slukkes.
■ Tøm isteringsbeholderen og rengør den. Sæt
beholderen på plads igen. Sørg for,
at isterningbeholderen falder i hak.
Tænd for [IWD off]
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er
markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er
forsynet med en kant).
Sluk for [IWD off]
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er
markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion
er ikke mere forsynet med en kant).
[filter change]
Efter 6 måneder opfordres du via displayet [filter
change] til at skifte filterpatronen.
Aktiver ny filterpatron
Når filterpatronen er skiftet, skal funktionen
[filter change] aktiveres igen.
1. Skift filterpatronen (se kapitel „Vandfilter“).
2. Tryk på options-tasten, til funktionen [filter change] er
markeret med en pil.
3. Til aktivering trykkes på indstillingstasterne +/-.
Visning [filter change] forsvinder.
Side: 13
da
14
Home Connect
Dette apparat kan bruges med Wi-Fi og kan fjernstyres
via en mobil slutenhed.
Bemærk
Wi-Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
I følgende tilfælde fungerer apparatet som et
køleapparat uden netværkstilslutning og kan stadig
betjenes manuelt via betjeningselementerne:
■ Apparatet er ikke forbundet med et hjemmenetværk.
■ I det land, hvor apparatet er opstillet, tilbydes der
ingen Home Connect-tjeneste. På www.home-
connect.com findes en oversigt over de lande, hvor
der tilbydes Home Connect.
Henvisninger
■ Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne
brugsanvisning, og sørg for, at disse også
overholdes, når apparatet betjenes via Home
Connect-appen fra et sted uden for hjemmet.
Overhold også henvisningerne i Home Connect-
appen.
■ Betjening, der udføres direkte på apparatet, har altid
forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at
betjene apparatet via Home Connect-appen.
Opsætning af Home Connect
Henvisninger
■ Overhold anvisningerne i Home Connect-tillægget,
der kan downloades på http://www.bosch-
home.com i forbindelse med vejledningerne. Indtast
hertil apparatets E-nummer i søgefeltet.
■ Vent mindst to minutter, efter apparatet er tændt,
indtil den interne apparatinitialisering er afsluttet.
Opsæt først derefter Home Connect.
■ For at der kan foretages indstillinger med Home
Connect, skal Home Connect-appen være installeret
på den mobile slutenhed. Overhold anvisningerne i
den medfølgende dokumentation fra Home Connect.
For at foretage indstillingerne skal de trin følges, som
anvises i appen.
■ Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, lukkes
menuen Home Connect automatisk. Henvisninger
vedrørende åbning af menuen Home Connect findes
i starten af det pågældende kapitel.
Automatisk forbindelse med hjemmenetværket
(WLAN)
Hvis der er en WLAN-router med WPS-funktion til
rådighed, kan køleapparatet automatisk forbindes med
hjemmenetværket.
1. Tryk samtidigt på tilvalgstasten og tasten alarm off/
lock.
Visningen fryserum viser “Cn”.
Bemærk
Tryk på begge taster på samme tid.
Tastebetjeningen spærres, når der kun trykkes på
alarm off/lock-tasten.
2. Tryk på tilvalgstasten, indtil visningen fryserum
viser “AC”, og visningen kølerum viser “OF”.
3. Tryk på indstillingstasten +.
Apparatet er klar til den automatiske forbindelse.
Visningen kølerum viser en animation i 2 minutter.
Så længe animationen vises, er apparatet klar til den
automatiske forbindelse.
4. Aktivér WPS-funktionen på hjemmenetværksrouteren
inden for de 2 minutter (f.eks. via WPS/WLAN-tasten,
følg oplysningerne dertil i dokumentationen til
routeren).
Ved oprettet forbindelse blinker “On” i visningen
kølerum.
Køleapparatet er klar til forbindelse med appen.
Bemærk
Hvis visningen kølerum viser “OF”, kunne der ikke
oprettes forbindelse.
1. Kontrollér, om køleapparatet befinder sig inden for
hjemmenetværkets (WLAN) rækkevidde.
2. Gentag proceduren, eller udfør manuel forbindelse.
Manuel forbindelse med hjemmenetværksdrevet
(WLAN)
Hvis den tilgængelige WLAN-router ikke råder over
nogen WPS-funktion, eller der ikke er kendskab til
dette, kan køleapparatet forbindes manuelt med
hjemmenetværket.
1. Tryk samtidigt på tilvalgstasten og tasten alarm off/
lock.
Visningen fryserum viser “Cn”.
Bemærk
Tryk på begge taster på samme tid.
Tastebetjeningen spærres, når der kun trykkes på
alarm off/lock-tasten.
2. Tryk på tilvalgstasten, indtil visningen fryserum
viser “SA”, og visningen kølerum viser “OF”.
3. Tryk på indstillingstasten +.
Apparatet er klar til den manuelle forbindelse.
Visningen kølerum viser en animation.
Så længe animationen vises, er apparatet klar til den
manuelle forbindelse.
4. Køleapparatet har nu opsat et eget WLAN-netværk
med netværksnavnet “HomeConnect”.
Der kan nu fås adgang til dette netværk med den
mobile slutenhed.
5. Åbn WLAN-indstillingerne i den mobile slutenheds
indstillingsmenu.
6. Forbind den mobile slutenhed med WLAN-netværket
“HomeConnect”.
Password: “HomeConnect”
Forbindelsesetableringen kan tage op til 60
sekunder.
7. Åbn Home Connect-appen på den mobile slutenhed
efter oprettet forbindelse.
Appen søger efter køleapparatet.
8. Så snart køleapparatet er fundet, indtast da
netværksnavnet “SSID” og passwordet “Key” til eget
hjemmenetværk (WLAN) i de pågældende felter.
9. Bekræft med knappen Overfør til
husholdningsapparater.
Side: 14
da
15
■ Ved oprettet forbindelse blinker “On” i visningen
kølerum.
Nu kan køleapparatet forbindes med appen.
■ Hvis visningen kølerum viser “OF”, kunne der ikke
oprettes forbindelse.
Kontrollér, om køleapparatet befinder sig inden for
hjemmenetværkets (WLAN) rækkevidde.
Gentag proceduren.
Forbindelse af køleapparat med Home Connect-app
1. Når der er oprettet forbindelse mellem køleapparat
og hjemmenetværk, så tryk på tilvalgstasten og
tasten alarm off/lock samtidigt.
Visningen fryserum viser “Cn”.
Bemærk
Tryk på begge taster samtidigt. Tastebetjeningen
spærres, når der kun trykkes på tasten alarm off/
lock i for lang tid.
2. Tryk på tilvalgstasten flere gange, indtil visningen
fryserum viser “PA”, og visningen kølerum
viser “OF”.
3. Tryk på indstillingstasten + for at forbinde apparatet
med appen.
Visningen kølerum viser en animation.
Så snart køleapparat og app er forbundet, viser
visningen kølerum “On”.
4. Åbn appen, og vent, indtil køleapparatet vises.
Bekræft forbindelsen mellem appen og
køleapparatet med Tilføj.
Hvis køleapparatet ikke vises automatisk i appen, så
tryk på Tilføj apparat, og følg anvisningerne. Så
snart dit køleapparat vises, så tilføj det med +.
5. Følg appens anvisninger, indtil proceduren er
afsluttet.
Visningen fryserum viser “PA”, og visningen kølerum
viser “On”.
Køleapparatet har oprettet forbindelse med appen.
Hvis forbindelsen er mislykket, kontrollér da, om den
mobile slutenhed er forbundet med
hjemmenetværket (WLAN).
Gentag derefter forbindelsesetableringen.
Hvis “Er” vises i visningen kølerum, så nulstil Home
Connect-indstillingerne.
Bemærk
Ved nulstillingen nulstilles alle Home Connect-
indstillinger.
Aktivering af kameraer
Hvis køleapparatet er forbundet med hjemmenetværket
(WLAN) og med Home Connect-appen, kan
kameraerne aktiveres:
1. Tryk samtidigt på tilvalgstasten og tasten alarm off/
lock.
Visningen fryserum viser “Cn”.
Bemærk
Tryk på begge taster samtidigt. Tastebetjeningen
spærres, når der kun trykkes på alarm off/lock-
tasten.
2. Tryk på tilvalgstasten, indtil visningen fryserum
viser “CA”, og visningen kølerum viser “OF”.
3. Tryk på indstillingstasten +.
Visningen kølerum viser “On”.Kameraerne er
aktiveret.
Bemærk
Når kameraerne er aktiveret, og der hyppigt
forespørges på køleapparatets indhold med appen,
fører det til en øget dataoverførsel.
Bemærk
Upload af fotos varer op til tre minutter.
Bemærk
Forskellige eksterne faktorer i hjemmenetværket og på
internettet forårsager overførselsproblemer og
kassering af billeder. Dette har ingen indvirkning på
grundlæggende apparatfunktioner.
Deaktivering af kameraer:
1. Tryk samtidigt på tilvalgstasten og tasten alarm off/
lock.
Visningen fryserum viser “Cn”.
Bemærk
Tryk på begge taster samtidigt. Tastebetjeningen
spærres, når der kun trykkes på alarm off/lock-
tasten.
2. Tryk på tilvalgstasten, indtil visningen fryserum
viser “CA”, og visningen kølerum viser “On”.
3. Tryk på indstillingstasten -.
Visningen kølerum viser “OF”.Kameraerne er
deaktiveret.
Nulstilling af Home Connect-indstillinger
Hvis der ved forsøget på forbindelsesetablering opstår
et problem, eller apparatet skal tilmeldes på et andet
hjemmenetværk (WLAN), kan Home Connect-
indstillingerne nulstilles:
1. Tryk samtidigt på tilvalgstasten og tasten alarm off/
lock.
Visningen fryserum viser “Cn”.
Bemærk
Tryk på begge taster på samme tid.
Tastebetjeningen spærres, når der kun trykkes på
alarm off/lock-tasten.
2. Tryk på tilvalgstasten, indtil visningen fryserum
viser “rE”, og visningen kølerum viser “OF”.
3. Tryk på indstillingstasten +.
Visningen kølerum viser en animation i 15 sekunder.
Derefter viser visningen kølerum “OF”.
Home Connect-indstillingerne er nulstillet.
Side: 15
da
16
Installation af opdatering til Home
Connect-softwaren
Køleapparatet kontrollerer med regelmæssige
mellemrum, om der findes opdateringer til Home
Connect-softwaren.
Hvis der findes en opdatering, viser visningen
temperatur kølerum “UP”.
Med tryk på en vilkårlig tast, nulstilles visningen til den
indstillede temperatur.
Installation af opdatering:
1. Tryk samtidigt på tilvalgstasten og tasten alarm off/
lock.
Visningen fryserum viser “Cn”.
Bemærk
Tryk på begge taster på samme tid.
Tastebetjeningen spærres, når der kun trykkes på
alarm off/lock-tasten.
2. Tryk på tilvalgstasten, indtil visningen fryserum
viser “UP”, og visningen kølerum viser “OF”.
3. Tryk på tasten +.
Visningen kølerum viser en animation.
Opdateringen installeres.
Under installationen er alle taster spærret.
■ Hvis installationen blev afsluttet korrekt, viser
visningen kølerum “On”.
■ Hvis installationen ikke blev afsluttet korrekt, viser
visningen kølerum “Er”.
Start opdateringen igen på et senere tidspunkt.
Hvis installationen heller ikke kunne afsluttes efter
flere forsøg, så kontakt kundeservice.
Kundeservice-adgang
Når du kontakter kundeservice, kan den få adgang til
dit apparat og registrere dets status, efter du har givet
tilladelse til dette. Dertil skal apparatet være forbundet
med hjemmenetværket.
Videre oplysninger om kundeservice-adgang og dens
tilgængelighed i dit land findes på www.home-
connect.com i området Help & Support.
1. Kontakt kundeservice.
2. Bekræft start af kundeservice-adgang i appen.
Under kundeservice-adgang vises symbolet CS i
betjeningsfeltet.
3. Så snart kundeservice har samlet de nødvendige
informationer, afslutter den adgangen.
Bemærk
Fjerndiagnosen kan afbrydes før tid ved at
deaktivere kundeservice-adgang i Home Connect-
appen.
Henvisning vedrørende databeskyttelse
Første gang Home Connect-køleapparatet forbindes
med et WLAN-netværk, der er forbundet med
internettet, sender apparatet følgende datakategorier til
Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):
■ Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder
samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-
kommunikationsmodul).
■ Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat
(til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
■ Husholdningsapparatets aktuelle software- og
hardwareversion.
■ Status for en eventuel forinden udført nulstilling til
fabriksindstillinger.
Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af
Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig,
når Home Connect skal bruges første gang.
Bemærk
Vær opmærksom på, at Home Connect-
funktionaliteterne kun kan bruges i forbindelse med
Home Connect-appen. Der kan hentes oplysninger om
databeskyttelse i Home Connect-appen.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH, at
dette apparat med Home Connect funktionalitet er i
overensstemmelse med de grundlæggende krav og
øvrige gældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Der findes en udførlig R&TTE
overensstemmelseserklæring på internettet på
www.bosch-home.com på produktsiden for det
pågældende apparat under de ekstra dokumenter.
Side: 16
da
17
Sabbat-funktionen
Indstillinger i sabbat-funktionen:
■ Det akustiske signal slukkes.
■ Superkøling eller Superfrysning afsluttes (hvis den
var aktiveret).
■ Belysningen slukkes.
■ Displayfeltets belysning reduceres til
grundbelysningen.
■ Tasterne spærres (undtagen options-taste og
indstillings-taste +).
Aktivering og deaktivering af sabbat-
funktion
1. Tryk til aktivering på options-tasten og
indstillingstasten + samtidigt i 5 sekunder.
Displayfeltet viser, at sabbat-funktionen er aktiveret.
2. Tryk til deaktivering på options-tasten og
indstillingstasten + samtidigt i 5 sekunder.
Alarmfunktion
Advarselstonen slukker, når der trykkes på „alarm/
lock“-tasten.
I følgende tilfælde kan en alarm udløses:
Døralarm
Hvis skabet står åben i mere end et minut, går
døralarmen (konstant lyd) i gang. Advarselstonen
slukker igen, så snart døren lukkes, eller der trykkes på
alarmtasten .
Temperaturalarm
Temperaturalarmen går i gang, hvis det er for varmt i
fryseafdelingen, og der er fare for, fødevarerne bliver
ødelagt.
Det akustiske og optiske signal kan gå i gang, uden at
fødevarerne derved er i fare:
■ Når apparatet tages i brug.
■ Når der ilægges store mængder ferske fødevarer.
Fryseafdeling
I displayfeltet til fryseafdelingen blinker „AL“,
og „alarm“ vises.
Temperaturvisningen viser i 10 sekunder den varmeste
temperatur, der har været i fryseafdelingen. Herefter
vises den indstillede temperatur igen.
Visningen „alarm“ slukker, så snart den indstillede
temperatur igen er nået.
Bemærk
Helt eller delvis optøede frysevarer må ikke fryses igen.
Varerne bør laves til færdigretter (koges eller steges)
og fryses igen.
Den maksimale opbevaringstid gælder så ikke
længere.
Køleafdeling
m Pas på
Er det blevet for varmt i køleafdelingen, skal de
opvarmede fødevarer opvarmes/koges, før de spises.
Undgå at bruge rå fødevarer, hvis du er i tvivl.
Rumindhold
Angivelserne vedr. nettovolumen findes på typeskiltet
i skabet (se billede i kapitel „Kundeservice“).
100% udnyttelse af frysevolumen
Den øverste frostvarebeholder kan tages ud af skabet
for at få plads til den maks. mængde frysevarer.
Fødevarerne kan så stables direkte på hylderne og
i den nederste frostvarebeholder.
Side: 17
da
18
Fryseafdeling
Brug fryseren
■ Til opbevaring af dybfrosne madvarer.
■ Til fremstilling af isterninger.
■ Til indfrysning af friske levnedsmidler.
Bemærk
Sørg for at døren til fryseren altid er lukket! Hvis døren
står åben, tør madvarerne op! Fryseren tiliser hurtigt.
Desuden: øges strømforbruget!
Så snart døren til fryseafdelingen er blevet lukket,
opstår et undertryk, derved opstår en sugende lyd.
Vent to til tre minutter, til undertrykket er udlignet.
Vi anbefaler at lade isterningebeholderen blive i skabet.
Dermed sikres en optimal temperaturfordeling
i fryseafdelingen.
Køb af dybfrostvarer
■ Emballagen må ikke være beskadiget.
■ Iagttag holdbarhedsdatoen.
■ Temperatur i salgskummen skal være -18 °C eller
koldere.
■ Dybfrostvarer skal helst transporteres
i en termopose og lægges så hurtigt som muligt
i fryseren.
Frysekapacitet
Oplysninger om den max. frysekapacitet på 24 timer
findes på typeskiltet (se billede i kapitel
„Kundeservice“).
Indfrysning af ferske fødevarer
Brug kun friske og fejlfrie fødevarer til indfrysning.
Grøntsager bør blancheres inden frysning for at holde
på næringsværdier, aroma og farve så godt som
muligt. Det er ikke nødvendigt at blanchere aubergine,
paprika, zuccini og spargel.
Litteratur om indfrysning og blanchering kan købes i en
almindelig boghandel.
Bemærk
Allerede frosne fødevarer må ikke komme i berøring
med de friske fødevarer, der skal fryses.
■ Egnede frysevarer:
Bagværk, fisk og alt godt fra havet, kød, vildt,
fjerkræ, grøntsager, frugt, krydderurter, æg uden
skal, mælkeprodukter (f. eks. ost, smør og kvark),
færdigretter og madrester som f. eks. suppe,
sammenkogte retter, kogt kød og fisk, kartofffelretter,
gratin og søde retter.
■ Ikke egnede frysevarer:
Grøntsager, der normalt spises i rå tilstand (f. eks.
bladsalater eller radisser), æg med skal, vindruer,
hele æbler, pærer og ferskner, hårdkogte æg,
yogurt, tykmælk, crème fraîche og mayonnaise.
Frysevarer pakkes ind
Varerne skal pakkes lufttæt, så de ikke mister deres
smag eller tørrer ud.
1. Fødevarerne pakkes ind.
2. Tryk luften ud.
3. Pakkerne lukkes lufttæt.
4. Pakken mærkes omhyggeligt med indhold og dato.
Egnet indpakningsmateriale:
Filmfolie, alufolie og frysebeholdere.
Disse produkter findes i specialforretninger.
Uegnet indpakningsmateriale:
Indpakningspapir, pergamentpapir, cellofan,
affaldsposer og brugte indkøbsposer.
Egnet lukkemateriale:
Gummibånd, plastikclips, bindetråd, kuldebestandig
tape eller lignende.
Poser og rørfolier i polyætylen kan lukkes med et
foliesvejseapparat.
Frostvarernes holdbarhed
Holdbarheden afhænger af fødevarernes art.
Ved en temperatur på -18 °C:
■ Fisk, pålæg, færdigretter og bagværk:
op til 6 måneder
■ Ost, fjerkræ og fisk:
op til 8 måneder
■ Frugt, grønt:
op til 12 måneder
Side: 18
da
19
Superfrysning
Fødevarerne skal fryses igennem så hurtigt som muligt,
så vitaminer, næringsværdier, udseende og smag
bevares bedst muligt.
Tænd for superfrysning et par timer, før de friske
fødevarer lægges i fryseafdelingen, for at undgå en
uønsket temperaturstigning.
Normalt rækker 4–6 timer.
Skabet arbejder konstant og der opnås en meget lav
temperatur i fryseafdelingen.
Skal den maks. frysekapacitet udnyttes, skal
„Superfrysning“ tændes 24 timer, før de friske
fødevarer lægges i skabet.
Der kan indfryses små mængder fødevarer (indtil 2 kg)
uden hurtigfrysning.
Bemærk
Er superfrysning tændt, kan driftsstøjen være noget
højere.
Tænding af superfrysning
1. Tryk på select-tasten, til klimazonen fryseafdeling er
markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.
Er superfrysning tændt, vises „SU“ og „super“ i
displayfeltet.
Slukning af superfrysning
1. Tryk på select-tasten, til klimazonen fryseafdeling er
markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.
Er superfrysning slukket, forsvinder visningerne „SU“
og „super“ i displayfeltet.
Bemærk
Superfrysning kobler automatisk fra efter ca. 2^ dage.
Optøning af dybfrostvarer
Alt efter art og anvendelsesformål er der følgende
muligheder:
■ ved stuetemperatur
■ i køleskabet
■ i den elektriske ovn, med/uden varmluftventilator
■ i mikrobølgeovnen
m Pas på
Helt eller delvis optøede frysevarer må ikke fryses igen.
Varerne bør laves til færdigretter (koges eller steges)
og fryses igen.
Den maksimale opbevaringstid af frostvarerne gælder
herefter ikke mere.
Køleafdeling
Køleafdelingen er det ideelle opbevaringssted til kød,
pålæg, fisk, mælkeprodukter, æg, færdigretter og
bagværk.
Vær opmærksom på følgende under
ilægningen
■ Læg friske, ikke beskadigede fødevarer i apparatet.
På den måde bevares kvalitet og friskhed i længere
tid.
■ Ved færdigprodukter og påfyldte varer skal
producentens mindste holdbarhedsdato eller
forbrugsdatoen overholdes.
■ For at bevare aroma, farve og friskhed skal
fødevarerne placeres godt emballeret eller tildækket.
Derved undgås smagsoverførsel og misfarvning af
plastdelene i køleafdelingen.
■ Varme retter og drikke må først afkøles, før de
sættes i apparatet.
Bemærk
Undgå at fødevarerne kommer i kontakt
med bagvæggen. Ellers forringes luftcirkulationen.
Fødevarer eller emballage kan fryse fast til bagvæggen.
Læg mærke til kuldezonerne
i køleafdelingen
Luftcirkulationen i køleafdelingen sørger for, at der
opstår forskellige kuldezoner:
■ Koldeste zone er mellem grøntsagsbeholderen
og den overliggende glashylde.
Bemærk
Den koldeste zone over grøntsagsbeholderen er
velegnet til opbevaring af sarte fødevarer (f.eks. fisk,
pålæg, kød).
■ Varmeste zone er ved døren, helt oppe.
Bemærk
Opbevar f.eks. hård ost og smør i den varmeste
zone. På den måde kan ost udvikle sin aroma, og
smøret kan smøres på uden problemer.
Side: 19
da
20
Ekstra kold beholder
Egnet til køling af:
Principielt alle friske fødevarer, som skal holdes friske
i et stykke tid som f.eks. fisk, alt godt fra havet, kød,
pålæg, mælkeprodukter og færdigretter.
Ikke egnet til køling af:
Kuldemodtagelig frugt og grønt (f.eks.: sydfrugter som
f.eks. ananas, bananer, papayafrugter, citrusfrugter og
meloner samt tomater, aubergine, squasch, paprika,
agurker og kartofler).
Disse fødevarer opbevares bedst i køleafdelingen.
Grøntsagsbeholder
med fugtighedsregulator
Luftfugtigheden i grøntsagsbeholderen kan reguleres
for at skaffe et optimalt opbevaringsklima for frugt
og grønt, afhængigt af den opbevarede mængde:
■ små mængder frugt og grønt – høj luftfugtighed
■ store mængder frugt og grønt – lav luftfugtighed
Henvisninger
■ Kuldemodtagelig frugt (f.eks. ananas, bananer,
papaja og citrusfrugter) og grøntsager (f. eks.
auberginer, agurker, squash, paprika, tomater
og kartofler), bør opbevares uden for køleskabet ved
temperaturer på ca. +8 °C til +12 °C for at bevare
den optimale kvalitet og aroma.
■ Kondensvand kan dannes i grøntsagsbeholderen
afhængigt af, hvad der opbevares og hvor meget der
opbevares. Fjern kondensvandet med en tør klud
og tilpas luftfugtigheden i grøntsagsbeholderen vha.
fugtighedsregulatoren.
Kamera
Kameraerne tager et foto af skabet indvendigt og
dørhylderne ved hver dørlukning. Med Home Connect
kan fotoerne hentes frem med en mobil slutenhed.
Bemærk
Slørede billeder er et tegn på, at døren blev lukket for
hurtigt. Luk døren langsomt for at sikre en tilstrækkelig
billedkvalitet. En beskadigelse af antidugfolien kan
også forårsage slørede billeder.
Udskiftning af antidugfolie
1. Fjern beskadiget antidugfolie.
2. Løsn den nye antidugfolie fra bagsidepapiret.
Bemærk
Berør aldrig den klæbende side. Derved forringes
fotoernes kvalitet. Hold forsigtigt antidugfolien fast
ved kanten.
3. Klæb antidugfolien midt på kameralinsen.
4. Fjern antidugfoliens ydre beskyttelsesfolie.
Side: 20
da
21
Superkøling
Er superkøling tændt, køles køleafdelingen så meget
som muligt i ca. 6 timer. Herefter stilles temperaturen
automatisk tilbage på den temperatur, som var indstillet
før superkøling.
Superkøling tændes f. eks.
■ Før ilægning af store mængder fødevarer.
■ Til hurtig-køling af drikkevarer.
Bemærk
Er superkøling tændt, kan driftsstøjen være noget
højere.
Tænding af superkøling
1. Tryk på select-tasten, til klimazonen køleafdeling er
markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.
Er superkøling tændt, vises „SU“ og „super“ i
displayfeltet.
Slukning af superkøling
1. Tryk på select-tasten, til klimazonen køleafdeling er
markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.
Er superkøling slukket, forsvinder visningerne „SU“ og
„super“ i displayfeltet.
Is og vandhentning
Der kan efter behov aftappes:
■ koldt vand,
■ småhakket is,
■ isterninger.
m Advarsel
Stik aldrig fingrene ind i åbningen, hvor isterningerne
kommer ud! Fare for kvæstelser!
m Pas på
Læg ikke flasker eller fødevarer ind
i isterningbeholderen til hurtig-køling. Ismaskinen kan
blokere og der kan opstå skader.
* Ikke alle modeller.
Vær opmærksom under ibrugtagningen
Is og vandhentningen fungerer kun, hvis skabet er
forbundet med vandnettet.
Når skabet tages i brug, varer det ca. 24 timer, før den
første portion isterninger er færdig.
Når maskinen tilsluttes, er der luftblærer i ledningerne.
Tryk på aftapningstasten et par minutter, til vand kan
tappes blærefrit ud af maskinen. Smid de første 5 glas
vand væk.
Når ismaskinen tages i brug første gang, smides
de første 30-40 isterninger væk - af hygiejniske grunde.
Tips vedr. brug af ismaskinen
Så snart fryseafdelingen har nået sin frysetemperatur,
starter isterningsproduktionen. Efter 2–3 timer kastes
de færdige isterninger automatisk ned i
isterningsbeholderen.
Bemærk
Apparatet producerer mere is, hvis temperaturen
indstilles koldere i fryseafdelingen. Derved stiger
apparatets energiforbrug noget.
Af og til fryser isterninger sammen og blokerer
aftapningen:
1. Åbn døren og kig ind i apparatet for at finde ud af,
om isterninger hænger fast i is- og vandaftapningen.
2. Hvis is- og vandaftapningen ikke er blokeret:
m Pas på
En fyldt isterningbeholder er tung!
■ Træk isterningsbeholderen forsigtigt ud og tag de
sammenfrossede isterninger ud.
Når isterningbeholderen er fuld, slukker
isterningsproduktionen automatisk.
Der høres visse lyde, når isterningerne produceres:
Vandventilen summer, vandet strømmer hørbart ned
i isskålen og isterningerne falder hørbart ned.
Side: 21
da
22
Kontroller drikkevandskvaliteten
Alle materialerne til drikkemaskinen er lugt-
og snavsneutrale.
Hvis vandet har en bismag, kan dette skyldes følgende:
■ Vandet indeholder mineraler og klor.
■ Husholdningsvands- og tilslutningsledningens
materiale.
■ Drikkevandets friskhed. Drikkevandets friskhed kan
smage „gammelt“, hvis der ikke har været tappet
vand i længere tid. I dette tilfælde tappes ca. 15 glas
vand ud af maskinen og smides væk.
Det anbefales at aftappe rent vand fra vandmaskinen
med regelmæssige mellemrum og undgå at slukke for
skabet. Dermed har du den bedste vandkvalitet.
Vedlagte vandfilter filtrerer udelukkende partikler (ikke
bakterier og mikrober) ud af det tilførte vand.
Is/vand aftappes
■ Vælg tasten til is- og vandaftapningen (vand,
småhakket is eller isterninger).
■ Tryk på tasten igen og igen, til den ønskede
mængde er i glasset.
Vand aftappes
Bemærk
Vandet fra vandaftapperen har en almindelig god
drikkevandstemperatur. Skal vandet være koldere,
kommes et par isterninger i glasset, før vandet tappes
af.
Bemærk
Aftappes større mængder vand, kan det aftappede
vand blive varmere.
Is aftappes
Ismaskine tages ud af brug
Isterningmaskinen bør slukkes, hvis maskinen ikke
producerer is (f. eks. ferie) i mere end 1 uge,
da isterningerne ellers kan smelte sammen.
Ismaskinen tages ud af brug på følgende måde:
1. Isterningsbeholder tages ud.
2. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er
markeret med en pil.
3. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er
forsynet med en kant).
4. Tøm isteringsbeholderen og rengør den. Sæt
beholderen på plads igen. Sørg for,
at isterningbeholderen falder i hak.
Til ibrugtagning igen:
1. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er
markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion
er ikke mere forsynet med en kant).
Side: 22
da
23
Vandfilter
m Advarsel
Opstilles skabet et sted, hvor vandkvaliteten
er betænkelig eller ikke tilstrækkelig kendt, skal man
sørge for, at vandet er passende desinficeret
før og efter filtreringen.
En filterpatron til partikelfilteret kan købes hos
en servicetekniker eller hos en forhandler.
m Pas på
■ Når et nyt filter er blevet monteret, skal
isproduktionen altid smides ud i de første 24 timer,
efter at ismaskinen er blevet tændt.
■ Bruges isen ikke i længere tid, smides alle
isterningerne i beholderen væk, det samme gøres
med isproduktionen i de næste 24 timer.
■ Bruges skabet eller isen ikke i flere uger eller
måneder, eller lugter eller smager isterningerne
ubehageligt, skiftes vandfilteret.
■ Luftlommer i systemet kan medføre, at vand
strømmer ud og at filterpatronen kastes ud. Fjern
den med forsigtighed.
■ Skift filteret mindst hver 6 måned.
Vigtig vejledning i forbindelse
med vandfilter
■ Vandsystemet er under svagt tryk efter brug. Filteret
skal tages af med forsigtighed!
■ Hvis skabet ikke har været brugt i længere tid
eller vandet smager eller lugter ubehageligt, skylles
vandsystemet igennem. Forsvinder den ubehagelige
smag eller lugt ikke, skiftes filterpatronen. Forsvinder
den ubehagelige smag eller lugt ikke, skiftes filteret.
Filterpatron skiftes
Efter 6 måneder opfordres du via displayet [filter
change] til at skifte filterpatronen (se kapitel
„Specialfunktioner“).
Tag filterpatronen ud på følgende måde:
■ Sæt en ny filterpatron i.
■ Aftap et par liter vand via vandmaskinen. Herved
fjernes luften i vandsystemet.
■ Hæld vandet ud af den gamle filterpatron.
Filterpatronen kan smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald.
Brug af endehætte
Is- og vanddispenseren kan også benyttes uden
vandfilter. Montér i dette tilfælde endehætten.
Bemærk
Endehætten og filtersien i den skal skylles med
regelmæssige mellemrum under rindende vand.
Side: 23
da
24
Specifikations- og
kapacitetsdatablad
Til filtermodel: 9000 225 170
Hvis der anvendes en reservepatron: 9000 077 104
Modellen er blevet kontrolleret for ANSI/NSF Standards
42 & 53 af NSF International og certificeret til reduktion
af følgende substanser.
Koncentrationen af de angivede substanser, der er
opløst i vand og som trænger ind i systemet, er blevet
sænket til en værdi, der ligger under eller er lig med
den tilladte grænseværdi iht. ANSI/NSF 42 og 53, der
gælder for det vand, der ledes ud af skabet.
Bemærk
Selv om testene er blevet gennemført under
standardmæssige laboratoriebetingelser, kan den
faktiske kapacitet godt afvige herfra.
* På basis af anvendelse af cryptosporium parvum-
ocyster.
Retningslinjer mht. anvendelse/
vandforsyningsparametre:
■ Systemet skal installeres og anvendes iht. de
retningslinjer, der er anbefalet af fabrikanten.
■ Filteret skal skiftes hver 6-9 måneder.
■ Skyl det nye filter igennem i 5 minutter.
■ Nærmere detaljer findes på garantikortet.
Dette produkt bør IKKE bruges, hvis vandet er
mikrobiologisk forurenet eller er af ukendt kvalitet,
uden passende desinfektion før eller efter skabet
tilsluttes til systemet. Et system, der er certificeret til
cystereduktion, må bruges til desinficeret vand, der
evt. indeholder filtrerbare cyster.
På hele systemet (undtagen engangspatron) ydes en
garanti på et år. Mht. engangspatroner ydes der kun en
garanti på materiale- og forarbejdningsfejl.
Engangspatronernes levetid afhænger af de lokale
forhold; af den grund ydes der ingen garanti på disse.
Nærmere oplysninger om priser på reservedele kan
indhentes hos din lokale maskinforhandler eller
delerepræsentant.
Fremstillet af:
3 M Material Technology (Guangzhou) Ltd.
9 Nanxiang Er road, Science City,
Guangzhou, 510663, P.R. China
Systemet er blevet kontrolleret og certificeret
i model 9000 225 170 af NSF International mht.
ANSI/NSF Standard 53 til reduktion af cyster
og uklarhed samt mht. ANSI/NSF Standard 42 til
reduktion af klorsmag og lugt.
Nominel partikelklasse: I
Nominel nyttevarighed: 2.800 liter
Substans Gennemsnit
i tilløb
Tilløbs-
koncentration
Spildevands-
koncentration
Gennemsnit
Reduktion i %
Max. tilladt
koncentration
i spildevand
Max.
spildevand
Min. reduktion
i %
NSF-test
Cyster * 166.500 Min. 50.000/l 1 99,99 99,95 1 99,99 511077-
03
Uklarhed 10,7 11 x 1 NTU 0,3 l 97,10 0,5 NTU 0,49 95,42 511078-
03
Partikel
Klasse 1
partikelstør
relse > 0,5
til <1,0 μm
5.700.000 Mind. 10.000
partikler/ml
30.583 99,52 > 85% 69.000 98,9 511079-
03
Klorsmag&
-lugt
1,9 2,0 mg/l + -
10%
0,05 97,3 > 50% 0,06 96,84 511081-
03
Vandtryk 207 - 827 kPa
Vandtemperatur * 0,6 °C - 38 °C
Flowhastighed 2,83 l/min.
Side: 24
da
25
Udstyr til fryseren
(ikke alle modeller)
Frysekalender
Undgå at overskride opbevaringstiden for at undgå
kvalitetsforringelse i frysevarerne. Opbevaringstiden
afhænger af frostvarens art. Tallene ved siden
af symbolerne angiver den tilladte opbevaringstid
i måneder. Overhold produktions- eller
holdbarhedsdatoen ved almindelige dybfrostvarer.
Forandringsmuligheder
i indretningen
Hylderne i skabet og hylderne i døren kan flyttes efter
behov.
■ Træk hylden frem, tryk den ned og sving den ud
til siden.
■ Hylden i døren løftes og tages ud.
Ekstraudstyr
(ikke alle modeller)
Indstilbar glashylde „easy Lift“
Hylden kan indstilles i højden, uden at den skal tages
ud. Fjern forinden alle fødevarer fra hylden.
Den max. påfyldning af hylden: 3 kg
Side: 25
da
26
Sluk, ikke i brug
Sluk skabet
Træk netstikket ud eller slå sikringen fra.
Kompressoren slukker
Tag skabet ud af brug
Hvis skabet ikke skal anvendes gennem en længere
periode:
1. Afbryd ubetinget vandtilførslen til skabet et par timer,
før det slukkes.
2. Tag alle fødevarerne ud af skabet.
3. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra.
4. Tøm isteringsbeholderen og rengør den (se kapitel
„Skab rengøres“).
5. Rengør den indvendige side af skabet (se kapitel
„Skab rengøres“).
6. Lad skabets døre stå åbne for at undgå dårlig lugt.
Afrimning
Fryseafdeling
Takket være det fuldautomatiske NoFrost-system
danner der sig ikke is i fryseren. Afrimning er ikke
nødvendig.
Køleafdeling
Afrimning gennemføres automatisk.
Kondensvandet løber via et afløbshul ind
i en fordampningsskål bag på skabet.
Rengør skabet
m Advarsel
Skabet må under ingen omstændigheder rengøres
med et damprengøringsapparat!
m Pas på
Uegnede er sand-, klorid- eller syreholdige rengørings-
og opløsningsmidler.
m Pas på
Brug ikke skurende eller skarpe svampe. På de
metalliske overflader kan der opstå korrosion.
m Pas på
Hylder og beholdere må aldrig sættes
i opvaskemaskinen. Delene kan deformeres!
Fremgangsmåde:
1. Slå sikringen fra, eller træk netstikket ud.
2. Tag frostvarerne ud af apparatet, og læg dem på et
køligt sted.
3. Vent, til rimlaget er aftøet.
4. Rengør apparatet med en blød klud og lunkent
vand, der er tilsat en smule pH-neutralt
opvaskemiddel. Vand fra rengøringen må ikke
trænge ind i belysningen.
5. Dørpakningen skal kun vaskes af med rent vand
og derefter gnides grundigt tør.
6. Tilslut apparatet igen efter rengøringen.
7. Læg frostvarerne på plads igen.
Udstyr
Alle variable dele i skabet kan tages ud til rengøring
(se kapitel „Forandringsmuligheder i indretningen“).
Bemærk
Åbn dørene helt over 90°, før beholderne kan tages ud
og rengøres.
Tag beholder ud
Træk beholderen helt ud, løft den op, så den løsnes fra
holderen, og tag den ud.
Beholderen sættes i ved at lægge den på
udtræksskinnerne og skubbe den ind i skabet.
Beholderen falder i hak ved at trykke den ned.
Udtagning af grøntsagsbeholder med
fugtighedsregulator
1. Træk grøntsagsbeholderen ud.
2. Tag glashylden ud.
3. Tag fugtighedsafdækningen ud.
Side: 26
da
27
Isætning af grøntsagsbeholder med
fugtighedsregulator
1. Sæt først fugtighedsafdækningen i.
2. Sæt glashylden i.
3. Skub grøntsagsbeholderen ind.
Vandopfangningsskål rengøres
Spildt vand samles i vandopfangningsbeholderen.
Tag sien ud, før den tømmes og rengøres. Tør
vandopfangningsskålen af med en svamp eller en
absorberende klud.
Isterningsbeholder rengøres
Hvis isterninger ikke er blevet taget ud
af isterningbeholderen i længere tid, skrumper de
producerede isterninger i beholderen. Sådanne
isterninger smager „gamle“ og klæber sammen.
Træk beholderen ud, tøm den og rengør den i lunkent
vand.
m Pas på
En fyldt isterningsbeholder er tung!
Efter rengøringen: Tør beholder og transportsnekke
rigtigt, så de nye isterninger ikke fryser fast.
Isterningbeholder sættes i
Skub isterningbeholderen helt ind på hylderne, til den
falder i hak. Isterningproduktionen går videre.
Bemærk
Hvis det ikke er muligt at skubbe beholderen helt ind,
drejes transportbeslaget i beholderen eller fastfrosne
isterninger fjernes i indskubningsområdet.
Kamera
Kameralinserne er forsynet med en fugtafvisende folie.
Brug en mikrofiberklud til rengøring.
Udskift folie i tilfælde af beskadigelse.
Side: 27
da
28
Belysning (LED)
Skabet er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-
belysning.
Reparationer på denne belysning må kun udføres
af kundeservice eller en autoriseret fagmand.
Sådan sparer du energi
■ Placér skabet i et tørt, godt ventileret rum! Skabet
bør ikke placeres på et sted, hvor det er udsat
for direkte sollys og ikke være i nærheden
af en varmekilde som ovn, radiator etc.
Brug evt. en isoleringsplade.
■ Ventilations- og udluftningsåbningerne
på skabet må ikke dækkes til eller spærres.
■ Varme fødevarer og drikke afkøles, før de sættes
i køleskabet.
■ Læg frostvarerne til optøning i køleafdelingen og
udnyt således kulden fra frostvarerne til at køle
fødevarerne i køleafdelingen.
■ Sørg for, at skabet ikke åbnes mere end nødvendigt.
■ Sørg for at døren til fryseren altid er lukket.
■ Hvis til stede:
Monter vægafstandsholdere for at opnå skabets
dokumenterede energiforbrug (se „Skabet opstilles“,
afsnittet „Ventilation“). En reduceret vægafstand
indskrænker skabets funktion. Energiforbruget kan
så øge sig minimalt.
■ Placeringen af udstyrsdelene har ingen indflydelse
på apparatets energiforbrug.
Driftsstøj
Helt normal støj
Brummende lyd
Motorer kører (f. eks. køleaggregater, ventilator).
Boblende, surrende eller klukkende lyd
Kølemiddel strømmer gennem rørene eller vand ind
i ismaskinen.
Klikkende lyd
Motor, kontakt eller magnetventiler tænder/slukker.
Kameraklik
Afslutning af standbyfunktion og kalibrering af
kameraerne. Der finder ingen dataoverførsel sted.
Buldrende lyd
Færdige isterninger falder ud af ismaskinen og ned
i isterningbeholderen.
Undgå af støj
Skabet står ikke stabilt
Stil skabet rigtigt ved hjælp af et vaterpas. Indstil
skruefødderne eller læg noget ind under.
Skabet berører andre møbler
Bevæg skabet, så det ikke berører møbler
eller lignende.
Beholdere eller hylder er ikke placeret rigtigt eller
sidder i klemme
Kontrollér de udtagelige dele og isæt dem i givet fald
rigtigt.
Berør flasker eller beholdere hinanden i apparatet?
Sørg i dette tilfælde for afstand mellem de enkelte
flasker og beholdere.
Side: 28
da
29
Afhjælpning af små
forstyrrelser
Inden du ringer til kundeservice:
Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp
af nedenstående.
Gennemfør en selvtest på skabet (se kapitel „Skab-
selvtest“).
Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved
besøg for at afhjælpe betjeningsfejl/driftsstop m.m.,
som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde
opkræves normalt honorar!
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Temperatur afviger meget fra
indstillingen.
I nogle tilfælde er det nok at slukke for skabet i 5 minutter.
Er tempeaturen for varm, kontrolleres efter et par timer,
om en temperaturtilnærmelse har fundet sted.
Er temperaturen for kold, kontrolleres temperaturen en gang
til næste dag.
Ingen lampe lyser. Strømsvigt; sikringen er slået fra; netstikket
er ikke sat rigtigt i.
Sæt stikket i. Kontrollér om strømmen er tilsluttet, kontrollér
sikringerne.
I lampen ses „E..“. Elektronik har registreret en fejl. Tilkald kundeservice.
Der lyder en advarselstone,
fryseafdelingens temperaturvisning
blinker.
Det er for varmt i fryseafdelingen!
Fare for frysevarerne!
Tryk på alarm/lock-tasten for at slukke for
advarselstonen.Displayet holder op med at blinke.
I temperaturvisningen vises der i 10 sekunder den varmeste
temperatur, der har været i fryseafdelingen.
Døren til fryseafdelingen er åbnet. Luk døren.
Ventilations- og udluftningsåbningerne er
dækket til.
Fjern forhindringerne.
Der er blevet lagt for mange fødevarer i til
indfrysning på en gang.
Overskrid ikke den maks. frysekapacitet.
Belysningen fungerer ikke. Belysningen er defekt. (Se kapitel „Belysning“.)
Skabet køler ikke.
Belysningen fungerer ikke.
Visningen lyser ikke.
Strømsvigt. Kontrollér om strømmen er tilsluttet.
Sikringen er slukket. Kontroller sikringen.
Netstikket sidder ikke fast. Kontrollér, om netstikket sidder fast.
Kompressoren tænder hyppigere
og længere.
Hyppig åbning af skabsdøren. Sørg for at døren ikke åbnes mere end nødvendigt.
Ventilations og udluftningsåbningerne
er dækket til.
Fjern forhindringer.
Indfrysning af store mængder friske fødevarer. Overskrid ikke den maks. frysekapacitet.
Kameraerne tager ingen fotos. Kameraerne er ikke aktiveret i Home Connect. Aktivér kameraerne.
Fotoerne er uskarpe. Døren blev lukket for hurtigt. Luk døren langsommere.
Antidugfolien er beskadiget. Udskift antidugfolien.
Kameralinser dugger. Antidugfolien er beskadiget. Udskift antidugfolien.
Side: 29
da
30
Vand- og ismaskine
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Isterninger produceres ikke på
trods af lang driftstid.
Vandhane lukket. Luk op for vandhanen.
Vandforsyningen er afbrudt. Vandtrykket er for
lavt.
Informér installatøren.
Is- og vandhentningen er slukket. På
displayfeltet lyser „IWD off“.
Tænd for is- og vandhentningen igen (se kapitel
„Specialfunktioner“, afsnit „[IWD off] slukkes“).
Fryseafdeling er for varmt. Indstil temperaturen i fryseafdelingen noget koldere (se
kapitel„Temperaturindstilling“).
Isterningbeholderen er fyldt med
isterninger, men de kommer ikke
ud.
Isterninger er frosset sammen. Tag isteringsbeholderen ud og tøm den.
Isterninger sidder i klemme
i isterningbeholderen eller
i udgangen for isterninger.
Tag beholderen ud og drej transportsnekken med hånden.
Løsne evt. fastklemte isrester med en træstav.
Isterninger er ikke hårde nok.
Isterninger er blevet tøet op.
Tag isterningbeholderen ud, tøm den og tør den af.
Luk døren til fryseafdelingen. Luk døren.
Strømsvigt. Kontrollér om strømmen er tilsluttet.
Vandaftapperen fungerer ikke Vandhane lukket. Luk op for vandhanen.
Vandforsyningen er afbrudt. Vandtrykket er for
lavt.
Informér installatøren.
Ismaskinen producerer ikke nok is
eller isen er deformeret.
Apparat eller ismaskinen er først blevet tændt
for kort tid siden.
Det varer ca. 24 timer, til isproduktionen begynder.
Der er blevet tappet en stor mængde is. Det varer ca. 24 timer, før isterningebeholderen er fyldt igen.
Lavt vandtryk. Tilslut kun apparatet til det foreskrevede vandtryk (se kapitel
„Apparat tilsluttes“, afsnit „Vandtilslutning“).
Vandfilter tilstoppet eller slidt. Vandfilter skiftes.
Temperatur for varm i fryseafdeling. Indstil temperaturen i fryseafdelingen noget koldere.
Lydsvagt klukken og rislen fra
vandledningen.
Vandtilførsel er afbrudt, eller vandledning er
tilstoppet.
1. Kontroller vandtilførsel.
2. Kontroller, om vandledningen er tilstoppet.
3. I nogle tilfælde er det nok at slukke is- og vanddispenseren
kortvarigt (se kapitel specialfunktioner, afsnit [IWD off]).
Side: 30
da
31
Skab-selvtest
Skabet er udstyret med et automatisk selvtestprogram,
der viser fejlkilder, der kun kan afhjælpes
af kundeservice.
Skab-selvtest startes
1. Sluk skabet og vent 5 minutter.
2. Tænd for fryseren igen.
3. Tryk på tasten „options“ og „select“ samtidigt
i 5 sekunder.
Selvtestprogrammet starter. Fremkommer „E..“
i displayfeltet, er der tale om en fejl. Kontakt
kundeservice, hvis denne fejlvisning fremkommer.
Skab-selvtest afsluttes
Tryk samtidigt på options-tasten og select-tasten i 5
sekunder igen.
Service
En kundeservice i nærheden af dit hjem kan du finde
i telefonbogen eller i kundeservicefortegnelsen. Hvis
du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse skabets
produkt- (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.).
Disse angivelser findes på typeskiltet.
Det er vigtigt, at have produktnummer
og fabrikationsnummer parat, når du henvender dig til
kundeservice. Dermed kan du spare tid og penge.
Reparationsordre og rådgivning i tilfælde
af fejl
Kontaktinformationer for alle lande findes i vedlagte
kundeservice-fortegnelse.
DK 44 89 89 85

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch KAD92HI31.

Stil et spørgsmål om Bosch KAD92HI31

Har du et spørgsmål om Bosch KAD92HI31 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch KAD92HI31. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch KAD92HI31 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.