Bosch Intuvia Performance Line manual

Få vist brugermanualen for Bosch Intuvia Performance Line below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Cykelcomputer
  • Model/navn: Intuvia Performance Line
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 65
Dansk–1
1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems
Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forsømmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forårsa-
ge elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til
fremtidig brug.
Detibrugsanvisningenanvendtebegreb„akku“vedrører,uaf-
hængigt af konstruktionen, både standard-akkuer (akkuer
med holder på cyklens stel) og bagagebærer-akkuer (akkuer
med holder i bagagebæreren).
 Brug ikke cykelcomputeren som håndtag. Hvis du løfter
eBiken i cykelcomputeren, kan du beskadige cykelcompu-
teren irreparabelt.
 Lad dig ikke aflede af visningen på cykelcomputeren.
Hvisduikkekoncentrererdig100%omtrafikken,risikerer
duatbliveinvolveretienulykke.Hvisduønskeratforetage
indtastninger i din cykelcomputer ud over understøtnings-
niveauet, skal du standse og indtaste depågældende data.
 Læsogoverholdsikkerhedsanvisningerneoginstrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i
brugsanvisningen til din eBike.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
CykelcomputerenIntuvia er beregnet til styring af et Bosch
eBike-system samt visning af køredata.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.
1 Taste indikatorfunktion „i“
2 Tast til cykelbelysning
3 Cykelcomputer
4 Holder til cykelcomputer
5 Tænd/sluk-tast cykelcomputer
6 Reset-taste „RESET“
7 USB-bøsning
8 Beskyttelseskappe til USB-bøsning
9 Betjeningsenhed
10 Taste visefunktion „i“ på betjeningsenheden
11 Taste sænk understøtning/blad nedad „–“
12 Taste forøg understøtning/blad opad „+“
13 Taste skubbehjælp „WALK“
14 Låsning cykelcomputer
15 Blokeringsskrue cykelcomputer
USB-ladekabel (Micro A–Micro B)*
* uden illustration, fås som tilbehør
Visningselementer cykelcomputer
a Visning understøtning af drivenhed
b Indikator understøtningsniveau
c Indikator belysning
d Tekstvisning
e Værdivisning
f Indikator fartmåler
g Skifteanbefaling: højere gear
h Skifteanbefaling: lavere gear
i Indikator for akkuens opladningstilstand
Tekniske data
Montering
Isætning og udtagning af akku
Læsogfølgbrugsanvisningentilakkueniforbindelsemedind-
sætning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.
Indsætning og udtagning af cykelcomputer
(se Fig. A)
For at indsætte cykelcomputeren 3 skubbes den forfra ind i
holderen 4.
For at udtage cykelcomputeren 3 skal du trykke på låsen 14
og skubbe den fremad og ud af holderen 4.
 NårduparkerereBiken,skaldufjernecykelcomputeren.
Det er muligt at sikre cykelcomputeren i holderen, så den ikke
kan fjernes. I den forbindelse skal du afmontere holderen4 fra
styret. Indsæt cykelcomputeren i holderen. Skru blokerings-
skruen 15 (gevind M3, længde 8 mm) nedefra ind i det dertil
beregnede gevind i holderen. Monter holderen på styret igen.
Cykelcomputer Intuvia
Typenummer 1 270 020 906/909
Ladestrøm USB-tilslutning
maks. mA 500
Ladespænding USB-
tilslutning V 5
USB-ladekabel1)
1 270 016 360
Driftstemperatur °C –5...+40
Opbevaringstemperatur °C –10...+50
Ladetemperatur °C 0...+40
Litium-ion akku intern V
mAh
3,7
240
Kapslingsklasse2)
IP 54 (støv- og sprøjte-
vandsbeskyttet)
Vægt, ca. kg 0,15
1) medfølger ikke som standard
2) med lukket USB-afdækning
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 1 Monday, April 11, 2016 4:27 PM
Side: 66
Dansk–2
Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
Brug
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– Entilstrækkeligtopladetakkuerindsat (sebrugsanvisning
til akkuen).
– Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se „Indsæt-
ning og udtagning af cykelcomputer“, side Dansk–1).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se brugsanvisning
til drivenheden).
eBike-system tændes/slukkes
eBike-systemet tændes på følgende måder:
– Hvis cykelcomputeren allerede er tændt, når den indsæt-
tes i holderen, tændes eBike-systemet automatisk.
– Tryk med indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en
gang kort på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5.
– Tryk med indsat cykelcomputer på eBike-akkuens tænd/
sluk-tast (se brugsanvisning til akkuen).
Drevet aktiveres, så snart du træder ipedalerne (undtagen i
funktionenskubbehjælpelleriunderstøtningsniveauet„OFF“).
Motoreffekten retter sig efter det indstillede understøtningsni-
veau på cykelcomputeren. Så snart systemet aktiveres, vises
„ActiveLine/Performance Line“ kortvarigt på displayet.
Så snart du holder op med at træde i pedalerne i normal funk-
tion, eller så snart du har nået en hastighed på 25/45 km/h,
slukkes understøtningen af drevet på eBike. Drevet aktiveres
automatisk igen, så snart du træder på pedalerne, og hastig-
heden er under 25/45 km/h.
eBike-systemet slukkes på følgende måder:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast 5.
– Sluk eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (se brugsanvis-
ning til akkuen).
– Tag cykelcomputeren ud af holderen.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 min, og der ikke trykkes på
en tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.
eShift (ekstraudstyr)
Under eShift forstås integration af automatiske skiftesyste-
mer i eBike-systemet. For at støtte cyklisten bedst muligt er
funktionsvisningerne og grundindstillingsmenuen tilpasset
for funktionen „eShift“.
eShift med NuVinci H|Sync
Via en fordefineret ønsket kadence indstilles det optimale
gear automatisk for den pågældende hastighed. I en manuel
modus kan man vælge mellem flere gear.
I driftstilstanden „ NuVinci Kadence“ kan du med tasterne
„–“eller„+“påbetjeningsenhedenforøgeellerreducereden
ønskede kadence. Hvis du holder tasten „–“ eller „+“ inde,
forøges eller reduceres kadencen i trin a fem. Den ønskede
kadence vises på displayet.
Idriftstilstanden„ NuVinciGear“kandumedtasterne „–“
eller „+“ på betjeningsenheden skifte frem eller tilbage mel-
lemfleredefineredeudvekslinger.Denvalgteudveksling(det
valgte gear) vises på displayet.
eShift med SRAM DD3 Pulse
Navgearet SRAM DD3 Pulse arbejder hastighedsafhængigt.
Derved aktiveres et af de tre geartrin i navgearet automatisk
uafhængigt af det geartrin, der er valgt på kædegearet
„ Autom. gearvalg“.
Hver gang der skiftes gear på navgearet, vises det valgte gear-
trin kortvarigt på displayet.
Hvis eBiken bringes til stilstand fra en hastighed på mere end
10 km/h, kan systemet automatisk skifte tilbage til et indstil-
let „Startgear“. „Startgear“ kan indstilles i grundindstil-
lingsmenuen (se „Grundindstillinger vises/tilpasses“, side
Dansk–5).
Idriftstilstanden„ Gear“kandumedtasterne„–“eller„+“
på betjeningsenheden skifte frem og tilbage mellem flere de-
fineredeudvekslinger.Denvalgteudveksling(detvalgtegear)
vises på displayet.
Også i den manuelle modus „ Gear“ kan systemet automa-
tisk skifte tilbage til et indstillet „Startgear“.
Dadrevenhedenregistrerer gearskiftogderforreducerermo-
torhjælpen kortvarigt, kan der altid skiftes gear under belast-
ning eller ved kørsel på stigninger.
eShift med Shimano Di2
På Shimano eShift skifter du gear via Shimano-håndtaget.
Hver gang der skiftes gear på navgearet, vises det valgte gear-
trin kortvarigt på displayet.
Da drevenheden registrerer gearskift og derfor reducerer
motorhjælpen kortvarigt, kan der altid skiftes gear under
belastning eller ved kørsel på stigninger.
Hvis eBiken bringes til stilstand fra en hastighed på mere end
10 km/h, kan systemet automatisk skifte tilbage til et indstil-
let „Startgear“. „Startgear“ kan indstilles i grundindstil-
lingsmenuen (se „Grundindstillinger vises/tilpasses“, side
Dansk–5).
Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Energiforsyning af cykelcomputeren
Når cykelcomputeren sidder i holderen 4, der er indsat en til-
strækkeligtopladetakkuieBiken,ogeBike-systemetertændt,
forsynes cykelcomputeren med energi fra eBikens akku.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, sker energiforsy-
ningen via en intern akku. Hvis den interne akku er svag, når
cykelcomputeren tændes, vises i 3 sek. „Fastgør til cyklen“
i tekstdisplayet d. Derefter slukkes cykelcomputeren igen.
For at oplade den interne akku skal du igen indsætte cykel-
computeren i holderen 4 (hvis en akku er indsat i eBiken).
Tænd eBike-akkuen på dens tænd/sluk-tast (se brugsanvis-
ning til akkuen).
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 2 Monday, April 11, 2016 4:27 PM
Side: 67
Dansk–3
1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems
Du kan også oplade cykelcomputeren via USB-tilslutningen.
Åbn i så fald beskyttelseskappen 8. Forbind ved hjælp af et
passende USB-kabel cykelcomputerens USB-bøsning 7 med
en gængs USB-oplader eller en computers USB-tilslutning
(5 Vladespænding, maks.500 mAladestrøm). Icykelcompu-
terens tekstdisplay d vises „USB tilsluttet“.
Tænd/sluk af cykelcomputer
For at tænde cykelcomputeren skal du trykke kort på
tænd/sluk-tasten 5. Cykelcomputeren kan (med tilstrække-
ligt opladet intern akku) også tændes, når den ikke er indsat i
holderen.
For at slukke cykelcomputeren trykker du på tænd/sluk-
tasten 5.
Er cykelcomputeren ikke indsat i holderen, slukkes den auto-
matisk efter 1 min uden tasttryk for at spare energi.
 Hvis du ikke benytter din eBike i flere uger, skal cykel-
computerentages ud af holderen. Opbevar cykelcompu-
terenundertørreforholdvedrumtemperatur.Opladcykel-
computerens akku regelmæssigt.
Indikator for akkuens opladningstilstand
Indikatorenforakkuensopladningstilstandiviseropladnings-
tilstanden for eBikens akku, ikke for cykelcomputerens inter-
ne akku. eBike-akkuens opladningstilstand kan også aflæses
på lysdioderne på selve akkuen.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil den senest viste
akku-opladningstilstand være lagret.
Hvis en eBike drives med to akkuer, viser akkuens ladetil-
standsindikator i niveauet for begge akkuer.
Hvis man på en eBike med to indsatte
akkueropladerbeggeakkuerpåcyklen,
vises opladningsstatus for begge akku-
er på displayet(på billedetopladesden
venstre akku). På den blinkende indika-
torpåakkuenkanduse,hvilkenafdeto
akkuer der er ved at blive opladet.
Understøtningsniveau indstilles
Du kan på betjeningsenheden 9 indstille, hvor meget eBike-
drevet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan tilenhvertid ændres, ogsåunder kørsel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er også
muligt, at færre understøtningsniveauer står til rådighed end
det er angivet her.
Følgende understøtningsniveauer står maks. til rådighed:
– „OFF“: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan
kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en nor-
malcykel.Skubbehjælpenkanikkeaktiveresidetteunder-
støtningsniveau.
– „ECO“: Effektiv understøtning ved maks. effektivitet, til
maks. rækkevidde
– „TOUR“: Jævn understøtning, til ture med stor rækkevidde
– „SPORT“: Kraftfuld understøtning, til sporty kørsel på
bjergede strækninger samt til bytrafik
– „TURBO“: Maks. understøtning indtil høje trædefrekven-
ser, til sportiv kørsel
Foratforøgeunderstøtningsniveauetskaldutrykkepåtasten
„+“ 12 på betjeningsenheden en eller flere gange, til det øn-
skede understøtningsniveau ses i visningen b, og for at sæn-
ke det benyttes tasten „–“ 11.
Denrekvireredemotoreffektsesivisningena.Denmaksimale
motoreffekt afhænger af det valgte understøtningsniveau.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil det senest viste
understøtningsniveau fortsat være lagret, og visningen a af
motoreffekt er tom.
Samspil mellem eBike-systemet og gearet
OgsåmedeBike-drevetbørdubrugegearsystemetsompåen
normal cykel (læs brugsanvisningen til din eBike).
Uafhængigt af gearsystemets type tilrådes det af afbryde
trædningen kort under gearskiftet. Derved gøres det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke så hurtigt.
Vælges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug
øge hastigheden og rækkevidden.
Følg derfor de gearskifteanbefalinger, som du får via visnin-
gerne goghpåditdisplay.Hvisdervisesg,skalduskiftetilet
højere gear med lavere kadence. Hvis der vises h, skal du væl-
ge et lavere gear med højere kadence.
Tænd/sluk af cykelbelysning
I den udførelse, hvor kørelyset fødes via eBike-systemet, kan
duviacykelcomputerenmedtasten2samtidig tændeogsluk-
ke forlys og baglys.
Når belysningen tændes, vises „Lys tændt“, og når belysnin-
gen slukkes vises „Lys sluk.“ i ca. 1 s i tekstdisplayet d. Når
lyset er tændt, vises belysningssymbolet c.
Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel-
se på displayets baggrundsbelysning.
I indikatoren i svarer hver bjælke i akkusymbolet til ca. 20 %
kapacitet:
eBike-akkuen er ladet helt op.
eBike-akkuen bør genoplades.
Ladetilstandsindikatorens lysdioder på akkuen
slukkes. Kapaciteten til understøttelse af fremdrif-
ten er brugt op, og understøtningen frakobles
blidt. Den resterende kapacitet stilles til rådighed
for belysningen og cykelcomputeren, ogvisningen
blinker.
eBike-akkuens resterende kapacitet rækker til ca.
2 timers cykelbelysning. Herunder tages ikke højde
forandreforbrugere(f.eks.automatgear,opladning
af eksterne apparater på USB-tilslutningen).
OF
MPH
KM/
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 3 Monday, April 11, 2016 4:27 PM
Side: 68
Dansk–4
Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
Skubbehjælp tændes/slukkes
Skubbehjælpen hjælper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-
den i denne funktion afhænger af det valgte gear og kan kom-
me op på maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjælp (ved fuld
ydelse).
 Funktionen skubbehjælp må udelukkende bruges til at
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med
jorden, når skubbehjælpen bruges, kan man komme til
skade.
For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten
„WALK“ på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du
på tasten„+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens
drev tilkobles.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet „OFF“.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser ind-
træffer:
– Du slipper tasten„+“ 12,
– eBikenshjulblokeres(f.eks.hvismanbremserellerstøder
på en forhindring),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på „WALK“-tasten.
Cykelcomputerens visninger og indstillinger
Hastigheds- og afstandsvisninger
I fartmålerindikatoren f vises altid den aktuelle hastighed.
I funktionsindikatoren (kombination af tekstvisning d og
værdivisning e) kan der vælges mellem følgende funktioner:
– „Klokkeslæt“: Aktuelt klokkeslæt
– „Maks. hastigh.“: Maksimal hastighed, der er nået siden
sidste reset
– „Gns. hastigh.“: Gennemsnitlig hastighed, der er nået si-
den sidste reset
– „Køretid“: Køretid siden sidste reset
– „Rækkevidde“: Forventet rækkevidde for den eksisteren-
de akkuladning (ved ensblivende betingelser som f.eks.
understøtningsniveau, strækningsprofil osv.)
– „Total distance“: Visning af den samlede afstand, der i alt
er tilbagelagt med eBiken (kan ikke nulstilles)
– „ NuVinci Kadence/Gear“: Dette menupunkt vises kun
i forbindelse med et Nu Vinci H|Sync-automatgear.
Når du trykker på tasten „i“ i mere end 1 s, kommer du til
NuVinci-menupunktet fra ethvert menupunkt i informati-
onsmenuen.
For at skifte fra driftstilstanden „ NuVinci Kadence“ til
driftstilstanden „ NuVinci Gear“ skal du trykke på ta-
sten „i“ i 1 s.
For at skifte fra driftstilstanden „ NuVinci Gear“ til drift-
stilstanden „ NuVinci Kadence“ skal du blot trykke kort
på tasten „i“.
Standardindstillingen er „ NuVinci Kadence“.
– „Gear“: Dette menupunkt vises kun i forbindelse med et
Shimano-Di2-navgear. På displayet vises det aktuelt valg-
te gear. Ved hvert gearskifte vises det nye valgte gear kort
på displayet.
– „ Autom. gearvalg“: Dette menupunkt vises kun i for-
bindelse med et SRAM-automatgear.
Vedattrykkepåtasten„i“imereend1skanduskiftefrem
og tilbage mellem den automatisk modus „ Autom.
gearvalg“ og den manuelle modus „ Gear“.
Hvis du i manuel modus er i første gear, kan du også ved at
trykke på tasten „–“ 11 komme til modusen „ Autom.
gearvalg“. Ved at trykke på tasten „–“ 11 endnu en gang
kan du igen skifte til den manuelle modus. Det er også mu-
ligt at komme til den manuelle modus ved at trykke på ta-
sten „+“ 12.
– „Distance“: Afstand, der er tilbagelagt siden sidste reset
Tryk for skift i visningsfunktionen på tasten „i“ 1 på cykel-
computeren eller på tasten „i“ 10 på betjeningsenheden en
eller flere gange, til den ønskede funktion vises.
Tilresetaf„Distance“,„Køretid“og„Gns.hastigh.“skiftda
til en af disse tre funktioner og tryk så på tasten „RESET“ 6,
indtil indikatoren står på nul (0). Dermed er også værdierne
for de to andre funktioner nulstillet.
Til reset af „Maks. hastigh.“ skift da til denne funktion og
tryk så på tasten „RESET“ 6, til indikatoren står på nul (0).
Hvis du vil nulstille „Rækkevidde“, skal du skifte til denne
funktion og derefter trykke på knappen „RESET“ 6, indtil
standardindstillingerne for visningen er gendannet.
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, er alle værdier ved-
rørende funktionerne stadig lagret og kan fortsat vises.
Rækkevidde Total distance NuVinci Kadence
(1s)
(1s)
NuVinci Gear
Rækkevidde Total distance Autom. gearvalg
(1s)
(1s)
Gear
(1s)
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 4 Monday, April 11, 2016 4:27 PM
Side: 69
Dansk–5
1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems
Grundindstillinger vises/tilpasses
Visninger og ændringer af grundindstillingerne er mulige uaf-
hængigt af, om cykelcomputeren er indsat i holderen 4 eller
ej. Nogle indstillinger kan kun ses og ændres med indsat be-
tjeningscomputer. Afhængigt af din eBikes udstyr kan nogle
menupunkter mangle.
Der springes til menuen Grundindstillinger ved at trykke på
tasten „RESET“ 6 og tasten „i“ 1 samtidigt, til d „Konfigura-
tion“ fremkommer i tekstvisningen.
Trykforskiftmellemgrundindstillingernepåtasten„i“1på
cykelcomputeren en eller flere gange, til den ønskede grund-
indstilling vises. Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan
du også trykke på tasten „i“ 10 på betjeningsenheden.
For at ændre grundindstillingerne skal du for at forrin-
ge/blade nedad trykke på tænd/sluk-tasten 5 ved siden af vis-
ningen „–“ eller for at forøge/blade opad trykke på tasten be-
lysning 2 ved siden af visningen „+“.
Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan ændringen også
foretages med tasterne „–“ 11 eller „+“ 12 på betjeningsen-
heden.
Foratforladefunktionenoglagreenændretindstillingskaldu
trykke på tasten „RESET“ 6 i 3 s.
Der kan vælges mellem følgende grundindstillinger:
– „– Klokkeslæt +“: Det aktuelle klokkeslæt kan indstilles.
Et længere tryk på indstillingstasterne fremskynder æn-
dringen af klokkeslættet.
– „– Hjulomkreds +“: Denne værdi, som er forudindstillet
af producenten, kan ændres med ±5 %. Dette menupunkt
vises kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen.
– „– Dansk +“: Du kan ændre tekstdisplayets sprog. Du kan
vælge mellem tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, por-
tugisisk, svensk, hollandsk og dansk.
– „– Enhed km/mi +“: Du kan få vist hastighed og afstand i
kilometer eller miles.
– „– Tidsformat +“: Du kan få vist klokkeslættet i et
12-timers- eller i 24-timers-format.
– „– Anbef. gearsk. Til/Fra +“: Du kan slå visningen af et
anbefalet gearskifte til/fra.
– „Samlet driftstid“: Visning af den samlede køretid med
eBiken (kan ikke ændres)
– „Gearkalibrering“ (kun NuVinci H|Sync): Her kan du ka-
libreredettrinløsegear.Trykpåtasten„Cykellys“foratbe-
kræfte kalibreringen. Følg derefter anvisningerne.
Ogsåunderkørselkandetitilfældeaffejlværenødvendigt
at foretage en kalibrering. Bekræft også her kalibreringen
vedattrykkepåtasten„Cykellys“,ogfølganvisningernepå
displayet.
Dettemenupunktviseskun,nårcykelcomputerenbefinder
sig i holderen.
– „– Startgear +“: Her kan igangsætningsgearet fastlæg-
ges. I stillingen „––“ slås den automatiske tilbageskifte-
funktion fra. Dette menupunkt vises kun i forbindelse med
SRAM DD3 Pulse og Shimano Di2. Dette menupunkt vises
kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen.
– „Gearjustering“:Meddettemenupunktkanmanforetage
en finjustering af Shimano Di2. Det fastsatte indstillings-
område fremgår af gearproducentens brugsanvisning. Ud-
før en finjustering, så snart du hører usædvanlige lyde fra
gearet. Derved forhindrer du en hurtig slitage af gearet, og
du undgår også eventuelle forringelser af skifteegenska-
berne, der i ugunstige situationer også kan føre til et styrt.
Dette menupunkt vises kun i forbindelse med
Shimano Di2. Dette menupunkt vises kun, når cykelcom-
puteren befinder sig i holderen.
– „Displ. vx.x.x.x“: Dette er displayets softwareversion.
– „DU vx.x.x.x“: Dette er drivenhedens softwareversion.
Dettemenupunktviseskun,nårcykelcomputerenbefinder
sig i holderen.
– „DU # xxxxxxxxx“: Dette er drivenhedens serienummer.
Dettemenupunktviseskun,nårcykelcomputerenbefinder
sig i holderen.
– „ Service MM/YYYY“: Dette menupunkt vises, hvis
cykelproducenten har fastsat en fast servicetermin.
– „ Serv.xxkm/mi“: Dettemenupunktvises,hviscykel-
producenten har fastsat en fast servicetermin, når en be-
stemt strækning er tilbagelagt.
– „Bat. vx.x.x.x“: Dette er akkuens softwareversion. Dette
menupunkt vises kun, når cykelcomputeren befinder sig i
holderen.
– „1. Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette en
akkus softwareversion. Dette menupunkt vises kun, når
cykelcomputeren befinder sig i holderen.
– „2. Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette
den anden akkus softwareversion. Dette menupunkt vises
kun, når cykelcomputeren befinder sig i holderen.
– „Gear vx.x.x.x“: Dette er softwareversionen af automat-
gearet. Dette menupunkt vises kun, når cykelcomputeren
befinder sig i holderen. Dette menupunkt vises kun i for-
bindelse med et automatgear.
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 5 Monday, April 11, 2016 4:27 PM
Side: 70
Dansk–6
Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
Visning af fejlkode
eBike-systemets komponenter kontrolleres automatisk hele
tiden. Konstateres en fejl, fremkommer den pågældende fejl-
kode i tekstvisningen d.
Tryk på en vilkårlig tast på cykelcomputeren 3 eller på betje-
ningsenheden 9 for at vende tilbage til standardvisningen.
Drevet slukkes i givet fald automatisk afhængigt af fejltypen.
En viderekørsel uden understøtning er dog til enhver tid mu-
lig. Før yderligere kørsler bør eBike kontrolleres.
 Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre repara-
tioner.
Code Årsag Afhjælpning
410 En eller flere af cykelcomputerens
taster er blokeret.
Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs.
Rengør i givet fald tasterne.
414 Forbindelsesproblem med betjenings-
enheden
Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret
418 En eller flere taster på betjeningsenhe-
den er blokerede.
Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. på grund af indtrængt snavs.
Rengør i givet fald tasterne.
419 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
422 Forbindelsesproblem for drivenheden Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret
423 Forbindelsesproblem for eBike-
akkuen
Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret
424 Kommunikationsfejl blandt kompo-
nenterne
Få tilslutninger og forbindelser kontrolleret
426 Intern tidsoverskridelsesfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren. Idennefejltilstanderdetikkemuligtatfåvistellertil-
passe dækomkredsen i grundindstillingsmenuen.
430 Cykelcomputerens interne akku er
tom
Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)
431 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
440 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
460 Fejl på USB-tilslutningen Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet fort-
sætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
490 Intern fejl i cykelcomputeren Få kontrolleret cykelcomputeren
500 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
502 Fejl i cykelbelysningen Kontrollerlysetogdentilhørendeledningsføring.Genstartsystemet.Hvis
problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
503 Fejl på hastighedssensoren Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
510 Intern følerfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
511 Intern fejl på drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
530 Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsæt eBike-akkuen igen. Gen-
start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren.
531 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 6 Monday, April 11, 2016 4:27 PM
Side: 71
Dansk–7
1 270 020 XBI | (11.4.16) Bosch eBike Systems
540 Temperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
550 En ugyldig forbruger blev registreret. Fjernforbrugeren.Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte Bosch eBike-forhandleren.
580 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
591 Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren.
592 Inkompatible komponenter Anvend kompatibelt display.Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
593 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
595, 596 Kommunikationsfejl Kontrollér gearkablerne, og genstart systemet. Hvis problemet fortsæt-
ter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
602 Intern batterifejl under opladning Adskil laderen fra batteriet. Genstart eBike-systemet. Slut laderen til bat-
teriet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhand-
leren.
602 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
603 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
605 Batteritemperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde. Frakobl
eBike-systemet for at lade drevenheden køle af eller varme op til det til-
ladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
605 Batteritemperaturfejl under opladnin-
gen
Adskil laderen fra batteriet. Lad batteriet køle af. Hvis problemet fortsæt-
ter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
606 Ekstern batterifejl Kontroller ledningsføringen. Genstart systemet. Hvis problemet fortsæt-
ter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
610 Batterispændingsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
620 Fejl på lader Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
640 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren.
656 Software-versionsfejl Kontakt din Bosch eBike-forhandler, så denne kan opdatere softwaren.
7xx Gearfejl Følg brugsanvisningen fra gearproducenten.
Ingen
visning
Intern fejl i cykelcomputeren Genstart dit eBike-system ved at slukke og tænde igen.
Code Årsag Afhjælpning
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 7 Monday, April 11, 2016 4:27 PM
Side: 72
Dansk–8
Bosch eBike Systems 1 270 020 XBI | (11.4.16)
Energiforsyning af eksterne apparater via
USB-tilslutning
Ved hjælp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis
energiforsyning er mulig via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), drives og oplades.
En forudsætning for opladningen er, at cykelcomputeren og
en tilstrækkeligt opladet akku er indsat i eBiken.
Åbn beskyttelseskappen 8 til USB-tilslutningen på cykelcom-
puteren. Forbind det eksterne apparats USB-tilslutning via
USB-ladekablet Micro A–Micro B (fås hos din Bosch eBike-
forhandler) med USB-bøsningen 7 på cykelcomputeren.
Efter frakobling af forbrugeren skal USB-tilslutningen igen
lukkes omhyggeligt med beskyttelseskappen 8.
 EnUSB-forbindelseerikkeenvandtætstikforbindelse.
Vedkørsel i regnvejr må derikke væretilslutteten eks-
tern enhed, og USB-tilslutningen skal være lukket helt
med beskyttelseskappen 8.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i
vand eller rengøres med vand under tryk.
Brug en blød klud, der kun er fugtet med vand, til rengøring af
din cykelcomputer. Brug ikke rengøringsmiddel.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Cykelproducenten eller cykelhandleren kan også lægge et an-
tal kørte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. I så fald vil cykelcomputeren, hver gang den tændes,
vise den forfaldne servicetermin i tekstvisningen d med
„ Service“ i 4 sek.
Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en
autoriseret cykelforhandler.
Kundeservice og brugerrådgivning
Ved alle spørgsmål vedr. eBike-systemet og dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes på in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com
Transport
 Hvis du transporterer din eBike uden for bilen, f.eks. på
en tagbagagebærer, skal du afmontere cykelcompute-
renogeBike-akkuforatundgåbeskadigelser.(Kørecom-
putere, som ikke kan sættes på en holder, kan ikke fjernes
fra cyklen. I så fald kan kørecomputeren forblive på cyklen.)
Akkuerne er omfattet af kravene, der er fastsat for transport
af farligt gods. Ubeskadigede akkuer kan transporteres på ve-
jen af private brugere uden yderligere pålæg.
Ved transport udført af erhvervsmæssige brugere eller ved
transport gennem tredjemænd (f.eks. lufttransport eller spe-
dition) skal særlige krav til emballage og mærkning overhol-
des(f.eks.ADR-forskrifter).Efterbehovkanmaninddrageen
ekspert i farligt gods ved klargøring af fragtenheden.
Spørgsmål vedr. transport af akkuerne bedes stillet til en
autoriseret cykelforhandler. Hos forhandleren kan du også
bestille en egnet transportemballage.
Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed,
akku, hastighedssensor, tilbehør og emballage
skal indsamles og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal
kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske
direktiv2006/66/EFskaldefekteelleropbrugte
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
ges iht. gældende miljøforskrifter.
Den integrerede akku i cykelcomputeren må kun tages ud i
forbindelse med bortskaffelse. Ved åbning af husets skal kan
cykelcomputeren blive ødelagt.
Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en auto-
riseret cykelhandler.
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side Dansk–8.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-2795-001.book Page 8 Monday, April 11, 2016 4:27 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch Intuvia Performance Line.

Stil et spørgsmål om Bosch Intuvia Performance Line

Har du et spørgsmål om Bosch Intuvia Performance Line men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch Intuvia Performance Line. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch Intuvia Performance Line så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.