Bosch GSM 200 D Professional manual

Få vist brugermanualen for Bosch GSM 200 D Professional below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Slibesten maskine
  • Model/navn: GSM 200 D Professional
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 27
EURO • Printed in Germany • BA 1 609 929 488 • GSM 175/200 D • DK
Dansk - 1
Måleværdier er beregnet iht. EN 61 029.
Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk
72 dB (A).
Støjniveauet kan overstige 85 dB (A), når værk-
tøjet er i brug.
Brug høreværn.
Maskinen er beregnet til at slibe værktøj og til at
slibe og afgrate metal.
Sikkert arbejde med maskinen
forudsætter, at brugsvejlednin-
gen og sikkerhedsforskrifterne
læses helt igennem og anvisnin-
gerne overholdes, før den tages i
brug. Desuden skal de generelle
sikkerhedsforskrifter i vedlagte
hæfte overholdes. Få en sagkyn-
dig person til at vise Dem, hvor-
dan maskinen fungerer, før den
benyttes første gang.
Brug beskyttelsesbriller. Bær også
beskyttelsestøj, hvis det skulle
være nødvendigt. Beskyt langt hår
under et hårnet. Arbejd kun med
tætsiddende tøj.
■ Hvis strømkablet beskadiges eller skæres
over under arbejdet, må kablet ikke berøres.
Træk straks netstikket ud. Benyt aldrig maski-
nen, hvis kablet er beskadiget.
■ Maskinen må kun tilsluttes et korrekt jordet
strømnet. Stikdåse og forlængerledning skal
være forsynet med en funktionsdygtig jordled-
ning.
■ Maskinen må kun benyttes med passende be-
skyttelsesafskærmning.
■ GSM 200 D: Maskinen må kun tilsluttes en
stikdåse med beskyttelsesleder. Maskinen må
kun sluttes til strømmen af en autoriseret elek-
triker.
■ Benyt kun slibeskiver, hvis tilladte omdrej-
ningstal er mindst lige så stort som maski-
nens højeste omdrejningstal i ubelastet til-
stand.
■ Slibeskiverne skal altid kontrolleres, før de ta-
ges i brug. Slibeskiverne skal være korrekt
monteret og skal kunne rotere frit. Maskinen
skal prøvekøres uden belastning i mindst 5 mi-
nutter. Beskadigede, ikke runde eller vibre-
rende slibeskiver må ikke benyttes.
■ Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes!
■ Kontrollér afstanden mellem værktøjsan-
lægget 11 og beslaget 8 til slibeskiven med
regelmæssige mellemrum og justér den ef-
ter behov. Afstanden til slibeskiven må
ikke være større end 2 mm.
■ Til slibning svinges skærmen 9 så langt som
muligt nedad.
■ Før kun emnet hen til en roterende slibeskive.
■ Før aldrig emnet hen imod siden på en rote-
rende slibeskive, men altid forfra.
■ Stik aldrig hænderne ind i den roterende sli-
besskive.
Tekniske data
Bænksliber GSM 175 GSM 200 GSM 200 D
Bestillingsnummer 0 601 277 0.. 0 601 277 1.. 0 601 277 2..
Optagen effekt [W] 500 700 550/Drejestrøm
Afgiven effekt [W] 360 500 400
Omdrejningstal, ubelastet [/min] 2 840 2 800 2 840
Slibespindelgevind M 10 M 10 M 10
Slibeskiver
Ø x bredde [mm] 175 x 25 200 x 25 200 x 25
Savklinge-boring Ø [mm] 32 32 32
Kornstørrelse 36/60 36/60 36/60
Vægt (uden slibeskiver), ca. [kg] 14,3 16,2 15,6
Isolationsklasse / I / I / I
Vær opmærksom på Deres maskines bestillingsnummer. Handelsbetegnelserne for de enkelte maskiner kan variere.
Støjinformation
Beregnet anvendelsesområde
For Deres egen
sikkerheds skyld
1 609 929 488 - Buch Seite 1 Donnerstag, 15. August 2002 9:24 09
29 • 1 609 929 488 • 02.08
Side: 28
EURO • Printed in Germany • BA 1 609 929 488 • GSM 175/200 D • DK
Dansk - 2
■ Forsøg ikke at bremse slibeskiverne ved at
trykke på dem i siden.
■ Gnistregn opstår ved slibning af metal. Vær
opmærksom på, at personer ikke kommer til
skade. På grund af brandfare må brandbare
materialer ikke opbevares i nærheden
(gnistregnområde).
■ Lad aldrig børn anvende denne maskine.
■ Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis
der benyttes originalt tilbehør.
1 Beskyttelsesdæksel
2 Spændemøtrik
3 Spændeflange
4 Flange
5 Slibespindel med nøgleflade
6 Beskyttelsesskærm
7 Start-stop-kontakt
8 Beskyttelsesplade
9 Beskyttelsesskærm mod gnister
10 Fløjmøtrik
11 Værktøjsanlæg
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsvejled-
ningen, er ikke altid indeholdt i leveringen!
Beslag/beskyttelsesskærm imod
gnistregn
Montér beslag 8 iht. fig. A, beskyttelsesskærm
imod gnistregn 9 iht. fig. B.
Afstanden mellem slibeskive og beskyttel-
sesskærm må maks. være 2 mm. Den skal
kontinuerligt indstilles på dette mål (fig. D).
Hvis slibeskiven er så slidt, at beskyttelsesskær-
men ikke mere kan indstilles på dette mål, skal
slibeskiven udskiftes, så snart afstanden er
5 mm.
Værktøjsanlæg
Montér anlæg 11 iht. fig. C.
Afstanden mellem slibeskive og anlæg 11 må
maks. være 2 mm (fig. D).
Fastgør bænksliberen på filebænken/arbejdspla-
den.
Strømtilslutning GSM 200 D
(Drejestrøm)
Maskinen udleveres fra fabrikken uden el-stik
og må kun tilsluttes el-nettet af en autoriseret
elektriker.
Kontrollér at slibeskiverne drejer i pilens ret-
ning.
Kontrollér netspændingen: Strømkildens
spænding skal svare til angivelserne på maski-
nens typeskilt. Maskinen til 230 V kan også til-
sluttes 220 V.
Start: Start-stop-kontakt 7 i position I.
Stop: Start-stop-kontakt 7 i position O.
Prøveløb: Lad maskinen arbejde i 5 minutter
uden belastning, før den tages i
brug første gang.
Ret nye slibeskiver til med en
afrettersten.
■ Træk stikket ud af stikdåsen.
Løsne de 3 skruer på beskyttelsesdækslet 1 og
fjern det. Skru spændemøtrikken 2 løs og fjern
den. Sørg i denne forbindelse for at holde kontra
på slibespindlens nøglefladen 5 med en gaffel-
nøgle.
Pas på: Slibespindlen 5 har venstregevind på
den venstre side!
Afmontér spændeflange 3 og slibeskive.
Den nye slibeskive fastgøres i omvendt række-
følge. Montér beskyttelsesdæksel 1 med et fast
tryk og skru det fast.
Kontrol af nye slibeskiver
Brug kun originale Bosch-slibeskiver!
Beskadiget originalemballage kan være tegn på
beskadigelser. Kontrollér før montagen, om slibe-
skiven er fri for beskadigelser.
Det tilladte højeste omdrejningstal for slibe-
skiverne skal mindst svare til maskinens
maks. omdrejningstal i ubelastet tilstand.
Prøvekør nye slibeskiver i mindst 5 minutter,
før slibestenen rettes af.
Brugte, rundkantede slibeskiver skal rettes af
med en afrettersten (tilbehør), før de benyttes
igen.
Maskinelementer
Montering
Ibrugtagning
Skift af slibeskiver
1 609 929 488 - Buch Seite 2 Donnerstag, 15. August 2002 9:24 09
30 • 1 609 929 488 • 02.08
Side: 29
EURO • Printed in Germany • BA 1 609 929 488 • GSM 175/200 D • DK
Dansk - 3
Placér det emne, som skal bearbejdes, på an-
lægget 11 og tryk det let imod slibeskiven. Det
bedste sliberesultat opnås ved at bevæge emnet
let frem og tilbage. På denne måde slides også
slibestenen regelmæssigt af.
Afkøl emnet i vand med jævne mellemrum.
Brug siliciumkarbid-slibeskive C (tilbehør) til slib-
ning af emner af hårdt metal.
Slibeværktøj skal beskyttes mod slag, stød og
fedt.
Asbestholdige materialer må ikke bearbej-
des!
■ Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
☞ Maskinen skal altid holdes rent.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og
kontrol engang holde op med at fungere, skal re-
parationen udføres af et autoriseret serviceværk-
sted for Bosch elektroværktøj.
Det 10-cifrede bestill.nr. på maskinen skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele!
Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse
af affald
Maskine, tilbehør og emballage skal genbruges
på en miljøvenlig måde.
Denne vejledning er skrevet på klorfrit genbrugs-
papir.
Kunststofdele er markeret for at garantere en
rensorteret recycling.
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
DK-2750 Ballerup
✆ Service: .......................................... +45 44 89 88 55
Fax ............................................................ +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: ................. +45 44 89 88 56
✆ Den direkte line: ........................ +45 44 68 35 60
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med følgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 61 029 i henhold til bestemmelserne i direkti-
verne 89/336/EØF og 98/37/EF.
Dr. Gerhard Felten Dr. Eckerhard Strötgen
Udviklingschef Leder produktgodkendelse
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Ret til ændringer forbeholdes
Arbejdshenvisninger
Vedligeholdelse og rengøring
Miljøbeskyttelse
Service og kunderådgiver
Overensstemmelses-
erklæring
1 609 929 488 - Buch Seite 3 Donnerstag, 15. August 2002 9:24 09
31 • 1 609 929 488 • 02.08

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GSM 200 D Professional.

Stil et spørgsmål om Bosch GSM 200 D Professional

Har du et spørgsmål om Bosch GSM 200 D Professional men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GSM 200 D Professional. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GSM 200 D Professional så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.