Bosch GRO 10,8V Li manual

Få vist brugermanualen for Bosch GRO 10,8V Li below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: GRO 10,8V Li
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 59
60 | Dansk
1 619 P11 460 | (26.11.13) Bosch Power Tools
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres,kanmanmiste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigtatværeopmærksom, se, hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug.Mangeuheldskyldesdårligtvedligeholdteel-værktø-
jer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke såhurtigt fast og ernemmere atføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj
 Opladkunakku’er iladeaggregater,der eranbefaletaf
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier –
brandfare.
 Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-værktøjet.
Brug af andre akku’er øger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
OBJ_BUCH-2020-001.book Page 60 Tuesday, November 26, 2013 2:57 PM
Side: 60
Dansk | 61
Bosch Power Tools 1 619 P11 460 | (26.11.13)
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger ri-
sikoen for personskader i form af forbrændinger.
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske
ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt med denne
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske
kan give hudirritation eller forbrændinger.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsanvisninger til alle formål
Fælles sikkerhedsanvisninger på slibning, sandpapirslib-
ning, arbejde med trådbørster, polering, fræsning eller
vinkelslibning
 Dette el-værktøj kan bruges som slibemaskine, sand-
papirslibemaskine og trådbørste, poleremaskine samt
som fræsemaskine og vinkelsliber. Læs og overhold al-
le advarsler, instrukser, illustrationer og data, som du
modtager i forbindelse med el-værktøjet. Overholder
Du ikke følgende instrukser, kan Du få elektrisk stød, der
kan opstå brand og/eller Du kan blive kvæstet alvorligt.
 Anvend kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette
el-værktøj og anbefalet af fabrikanten. En mulig fastgø-
relse af tilbehøret til el-værktøjet sikrer ikke en sikker an-
vendelse.
 Den tilladte hastighed for indsatsværktøjet skal være
mindst lige så høj som den max. hastighed, der er angi-
vet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end til-
ladt, kan blive ødelagt eller flyve omkring.
 Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse
skal svare til målene på dit el-værktøj. Forkert målt ind-
satsværktøj kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstræk-
keligt.
 Slibeskiver, slibevalser eller andet tilbehør skal passe
nøjagtigt til slibespindlen eller spændetangen på dit
el-værktøj. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt i
el-værktøjetsholder, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt
og kan medføre, at man taber kontrollen.
 Skiver, slibecylindre, skæreværktøj eller andet tilbe-
hør, der er monteret på en dorn, skal sættes helt ind i
spændetangen eller spændepatronen. Hvis dornen ikke
spændes sikkert fast, eller hvis slibeskiven er for langt
fremme, kan indsatsværktøjet gå løst og blive slynget ud
med høj hastighed.
 Brug ikke defekt monteringsværktøj. Kontrollér altid
før brug indsatsværktøj som f.eks. slibevalser for af-
splintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid
eller stærkt slid, trådbørster for løse eller brækkede
tråde. Hvis du taber el-værktøjet eller monterings-
værktøjet, skal du kontrollere, om delen har taget ska-
de eller i stedet tage et andet monteringsværktøj i
brug. Når du har kontrolleret indsatsværktøjet og sat
deti,skalduogandrepersonerinærhedenholdejerpå
sikker afstand af det roterende indsatsværktøj og lade
værktøjet køre med maksimal hastighed i et minut.
Hvis indsatsværktøjet er beskadiget, vil det for det meste
knække inden for det første minut.
 Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til
ansigtet,øjenværnellerbeskyttelsesbriller,afhængigt
af detudførte arbejde. Brug afhængigtafarbejdetsart
støvmaske,høreværn,beskyttelseshandskerellerspe-
cialforklæde, der beskytter dig mod små slibe- og ma-
terialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod fremmede
genstande, der flyver rundt i luften og som opstår i forbin-
delsemedforskelligtarbejde.Støv-elleråndedrætsmaske
skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Udsættes
du for høj støj i længere tid, kan du lide høretab.
 Sørg for tilstrækkelig afstand til andre personer under
arbejdet. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra
emnet eller brækket indsatsværktøj kan flyve væk og føre
til kvæstelser også uden for det direkte arbejdsområde.
 Hold kun maskinen i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bø-
jedestrømledninger.Kontaktmedenspændingsførende
ledning kan også sætte maskinens metaldele under spæn-
ding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
 Holdaltidgodtfastiværktøjetunderopstart. Vedacce-
lerationtildethøjesteomdrejningstalkanmotorensreakti-
onsmoment føre til, at el-værktøjet drejer over.
 Brug spændetvinger til at fiksere emnet med, hvis det
er muligt. Hold aldrig et lille emne i den ene hånd og
værktøjetidenandenhånd,mensdeteribrug.Nårsmå
emner er spændt i, har du begge hænder fri til bedre at
kunne kontrollere el-værktøjet. Når runde emner (som
f.eks. trædyvler, stangmateriale eller rør) skæres igen-
nem, har disse tendens til at rulle væk, hvorved værktøj-
sindsatsen kan klemme og slynges hen imod dig selv.
 Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet
stårheltstille.Detroterendeindsatsværktøjkankommei
kontakt med fralægningsfladen, hvorved du kan tabe kon-
trollen over el-værktøjet.
 Spændspændetangsmøtrikken,spændepatroneneller
andre fastgørelseselementer, når du har skiftet ind-
satsværktøjer eller foretaget indstillinger på maski-
nen. Løse fastgørelseselementer kan blive forskubbet
uventet og resultere i, at du mister kontrollen over maski-
nen. Derved kan ikke-fastgjorte roterende komponenter
blive slynget ud med stor kraft.
 Lad ikke el-værktøjet køre, mens det bæres. Dit tøj kan
blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende
indsatsværktøj, hvorved indsatsværktøjet kanbore sig ind
i din krop.
 Rengør ventilationsåbningerne på dit el-værktøj med
regelmæssigemellemrum.Motorhusettrækkerstøvindi
huset, og store mængder metalstøv kan være farligt rent
elektrisk.
 Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brændbare mate-
rialer. Gnister kan sætte ild i materialer.
OBJ_BUCH-2020-001.book Page 61 Tuesday, November 26, 2013 2:57 PM
Side: 61
62 | Dansk
1 619 P11 460 | (26.11.13) Bosch Power Tools
 Brug ikke indsatsværktøj, der transporterer flydende
kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler
kan føre til elektrisk stød.
Tilbageslag og tilsvarende advarsler
 Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et ro-
terende indsatsværktøj (slibemaskine, slibebagskive,
trådbørste osv.) har sat sig fast eller blokerer. Fastsættel-
se eller blokering fører til et pludseligt stop af det roteren-
de indsatsværktøj. Derved accelereres et ukontrolleret
el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på
blokeringsstedet.
Sidderf.eks.enslibeskivefastellerblokererietemne,kan
kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive sid-
dende, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et til-
bageslag. Slibeskiven bevæger sig så hen imod eller væk
fra betjeningspersonen, afhængigt af skivens drejeretning
på blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver også brække.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehæftet brug af
el-værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende.
 Holdgodtfastiel-værktøjetogsørgforatbådekropog
arme befinder sig i en position, der kan klare tilbage-
slagskræfterne. Betjeningspersonen kan beherske tilba-
geslagskræfterne med egnede forsigtighedsforan-
staltninger.
 Arbejd særlig forsigtig i områder som f.eks. hjørner,
skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at indsatsværk-
tøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det rote-
rende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast, når
det anvendes i hjørner, skarpe kanter, eller hvis det sprin-
ger tilbage. Dette medfører, at man taber kontrollen eller
tilbageslag.
 Brug ikke tandede savklinger. Sådant indsatsværktøj fø-
rer hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen
over el-værktøjet.
 Føraltid indsatsværktøjetind i materialeti den samme
retning, som skærekanten forlader materialet (er den
samme retning, som spånerne kastes ud i). Føres
el-værktøjet i den forkerte retning, brækker indsatsværk-
tøjet ud af emnet, hvorved el-værktøjet trækkes i denne
fremføringsretning.
 Spænd emnet godt fast ved brug af skæreskiver. Selv
små kanter i noten kan få indsatsværktøjet til at hakke og
resultere i tilbageslag. Hvis der kommer hakker i en skære-
skive, vil denne normalt gå i stykker. Hvis der kommer hak-
ker i drejefile, højhastighedsfræseværktøjer eller HM-fræ-
seværktøj, kan værktøjsindsatsen på noten springe og
resultere i, at du mister kontrollen over el-værktøjet.
Særlige sikkerhedsinstrukser til slibe- og skærearbejde
 Brug udelukkende slibeskiver, der er godkendt til dit
el-værktøj,ogdenkuntildeanbefaledeformål.Eksem-
pel: Slib aldrig med sidefladen på en skæreskive. Skæ-
reskiver er bestemt til materialeafslibning med kanten på
skiven. Udsættes disse slibeskiver/slibestifter for side-
vendt kraftpåvirkning, kan de ødelægges.
 Brugtilkoniskeogligeslibestiftermedgevindkunube-
skadigede dorne, der har den rigtige størrelse og læng-
de, uden underskæring på ansatsen. Egnede dorne re-
ducerer muligheden for brist.
 Undgå at skæreskiven blokerer eller får for højt mod-
tryk. Foretag ikke meget dybe snit. Overbelastes skære-
skiven, øges skivens belastning og der er større tendens til,
at skiven kan sætte sig i klemme eller blokere, hvilket igen
kan føre til tilbageslag eller brud på slibeskiven/slibestiften.
 Undgå at berøre området for og bag ved den roterende
skæreskive med hænderne. Bevæger du skæreskiven i
emnet væk fra dig selv, kan el-værktøjets roterende skive
slynges direkte ind mod dig i tilfælde af et tilbageslag.
 Hvis skæreskiven hakker eller sidder i klemme, eller
hvis du afbryder arbejdet, skal du slukke maskinen og
holde den roligt, indtil skiven er stoppet. Forsøg aldrig
attrækkeskæreskivenudafsnittet,mensdenroterer,
da dette kan føre til, at maskinen slår tilbage. Find årsa-
gen til problemet, og afhjælp det.
 Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i
emnet. Sørg for at skæreskiven når op på sit fulde om-
drejningstal, før du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers
kan skiven sætte sig i klemme, springe ud af emnet eller
forårsage et tilbageslag.
 Understøt plader eller store emner for at reducere risi-
koen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæ-
reskive. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt.
Emnet skal støttes på begge sider, både i nærheden af
skæresnittet og ved kanten.
 Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i bestående væg-
ge eller andre områder, man ikke kan ses ind i.Den ned-
dykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der
skæresigas-ellervandledninger,elektriskeledningereller
andre genstande.
Særlige sikkerhedsinstrukser i forbindelse med arbejde
med trådbørster
 Vær opmærksom på, at trådbørsten også taber tråd-
stykker under almindelig brug. Overbelast ikke tråde-
ne med et for stort tryk. Vækflyvende trådstykker kan
meget hurtigt trænge ind under tyndt tøj og/eller huden.
 Lad børster køre med arbejdshastighed i mindst et mi-
nut, før de tages i brug. Sørg for, at personer hverken
står foran eller i lige linje med børsten i denne tid. Un-
der indkøringstiden kan løse trådstykker flyve væk.
 Retdenroterendetrådbørstevækfradigselv.Nårderar-
bejdes med disse børster, kan små partikler og bitte små
trådstykkerflyvevækmedstorhastighedogtrængeindihu-
den.
Ekstra advarselshenvisinnger
Brug sikkerhedsbriller.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan føre til materiel skade.
OBJ_BUCH-2020-001.book Page 62 Tuesday, November 26, 2013 2:57 PM
Side: 62
Dansk | 63
Bosch Power Tools 1 619 P11 460 | (26.11.13)
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 El-værktøjet er ikke egnet til stationær drift. Det må
f.eks. hverken spændes fast i et skruestik eller fastgøres
på en værktøjsbænk.
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskytakkuenmodvarme(f.eks.ogsåmodvarige
solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare for eks-
plosion.
 Beskadigesakkuenellerbrugesdenforkert, kan dersi-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch el-
værktøj. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.
 Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. nåle eller skruetrækkere eller ekstern kraftpå-
virkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen
kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvej-
ledningen.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til skæring af emner i metal og sten
samt til slibning, sandpapirslibning og polering af metal- og
lakoverflader uden brug af vand. Desuden er el-værktøjet eg-
nettil boringi træ, blødtmetal,plast og lette byggematerialer
under anvendelse af passende tilbehør.
Lyset på el-værktøjet er beregnet til at oplyse el-værktøjets
umiddelbare arbejdsområde og er ikke beregnet som rumbe-
lysning i private hjem.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Skæreskive
2 Holdestift
3 Slibeskiver*
4 Lampe „Power Light“
5 Spindellås
6 Start-stop-kontakt
7 Omdrejningstalregulator
8 Akku-ladetilstandsindikator
9 Akku
10 Pil til angivelse af slibespindlens rotationsretning
11 Støvbeskyttelseskappe (til detaljeret arbejde)
12 Spændemøtrik
13 Værktøjsholder på spændetangen
14 Håndgreb (isoleret gribeflade)
15 Smalt skaftmål L0
16 Akku-udløserknap
17 Gaffelnøgle/skruetrækker
18 Holdeskaft
19 Spændetang
20 Spindel
21 Støvbeskyttelseskappe (til arbejde tæt ved overfladen)
* Tilbehør, som er illustreret eller beskrevet i brugsanvisningen,
hører ikke til standard-leveringen.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.
Maskinens A-vægtedelydtrykniveau er typisk74 dB(A). Usik-
kerhed K=3 dB.
Støvniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
ah=9 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Detsvingningsniveau,dererangiveti nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
Batteridrevet multirotations-
værktøj
GRO 10,8 V-LI
Typenummer 3 601 JC5 0..
Nominel spænding V= 10,8
Nominelt omdrejningstal min-1
5000 –35000
Spændetang-Ø mm 3,2
Nøgleflade, spændetang mm 9,55
maks. udvendig diameter:
– Skæreskive
– Slibeskiver
– Trådbørste
– Slibeskive
– Bor
mm
mm
mm
mm
mm
38
22,5
20
20
3,2
maks. smalt skaftmål L0 mm 10
maks. længde, holdeskaft mm 35
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,6
Tekniske data fastlagt med akku fra leveringen.
Akku
tilladt omgivelsestemperatur
– ved opladning
– ved drift*
– ved opbevaring
°C
°C
°C
0...+45
–20...+50
–20...+60
anbefalede batterier GBA 10,8V x,xAh 0-.
* begrænset effekt ved temperaturer <0 °C
OBJ_BUCH-2020-001.book Page 63 Tuesday, November 26, 2013 2:57 PM
Side: 63
64 | Dansk
1 619 P11 460 | (26.11.13) Bosch Power Tools
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medforskelligetilbehørsdele,medafvigende
indsatsværktøjellerutilstrækkeligvedligeholdelse,kansving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlige, at det produkt, der er beskre-
vet under„Tekniske data“, opfylder følgende standarder eller
normative dokumenter: EN 60745 i henhold til bestemmel-
serne i direktivet 2009/125/EF (forordning 1194/2012),
2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.11.2013
Montering
Opladning af akku
 Brug kun de ladeaggregater, der findes på tilbehørssi-
den. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den
Li-ion-akku, der bruges på dit el-værktøj.
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at
sikreatakkuenfungerer100 %opladesakkuenheltførførste
ibrugtagning.
Li-ion-akkuenkanopladestilenhvertid,udenatlevetidenfor-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.
Li-ion-akkuenerbeskyttetmodafladningmed„ElectronicCell
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes el-værktøjet
med en beskyttelseskontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig
ikke mere.
 Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter automa-
tiskslukningafel-værktøjet.Akkuenkanblivebeskadiget.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Akku tages ud (se Fig. A)
– Akkuen tages ud 9 ved at trykke på udløserknappen 16 og
trække akkuen bagud ud af el-værktøjet. Undgå brug af
vold.
Akku-ladetilstandsindikator
DetregrønneLED-lamperpåakku-ladetilstandsindikatoren8
viser akkuens ladetilstand 9.
Værktøjsskift
 Når du indsætter indsatsværktøjet, skal du sikre, at
skaftet på indsatsværktøjet sidder fast i værktøjshol-
deren. Hvis indsatsværktøjets skaft ikke er tilstrækkeligt
langtindeiværktøjsholderen,kanindsatsværktøjetgåløst
og ikke længere kontrolleres.
 Benyt kun fejlfrit, ikke slidt indsatsværktøj. Defekt ind-
satsværktøjkanf.eks.brækkeogføretilkvæstelserogma-
teriel skade.
 Brug kun el-værktøjet med originalt tilbehør til slib-
ning, sandpapirslibning, børstning, polering, fræsning
og skæring, som er godkendt til et omdrejningstal på
35000 o/min, og som har et holdeskaft med en udven-
dig diameter på 3,2 mm.
Isætning af indsatsværktøj (se Fig. B)
– Trykspindellåsen5ind,ogdrejspændemøtrikken12med
hånden, indtil den går i indgreb.
– Hold spindellåseninde, og løsn spændemøtrikken 12 med
gaffelnøglen 17 ved at dreje mod uret.
– Sæt detstøvfri indsatsværktøj (f.eks. holdestiften 2, slibe-
skiven3 ellerboret)indiværktøjsholderen13 påspænde-
tangen 19.
Bemærk: Sørg for, at holdeskaftet 18 på indsatsværktøjet
kommer ind til anslag i spændetangen (mindst 10 mm).
– Hold spindellåsen 5 inde, og spænd indsatsværktøjet ved
at dreje spændemøtrikken 12 med gaffelnøglen 17 med
uret.
Udtagning af indsatsværktøj
– Løsn spændemøtrikken 12 som beskrevet ovenfor, og
fjern indsatsværktøjet.
Montering af skæreskiver (se Fig. C)
Maskinen leveres med glasfiberforstærkede skæreskiver. De
kan bruges til notning, fræsning og skæring af emner i metal,
træ og plast.
– Sæt holdestiften 2 ind i værktøjsholderen (se „Isætning af
indsatsværktøj“, side 64).
– Hold spindellåsen 5 inde, og skru skruen på holdestiften 2
helt ud med skruetrækkeren 17.
– Sæt skæreskiven 1 på holdestiften 2, og spænd skruen
igen.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED Betydning
Konstant lys 3 x grøn Akku-kapacitet ≥2/3
Konstant lys 2 x grøn Akku-kapacitet ≥1/3
Konstant lys 1 x grøn Akku-kapacitet < 1/3
Blinklys 1 x grøn Reserve
Konstant lys 1 x rød El-værktøjet er overophedet!
– Sluk el-værktøjet, og lad det afkø-
le helt.
Blinkende lys 1 x rød El-værktøjet er overbelastet!
– Brug mindre tryk mod emnet.
OBJ_BUCH-2020-001.book Page 64 Tuesday, November 26, 2013 2:57 PM
Side: 64
Dansk | 65
Bosch Power Tools 1 619 P11 460 | (26.11.13)
Udskiftning af spændetang (se Fig. D)
– Trykspindellåsen5ind,ogdrejspændemøtrikken12med
hånden, indtil den går i indgreb.
– Holdspindellåseninde, ogløsn spændemøtrikken 12 med
gaffelnøglen 17 ved at dreje mod uret.
– Fjern spændemøtrikken 12 sammen med spændetangen
19.
– Sæt den ønskede spændetang i drivspindlen 20.
– Skru spændemøtrikken 12 på drivspindlen 20, og spænd
den med gaffelnøglen 17 ved at dreje med uret.
Støvbeskyttelseskappe skiftes (se Fig. E)
Maskinen leveres med to støvbeskyttelseskapper.
Støvbeskyttelseskappen 11 bruges til detaljeret arbejde,
som kræver et godt greb.
Støvbeskyttelseskappen21brugesvedarbejdetætpåemne-
overfladen.
Støvbeskyttelseskappen forhindrer i stort omfang, at støv
trænger ind i værktøjsholderen under brug. Når værktøjet
sættes i, skal man være opmærksom på, at støvbeskyttelses-
kappen ikke beskadiges.
– Skru den anvendte støvbeskyttelseskappe af.
– Skru den nye støvbeskyttelseskappe på, og spænd den.
Støv-/spånudsugning
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder idit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
 Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Brug
Ibrugtagning
Isæt akku
– Anbring den opladte akku 9 i akku-holderen, til denne fal-
der mærkbart i hak og flugter med kanten.
Tænd/sluk
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
– Skubtilibrugtagning afel-værktøjetstart-stop-kontakten
6 frem.
– El-værktøjetslukkesvedatskubbestart-stop-kontakten6
bagud.
Indstil omdrejningstal
Ved hjælp af omdrejningstalsregulatoren 7 kan du indstille el-
værktøjets omdrejningstal trinløst, også selvom det er i brug.
– Brug altid lave omdrejningstal ved arbejde i plast og andre
emner med lavt smeltepunkt.
– Brugaltidhøjeomdrejningstalvedskærearbejdeitræ,jern
eller stål.
– Brugomdrejningstalpå maks.15000o/min.vedpolering,
højglanspoleringogrengøringforatundgåskaderpåemne
og indsatsværktøj.
Arbejdsvejledning
Detaljeret arbejde giver det bedste resultat, hvis du holder el-
værktøjetsometsømmellemtommelfingerogpegefinger(se
billedet F).
Til tunge opgaver som skæring eller slibning skal du bruge
„Golfgriff“-metoden (se billedet G).
Bevægskæreskivenellerslibeskivenmedlettrykforatopnået
optimalt arbejdsresultat. Hvis du trykker for hårdt, reduceres
el-værktøjets effekt, og indsatsværktøjet slides for hurtigt.
 Beskyt slibeværktøj og skæreskiver mod stød.
Anbefalede skæremetoder
– Flade emner (se Fig. H)
– Stænger (se billede I)
– Rør (se Fig. J)
Blokeringsbeskyttelse
Den indbyggede blokeringsbeskyttelse beskytter motor og
batteri itilfælde afen blokering.Hvisindsatsværktøjetsætter
sig fast i emnet, eller hvis presset mod værktøjet bliver for
stort, standser motoren.
– Find frem til årsagen til blokeringen og afhjælp den.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på
el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift
osv.) samt før det transporteres og lægges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvæstelsesfare.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Kundeservice og brugerrådgivning
El-værktøjets10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Omdrejningstalstrin
Område til indstilling af
omdrejningstal
1 5000 –8000 min-1
2 9000 –12000 min-1
3 16000 –19000 min-1
4 20000 –24000 min-1
5 24000 –28000 min-1
6 30000 –35000 min-1
OBJ_BUCH-2020-001.book Page 65 Tuesday, November 26, 2013 2:57 PM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GRO 10,8V Li.

Stil et spørgsmål om Bosch GRO 10,8V Li

Har du et spørgsmål om Bosch GRO 10,8V Li men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GRO 10,8V Li. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GRO 10,8V Li så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.