Bosch GOP 55-36 manual

Få vist brugermanualen for Bosch GOP 55-36 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: GOP 55-36
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 70
Dansk | 71
Bosch Power Tools 1 609 92A 33B | (17.6.16)
Werkopeenzachteondergrond(zoalshout)meteenscherpe
hoek en met geringe aandrukkracht. Anders kan de spatel in
de ondergrond snijden.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Reinig riff-inzetgereedschappen (toebehoren) regelmatig
met een draadborstel.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende elektrische en elektronische ou-
de apparaten en de omzetting van de richt-
lijn in nationaal recht moeten niet meer
bruikbareelektrischegereedschappenapart
worden ingezameld en op een voor het mi-
lieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akku-
drevet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
mandistraheres,kanmanmiste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 71 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 71
72 | Dansk
1 609 92A 33B | (17.6.16) Bosch Power Tools
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigtatværeopmærksom, se, hvad manlaver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgåutilsigtetigangsætning.Kontrollér,atel-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermedhardubedremulighederforatkontrollereel-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
 Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjetbørvedligeholdesomhyggeligt.Kontroller,
ombevægeligemaskindelefungererkorrektogikkesid-
derfast,og omdeleneerbrækketellerbeskadiget,såle-
des at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke såhurtigtfastogernemmere atføre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til Multi-Cutter
 Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du ud-
fører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøje-
de strømledninger eller el-værktøjets eget kabel. Kon-
takt med en spændingsførende ledning kan også sætte
maskinens metaldele under spænding, hvilket kan føre til
elektrisk stød.
 Anvend kunel-værktøjettiltørsavning. Indtrængningaf
vand i el-værktøjet øger risikoen for elektrisk stød.
 Paspå brandfare! Undgåoverophedningaf slibeemnet
og sliberen. Tøm altid støvbeholderen, før arbejdspau-
ser indtages. Slibestøv i støvpose, mikrofilter, papirpose
(eller ifilterposeeller støvsugerensfilter)kanantænde sig
selv under ugunstige forhold som f.eks. gnistregn, der op-
står under metalslibning. Det er særlig farligt, hvis støvet
erblandetmedlak-,polyurethanresterellerandrekemiske
stoffer og slibeemnet er varmt efter lang tids arbejde.
 Hold hænderne væk fra saveområdet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvæstet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
 Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 Brug beskyttelseshandsker, når indsatsværktøjet skif-
tes. Indsatsværktøj bliver varmt, hvis det anvendes i læn-
gere tid.
 Skrab ikke fugtigt materiale (f.eks. tapet) og ikke på
fugtig undergrund. Indtrængning af vand i et el-værktøj
øger risikoen for elektrisk stød.
 Behandle ikke den flade, der skal bearbejdes, med op-
løsningsmiddelholdigevæsker.Giftigedampekanopstå
under skrabearbejdet, da materialerne bliver varme.
 Håndtér skraberen særlig forsigtig. Værktøjet er meget
skarpt, fare for kvæstelser.
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 72 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 72
Dansk | 73
Bosch Power Tools 1 609 92A 33B | (17.6.16)
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvej-
ledningen.
Beregnet anvendelse
GOP 30-28/GOP 40-30/GOP 55-36
El-værktøjet er beregnet til savning og gennemsavning af træ-
materialer, kunststof, gips, ikke-jernholdige metaller og fast-
gørelseselementer (f.eks. uhærdede søm, klemmer). Det er
ligeledes egnet til behandling af bløde vægfliser samt tør slib-
ningogskrabningafsmåflader. Deterisær egnettilkantnært
og kantflugtende arbejde. El-værktøjet må udelukkende an-
vendes med Bosch-tilbehør.
GOP 40-30
Lyset på el-værktøjet er beregnet til at oplyse el-værktøjets
umiddelbare arbejdsområde og er ikke beregnet som rumbe-
lysning i private hjem.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Start-stop-kontakt
2 Hjul til indstilling af svingtal
3 Ventilationsåbninger
4 Værktøjsholder
5 Dyksavklinge*
6 Spændeskrue (GOP 30-28)
7 Unbraconøglen (GOP 30-28)
8 Støvopsugning*
9 Pudsesål*
10 Slibeblad*
11 Håndgreb (isoleret gribeflade)
12 SDS-arm til værktøjsoplåsning
(GOP 40-30/GOP 55-36)
13 Arbejdslys (GOP 40-30)
14 Spændehåndtag til dybdeanslag*
15 Dybdeanslag*
16 Spændehåndtag til støvudsugning*
17 Opsugningsstuds*
18 Værktøjsmuffe*
19 Sugeslange*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Multi-Cutter GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Typenummer 3 601 237 0.. 3 601 B31 0.. 3 601 B31 1..
Indstilling af svingningsantal   
Nominel optagen effekt W 300 400 550
Omdrejningstal i tomgang n0 min-1
8000–20000 8000–20000 8000–20000
Oscillationsvinkel venstre/højre ° 1,4 1,5 1,8
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,5 1,5 1,6
Beskyttelsesklasse /II /II /II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-2-4.
Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
81
92
3
80
91
3
81
92
3
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 73 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 73
74 | Dansk
1 609 92A 33B | (17.6.16) Bosch Power Tools
Detsvingningsniveau,dererangivetinærværendeinstruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medforskelligetilbehørsdele,medafvigende
indsatsværktøjellerutilstrækkeligvedligeholdelse,kansving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Montering
Værktøjsskift
 Trækstikket ud afstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
 Brug beskyttelseshandsker, når værktøjet skiftes. Be-
røring med indsatsværktøjet er forbundet med kvæstel-
sesfare.
Indsatsværktøj vælges
Indsatsværktøj vælges
Efterfølgende tabel viser eksempler på indsatsværktøj. Yderligere indsatsværktøjer findes i det omfangsrige tilbehørsprogram
fra Bosch.
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre
retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-4:
Slibning:
ah
K
Savning med dyksavklinge:
ah
K
Savning med segmentsavklinge:
ah
K
Skrabning:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
2
1,5
10
1,5
6,5
1,5
4,5
1,5
3
1,5
11
1,5
6,5
1,5
6,0
1,5
3,5
1,5
10,5
1,5
6,5
1,5
6,5
1,5
GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36
Indsatsværktøj GOP 30-28
GOP 40-30
GOP 55-36
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
Bi-metal-seg-
mentsavklinge
Træemner,
Kunststof,
Ikke-jernholdige metaller
Gennemskære- og dyksavsnit; også til kantnær savning,
i hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
Eksempel:alleredeinstalleredegulvlisterellerdørkarmeaf-
kortes, dyksnit i forbindelse med tilpasning af gulvpaneler
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 74 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 74
Dansk | 75
Bosch Power Tools 1 609 92A 33B | (17.6.16)
Slibeplade til slibe-
blade serie Delta
93 mm
Afhængigt af slibebladet Fladeslibning ved kanter, i hjørner eller vanskeligt tilgæn-
gelige områder;
afhængigt af slibeblad f.eks. til slibning af træ, farve, lak,
sten
Fleece til rengøring og strukturering af træ, fjernelse af rust
fra metal og slibning af lak, poleringsfilt til forpolering
Profilsliber Træ,
Rør/Profiler,
Farve,
Lak,
Filler,
Metal
Komfortabel og effektiv slibning af profiler til en diameter
på 55 mm;
røde slibeblade til slibning af træ, rør/profiler, lak, filler og
metal
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Blødt træ,
bløde kunststoffer,
Gipskarton,
tynde profiler i aluminium
og uædle metaller,
tynde metalplader,
ikke-hærdede søm og
skruer
Mindre dele- og dyksnit;
Eksempel: Skæring af udsparinger til stikkontakter, niveau-
skæring af kobberrør, dyksnit i gipskartonplader
Fint tilpasningsarbejde i træ;
Eksempel: Eftersavning af udsparinger til låse og beslag
HCS-dyksavklinge
til træ
Træemner,
bløde kunststoffer
Gennemskæresnit og dybe dyksavsnit; også til kantnær
savning, i hjørner og vanskeligt tilgængelige områder;
Eksempel: smalt dyksnit i massivt træ til indbygning af et
ventilationsgitter
Bi-metal-dyksav-
klinge til hårdt træ
Hårdt træ,
coatede plader
Dyksnit i coatede plader eller hårdt træ;
Eksempel: Montering af tagvinduer
HM-dyksavkinge
metal
Metal,
meget slibende emner,
Glasfiber,
Gipskarton,
cementbundne fiber-
plader
Dyksnit i meget slibende emner eller metal;
Eksempel: Skæring af køkkenfrontafdækninger, enkel
skæring gennem hærdede skruer, søm og rustfrit stål
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Blødt træ,
Hårdt træ,
finerplader,
kunststofcoatede plader,
ikke-hærdede søm og
skruer
Dyksnit i coatede plader eller hårdt træ;
Eksempel: Afkortning af dørkarme, udsparinger til en hylde
HM-riff-seg-
mentsavklinge
Cementfuger,
bløde vægfliser,
glasfiberforstærket
kunststof,
Porebeton
Skæring og gennemskæring i kantnære områder, i hjørner
eller vanskeligt tilgængelige områder;
Eksempel: fuger fjernes mellem vægfliser til udbedrings-
arbejde, udsparinger skæres i fliser, gipsplader eller
kunststof
Diamant-Riff-
segmentsavklinge
Cementfuger,
bløde vægfliser,
Epoxid-harpiks,
glasfiberforstærket
kunststof
Præcis udfræsning og skæring af flise-/fugemateriale,
epoxid-harpiks og glasfiberforstærkede kunststoffer;
Eksempel: Skæring af mindre udsnit i bløde vægfliser og
fræsning af udsparinger i glasfiberforstærket kunststof
HM-riff-deltaplade Mørtel,
Betonrester,
Træ,
slibende materialer
Raspning og slibning på hårdt underlag;
Eksempel: Fjernelse af mørtel og fliseklæb (f.eks. ved
udskiftning af beskadigede fliser), fjernelse af tæppelims-
rester
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 75 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 75
76 | Dansk
1 609 92A 33B | (17.6.16) Bosch Power Tools
HM-Riff-
mørtelfjerner
Mørtel,
Fuger,
Epoxid-harpiks,
glasfiberforstærket
kunststof,
slibende materialer
Udfræsning og skæring af fuge- og flisemateriale samt
raspning og slibning på hårdt underlag;
Eksempel: Fjernelse af fliseklæb og fugemørtel
HCS Multi-kniv Tagpap,
Tæpper,
Kunstgræs,
Karton,
Pvc-gulv
Hurtig og præcis skæring af bløde materiale og fleksible
slibende emner;
Eksempel: Skæring af tæpper, karton, pvc-gulve, tagpap
etc.
Skraber, stiv Tæpper,
Mørtel,
Beton,
Fliseklæb
Skrabning på hårdt underlag;
Eksempel: Fjernelse af mørtel, fliseklæb, beton- og
tæppelimsrester
Skraber, fleksibel Tæppelim,
Malingsrester,
Silikone
Fleksibel skrabning på blødt underlag;
Eksempel: Fjernelse af silikoneuger, tæppelims- og
malingsrester
Bi-metal-segment
bølgeformet kniv
Isoleringsmateriale,
Dæmpningsplader,
Gulvplader,
Trinstøjdæmpnings-
plader,
Karton,
Tæpper,
Gummi,
Læder
Præcis skæring af bløde materialer;
Eksempel: Tilskæring af dæmpningsplader, niveauafkort-
ning af fremstående isoleringsmateriale
HM-Riff-slibefinger Træ,
Farve
Slibning af træogmaling påsværttilgængeligestederuden
slibepapir;
Eksempel: Bortslibning af maling mellem skodder, slibning
af hjørner på trægulve
HM-Riff-dyksav-
klinge
Glasfiber,
Mørtel,
Træ
Dyksnit i meget slibende emner;
Eksempel: Udfræsning af tynde mosaikfliser
HCS-universalfuge-
skærer
Ekspansionsfuger,
Vindueskit,
Isoleringsmateriale
(mineraluld)
Skæring og deling af bløde materialer;
Eksempel: Skæring af silikone-ekspansionsfuger eller
vindueskit
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Blødt træ,
Hårdt træ,
finerplader,
kunststofcoatede plader,
ikke-hærdede søm og
skruer
Hurtige og dybe dyksnit i træ og metal;
Eksempel: Hurtig skæring af træ med søm, dyksnit i
coatede plader og præcis afkortning af dørkarme
HM-dyksavkinge
metal
Specialstål (Inox),
Skruer og søm,
Epoxid-harpiks,
glasfiberforstærket
kunststof,
Glasfiber,
Gipskarton,
Porebeton
Hurtige og dybde dyksnit i meget slibende emner eller
metal;
Eksempel: Hurtig skæring af køkkenfrontafdækninger,
enkel skæring gennem hærdede skruer, søm og rustfrit stål
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 76 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 76
Dansk | 77
Bosch Power Tools 1 609 92A 33B | (17.6.16)
Indsatsværktøj monteres/skiftes (GOP 30-28)
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Indsatsværktøjet tages ud ved at løsne skruen 6 med unbra-
konøglen 7 og tage indsatsværktøjet af.
Anbring det ønskede indsatsværktøj (f.eks. dyksavklinge 5)
på værktøjsholderen 4 på en sådan måde, at forkrøpningen
peger nedad (se illustration på grafiksiden, tekst til indsats-
værktøj kan læses oppefra).
Drejindsatsværktøjetienposition,derpassertildetarbejde,
der skal udføres, og få det til at falde i hak i knasten på værk-
tøjsholderen 4. Her kan der vælges mellem tolv positioner,
der hver især er forskudt 30°.
Fastgør indsatsværktøjet med skruen 6. Spænd skruen så
megetmedunbrakonøglen7,atskruenstallerkenfjederligger
glat op ad indsatsværktøjet.
 Kontrollér indsatsværktøjet for korrekt positionering.
Forkertellerikkesikkertfastgjortindsatsværktøjkanløsne
sig under arbejdet og udsætte dig for fare.
Indsatsværktøj monteres/skiftes
(GOP 40-30/GOP 55-36)
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Åbn i den forbindelse SDS-håndtaget 12 til anslag. Indsats-
værktøjet kastes ud.
Anbring det ønskede indsatsværktøj (f.eks. dyksavklinge 5)
på værktøjsholderen 4 på en sådan måde, at forkrøpningen
peger nedad (se illustration på grafiksiden, tekst til indsats-
værktøj kan læses oppefra).
Påsæt indsatsværktøjet i en position, der er hensigtsmæssig
til det pågældende arbejde. Der er 12 mulige positioner med
hver især 30° forskydning.
Trykindsatsværktøjethårdtmodværktøjsholderensspænde-
bakker i den ønskede position, til det låses automatisk.
 Kontrollér indsatsværktøjet for korrekt positionering.
Forkertellerikkesikkertfastgjortindsatsværktøjkanløsne
sig under arbejdet og udsætte dig for fare.
Montering og indstilling af dybdeanslag
Dybdeanslaget 15 kan bruges ved arbejde med segment- og
dyksavklinger.
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Skub dybdeanslaget 15 i den ønskede arbejdsposition indtil
anslag hen over værktøjsholderen 4 og videre på el-værktø-
jets spændehals. Lad dybdeanslaget gå i indgreb. Der er 12
mulige positioner med hver især 30° forskydning.
Indstilden ønskedearbejdsdybde. Trykdybdeanslagetsspæn-
dehåndtag 14 til lukket stilling for at fiksere dybdeanslaget.
Slibeblad skiftes/anbringes på slibeplade
Pudsesålen 9 er udstyret med velcrostof, hvilket gør det hur-
tigt og nemt at fastgøre slibeblade med velcrolukning.
Bank på pudsesålens 9 velcrostof før slibebladet 10 sættes
på for at sikre en optimal vedhæftning.
Anbringslibebladet 10 langs med den ene side af pudsesålen
9, læg herefter slibebladet på pudsesålen og tryk det godt
fast.
En optimal støvopsugning forudsætter, at udstansningerne i
slibebladet passer til boringerne i pudsesålen.
Til aftagning af slibebladet 10 tages fat i en spids, hvorefter
det trækkes af pudsesålen 9.
Du kananvende alle slibeblade, poler- ogrengøringsfilt fra se-
rien Delta 93 mm i Bosch tilbehørsprogrammet.
Slibetilbehør som f.eks. filt/poleringsfilt fastgøres på slibeså-
len på samme måde.
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal
Træ,
slibende emner i træ,
Kunststof,
hærdede søm og skruer,
Ikke-jernholdige rør
Hurtige og dybde dyksnit i træ, slibende emner og
kunststof;
Eksempel:Hurtigskæringafikke-jernholdigerørogprofiler
i mindre dimensioner, enkel skæring af ikke-hærdede søm,
skruer og stålprofiler i mindre dimensioner
HCS-dyksavklinge
til træ
Blødt træ,
Dyvler,
Tapper,
Møbelelementer
Hurtige og dybde dele- og dyksnit; også til savning langs
kanten og i hjørner samt på svært tilgængelige steder;
Eksempel: Dybere dyksnit i bløde træ til montering af
udluftningsgitre
Indsatsværktøj Materiale Anvendelse
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 77 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 77
78 | Dansk
1 609 92A 33B | (17.6.16) Bosch Power Tools
Valg af slibeblad
Vælg det slibeblad og den afslibningsmåde, som passer bedst til det materiale, som skal bearbejdes:
Støv-/spånudsugning
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, deregner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder idit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
 Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Tilslutning af støvudsugning (se Fig. A)
Støvopsugningen 8 er kun beregnet til arbejde med pudseså-
len 9, i kombination med andet indsatsværktøj kan den ikke
bruges.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Tag indsatsværktøjet og dybdeanslaget 15 af, når støvopsug-
ningen 8 skal monteres (tilbehør).
Skubstøvudsugningen8tilanslaghenoverværktøjsholderen
4 og videre på el-værktøjets spændehals. Drej den til den øn-
skedeposition.Trykspændehåndtaget16tillukketstillingfor
at fastgøre støvudsugningen.
Sæt værktøjsmuffen 18 til sugeslangen 19 på udsugnings-
studsen 17.Forbind sugeslangen19 medenstøvsuger(tilbe-
hør). En oversigt over tilslutning til forskellige støvsugere fin-
des på opklapningssiden.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal
opsuges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Brug
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Ibrugtagning
Tænd/sluk
El-værktøjet tændes ved at skubbe start-stop-kontakten 1
frem, så „I“ fremkommer på kontakten.
El-værktøjetslukkes vedatskubbestart-stop-kontakten 1til-
bage, så „0“ fremkommer på kontakten.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
GOP 40-30: Arbejdslyset forbedrer synsforholdene i det
umiddelbare arbejdsområde. Det tændes og slukkes automa-
tisk sammen med el-værktøjet.
 Ret ikke blikket direkte ind i arbejdslyset, det kan
blænde.
Indstilling af svingtal
Med stillehjulet indstilling af svingtal 2 kan du indstille det
nødvendige svingtal under driften.
Slibeblad Materiale Anvendelse Korn
– Alle træsorter (f.eks.
hårdt træ, blødt træ,
spånplader, byggeplader)
– Metalmaterialer
Til forslibning f.eks. af ru, uhøvlede bjælker og brædder grov 40
60
Til planslibning og udjævning af små ujævnheder middel 80
100
120
Til færdig- og finslibning af træ fin 180
240
320
400
– Farve
– Lak
– Fylder
– Spartel
Til afslibning af farve grov 40
60
Til afslibning af farve (f.eks. fjernelse af penselstreger og
farvedråber)
middel 80
100
120
Til endelig slibning af grundering før lakering fin 180
240
320
400
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 78 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 78
Dansk | 79
Bosch Power Tools 1 609 92A 33B | (17.6.16)
Det krævede svingtal afhænger af arbejdsmaterialet og ar-
bejdsbetingelserne; det fastlægges bedst ved praktiske for-
søg.
Arbejdsvejledning
 Trækstikket ud afstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
 El-værktøjetmåførstlæggesfra,nårdetstårheltstille.
Bemærk: Sørg for, at ventilationsåbningerne 3 på el-værktø-
jet ikke tildækkes under arbejdet, da el-værktøjets levetid el-
lers forringes.
Arbejdsprincip
På grund af det oscillerende drev svinger indsatsværktøjet
frem og tilbage op til 20000 gange pr. minut. Derved mulig-
gøres præcist arbejde på begrænset plads.
Arbejd med lavt og jævnt modtryk, da ar-
bejdsydelsen ellers forringes, og indsats-
værktøjet kan blokere.
Bevægel-værktøjet frem og tilbage under
arbejdet, så indsatsværktøjet ikke opvar-
mes alt for meget og ikke blokerer.
Savning
 Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bøjede
eller uskarpe savklinger kan brække, påvirke snittet nega-
tivt eller føre til tilbageslag.
 Gældende lovbestemmelser og anbefalinger fra mate-
rialefabrikanterne skal overholdes, når der saves i let-
te byggematerialer.
 Ved dyksavning må der kun bearbejdes bløde materia-
ler som f.eks. træ, gipskarton el.lign.!
Kontrollér før savning med HCS-savklinger i træ, spånplader,
byggematerialer osv. disse for fremmedlegemer som f.eks.
søm, skruer o.lign. Fjern fremmedlegemerne i givet fald eller
anvend bi-metal-savklinger.
Gennemskære
Bemærk: Vær ved gennemskæring af vægfliser opmærksom
på, at værktøjet slides hurtigt, hvis det anvendes i længere
tid.
Slibe
Afslibningsarbejdet og slibebilledet bestemmes især af det
valgte slibeblad, det valgte svingtaltrin og det tryk, som bru-
geren udøver på maskinen.
Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skåner
el-værktøjet.
Sørg for jævnt slibetryk, da dette er med til at forlænge slibe-
bladenes levetid.
Et overdrevet tryk fører ikke til en større slibekapacitet, men
derimod til et større slid af el-værktøj og slibepapir.
Til punktnøjagtig slibning af hjørner, kanter og vanskeligt til-
gængelige områder kan man også bare bruge spidsen eller en
af slibesålens kanter.
Slibebladet kan opvarmes stærkt ved punktuelt slibearbejde.
Reducer svingtal og modtryk og lad slibebladet afkøle med re-
gelmæssige mellemrum.
Anvend ikke et slibeblad, der forinden har været brug til slib-
ning af metal, til andre materialer.
Anvend kun originalt Bosch slibetilbehør.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Skrabning
Vælg et højt svingtaltrin til skrabning.
Arbejdpåblødundergrund(f.eks.træ)ienfladvinkelogmed
et lille modtryk. Ellers kan spartlen skære ned i undergrun-
den.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Trækstikket ud afstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør riff-indsatsværktøj (tilbehør) med en trådbørste med
regelmæssige mellemrum.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelseafditproduktsamtreservedele.Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Påwww.bosch-pt.dkkanderonlinebestillesreservedeleeller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
OBJ_BUCH-2566-002.book Page 79 Friday, June 17, 2016 1:16 PM
Side: 298
| 299
Bosch Power Tools 1 609 92A 33B | (20.6.16)
2 608 661 868 (33,6 mm, Carbide)
2 608 662 431 (32,5 mm, HCS)
2 608 661 692 (Ø 70 mm, Carbide)
2 608 661 689 (Ø 86 mm, Diamond)
2 608 661 642 (Ø 86 mm, Carbide)
2 608 661 757
(87 x 71,4 mm, Carbide)
2 608 661 648
(78 x 73 mm, Carbide)
2 608 000 493 (85,6 x 90,8 mm)
2 608 662 610 (32,5 mm, Carbide)
2 608 662 611 (32,5 mm, Carbide)
2 608 661 636 (Ø 85 mm, BIM)
2 608 661 758 (Ø 85 mm, BIM-Tin)
2 608 661 643 (Ø 87 mm, HCS)
2 608 661 633 (Ø 95,5 mm, BIM)
2 608 661 693 (Ø 95,5 mm, BIM)
2 608 661 646 (52 mm, HCS)
2 608 661 647 (52 mm, HCS)
2 608 661 781 (64,3 mm, BIM)
2 608 662 017 (64,4 mm, BIM)
2 608 662 357 (64,3 mm, HCS)
2 608 662 354 (64,4 mm, HCS)
2 608 661 640 (20 mm, BIM)
2 608 661 641 (10 mm, BIM)
2 608 662 019 (20 mm, Carbide)
2 608 661 691 (28 mm, HCS)
2 608 661 644 (32,5 mm, BIM)
2 608 661 645 (32,5 mm, BIM)
2 608 661 688 (32,5 mm, BIM)
2 608 662 018 (32,5 mm, Carbide)
2 608 662 360 (32,5 mm, HCS)
2 608 661 637 (32,5 mm, HCS)
2 608 662 346 (64,5 mm)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GOP 55-36.

Stil et spørgsmål om Bosch GOP 55-36

Har du et spørgsmål om Bosch GOP 55-36 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GOP 55-36. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GOP 55-36 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.