Bosch GOP 300 SCE manual

Få vist brugermanualen for Bosch GOP 300 SCE below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: GOP 300 SCE
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 53
54 | Dansk
2 609 932 802 | (14.2.12) Bosch Power Tools
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseafsikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
f Sørgfor,atarbejdsområdeterrentogrigtigtbelyst.Uor-
den eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
f Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøjkanslågnister,derkanantændestøvellerdampe.
f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
f El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
f Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
f Maskinenmåikkeudsættesforregnellerfugt.Indtræng-
ning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
f Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
f Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
f Hvisdetikkekanundgåsatbrugeel-værktøjetifugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
f Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
f Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
f Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værk-
tøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
f Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
f Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
f Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
standeellersmykker.Holdhår,tøjoghandskervækfra
dele,derbevægersig.Dele,dereribevægelse,kangribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
f Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
f Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
f Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj,derikkekanstartesogstoppes,erfarligogskal
repareres.
f Trækstikketudafstikkontaktenog/ellerfjernakkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
f Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
f El-værktøjetbørvedligeholdesomhyggeligt.Kontroller,
ombevægeligemaskindelefungererkorrektogikkesid-
derfast,ogomdeleneerbrækketellerbeskadiget,såle-
des at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kantersættersigikkesåhurtigt fastog ernemmereatføre.
f Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 54 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Side: 54
Dansk | 55
Bosch Power Tools 2 609 932 802 | (14.2.12)
Service
f Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til Multi-Cutter
f Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du ud-
fører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøje-
de strømledninger eller el-værktøjets eget kabel. Kon-
takt med en spændingsførende ledning kan også sætte el-
værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til
elektrisk stød.
f Anvendkunel-værktøjettiltørsavning. Indtrængningaf
vand i el-værktøjet øger risikoen for elektrisk stød.
f Pas på brandfare! Undgå overophedning af slibeemnet
og sliberen. Tøm altid støvbeholderen, før arbejdspau-
ser indtages. Slibestøv i støvpose, mikrofilter, papirpose
(eller i filterpose eller støvsugerens filter) kan antænde sig
selv under ugunstige forhold som f.eks. gnistregn, der op-
står under metalslibning. Det er særlig farligt, hvis støvet
erblandetmedlak-,polyurethanresterellerandrekemiske
stoffer og slibeemnet er varmt efter lang tids arbejde.
f Hold hænderne væk fra saveområdet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvæstet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.
f Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
f Holdaltidmaskinenfastmedbeggehænderogsørgfor
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
f Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
f Brug beskyttelseshandsker, når indsatsværktøjet skif-
tes. Indsatsværktøj bliver varmt, hvis det anvendes i læn-
gere tid.
f Skrab ikke fugtigt materiale (f.eks. tapet) og ikke på
fugtig undergrund. Indtrængning af vand i et el-værktøj
øger risikoen for elektrisk stød.
f Behandle ikke den flade, der skal bearbejdes, med op-
løsningsmiddelholdigevæsker.Giftigedampekanopstå
under skrabearbejdet, da materialerne bliver varme.
f Håndtér skraberen særlig forsigtig. Værktøjet er meget
skarpt, fare for kvæstelser.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvej-
ledningen.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til savning og gennemsavning af træ-
materialer, kunststof, gips, ikke-jernholdige metaller og fast-
gørelseselementer (f.eks. uhærdede søm, klemmer). Det er
ligeledes egnet til behandling af bløde vægfliser samt tør slib-
ningogskrabningafsmåflader.Deterisæregnettilkantnært
og kantflugtende arbejde. El-værktøjet må udelukkende an-
vendes med Bosch-tilbehør.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Start-stop-kontakt
2 Hjul til indstilling af svingtal
3 Ventilationsåbninger
4 Værktøjsholder
5 Håndgreb (isoleret gribeflade)
6 Dyksavklinge*
7 Spændeskrue med tallerkenfjeder (GOP 250 CE)
8 Unbraconøglen
9 Adapter til værktøjsholder (GOP 250 CE)
10 Pudsesål*
11 Slibeblad*
12 SDS-arm til værktøjsoplåsning (GOP 300 SCE)
13 Filtring til støvopsugning*
14 Holdeklemme til støvopsugning*
15 Opsugningsstuds*
16 Støvopsugning*
17 Opsugningsslange*
18 Opsugningsadapter*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Multi-Cutter GOP 250 CE GOP 300 SCE
Typenummer 3 601 B30 0.. 3 601 B30 5..
Indstilling af svingningsantal z z
Nominel optagen effekt W 250 300
Afgiven effekt W 150 180
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 55 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Side: 55
56 | Dansk
2 609 932 802 | (14.2.12) Bosch Power Tools
Støj-/vibrationsinformation
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruk-
ser, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745,ogkanbrugestilatsammenligneel-værktøjer.Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
tilandreformål,medafvigendeindsatsværktøjellerutilstræk-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
ogsåtageshøjdefordetider,ihvilkeværktøjeterslukketeller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevetunder„Tekniskedata“,erioverensstemmelsemed
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 20.01.2012
Montering
Værktøjsskift
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f Brug beskyttelseshandsker, når værktøjet skiftes. Be-
røring med indsatsværktøjet er forbundet med kvæstel-
sesfare.
Omdrejningstal i tomgang n0 min-1
8000–20000 8000–20000
Oscillationsvinkel venstre/højre ° 1,4 1,4
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,5 1,6
Beskyttelsesklasse /II /II
Multi-Cutter GOP 250 CE GOP 300 SCE
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
GOP 250 CE GOP 300 SCE
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.
Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K=
Brug høreværn!
dB(A)
dB(A)
dB
81
92
3
79
90
3
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum for tre retninger) og
usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Slibning:
ah
K
Savning med dyksavklinge:
ah
K
Savning med segmentsavklinge:
ah
K
Skrabning:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
2
1,5
10
1,5
6,5
1,5
4,5
1,5
3
1,5
10
1,5
5
1,5
5
1,5
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 56 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Side: 56
Dansk | 57
Bosch Power Tools 2 609 932 802 | (14.2.12)
Indsatsværktøj vælges
Indsatsværktøj monteres/skiftes (GOP 250 CE)
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Indsatsværktøjet tages ud ved at løsne skruen 7 med unbra-
konøglen 8 og tage indsatsværktøjet af.
Anbring det ønskede indsatsværktøj (f.eks. dyksavklinge 6)
på værktøjsholderen 4 på en sådan måde, at forkrøpningen
peger nedad (se illustration på grafiksiden, tekst til indsats-
værktøj kan læses oppefra).
Drejindsatsværktøjetienposition,derpassertildetarbejde,
der skal udføres, og få det til at falde i hak i knasten på værk-
tøjsholderen 4. Her kan der vælges mellem tolv positioner,
der hver især er forskudt 30°.
Til yderligere mellempositioner anvendes adapteren 9 (tilbe-
hør): Få den glatte side på adapteren til at falde i hak værk-
tøjsholderensknast4(seillustrationpågrafiksiden).Anbring
indsatsværktøjet i en vilkårlig position på adapteren.
Fastgør indsatsværktøjet med skruen 7. Spænd skruen så
megetmedunbrakonøglen8,atskruenstallerkenfjederligger
glat op ad indsatsværktøjet.
f Kontrollér indsatsværktøjet for korrekt positionering.
Forkertellerikkesikkertfastgjortindsatsværktøjkanløsne
sig under arbejdet og udsætte dig for fare.
Indsatsværktøj monteres/skiftes (GOP 300 SCE)
Tag i givet fald et allerede monteret indsatsværktøj ud.
Åbn hertil SDS-armen 12 indtil anslag (ikke længere) og tag
indsatsværktøjet af.
Anbring det ønskede indsatsværktøj (f.eks. dyksavklinge 6)
på værktøjsholderen 4 på en sådan måde, at forkrøpningen
peger nedad (se illustration på grafiksiden, tekst til indsats-
værktøj kan læses oppefra).
Drejindsatsværktøjetienposition,derpassertildetarbejde,
der skal udføres, og få det til at falde i hak i knasten på værk-
tøjsholderen 4. Her kan der vælges mellem tolv positioner,
der hver især er forskudt 30°.
Luk SDS-armen 12, så den ligger op ad el-værktøjets hus.
f Kontrollér indsatsværktøjet for korrekt positionering.
Forkertellerikkesikkertfastgjortindsatsværktøjkanløsne
sig under arbejdet og udsætte dig for fare.
Slibeblad skiftes/anbringes på slibeplade
Pudsesålen10erudstyretmedvelcrostof,hvilketgørdethur-
tigt og nemt at fastgøre slibeblade med velcrolukning.
Bank på pudsesålens 10 velcrostof før slibebladet 11 sættes
på for at sikre en optimal vedhæftning.
Anbring slibebladet 11 langs med den ene side af pudsesålen
10, læg herefter slibebladet på pudsesålen og tryk det godt
fast.
En optimal støvopsugning forudsætter, at udstansningerne i
slibebladet passer til boringerne i pudsesålen.
Til aftagning af slibebladet 11 tages fat i en spids, hvorefter
det trækkes af pudsesålen 10.
Du kan anvende alle slibeblade, poler- og rengøringsfilt fra se-
rien Delta 93 mm i Bosch tilbehørsprogrammet.
Slibetilbehør som f.eks. filt/poleringsfilt fastgøres på slibeså-
len på samme måde.
Indsatsværktøj Materiale
HCS-træ-
segment-
savklinge*
Træmaterialer,
kunststof
Bi-metal-seg-
mentsavklinge*
Træmaterialer,
kunststof, ikke-jern-
holdige metaller
HCS-dyksavklin-
ge til træ*
Træmaterialer,
kunststof, gips og
andre bløde ma-
terialer
Bi-metal-dyksav-
klinger til metal*
Metal (f.eks.
uhærdede søm,
skruer, små
profiler), ikke-jern-
holdige metaller
Bi-metal-dyksav-
klinge til træ og
metal*
Træ, metal, ikke-
jernholdige metaller
HM-riff-seg-
mentsavklinge*
Cementfuger, bløde
vægfliser, glasfiber-
forstærketkunststof
og andet porøst
materiale
HM-riff-
deltaplade*
Skraber, stiv* Tæpper, belæg-
ninger
Skraber,
fleksibel*
Silikone og andre
elastiske materialer
Slibeplade til sli-
beblade serie
Delta 93 mm*
Afhængigt af slibe-
bladet
* Optionalt tilbehør; det komplette tilbehør findes i Bosch tilbehørs-
program.
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 57 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Side: 57
58 | Dansk
2 609 932 802 | (14.2.12) Bosch Power Tools
Valg af slibeblad
Vælg det slibeblad og den afslibningsmåde, som passer bedst til det materiale, som skal bearbejdes:
Støv-/spånudsugning
f Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overholdforskrifterne,der gælder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
f Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
kan let antænde sig selv.
Tilslutning af støvudsugning (se Fig. A)
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Tag indsatsværktøjet af, når støvopsugningen 16 (tilbehør)
skal monteres.
Samle i givet fald støvopsugningens dele 16 som vist på illu-
strationen. Anbring den monterede støvopsugning på værk-
tøjsholderen 4 på el-værktøjet. Drej støvopsugningen, så
støvopsugningens knaster falder i hak i de pågældende ud-
sparinger på huset. Fastgør støvopsugningen (som vist på il-
lustrationen) på el-værktøjet med holdeklemmen 14.
Sørg for, at filtringen 13 er ubeskadiget og ligger tæt op ad
pudsesålen 10. Skift en beskadiget filtring med det samme.
Sæt en opsugningsslange 17 (tilbehør) – afhængigt af udfø-
relsen – enten direkte på opsugningsstudsen 15 eller skær
dit gamle slangeslutstykke af, skru opsugningsadapteren 18
(tilbehør) på slangeenden og montér den direkte på opsug-
ningsstudsen 15. Forbind opsugningsslangen 17 med en
støvsuger (tilbehør). En oversigt over tilslutning til forskellige
støvsugere findes bag i denne vejledning.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal
opsuges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Brug
f Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Ibrugtagning
Tænd/sluk
El-værktøjet tændes ved at skubbe start-stop-kontakten 1
frem, så „I“ fremkommer på kontakten.
El-værktøjet slukkes ved at skubbe start-stop-kontakten 1
tilbage, så „0“ fremkommer på kontakten.
Hvis du ikke bruger el-værktøjet, skal du slukke for det for at
spare på energien.
Indstilling af svingtal
Med stillehjulet indstilling af svingtal 2 kan du indstille det
nødvendige svingtal under driften.
Det krævede svingtal afhænger af arbejdsmaterialet og
arbejdsbetingelserne; det fastlægges bedst ved praktiske
forsøg.
Slibeblad Materiale Anvendelse Korn
– Alle træsorter (f.eks.
hårdt træ, blødt træ,
spånplader, byggeplader)
– Metalmaterialer
Til forslibning f.eks. af ru, uhøvlede bjælker og brædder grov 40
60
Til planslibning og udjævning af små ujævnheder middel 80
100
120
Til færdig- og finslibning af træ fin 180
240
320
400
– Farve
– Lak
– Fylder
– Spartel
Til afslibning af farve grov 40
60
Til afslibning af farve (f.eks. fjernelse af penselstreger og
farvedråber)
middel 80
100
120
Til endelig slibning af grundering før lakering fin 180
240
320
400
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 58 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM
Side: 58
Dansk | 59
Bosch Power Tools 2 609 932 802 | (14.2.12)
Arbejdsvejledning
f Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres ar-
bejde på el-værktøjet.
f El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stille.
Bemærk: Sørg for, at ventilationsåbningerne 3 på el-værktø-
jet ikke tildækkes under arbejdet, da el-værktøjets levetid el-
lers forringes.
Arbejdsprincip
Detoscillerendedrevsætterindsatsværktøjetisvingninger –
op til 20000 gange/minuttet med 2,8° frem og tilbage. Det
muliggør præcist arbejde i et lille område.
Arbejd med lavt og jævnt modtryk, da ar-
bejdsydelsen ellers forringes, og indsats-
værktøjet kan blokere.
Bevægel-værktøjet frem og tilbage under
arbejdet, så indsatsværktøjet ikke opvar-
mes alt for meget og ikke blokerer.
Savning
f Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bøjede
eller uskarpe savklinger kan brække, påvirke snittet nega-
tivt eller føre til tilbageslag.
f Gældende lovbestemmelser og anbefalinger fra materi-
alefabrikanterne skal overholdes, når der saves i lette
byggematerialer.
f Ved dyksavning må der kun bearbejdes bløde materia-
ler som f.eks. træ, gipskarton el.lign.!
Kontrollér før savning med HCS-savklinger i træ, spånplader,
byggematerialer osv. disse for fremmedlegemer som f.eks.
søm, skruer o.lign. Fjern fremmedlegemerne i givet fald eller
anvend bi-metal-savklinger.
Gennemskære
Bemærk: Vær ved gennemskæring af vægfliser opmærksom
på, at værktøjet slides hurtigt, hvis det anvendes i længere tid.
Slibe
Afslibningsarbejdet og slibebilledet bestemmes især af det
valgte slibeblad, det valgte svingtaltrin og det tryk, som bru-
geren udøver på maskinen.
Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skåner
el-værktøjet.
Sørg for jævnt slibetryk, da dette er med til at forlænge slibe-
bladenes levetid.
Et overdrevet tryk fører ikke til en større slibekapacitet, men
derimod til et større slid af el-værktøj og slibepapir.
Til punktnøjagtig slibning af hjørner, kanter og vanskeligt til-
gængelige områder kan man også bare bruge spidsen eller en
af slibesålens kanter.
Slibebladet kan opvarmes stærktved punktuelt slibearbejde.
Reducersvingtalletogladslibebladetafkølemedregelmæssi-
ge mellemrum.
Anvend ikke et slibeblad, der forinden har været brug til slib-
ning af metal, til andre materialer.
Anvend kun originalt Bosch slibetilbehør.
Tilslut altid en støvopsugning til slibning.
Skrabning
Vælg et højt svingtaltrin til skrabning.
Arbejd på blød undergrund (f.eks. træ) i en flad vinkel og med
et lille modtryk. Ellers kan spartlen skære ned i undergrunden.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
f Trækstikketudafstikkontakten,førderudføresarbej-
de på el-værktøjet.
f El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Rengør riff-indsatsværktøj (tilbehør) med en trådbørste med
regelmæssige mellemrum.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol
holdeopmedatfungere,skalreparationen udføres af et auto-
riseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegningeroginformationeromreservedelefindesogsåunder:
www.bosch-pt.com
Boschkundeservice-teamvilgernehjælpedigmedatbesvare
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-1271-004.book Page 59 Tuesday, February 14, 2012 11:38 AM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GOP 300 SCE.

Stil et spørgsmål om Bosch GOP 300 SCE

Har du et spørgsmål om Bosch GOP 300 SCE men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GOP 300 SCE. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GOP 300 SCE så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.