Bosch GML 24 V-CD manual

Få vist brugermanualen for Bosch GML 24 V-CD below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Bosch
  • Product: CD-afspiller
  • Model/navn: GML 24 V-CD
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 75
Dansk–1
1 609 929 J80 • 06.03
Sikkerhedsinstrukser
Læs alle instrukserne. I tilfælde af
manglende overholdelse af neden-
stående instrukser er der risiko for elektrisk stød,
alvorlige personskader; desuden kan er opstå
brandfare. Det benyttede begreb „el-apparat“ refe-
rerer til netdrevne apparater (med netkabel) og ak-
kudrevne apparater (uden netkabel).
I denne betjeningsvejledning betegnes radiolade-
ren også som el-apparat eller ladeaggregat.
Disse instrukser bør opbevares til senere brug.
1) Arbejdsplads
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryd-
deligt. Uorden og uoplyste arbejdsområder
øger faren for uheld.
b) Anvend ikke el-apparatet på let brændbar
undergrund (f.eks. papir, tekstiler osv.) el-
ler i brændbare omgivelser. Brandfare på
grund af den opståede varme.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-apparatets stik skal passe til kontakten.
Stikket må under ingen omstændigheder
ændres. Brug ikke adapterstik sammen
med jordforbundne el-apparater. Uændre-
de stik, der passer til kontakterne, nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
b) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er
beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el-
apparatet i ledningen, hænge el-apparatet
op i ledningen eller rykke i ledningen for at
trække stikket ud af kontakten). Beskyt
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter
eller apparatdele, der er i bevægelse. Be-
skadigede eller indviklede ledninger øger risi-
koen for elektrisk stød.
c) Hvis el-apparatet benyttes i det fri, må der
kun benyttes en forlængerledning, der er
godkendt til udendørs brug. Brug af forlæn-
gerledning til udendørs brug nedsætter risi-
koen for elektrisk stød.
d) Tilslut el-apparater, som benyttes ude i
det fri, via et HFI-relæ.
e) Tilslut el-apparatet til et korrekt jordfor-
bundet jordnet. Stikdåse og forlængerled-
ning skal være forsynet med en funktionsdyg-
tig jordledning.
f) El-apparatet må ikke udsættes for regn el-
ler fugtighed. Indtrængning af vand i et el-
apparat øger risikoen for elektrisk stød.
g) Oplad ikke fremmede akkuer. El-apparatet
er kun beregnet til ladning af Bosch akkuer
(NiCd/NiMH) med spændinger mellem 12 V
og 24 V. Ellers er der fare for brand og eks-
plosion.
h) Renhold el-apparatet. Snavs øger faren for
elektrisk stød.
i) Kontrollér el-apparat, kabel og stik før
brug. Anvend ikke el-apparatet, hvis det er
beskadiget. Forsøg ikke at åbne el-appa-
ratet og sørg for at det repareres af kvalifi-
cerede fagfolk, og at der kun benyttes ori-
ginale reservedele. Beskadigede el-appara-
ter, kabler og stik øger risikoen for elektrisk
stød.
3) Service
a) Sørg for at el-apparatet kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
det, at el-apparatet bliver ved med at være
sikkert.
PAS PÅ
1 609 929 J80.book Seite 1 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 76
Dansk–2
1 609 929 J80 • 06.03
Funktionsbeskrivelse
Læs alle instrukserne. I tilfælde af
manglende overholdelse af nedenstå-
ende instrukser er der risiko for elek-
trisk stød, alvorlige personskader, og
der kan opstå brandfare.
Funktionselementer
Nummereringen af produktets enkelte dele refere-
rer til illustrationen på illustrationssiden.
1 Bæregreb
2 Plade til beskyttelse af integreret stikdåse
3 Højttaler
4 Display (displayfelt)
5 Betjeningsenhed
6 Start-stop-kontakt
7 Taste klangindstilling „Bass/Treble“
8 Taste til equalizer-forindstillinger
9 Taste til klangfunktion Bosch-Sound
10 CD-drevslæde (GML 24 V-CD)
11 CD-udkastningstaste (GML 24 V-CD)
12 Taste til CD-funktion STOP/START-PAUSE
(GML 24 V-CD)
13 Taste til CD-funktion titelspring/radio-funktion
valg af memoryplads (GML 24 V-CD)
14 Drejeknap til senderafstemning/CD-funktion
hurtig frem eller tilbage (GML 24 V-CD)
15 Taste mono/stereo
16 Taste til CD-afspilningsfunktion
REPEAT/RANDOM (GML 24 V-CD)
17 Taste til senderlagring/CD-funktion program-
lagring (GML 24 V-CD)
18 Taste til indstilling af klokkeslæt
19 Taste til ændring af timevisning
20 Taste til ændring af minutvisning
21 Højttalerregulering
22 Taste funktion CD/AUX/radio FM/radio AM
(GML 24 V-CD)
23 Taste funktion AUX/radio FM/radio AM
(GML 24 V)
24 Drejeknap til senderafstemning (GML 24 V)
25 Taste til memoryplads AUX (GML 24 V)
26 Taste til memoryplads tilbage (GML 24 V)
27 Visning af klangfunktion „Bosch-Sound“
28 Visning af forindstiling af equalizer
29 Visning af klokkeslæt
30 Visning af stereomodtagelse
31 Visning af radiofrekvens/lydstyrke hhv. spille-
tid for CD-titel (GML 24 V-CD)
32 Visning af CD-afspilningsfunktion
„Vilkårlig afspilning“ (GML 24 V-CD)
33 Visning af CD-afspilningsfunktion
„Titelafspilning“ (GML 24 V-CD)
34 Visning af temperaturadvarsel
35 Visning af ladeproces
36 Visning af „Akku sat i“
37 Visning af frekvensområde FM
38 Visning af frekvensområde AM
39 Visning af kildeudvalg CD (GML 24 V-CD)
40 Visning af kildeudvalg AUX
41 Visning af memoryplads radio/
CD-titelnummer (GML 24 V-CD)
42 Visning af memoryfunktion
43 Stikdåser
44 Tilslutninger for ekstern audiokilde (AUX)
45 Sikring for 12 V-tilslutning
46 Tilslutning for 12 V-stik
47 Låsearm for låg til akkurum
48 Låg til akkurum
49 Ladeskakt
50 Akku *
51 Batterirum for AAA-batterier
52 Stavantenne
53 Fjernbetjening
54 Taste til at øge lydstyrken
55 Taste start/pause (GML 24 V-CD)/
Taste PRESET (GML 24 V)
56 Taste frem
57 Taste tilbageløb
58 Taste til at reducere lydstyrken
59 Taste tænd/sluk
60 Taste driftsform
61 Taste lydspærring (mute)
62 Låg
* Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betje-
ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen.
1 609 929 J80.book Seite 2 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 77
Dansk–3
1 609 929 J80 • 06.03
Tekniske data
Denne radiolader udsender laserstråler fra laser-
klasse 1 iht. EN 60825. Bruges radioladeren iht.
hensigten, er laserstrålerne ikke farlige.
Brug
Ibrugtagning
Kontrollér netspændingen! Strømkildens spæn-
ding skal stemme overens med angivelserne på
radioladerens typeskilt. Radioladeren til 230 V kan
også tilsluttes 220 V.
Radioladeren kan også arbejde uden nettilslutning
ved at anbringe en akku i ladeskakten 49, se afsnit
„Akku lades“.
Tryk på start-stop-kontakten 6 for at tage radiola-
deren i brug.
Så snart radioladeren tændes, aktiveres dis-
playet 4, og den funktion (FM/AM/AUX/CD), der
var indstillet, før den blev slukket sidste gang, akti-
veres.
Radiolader GML 24 V
PROFESSIONAL
GML 24 V-CD
PROFESSIONAL
Typenummer 3 601 D29 4.. 3 601 D29 5..
Radio/CD driftsspænding V 12–24 12–24
Tuner
Frekvensområde FM MHz 87,9–107,90 87,9–107,90
Frekvensområde AM kHz 520–1710 520–1710
CD-player
Laserklasse – 1
Overførselsområde kHz – 20–20000
Forstærker
Udgangs effekt (Sinus) W 10 10
Ladeaggregat
Tilladte akkuer NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Akku-opladningsspænding
(automatisk spændingsregistrering) V 12–24 12–24
Ladestrøm hurtigladning A 1,2 1,2
Ladestrøm vedligeholdelsesladning, ca. mA 60 60
Tilladt temperaturområde for opladning ˚C 0–60 0–60
Ladetid ved akku-spænding/kapacitet, ca.
1,2 Ah min 70 70
1,4 Ah min 80 80
1,7 Ah min 100 100
2,0 Ah min 120 120
2,4 Ah min 140 140
2,6 Ah min 150 150
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 8,5 8,5
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til din radiolader. Handelsbetegnelserne for de enkelte radioladere kan vari-
ere.
Angivelserne gælder for nominelle spændinger [U] 230/240 V. Disse angivelser kan variere ved lavere spændinger eller
i landespecifikke udførelser.
1 609 929 J80.book Seite 3 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 78
Dansk–4
1 609 929 J80 • 06.03
Lystyrken øges ved at dreje højttagerregulerin-
gen 21 mod højre. Den valgte lydstyrke vises et par
sekunder i feltet 31 (VOL 00 – 20).
Lystyrken reduceres ved at dreje højttagerregule-
ringen 21 mod venstre.
Tryk på start-stop-kontakten 6 igen for at slukke
for radioladeren.
Ur indstilles
Når stikket sættes i stikdåsen eller akkuen anbrin-
ges i ladeskakten, skifter radio-laderen til standby.
Displayet viser klokkeslættet „12:00“. Det korrekte
klokkeslæt indstilles på følgende måde.
■ Tryk på tasten til indstilling af klokkeslæt 18. Vis-
ningen af klokkeslæt 29 blinker.
■ Tryk på tasten til ændring af timevisning 19, ind-
til det korrekte timetal vises. Du kan også holde
tasten nede, til det korrekte timetal fremkommer.
■ Tryk på tasten til ændring af minutvisning 20,
indtil det korrekte minuttal vises.
■ Tryk på tasten til indstilling af klokkeslæt 18 en
gang til. Et tonesignal bekræfter den nye indstil-
ling.
■ AAA-batterierne sikrer, at det indstillede klokke-
slæt bliver ved med at gå, selv om el-apparatet
er slukket.
Programmering af frakoblingsautomatik
Radioladeren kan indstilles på en sådan måde, at
den automatisk slukker efter en forindstillet tid.
■ Hold tasten til indstilling af klokkeslæt 18 trykket
ned i tre sekunder, til symbolet „_:_“ blinker på
visningen af klokkeslæt 29.
■ Tryk på tasten til ændring af timevisningen 19
for at vælge en af de forindstillede slukketider i
trin på 30 minutter („_2:00“, „_1:30“, „_1:00“,
„_:30“, „OFF“).
■ Tryk på tasten til indstilling af klokkeslæt 18 en
gang til, når den ønskede slukketid ses. Et lyd-
signal bekræfter den ønskede indstilling.
■ Tryk på tasten til ændring af minutvisningen 20
for at få vist resttiden, til radioladeren slukker.
Slukker radioladeren ved tryk på start-stop-kontak-
ten 6, før slukketiden er udløbet, slettes den indstil-
lede slukkeautomatik.
Radio-funktion
GML 24 V: Tryk på tasten til funktionen AUX/radio
FM/radio AM 23, til FM 37 (UKW) eller AM 38
(MW) ses i displayet.
GML 24 V-CD: Tryk på tasten til funktionen
CD/AUX/radio FM/radio AM 22, FM 37 (UKW) eller
AM 38 (MW) ses i displayet.
Antenne tilsluttes
Radio-laderen leveres med monteret stavan-
tenne 52. Sving stavantennen i den retning, hvor
du har den bedste modtagelse.
Sender indstilles
Indstil lydstyrken så lavt som muligt, før radiosen-
deren indstilles.
■ Drej knappen til senderafstemningen 14
(GML 24 V-CD) eller 24 (GML 24 V) kort mod
højre for at øge frekvensen i skridt på 0,05 MHz
(frekvensområde FM) eller 10 kHz (frekvensom-
råde AM). Den valgte frekvens vises i feltet 31.
■ Drej knappen til senderafstemningen 14
(GML 24 V-CD) eller 24 (GML 24 V) kort mod
venstre for at reducere frekvensen i skridt på
0,05 MHz (frekvensområde FM) eller 10 kHz
(frekvensområde AM). Den valgte frekvens vi-
ses i feltet 31.
■ Drej på knappen til senderafstemning 14
(GML 24 V-CD) eller 24 (GML 24 V) og hold den
i denne position for at starte sendersøgningen.
Tuneren søger automatisk efter den næste sen-
der, der har gode modtageregenskaber.
Ved brug i umiddelbar nærhed af radioanlæg eller
radioapparater kan radiomodtagningen forringes.
Sender gemmes
Du kan forindstille og gemme 20 FM- og 10 AM-
sendere.
Indstil lydstyrken så lavt som muligt, før radiosen-
deren indstilles.
■ Indstil det ønskede frekvensområde FM eller
AM.
■ Indstil senderen med drejeknappen til senderaf-
stemning 14 (GML 24 V-CD) eller 24 (GML 24 V).
1 609 929 J80.book Seite 4 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 79
Dansk–5
1 609 929 J80 • 06.03
■ Tryk på tasten til senderlagring 17. I displayet
blinker visningen til memoryfunktionen 42 og
memorypladsen 41. Tryk på tasten for at vælge
memoryplads 25 eller 26 (GML 24 V) eller 13
(GML 24 V-CD) for at vælge det ønskede me-
morypladsnummer.
■ Tryk på tasten til senderlagring 17. Et tonesignal
bekræfter indstillingen.
Gemte sendere vælges
Indstil lydstyrken så lavt som muligt, før radiosen-
deren indstilles.
■ Indstil det ønskede frekvensområde FM eller
AM.
■ Tryk på tasten til valg af memoryplads 25 el-
ler 26 (GML 24 V) eller 13 (GML 24 V-CD) for at
vælge det ønskede memorypladsnummer.
CD-funktion (GML 24 V-CD)
Tryk på tasten til funktionen CD/AUX/radio
FM/radio AM 22, CD 39 ses i displayet.
CD lægges i og afspilles
■ Tryk på CD-udkastningstasten 11 for at køre
CD-drevslæden 10 ud.
■ Anbring CD’en midt på CD-drevslæden med
skriften opad.
■ Tryk på CD-udkastningstasten 11 for at køre
CD-drevslæden 10 ind.
■ Tryk tasten titelspring 13 mod højre eller venstre
for at vælge den ønskede titel, der skal frem-
komme i visningen med CD-titelnummer 41.
■ Tryk tasten START/PAUSE 12 mod højre; af-
spilningen starter.
■ Ved at dreje på knappen til hurtig frem- og tilba-
geløb 14 kan du søge et bestemt sted i en titel.
■ Tryk tasten START/PAUSE 12 mod højre; af-
spilningen afbrydes. Trykkes på tasten en gang
til, fortsætter afspilningen fra det sted, hvor den
var blevet afbrudt.
■ Tryk tasten STOP 12 mod venstre for at afslutte
afspilningen.
Opbygning af et indviduelt program
Du kan afspille indholdet af en CD i vilkårlig række-
følge ved at sammensætte titlerne i den ønskede
rækkefølge til et program. Programmet kan inde-
holde op til 20 titler.
■ Læg CD’en i, men start ikke afspilningen.
■ Tyrk på tasten til CD-funktionen programlag-
ring 17.
■ Vælg med tasten titelspring 13 den ønskede ti-
tel, der skal fremkomme i visningen med CD-ti-
telnummer 41. Tryk på tasten til CD-funktionen
programlagring 17 for at overtage titlen i pro-
grammet.
■ Tryk tasten START 12 mod højre; afspilningen
starter.
Gentaget CD-afspilning
Du kan afspille alle titler på en CD, så ofte du vil.
Når den sidste titel er færdig med at blive afspillet,
starter afspilningen forfra igen med den første titel.
■ Læg CD’en i, men start ikke afspilningen.
■ Tryk på tasten til CD-afspilningsfunktionen 16
(REPEAT), til visning af titelgentagelse 33 frem-
kommer i displayet 4.
■ Tryk tasten START 12 mod højre; afspilningen
starter.
Gentaget afspilning af en CD-titel
Du kan afspille en titel på en CD, så ofte du vil. Når
titlen er færdig med at blive afspillet, starter afspil-
ningen forfra igen.
■ Læg CD’en i og start afspilningen af den øn-
skede titel.
■ Tryk på tasten til CD-afspilningsfunktionen 16,
til visning af titelafspilning 33 fremkommer i dis-
playet 4.
■ Tryk tasten START 12 mod højre; afspilningen
starter.
1 609 929 J80.book Seite 5 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 80
Dansk–6
1 609 929 J80 • 06.03
CD-afspilning i vilkårlig rækkefølge
Du kan blande titlerne og afspille dem i vilkårlig
rækkefølge. Udføres funktionen en gang til, kan
afspilningens rækkefølge være en helt anden.
■ Læg CD’en i, men start ikke afspilningen.
■ Tryk på tasten til CD-afspilningsfunktionen 16,
til visning af vilkårlig afspilning 32 fremkommer i
displayet 4. (RANDOM)
■ Tryk tasten START 12 mod højre; afspilningen
starter. Titlerne afspilles i vilkårlig rækkefølge.
■ Afspilningen kan fortsættes efter at den sidste ti-
tel er blevet afspillet ved at trykke på tasten til
CD-afspilning 16, til visning af vilkårlig gengi-
velse 32 og visning af titelafspilning 33 frem-
kommer i displayet 4. (REPEAT)
■ Tryk tasten START 12 mod højre; afspilningen
starter.
Funktion med ekstern audiokilde
Du kan tilslutte en ekstern audiokilde (f.eks. en
ekstern CD-player eller en MP3-player med line-
udgang) til radioladeren.
GML 24 V: Tryk på tasten til funktionen AUX/radio
FM/radio AM 23, til AUX 40 ses i displayet.
GML 24 V-CD: Tryk på tasten til funktionen
CD/AUX/radio FM/radio AM 22, til AUX 40 ses i
displayet.
■ Tag beskyttelseskappen af tilslutningen AUX 44
på den venstre side af radioladeren.
■ Sæt stikket fra den eksterne audiokilde i tilslut-
ningen AUX 44.
■ Forbind den anden ende af kablet med den eks-
terne audiokilde.
■ Indstil lydstyrken for den eksterne audiokilde på
ca. 50 % og start afspilningen.
■ Indstil den ønskede lydstyrke med højttalerregu-
leringen 21.
Audioindstillinger
Stereo/Mono
Har en udsendelse et tilstrækkeligt stærkt signal og
en tilstrækkeligt stærk modtagelse, skifer tuneren
automatisk om til stereomodtagelse. I displayet 4
fremkommer visningen stereomodtagelse 30. Der
skiftes mellem mono- og stereoafspilning ved at
trykke på tasten mono-/stereoafspilning 15.
Klangindstillinger
I radioladeren er der integreret en equalizer for at
sikre en optimal tongengivelse.
a) Manuel indstilling
Bass- og højdeindstillingen til radioladeren kan ind-
stilles individuelt.
Dybe toner løftes/sænkes ved at trykke på tasten
Klangindstilling 7, til „BASS“ ses i displayet 4. Dybe
toner løftes ved at dreje regulatoren 21 mod højre.
Den valgte indstilling vises et par sekunder i fel-
tet 31 (BASS 00 – 10). Dybe toner sænkes ved at
dreje regulatoren 21 mod venstre.
Høje toner løftes/sænkes ved at trykke på tasten
Klangindstilling 7, til „TREBLE“ ses i displayet 4.
Høje toner løftes ved at dreje regulatoren 21 mod
højre. Den valgte indstilling vises et par sekunder i
feltet 31 (TREBLE 00 – 10). Lave toner sænkes
ved at dreje regulatoren 21 mod venstre.
b) Equalizer
Der kan vælges mellem 5 equalizerindstillinger,
som bruges til at indstille forprogrammerede højder
og dybder, så de passer til den musik, der afspilles.
Tryk på tasten til equalizer-forindstillingerne 8 for at
skifte mellem de enkelte indstillinger. I displayet 4
vises den valgte indstilling i feltet 28: NORMAL
(visning slukket) – JAZZ – ROCK – POP – CLAS-
SICAL.
Klangfunktion Bosch-Sound
Til afspilning af både fremragende og kraftfulde
toner har radioladeren en digital soundprocessor.
Tryk på tasten Bosch-Sound 9 for at tænde og
slukke for klangeffekten.
1 609 929 J80.book Seite 6 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 81
Dansk–7
1 609 929 J80 • 06.03
Fjernbetjening (se Fig. H)
Fjernbetjeningen 53 fungerer i en radius på 2 x 55°
fra radioladerens midterakse og en afstand på op til
7 meter.
Fjernbetjeningen 53 kan anbringes i bæregrebet 1.
Fjernbetjeningen 53 kan f.eks. fastgøres i en bæl-
tesløjfe. Aktivér låsen 62 og fastgør fjernbetjenin-
gen 53.
Batteri skiftes i fjernbetjening
■ Drej skruen ud af batterirummet bag på fjernbe-
tjeningen og tag låget af.
■ Skift batteriet (type CR2032) og skru låget på
igen.
Akku lades
Sæt akkuen i (se Fig. F og G)
■ Åben låget til akkurummet 48 ved at løsne låse-
armen 47.
■ Anbring akkuen 50 i ladeskakten 49 som vist på
billedet.
Taste Funktion
GML 24 V GML 24 V-CD
Radiofunktion Radiofunktion CD-funktion
Lydstyrke øges 54 Lydstyrke øges skridtvis Lydstyrke øges skridtvis Lydstyrke øges skridtvis
Start/Pause 55 – – CD-gengivelse startes
og afbrydes
PRESET 55 Spring frem til næste
gemte sender
– –
Fremløb (tippe) 56 Senderfrekvens øges
skridtvis
Spring frem til næste
gemte sender
Spring frem til næste
CD-titel
Fremløb (holdes tryk-
ket ned)
56 Sendersøgning frem Sendersøgning frem Hurtigt fremløb, CD-titel
kan høres (forvrænget)
Tilbageløb (tippe) 57 Senderfrekvens reduce-
res skridtvis
Spring tilbage til næste
gemte sender
Spring tilbage til næste
CD-titel
Tilbageløb (holdes
trykket ned)
57 Sendersøgning tilbage Sendersøgning tilbage Hurtigt tilbageløb, CD-ti-
tel kan høres (forvræn-
get)
Lydstyrke reduceres 58 Lydstyrke reduceres
skridtvis
Lydstyrke reduceres
skridtvis
Lydstyrke reduceres
skridtvis
Tænd/sluk 59 Tænd og sluk for radio-
lader
Tænd og sluk for radio-
lader
Tænd og sluk for radio-
lader
Funktion 60 Vælg driftsfunktion:
AUX/radio FM/radio AM
Vælg driftsfunktion:
CD/AUX/radio FM/
radio AM
Vælg driftsfunktion:
CD/AUX/radio FM/
radio AM
Lydspærring (mute) 61 Lyd spærres Lyd spærres Lyd spærres
1 609 929 J80.book Seite 7 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 82
Dansk–8
1 609 929 J80 • 06.03
Opladning
Ladningen starter, så snart netstikket er sat i stik-
dåsen og akkuen sidder i ladeskakten 49.
Den intelligente ladeproces gør, at akkuens ladetil-
stand automatisk erkendes og lades med den mest
velegnede ladestrøm, afhængigt af akkuens tem-
peratur og spænding. Derved skånes akkuen og er
altid opladet 100 %, når den opbevares i radiolade-
ren.
Opladningen vises med lamperne i displayet 4.
Under lynopladningen fremkommer visningen af
ladeprocessen 35 og visningen for isat akku 36.
Opladningen er afsluttet, når visningen af ladepro-
cessen 35 er slukket. Ladedelen skifter om til ved-
ligeholdelsesledning, hvilket udligner akkuens
naturlige selvafladning. (CHARGING)
Fremkommer en temperaturadvarsel 34, mens
akkuen sidder i skakten, befinder akku-temperatu-
ren sig uden for det tilladte temperaturområde
(0 °C – 60 °C); i dette tilfælde oplades akkuen ikke.
Sørg for at få akku-temperaturen tilbage i det til-
ladte temperaturområde ved afkøling eller opvarm-
ning. Så snart akku-temperaturen befinder sig
inden for det tilladte temperaturområde igen, skifter
ladedelen automatisk om til hurtigopladning.
Den opladte akku kan tages ud af ladeskakten 49
eller, hvis den bliver i ladeskakten, anvendes som
mobil energikilde til radioladeren i stedet for en net-
tilslutning.
Kontrollér akkuens temperatur, før den
tages ud. Akkuen kan opvarmes meget
under opladningen.
Brugshenvisninger
En ny akku eller en akku, der ikke har været brugt
i længere tid, yder først fuld kapacitet efter ca.
5 opladninger og afladninger. Lad akkuen blive sid-
dende i ladeskakten, til den er blevet rigtig varm.
Når driftstiden efter opladningen forkortes væsent-
ligt, er det tegn på, at akkuen er slidt op og skal
udskiftes.
12 V-tilslutning (se Fig. E)
Du kan tilslutte et eksternt el-apparat med et 12 V-
stik og en optagen effekt på maks. 1 A. Drives radi-
oladeren med den isatte akku, er der slukket for
stikdåsen.
■ Tag beskyttelseskappen af 12 V-tilslutningen 46
på den venstre side af radioladeren.
■ Sæt stikket fra aggregatet i bøsningen 12 V-til-
slutningen 46.
■ Er der ingen spænding på 12 V, kontrolleres sik-
ringen 45. Dette gøres ved at skrue sikringskap-
pen af. Sæt en sikring 5 x 20 mm på 1 A i. Skru
herefter sikringskappen fast igen.
Brug kun den foreskrevede 1 A-sikring. Brug af
andre sikringer kan beskadige radioladeren.
Integrerede stikdåser
I radioladeren er der integreret 2 HFI-relæ 43. De
kan bruges til at tilslutte eksterne el-apparater. Det
max. tilladte strømforbrug for de tilsluttede el-værk-
tøj må ikke overskride den værdi i sum, der fremgår
af efterfølgende tabel. Stikdåserne kan variere
afhængigt af, hvilke standarder gælder i det
enkelte land. Drives radioladeren med den isatte
akku, er der slukket for stikdåserne.
Udskiftning af AAA-batterier
■ Åben låget til akkurummet 48 ved at løsne låse-
armen 47.
■ Skub plastikarmen til side og tag låget til batteri-
rummet 51 af.
■ Udskift AAA-batterierne og sæt låget på batteri-
rummet 51 igen.
Typenummer
3 601 D29 …
max. strømforbrug for det
tilsluttede el-værktøj
…401, …403,
…421, …422,
…501, …503,
…521, …522
A 15
…471, …571 A 12
…402, …431,
…502, …531
A 9
1 609 929 J80.book Seite 8 Montag, 27. März 2006 3:27 15
Side: 83
Dansk–9
1 609 929 J80 • 06.03
Afhjælpning af fejl
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes
på radioladeren.
Skulle radioladeren trods omhyggelig fabrikation
og kontrol engang holde op at fungere, skal repa-
rationen udføres af et autoriseret serviceværksted
for Bosch el-apparater.
Det 10-cifrede typenummer på radioladerens type-
skilt skal altid angives ved forespørgsler og bestil-
ling af reservedele! Typeskiltet findes på
undersiden af radioladeren.
Ledning
Ledningen er forsynet med en speciel sikkerheds-
tilslutning. Ledningen må kun skiftes af en autorise-
ret forhandler for Bosch el-værktøj.
Service og kunderådgiver
Reservedelstegninger og informationer om
reservedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
✆ Service: ........................................... +45 44 89 88 55
Fax ............................................................. +45 44 89 87 55
✆ Teknisk vejledning: .................... +45 44 89 88 56
✆ Den direkte linje: ......................... +45 44 68 35 60
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges
på en miljøvenlig måde.
Gælder kun for EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen
med det almindelige husholdnings-
affald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr skal kasseret
elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges
iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Radio- og/eller CD-del fun-
gerer ikke.
Stikket er ikke sat i. Sæt stikket i.
Ved akkudrift: Akku ikke sat rigtigt i. Sæt akku rigtigt i.
Ved akkudrift: Er akku afladet. Lad akku ved at sætte stik i.
Dårlig radiomodtagelse. Dårlig positionering. Opstil radiolader et andet sted.
Antenne er ikke indstillet rigtigt. Drej antennen i en anden retning.
12 V-tilslutning fungerer ikke. Sikring for 12 V-tilslutning ikke sat i. Sæt en sikring 5 x 20 mm på 1 A i.
Er sikring for 12 V-tilslutning defekt. Udskift sikring.
Stikdåser 43 fungerer ikke. Stikket er ikke sat i. Sæt stik i.
Radiolader fungerer ikke. Stikket er ikke sat i. Sæt stik i.
Softwarefejl. Er displayet ikke belyst, når det er
tændt, skal softwaren nulstilles i radi-
oladeren. Træk netstik ud og/eller tag
akku ud og vent i 30 sekunder.
Fejl i urvisning. Batterier til ur tomme. Skift AAA-batterier og indstil ur igen.
1 609 929 J80.book Seite 9 Montag, 27. März 2006 3:27 15

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Bosch GML 24 V-CD.

Stil et spørgsmål om Bosch GML 24 V-CD

Har du et spørgsmål om Bosch GML 24 V-CD men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Bosch GML 24 V-CD. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Bosch GML 24 V-CD så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.